Валерий Левоневский Право
 Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа

 НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Kodeks postepowania cywilnego

Kodeksy Rzeczypospolitej PolskiejAkty prawne Rzeczypospolitej Polskiej


USTAWA

z dnia 17 listopada 1964 r.

KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO

(Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.)

TYTUL WSTEPNY. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. (1) Kodeks postepowania cywilnego normuje postepowanie sadowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekunczego oraz prawa pracy, jak równiez w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje sie z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powolane sa sady powszechne, o ile sprawy te nie naleza do wlasciwosci sadów szczególnych, oraz Sad Najwyzszy.
§ 1a. (2) (uchylony).
§ 2. (3) (skreslony).
§ 3. (4) Nie sa rozpoznawane w postepowaniu sadowym sprawy cywilne, jezeli przepisy szczególne przekazuja je do wlasciwosci innych organów.

Art. 3. (5) Strony i uczestnicy postepowania obowiazani sa dawac wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiac dowody.

Art. 4. (6) (skreslony).

Art. 5. (7) W razie uzasadnionej potrzeby sad moze udzielic stronom i uczestnikom postepowania wystepujacym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego niezbednych pouczen co do czynnosci procesowych.

Art. 6. Sad powinien przeciwdzialac przewlekaniu postepowania i dazyc do tego, aby rozstrzygniecie nastapilo na pierwszym posiedzeniu, jezeli jest to mozliwe bez szkody dla wyjasnienia sprawy.

Art. 7. (8) Prokurator moze zadac wszczecia postepowania w kazdej sprawie, jak równiez wziac udzial w kazdym toczacym sie juz postepowaniu, jezeli wedlug jego oceny wymaga tego ochrona praworzadnosci, praw obywateli lub interesu spolecznego. W sprawach niemajatkowych z zakresu prawa rodzinnego prokurator moze wytaczac powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie.

Art. 8. (9) Organizacje spoleczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej, moga w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodowac wszczecie postepowania, jak równiez brac udzial w toczacym sie postepowaniu.

Art. 9. (10) Rozpoznawanie spraw odbywa sie jawnie, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postepowania maja prawo przegladac akta sprawy i otrzymywac odpisy, kopie lub wyciagi z tych akt.

Art. 10. (11) W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sad powinien w kazdym stanie postepowania dazyc do ich ugodowego zalatwienia. W tych sprawach strony moga takze zawrzec ugode przed mediatorem.

Art. 11. Ustalenia wydanego w postepowaniu karnym prawomocnego wyroku skazujacego co do popelnienia przestepstwa wiaza sad w postepowaniu cywilnym. Jednakze osoba, która nie byla oskarzona, moze powolywac sie w postepowaniu cywilnym na wszelkie okolicznosci wylaczajace lub ograniczajace jej odpowiedzialnosc cywilna.

Art. 12. Roszczenia majatkowe wynikajace z przestepstwa moga byc dochodzone w postepowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postepowaniu karnym.

Art. 13. § 1. (12) Sad rozpoznaje sprawy w procesie, chyba ze ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sad rozpoznaje sprawy wedlug przepisów o postepowaniach odrebnych.
§ 2. Przepisy o procesie stosuje sie odpowiednio do innych rodzajów postepowan unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba ze przepisy szczególne stanowia inaczej.

Art. 14. (13) (skreslony).

CZESC PIERWSZA

POSTEPOWANIE ROZPOZNAWCZE

Ksiega pierwsza. PROCES

TYTUL I. SAD

DZIAL I. WLASCIWOSC SADU

Przepis wstepny

Art. 15. § 1. Sad wlasciwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje wlasciwy az do ukonczenia postepowania, chocby podstawy wlasciwosci zmienily sie w toku sprawy.
§ 2. Sad nie moze uznac, ze jest niewlasciwy, jezeli w toku postepowania stal sie wlasciwy.

Rozdzial 1. Wlasciwosc rzeczowa

Oddzial 1. Podstawy wlasciwosci

Art. 16. (14) Sady rejonowe rozpoznaja wszystkie sprawy z wyjatkiem spraw, dla których zastrzezona jest wlasciwosc sadów okregowych.

Art. 17. (15) Do wlasciwosci sadów okregowych naleza sprawy:
1) (16) o prawa niemajatkowe i lacznie z nimi dochodzone roszczenia majatkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa oraz o rozwiazanie przysposobienia,
2) (17) o ochrone praw autorskich i pokrewnych, jak równiez dotyczacych wynalazków, wzorów uzytkowych, wzorów przemyslowych, znaków towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladów scalonych oraz o ochrone innych praw na dobrach niematerialnych,
3) o roszczenia wynikajace z Prawa prasowego,
4) (18) o prawa majatkowe, w których wartosc przedmiotu sporu przewyzsza siedemdziesiat piec tysiecy zlotych, a w postepowaniu w sprawach gospodarczych sto tysiecy zlotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o ustanowienie rozdzielnosci majatkowej miedzy malzonkami oraz spraw o uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
41) (19) o wydanie orzeczenia zastepujacego uchwale o podziale spóldzielni.
42) (20) o uchylenie, stwierdzenie niewaznosci albo o ustalenie nieistnienia uchwal organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebedacych osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnosc prawna,
43) (21) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
5) (22) (uchylony),
6) (23) (uchylony).

Art. 18. (24) § 1. Jezeli przy rozpoznawaniu sprawy w sadzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, sad ten moze przekazac sprawe do rozpoznania sadowi okregowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga uzasadnienia.
§ 2. Sad okregowy moze przed pierwsza rozprawa odmówic przyjecia sprawy do rozpoznania i zwrócic sprawe sadowi rejonowemu, jezeli uzna, ze powazne watpliwosci nie zachodza. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w skladzie trzech sedziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sad rejonowy nie jest dopuszczalne.

Oddzial 2. Wartosc przedmiotu sporu

Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniezne, zgloszone chocby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniezna stanowi wartosc przedmiotu sporu.
§ 2. W innych sprawach majatkowych powód obowiazany jest oznaczyc w pozwie kwota pieniezna wartosc przedmiotu sporu, uwzgledniajac postanowienia zawarte w artykulach ponizszych.

Art. 20. Do wartosci przedmiotu sporu nie wlicza sie odsetek, pozytków i kosztów, zadanych obok roszczenia glównego.

Art. 21. Jezeli powód dochodzi pozwem kilku roszczen, zlicza sie ich wartosc.

Art. 22. W sprawach o prawo do swiadczen powtarzajacych sie wartosc przedmiotu sporu stanowi suma swiadczen za jeden rok, a jezeli swiadczenia trwaja krócej niz rok - za caly czas ich trwania.

Art. 23. W sprawach o istnienie, uniewaznienie albo rozwiazanie umowy najmu lub dzierzawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierzawy, wartosc przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie wiecej niz za rok; przy umowach zawartych na czas nie oznaczony - suma czynszu za okres trzech miesiecy.

Art. 231. (25) W sprawach o roszczenia pracowników dotyczace nawiazania, istnienia lub rozwiazania stosunku pracy wartosc przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas okreslony - suma wynagrodzenia za prace za okres sporny, lecz nie wiecej niz za rok, a przy umowach na czas nieokreslony - za okres jednego roku.

Art. 232. (26) W sprawach o wydanie nieruchomosci posiadanej bez tytulu prawnego lub na podstawie tytulu innego niz najem lub dzierzawa wartosc przedmiotu sporu oblicza sie przyjmujac, stosownie do rodzaju nieruchomosci i sposobu korzystania z niej, podana przez powoda sume odpowiadajaca trzymiesiecznemu czynszowi najmu lub dzierzawy naleznemu od danego rodzaju nieruchomosci.

Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipoteke wartosc przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelnosci. Jezeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejsza wartosc niz wierzytelnosc, rozstrzyga wartosc mniejsza.

Art. 25. § 1. Sad moze na posiedzeniu niejawnym sprawdzic wartosc przedmiotu sporu oznaczona przez powoda i zarzadzic w tym celu dochodzenie.
§ 2. Po doreczeniu pozwu sprawdzenie nastapic moze jedynie na zarzut pozwanego, zgloszony przed wdaniem sie w spór co do istoty sprawy.
§ 3. Jezeli sad w wyniku sprawdzenia wartosci przedmiotu sporu uzna sie za niewlasciwy, przekaze sprawe sadowi wlasciwemu; jezeli jest kilka sadów wlasciwych - przekaze temu z nich, który wskaze powód.

Art. 26. Po ustaleniu w mysl artykulu poprzedzajacego, wartosc przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postepowania.

Rozdzial 2. Wlasciwosc miejscowa

Oddzial 1. Wlasciwosc ogólna

Art. 27. § 1. Powództwo wytacza sie przed sad pierwszej instancji, w którego okregu pozwany ma miejsce zamieszkania.
§ 2. Miejsce zamieszkania okresla sie wedlug przepisów kodeksu cywilnego.

Art. 28. Jezeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólna wlasciwosc oznacza sie wedlug miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie lezy w Polsce - wedlug ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce.

Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi Panstwa wytacza sie wedlug siedziby panstwowej jednostki organizacyjnej, z której dzialalnoscia wiaze sie dochodzone roszczenie.

Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie bedacemu osoba fizyczna wytacza sie wedlug miejsca ich siedziby.

Oddzial 2. Wlasciwosc przemienna

Art. 31. Powództwo w sprawach objetych przepisami oddzialu niniejszego wytoczyc mozna badz wedlug przepisów o wlasciwosci ogólnej, badz przed sad oznaczony w przepisach ponizszych.

Art. 32. (27) Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i zwiazane z tym roszczenia wytoczyc mozna wedlug miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Art. 33. (28) Powództwo o roszczenie majatkowe przeciwko przedsiebiorcy mozna wytoczyc przed sad, w którego okregu znajduje sie zaklad glówny lub oddzial, jezeli roszczenie pozostaje w zwiazku z dzialalnoscia tego zakladu lub oddzialu.

Art. 34. Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiazanie lub uniewaznienie, jako tez o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wytoczyc mozna przed sad miejsca jej wykonania. W razie watpliwosci miejsce wykonania umowy powinno byc stwierdzone dokumentem.

Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyc mozna przed sad, w którego okregu nastapilo zdarzenie wywolujace szkode.

Art. 36. Powództwo o zaplate naleznosci za prowadzenie sprawy wytoczyc mozna przed sad miejsca, gdzie pelnomocnik procesowy sprawe prowadzil.

Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierzawy nieruchomosci wytoczyc mozna przed sad miejsca polozenia nieruchomosci.

Art. 371. (29) § 1. Powództwo przeciwko zobowiazanemu z weksla lub czeku mozna wytoczyc przed sad miejsca platnosci.
§ 2. Kilku zobowiazanych z weksla lub czeku mozna lacznie pozwac przed sad miejsca platnosci lub sad wlasciwosci ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla wlasnego lub czeku.

Oddzial 3. Wlasciwosc wylaczna

Art. 38. § 1. Powództwo o wlasnosc lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomosci, jak równiez powództwo o posiadanie nieruchomosci mozna wytoczyc wylacznie przed sad miejsca jej polozenia. Jezeli przedmiotem sporu jest sluzebnosc gruntowa, wlasciwosc oznacza sie wedlug polozenia nieruchomosci obciazonej.
§ 2. Wlasciwosc powyzsza rozciaga sie na roszczenia osobiste zwiazane z prawami rzeczowymi i dochodzone lacznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu.

Art. 39. Powództwo z tytulu dziedziczenia, zachowku, jak równiez z tytulu zapisu, polecenia oraz innych rozrzadzen testamentowych wytacza sie wylacznie przed sad ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jezeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da sie ustalic, przed sad miejsca, w którym znajduje sie majatek spadkowy lub jego czesc.

Art. 40. Powództwo ze stosunku czlonkostwa spóldzielni, spólki lub stowarzyszenia wytacza sie wylacznie wedlug miejsca ich siedziby.

Art. 41. (30) Powództwo ze stosunku malzenstwa wytacza sie wylacznie przed sad, w którego okregu malzonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jezeli choc jedno z nich w okregu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwyklego pobytu. Z braku takiej podstawy wylacznie wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jezeli i tej podstawy nie ma - sad miejsca zamieszkania powoda.

Art. 42. Powództwo ze stosunku miedzy rodzicami a dziecmi oraz miedzy przysposabiajacym a przysposobionym wytacza sie wylacznie przed sad miejsca zamieszkania powoda, jezeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa wedlug przepisów o wlasciwosci ogólnej.

Oddzial 4. Przepisy szczególne

Art. 43. § 1. Jezeli uzasadniona jest wlasciwosc kilku sadów albo jezeli powództwo wytacza sie przeciwko kilku osobom, dla których wedlug przepisów o wlasciwosci ogólnej wlasciwe sa rózne sady, wybór miedzy tymi sadami nalezy do powoda.
§ 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomosc, której polozenie jest podstawa oznaczenia wlasciwosci sadu, jest polozona w kilku okregach sadowych.

Art. 44. Jezeli sad wlasciwy nie moze z powodu przeszkody rozpoznac sprawy lub podjac innej czynnosci, sad nad nim przelozony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sad.

Art. 45. Jezeli w mysl przepisów kodeksu nie mozna na podstawie okolicznosci sprawy ustalic wlasciwosci miejscowej, Sad Najwyzszy na posiedzeniu niejawnym oznaczy sad, przed który nalezy wytoczyc powództwo.

Art. 46. § 1. Strony moga umówic sie na pismie o poddanie sadowi pierwszej instancji, który wedlug ustawy nie jest miejscowo wlasciwy, sporu juz wyniklego lub sporów mogacych w przyszlosci wyniknac z oznaczonego stosunku prawnego. Sad ten bedzie wówczas wylacznie wlasciwy, jezeli strony nie postanowily inaczej. Strony moga równiez ograniczyc umowa pisemna prawo wyboru powoda pomiedzy kilku sadami wlasciwymi dla takich sporów.
§ 2. Strony nie moga jednak zmieniac wlasciwosci wylacznej.

DZIAL II. SKLAD SADU

Art. 47. (31) § 1. (32) W pierwszej instancji sad rozpoznaje sprawy w skladzie jednego sedziego, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 2. (33) W pierwszej instancji sad w skladzie jednego sedziego jako przewodniczacego i dwóch lawników rozpoznaje sprawy:
1) z zakresu prawa pracy o:
a) ustalenie istnienia, nawiazanie lub wygasniecie stosunku pracy, o uznanie bezskutecznosci wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub placy oraz lacznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszajacego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiazania stosunku pracy,
b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym zwiazane,
c) odszkodowanie lub zadoscuczynienie w wyniku stosowania mobbingu;
2) ze stosunków rodzinnych o:
a) rozwód,
b) separacje,
c) (34) ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa,
d) rozwiazanie przysposobienia.
§ 3. (35) Postanowienia poza rozprawa oraz zarzadzenia wydaje przewodniczacy.
§ 4. Prezes sadu moze zarzadzic rozpoznanie sprawy w skladzie trzech sedziów zawodowych, jezeli uzna to za wskazane ze wzgledu na szczególna zawilosc lub precedensowy charakter sprawy.

Art. 471. (36) Referendarz sadowy moze wykonywac czynnosci w postepowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynnosci referendarz sadowy ma kompetencje sadu, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

DZIAL III. WYLACZENIE SEDZIEGO

Art. 48. § 1. Sedzia jest wylaczony z mocy samej ustawy:
1) w sprawach, w których jest strona lub pozostaje z jedna ze stron w takim stosunku prawnym, ze wynik sprawy oddzialywa na jego prawa lub obowiazki;
2) w sprawach swego malzonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w sprawach osób zwiazanych z nim z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których byl lub jest jeszcze pelnomocnikiem albo byl radca prawnym jednej ze stron;
5) (37) w sprawach, w których w instancji nizszej bral udzial w wydaniu zaskarzonego orzeczenia, jako tez w sprawach o waznosc aktu prawnego z jego udzialem sporzadzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których wystepowal jako prokurator.
§ 2. Powody wylaczenia trwaja takze po ustaniu uzasadniajacego je malzenstwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. (38) Sedzia, który bral udzial w wydaniu orzeczenia objetego skarga o wznowienie, nie moze orzekac co do tej skargi.

Art. 49. (39) Niezaleznie od przyczyn wymienionych w art. 48, sad wylacza sedziego na jego zadanie lub na wniosek strony, jezeli istnieje okolicznosc tego rodzaju, ze moglaby wywolac uzasadniona watpliwosc co do bezstronnosci sedziego w danej sprawie.

Art. 50. § 1. Wniosek o wylaczenie sedziego strona zglasza na pismie lub ustnie do protokolu w sadzie, w którym sprawa sie toczy, uprawdopodabniajac przyczyny wylaczenia.
§ 2. Strona, która przystapila do rozprawy, powinna uprawdopodobnic ponadto, ze przyczyna wylaczenia dopiero pózniej powstala lub stala sie jej znana.
§ 3. Az do rozstrzygniecia sprawy o wylaczenie sedzia moze spelniac tylko czynnosci nie cierpiace zwloki.

Art. 51. Sedzia powinien zawiadomic sad o zachodzacej podstawie swego wylaczenia i wstrzymac sie od udzialu w sprawie.

Art. 52. § 1. O wylaczeniu sedziego rozstrzyga sad, w którym sprawa sie toczy, a gdyby sad ten nie mógl wydac postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sedziów - sad nad nim przelozony.
§ 2. Postanowienie wydaje sad w skladzie trzech sedziów zawodowych po zlozeniu wyjasnienia przez sedziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 53. (40) (utracil moc).

Art. 531. (41) Ponowny wniosek o wylaczenie sedziego oparty na tych samych okolicznosciach lub wniosek oczywiscie bezzasadny podlega odrzuceniu bez skladania wyjasnien przez sedziego, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sad rozpoznajacy sprawe. Przepis art. 51 stosuje sie odpowiednio. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 54. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do wylaczenia lawników, jak równiez innych organów sadowych oraz prokuratora. Wniosek o wylaczenie lawnika sad rozstrzyga zgodnie z przepisami poprzedzajacymi, a wniosek o wylaczenie pozostalych osób przekazuje odpowiedniemu organowi nadrzednemu.

TYTUL II. PROKURATOR

Art. 55. Prokurator, wytaczajac powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ja wskazac w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajatkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 56. § 1. Osobe, na rzecz której prokurator wytoczyl powództwo, sad zawiadamia o tym, doreczajac jej odpis pozwu. Osoba ta moze wstapic do sprawy w kazdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udzialu prokuratora w sprawie stosuje sie odpowiednio przepisy o wspóluczestnictwie jednolitym.
§ 2. Prokurator nie moze samodzielnie rozporzadzac przedmiotem sporu.

Art. 57. Jezeli prokurator, wytaczajac powództwo, nie dziala na rzecz oznaczonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom bedacym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo.

Art. 58. Wyrok prawomocny zapadly w sprawie wytoczonej przez prokuratora ma powage rzeczy osadzonej pomiedzy strona, na rzecz której prokurator wytoczyl powództwo, a strona przeciwna. Jednakze w sprawach o roszczenia majatkowe prawomocne rozstrzygniecie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brala udzialu w sporze, moznosci dochodzenia swoich roszczen w calosci lub w tej czesci, w której nie zostaly zasadzone.

Art. 59. Sad zawiadamia prokuratora o kazdej sprawie, w której udzial jego uwaza za potrzebny.

Art. 60. § 1. Prokurator moze wstapic do postepowania w kazdym jego stadium. Prokurator nie jest zwiazany z zadna ze stron. Moze on skladac oswiadczenia i zglaszac wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczac fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zglosil udzial w postepowaniu, nalezy mu doreczac pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sadowe.
§ 2. Prokurator moze zaskarzyc kazde orzeczenie sadowe, od którego sluzy srodek odwolawczy. Terminy do zaskarzenia orzeczen sadowych, ustanowione dla stron, wiaza równiez prokuratora.

TYTUL III. ORGANIZACJE SPOLECZNE(42)

Art. 61. (43) § 1. (44) W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochrone konsumentów organizacje spoleczne moga wytaczac powództwa na rzecz obywateli.
§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacja taka moze wstapic do postepowania w kazdym jego stadium.
§ 3. (45) Organizacje spoleczne, do których zadan statutowych nalezy ochrona srodowiska albo ochrona praw wlasnosci przemyslowej, moga w sprawach z tego zakresu wstapic, za zgoda powoda, do postepowania w kazdym jego stadium.
§ 4. Organizacje spoleczne, do których zadan statutowych nalezy ochrona równosci oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezposrednie lub posrednie zróznicowanie praw i obowiazków obywateli, moga w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczac za zgoda obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgoda powoda, wstepowac do postepowania w kazdym jego stadium.
§ 5. (46) Organizacje spoleczne, do których zadan statutowych nalezy pomoc ofiarom przestepstw, moga w sprawach o roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona czynem niedozwolonym, który stanowi przestepstwo scigane z oskarzenia publicznego w postepowaniu karnym, wytaczac za zgoda obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgoda powoda, wstepowac do postepowania w kazdym jego stadium.

Art. 62. Do organizacji spolecznych wnoszacych powództwa na rzecz obywateli, jak równiez do uczestnictwa takich organizacji w postepowaniu dla ochrony praw obywateli, stosuje sie odpowiednio przepisy o prokuratorze.

Art. 63. (47) Organizacje wymienione w artykulach poprzedzajacych, które nie uczestnicza w sprawie, moga przedstawiac sadowi istotny dla sprawy poglad wyrazony w uchwale lub oswiadczeniu ich nalezycie umocowanych organów.

TYTUL IIIa. PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY(48)

Art. 631. W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy moga wytaczac powództwa na rzecz obywateli, a takze wstepowac, za zgoda powoda, do postepowania w tych sprawach w kazdym jego stadium.

Art. 632. W sprawach wymienionych w artykule poprzedzajacym do inspektorów pracy stosuje sie odpowiednio przepisy o prokuratorze.

TYTUL IIIb. POWIATOWY (MIEJSKI) RZECZNIK KONSUMENTÓW(49)

Art. 633. (50) W sprawach o ochrone interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów moze wytaczac powództwa na rzecz obywateli, a takze wstepowac, za zgoda powoda, do postepowania w tych sprawach w kazdym jego stadium.

Art. 634. (51) W sprawach, o których mowa w art. 633, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje sie odpowiednio przepisy o prokuratorze.

TYTUL IV. STRONY

DZIAL I. ZDOLNOSC SADOWA I PROCESOWA

Art. 64. § 1. Kazda osoba fizyczna i prawna ma zdolnosc wystepowania w procesie jako strona (zdolnosc sadowa).
§ 11. (52) Zdolnosc sadowa maja takze jednostki organizacyjne niebedace osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnosc prawna.
§ 2. (53) Zdolnosc sadowa maja takze organizacje spoleczne dopuszczone do dzialania na podstawie obowiazujacych przepisów, chocby nie posiadaly osobowosci prawnej.

Art. 65. § 1. (54) Zdolnosc do czynnosci procesowych (zdolnosc procesowa) maja osoby fizyczne posiadajace pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz organizacje spoleczne, o których mowa w art. 64.
§ 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolnosci do czynnosci prawnych ma zdolnosc procesowa w sprawach wynikajacych z czynnosci prawnych, których moze dokonywac samodzielnie.

Art. 66. Osoba fizyczna nie majaca zdolnosci procesowej moze podejmowac czynnosci procesowe tylko przez swego przedstawiciela ustawowego.

Art. 67. § 1. (55) Osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz organizacje spoleczne majace zdolnosc sadowa dokonuja czynnosci procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do dzialania w ich imieniu.
§ 2. (56) Za Skarb Panstwa podejmuje czynnosci procesowe organ panstwowej jednostki organizacyjnej, z której dzialalnoscia wiaze sie dochodzone roszczenie, lub organ jednostki nadrzednej. W zakresie okreslonym odrebna ustawa za Skarb Panstwa czynnosci procesowe podejmuje Prokuratoria Generalna Skarbu Panstwa.
§ 3. (57) (uchylony).

Art. 68. Przedstawiciel ustawowy i organ, o którym mowa w artykule poprzedzajacym, maja obowiazek wykazac swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynnosci procesowej.

Art. 69. Dla strony nie majacej zdolnosci procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, jak równiez dla strony nie majacej organu powolanego do jej reprezentowania, sad na wniosek strony przeciwnej ustanowi kuratora, jezeli strona ta podejmuje przeciwko drugiej stronie czynnosc procesowa nie cierpiaca zwloki. Postanowienie sadu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 70. § 1. Jezeli braki w zakresie zdolnosci sadowej lub procesowej albo w skladzie wlasciwych organów daja sie uzupelnic, sad wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. W wypadkach, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastapic z urzedu, sad zwraca sie o to do wlasciwego sadu opiekunczego.
§ 2. Sad moze dopuscic tymczasowo do czynnosci strone nie majaca zdolnosci sadowej lub procesowej albo osobe nie majaca nalezytego ustawowego umocowania, z zastrzezeniem, ze przed uplywem wyznaczonego terminu braki beda uzupelnione, a czynnosci zatwierdzone przez powolana do tego osobe.

Art. 71. Jezeli braków powyzszych nie mozna uzupelnic albo nie zostaly one w wyznaczonym terminie uzupelnione, sad zniesie postepowanie w zakresie, w jakim jest ono dotkniete brakami, i w miare potrzeby wyda odpowiednie postanowienie.

DZIAL II. WSPÓLUCZESTNICTWO W SPORZE

Art. 72. § 1. Kilka osób moze w jednej sprawie wystepowac w roli powodów lub pozwanych, jezeli przedmiot sporu stanowia:
1) prawa lub obowiazki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej (wspóluczestnictwo materialne);
2) roszczenia lub zobowiazania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jezeli ponadto wlasciwosc sadu jest uzasadniona dla kazdego z roszczen lub zobowiazan z osobna, jako tez dla wszystkich wspólnie (wspóluczestnictwo formalne).
§ 2. (58) Jezeli przeciwko kilku osobom sprawa moze toczyc sie tylko lacznie (wspóluczestnictwo konieczne), przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie takze do osób, których udzial w sprawie uzasadnialby jej rozpoznanie w postepowaniu odrebnym.
§ 3. (59) Przepis § 2 stosuje sie odpowiednio w wypadku wspóluczestnictwa materialnego, innego niz wspóluczestnictwo konieczne.

Art. 73. § 1. Kazdy wspóluczestnik dziala w imieniu wlasnym.
§ 2. W wypadku jednak, gdy z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, ze wyrok dotyczyc ma niepodzielnie wszystkich wspóluczestników (wspóluczestnictwo jednolite), czynnosci procesowe wspóluczestników dzialajacych sa skuteczne wobec nie dzialajacych. Do zawarcia ugody, zrzeczenia sie roszczenia albo uznania powództwa potrzeba zgody wszystkich wspóluczestników.

Art. 74. Kazdy ze wspóluczestników sporu ma prawo samodzielnie popierac sprawe. Na posiedzenie sadowe wzywa sie wszystkich tych wspóluczestników, co do których sprawa nie jest zakonczona.

DZIAL III. INTERWENCJA GLÓWNA I UBOCZNA

Art. 75. Kto wystepuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy sie pomiedzy innymi osobami, moze az do zamkniecia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyc powództwo o te rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed sad, w którym toczy sie sprawa (interwencja glówna).

Art. 76. Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa zostala rozstrzygnieta na korzysc jednej ze stron, moze w kazdym stanie sprawy az do zamkniecia rozprawy w drugiej instancji przystapic do tej strony (interwencja uboczna).

Art. 77. § 1. Wstapienie swe do sprawy interwenient uboczny powinien zglosic w pismie, w którym poda, jaki ma interes prawny we wstapieniu i do której ze stron przystepuje. Pismo to nalezy doreczyc obu stronom.
§ 2. Interwenient uboczny moze ze wstapieniem do sprawy polaczyc dokonanie innej czynnosci procesowej.

Art. 78. § 1. Kazda ze stron moze zglosic opozycje przeciwko wstapieniu interwenienta ubocznego, jednakze nie pózniej niz przy rozpoczeciu najblizszej rozprawy.
§ 2. Sad oddali opozycje po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jezeli interwenient uprawdopodobni, ze ma interes prawny we wstapieniu do sprawy.
§ 3. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze udzial w sprawie, dopóki orzeczenie uwzgledniajace opozycje nie stanie sie prawomocne. W razie prawomocnego uwzglednienia opozycji czynnosci interwenienta ubocznego uwazane beda za niebyle.

Art. 79. Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynnosci procesowych dopuszczalnych wedlug stanu sprawy. Nie moga one jednak pozostawac w sprzecznosci z czynnosciami i oswiadczeniami strony, do której przystapil.

Art. 80. Interwenientowi ubocznemu nalezy od chwili jego wstapienia do sprawy doreczac, tak jak stronie, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sadowych, jako tez orzeczenia sadu.

Art. 81. Jezeli z istoty spornego stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wynika, ze wyrok w sprawie ma odniesc bezposredni skutek prawny w stosunku miedzy interwenientem a przeciwnikiem strony, do której interwenient przystapil, do stanowiska interwenienta w procesie stosuje sie odpowiednio przepisy o wspóluczestnictwie jednolitym.

Art. 82. Interwenient uboczny nie moze w stosunku do strony, do której przystapil, podniesc zarzutu, ze sprawa zostala rozstrzygnieta blednie albo ze strona ta prowadzila proces wadliwie, chyba ze stan sprawy w chwili przystapienia interwenienta uniemozliwil mu korzystanie ze srodków obrony albo ze strona umyslnie lub przez niedbalstwo nie skorzystala ze srodków, które nie byly interwenientowi znane.

Art. 83. Za zgoda stron interwenient uboczny moze wejsc na miejsce strony, do której przystapil.

DZIAL IV. PRZYPOZWANIE

Art. 84. § 1. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygniecia przyslugiwaloby roszczenie wzgledem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia moglaby wystapic z roszczeniem, moze zawiadomic taka osobe o toczacym sie procesie i wezwac ja do wziecia w nim udzialu.
§ 2. W tym celu strona wnosi do sadu pismo procesowe wskazujace przyczyne wezwania i stan sprawy. Pismo to dorecza sie niezwlocznie osobie trzeciej, która moze zglosic swe przystapienie do strony jako interwenient uboczny.

Art. 85. Skutki zwiazane z interwencja uboczna okreslone w art. 82 powstaja w stosunku do wezwanego, który nie zglosil przystapienia, z chwila, w której przystapienie bylo mozliwe.

DZIAL V. PELNOMOCNICY PROCESOWI

Art. 86. Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi moga dzialac przed sadem osobiscie lub przez pelnomocników.

Art. 87. § 1. (60) Pelnomocnikiem moze byc adwokat lub radca prawny, a w sprawach wlasnosci przemyslowej takze rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawujaca zarzad majatkiem lub interesami strony oraz osoba pozostajaca ze strona w stalym stosunku zlecenia, jezeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, wspóluczestnik sporu, jak równiez rodzice, malzonek, rodzenstwo lub zstepni strony oraz osoby pozostajace ze strona w stosunku przysposobienia.
§ 2. (61) Pelnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiebiorcy, w tym nie posiadajacego osobowosci prawnej, moze byc równiez pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzednego. Osoba prawna prowadzaca, na podstawie odrebnych przepisów, obsluge prawna przedsiebiorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej moze udzielic pelnomocnictwa procesowego - w imieniu podmiotu, którego obsluge prawna prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu, jezeli zostala do tego upowazniona przez ten podmiot.
§ 3. (62) W sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pelnomocnikiem moze byc równiez przedstawiciel wlasciwego w sprawach z zakresu pomocy spolecznej organu jednostki samorzadu terytorialnego oraz organizacji spolecznej, majacej na celu udzielanie pomocy rodzinie.
§ 4. (63) W sprawach zwiazanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pelnomocnikiem rolnika moze byc równiez przedstawiciel organizacji zrzeszajacej rolników indywidualnych, której rolnik jest czlonkiem.
§ 5. (64) W sprawach zwiazanych z ochrona praw konsumentów pelnomocnikiem moze byc przedstawiciel organizacji, do której zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów.
§ 6. (65) W sprawach zwiazanych z ochrona wlasnosci przemyslowej pelnomocnikiem twórcy projektu wynalazczego moze byc równiez przedstawiciel organizacji, do której zadan statutowych naleza sprawy popierania wlasnosci przemyslowej i udzielania pomocy twórcom projektów wynalazczych.

Art. 871. (66) § 1. W postepowaniu przed Sadem Najwyzszym obowiazuje zastepstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. Zastepstwo to dotyczy takze czynnosci procesowych zwiazanych z postepowaniem przed Sadem Najwyzszym, podejmowanych przed sadem nizszej instancji.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie w postepowaniu o zwolnienie od kosztów sadowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz gdy strona, jej organem, jej przedstawicielem ustawowym lub pelnomocnikiem jest sedzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a takze gdy strona, jej organem lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje sie takze wtedy, gdy zastepstwo procesowe Skarbu Panstwa jest wykonywane przez Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa.

Art. 88. Pelnomocnictwo moze byc albo procesowe - badz to ogólne, badz do prowadzenia poszczególnych spraw - albo do niektórych tylko czynnosci procesowych.

Art. 89. § 1. (67) Pelnomocnik obowiazany jest przy pierwszej czynnosci procesowej dolaczyc do akt sprawy pelnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pelnomocnictwa. Adwokat i radca prawny, a takze rzecznik patentowy moga sami uwierzytelnic odpis udzielonego im pelnomocnictwa. Sad moze w razie watpliwosci zazadac urzedowego poswiadczenia podpisu strony.
§ 2. W toku sprawy pelnomocnictwo moze byc udzielone ustnie na posiedzeniu sadu przez oswiadczenie zlozone przez strone i wciagniete do protokolu.
§ 3. (68) (uchylony).

Art. 90. Za strone, która nie moze sie podpisac, podpisuje pelnomocnictwo osoba przez nia upowazniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama sie nie podpisala.

Art. 91. Pelnomocnictwo procesowe obejmuje z samego prawa umocowanie do:
1) (69) wszystkich laczacych sie ze sprawa czynnosci procesowych, nie wylaczajac powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postepowania i postepowania wywolanego ich wniesieniem, jako tez wniesieniem interwencji glównej przeciwko mocodawcy;
2) wszelkich czynnosci dotyczacych zabezpieczenia i egzekucji;
3) udzielenia dalszego pelnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu;
4) zawarcia ugody, zrzeczenia sie roszczenia albo uznania powództwa, jezeli czynnosci te nie zostaly wylaczone w danym pelnomocnictwie;
5) odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Art. 92. Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niz pelnomocnictwo procesowe, jak równiez umocowanie do poszczególnych czynnosci procesowych, ocenia sie wedlug tresci pelnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.

Art. 93. Mocodawca stawajacy jednoczesnie z pelnomocnikiem moze niezwlocznie prostowac lub odwolywac oswiadczenia pelnomocnika.

Art. 94. § 1. Wypowiedzenie pelnomocnictwa procesowego przez mocodawce odnosi skutek prawny w stosunku do sadu z chwila zawiadomienia go o tym, w stosunku zas do przeciwnika i innych uczestników - z chwila doreczenia im tego zawiadomienia przez sad.
§ 2. (70) Adwokat lub radca prawny, który wypowiedzial pelnomocnictwo, obowiazany jest dzialac za strone jeszcze przez dwa tygodnie, chyba ze mocodawca zwolni go od tego obowiazku. Kazdy inny pelnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, dzialac za mocodawce przez ten sam czas, jezeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych.

Art. 95. (71) Przepis artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do adwokata lub radcy prawnego ustanowionego dla strony zwolnionej od kosztów sadowych w wypadku zwolnienia go od obowiazku zastepowania strony w procesie.

Art. 96. W razie smierci strony albo utraty przez nia zdolnosci sadowej pelnomocnictwo wygasa. Jednakze pelnomocnik procesowy dziala az do czasu zawieszenia postepowania.

Art. 97. § 1. Po wniesieniu pozwu sad moze dopuscic tymczasowo do podjecia naglacej czynnosci procesowej osobe nie mogaca na razie przedstawic pelnomocnictwa. Zarzadzenie to sad moze uzaleznic od zabezpieczenia kosztów.
§ 2. Sad wyznaczy równoczesnie termin, w ciagu którego osoba dzialajaca bez pelnomocnictwa powinna je zlozyc albo przedstawic zatwierdzenie swej czynnosci przez strone. Jezeli termin uplynal bezskutecznie, sad pominie czynnosci procesowe tej osoby. W tym wypadku przeciwnik moze zadac od dzialajacego bez umocowania zwrotu kosztów spowodowanych jego tymczasowym dopuszczeniem.

TYTUL V. KOSZTY PROCESU

DZIAL I. ZWROT KOSZTÓW PROCESU

Art. 98. § 1. Strona przegrywajaca sprawe obowiazana jest zwrócic przeciwnikowi na jego zadanie koszty niezbedne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).
§ 2. (72) Do niezbednych kosztów procesu prowadzonego przez strone osobiscie lub przez pelnomocnika, który nie jest adwokatem, radca prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza sie poniesione przez nia koszty sadowe, koszty przejazdów do sadu strony lub jej pelnomocnika oraz równowartosc zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sadzie. Suma kosztów przejazdów i równowartosc utraconego zarobku nie moze przekraczac wynagrodzenia jednego adwokata wykonujacego zawód w siedzibie sadu procesowego.
§ 3. (73) Do niezbednych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie, jednak nie wyzsze niz stawki oplat okreslone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sadowe oraz koszty nakazanego przez sad osobistego stawiennictwa strony.
§ 4. (74) Wysokosc kosztów sadowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sadzie, a takze wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego reguluja odrebne przepisy.

Art. 981. (75) § 1. Do niezbednych kosztów procesu zalicza sie koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sad.
§ 2. (76) Jezeli postepowanie cywilne zostalo wszczete w ciagu trzech miesiecy od dnia zakonczenia mediacji, która nie zostala zakonczona ugoda albo w ciagu trzech miesiecy od dnia uprawomocnienia sie postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sad, do niezbednych kosztów procesu zalicza sie takze koszty mediacji w wysokosci nieprzekraczajacej czwartej czesci oplaty.
§ 3. Do okreslenia kosztów mediacji stosuje sie odpowiednio art. 98 § 2 i 3.
§ 4. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc wynagrodzenia mediatora za prowadzenie postepowania mediacyjnego wszczetego na podstawie skierowania sadu i wydatki mediatora podlegajace zwrotowi, biorac pod uwage rodzaj sprawy i wartosc przedmiotu sporu oraz niezbedne wydatki zwiazane z prowadzeniem mediacji.

Art. 99. (77) Stronom reprezentowanym przez radce prawnego lub rzecznika patentowego oraz Skarbowi Panstwa reprezentowanemu przez Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa zwraca sie koszty w wysokosci naleznej wedlug przepisów o wynagrodzeniu adwokata.

Art. 100. W razie czesciowego tylko uwzglednienia zadan koszty beda wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sad moze jednak wlozyc na jedna ze stron obowiazek zwrotu wszystkich kosztów, jezeli jej przeciwnik ulegl tylko co do nieznacznej czesci swego zadania albo gdy okreslenie naleznej mu sumy zalezalo od wzajemnego obrachunku lub oceny sadu.

Art. 101. Zwrot kosztów nalezy sie pozwanemu pomimo uwzglednienia powództwa, jezeli nie dal powodu do wytoczenia sprawy i uznal przy pierwszej czynnosci procesowej zadanie pozwu.

Art. 102. W wypadkach szczególnie uzasadnionych sad moze zasadzic od strony przegrywajacej tylko czesc kosztów albo nie obciazac jej w ogóle kosztami.

Art. 103. § 1. Niezaleznie od wyniku sprawy sad moze wlozyc na strone lub interwenienta obowiazek zwrotu kosztów, wywolanych ich niesumiennym lub oczywiscie niewlasciwym postepowaniem.
§ 2. (78) Przepis § 1 dotyczy zwlaszcza kosztów powstalych wskutek uchylenia sie od wyjasnien lub zlozenia wyjasnien niezgodnych z prawda, zatajenia lub opóznionego powolania dowodów, a takze nieusprawiedliwionej odmowy poddania sie mediacji, na która strona uprzednio wyrazila zgode.

Art. 104. Koszty procesu, w którym zawarto ugode, znosi sie wzajemnie, jezeli strony nie postanowily inaczej.

Art. 1041. (79) Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sad i zakonczonej ugoda znosi sie wzajemnie, jezeli strony nie postanowily inaczej.

Art. 105. § 1. Wspóluczestnicy sporu zwracaja koszty procesu w czesciach równych. Sad moze jednak nakazac zwrot kosztów odpowiednio do udzialu kazdego ze wspóluczestników w sprawie, jezeli pod tym wzgledem zachodza znaczne róznice.
§ 2. Na wspóluczestników sporu odpowiadajacych solidarnie co do istoty sprawy sad wlozy solidarny obowiazek zwrotu kosztów. Za koszty wynikle z czynnosci procesowych, podjetych przez poszczególnych wspóluczestników wylacznie we wlasnym interesie, inni wspóluczestnicy nie odpowiadaja.

Art. 106. Udzial prokuratora w sprawie nie uzasadnia zasadzenia zwrotu kosztów na rzecz Skarbu Panstwa ani od Skarbu Panstwa.

Art. 107. Interwenient uboczny, do którego nie maja zastosowania przepisy o wspóluczestnictwie jednolitym, nie zwraca kosztów przeciwnikowi strony, do której przystapil. Sad moze jednak przyznac od interwenienta na rzecz wygrywajacego sprawe przeciwnika strony, do której interwenient przystapil, zwrot kosztów wywolanych samoistnymi czynnosciami procesowymi interwenienta. Sad moze takze przyznac interwenientowi koszty interwencji od przeciwnika obowiazanego do zwrotu kosztów.

Art. 108. § 1. (80) Sad rozstrzyga o kosztach w kazdym orzeczeniu konczacym sprawe w instancji. Sad moze jednak rozstrzygnac jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiajac szczególowe wyliczenie referendarzowi sadowemu; w tej sytuacji, po uprawomocnieniu sie orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie, referendarz sadowy w sadzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczególowego wyliczenia kosztów obciazajacych strony.
§ 2. (81) Sad drugiej instancji, uchylajac zaskarzone orzeczenie i przekazujac sprawe sadowi pierwszej instancji do rozpoznania, pozostawia temu sadowi rozstrzygniecie o kosztach instancji odwolawczej.

Art. 1081. (82) Jezeli w toku postepowania sad nie orzekl o obowiazku poniesienia kosztów sadowych lub orzeczeniem nie objal calej kwoty naleznej z tego tytulu, postanowienie w tym przedmiocie wydaje na posiedzeniu niejawnym sad, przed którym sprawa toczyla sie w pierwszej instancji.

Art. 109. (83) § 1. Roszczenie o zwrot kosztów wygasa, jesli strona najpózniej przed zamknieciem rozprawy bezposrednio poprzedzajacej wydanie orzeczenia nie zlozy sadowi spisu kosztów albo nie zglosi wniosku o przyznanie kosztów wedlug norm przepisanych. Jednakze o kosztach naleznych stronie dzialajacej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego sad orzeka z urzedu.
§ 2. Orzekajac o wysokosci przyznanych stronie kosztów procesu, sad bierze pod uwage celowosc poniesionych kosztów oraz niezbednosc ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy. Przy ustalaniu wysokosci kosztów poniesionych przez strone reprezentowana przez pelnomocnika bedacego adwokatem, radca prawnym lub rzecznikiem patentowym, sad bierze pod uwage niezbedny naklad pracy pelnomocnika oraz czynnosci podjete przez niego w sprawie, a takze charakter sprawy i wklad pelnomocnika w przyczynienie sie do jej wyjasnienia i rozstrzygniecia.

Art. 110. Sad moze zasadzic od swiadka, bieglego, pelnomocnika lub przedstawiciela ustawowego - po ich wysluchaniu - zwrot kosztów wywolanych ich razaca wina. Postanowienie sadu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

DZIAL II. POMOC PRAWNA Z URZEDU(84)

Art. 111. (85) (uchylony)

Art. 112. (86) (uchylony)

Art. 113. (87) (uchylony)

Art. 114. (88) (uchylony)

Art. 115. (89) (uchylony)

Art. 116. (90) (uchylony)

Art. 117. (91) § 1. (92) Strona zwolniona przez sad od kosztów sadowych w calosci lub czesci ma prawo zglosic, na pismie lub ustnie do protokolu, wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, strona zglasza w sadzie, w którym sprawa ma byc wytoczona lub juz sie toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie tego sadu, moze zglosic wniosek w sadzie rejonowym wlasciwym ze wzgledu na miejsce swego zamieszkania, który niezwlocznie przesyla ten wniosek sadowi wlasciwemu.
§ 3. Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, zgloszony po raz pierwszy w postepowaniu apelacyjnym lub kasacyjnym, sad moze przekazac do rozpoznania sadowi pierwszej instancji.
§ 4. Sad uwzgledni wniosek, jezeli udzial adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny.
§ 5. O wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego sad zwraca sie do wlasciwej okregowej rady adwokackiej lub rady okregowej izby radców prawnych. Jezeli adwokat lub radca prawny ustanowiony w ten sposób ma podjac czynnosci poza siedziba sadu orzekajacego, wlasciwa okregowa rada adwokacka lub rada okregowej izby radców prawnych, na wniosek ustanowionego adwokata lub radcy prawnego, wyznaczy w razie potrzeby adwokata lub radce prawnego z innej miejscowosci.
§ 6. Strona korzystajaca z ustawowego zwolnienia od kosztów sadowych moze zglosic w trybie okreslonym w § 1-5 wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego, jezeli na podstawie oswiadczenia, zawartego we wniosku, obejmujacego szczególowe dane o stanie rodzinnym, majatku, dochodach i zródlach utrzymania, wykaze, ze nie moze, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny, poniesc kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.
§ 7. Od sadu zalezy uznanie oswiadczenia, o którym mowa w § 6, za dostateczne do ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.

Art. 118. (93) Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla strony zwolnionej od kosztów sadowych jest równoznaczne z udzieleniem pelnomocnictwa procesowego.

Art. 119. (94) § 1. Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego wygasa ze smiercia strony, która je uzyskala. Jednakze na zasadzie tego ustanowienia adwokat lub radca prawny strony podejmuje czynnosci procesowe niecierpiace zwloki.
§ 2. Adwokat lub radca prawny moze z waznych przyczyn wnosic o zwolnienie go od obowiazku zastepowania strony w procesie. Okregowa rada adwokacka lub rada okregowej izby radców prawnych, zwalniajac adwokata lub radce prawnego, wyznaczy jednoczesnie innego adwokata lub radce prawnego.

Art. 120. (95) § 1. Sad cofnie ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jezeli okaze sie, ze okolicznosci, na których podstawie je przyznano, nie istnialy lub przestaly istniec.
§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, strona obowiazana jest uiscic wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego dla niej ustanowionego.
§ 3. Ponadto, w wypadku gdy okolicznosci, na podstawie których przyznano ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, przestaly istniec, sad moze obciazyc strone tym obowiazkiem tylko czesciowo, stosownie do zmiany, jaka nastapila w jej stosunkach.
§ 4. Strone, która uzyskala ustanowienie adwokata lub radcy prawnego na podstawie podania swiadomie nieprawdziwych okolicznosci, sad skaze na grzywne, niezaleznie od jej obowiazku uiszczenia wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego.

Art. 121. (96) (uchylony).

Art. 122. (97) § 1. Adwokat lub radca prawny ustanowiony zgodnie z przepisami niniejszego dzialu ma prawo - z wylaczeniem strony - sciagnac sume nalezna mu tytulem wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów zasadzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Przeciwnik nie moze czynic zadnych potracen, z wyjatkiem kosztów nawzajem mu przyznanych od strony zwolnionej od kosztów sadowych.
§ 2. Na kosztach, przypadajacych od przeciwnika strony zwolnionej od kosztów sadowych, naleznosci adwokata lub radcy prawnego ustanowionego wedlug przepisów poprzedzajacych przysluguje pierwszenstwo przed roszczeniami osób trzecich.

Art. 123. (98) § 1. Postanowienie o ustanowieniu, odmowie ustanowienia i cofnieciu ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywne i nalozeniu na strone obowiazku uiszczenia ich wynagrodzenia sad moze wydac na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 124. (99) Zgloszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, jak równiez wniesienie srodka odwolawczego od odmowy ich ustanowienia nie wstrzymuje biegu toczacego sie postepowania, chyba ze chodzi o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego dla powoda na skutek wniosku zgloszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Sad moze jednak wstrzymac rozpoznanie sprawy az do prawomocnego rozstrzygniecia wniosku i w zwiazku z tym nie wyznaczac rozprawy, a wyznaczona rozprawe odwolac lub odroczyc.

TYTUL VI. POSTEPOWANIE

DZIAL I. PRZEPISY OGÓLNE O CZYNNOSCIACH PROCESOWYCH

Rozdzial 1. Pisma procesowe

Art. 125. § 1. (100) Pisma procesowe obejmuja wnioski i oswiadczenia stron skladane poza rozprawa.
§ 2. (101) Jezeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi sie na urzedowych formularzach lub na informatycznych nosnikach danych albo za posrednictwem srodków komunikacji elektronicznej.
§ 3. (102) Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory i sposób udostepniania stronom urzedowych formularzy, o których mowa w § 2, odpowiadajacych wymaganiom przewidzianym dla pism procesowych, szczególnym wymaganiom postepowania, w którym maja byc stosowane, oraz zawierajacych niezbedne pouczenia dla stron co do sposobu ich wypelniania, wnoszenia i skutków niedostosowania pisma do tych wymagan. Urzedowe formularze powinny byc udostepniane w siedzibach sadów oraz poza sadami, w dogodny dla stron sposób, za niewygórowana odplatnoscia.
§ 4. (103) Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe zasady i termin wprowadzenia techniki informatycznej, warunki, jakim powinny odpowiadac informatyczne nosniki danych, na których pisma procesowe maja byc wnoszone, tryb odtwarzania danych na nich zawartych oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania, jak równiez srodki komunikacji elektronicznej, za posrednictwem których pisma maja byc wnoszone, tryb odtwarzania przekazanych w ten sposób danych oraz sposób ich przechowywania i zabezpieczania, uwzgledniajac stan wyposazenia sadów w odpowiednie srodki techniczne i poziom rozwoju technik informatycznych.

Art. 126. § 1. Kazde pismo procesowe powinno zawierac:
1) oznaczenie sadu, do którego jest skierowane, imie i nazwisko lub nazwe stron, ich przedstawicieli ustawowych i pelnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowe wniosku lub oswiadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okolicznosci;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pelnomocnika;
5) wymienienie zalaczników.
§ 2. (104) Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierac oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pelnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zas dalsze - sygnature akt.
§ 3. Do pisma nalezy dolaczyc pelnomocnictwo, jezeli pismo wnosi pelnomocnik, który przedtem nie zlozyl pelnomocnictwa.
§ 4. Za strone, która nie moze sie podpisac, podpisuje pismo osoba przez nia upowazniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama sie nie podpisala.
§ 5. (105) Pismo procesowe wniesione droga elektroniczna powinno byc opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z pózn. zm.).
§ 6. (106) Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe wymagania dotyczace trybu zakladania konta w systemie teleinformatycznym sluzacym do prowadzenia elektronicznego postepowania upominawczego oraz sposobu poslugiwania sie podpisem elektronicznym w tym postepowaniu, majac na wzgledzie sprawnosc postepowania, dostepnosc drogi elektronicznej dla stron postepowania oraz ochrone praw stron postepowania, przy uwzglednieniu mozliwosci skladania jednorazowo wielu pozwów.

Art. 1261. (107) § 1. W kazdym pismie nalezy podac wartosc przedmiotu sporu lub wartosc przedmiotu zaskarzenia, jezeli od tej wartosci zalezy wlasciwosc rzeczowa sadu, wysokosc oplaty lub dopuszczalnosc srodka odwolawczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniezna.
§ 2. Pisma dotyczace czesci przedmiotu sporu lub zaskarzenia podlegaja oplacie tylko w stosunku do wartosci tej czesci.
§ 3. Wartosci przedmiotu sporu lub zaskarzenia podaje sie w zlotych, zaokraglajac w góre do pelnego zlotego.

Art. 1262. (108) § 1. Sad nie podejmie zadnej czynnosci na skutek pisma, od którego nie zostala uiszczona nalezna oplata.
§ 2. Nie zada sie oplaty od pisma, jezeli juz z jego tresci wynika, ze podlega ono odrzuceniu.

Art. 127. W pismach procesowych majacych na celu przygotowanie rozprawy (pisma przygotowawcze) nalezy podac zwiezle stan sprawy, wypowiedziec sie co do twierdzen strony przeciwnej i dowodów przez nia powolanych, wreszcie wskazac dowody, które maja byc przedstawione na rozprawie, lub je zalaczyc.

Art. 128. Do pisma procesowego nalezy dolaczyc jego odpisy i odpisy zalaczników dla doreczenia ich uczestniczacym w sprawie osobom, a ponadto, jezeli w sadzie nie zlozono zalaczników w oryginale, po jednym odpisie kazdego zalacznika do akt sadowych.

Art. 129. Strona powolujaca sie w pismie na dokument obowiazana jest na zadanie przeciwnika zlozyc oryginal dokumentu w sadzie jeszcze przed rozprawa.

Art. 130. § 1. (109) Jezeli pismo procesowe nie moze otrzymac prawidlowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jezeli od pisma nie uiszczono naleznej oplaty, przewodniczacy wzywa strone, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupelnienia lub oplacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokladnosci nie stanowia przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie wlasciwym.
§ 11. (110) Jezeli pismo wniosla osoba zamieszkala lub majaca siedzibe za granica, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczacy wyznacza termin do poprawienia lub uzupelnienia pisma albo uiszczenia oplaty nie krótszy niz miesiac.
§ 2. Po bezskutecznym uplywie terminu przewodniczacy zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywoluje zadnych skutków, jakie ustawa wiaze z wniesieniem pisma procesowego do sadu.
§ 3. Pismo poprawione lub uzupelnione w terminie wywoluje skutki od chwili jego wniesienia.
§ 4. Zarzadzenie przewodniczacego o zwrocie pozwu dorecza sie tylko powodowi.
§ 5. (111) Pisma procesowe sporzadzone z naruszeniem art. 871 podlegaja zwrotowi bez wzywania do usuniecia braków, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 1301. (112) § 1. (113) (utracil moc).
§ 11. (114) Jezeli pismo procesowe, które powinno byc wniesione na urzedowym formularzu, nie zostalo wniesione na takim formularzu lub nie moze otrzymac prawidlowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczacy wzywa strone do jego poprawienia lub uzupelnienia w terminie tygodniowym, przesylajac zlozone pismo. Wezwanie powinno wskazywac wszystkie braki pisma oraz zawierac pouczenie o tresci § 2.
§ 2. (115) W razie bezskutecznego uplywu terminu lub ponownego zlozenia pisma dotknietego brakami przewodniczacy zarzadza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zaplaty oraz sprzeciw od nakazu zaplaty sad odrzuca.
§ 3. (116) Przepisy § 11 i § 2 stosuje sie odpowiednio do pism, które powinny byc wniesione na informatycznych nosnikach danych.
§ 4. (117) (uchylony).

Art. 1302. (118) § 1. Pismo wniesione przez adwokata, radce prawnego lub rzecznika patentowego, które nie zostalo nalezycie oplacone, przewodniczacy zwraca bez wezwania o uiszczenie oplaty, jezeli pismo podlega oplacie w wysokosci stalej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez strone wartosci przedmiotu sporu.
§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doreczenia zarzadzenia o zwrocie pisma z przyczyn okreslonych w § 1 strona moze uiscic brakujaca oplate. Jezeli oplata zostala wniesiona we wlasciwej wysokosci, pismo wywoluje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie nastepuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.
§ 3. (119) (uchylony).
§ 4. (120) (uchylony).
§ 5. (121) Przepisu § 1 nie stosuje sie, gdy obowiazek uiszczenia oplaty stosunkowej powstal na skutek sprawdzenia przez sad wskazanej przez strone wartosci przedmiotu sporu lub zaskarzenia.

Art. 1303. (122) § 1. Przepisy art. 1261, art. 1262, art. 130 § 1 i 11, art. 1302 stosuje sie odpowiednio, gdy przed wyslaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - przed wyslaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia, powstal obowiazek uiszczenia lub uzupelnienia oplaty na skutek ustalenia przez sad wyzszej wartosci przedmiotu sporu, cofniecia zwolnienia od kosztów sadowych albo uchylenia kurateli.
§ 2. Jezeli obowiazek uiszczenia lub uzupelnienia oplaty powstal na skutek rozszerzenia lub innej zmiany zadania, z innych przyczyn niz wymienione w § 1, albo po wyslaniu odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron - po wyslaniu zawiadomienia o terminie posiedzenia, przewodniczacy wzywa zobowiazanego do uiszczenia naleznej oplaty w terminie tygodnia, a jezeli mieszka on lub ma siedzibe za granica i nie ma w kraju przedstawiciela - w terminie nie krótszym od miesiaca. W razie bezskutecznego uplywu terminu sad prowadzi sprawe bez wstrzymywania biegu postepowania, a o obowiazku uiszczenia oplaty orzeka w orzeczeniu konczacym sprawe w instancji, stosujac odpowiednio zasady obowiazujace przy zwrocie kosztów procesu.

Art. 1304. (123) § 1. Strona, która wnosi o podjecie czynnosci polaczonej z wydatkami, obowiazana jest uiscic zaliczke na ich pokrycie w wysokosci i terminie oznaczonym przez sad. Jezeli wiecej niz jedna strona wnosi o podjecie czynnosci, sad zobowiazuje kazda strone, która z czynnosci wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych czesciach lub w innym stosunku wedlug swego uznania.
§ 2. Przewodniczacy wzywa strone zobowiazana do wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie dluzszym niz dwa tygodnie zaplacila oznaczona kwote. Jezeli strona mieszka lub ma siedzibe za granica, wyznaczony termin nie moze byc krótszy niz miesiac.
§ 3. Jezeli okazuje sie, ze przewidywane lub rzeczywiste wydatki sa wieksze od wniesionej zaliczki, przewodniczacy wzywa o jej uzupelnienie w trybie okreslonym w § 2.
§ 4. Sad podejmie czynnosc polaczona z wydatkami, jezeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokosci.
§ 5. W razie nieuiszczenia zaliczki sad pominie czynnosc polaczona z wydatkami.

Art. 1305. (124) W wypadkach, o których mowa w art. 130-1304, zarzadzenia moze wydac takze referendarz sadowy.

Rozdzial 2. Doreczenia

Art. 131. § 1. (125) Sad dokonywa doreczen przez poczte, komornika, woznych, a takze przez sadowa sluzbe doreczeniowa.
§ 2. Szczególowy tryb doreczania pism sadowych przez poczte okresla rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci wydane w porozumieniu z Ministrem Lacznosci.
§ 3. (126) Minister Sprawiedliwosci moze, w drodze rozporzadzenia, utworzyc sadowa sluzbe doreczeniowa, powolana do dokonywania doreczen, o których mowa w § 1, i okreslic organizacje sluzby doreczeniowej oraz szczególowy tryb doreczania przez te sluzbe pism sadowych, majac na wzgledzie zapewnienie skutecznosci doreczen, zachowania wymogów postepowania sadowego, ochrone praw osób, którym pisma sa doreczane, oraz zasady ochrony ich danych osobowych.

Art. 1311. (127) § 1. W elektronicznym postepowaniu upominawczym doreczen powodowi dokonuje sie za posrednictwem systemu teleinformatycznego obslugujacego elektroniczne postepowanie upominawcze (doreczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo droga elektroniczna.
§ 2. W przypadku doreczenia elektronicznego pismo uznaje sie za doreczone z data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doreczenie uznaje sie za skuteczne z uplywem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.
§ 3. (128) Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb doreczen elektronicznych w elektronicznym postepowaniu upominawczym majac na wzgledzie zapewnienie skutecznosci doreczen oraz ochrone praw osób, którym pisma sa doreczane.

Art. 132. § 1. (129) W toku sprawy adwokaci i radcy prawni moga doreczac sobie nawzajem pisma bezposrednio za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
§ 2. Doreczenie adresatowi moze nastapic takze przez wreczenie mu pisma bezposrednio w sekretariacie sadu.

Art. 133. § 1. Jezeli strona jest osoba fizyczna, doreczenia dokonuje sie jej osobiscie, a gdy nie ma ona zdolnosci procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu.
§ 2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak równiez dla organizacji, która nie ma osobowosci prawnej, dorecza sie organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sadem lub do rak pracownika upowaznionego do odbioru pism.
§ 2a. (130) Pisma procesowe dla przedsiebiorców i wspólników spólek handlowych, wpisanych do rejestru sadowego na podstawie odrebnych przepisów, dorecza sie na adres podany w rejestrze, chyba ze strona wskazala inny adres dla doreczen. Jezeli ostatni wpisany adres zostal wykreslony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgloszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreslony jest uwazany za adres podany w rejestrze.
§ 2b. (131) (uchylony).
§ 3. (132) Jezeli ustanowiono pelnomocnika procesowego lub osobe upowazniona do odbioru pism sadowych, doreczenia nalezy dokonac tym osobom. Jednakze Skarbowi Panstwa doreczenia dokonywa sie zawsze w sposób okreslony w § 2.

Art. 134. § 1. W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako tez w porze nocnej doreczac mozna tylko w wyjatkowych wypadkach za uprzednim zarzadzeniem prezesa sadu.
§ 2. Za pore nocna uwaza sie czas od godziny dwudziestej pierwszej do godziny siódmej.

Art. 135. (133) § 1. Doreczenia dokonywa sie w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie sie adresata zastanie.
§ 2. Na wniosek strony doreczenie moze byc dokonane na wskazany przez nia adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sadowe przeslane poczta sklada sie w placówce pocztowej operatora publicznego, umieszczajac zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.

Art. 136. § 1. Strony i ich przedstawiciele maja obowiazek zawiadamiac sad o kazdej zmianie swego zamieszkania.
§ 2. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba ze nowy adres jest sadowi znany. O powyzszym obowiazku i skutkach jego niedopelnienia sad powinien pouczyc strone przy pierwszym doreczeniu.
§ 3. (134) Przepisu § 2 nie stosuje sie do doreczenia skargi o wznowienie postepowania lub skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 4. (135) Strona, która zglosila wniosek o dokonywanie doreczen na adres oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiazek zawiadamiac sad o kazdej zmianie tego adresu. Przepisy § 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 137. § 1. (136) Doreczenia zolnierzom zasadniczej sluzby wojskowej, funkcjonariuszom Policji i Sluzby Wieziennej dokonywa sie przez ich organy bezposrednio przelozone.
§ 2. Doreczenia osobom pozbawionym wolnosci dokonywa sie przez zarzad odpowiedniego zakladu.

Art. 138. § 1. (137) Jezeli doreczajacy nie zastanie adresata w mieszkaniu, moze doreczyc pismo sadowe doroslemu domownikowi, a gdyby go nie bylo - administracji domu, dozorcy domu lub soltysowi, jezeli osoby te nie sa przeciwnikami adresata w sprawie i podjely sie oddania mu pisma.
§ 2. Dla adresata, którego doreczajacy nie zastanie w miejscu pracy, mozna doreczyc pismo osobie upowaznionej do odbioru pism.

Art. 139. § 1. (138) W razie niemoznosci doreczenia w sposób przewidziany w artykulach poprzedzajacych, pismo przeslane poczta nalezy zlozyc w placówce pocztowej operatora publicznego, a doreczane w inny sposób - w urzedzie wlasciwej gminy, umieszczajac zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej.
§ 2. (139) Jezeli adresat lub jego domownik odmawia przyjecia pisma, pozostawia sie je w miejscu doreczenia, a gdyby to bylo niemozliwe, pismo przeslane poczta sklada sie - uprzedzajac o tym - w placówce pocztowej operatora publicznego lub, w przypadku pism doreczanych w inny sposób, w urzedzie wlasciwej gminy.
§ 3. (140) Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegajacych wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrebnych przepisów - w razie niemoznosci doreczenia w sposób przewidziany w artykulach poprzedzajacych z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba ze nowe miejsce zamieszkania i adres sa sadowi znane.
§ 4. (141) Sad rejestrowy przy ogloszeniu lub doreczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza wnioskodawce o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian okreslonych w § 3.

Art. 140. Pisma procesowe i orzeczenia dorecza sie w odpisach.

Art. 141. § 1. Pelnomocnikowi procesowemu kilku osób dorecza sie jeden egzemplarz pisma i zalaczników.
§ 2. Uprawnionemu przez kilku wspóluczestników sporu do odbioru pism sadowych dorecza sie po jednym egzemplarzu dla kazdego wspóluczestnika.
§ 3. Jezeli jest kilku pelnomocników jednej strony, sad dorecza pismo tylko jednemu z nich.

Art. 142. § 1. Odbierajacy pismo potwierdza odbiór i jego date wlasnorecznym podpisem. Jezeli tego nie moze lub nie chce uczynic, doreczajacy sam oznacza date doreczenia oraz przyczyny braku podpisu.
§ 2. Doreczajacy stwierdza na potwierdzeniu odbioru sposób doreczenia, a na doreczonym pismie zaznacza dzien doreczenia i opatruje to stwierdzenie swoim podpisem.

Art. 143. Jezeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma byc doreczony pozew lub inne pismo procesowe wywolujace potrzebe podjecia obrony jej praw, doreczenie moze do chwili zgloszenia sie strony albo jej przedstawiciela lub pelnomocnika nastapic tylko do rak kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sad orzekajacy.

Art. 144. § 1. (142) Przewodniczacy ustanowi kuratora, jezeli wnioskodawca uprawdopodobni, ze miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak równiez w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o zwiazane z tym roszczenia, przewodniczacy przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.
§ 2. (143) O ustanowieniu kuratora przewodniczacy oglosi publicznie w budynku sadowym i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w sprawach zas wiekszej wagi, gdy uzna to za potrzebne, takze w prasie.
§ 3. Z chwila doreczenia pisma kuratorowi doreczenie staje sie skuteczne. Sad moze jednak uzaleznic skutecznosc doreczenia od uplywu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sadowym.

Art. 145. W wypadkach, w których ustanowienie kuratora wedlug przepisów poprzedzajacych nie jest wymagane, pismo dorecza sie stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez wywieszenie w budynku sadowym. Doreczenie takie staje sie skuteczne z uplywem miesiaca od dnia wywieszenia.

Art. 146. Przepisy o doreczeniu stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, i ustanowieniu dla niej kuratora stosuje sie równiez do organizacji, które nie maja organów albo których organy sa nie znane z miejsca pobytu.

Art. 147. Gdy okaze sie, ze zadanie ustanowienia kuratora lub wywieszenia pisma nie bylo uzasadnione, sad zarzadzi doreczenie pisma w sposób wlasciwy, a w miare potrzeby zniesie na wniosek strony zainteresowanej postepowanie przeprowadzone z udzialem kuratora lub po wywieszeniu pisma w budynku sadowym.

Rozdzial 3. Posiedzenia sadowe

Art. 148. § 1. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, posiedzenia sadowe sa jawne, a sad orzekajacy rozpoznaje sprawy na rozprawie.
§ 2. Sad moze skierowac sprawe na posiedzenie jawne i wyznaczyc rozprawe takze wówczas, gdy sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.

Art. 149. § 1. Posiedzenia sadowe wyznacza przewodniczacy z urzedu, ilekroc wymaga tego stan sprawy.
§ 2. O posiedzeniach jawnych zawiadamia sie strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub ogloszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym nalezy zawsze doreczyc wezwanie na nastepne posiedzenie. Wezwanie powinno byc doreczone co najmniej na tydzien przed posiedzeniem. W wypadkach pilnych termin ten moze byc skrócony do trzech dni.

Art. 150. W wezwaniu na posiedzenie oznacza sie:
1) imie, nazwisko i miejsce zamieszkania wezwanego;
2) sad oraz miejsce i czas posiedzenia;
3) strony i przedmiot sprawy;
4) cel posiedzenia;
5) skutki niestawiennictwa.

Art. 151. Posiedzenia sadowe odbywaja sie w budynku sadowym, a poza tym budynkiem tylko wówczas, gdy czynnosci sadowe musza byc wykonane w innym miejscu albo gdy odbycie posiedzenia poza budynkiem sadowym ulatwia przeprowadzenie sprawy lub przyczynia sie znacznie do zaoszczedzenia kosztów.

Art. 152. Na posiedzenia jawne wstep na sale sadowa maja - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pelnoletnie. Na posiedzenia niejawne maja wstep tylko osoby wezwane.

Art. 153. § 1. Sad z urzedu zarzadza odbycie calego posiedzenia lub jego czesci przy drzwiach zamknietych, jezeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraza porzadkowi publicznemu lub moralnosci albo gdy moga byc ujawnione okolicznosci objete tajemnica panstwowa lub sluzbowa.
§ 2. Sad moze zarzadzic odbycie posiedzenia przy drzwiach zamknietych równiez na wniosek strony, jezeli podane przez nia przyczyny uzna za uzasadnione lub jezeli roztrzasane byc maja szczególy zycia rodzinnego. Postepowanie dotyczace tego wniosku odbywa sie przy drzwiach zamknietych. Postanowienie w tym przedmiocie sad oglasza publicznie.

Art. 154. § 1. Podczas posiedzenia odbywajacego sie przy drzwiach zamknietych moga byc obecni na sali: strony, interwenienci uboczni, ich przedstawiciele ustawowi i pelnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania po dwie z kazdej strony.
§ 2. Ogloszenie orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie odbywa sie publicznie.

Art. 155. § 1. Przewodniczacy otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia, udziela glosu, zadaje pytania, upowaznia do zadawania pytan i oglasza orzeczenia.
§ 2. Przewodniczacy moze odebrac glos, gdy przemawiajacy go naduzywa, jak równiez uchylic pytanie, jezeli uzna je za niewlasciwe lub zbyteczne.

Art. 156. Sad nawet na zgodny wniosek stron moze odroczyc posiedzenie tylko z waznej przyczyny.

Art. 157. § 1. Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczacego spisuje protokól.
§ 2. Przy wydawaniu wyroków zaocznych wystarcza zaznaczenie w aktach, ze pozwany nie stawil sie na posiedzenie, nie zadal przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecnosci i nie zlozyl zadnych wyjasnien, oraz wzmianka co do ogloszenia wyroku.
§ 3. Z posiedzenia niejawnego sporzadza sie notatke urzedowa, jezeli nie wydano orzeczenia.

Art. 158. § 1. Protokól powinien zawierac:
1) oznaczenie sadu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sedziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak równiez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pelnomocników oraz oznaczenie sprawy tudziez wzmianke co do jawnosci;
2) przebieg posiedzenia, w szczególnosci wnioski i twierdzenia stron, wyniki postepowania dowodowego, wymienienie zarzadzen i orzeczen wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostaly ogloszone; jezeli sporzadzenie odrebnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole tresci samego rozstrzygniecia; zamiast podania wniosków i twierdzen mozna w protokole powolac sie na pisma przygotowawcze;
3) czynnosci stron wplywajace na rozstrzygniecie sadu (ugoda, zrzeczenie sie roszczenia, uznanie powództwa, cofniecie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie zadania pozwu).
§ 2. Protokól podpisuja przewodniczacy i protokolant.

Art. 159. § 1. Przebieg czynnosci protokolowanych moze byc utrwalony za pomoca aparatury dzwiekowej, o czym nalezy przed uruchomieniem aparatury uprzedzic wszystkie osoby uczestniczace w czynnosci.
§ 2. (144) (skreslony).
§ 3. Protokól moze równiez byc spisany pismem stenograficznym. W tym wypadku protokolant niezwlocznie po zakonczeniu posiedzenia przelozy stenogram na zwykle pismo, czyniac adnotacje, jakim poslugiwal sie systemem stenograficznym.

Art. 160. Strony moga zadac sprostowania lub uzupelnienia protokolu, nie pózniej jednak jak na nastepnym posiedzeniu, a jesli idzie o protokól rozprawy, po której zamknieciu nastapilo wydanie wyroku - dopóki akta sprawy znajduja sie w sadzie. Od zarzadzenia przewodniczacego strony moga odwolac sie do sadu w terminie tygodniowym od doreczenia im zarzadzenia.

Art. 161. (145) W toku posiedzenia wnioski, oswiadczenia, uzupelnienia i sprostowania wniosków i oswiadczen mozna zamiescic w zalaczniku do protokolu. Jezeli strone zastepuje adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub Prokuratoria Generalna Skarbu Panstwa, przewodniczacy moze zazadac zlozenia takiego zalacznika w wyznaczonym terminie.

Art. 162. Strony moga w toku posiedzenia, a jezeli nie byly obecne, na najblizszym posiedzeniu zwrócic uwage sadu na uchybienia przepisom postepowania, wnoszac o wpisanie zastrzezenia do protokolu. Stronie, która zastrzezenia nie zglosila, nie przysluguje prawo powolywania sie na takie uchybienia w dalszym toku postepowania, chyba ze chodzi o przepisy postepowania, których naruszenie sad powinien wziac pod rozwage z urzedu, albo ze strona uprawdopodobni, iz nie zglosila zastrzezen bez swojej winy.

Art. 163. § 1. (146) Jezeli kodeks przewiduje grzywne bez okreslenia jej wysokosci, grzywne wymierza sie w kwocie do jednego tysiaca zlotych. Grzywny sciaga sie w drodze egzekucji sadowej na rzecz Skarbu Panstwa.
§ 2. Ilekroc kodeks dopuszcza zarzadzenie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania, stosuje sie odpowiednio przepisy kodeksu postepowania karnego.
§ 3. (147) O przymusowe sprowadzenie zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej sad zwraca sie do dowódcy jednostki wojskowej, w której pelni on sluzbe, lub do Zandarmerii Wojskowej, a o przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Strazy Granicznej - do jego przelozonego.
§ 4. (148) O ukaranie zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej sad wystepuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której pelni on sluzbe, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Strazy Granicznej - do jego przelozonego.

Rozdzial 4. Terminy

Art. 164. Bieg terminu wyznaczonego przez sad lub przewodniczacego (termin sadowy) rozpoczyna sie od ogloszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarzadzenia, a gdy kodeks przewiduje doreczenie z urzedu - od jego doreczenia.

Art. 165. § 1. Terminy oblicza sie wedlug przepisów prawa cywilnego.
§ 2. (149) Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do sadu.
§ 3. To samo dotyczy zlozenia pisma przez zolnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobe pozbawiona wolnosci w administracji zakladu karnego oraz przez czlonka zalogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.

Art. 166. Przewodniczacy moze z waznej przyczyny przedluzyc lub skrócic termin sadowy na wniosek zgloszony przed uplywem terminu, nawet bez wysluchania strony przeciwnej.

Rozdzial 5. Uchybienie i przywrócenie terminu

Art. 167. Czynnosc procesowa podjeta przez strone po uplywie terminu jest bezskuteczna.

Art. 168. § 1. (150) Jezeli strona nie dokonala w terminie czynnosci procesowej bez swojej winy, sad na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jezeli uchybienie terminu nie pociaga za soba ujemnych dla strony skutków procesowych.

Art. 169. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi sie do sadu, w którym czynnosc miala byc dokonana, w ciagu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.
§ 2. W pismie tym nalezy uprawdopodobnic okolicznosci uzasadniajace wniosek.
§ 3. Równoczesnie z wnioskiem strona powinna dokonac czynnosci procesowej.
§ 4. Po uplywie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjatkowych.

Art. 170. Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zlozenia srodka odwolawczego od wyroku orzekajacego uniewaznienie malzenstwa lub rozwód albo ustalajacego nieistnienie malzenstwa, jezeli chocby jedna ze stron zawarla po uprawomocnieniu sie wyroku nowy zwiazek malzenski.

Art. 171. Spózniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sad odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Art. 172. Zgloszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postepowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sad moze jednak, stosownie do okolicznosci, wstrzymac postepowanie lub wykonanie orzeczenia. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym. W razie uwzglednienia wniosku sad moze natychmiast przystapic do rozpoznania sprawy.

Rozdzial 6. Zawieszenie postepowania

Art. 173. Postepowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynnosci przez sad wskutek sily wyzszej.

Art. 174. § 1. Sad zawiesza postepowanie z urzedu:
1) w razie smierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolnosci procesowej, utraty przez strone zdolnosci sadowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
2) jezeli w skladzie organów jednostki organizacyjnej bedacej strona zachodza braki uniemozliwiajace jej dzialanie;
3) jezeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje sie w miejscowosci pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzen komunikacji z siedziba sadu;
4) (151) jezeli postepowanie dotyczy masy upadlosci i ogloszono upadlosc z mozliwoscia zawarcia ukladu, a strona pozbawiona zostala prawa zarzadu masa upadlosci, albo ogloszono upadlosc obejmujaca likwidacje majatku powoda.
§ 2. (152) W wypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 i 4 zawieszenie ma skutek od chwili zdarzen, które je spowodowaly. Zawieszajac postepowanie, sad z urzedu uchyla orzeczenia wydane po nastapieniu tych zdarzen, chyba ze nastapily one po zamknieciu rozprawy.
§ 3. (153) W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4, sad zawiadamia syndyka albo zarzadce o trwajacym postepowaniu, wyznaczajac mu odpowiedni termin do wstapienia do tego postepowania. Brak oswiadczenia syndyka albo zarzadcy w wyznaczonym terminie uznaje sie za odmowe wstapienia do postepowania.

Art. 175. W razie smierci pelnomocnika procesowego postepowanie moze toczyc sie dalej dopiero po wezwaniu strony nie stawajacej. Wezwanie dorecza sie stronie w miejscu jej rzeczywistego zamieszkania, zawiadamiajac ja równoczesnie o smierci pelnomocnika procesowego. W wypadku tym nie stosuje sie art. 136 § 2.

Art. 1751. (154) Jezeli zastepstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiazkowe, w razie smierci adwokata lub radcy prawnego, skreslenia z listy adwokatów lub radców prawnych, utraty mozliwosci wykonywania zawodu albo utraty zdolnosci procesowej, sad zawiesza postepowanie z urzedu, wyznaczajac odpowiedni termin do wskazania innego adwokata lub radcy prawnego, i po uplywie tego terminu podejmuje postepowanie. Przepis art. 175 stosuje sie odpowiednio.

Art. 176. Sad zawiesi postepowanie na wniosek spadkobiercy, jezeli powód dochodzi przeciwko niemu wykonania obowiazku, nalezacego do dlugów spadkowych, a spadkobierca nie zlozyl jeszcze oswiadczenia o przyjeciu spadku i termin do zlozenia takiego oswiadczenia jeszcze nie uplynal.

Art. 177. § 1. Sad moze zawiesic postepowanie z urzedu:
1) jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od wyniku innego toczacego sie postepowania cywilnego;
2) jezeli osoba trzecia wystapila przeciwko obu stronom z interwencja glówna;
3) (155) jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej,
4) jezeli ujawni sie czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogloby wywrzec wplyw na rozstrzygniecie sprawy cywilnej;
5) w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jezeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie zadal rozpoznania sprawy w jego nieobecnosci, a pozwany nie zglosil wniosku o rozpoznanie sprawy;
6) jezeli na skutek braku lub wskazania zlego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarzadzen nie mozna nadac sprawie dalszego biegu.
§ 2. Jezeli postepowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczete, a jego rozpoczecie zalezy od wniosku strony, sad wyznaczy termin do wszczecia postepowania, w innych wypadkach moze zwrócic sie do wlasciwego organu.

Art. 178. Sad moze równiez zawiesic postepowanie na zgodny wniosek stron.

Art. 179. § 1. W wypadku zawieszenia postepowania na zgodny wniosek stron albo wskutek ich niestawiennictwa lub niemoznosci nadania sprawie dalszego biegu, zawieszenie wstrzymuje tylko bieg terminów sadowych, które biegna dalej dopiero z chwila podjecia postepowania.
§ 2. We wszystkich innych wypadkach zawieszenia zadne terminy nie biegna i zaczynaja biec dopiero od poczatku z chwila podjecia postepowania. Terminy sadowe nalezy w miare potrzeby wyznaczac na nowo.
§ 3. Podczas zawieszenia sad nie podejmuje zadnych czynnosci z wyjatkiem tych, które maja na celu podjecie postepowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Czynnosci podejmowane przez strony, a nie dotyczace tych przedmiotów, wywoluja skutki dopiero z chwila podjecia postepowania.

Art. 180. § 1. (156) Sad postanowi podjac postepowanie z urzedu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególnosci:
1) w razie smierci strony - z chwila zgloszenia sie lub wskazania nastepców prawnych zmarlego albo z chwila ustanowienia we wlasciwej drodze kuratora spadku;
2) w razie utraty zdolnosci sadowej - z chwila ustalenia ogólnego nastepcy prawnego;
3) w razie braku przedstawiciela ustawowego - z chwila jego ustanowienia;
4) gdy rozstrzygniecie sprawy zalezy od wyniku innego postepowania - z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia konczacego to postepowanie; sad moze jednak i przedtem, stosownie do okolicznosci, podjac dalsze postepowanie.
5) (157) jezeli postepowanie dotyczy masy upadlosci i ogloszenia upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu, a strona pozbawiona zostala prawa zarzadu masa upadlosci, albo ogloszono upadlosc obejmujaca likwidacje majatku powoda - z chwila zlozenia przez syndyka lub zarzadce oswiadczenia w przedmiocie wstapienia do postepowania. W razie odmowy wstapienia przez nich do postepowania, sprawa toczy sie z udzialem upadlego.
§ 2. (158) Jezeli w ciagu roku od dnia postanowienia o zawieszeniu postepowania nie zglosza sie lub nie zostana wskazani nastepcy prawni zmarlej strony, sad moze z urzedu zwrócic sie do sadu spadku o ustanowienie kuratora spadku, chyba ze kurator taki juz wczesniej zostal ustanowiony.

Art. 181. Sad postanowi podjac postepowanie na wniosek którejkolwiek ze stron:
1) gdy postepowanie zostalo zawieszone na wniosek spadkobiercy - po zlozeniu oswiadczenia o przyjeciu lub odrzuceniu spadku albo po uplywie terminu do zlozenia takiego oswiadczenia;
2) w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron albo wskutek niestawiennictwa - nie wczesniej niz po uplywie trzech miesiecy od zawieszenia, jezeli strony we wniosku o zawieszenie nie oznaczyly dluzszego terminu.

Art. 182. § 1. (159) Sad umarza postepowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak równiez z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jezeli wniosek o podjecie postepowania nie zostal zgloszony w ciagu roku od daty postanowienia o zawieszeniu. Ponadto sad umorzy postepowanie w razie stwierdzenia braku nastepcy prawnego strony, która utracila zdolnosc sadowa, a w kazdym razie po uplywie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sad takze umorzy postepowanie w razie smierci strony po uplywie lat pieciu od daty postanowienia o zawieszeniu postepowania z tej przyczyny.
§ 2. Umorzenie postepowania zawieszonego w pierwszej instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia powództwa, jednakze poprzedni pozew nie wywoluje zadnych skutków, jakie ustawa wiaze z wytoczeniem powództwa.
§ 3. (160) Umorzenie zawieszonego postepowania przez sad wyzszej instancji powoduje uprawomocnienie sie zaskarzonego orzeczenia, z wyjatkiem spraw o uniewaznienie malzenstwa lub o rozwód oraz o ustalenie nieistnienia malzenstwa, w których postepowanie umarza sie wówczas w calosci.
§ 4. Z umorzeniem postepowania umarzaja sie nawzajem takze koszty stron w danej instancji.

Art. 1821. (161) § 1. Jezeli ogloszono upadlosc obejmujaca likwidacje majatku pozwanego, a postepowanie dotyczy masy upadlosci, sad wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania. Postanowienie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 108 § 1 nie stosuje sie.
§ 2. W przypadku ponownego wytoczenia powództwa w terminie trzech miesiecy po prawomocnej odmowie uznania wierzytelnosci, uchyleniu, prawomocnym zakonczeniu albo umorzeniu postepowania upadlosciowego, zachowane zostaja skutki, jakie ustawa wiaze z poprzednio wytoczonym powództwem. Postepowanie dowodowe nie wymaga powtórzenia.
§ 3. Przepis § 2 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany postanowienia o ogloszeniu upadlosci obejmujacej likwidacje majatku pozwanego na postanowienie o ogloszeniu upadlosci z mozliwoscia zawarcia ukladu.

Art. 183. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjecia i umorzenia postepowania moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

DZIAL II. POSTEPOWANIE PRZED SADAMI PIERWSZEJ INSTANCJI

Rozdzial 1. Mediacja i postepowanie pojednawcze(162)

Oddzial 1. Mediacja(163)

Art. 1831. § 1. Mediacja jest dobrowolna.
§ 2. Mediacje prowadzi sie na podstawie umowy o mediacje albo postanowienia sadu kierujacego strony do mediacji. Umowa moze byc zawarta takze przez wyrazenie przez strone zgody na mediacje, gdy druga strona zlozyla wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1.
§ 3. W umowie o mediacje strony okreslaja w szczególnosci przedmiot mediacji, osobe mediatora albo sposób wyboru mediatora.
§ 4. Mediacje prowadzi sie przed wszczeciem postepowania, a za zgoda stron takze w toku sprawy.

Art. 1832. § 1. Mediatorem moze byc osoba fizyczna majaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, korzystajaca w pelni z praw publicznych.
§ 2. Mediatorem nie moze byc sedzia. Nie dotyczy to sedziów w stanie spoczynku.
§ 3. Organizacje spoleczne i zawodowe moga prowadzic listy stalych mediatorów oraz tworzyc osrodki mediacyjne. Wpis na liste wymaga wyrazonej na pismie zgody mediatora. Informacje o listach stalych mediatorów oraz o osrodkach mediacyjnych przekazuje sie prezesowi sadu okregowego.
§ 4. Staly mediator moze odmówic prowadzenia mediacji tylko z waznych powodów, o których jest obowiazany niezwlocznie powiadomic strony, a jezeli strony do mediacji skierowal sad - równiez sad.

Art. 1833. Mediator powinien zachowac bezstronnosc przy prowadzeniu mediacji.

Art. 1834. § 1. Postepowanie mediacyjne nie jest jawne.
§ 2. Mediator jest obowiazany zachowac w tajemnicy fakty, o których dowiedzial sie w zwiazku z prowadzeniem mediacji, chyba ze strony zwolnia go z tego obowiazku.
§ 3. Bezskuteczne jest powolywanie sie w toku postepowania przed sadem lub sadem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustepstw lub inne oswiadczenia skladane w postepowaniu mediacyjnym.

Art. 1835. Mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu wydatków zwiazanych z przeprowadzeniem mediacji, chyba ze wyrazil zgode na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie i zwrot wydatków obciazaja strony.

Art. 1836. § 1. Wszczecie mediacji przez strone nastepuje z chwila doreczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z dolaczonym dowodem doreczenia jego odpisu drugiej stronie.
§ 2. Mimo doreczenia wniosku, o którym mowa w § 1, mediacja nie zostaje wszczeta, jezeli:
1) staly mediator, w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówil przeprowadzenia mediacji,
2) strony zawarly umowe o mediacje, w której wskazano jako mediatora osobe niebedaca stalym mediatorem, a osoba ta, w terminie tygodnia od dnia doreczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, odmówila przeprowadzenia mediacji,
3) strony zawarly umowe o mediacje bez wskazania mediatora i osoba, do której strona zwrócila sie o przeprowadzenie mediacji, w terminie tygodnia od dnia doreczenia jej wniosku o przeprowadzenie mediacji, nie wyrazila zgody na przeprowadzenie mediacji albo druga strona w terminie tygodnia nie wyrazila zgody na osobe mediatora,
4) strony nie zawarly umowy o mediacje, a druga strona nie wyrazila zgody na mediacje.

Art. 1837. Wniosek o przeprowadzenie mediacji zawiera oznaczenie stron, dokladnie okreslone zadanie, przytoczenie okolicznosci uzasadniajacych zadanie, podpis strony oraz wymienienie zalaczników. Jezeli strony zawarly umowe o mediacje na pismie, do wniosku dolacza sie odpis tej umowy.

Art. 1838. § 1. Sad az do zamkniecia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawe moze skierowac strony do mediacji. Po zamknieciu tego posiedzenia sad moze skierowac strony do mediacji tylko na zgodny wniosek stron.
§ 2. Sad moze skierowac strony do mediacji tylko raz w toku postepowania.
§ 3. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji nie prowadzi sie, jezeli strona w terminie tygodnia od dnia ogloszenia lub doreczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyrazila zgody na mediacje.
§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje sie w sprawach rozpoznawanych w postepowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym.

Art. 1839. Kierujac strony do mediacji, sad wyznacza mediatora; jednakze strony moga wybrac innego mediatora. Na zgodny wniosek stron sad moze upowaznic mediatora do zapoznania sie z aktami sprawy.

Art. 18310. § 1. Kierujac strony do mediacji, sad wyznacza czas jej trwania na okres do miesiaca, chyba ze strony zgodnie wniosly o wyznaczenie dluzszego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie moze byc przedluzony na zgodny wniosek stron.
§ 2. Przewodniczacy wyznacza rozprawe po uplywie terminu, o którym mowa w § 1, a przed jego uplywem, jezeli choc jedna ze stron oswiadczy, ze nie wyraza zgody na mediacje.

Art. 18311. Mediator niezwlocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jezeli strony zgodza sie na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego.

Art. 18312. § 1. Z przebiegu mediacji sporzadza sie protokól, w którym oznacza sie miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a takze imie, nazwisko (nazwe) i adresy stron, imie i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokól podpisuje mediator.
§ 2. Jezeli strony zawarly ugode przed mediatorem, ugode zamieszcza sie w protokole albo zalacza sie do niego. Strony podpisuja ugode. Niemoznosc podpisania ugody mediator stwierdza w protokole.
§ 3. Mediator dorecza stronom odpis protokolu.

Art. 18313. § 1. Po zawarciu ugody mediator niezwlocznie sklada protokól w sadzie, który bylby wlasciwy do rozpoznania sprawy wedlug wlasciwosci ogólnej lub wylacznej.
§ 2. W razie skierowania przez sad sprawy do mediacji mediator sklada protokól w sadzie rozpoznajacym sprawe.

Art. 18314. § 1. Jezeli zawarto ugode przed mediatorem, sad, o którym mowa w art. 18313, na wniosek strony niezwlocznie przeprowadza postepowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
§ 2. Jezeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sad zatwierdza ja przez nadanie jej klauzuli wykonalnosci; w przeciwnym przypadku sad zatwierdza ugode postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Sad odmawia nadania klauzuli wykonalnosci albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w calosci lub czesci, jezeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami wspólzycia spolecznego albo zmierza do obejscia prawa, a takze gdy jest niezrozumiala lub zawiera sprzecznosci.

Art. 18315. § 1. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sad moc prawna ugody zawartej przed sadem.
§ 2. Przepis § 1 nie uchybia przepisom o szczególnej formie czynnosci prawnej.

Oddzial 2. Postepowanie pojednawcze(164)

Art. 184. (165) Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, moga byc uregulowane droga ugody zawartej przed wniesieniem pozwu. Sad uzna ugode za niedopuszczalna, jezeli jej tresc jest niezgodna z prawem lub zasadami wspólzycia spolecznego albo zmierza do obejscia prawa.

Art. 185. § 1. (166) O zawezwanie do próby ugodowej - bez wzgledu na wlasciwosc rzeczowa - mozna zwrócic sie do sadu rejonowego ogólnie wlasciwego dla przeciwnika. W wezwaniu nalezy oznaczyc zwiezle sprawe.
§ 2. (167) Postepowanie pojednawcze przeprowadza sad w skladzie jednego sedziego.
§ 3. Z posiedzenia spisuje sie protokól, a jezeli doszlo do ugody, osnowe jej wciaga sie do protokolu. Strony podpisuja ugode; niemoznosc podpisania ugody sad stwierdza w protokole.

Art. 186. § 1. Jezeli wzywajacy nie stawi sie na posiedzenie, sad na zadanie przeciwnika wlozy na niego obowiazek zwrotu kosztów wywolanych próba ugodowa.
§ 2. Jezeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi sie na posiedzenie, sad na zadanie wzywajacego, który wniósl nastepnie w tej sprawie pozew, uwzgledni koszty wywolane próba ugodowa w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

Rozdzial 2. Pozew

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynic zadosc warunkom pisma procesowego, a nadto zawierac:
1) dokladnie okreslone zadanie, a w sprawach o prawa majatkowe takze oznaczenie wartosci przedmiotu sporu, chyba ze przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniezna;
2) przytoczenie okolicznosci faktycznych uzasadniajacych zadanie, a w miare potrzeby uzasadniajacych równiez wlasciwosc sadu.
§ 2. Pozew moze zawierac wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalnosci i przeprowadzenie rozprawy w nieobecnosci powoda oraz wnioski sluzace do przygotowania rozprawy, a w szczególnosci wnioski o:
1) wezwanie na rozprawe wskazanych przez powoda swiadków i bieglych;
2) dokonanie ogledzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawe dokumentu bedacego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu ogledzin;
4) zazadanie na rozprawe dowodów znajdujacych sie w sadach, urzedach lub u osób trzecich.

Art. 1871. (168) Jezeli powód bedacy uslugodawca lub sprzedawca dochodzi roszczen wynikajacych z umów o:
1) swiadczenie uslug pocztowych i telekomunikacyjnych,
2) przewóz osób i bagazu w komunikacji masowej,
3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opalowego,
4) dostarczanie wody i odprowadzanie scieków,
5) wywóz nieczystosci,
6) dostarczanie energii cieplnej
- jest obowiazany wniesc pozew na urzedowym formularzu.

Art. 1872. (169) W sprawach, o których mowa w artykule poprzedzajacym, pozew wnosi sie na informatycznych nosnikach danych, jezeli przepis szczególny tak stanowi.

Art. 188. (170) (skreslony).

Art. 189. Powód moze zadac ustalenia przez sad istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

Art. 1891. (171) Uprawnienie, o którym mowa w art. 189, przysluguje równiez, w toku prowadzonego postepowania, organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, jezeli ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa jest niezbedne dla oceny skutków podatkowych.

Art. 190. Mozna dochodzic przyszlych powtarzajacych sie swiadczen, jezeli nie sprzeciwia sie temu tresc laczacego strony stosunku prawnego.

Art. 191. Powód moze dochodzic jednym pozwem kilku roszczen przeciwko temu samemu pozwanemu, jezeli nadaja sie one do tego samego trybu postepowania oraz jezeli sad jest wlasciwy ze wzgledu na ogólna wartosc roszczen, a ponadto - gdy roszczenia sa róznego rodzaju - o tyle tylko, o ile dla któregokolwiek z tych roszczen nie jest przewidziane postepowanie odrebne ani tez nie zachodzi niewlasciwosc sadu wedlug przepisów o wlasciwosci bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 192. Z chwila doreczenia pozwu:
1) nie mozna w toku sprawy wszczac pomiedzy tymi samymi stronami nowego postepowania o to samo roszczenie;
2) pozwany moze wytoczyc przeciw powodowi powództwo wzajemne;
3) (172) zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa, objetych sporem, nie ma wplywu na dalszy bieg sprawy; nabywca moze jednak wejsc na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej.

Art. 193. § 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jezeli nie wplywa na wlasciwosc sadu.
§ 2. (173) Jezeli w mysl przepisu poprzedzajacego zmiana nie jest dopuszczalna, a powód zmienia powództwo w ten sposób, ze wystepuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sad rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawe oddzielna, jezeli jest dla niej rzeczowo i miejscowo wlasciwy, w przeciwnym zas razie przekazuje sprawe sadowi wlasciwemu. Gdy jednak zmiana taka nastepuje w sadzie rejonowym, nalezy przekazac cale zmienione powództwo sadowi okregowemu, który dla zmienionego powództwa jest rzeczowo i miejscowo wlasciwy.
§ 3. Jezeli powód wystepuje z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego, skutki przewidziane w artykule poprzedzajacym rozpoczynaja sie z chwila, w której roszczenie to powód zglosil na rozprawie w obecnosci pozwanego, w innych zas wypadkach - z chwila doreczenia pozwanemu pisma zawierajacego zmiane i odpowiadajacego wymaganiom pozwu.
§ 4. (174) W razie zmiany powództwa art. 1261 i art. 1302 stosuje sie odpowiednio.

Art. 194. § 1. (175) Jezeli okaze sie, ze powództwo nie zostalo wniesione przeciwko osobie, która powinna byc w sprawie strona pozwana, sad na wniosek powoda lub pozwanego wezwie te osobe do wziecia udzialu w sprawie. Osoba wezwana do udzialu w sprawie na wniosek pozwanego moze domagac sie zwrotu kosztów wylacznie od pozwanego, jezeli okaze sie, ze wniosek byl bezzasadny.
§ 2. Osoba wezwana do wziecia udzialu w sprawie w charakterze pozwanego moze za zgoda obu stron wstapic w miejsce pozwanego, który wówczas bedzie zwolniony od udzialu w sprawie. W razie wyrazenia zgody na zmiane strony pozwanej, pozwany moze w terminie dwutygodniowym zlozyc sadowi wniosek o przyznanie kosztów od strony powodowej, niezaleznie od pózniejszego wyniku sprawy.
§ 3. Jezeli okaze sie, ze powództwo o to samo roszczenie moze byc wytoczone przeciwko innym jeszcze osobom, które nie wystepuja w sprawie w charakterze pozwanych, sad na wniosek powoda moze wezwac te osoby do wziecia udzialu w sprawie.
§ 4. (176) (skreslony).

Art. 195. § 1. Jezeli okaze sie, ze nie wystepuja w charakterze powodów lub pozwanych wszystkie osoby, których laczny udzial w sprawie jest konieczny, sad wezwie strone powodowa, aby oznaczyla w wyznaczonym terminie osoby nie biorace udzialu w taki sposób, by ich wezwanie lub zawiadomienie bylo mozliwe, a w razie potrzeby, aby wystapila z wnioskiem o ustanowienie kuratora.
§ 2. Sad wezwie osoby nie zapozwane do wziecia udzialu w sprawie w charakterze pozwanych. Osoby, których udzial w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sad zawiadomi o toczacym sie procesie. Osoby te moga w ciagu dwóch tygodni od doreczenia zawiadomienia przystapic do sprawy w charakterze powodów.

Art. 196. § 1. Jezeli okaze sie, ze powództwo zostalo wniesione nie przez osobe, która powinna wystepowac w sprawie w charakterze powoda, sad na wniosek powoda zawiadomi o toczacym sie procesie osobe przez niego wskazana. Osoba ta moze w ciagu dwóch tygodni od doreczenia zawiadomienia wstapic do sprawy w charakterze powoda.
§ 2. Osoba zawiadomiona, która zglosila przystapienie do sprawy w charakterze powoda, moze za zgoda obu stron wstapic na miejsce strony powodowej, która wówczas bedzie od udzialu w sprawie zwolniona. W razie wyrazenia zgody na zmiane strony powodowej pozwany moze w terminie dwutygodniowym zlozyc sadowi wniosek o przyznanie dotychczasowych kosztów od osoby, która poprzednio wystepowala jako powód.

Art. 197. (177) (skreslony).

Art. 198. § 1. Wezwanie do wziecia udzialu w sprawie w charakterze pozwanego, dokonane przez sad zgodnie z artykulami poprzedzajacymi, zastepuje pozwanie. Osobom wezwanym sad doreczy odpisy pism procesowych i zalaczników.
§ 2. Skutki prawne, jakie ustawa wiaze z wytoczeniem powództwa, w stosunku do osób zawiadomionych w mysl artykulów poprzedzajacych nastepuja z chwila przystapienia tych osób do sprawy w charakterze powodów.
§ 3. Osoby wezwane do wziecia udzialu w sprawie, a takze osoby zawiadomione w mysl artykulów poprzedzajacych o toczacym sie procesie, które w terminie zglosily swe przystapienie do sprawy w charakterze powodów, moga przy pierwszej czynnosci procesowej zadac powtórzenia dotychczasowego postepowania w calosci lub w czesci, stosownie do okolicznosci sprawy.
§ 4. W stosunku do osób wezwanych do wziecia udzialu w sprawie i osób zawiadomionych, które zglosily przystapienie do sprawy, stosuje sie odpowiednio przepisy o wspóluczestnictwie.

Art. 199. § 1. Sad odrzuci pozew:
1) jezeli droga sadowa jest niedopuszczalna;
2) jezeli o to samo roszczenie pomiedzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo zostala juz prawomocnie osadzona;
3) jezeli jedna ze stron nie ma zdolnosci sadowej albo jezeli powód nie ma zdolnosci procesowej, a nie dziala za niego przedstawiciel ustawowy albo jezeli w skladzie organów jednostki organizacyjnej bedacej powodem zachodza braki uniemozliwiajace jej dzialanie;
4) (178) (uchylony).
§ 2. Z powodu braku zdolnosci sadowej jednej ze stron albo zdolnosci procesowej powoda i niedzialania przedstawiciela ustawowego lub braku w skladzie organów jednostki organizacyjnej bedacej powodem, uniemozliwiajacego jej dzialanie, sad odrzuci pozew dopiero wówczas, gdy brak nie bedzie uzupelniony zgodnie z przepisami kodeksu.
§ 3. Odrzucenie pozwu moze nastapic na posiedzeniu niejawnym.

Art. 1991. (179) Sad nie moze odrzucic pozwu z tego powodu, ze do rozpoznania sprawy wlasciwy jest organ administracji publicznej lub sad administracyjny, jezeli organ administracji publicznej lub sad administracyjny uznaly sie w tej sprawie za niewlasciwe.

Art. 200. § 1. Sad, który stwierdzi swa niewlasciwosc, przekaze sprawe sadowi wlasciwemu. Postanowienie sadu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Sad, któremu sprawa zostala przekazana, jest zwiazany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku przekazania sprawy sadowi wyzszego rzedu. Sad ten w razie stwierdzenia swej niewlasciwosci przekaze sprawe innemu sadowi, który uzna za wlasciwy, nie wylaczajac sadu przekazujacego.
§ 3. Czynnosci dokonane w sadzie niewlasciwym pozostaja w mocy.

Art. 201. (180) § 1. Przewodniczacy bada, w jakim trybie sprawa powinna byc rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu wedlug przepisów o postepowaniu odrebnym, i wydaje odpowiednie zarzadzenia. W wypadkach przewidzianych w ustawie przewodniczacy wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym.
§ 2. Jezeli sprawe wszczeto lub prowadzono w trybie niewlasciwym, sad rozpozna ja w trybie wlasciwym lub przekaze wlasciwemu sadowi do rozpoznania w takim trybie. W wypadku przekazania stosuje sie odpowiednio przepisy § 2 i 3 artykulu poprzedzajacego. Kazda jednak strona moze zadac powtórzenia czynnosci sadu dokonanych bez jej udzialu.

Art. 202. (181) Niewlasciwosc sadu dajaca sie usunac za pomoca umowy stron sad bierze pod rozwage tylko na zarzut pozwanego, zgloszony i nalezycie uzasadniony przed wdaniem sie w spór co do istoty sprawy. Sad nie bada z urzedu tej niewlasciwosci równiez przed doreczeniem pozwu. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, okolicznosci, które uzasadniaja odrzucenie pozwu, jak równiez niewlasciwy tryb postepowania, brak nalezytego umocowania pelnomocnika, brak zdolnosci procesowej pozwanego, brak w skladzie jego organów lub niedzialanie jego przedstawiciela ustawowego sad bierze pod rozwage z urzedu w kazdym stanie sprawy.

Art. 2021. (182) Jezeli strony przed wszczeciem postepowania sadowego zawarly umowe o mediacje, sad kieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego zgloszony przed wdaniem sie w spór co do istoty sprawy.

Art. 203. § 1. Pozew moze byc cofniety bez zezwolenia pozwanego az do rozpoczecia rozprawy, a jezeli z cofnieciem polaczone jest zrzeczenie sie roszczenia - az do wydania wyroku.
§ 2. Pozew cofniety nie wywoluje zadnych skutków, jakie ustawa wiaze z wytoczeniem powództwa. Na zadanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jezeli sad juz przedtem nie orzekl prawomocnie o obowiazku ich uiszczenia przez pozwanego.
§ 3. W razie cofniecia pozwu poza rozprawa przewodniczacy odwoluje wyznaczona rozprawe i o cofnieciu zawiadamia pozwanego, który moze w terminie dwutygodniowym zlozyc sadowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skutecznosc cofniecia pozwu zalezy od zgody pozwanego, niezlozenie przez niego oswiadczenia w tym przedmiocie w powyzszym terminie uwaza sie za wyrazenie zgody.
§ 4. (183) Sad moze uznac za niedopuszczalne cofniecie pozwu, zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okolicznosci sprawy wskazuja, ze wymienione czynnosci sa sprzeczne z prawem lub zasadami wspólzycia spolecznego albo zmierzaja do obejscia prawa.

Art. 204. § 1. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jezeli roszczenie wzajemne jest w zwiazku z roszczeniem powoda lub nadaje sie do potracenia. Powództwo wzajemne mozna wytoczyc badz w odpowiedzi na pozew, badz oddzielnie, nie pózniej jednak niz na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego.
§ 2. (184) Pozew wzajemny wnosi sie do sadu pozwu glównego. Jezeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sad okregowy, a sprawa wszczeta byla w sadzie rejonowym, sad ten przekazuje cala sprawe sadowi wlasciwemu do rozpoznania powództwa wzajemnego.
§ 3. Przepisy dotyczace pozwu stosuje sie odpowiednio do pozwu wzajemnego.

Art. 205. (185) Sad rejonowy moze na wniosek pozwanego, zlozony az do zamkniecia rozprawy, przekazac sprawe sadowi okregowemu, jezeli pozwany wytoczyl przeciwko powodowi przed tym sadem powództwo wplywajace na roszczenie powoda badz dlatego, ze ma z nim zwiazek, badz dlatego, ze roszczenia stron nadaja sie do potracenia.

Rozdzial 3. Rozprawa

Art. 206. (186) § 1. Termin rozprawy wyznacza przewodniczacy. Jednoczesnie z wyznaczeniem pierwszej rozprawy zarzadza doreczenie pozwu i stosownie do potrzeby wyznacza sedziego sprawozdawce.
§ 2. Równoczesnie z doreczeniem pozwu i wezwania na pierwsza rozprawe poucza sie pozwanego o:
1) czynnosciach procesowych, które moze lub powinien podjac, jesli nie uznaje zadania pozwu w calosci lub w czesci, w szczególnosci o mozliwosci lub obowiazku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiazujacych w tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich wniosków, twierdzen i dowodów na rozprawie,
2) skutkach niepodjecia takich czynnosci, w szczególnosci o mozliwosci wydania przez sad wyroku zaocznego i warunkach jego wykonalnosci oraz obciazenia pozwanego kosztami postepowania,
3) mozliwosci ustanowienia przez pozwanego pelnomocnika procesowego i braku obowiazkowego zastepstwa przez adwokata lub radce prawnego.

Art. 207. § 1. (187) Pozwany moze przed pierwsza rozprawa wniesc odpowiedz na pozew.
§ 2. W sprawach zawilych lub rozrachunkowych przewodniczacy moze zarzadzic przed pierwsza rozprawa wniesienie odpowiedzi na pozew lub takze w miare potrzeby wymiane przez strony dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy porzadek skladania pism, termin, w którym pisma nalezy zlozyc, i okolicznosci, które maja byc wyjasnione. W toku sprawy wymiane pism moze zarzadzic sad.
§ 3. (188) Strone reprezentowana przez adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa przewodniczacy moze zobowiazac do zlozenia w wyznaczonym terminie pisma przygotowawczego, w którym strona jest obowiazana do powolania wszystkich twierdzen, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku dalszego postepowania.

Art. 208. § 1. Przewodniczacy, stosownie do okolicznosci, wyda przed rozprawa na podstawie pozwu i innych pism procesowych zarzadzenia majace na celu przygotowanie rozprawy. Przewodniczacy moze w szczególnosci:
1) wezwac strony do stawienia sie na rozprawe osobiscie lub przez pelnomocnika;
2) (189) zazadac na rozprawe od panstwowej jednostki organizacyjnej lub jednostki organizacyjnej samorzadu terytorialnego znajdujacych sie u nich dowodów, jezeli strona sama dowodów tych otrzymac nie moze;
3) wezwac na rozprawe wskazanych przez strone swiadków;
4) wezwac na rozprawe osoby powolane zgodnie przez strony na bieglych;
5) zarzadzic przedstawienie dokumentów, przedmiotów ogledzin, ksiag, planów itd.
§ 2. Przewodniczacy moze ponadto, w razie koniecznej potrzeby, zarzadzic ogledziny jeszcze przed rozprawa.

Art. 209. Kazda ze stron moze w pismie procesowym zadac przeprowadzenia rozprawy w jej nieobecnosci.

Art. 210. § 1. Rozprawa odbywa sie w ten sposób, ze po wywolaniu sprawy strony - najpierw powód, a potem pozwany - zglaszaja ustnie swe zadania i wnioski oraz przedstawiaja twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony moga ponadto wskazywac podstawy prawne swych zadan i wniosków. Na zadanie prokuratora sad udziela mu glosu w kazdym stanie rozprawy; art. 62 nie stosuje sie.
§ 2. Kazda ze stron obowiazana jest do zlozenia oswiadczenia co do twierdzen strony przeciwnej, dotyczacych okolicznosci faktycznych.
§ 3. Ponadto rozprawa obejmuje, stosownie do okolicznosci, postepowanie dowodowe i roztrzasanie jego wyników.

Art. 211. W razie nieobecnosci strony na rozprawie przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia sprawozdawca przedstawia jej wnioski, twierdzenia i dowody znajdujace sie w aktach sprawy.

Art. 212. (190) Przewodniczacy, jezeli to mozliwe, jeszcze przed wszczeciem postepowania dowodowego powinien przez zadawanie pytan stronom ustalic, jakie z istotnych okolicznosci sprawy sa miedzy nimi sporne, i dazyc do ich wyjasnienia. W razie uzasadnionej potrzeby moze udzielic stronom niezbednych pouczen, a stosownie do okolicznosci zwraca im uwage na celowosc ustanowienia pelnomocnika procesowego. W sprawach o alimenty i o naprawienie szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym przewodniczacy poucza powoda wystepujacego w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o roszczeniach wynikajacych z przytoczonych przez niego faktów.

Art. 213. (191) § 1. Fakty powszechnie znane sad bierze pod uwage nawet bez powolania sie na nie przez strony.
§ 2. Sad jest zwiazany uznaniem powództwa, chyba ze uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami wspólzycia spolecznego albo zmierza do obejscia prawa.

Art. 214. (192) § 1. Rozprawa ulega odroczeniu, jezeli sad stwierdzi nieprawidlowosc w doreczeniu wezwania albo jezeli nieobecnosc strony jest wywolana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inna znana sadowi przeszkoda, której nie mozna przezwyciezyc.
§ 2. Sad moze skazac na grzywne strone, jezeli powolala sie w zlej wierze na nieprawdziwe okolicznosci, które skutkowaly odroczeniem rozprawy.
§ 3. Jezeli nieprawdziwe okolicznosci, które skutkowaly odroczeniem rozprawy, zostaly powolane w zlej wierze przez pelnomocnika strony, sad moze go skazac na grzywne.

Art. 2141. (193) § 1. Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pelnomocników, swiadków i innych uczestników postepowania, wymaga przedstawienia zaswiadczenia potwierdzajacego niemoznosc stawienia sie na wezwanie lub zawiadomienie sadu, wystawionego przez lekarza sadowego.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie do osób pozbawionych wolnosci, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby reguluja odrebne przepisy.

Art. 215. Rozprawa ulega odroczeniu, jezeli sad postanowi wezwac do wziecia udzialu w sprawie lub zawiadomic o toczacym sie procesie osoby, które dotychczas w postepowaniu nie wystepowaly w charakterze powodów lub pozwanych.

Art. 216. Sad moze w celu dokladniejszego wyjasnienia stanu sprawy zarzadzic stawienie sie stron lub jednej z nich osobiscie albo przez pelnomocnika.

Art. 2161. (194) § 1. Sad w sprawach dotyczacych osoby maloletniego dziecka wyslucha je, jezeli jego rozwój umyslowy, stan zdrowia i stopien dojrzalosci na to pozwala. Wysluchanie odbywa sie poza sala posiedzen sadowych.
§ 2. Sad stosownie do okolicznosci, rozwoju umyslowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzalosci dziecka uwzgledni jego zdanie i rozsadne zyczenia.

Art. 217. § 1. Strona moze az do zamkniecia rozprawy przytaczac okolicznosci faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzen strony przeciwnej, z zastrzezeniem niekorzystnych skutków, jakie wedlug przepisów niniejszego kodeksu moga dla niej wyniknac z dzialania na zwloke lub niezastosowania sie do zarzadzen przewodniczacego i postanowien sadu.
§ 2. Sad pominie srodki dowodowe, jezeli okolicznosci sporne zostaly juz dostatecznie wyjasnione lub jezeli strona powoluje dowody jedynie dla zwloki.

Art. 218. Sad moze zarzadzic oddzielna rozprawe co do pozwu glównego i wzajemnego, jako tez co do jednego z kilku roszczen polaczonych w jednym pozwie, badz to glównym, badz wzajemnym, albo w stosunku do poszczególnych wspóluczestników.

Art. 219. Sad moze zarzadzic polaczenie kilku oddzielnych spraw toczacych sie przed nim w celu ich lacznego rozpoznania lub takze rozstrzygniecia, jezeli sa one ze soba w zwiazku lub mogly byc objete jednym pozwem.

Art. 220. Sad moze ograniczyc rozprawe do poszczególnych zarzutów lub zagadnien wstepnych.

Art. 221. Pozwany nie moze odmówic wdania sie w spór co do istoty sprawy, chociaz wniósl zarzuty formalne.

Art. 222. Oddalajac zarzuty, których uwzglednienie uzasadnialoby odrzucenie pozwu, sad wyda oddzielne postanowienie i moze wstrzymac dalsze rozpoznanie sprawy, az do uprawomocnienia sie tego postanowienia. Oddalenie innych zarzutów formalnych sad stwierdza w uzasadnieniu orzeczenia konczacego postepowanie, przytaczajac powody rozstrzygniecia.

Art. 223. § 1. Przewodniczacy powinien we wlasciwej chwili sklaniac strony do pojednania, zwlaszcza na pierwszym posiedzeniu, po wstepnym wyjasnieniu stanowiska stron. Osnowa ugody zawartej przed sadem powinna byc wciagnieta do protokolu rozprawy i stwierdzona podpisami stron. Niemoznosc podpisania sad stwierdzi w protokole.
§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 224. (195) § 1. Przewodniczacy zamyka rozprawe po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu glosu stronom.
§ 2. Mozna zamknac rozprawe równiez w wypadku, gdy ma byc przeprowadzony jeszcze dowód przez sedziego wyznaczonego lub przez sad wezwany albo gdy ma byc przeprowadzony dowód z akt lub wyjasnien organów administracji publicznej, a rozprawe co do tych dowodów sad uzna za zbyteczna.

Art. 225. Sad moze zamknieta rozprawe otworzyc na nowo.

Art. 226. Od zarzadzen przewodniczacego wydanych w toku rozprawy strony moga odwolac sie do sadu.

DZIAL III. DOWODY

Rozdzial 1. Przedmiot i ocena dowodów

Art. 227. Przedmiotem dowodu sa fakty majace dla rozstrzygniecia sprawy istotne znaczenie.

Art. 228. § 1. Fakty powszechnie znane nie wymagaja dowodu.
§ 2. To samo dotyczy faktów znanych sadowi urzedowo, jednakze sad powinien na rozprawie zwrócic na nie uwage stron.

Art. 229. (196) Nie wymagaja równiez dowodu fakty przyznane w toku postepowania przez strone przeciwna, jezeli przyznanie nie budzi watpliwosci.

Art. 230. Gdy strona nie wypowie sie co do twierdzen strony przeciwnej o faktach, sad, majac na uwadze wyniki calej rozprawy, moze fakty te uznac za przyznane.

Art. 231. Sad moze uznac za ustalone fakty majace istotne znaczenie dla rozstrzygniecia sprawy, jezeli wniosek taki mozna wyprowadzic z innych ustalonych faktów (domniemanie faktyczne).

Art. 232. (197) Strony sa obowiazane wskazywac dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodza skutki prawne. Sad moze dopuscic dowód nie wskazany przez strone.

Art. 233. § 1. Sad ocenia wiarygodnosc i moc dowodów wedlug wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materialu.
§ 2. Sad oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadac odmowie przedstawienia przez strone dowodu lub przeszkodom stawianym przez nia w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sadu.

Art. 234. Domniemania ustanowione przez prawo (domniemania prawne) wiaza sad; moga byc jednak obalone, ilekroc ustawa tego nie wylacza.

Rozdzial 2. Postepowanie dowodowe

Oddzial 1. Przepisy ogólne

Art. 235. (198) § 1. Postepowanie dowodowe odbywa sie przed sadem orzekajacym, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter dowodu albo wzglad na powazne niedogodnosci lub niewspólmiernosc kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sad orzekajacy zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych czlonków (sedzia wyznaczony) albo innemu sadowi (sad wezwany).
§ 2. Jezeli charakter dowodu sie temu nie sprzeciwia, sad orzekajacy moze postanowic, ze jego przeprowadzenie nastapi przy uzyciu urzadzen technicznych umozliwiajacych dokonanie tej czynnosci na odleglosc. Sad orzekajacy przeprowadza dowód w obecnosci sadu wezwanego lub referendarza sadowego w tym sadzie.
§ 3. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje urzadzen i srodków technicznych umozliwiajacych przeprowadzenie dowodu na odleglosc, sposób korzystania z tego rodzaju urzadzen i srodków, jak równiez sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, majac na wzgledzie koniecznosc wlasciwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dzwieku przed utrata dowodu, jego znieksztalceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Art. 236. W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu sad oznaczy fakty podlegajace stwierdzeniu, srodek dowodowy i - stosownie do okolicznosci - sedziego lub sad, który ma dowód przeprowadzic, a ponadto, jezeli to jest mozliwe, termin i miejsce przeprowadzenia dowodu. Wyznaczajac sedziego, sad moze pozostawic mu oznaczenie terminu przeprowadzenia dowodu.

Art. 237. Niestawiennictwo stron na termin nie wstrzymuje przeprowadzenia dowodu, chyba ze obecnosc stron lub jednej z nich okaze sie konieczna.

Art. 238. § 1. Protokól zawierajacy przebieg postepowania dowodowego przed sedzia wyznaczonym lub przed sadem wezwanym podpisuja, oprócz sedziego i protokolanta, takze osoby przesluchane oraz strony, jezeli sa obecne.
§ 2. Odmowe lub niemoznosc podpisania stwierdza sie w protokole.

Art. 239. Sedzia wyznaczony i sad wezwany maja w zakresie zleconego im postepowania dowodowego prawa przewodniczacego i prawa sadu orzekajacego. Na ich uchybienia strony moga zwrócic uwage sadu nie pózniej niz na najblizszej rozprawie.

Art. 240. § 1. Sad nie jest zwiazany swym postanowieniem dowodowym i moze je stosownie do okolicznosci uchylic lub zmienic nawet na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Sedzia wyznaczony i sad wezwany moga uzupelnic na wniosek strony postanowienie sadu orzekajacego przez przesluchanie nowych swiadków na fakty wskazane w tym postanowieniu.

Art. 241. Sad orzekajacy moze zarzadzic powtórzenie lub uzupelnienie postepowania dowodowego.

Art. 242. Jezeli postepowanie dowodowe napotyka przeszkody o nieokreslonym czasie trwania, sad moze oznaczyc termin, po którego uplywie dowód moze byc przeprowadzony tylko wówczas, gdy nie spowoduje to zwloki w postepowaniu.

Art. 243. Zachowanie szczególowych przepisów o postepowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroc ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu.

Oddzial 2. Dokumenty

Art. 244. (199) § 1. Dokumenty urzedowe, sporzadzone w przepisanej formie przez powolane do tego organy wladzy publicznej i inne organy panstwowe w zakresie ich dzialania, stanowia dowód tego, co zostalo w nich urzedowo zaswiadczone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do dokumentów urzedowych sporzadzonych przez organizacje zawodowe, samorzadowe, spóldzielcze i inne organizacje spoleczne w zakresie zleconych im przez ustawe spraw z dziedziny administracji publicznej.

Art. 245. Dokument prywatny stanowi dowód tego, ze osoba, która go podpisala, zlozyla oswiadczenie zawarte w dokumencie.

Art. 246. Jezeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynnosci prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze swiadków lub z przesluchania stron w sprawie miedzy uczestnikami tej czynnosci na fakt jej dokonania jest dopuszczalny w wypadku, gdy dokument obejmujacy czynnosc zostal zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobe trzecia, a jezeli forma pisemna byla zastrzezona tylko dla celów dowodowych, takze w wypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Art. 247. Dowód ze swiadków lub z przesluchania stron przeciwko osnowie lub ponad osnowe dokumentu obejmujacego czynnosc prawna moze byc dopuszczony miedzy uczestnikami tej czynnosci tylko w wypadkach, gdy nie doprowadzi to do obejscia przepisów o formie zastrzezonej pod rygorem niewaznosci i gdy ze wzgledu na szczególne okolicznosci sprawy sad uzna to za konieczne.

Art. 248. § 1. Kazdy obowiazany jest przedstawic na zarzadzenie sadu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujacy sie w jego posiadaniu i stanowiacy dowód faktu istotnego dla rozstrzygniecia sprawy, chyba ze dokument zawiera tajemnice panstwowa.
§ 2. Od powyzszego obowiazku moze uchylic sie ten, kto co do okolicznosci objetych trescia dokumentu móglby jako swiadek odmówic zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, która moglaby z takich samych przyczyn sprzeciwic sie przedstawieniu dokumentu. Jednakze i wówczas nie mozna odmówic przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowiazani sa do tego wzgledem chociazby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która zada przeprowadzenia dowodu. Strona nie moze ponadto odmówic przedstawienia dokumentu, jezeli szkoda, na która bylaby przez to narazona, polega na przegraniu procesu.

Art. 249. § 1. W sprawach dotyczacych przedsiebiorstwa handlowego lub przemyslowego, w razie powolania sie jednej ze stron na ksiegi i dokumenty przedsiebiorstwa, nalezy je przedstawic sadowi, jezeli sad uzna wyciag za niewystarczajacy.
§ 2. Gdy zachodzi istotna trudnosc w dostarczeniu ksiag do sadu, sad moze przejrzec je na miejscu lub zlecic sedziemu wyznaczonemu ich przejrzenie i sporzadzenie niezbednych wyciagów.

Art. 250. § 1. (200) Jezeli dokument znajduje sie w aktach organu, o którym mowa w art. 244 § 1, wystarczy przedstawic urzedowo poswiadczony przez ten organ odpis lub wyciag z dokumentu. Sad zazada udzielenia odpisu lub wyciagu, jezeli strona sama uzyskac go nie moze.
§ 2. Gdy sad uzna za konieczne przejrzenie oryginalu dokumentu, moze zarzadzic, by go dostarczono na rozprawe, albo przejrzec go na miejscu przez sedziego wyznaczonego lub przez caly sklad sadu.

Art. 251. Za nieuzasadniona odmowe przedstawienia dokumentu przez osobe trzecia sad, po wysluchaniu jej oraz stron co do zasadnosci odmowy, skaze osobe trzecia na grzywne. Osoba trzecia ma prawo zadac zwrotu wydatków polaczonych z przedstawieniem dokumentu.

Art. 252. Strona, która zaprzecza prawdziwosci dokumentu urzedowego albo twierdzi, ze zawarte w nim oswiadczenia organu, od którego dokument ten pochodzi, sa niezgodne z prawda, powinna okolicznosci te udowodnic.

Art. 253. Jezeli strona zaprzecza prawdziwosci dokumentu prywatnego albo twierdzi, ze zawarte w nim oswiadczenie osoby, która je podpisala, od niej nie pochodzi, obowiazana jest okolicznosci te udowodnic. Jezeli jednak spór dotyczy dokumentu prywatnego pochodzacego od innej osoby niz strona zaprzeczajaca, prawdziwosc dokumentu powinna udowodnic strona, która chce z niego skorzystac.

Art. 254. § 1. Badania prawdziwosci pisma dokonuje sie z udzialem lub bez udzialu bieglych, zwlaszcza przez porównanie pisma na zakwestionowanym dokumencie z pismem tej samej osoby na innych dokumentach niewatpliwie prawdziwych. Sad w razie potrzeby moze wezwac osobe, od której pismo pochodzi, na termin wyznaczony, w celu napisania podyktowanych jej wyrazów.
§ 2. Od obowiazku zlozenia próby pisma zwolniony jest ten, kto na zapytanie, czy pismo na dokumencie jest prawdziwe, móglby jako swiadek odmówic zeznania.
§ 3. Sad moze zastosowac do osoby trzeciej, która nie wykonala zarzadzen sadu wydanych w mysl paragrafów poprzedzajacych, takie same srodki przymusowe, jak wobec swiadków.
§ 4. Osoba trzecia moze na równi ze swiadkiem zadac zwrotu wydatków koniecznych zwiazanych ze stawiennictwem do sadu, a ponadto wynagrodzenia za utrate zarobku.

Art. 255. Strona, która w zlej wierze lub lekkomyslnie zglosila zarzuty przewidziane w art. 252 i 253, podlega karze grzywny.

Art. 256. Sad moze zazadac, aby dokument w jezyku obcym byl przelozony przez tlumacza przysieglego.

Art. 257. Sad oceni na podstawie okolicznosci poszczególnego wypadku, czy i o ile dokument zachowuje moc dowodowa pomimo przekreslen, podskroban lub innych uszkodzen.

Oddzial 3. Zeznania swiadków

Art. 258. Strona powolujaca sie na dowód ze swiadków obowiazana jest dokladnie oznaczyc fakty, które maja byc zeznaniami poszczególnych swiadków stwierdzone, i wskazac swiadków, tak by wezwanie ich do sadu bylo mozliwe.

Art. 259. Swiadkami nie moga byc:
1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzezen;
2) wojskowi i urzednicy nie zwolnieni od zachowania tajemnicy sluzbowej, jezeli ich zeznanie mialoby byc polaczone z jej naruszeniem;
3) przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które moga byc przesluchane w charakterze strony jako organy osoby prawnej lub innej organizacji majacej zdolnosc sadowa;
4) wspóluczestnicy jednolici.

Art. 2591. (201) Mediator nie moze byc swiadkiem co do faktów, o których dowiedzial sie w zwiazku z prowadzeniem mediacji, chyba ze strony zwolnia go z obowiazku zachowania tajemnicy mediacji.

Art. 260. Wspóluczestnik sporu, nie bedacy wspóluczestnikiem jednolitym, moze byc swiadkiem co do faktów dotyczacych wylacznie innego wspóluczestnika.

Art. 261. § 1. Nikt nie ma prawa odmówic zeznan w charakterze swiadka, z wyjatkiem malzonków stron, ich wstepnych, zstepnych i rodzenstwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak równiez osób pozostajacych ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznan trwa po ustaniu malzenstwa lub rozwiazaniu stosunku przysposobienia. Jednakze odmowa zeznan nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjatkiem spraw o rozwód.
§ 2. Swiadek moze odmówic odpowiedzi na zadane mu pytanie, jezeli zeznanie mogloby narazic jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzajacym, na odpowiedzialnosc karna, hanbe lub dotkliwa i bezposrednia szkode majatkowa albo jezeli zeznanie mialoby byc polaczone z pogwalceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny moze odmówic zeznan co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Art. 262. Sad, wzywajac swiadka, wymieni w wezwaniu imie, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce i czas przesluchania, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwiezla osnowe przepisów o karach za pogwalcenie obowiazków swiadka, a ponadto o zwrocie wydatków koniecznych, zwiazanych ze stawiennictwem do sadu, oraz o wynagrodzeniu za utrate zarobku.

Art. 263. Przesluchanie osób dotknietych choroba lub kalectwem odbywa sie w miejscu, gdzie przebywaja, jezeli nie moga go opuscic.

Art. 264. Kolejnosc przesluchania swiadków oznacza przewodniczacy. Swiadkowie, którzy nie zlozyli jeszcze zeznan, nie moga byc obecni przy przesluchaniu innych swiadków.

Art. 265. § 1. Do przesluchania swiadka nie wladajacego dostatecznie jezykiem polskim sad moze przybrac tlumacza.
§ 2. Do tlumaczy stosuje sie odpowiednio przepisy o bieglych. Pracownik organów wymiaru sprawiedliwosci moze pelnic obowiazki tlumacza bez skladania przyrzeczenia, lecz z powolaniem sie na slubowanie sluzbowe.

Art. 266. § 1. Przed przesluchaniem swiadka uprzedza sie go o prawie odmowy zeznan i odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych zeznan.
§ 2. Przesluchanie rozpoczyna sie od zadania swiadkowi pytan dotyczacych jego osoby oraz stosunku do stron.
§ 3. Jezeli swiadek ma skladac zeznania, przewodniczacy odbiera od niego przyrzeczenie, po pouczeniu go o znaczeniu tego aktu.

Art. 267. Nie skladaja przyrzeczenia swiadkowie maloletni, którzy nie ukonczyli lat siedemnastu, oraz osoby skazane wyrokiem prawomocnym za falszywe zeznania. Inni swiadkowie moga byc za zgoda stron zwolnieni przez sad od zlozenia przyrzeczenia.

Art. 268. Brzmienie przyrzeczenia jest nastepujace: "Swiadomy znaczenia mych slów i odpowiedzialnosci przed prawem przyrzekam uroczyscie, ze bede mówil szczera prawde, niczego nie ukrywajac z tego, co mi jest wiadome".

Art. 269. § 1. Swiadek sklada przyrzeczenie, powtarzajac za sedzia lub odczytujac na glos tekst przyrzeczenia, przy czym wszyscy - nie wylaczajac sedziów - stoja.
§ 2. Niemi i glusi skladaja przyrzeczenie przez podpisanie jego tekstu lub przy pomocy bieglego.

Art. 270. W razie powtórnego przesluchania swiadka przypomina mu sie poprzednio zlozone przyrzeczenie.

Art. 271. § 1. Swiadek sklada zeznanie ustnie, zaczynajac od odpowiedzi na pytania przewodniczacego, co i z jakiego zródla wiadomo mu w sprawie, po czym sedziowie i strony moga w tymze przedmiocie zadawac mu pytania.
§ 2. Niemi i glusi skladaja zeznania na pismie lub przy pomocy bieglego.

Art. 272. Swiadkowie, których zeznania przecza sobie wzajemnie, moga byc konfrontowani.

Art. 273. § 1. Zeznanie swiadka, po zapisaniu do protokolu, bedzie mu odczytane i stosownie do okolicznosci na podstawie jego uwag uzupelnione lub sprostowane.
§ 2. Swiadek moze oddalic sie z sadu nie wczesniej niz po uzyskaniu na to zezwolenia przewodniczacego.

Art. 274. § 1. Za nie usprawiedliwione niestawiennictwo sad skaze swiadka na grzywne, po czym wezwie go powtórnie, a w razie ponownego niestawiennictwa skaze go na ponowna grzywne i moze zarzadzic jego przymusowe sprowadzenie.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do swiadka, który oddalil sie bez zezwolenia przewodniczacego.

Art. 275. Swiadek w ciagu tygodnia od daty doreczenia mu postanowienia skazujacego go na grzywne lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, moze usprawiedliwic swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sad zwolni swiadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. Postanowienia sadu moga zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 276. § 1. Za nieuzasadniona odmowe zeznan lub przyrzeczenia sad, po wysluchaniu obecnych stron co do zasadnosci odmowy, skaze swiadka na grzywne.
§ 2. Niezaleznie od powyzszej grzywny sad moze nakazac aresztowanie swiadka na czas nie przekraczajacy tygodnia. Sad uchyli areszt, jezeli swiadek zlozy zeznanie lub przyrzeczenie albo jezeli sprawe ukonczono w instancji, w której dowód z tego swiadka zostal dopuszczony.

Art. 2761. (202) W razie uchybienia przez zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej obowiazkom, o których mowa w art. 274 i 276, sad, zamiast skazac zolnierza na grzywne, wystepuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której zolnierz ten pelni sluzbe, z wnioskiem o pociagniecie go do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 277. Swiadek ma prawo zadac zwrotu wydatków koniecznych, zwiazanych ze stawiennictwem do sadu, a ponadto wynagrodzenia za utrate zarobku. Przewodniczacy moze przyznac swiadkowi zaliczke na koszty podrózy i na utrzymanie w miejscu przesluchania.

Oddzial 4. Opinia bieglych

Art. 278. § 1. W wypadkach wymagajacych wiadomosci specjalnych sad po wysluchaniu wniosków stron co do liczby bieglych i ich wyboru moze wezwac jednego lub kilku bieglych w celu zasiegniecia ich opinii.
§ 2. Sad orzekajacy moze pozostawic prawo wyboru bieglego sedziemu wyznaczonemu lub sadowi wezwanemu.
§ 3. Sad oznaczy, czy opinia ma byc przedstawiona ustnie, czy na pismie.

Art. 279. Dopuszczenie dowodu z bieglych moze nastapic na posiedzeniu niejawnym po wysluchaniu wniosków stron co do liczby bieglych i ich wyboru.

Art. 280. Osoba wyznaczona na bieglego moze nie przyjac wlozonego na nia obowiazku z przyczyn, jakie uprawniaja swiadka do odmowy zeznan, a ponadto z powodu przeszkody, która uniemozliwia jej wydanie opinii.

Art. 281. Az do ukonczenia czynnosci bieglego strona moze zadac jego wylaczenia z przyczyn, z jakich mozna zadac wylaczenia sedziego. Gdy strona zglasza wniosek o wylaczenie bieglego po rozpoczeciu przez niego czynnosci, obowiazana jest uprawdopodobnic, ze przyczyna wylaczenia powstala pózniej lub ze przedtem nie byla jej znana.

Art. 282. § 1. Biegly sklada przed rozpoczeciem czynnosci przyrzeczenie w nastepujacym brzmieniu: "Swiadomy znaczenia mych slów i odpowiedzialnosci przed prawem przyrzekam uroczyscie, ze powierzone mi obowiazki bieglego wykonam z cala sumiennoscia i bezstronnoscia".
§ 2. Poza tym do przyrzeczenia bieglych stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace przyrzeczenia swiadków.

Art. 283. § 1. Biegly nie sklada przyrzeczenia, gdy obie strony wyraza na to zgode.
§ 2. Biegly sadowy staly sklada przyrzeczenie tylko przy objeciu stanowiska, w poszczególnych zas sprawach powoluje sie na nie.

Art. 284. Sad moze zarzadzic okazanie bieglemu akt sprawy i przedmiotu ogledzin oraz zarzadzic, aby bral udzial w postepowaniu dowodowym.

Art. 285. § 1. Opinia bieglego powinna zawierac uzasadnienie.
§ 2. Biegli moga zlozyc opinie laczna.
§ 3. Jezeli biegly nie moze na razie udzielic wyczerpujacej opinii, sad wyznaczy termin dodatkowy do jej przedstawienia.

Art. 286. Sad moze zazadac ustnego wyjasnienia opinii zlozonej na pismie, moze tez w razie potrzeby zazadac dodatkowej opinii od tych samych lub innych bieglych.

Art. 287. Za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadniona odmowe zlozenia przyrzeczenia lub opinii albo za nie usprawiedliwione opóznienie zlozenia opinii sad skaze bieglego na grzywne.

Art. 288. Biegly ma prawo zadac wynagrodzenia za stawiennictwo do sadu i wykonana prace. Przewodniczacy moze przyznac bieglemu zaliczke na poczet wydatków.

Art. 289. Do wezwania i przesluchania bieglych stosuje sie ponadto odpowiednio przepisy o swiadkach, z wyjatkiem przepisów o przymusowym sprowadzeniu.

Art. 290. § 1. Sad moze zazadac opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Sad moze zazadac od instytutu dodatkowych wyjasnien badz pisemnych, badz ustnych przez wyznaczona do tego osobe, moze tez zarzadzic zlozenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut.
§ 2. W opinii instytutu nalezy wskazac osoby, które przeprowadzily badanie i wydaly opinie.

Art. 291. Instytut naukowy lub naukowo-badawczy moze zadac wynagrodzenia za wykonana prace i za stawiennictwo swoich przedstawicieli.

Oddzial 5. Ogledziny

Art. 292. Sad moze zarzadzic ogledziny bez udzialu lub z udzialem bieglych, a stosownie do okolicznosci - równiez w polaczeniu z przesluchaniem swiadków.

Art. 293. Przepisy o obowiazku przedstawienia dokumentu stosuje sie odpowiednio do przedstawienia przedmiotu ogledzin. Jezeli rodzaj przedmiotu na to pozwala i nie jest to polaczone ze znacznymi kosztami, nalezy przedmiot ogledzin dostarczyc do sadu.

Art. 294. Jezeli przedmiot ogledzin jest w posiadaniu osoby trzeciej, a ogledziny maja byc dokonane w miejscu, gdzie przedmiot znajduje sie, osoba ta powinna byc wezwana na termin ogledzin i obowiazana jest ulatwic dostep do przedmiotu.

Art. 295. § 1. Osoba trzecia w ciagu dni trzech od doreczenia jej wezwania moze z waznych przyczyn zadac od sadu wzywajacego zaniechania ogledzin.
§ 2. Przed rozpoznaniem zadania osoby trzeciej sad nie przystapi do ogledzin.

Art. 296. Osobe trzecia, która bez uzasadnionych przyczyn nie zastosowala sie do zarzadzen w przedmiocie ogledzin, sad skaze na grzywne.

Art. 297. Osoba trzecia wezwana na termin ogledzin ma prawo zadac zwrotu wydatków koniecznych, zwiazanych ze stawiennictwem do sadu, oraz wynagrodzenia za utrate zarobku na równi ze swiadkiem, a ponadto zwrotu wydatków polaczonych z dostarczeniem przedmiotu ogledzin.

Art. 298. Ogledziny osoby moga odbyc sie tylko za jej zgoda.

Oddzial 6. Przesluchanie stron

Art. 299. Jezeli po wyczerpaniu srodków dowodowych lub w ich braku pozostaly nie wyjasnione fakty istotne dla rozstrzygniecia sprawy, sad dla wyjasnienia tych faktów zarzadzi dowód z przesluchania stron.

Art. 300. § 1. Za osobe prawna sad przesluchuje osoby wchodzace w sklad organu uprawnionego do jej reprezentowania, przy czym sad decyduje, czy przesluchac wszystkie te osoby, czy tez tylko niektóre z nich.
§ 2. (203) Za Skarb Panstwa sad moze przesluchac w charakterze strony osoby powolane do reprezentowania panstwowej jednostki organizacyjnej, z której dzialalnoscia wiaze sie dochodzone roszczenie, lub inne wskazane osoby.

Art. 301. (204) Jezeli powództwo jest wytoczone przez prokuratora lub organizacje spoleczna na rzecz oznaczonej osoby, przesluchuje sie w charakterze strony powodowej te osobe, chociazby nie przystapila ona do sprawy.

Art. 302. § 1. Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesluchac mozna co do okolicznosci spornych jedna tylko strone, sad oceni, czy mimo to nalezy przesluchac te strone, czy tez dowód ten pominac w zupelnosci. Sad postapi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze wspóluczestników nie stawili sie na przesluchanie stron lub odmówili zeznan.
§ 2. W sprawach osób znajdujacych sie pod wladza rodzicielska, opieka lub kuratela od uznania sadu zalezy przesluchanie badz samej strony, badz jej przedstawiciela ustawowego, badz tez obojga.

Art. 303. Sad przeslucha najpierw strony bez odbierania przyrzeczenia. Jezeli przesluchanie to nie wyswietli dostatecznie faktów, sad moze przesluchac wedlug swego wyboru jedna ze stron ponownie, po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. Przesluchanie jednej ze stron co do pewnego faktu z odebraniem od niej przyrzeczenia nie wylacza takiego przesluchania drugiej strony co do innego faktu.

Art. 304. Przed przystapieniem do przesluchania sad uprzedza strony, ze obowiazane sa zeznawac prawde i ze stosownie do okolicznosci moga byc przesluchane ponownie po odebraniu od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem przyrzeczenia sad uprzedza strone o odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych zeznan. Poza tym do przesluchania stron i skladania przyrzeczenia stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace swiadków, z wyjatkiem przepisów o srodkach przymusowych.

Oddzial 7. Inne srodki dowodowe

Art. 305. Sad moze dopuscic dowód z grupowego badania krwi.

Art. 306. Pobranie krwi w celu jej badania moze nastapic tylko za zgoda osoby, której krew ma byc pobrana, a jezeli osoba ta nie ukonczyla trzynastu lat lub jest ubezwlasnowolniona calkowicie - za zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Art. 307. § 1. W celu przeprowadzenia dowodu z grupowego badania krwi sad zwraca sie do bieglego o pobranie krwi, zbadanie jej i zlozenie sprawozdania o wynikach badania lacznie z koncowa opinia.
§ 2. Sprawozdanie z grupowego badania krwi powinno zawierac stwierdzenie, czy sprawdzono nalezycie tozsamosc osób, których krew pobrano, oraz wskazanie sposobu przeprowadzenia badania. Sprawozdanie powinno byc podpisane przez osobe, która przeprowadzila badanie, a jezeli krew zostala pobrana przez inna osobe, pobranie krwi powinno byc stwierdzone jej podpisem.
§ 3. Pobranie krwi i przeslanie jej do instytutu, o jakim mowa w art. 290, mozna zlecic bieglemu miejsca zamieszkania stron lub siedziby sadu.

Art. 308. § 1. Sad moze dopuscic dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz plyt lub tasm dzwiekowych i innych przyrzadów utrwalajacych albo przenoszacych obrazy lub dzwieki.
§ 2. Dowody, o których mowa w paragrafie poprzedzajacym, sad przeprowadza, stosujac odpowiednio przepisy o dowodzie z ogledzin oraz o dowodzie z dokumentów.

Art. 309. Sposób przeprowadzenia dowodu innymi srodkami dowodowymi niz wymienione w artykulach poprzedzajacych okresli sad zgodnie z ich charakterem, stosujac odpowiednio przepisy o dowodach.

Rozdzial 3. Zabezpieczenie dowodów

Art. 310. Przed wszczeciem postepowania na wniosek, a w toku postepowania równiez z urzedu, mozna zabezpieczyc dowód, gdy zachodzi obawa, ze jego przeprowadzenie stanie sie niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejacego stanu rzeczy.

Art. 311. (205) Wniosek o zabezpieczenie dowodu sklada sie w sadzie wlasciwym do rozpoznania sprawy, a w wypadkach nie cierpiacych zwloki lub gdy postepowanie nie zostalo jeszcze wszczete, w sadzie rejonowym, w którego okregu dowód ma byc przeprowadzony.

Art. 312. Wniosek powinien zawierac:
1) oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób zainteresowanych, jezeli sa znane;
2) wskazanie faktów oraz dowodów;
3) przyczyny uzasadniajace potrzebe zabezpieczenia dowodu.

Art. 313. Zabezpieczenie dowodu moze byc dopuszczone bez wezwania przeciwnika tylko w wypadkach nie cierpiacych zwloki albo gdy przeciwnik nie moze byc wskazany lub gdy miejsce jego pobytu nie jest znane.

Art. 314. Sad wzywa zainteresowanych na termin wyznaczony do przeprowadzenia dowodu; jednakze w wypadkach nie cierpiacych zwloki przeprowadzenie dowodu moze byc rozpoczete nawet przed doreczeniem wezwania przeciwnikowi.

Art. 315. § 1. Strony maja prawo wskazywac przed sadem orzekajacym uchybienia popelnione przy zabezpieczeniu dowodu.
§ 2. (206) (uchylony).

DZIAL IV. ORZECZENIA

Rozdzial 1. Wyroki

Oddzial 1. Wydanie wyroku

Art. 316. § 1. (207) Po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy; w szczególnosci zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okolicznosc, ze stalo sie ono wymagalne w toku sprawy.
§ 2. Rozprawa powinna byc otwarta na nowo, jezeli istotne okolicznosci ujawnily sie dopiero po jej zamknieciu.

Art. 317. § 1. (208) Sad moze wydac wyrok czesciowy, jezeli nadaje sie do rozstrzygniecia tylko czesc zadania lub niektóre z zadan pozwu; to samo dotyczy powództwa wzajemnego.
§ 2. Na tej samej podstawie sad moze wydac wyrok czesciowy, rozstrzygajac o calosci zadania powództwa glównego lub wzajemnego.

Art. 318. § 1. Sad, uznajac roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, moze wydac wyrok wstepny tylko co do samej zasady, co do spornej zas wysokosci zadania - zarzadzic badz dalsza rozprawe, badz jej odroczenie.
§ 2. W razie zarzadzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokosci zadania, jak równiez rozstrzygniecie co do kosztów moze zapasc dopiero po uprawomocnieniu sie wyroku wstepnego.

Art. 319. Jezeli pozwany ponosi odpowiedzialnosc z okreslonych przedmiotów majatkowych albo do wysokosci ich wartosci, sad moze, nie wymieniajac tych przedmiotów ani ich wartosci, uwzglednic powództwo zastrzegajac pozwanemu prawo do powolania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialnosci.

Art. 320. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sad moze w wyroku rozlozyc na raty zasadzone swiadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomosci lub o opróznienie pomieszczenia - wyznaczyc odpowiedni termin do spelnienia tego swiadczenia.

Art. 321. § 1. Sad nie moze wyrokowac co do przedmiotu, który nie byl objety zadaniem, ani zasadzac ponad zadanie.
§ 2. (209) (uchylony).

Art. 322. Jezeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o swiadczenie z umowy o dozywocie sad uzna, ze scisle udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzic odpowiednia sume wedlug swej oceny, opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy.

Art. 323. Wyrok moze byc wydany jedynie przez sedziów, przed którymi odbyla sie rozprawa poprzedzajaca bezposrednio wydanie wyroku.

Art. 324. § 1. Sad wydaje wyrok po niejawnej naradzie sedziów. Narada obejmuje dyskusje, glosowanie nad majacym zapasc orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygniecia oraz spisanie sentencji wyroku.
§ 2. Przewodniczacy zbiera glosy sedziów wedlug ich starszenstwa sluzbowego, a lawników wedlug ich wieku, poczynajac od najmlodszego, sam zas glosuje ostatni. Sprawozdawca, jezeli jest wyznaczony, glosuje pierwszy. Wyrok zapada wiekszoscia glosów. Sedzia, który przy glosowaniu nie zgodzil sie z wiekszoscia, moze przy podpisywaniu sentencji zglosic zdanie odrebne i obowiazany jest uzasadnic je na pismie przed podpisaniem uzasadnienia.
§ 3. Sentencje wyroku podpisuje caly sklad sadu.

Art. 325. Sentencja wyroku powinna zawierac wymienienie sadu, sedziów, protokolanta oraz prokuratora, jezeli bral udzial w sprawie, date i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygniecie sadu o zadaniach stron.

Art. 326. § 1. Ogloszenie wyroku powinno nastapic na posiedzeniu, na którym zamknieto rozprawe. Jednakze w sprawie zawilej sad moze odroczyc ogloszenie wyroku na czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sad powinien wyznaczyc termin ogloszenia wyroku i oglosic go niezwlocznie po zamknieciu rozprawy.
§ 2. Ogloszenie wyroku nastepuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecnosc stron nie wstrzymuje ogloszenia. Jezeli ogloszenie bylo odroczone, moze go dokonac sam przewodniczacy.
§ 3. (210) Ogloszenia wyroku dokonuje sie przez odczytanie sentencji. Po ogloszeniu sentencji przewodniczacy lub sedzia sprawozdawca podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygniecia, moze jednak tego zaniechac, jezeli sprawa byla rozpoznawana przy drzwiach zamknietych.

Art. 327. (211) § 1. Stronie dzialajacej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, obecnej przy ogloszeniu wyroku, przewodniczacy udzieli wskazówek co do sposobu i terminów wniesienia srodka zaskarzenia. Jezeli zastepstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych jest obowiazkowe, nalezy pouczyc strone o tresci przepisów o obowiazkowym zastepstwie oraz o skutkach niezastosowania sie do tych przepisów.
§ 2. Stronie dzialajacej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego, która na skutek pozbawienia wolnosci byla nieobecna przy ogloszeniu wyroku, sad z urzedu w ciagu tygodnia od dnia ogloszenia wyroku dorecza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia srodka zaskarzenia.

Art. 328. § 1. (212) Uzasadnienie wyroku sporzadza sie na zadanie strony, zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia sentencji wyroku, a w wypadku, o którym mowa w art. 327 § 2 - od dnia doreczenia sentencji wyroku. Zadanie spóznione sad odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sad sporzadza uzasadnienie wyroku równiez wówczas, gdy wyrok zostal zaskarzony w ustawowym terminie oraz gdy wniesiono skarge o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 2. Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sad uznal za udowodnione, dowodów, na których sie oparl, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.

Art. 329. (213) Uzasadnienie wyroku sporzadza sie w terminie dwutygodniowym od dnia zlozenia wniosku o sporzadzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie byl zgloszony - od dnia zaskarzenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia. W sprawie zawilej, w razie niemoznosci sporzadzenia uzasadnienia w terminie, prezes sadu moze przedluzyc ten termin na czas oznaczony, nie dluzszy niz trzydziesci dni.

Art. 330. § 1. W sprawach rozstrzyganych w skladzie trzech sedziów zawodowych uzasadnienie wyroku podpisuja sedziowie, którzy brali udzial w jego wydaniu. Jezeli którykolwiek z sedziów nie moze podpisac uzasadnienia, przewodniczacy lub najstarszy sluzba sedzia zaznacza na wyroku przyczyne braku podpisu.
§ 2. Uzasadnienie wyroku w sprawie rozpoznawanej z udzialem lawników podpisuje tylko przewodniczacy. W razie zlozenia zdania odrebnego uzasadnienie wyroku podpisuje przewodniczacy wraz z lawnikami.

Art. 331. (214) Wyrok z uzasadnieniem dorecza sie tylko tej stronie, która zazadala sporzadzenia uzasadnienia.

Art. 332. § 1. Sad jest zwiazany wydanym wyrokiem od chwili jego ogloszenia.
§ 2. Jednakze w razie cofniecia pozwu przed uprawomocnieniem sie wyroku i przed jego zaskarzeniem z jednoczesnym zrzeczeniem sie dochodzonego roszczenia, a za zgoda pozwanego równiez bez takiego zrzeczenia sie, sad pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postepowanie w sprawie umorzy, jezeli uzna cofniecie takie za dopuszczalne. Postanowienie sadu w tym przedmiocie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Oddzial 2. Natychmiastowa wykonalnosc wyroków

Art. 333. § 1. Sad z urzedu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli:
1) zasadza alimenty - co do rat platnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat platnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dluzszy niz za trzy miesiace;
2) zasadza roszczenie uznane przez pozwanego;
3) wyrok uwzgledniajacy powództwo jest zaoczny.
§ 2. (215) Sad moze nadac wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli zasadza naleznosc z wekslu, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzedowego lub dokumentu prywatnego, którego prawdziwosc nie zostala zaprzeczona, oraz jezeli uwzglednia powództwo o naruszenie posiadania.
§ 3. Sad moze równiez na wniosek nadac wyrokowi nadajacemu sie do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdyby opóznienie uniemozliwialo lub znacznie utrudnialo wykonanie wyroku albo narazalo powoda na szkode.

Art. 334. § 1. Sad moze uzaleznic natychmiastowa wykonalnosc wyroku od zlozenia przez powoda stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Zabezpieczenie moze polegac równiez na wstrzymaniu wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pienieznych po ich wyegzekwowaniu albo na wstrzymaniu sprzedazy zajetego majatku ruchomego.
§ 3. Sprzedaz lub przejecie na wlasnosc zajetej nieruchomosci wstrzymuje sie z urzedu do czasu uprawomocnienia sie wyroku.
§ 4. Zabezpieczenie nie moze byc zarzadzone co do naleznosci alimentacyjnych w granicach, w jakich sad nadaje wyrokowi zasadzajacemu te naleznosci rygor natychmiastowej wykonalnosci z urzedu.

Art. 335. § 1. Natychmiastowa wykonalnosc nie bedzie orzeczona nawet za zabezpieczeniem, jezeli wskutek wykonania wyroku moglaby wyniknac dla pozwanego niepowetowana szkoda. Przepisu tego nie stosuje sie do wyroków zasadzajacych alimenty w granicach, w jakich sad nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalnosci z urzedu.
§ 2. (216) Natychmiastowa wykonalnosc nie bedzie równiez orzeczona nawet za zabezpieczeniem w sprawach przeciwko Skarbowi Panstwa.

Art. 336. Rygor natychmiastowej wykonalnosci obowiazuje od chwili ogloszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogloszenia nie bylo - od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Art. 337. Natychmiastowa wykonalnosc wyroku wygasa z chwila ogloszenia, a jezeli nie bylo ogloszenia, z chwila podpisania sentencji orzeczenia zmieniajacego albo uchylajacego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalnosci wyroku - w takim zakresie, w jakim nastapila zmiana lub uchylenie.

Art. 338. § 1. Uchylajac lub zmieniajac wyrok, któremu nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalnosci, sad na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu konczacym postepowanie o zwrocie spelnionego lub wyegzekwowanego swiadczenia lub o przywróceniu poprzedniego stanu.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego nie wylacza mozliwosci dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku.

Oddzial 3. Wyroki zaoczne

Art. 339. § 1. Jezeli pozwany nie stawil sie na posiedzenie wyznaczone na rozprawe albo mimo stawienia sie nie bierze udzialu w rozprawie, sad wyda wyrok zaoczny.
§ 2. (217) W tym wypadku przyjmuje sie za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznosciach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doreczonych pozwanemu przed rozprawa, chyba ze budza one uzasadnione watpliwosci albo zostaly przytoczone w celu obejscia prawa.
§ 3. (218) (skreslony).

Art. 340. Wyrok wydany w nieobecnosci pozwanego nie bedzie zaoczny, jezeli pozwany zadal przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecnosci albo skladal juz w sprawie wyjasnienia ustnie lub na pismie.

Art. 341. W razie nienadejscia dowodu doreczenia na dzien rozprawy sad moze w ciagu nastepnych dwóch tygodni wydac na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jezeli w tym czasie otrzyma dowód doreczenia. Wyrok taki wiaze sad od chwili podpisania sentencji.

Art. 342. (219) Wyrok zaoczny sad uzasadnia, gdy powództwo zostalo oddalone w calosci lub w czesci, a powód zazadal uzasadnienia w ciagu tygodnia od doreczenia mu wyroku, albo gdy powód, który zadania takiego nie zglosil, wniósl apelacje w przepisanym terminie.

Art. 343. (220) Wyroki zaoczne dorecza sie z urzedu obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 3431. (221) Jezeli po wydaniu wyroku zaocznego okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla wyrok zaoczny i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 344. § 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadl wyrok zaoczny, moze zlozyc sprzeciw w ciagu tygodnia od doreczenia mu wyroku.
§ 2. W pismie zawierajacym sprzeciw pozwany powinien przytoczyc zarzuty przeciwko zadaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.
§ 3. (222) Sprzeciw zlozony po terminie oraz sprzeciw, którego braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupelnila, a takze sprzeciw nieoplacony, sad odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 345. Jezeli sprzeciw zostal zlozony prawidlowo, przewodniczacy wyznacza termin rozprawy i zarzadza doreczenie sprzeciwu powodowi.

Art. 346. § 1. Na wniosek pozwanego sad zawiesi rygor natychmiastowej wykonalnosci nadany wyrokowi zaocznemu, jezeli wyrok ten zostal wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalnosci jego wydania albo jezeli pozwany uprawdopodobni, ze jego niestawiennictwo bylo nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okolicznosci wywoluja watpliwosci co do zasadnosci wyroku zaocznego. Zawieszajac wykonalnosc wyroku, sad moze zarzadzic srodki zabezpieczenia w mysl oddzialu poprzedzajacego.
§ 2. Wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalnosci sad moze rozstrzygnac na posiedzeniu niejawnym.

Art. 347. (223) Po ponownym rozpoznaniu sprawy sad wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w calosci lub czesci utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o zadaniu pozwu, badz tez pozew odrzuca lub postepowanie umarza. Przepis art. 332 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 348. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, chocby nastepnie wyrok zaoczny zostal uchylony, chyba ze niestawiennictwo pozwanego bylo nie zawinione lub ze nie dolaczono do akt nadeslanych do sadu przed rozprawa wyjasnien pozwanego.

Art. 349. § 1. W razie cofniecia sprzeciwu sad, jezeli uzna, ze cofniecie jest dopuszczalne, umarza postepowanie wywolane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnieciu pozwu. Wyrok zaoczny staje sie wówczas prawomocny.
§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje sie odpowiednio.

Oddzial 4. Sprostowanie, uzupelnienie i wykladnia wyroków

Art. 350. § 1. Sad moze z urzedu sprostowac w wyroku niedokladnosci, bledy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omylki.
§ 2. Sprostowanie sad moze postanowic na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza sie wzmianke na oryginale wyroku, a na zadanie stron takze na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny byc zredagowane w brzmieniu uwzgledniajacym postanowienie o sprostowaniu.
§ 3. (224) Jezeli sprawa toczy sie przed sadem drugiej instancji, sad ten moze z urzedu sprostowac wyrok pierwszej instancji.

Art. 351. § 1. (225) Strona moze w ciagu dwóch tygodni od ogloszenia wyroku, a gdy doreczenie wyroku nastepuje z urzedu - od jego doreczenia, zglosic wniosek o uzupelnienie wyroku, jezeli sad nie orzekl o calosci zadania, o natychmiastowej wykonalnosci albo nie zamiescil w wyroku dodatkowego orzeczenia, które wedlug przepisów ustawy powinien byl zamiescic z urzedu.
§ 2. Wniosek o uzupelnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalnosci sad moze rozpoznac na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Orzeczenie uzupelniajace wyrok zapada w postaci wyroku, chyba ze uzupelnienie dotyczy wylacznie kosztów lub natychmiastowej wykonalnosci.

Art. 352. Sad, który wydal wyrok, rozstrzyga postanowieniem watpliwosci co do jego tresci. Postanowienie w tym przedmiocie sad moze wydac na posiedzeniu niejawnym.

Art. 353. Wniosek o sprostowanie, uzupelnienie lub wykladnie wyroku nie ma wplywu na bieg terminu do wniesienia srodka zaskarzenia.

Rozdzial 1a. Nakazy zaplaty(226)

Art. 3531. (227) § 1. Jezeli przepis szczególny tak stanowi, sad rozstrzyga sprawe, wydajac nakaz zaplaty.
§ 2. W postepowaniu upominawczym nakaz zaplaty moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 3532. Do nakazów zaplaty stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.

Rozdzial 2. Postanowienia sadu

Art. 354. (228) Jezeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zaplaty, sad wydaje postanowienie.

Art. 355. § 1. Sad wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania, jezeli powód cofnal ze skutkiem prawnym pozew lub jezeli wydanie wyroku stalo sie z innych przyczyn zbedne lub niedopuszczalne.
§ 2. (229) Postanowienie o umorzeniu postepowania moze zapasc na posiedzeniu niejawnym, jezeli powód cofnal ze skutkiem prawnym pozew w pismie procesowym albo gdy strony zawarly ugode przed mediatorem, która zatwierdzil sad.

Art. 356. Rozstrzygniecia zawarte w postanowieniach nie konczacych postepowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje sie do protokolu bez spisywania odrebnej sentencji, jezeli nie przysluguje na nie zazalenie.

Art. 357. § 1. (230) Postanowienia ogloszone na posiedzeniu jawnym sad uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegaja one zaskarzeniu, i tylko na zadanie strony zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia postanowienia. Postanowienia te dorecza sie tylko tej stronie, która zazadala sporzadzenia uzasadnienia i doreczenia postanowienia z uzasadnieniem.
§ 2. (231) Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sad dorecza z urzedu obu stronom, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Gdy stronie przysluguje srodek zaskarzenia, postanowienie nalezy doreczyc z uzasadnieniem; doreczajac postanowienie, nalezy pouczyc strone wystepujaca w sprawie bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o dopuszczalnosci, terminie i sposobie wniesienia srodka zaskarzenia.
§ 3. (232) Uzasadnienie, o którym mowa w paragrafach poprzedzajacych, nalezy sporzadzic w ciagu tygodnia od dnia wydania postanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jezeli postanowienie wydano na posiedzeniu jawnym, termin tygodniowy liczy sie od dnia, w którym zazadano jego doreczenia, a gdy zadania takiego nie bylo - od dnia wniesienia zazalenia.
§ 4. Postanowien, które odnosza sie wylacznie do innych osób (swiadka, bieglego, osoby trzeciej), nie dorecza sie stronom; osobom, których te postanowienia dotycza, dorecza sie je tylko wówczas, gdy nie byly one obecne na posiedzeniu, na którym postanowienia te zostaly wydane.

Art. 358. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiaze sad od chwili, w której zostalo podpisane wraz z uzasadnieniem, jezeli zas sad postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji.

Art. 359. (233) § 1. Postanowienia nie konczace postepowania w sprawie moga byc uchylane i zmieniane wskutek zmiany okolicznosci sprawy, chociazby byly zaskarzone, a nawet prawomocne.
§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, moga byc zmieniane lub uchylane takze wówczas, gdy zostaly wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa.

Art. 360. Postanowienia staja sie skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich tresci, z chwila ogloszenia, a jezeli ogloszenia nie bylo - z chwila podpisania sentencji.

Art. 361. Do postanowien stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.

Art. 362. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio do zarzadzen przewodniczacego.

Art. 3621. (234) Do postanowien referendarza sadowego stosuje sie odpowiednio przepisy o postanowieniach sadu.

Rozdzial 3. Prawomocnosc orzeczen

Art. 363. § 1. Orzeczenie sadu staje sie prawomocne, jezeli nie przysluguje co do niego srodek odwolawczy lub inny srodek zaskarzenia.
§ 2. (235) Mimo niedopuszczalnosci odrebnego zaskarzenia nie staja sie prawomocne postanowienia podlegajace rozpoznaniu przez sad drugiej instancji, gdy sad ten rozpoznaje sprawe, w której je wydano.
§ 3. (236) Jezeli zaskarzono tylko czesc orzeczenia, staje sie ono prawomocne w czesci pozostalej z uplywem terminu do zaskarzenia, chyba ze sad drugiej instancji moze z urzedu rozpoznac sprawe takze w tej czesci.

Art. 364. (237) § 1. Prawomocnosc orzeczenia stwierdza na wniosek strony sad pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajduja sie w sadzie drugiej instancji - ten sad. Stwierdzenia dokonuje sad jednoosobowo.
§ 2. Postanowienia w sprawie, o której mowa w § 1, moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 365. § 1. (238) Orzeczenie prawomocne wiaze nie tylko strony i sad, który je wydal, lecz równiez inne sady oraz inne organy panstwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych takze inne osoby.
§ 2. Kodeks postepowania karnego okresla, w jakim zakresie orzeczenia sadu cywilnego nie wiaza sadu w postepowaniu karnym.

Art. 366. Wyrok prawomocny ma powage rzeczy osadzonej tylko co do tego, co w zwiazku z podstawa sporu stanowilo przedmiot rozstrzygniecia, a ponadto tylko miedzy tymi samymi stronami.

DZIAL V. SRODKI ODWOLAWCZE

Rozdzial 1. Apelacja(239)

Art. 367. § 1. Od wyroku sadu pierwszej instancji przysluguje apelacja do sadu drugiej instancji.
§ 2. (240) Apelacje od wyroku sadu rejonowego rozpoznaje sad okregowy, a od wyroku sadu okregowego jako pierwszej instancji - sad apelacyjny.
§ 3. Rozpoznanie sprawy nastepuje w skladzie trzech sedziów zawodowych. Postanowienia dotyczace postepowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sad w skladzie jednego sedziego.
§ 4. (241) Postanowienie o przyznaniu i cofnieciu zwolnienia od kosztów sadowych, o odmowie zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nalozeniu na strone obowiazku uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywne sad moze wydac na posiedzeniu niejawnym w skladzie jednego sedziego.

Art. 368. (242) § 1. Apelacja powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierac:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarzony w calosci czy w czesci,
2) zwiezle przedstawienie zarzutów,
3) uzasadnienie zarzutów,
4) powolanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, ze ich powolanie w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania sie na nie wynikla pózniej,
5) wniosek o zmiane lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu zadanej zmiany lub uchylenia.
§ 2. W sprawach o prawa majatkowe nalezy oznaczyc wartosc przedmiotu zaskarzenia. Wartosc ta moze byc oznaczona na kwote wyzsza od wartosci przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzyl powództwo lub sad orzekl ponad zadanie. Przepisy art. 19-24 i 25 § 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 369. § 1. Apelacje wnosi sie do sadu, który wydal zaskarzony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doreczenia stronie skarzacej wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. Jezeli strona nie zazadala uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogloszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym uplynal termin do zadania uzasadnienia.

Art. 370. (243) Sad pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelacje wniesiona po uplywie przepisanego terminu, nieoplacona lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak równiez apelacje, której braków strona nie uzupelnila w wyznaczonym terminie.

Art. 3701. (244) (utracil moc).

Art. 371. Po doreczeniu apelacji stronie przeciwnej sad pierwszej instancji przedstawia niezwlocznie akta sprawy sadowi drugiej instancji.

Art. 372. Strona przeciwna moze w ciagu dwóch tygodni od dnia doreczenia apelacji wniesc odpowiedz na apelacje wprost do sadu drugiej instancji.

Art. 373. (245) Sad drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelacje, jezeli ulegala ona odrzuceniu przez sad pierwszej instancji. Jezeli dostrzeze braki, do których usuniecia strona nie byla wezwana, zazada ich usuniecia. W razie nieusuniecia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu. Art. 3701 stosuje sie odpowiednio.

Art. 374. Sad drugiej instancji moze rozpoznac sprawe na posiedzeniu niejawnym, jezeli zachodzi niewaznosc postepowania.

Art. 375. Poza wypadkami wymienionymi w dwóch artykulach poprzedzajacych sad drugiej instancji wyznacza rozprawe.

Art. 376. Rozprawa przed sadem drugiej instancji odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

Art. 377. Po wywolaniu sprawy rozprawa rozpoczyna sie od sprawozdania sedziego, który zwiezle przedstawia stan sprawy ze szczególnym uwzglednieniem zarzutów i wniosków apelacyjnych.

Art. 378. (246) § 1. Sad drugiej instancji rozpoznaje sprawe w granicach apelacji; w granicach zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod uwage niewaznosc postepowania.
§ 2. W granicach zaskarzenia sad drugiej instancji moze z urzedu rozpoznac sprawe takze na rzecz wspóluczestników, którzy wyroku nie zaskarzyli, gdy bedace przedmiotem zaskarzenia prawa lub obowiazki sa dla nich wspólne. Wspóluczestników tych nalezy zawiadomic o rozprawie; moga oni skladac pisma przygotowawcze.

Art. 379. Niewaznosc postepowania zachodzi:
1) jezeli droga sadowa byla niedopuszczalna,
2) jezeli strona nie miala zdolnosci sadowej lub procesowej, organu powolanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pelnomocnik strony nie byl nalezycie umocowany,
3) jezeli o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami toczy sie sprawa wczesniej wszczeta albo jezeli sprawa taka zostala juz prawomocnie osadzona,
4) jezeli sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa albo jezeli w rozpoznaniu sprawy bral udzial sedzia wylaczony z mocy ustawy,
5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw,
6) (247) jezeli sad rejonowy orzekl w sprawie, w której sad okregowy jest wlasciwy bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 380. Sad drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje równiez te postanowienia sadu pierwszej instancji, które nie podlegaja zaskarzeniu w drodze zazalenia, a mialy wplyw na rozstrzygniecie sprawy.

Art. 381. Sad drugiej instancji moze pominac nowe fakty i dowody, jezeli strona mogla je powolac w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, chyba ze potrzeba powolania sie na nie wynikla pózniej.

Art. 382. Sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym.

Art. 383. W postepowaniu apelacyjnym nie mozna rozszerzyc zadania pozwu ani wystepowac z nowymi roszczeniami. Jednakze w razie zmiany okolicznosci mozna zadac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie mozna nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy.

Art. 384. Sad nie moze uchylic lub zmienic wyroku na niekorzysc strony wnoszacej apelacje, chyba ze strona przeciwna równiez wniosla apelacje.

Art. 385. Sad drugiej instancji oddala apelacje, jezeli jest ona bezzasadna.

Art. 386. § 1. W razie uwzglednienia apelacji sad drugiej instancji zmienia zaskarzony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.
§ 2. W razie stwierdzenia niewaznosci postepowania sad drugiej instancji uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie dotknietym niewaznoscia i przekazuje sprawe sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.
§ 3. Jezeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postepowania, sad drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postepowanie.
§ 4. (248) Poza wypadkami okreslonymi w § 2 i 3 sad drugiej instancji moze uchylic zaskarzony wyrok i przekazac sprawe do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sad pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego w calosci.
§ 5. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sad rozpoznaje ja w innym skladzie.
§ 6. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postepowania wyrazone w uzasadnieniu wyroku sadu drugiej instancji wiaza zarówno sad, któremu sprawa zostala przekazana, jak i sad drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy nastapila zmiana stanu prawnego.

Art. 387. § 1. (249) Sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu wyrok oraz postanowienie konczace postepowanie w sprawie. W sprawach, w których apelacje oddalono, uzasadnienie sporzadza sie tylko wówczas, gdy strona zazadala doreczenia jej wyroku z uzasadnieniem.
§ 2. (250) Sporzadzenie uzasadnienia powinno nastapic w terminie dwóch tygodni od dnia ogloszenia sentencji orzeczenia. Jezeli ogloszenia nie bylo, termin ten liczy sie od dnia wydania orzeczenia. W sprawach, w których apelacje oddalono, uzasadnienie sporzadza sie w terminie dwóch tygodni od dnia zgloszenia wniosku.
§ 3. Orzeczenie z uzasadnieniem dorecza sie tej stronie, która w terminie tygodniowym od ogloszenia sentencji zazadala doreczenia. Przepis art. 327 § 2 stosuje sie odpowiednio. Jezeli ogloszenia nie bylo, orzeczenie z uzasadnieniem dorecza sie stronom z urzedu w terminie tygodniowym od sporzadzenia uzasadnienia.
§ 4. (251) Jezeli uzasadnienie nie zostalo sporzadzone, a w sprawie zostala wniesiona skarga kasacyjna lub skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia, sad drugiej instancji sporzadza uzasadnienie zaskarzonego orzeczenia w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia skargi.

Art. 3871. (252) W razie wydania przez sad drugiej instancji orzeczenia, od którego przysluguje skarga kasacyjna, strony i ich przedstawiciele maja obowiazek, do czasu uplywu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, zawiadamiac sad drugiej instancji o kazdej zmianie miejsca zamieszkania.

Art. 388. (253) § 1. W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogla byc wyrzadzona niepowetowana szkoda, sad drugiej instancji moze wstrzymac wykonanie zaskarzonego orzeczenia do czasu ukonczenia postepowania kasacyjnego lub uzaleznic wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji takze orzeczenia sadu pierwszej instancji - od zlozenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Zabezpieczenie moze równiez polegac na wstrzymaniu wydania powodowi sum pienieznych po ich wyegzekwowaniu od pozwanego lub na wstrzymaniu sprzedazy zajetego majatku.
§ 3. Do czasu uplywu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wstrzymuje sie z urzedu sprzedaz nieruchomosci.
§ 4. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do wstrzymania skutecznosci zaskarzonego orzeczenia niepodlegajacego wykonaniu.

Art. 389. Po bezskutecznym uplywie terminu do zaskarzenia wydanego wyroku sad drugiej instancji zwraca akta sadowi pierwszej instancji.

Art. 390. § 1. (254) Jezeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, sad moze przedstawic to zagadnienie do rozstrzygniecia Sadowi Najwyzszemu, odraczajac rozpoznanie sprawy. Sad Najwyzszy wladny jest przejac sprawe do rozpoznania albo przekazac zagadnienie do rozstrzygniecia powiekszonemu skladowi tego Sadu.
§ 2. Uchwala Sadu Najwyzszego rozstrzygajaca zagadnienie prawne wiaze w danej sprawie.

Art. 391. (255) § 1. Jezeli nie ma szczególnych przepisów o postepowaniu przed sadem drugiej instancji, do postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sadem pierwszej instancji. Przepisy art. 194-196 i 198 nie maja zastosowania.
§ 2. (256) W razie cofniecia apelacji sad drugiej instancji umarza postepowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnieciu pozwu. Gdy cofniecie apelacji nastapilo przed sadem pierwszej instancji, postepowanie umarza sad pierwszej instancji.

Rozdzial 11. (257)(uchylony).

Art. 392. (uchylony).

Art. 3921. (uchylony).

Art. 393. (uchylony).

Art. 3931. (uchylony).

Art. 3932. (258) (uchylony).

Art. 3933. (uchylony).

Art. 3934. (uchylony).

Art. 3935. (uchylony).

Art. 3936. (uchylony).

Art. 3937. (uchylony).

Art. 3938. (uchylony).

Art. 3939. (uchylony).

Art. 39310. (uchylony).

Art. 39311. (uchylony).

Art. 39312. (uchylony).

Art. 39313. (uchylony).

Art. 39314. (uchylony).

Art. 39315. (uchylony).

Art. 39316. (uchylony).

Art. 39317. (uchylony).

Art. 39318. (259) (uchylony).

Art. 39319. (uchylony).

Art. 39320. (260) (skreslony).

Rozdzial 2. Zazalenie

Art. 394. § 1. (261) Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, których przedmiotem jest:
1) (262) zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sadowi równorzednemu lub nizszemu albo podjecie postepowania w innym trybie,
2) odmowa zwolnienia od kosztów sadowych lub cofniecie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwolanie;
3) oddalenie opozycji przeciwko wstapieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udzialu w sprawie wskutek uwzglednienia opozycji;
4) rygor natychmiastowej wykonalnosci;
41) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygniecia skargi o wznowienie postepowania;
42) (263) stwierdzenie prawomocnosci orzeczenia,
5) (264) skazanie swiadka, bieglego, strony, jej pelnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywne, zarzadzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania swiadka oraz odmowa zwolnienia swiadka i bieglego od grzywny i swiadka od przymusowego sprowadzenia,
6) zawieszenie postepowania i odmowa podjecia zawieszonego postepowania;
7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doreczenia;
8) sprostowanie lub wykladnia orzeczenia albo ich odmowa;
9) (265) zwrot kosztów, okreslenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar oplaty, zwrot oplaty lub zaliczki, obciazenie kosztami sadowymi, jezeli strona nie sklada srodka zaskarzenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zaplaty oraz wynagrodzenie bieglego,
10) oddalenie wniosku o wylaczenie sedziego;
101) (266) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem;
11) odrzucenie zazalenia;
12) (267) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sadowego.
§ 2. Termin do wniesienia zazalenia jest tygodniowy i liczy sie od doreczenia postanowienia, a gdy strona nie zazadala w terminie przepisanym doreczenia postanowienia zapadlego na rozprawie - od ogloszenia postanowienia.
§ 3. Zazalenie powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac wskazanie zaskarzonego postanowienia i wniosek o jego zmiane lub uchylenie, jak równiez zwiezle uzasadnienie zazalenia ze wskazaniem w miare potrzeby nowych faktów i dowodów.

Art. 3941. (268) § 1. (269) Zazalenie do Sadu Najwyzszego przysluguje na postanowienie sadu drugiej instancji:
1) odrzucajace skarge kasacyjna oraz skarge o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia;
2) co do kosztów procesu, które nie byly przedmiotem rozstrzygniecia sadu pierwszej instancji.
§ 2. W sprawach, w których przysluguje skarga kasacyjna, zazalenie przysluguje takze na postanowienie sadu drugiej instancji konczace postepowanie w sprawie, z wyjatkiem postanowien, o których mowa w art. 3981, a takze postanowien wydanych w wyniku rozpoznania zazalenia na postanowienie sadu pierwszej instancji.
§ 3. Do postepowania przed Sadem Najwyzszym toczacego sie na skutek zazalenia stosuje sie odpowiednio art. 394 § 2 i 3, art. 395 i art. 397 § 1, art. 39810, art. 39814, art. 39815 § 1 zdanie pierwsze, art. 39816, art. 39817, art. 39821.

Art. 395. (270) § 1. (271) Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 - niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.
§ 2. Jezeli zazalenie zarzuca niewaznosc postepowania lub jest oczywiscie uzasadnione, sad, który wydal zaskarzone postanowienie, moze na posiedzeniu niejawnym, nie przesylajac akt sadowi drugiej instancji, uchylic zaskarzone postanowienie i w miare potrzeby sprawe rozpoznac na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysluguja srodki odwolawcze na zasadach ogólnych.

Art. 396. Sad pierwszej instancji moze wstrzymac wykonanie zaskarzonego postanowienia do czasu rozstrzygniecia zazalenia. Postanowienie takie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 397. (272) § 1. Sad drugiej instancji rozpoznaje zazalenie na posiedzeniu niejawnym.
§ 11. (273) W postepowaniu toczacym sie na skutek zazalenia sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu postanowienie konczace to postepowanie.
§ 2. (274) Do postepowania toczacego sie na skutek zazalenia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu apelacyjnym. Rozpoznanie zazalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sadowych lub cofniecia takiego zwolnienia, odrzucenia wniosku o zwolnienie oraz nalozenia na strone obowiazku uiszczenia kosztów i skazania na grzywne nastepuje w skladzie jednego sedziego.

Art. 398. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do zazalen na zarzadzenia przewodniczacego.

DZIAL VA. SKARGA KASACYJNA(275)

Art. 3981. § 1. Od wydanego przez sad drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postepowania konczacych postepowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich moze wniesc skarge kasacyjna do Sadu Najwyzszego, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 2. Wniesienie skargi kasacyjnej przez strone wylacza - w zaskarzonym zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 3982. § 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majatkowe, w których wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz piecdziesiat tysiecy zlotych, w sprawach gospodarczych - nizsza niz siedemdziesiat piec tysiecy zlotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych - nizsza niz dziesiec tysiecy zlotych. Jednakze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych skarga kasacyjna przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objecie obowiazkiem ubezpieczenia spolecznego.
§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna takze w sprawach:
1) o rozwód, o separacje, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierzawy oraz o naruszenie posiadania,
2) dotyczacych kar porzadkowych, swiadectwa pracy i roszczen z tym zwiazanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
3) rozpoznanych w postepowaniu uproszczonym.
§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalajacego nieistnienie malzenstwa lub orzekajacego uniewaznienie malzenstwa, jezeli chocby jedna ze stron po uprawomocnieniu sie wyroku zawarla zwiazek malzenski.

Art. 3983. § 1. Skarge kasacyjna strona moze oprzec na nastepujacych podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie,
2) naruszeniu przepisów postepowania, jezeli uchybienie to moglo miec istotny wplyw na wynik sprawy.
§ 2. Prokurator Generalny moze oprzec skarge kasacyjna na podstawach okreslonych w § 1, jezeli przez wydanie orzeczenia doszlo do naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich - jezeli przez wydanie orzeczenia doszlo do naruszenia konstytucyjnych wolnosci albo praw czlowieka i obywatela.
§ 3. Podstawa skargi kasacyjnej nie moga byc zarzuty dotyczace ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Art. 3984. (276) § 1. Skarga kasacyjna powinna zawierac:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarzone w calosci czy w czesci,
2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmiane orzeczenia z oznaczeniem zakresu zadanego uchylenia i zmiany.
§ 2. Oprócz wymagan przewidzianych w § 1, skarga kasacyjna powinna zawierac wniosek o przyjecie do rozpoznania i jego uzasadnienie.
§ 3. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majatkowe powinna zawierac równiez oznaczenie wartosci przedmiotu zaskarzenia. Do skargi kasacyjnej dolacza sie takze dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sadu Najwyzszego oraz dla Prokuratora Generalnego, chyba ze sam wniósl skarge.

Art. 3985. § 1. Skarge kasacyjna wnosi sie do sadu, który wydal zaskarzone orzeczenie, w terminie dwóch miesiecy od dnia doreczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarzacej.
§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi szesc miesiecy od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, a jezeli strona zazadala doreczenia orzeczenia z uzasadnieniem - od chwili doreczenia orzeczenia stronie.

Art. 3986. § 1. (277) Jezeli skarga kasacyjna nie spelnia wymagan przewidzianych w art. 3984 § 2 lub 3, przewodniczacy w sadzie drugiej instancji wzywa skarzacego do usuniecia braków w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.
§ 2. (278) Sad drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym skarge kasacyjna wniesiona po uplywie terminu, skarge niespelniajaca wymagan okreslonych w art. 3984 § 1, nieoplacona oraz skarge, której braków nie usunieto w terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalna.
§ 3. (279) Sad Najwyzszy odrzuca skarge kasacyjna, która podlegala odrzuceniu przez sad drugiej instancji, albo zwraca ja temu sadowi w celu usuniecia dostrzezonych braków.
§ 4. (280) O odrzuceniu skargi kasacyjnej niespelniajacej wymagan okreslonych w art. 3984 § 1 sad drugiej instancji albo Sad Najwyzszy zawiadamia wlasciwy organ samorzadu zawodowego, do którego nalezy pelnomocnik.

Art. 3987. § 1. Strona przeciwna moze wniesc do sadu drugiej instancji odpowiedz na skarge kasacyjna w terminie dwutygodniowym od doreczenia jej skargi. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich odpowiedz na skarge moga wniesc obydwie strony.
§ 2. Po uplywie terminu do wniesienia odpowiedzi lub po zarzadzeniu doreczenia odpowiedzi skarzacemu, sad drugiej instancji niezwlocznie przedstawia skarge kasacyjna i odpowiedz wraz z aktami sprawy Sadowi Najwyzszemu. Do akt sprawy dolacza sie dwa odpisy zaskarzonego orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 3988. § 1. W kazdej sprawie Sad Najwyzszy moze zwrócic sie do Prokuratora Generalnego o zajecie na pismie stanowiska co do skargi kasacyjnej wniesionej przez strone i odpowiedzi na skarge. Prokurator Generalny lub wyznaczony przez niego prokurator przedstawia stanowisko w terminie trzydziestu dni, a jezeli uzna, ze wymaga tego ochrona praworzadnosci, praw obywatelskich lub interesu publicznego, bierze udzial w postepowaniu kasacyjnym.
§ 2. Odpis pisma, o którym mowa w § 1, dorecza sie stronom, które moga sie do niego ustosunkowac w terminie czternastu dni, nie pózniej jednak niz na rozprawie kasacyjnej.

Art. 3989. § 1. Sad Najwyzszy przyjmuje skarge kasacyjna do rozpoznania, jezeli:
1) w sprawie wystepuje istotne zagadnienie prawne,
2) istnieje potrzeba wykladni przepisów prawnych budzacych powazne watpliwosci lub wywolujacych rozbieznosci w orzecznictwie sadów,
3) zachodzi niewaznosc postepowania lub
4) skarga kasacyjna jest oczywiscie uzasadniona.
§ 2. (281) O przyjeciu lub odmowie przyjecia skargi kasacyjnej do rozpoznania Sad Najwyzszy orzeka na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Art. 39810. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjna w skladzie trzech sedziów. W pozostalych wypadkach Sad Najwyzszy orzeka w skladzie jednego sedziego.

Art. 39811. § 1. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjna na posiedzeniu niejawnym, chyba ze w sprawie wystepuje istotne zagadnienie prawne, a skarzacy zlozyl w skardze kasacyjnej wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie. Sad Najwyzszy moze takze rozpoznac skarge kasacyjna na rozprawie, jezeli przemawiaja za tym inne wzgledy.
§ 2. Sedzia sprawozdawca przedstawia na rozprawie zwiezle stan sprawy, ze szczególnym uwzglednieniem podstaw i wniosków kasacyjnych.
§ 3. Udzielajac glosu stronom, przewodniczacy moze ograniczyc czas wystapienia, stosownie do wagi i zawilosci sprawy.
§ 4. Jezeli w rozprawie bierze udzial Prokurator Generalny lub upowazniony przez niego prokurator, przewodniczacy udziela mu glosu po wysluchaniu stron.

Art. 39812. Z wyjatkiem wypadków okreslonych w art. 173-1751, postepowanie przed Sadem Najwyzszym ulega zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron.

Art. 39813. § 1. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge kasacyjna w granicach zaskarzenia oraz w granicach podstaw; w granicach zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod rozwage niewaznosc postepowania.
§ 2. W postepowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powolanie nowych faktów i dowodów, a Sad Najwyzszy jest zwiazany ustaleniami faktycznymi stanowiacymi podstawe zaskarzonego orzeczenia.
§ 3. Skarzacy moze przytoczyc nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

Art. 39814. Sad Najwyzszy oddala skarge kasacyjna, jezeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jezeli zaskarzone orzeczenie mimo blednego uzasadnienia odpowiada prawu.

Art. 39815. § 1. Sad Najwyzszy w razie uwzglednienia skargi kasacyjnej uchyla zaskarzone orzeczenie w calosci lub w czesci i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania sadowi, który wydal orzeczenie, lub innemu sadowi równorzednemu; Sad Najwyzszy moze uchylic takze w calosci lub w czesci orzeczenie sadu pierwszej instancji i przekazac sprawe do ponownego rozpoznania sadowi temu samemu lub równorzednemu. Przy ponownym rozpoznaniu sprawy przepis art. 415 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sad rozpoznaje ja w innym skladzie.

Art. 39816. Jezeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest oczywiscie uzasadniona, a skargi kasacyjnej nie oparto takze na podstawie naruszenia przepisów postepowania lub podstawa ta okazala sie nieuzasadniona, Sad Najwyzszy moze na wniosek skarzacego uchylic zaskarzony wyrok i orzec co do istoty sprawy. Przepis art. 415 stosuje sie odpowiednio.

Art. 39817. § 1. Jezeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyloni sie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, Sad Najwyzszy moze odroczyc wydanie orzeczenia i przekazac to zagadnienie do rozstrzygniecia powiekszonemu skladowi tego Sadu.
§ 2. Uchwala powiekszonego skladu Sadu Najwyzszego jest w danej sprawie wiazaca.
§ 3. Sad Najwyzszy w powiekszonym skladzie moze przejac sprawe do swego rozpoznania.

Art. 39818. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich koszty procesu w postepowaniu kasacyjnym podlegaja wzajemnemu zniesieniu.

Art. 39819. Jezeli pozew ulegal odrzuceniu albo istniala podstawa do umorzenia postepowania, Sad Najwyzszy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postepowanie. Przepis art. 415 stosuje sie odpowiednio.

Art. 39820. Sad, któremu sprawa zostala przekazana, zwiazany jest wykladnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sad Najwyzszy. Nie mozna oprzec skargi kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykladnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sad Najwyzszy.

Art. 39821. Jezeli nie ma szczególnych przepisów o postepowaniu przed Sadem Najwyzszym, do postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o apelacji, z tym ze skarge kasacyjna cofnac moze równiez sama strona, a termin na sporzadzenie uzasadnienia orzeczenia przez Sad Najwyzszy wynosi miesiac.

DZIAL VB. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SADOWEGO(282)

Art. 39822. § 1. (283) Na orzeczenie referendarza sadowego co do istoty sprawy, orzeczenie konczace postepowanie, orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42, 5-9, orzeczenie co do nadania klauzuli wykonalnosci, a takze orzeczenia co do stwierdzenia wykonalnosci europejskiego nakazu zaplaty i co do wydania zaswiadczenia, o którym mowa w art. 7958, przysluguje skarga, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Skarge rozpoznaje sad, w którym wydano zaskarzone orzeczenie.
§ 2. (284) W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sadowego traci moc, z wyjatkiem orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalnosci i orzeczen o stwierdzeniu wykonalnosci europejskiego nakazu zaplaty i o wydaniu zaswiadczenia, o którym mowa w art. 7958.
§ 3. Sad rozpoznaje sprawe jako sad pierwszej instancji, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym od dnia doreczenia stronie postanowienia referendarza sadowego, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 5. Skarge wniesiona po uplywie terminu lub nieoplacona sad odrzuca.

Art. 39823. § 1. Wniesienie skargi na postanowienie referendarza w przedmiocie kosztów sadowych lub kosztów procesu wstrzymuje jego wykonalnosc. Rozpoznajac skarge sad wydaje postanowienie, w którym zaskarzone postanowienie referendarza sadowego utrzymuje w mocy albo je zmienia.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, sad orzeka jako sad drugiej instancji, stosujac odpowiednio przepisy o zazaleniu.

DZIAL VI. WZNOWIENIE POSTEPOWANIA

Art. 399. (285) § 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym mozna zadac wznowienia postepowania, które zostalo zakonczone prawomocnym wyrokiem.
§ 2. Na podstawie okreslonej w art. 4011 postepowanie moze byc wznowione równiez w razie zakonczenia go postanowieniem.

Art. 400. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekajacego uniewaznienie malzenstwa lub rozwód albo ustalajacego nieistnienie malzenstwa, jezeli chocby jedna ze stron zawarla po jego uprawomocnieniu sie nowy zwiazek malzenski.

Art. 401. (286) Mozna zadac wznowienia postepowania z powodu niewaznosci:
1) jezeli w skladzie sadu uczestniczyla osoba nieuprawniona albo jezeli orzekal sedzia wylaczony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem sie wyroku nie mogla domagac sie wylaczenia;
2) jezeli strona nie miala zdolnosci sadowej lub procesowej albo nie byla nalezycie reprezentowana badz jezeli wskutek naruszenia przepisów prawa byla pozbawiona moznosci dzialania; nie mozna jednak zadac wznowienia, jezeli przed uprawomocnieniem sie wyroku niemoznosc dzialania ustala lub brak reprezentacji byl podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdzila dokonane czynnosci procesowe.

Art. 4011. (287) Mozna zadac wznowienia postepowania równiez w wypadku, gdy Trybunal Konstytucyjny orzekl o niezgodnosci aktu normatywnego z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa, na podstawie którego zostalo wydane orzeczenie.

Art. 402. (288) (skreslony).

Art. 403. § 1. Mozna zadac wznowienia na tej podstawie, ze:
1) wyrok zostal oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazujacym wyroku karnym, nastepnie uchylonym;
2) wyrok zostal uzyskany za pomoca przestepstwa.
§ 2. (289) Mozna równiez zadac wznowienia w razie pózniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczacego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okolicznosci faktycznych lub srodków dowodowych, które moglyby miec wplyw na wynik sprawy, a z których strona nie mogla skorzystac w poprzednim postepowaniu.
§ 3. (290) (uchylony).
§ 4. (291) Mozna zadac wznowienia, jezeli na tresc wyroku mialo wplyw postanowienie niekonczace postepowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa, uchylone lub zmienione zgodnie z art. 4161.

Art. 404. Z powodu przestepstwa mozna zadac wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn zostal ustalony prawomocnym wyrokiem skazujacym, chyba ze postepowanie karne nie moze byc wszczete lub ze zostalo umorzone z innych przyczyn niz brak dowodów.

Art. 405. (292) Do wznowienia postepowania z przyczyn niewaznosci oraz na podstawie przewidzianej w art. 4011 wlasciwy jest sad, który wydal zaskarzone orzeczenie, a jezeli zaskarzono orzeczenia sadów róznych instancji, wlasciwy jest sad instancji wyzszej. Do wznowienia postepowania na innej podstawie wlasciwy jest sad, który ostatnio orzekal co do istoty sprawy.

Art. 406. Do postepowania ze skargi o wznowienie stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, jezeli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.

Art. 407. (293) § 1. Skarge o wznowienie wnosi sie w terminie trzymiesiecznym; termin ten liczy sie od dnia, w którym strona dowiedziala sie o podstawie wznowienia, a gdy podstawa jest pozbawienie moznosci dzialania lub brak nalezytej reprezentacji - od dnia, w którym o wyroku dowiedziala sie strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. W sytuacji okreslonej w art. 4011 skarge o wznowienie wnosi sie w terminie trzech miesiecy od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego. Jezeli w chwili wydania orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011, nie bylo jeszcze prawomocne na skutek wniesienia srodka odwolawczego, który zostal nastepnie odrzucony, termin biegnie od dnia doreczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku wydania go na posiedzeniu jawnym - od dnia ogloszenia tego postanowienia.

Art. 408. Po uplywie lat pieciu od uprawomocnienia sie wyroku nie mozna zadac wznowienia, z wyjatkiem wypadku, gdy strona byla pozbawiona moznosci dzialania lub nie byla nalezycie reprezentowana.

Art. 409. (294) Skarga o wznowienie powinna czynic zadosc warunkom pozwu oraz zawierac oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, podstawe wznowienia i jej uzasadnienie, okolicznosci stwierdzajace zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmiane zaskarzonego orzeczenia.

Art. 410. § 1. (295) Sad odrzuca skarge wniesiona po uplywie przepisanego terminu, niedopuszczalna lub nieoparta na ustawowej podstawie. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Na zadanie sadu skarzacy uprawdopodobni okolicznosci stwierdzajace zachowanie terminu lub dopuszczalnosc wznowienia.

Art. 411. (296) (uchylony).

Art. 412. § 1. Sad rozpoznaje sprawe na nowo w granicach, jakie zakresla podstawa wznowienia.
§ 2. (297) Po ponownym rozpoznaniu sprawy sad stosownie do okolicznosci badz oddala skarge o wznowienie, badz uwzgledniajac ja zmienia zaskarzone orzeczenie albo je uchyla i w razie potrzeby pozew odrzuca lub postepowanie umarza.
§ 3. (298) (uchylony).
§ 4. (299) Jezeli do rozstrzygniecia o wznowieniu postepowania zakonczonego wyrokiem wlasciwy jest Sad Najwyzszy, sad ten orzeka tylko o dopuszczalnosci wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sadowi drugiej instancji.

Art. 413. Sedzia, którego udzialu lub zachowania sie w procesie poprzednim dotyczy skarga, wylaczony jest od orzekania w postepowaniu ze skargi o wznowienie.

Art. 414. Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarzonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, ze skarzacemu grozi niepowetowana szkoda, sad moze na wniosek strony wstrzymac wykonanie wyroku, chyba ze strona przeciwna zlozy odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 415. (300) Uchylajac lub zmieniajac wyrok, sad na wniosek skarzacego w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie orzeka o zwrocie spelnionego lub wyegzekwowanego swiadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nie wylacza to mozliwosci dochodzenia w osobnym procesie, takze od Skarbu Panstwa, naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku.

Art. 416. (301) § 1. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie, jezeli skarga o wznowienie postepowania zostala oparta na podstawie wznowienia okreslonej w art. 4011.

Art. 4161. (302) W sprawie zakonczonej prawomocnym wyrokiem moga byc uchylone postanowienia niekonczace postepowania w sprawie, jezeli zostaly wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego przez Trybunal Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub z ustawa. Przepisy o wznowieniu postepowania stosuje sie odpowiednio.

DZIAL VII. (303) (skreslony).

Art. 417-424. (304) (skreslone).

DZIAL VIII. (305) SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOSCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA

Art. 4241. § 1. (306) Skarga o stwierdzenie niezgodnosci z prawem prawomocnego orzeczenia przysluguje od prawomocnego orzeczenia sadu drugiej instancji konczacego postepowanie w sprawie, gdy przez jego wydanie stronie zostala wyrzadzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w drodze przyslugujacych stronie srodków prawnych nie bylo i nie jest mozliwe.
§ 2. (307) W wyjatkowych wypadkach, gdy niezgodnosc z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego lub konstytucyjnych wolnosci albo praw czlowieka i obywatela, skarga przysluguje takze od prawomocnego orzeczenia konczacego postepowanie w sprawie wydanego przez sad pierwszej lub drugiej instancji, jezeli strony nie skorzystaly z przyslugujacych im srodków prawnych, chyba ze jest mozliwa zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przyslugujacych stronie srodków prawnych.
§ 3. Od orzeczen sadu drugiej instancji, od których wniesiono skarge kasacyjna, oraz od orzeczen Sadu Najwyzszego skarga nie przysluguje. W takich wypadkach orzeczenie Sadu Najwyzszego traktuje sie jak orzeczenie wydane w postepowaniu wywolanym wniesieniem skargi.

Art. 4242. W wypadkach okreslonych w art. 4241 § 1 i 2 skarge moze wniesc takze Prokurator Generalny, jezeli niezgodnosc orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porzadku prawnego, albo Rzecznik Praw Obywatelskich, jezeli niezgodnosc orzeczenia z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolnosci albo praw czlowieka i obywatela.

Art. 4243. Od tego samego orzeczenia strona moze wniesc tylko jedna skarge.

Art. 4244. Skarge mozna oprzec na podstawie naruszen prawa materialnego lub przepisów postepowania, które spowodowaly niezgodnosc orzeczenia z prawem, gdy przez jego wydanie stronie zostala wyrzadzona szkoda. Podstawa skargi nie moga byc jednak zarzuty dotyczace ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Art. 4245. § 1. Skarga powinna zawierac:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarzone w calosci lub w czesci,
2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie,
3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarzone orzeczenie jest niezgodne,
4) uprawdopodobnienie wyrzadzenia szkody, spowodowanej przez wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy,
5) wykazanie, ze wzruszenie zaskarzonego orzeczenia w drodze innych srodków prawnych nie bylo i nie jest mozliwe, a ponadto - gdy skarge wniesiono stosujac art. 4241 § 2 - ze wystepuje wyjatkowy wypadek uzasadniajacy wniesienie skargi,
6) wniosek o stwierdzenie niezgodnosci orzeczenia z prawem.
§ 2. Ponadto skarga powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Do skargi - oprócz jej odpisów dla doreczenia ich uczestniczacym w sprawie osobom - dolacza sie dwa odpisy przeznaczone do akt Sadu Najwyzszego.

Art. 4246. § 1. Skarge wnosi sie do sadu, który wydal zaskarzone orzeczenie, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia sie.
§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych okreslonych w art. 4245 § 2, przewodniczacy wzywa o poprawienie lub uzupelnienie skargi.
§ 3. (308) Skarge nieoplacona, skarge wniesiona z naruszeniem art. 871 § 1 oraz skarge, której braków strona nie usunela w terminie, sad odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 4247. Po doreczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skarge wniósl Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich - obydwu stronom, sad przedstawia niezwlocznie akta sprawy Sadowi Najwyzszemu.

Art. 4248. § 1. Sad Najwyzszy odrzuca na posiedzeniu niejawnym skarge, jezeli ulegala ona odrzuceniu przez sad nizszej instancji, skarge wniesiona po uplywie terminu, skarge niespelniajaca wymagan okreslonych w art. 4245 § 1, jak równiez skarge z innych przyczyn niedopuszczalna.
§ 2. Skarga podlega takze odrzuceniu, jezeli zmiana zaskarzonego orzeczenia w drodze innych srodków prawnych byla lub jest mozliwa albo jezeli nie zachodzi wyjatek, o którym mowa w art. 4241 § 2.

Art. 4249. Sad Najwyzszy odmawia przyjecia skargi do rozpoznania, jezeli jest oczywiscie bezzasadna.

Art. 42410. Sad Najwyzszy rozpoznaje skarge w granicach zaskarzenia oraz w granicach podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba ze wazne wzgledy przemawiaja za wyznaczeniem rozprawy.

Art. 42411. § 1. Sad Najwyzszy oddala skarge w razie braku podstawy do stwierdzenia, ze zaskarzone orzeczenie jest niezgodne z prawem.
§ 2. Uwzgledniajac skarge Sad Najwyzszy stwierdza, ze orzeczenie jest w zaskarzonym zakresie niezgodne z prawem.
§ 3. (309) Jezeli w chwili orzekania sprawa ze wzgledu na osobe nie podlegala orzecznictwu sadów polskich albo w sprawie droga sadowa byla niedopuszczalna, Sad Najwyzszy - stwierdzajac niezgodnosc orzeczenia z prawem - uchyla zaskarzone orzeczenie oraz orzeczenie sadu pierwszej instancji i odrzuca pozew albo umarza postepowanie.

Art. 42412. W wypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego dzialu do postepowania wywolanego wniesieniem skargi stosuje sie odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

TYTUL VII. POSTEPOWANIA ODREBNE

DZIAL I. POSTEPOWANIE W SPRAWACH MALZENSKICH

Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Art. 425. (310) Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach o uniewaznienie malzenstwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa i o rozwód oraz o separacje na zadanie jednego z malzonków.

Art. 426. Do reprezentowania strony konieczne jest pelnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.

Art. 427. Posiedzenia odbywaja sie przy drzwiach zamknietych, chyba ze obie strony zadaja publicznego rozpoznania sprawy, a sad uzna, ze jawnosc nie zagraza moralnosci.

Art. 428. § 1. Rozprawa odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakze w razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sadowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postepowanie ulega zawieszeniu, chyba ze prokurator popiera zadanie uniewaznienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia malzenstwa.
§ 2. Podjecie postepowania nastepuje na wniosek powoda, nie wczesniej jednak niz po uplywie trzech miesiecy od dnia zawieszenia postepowania. W razie niezgloszenia takiego wniosku w ciagu roku po zawieszeniu, sad umorzy postepowanie. Umorzenie wywoluje takie same skutki, jak umorzenie postepowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa.

Art. 429. Jezeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi sie bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sad moze skazac ja na grzywne wedlug przepisów o karach za niestawiennictwo swiadka, nie moze jednak nakazac przymusowego sprowadzenia jej do sadu.

Art. 430. Maloletni, którzy nie ukonczyli lat trzynastu, a zstepni stron, którzy nie ukonczyli lat siedemnastu, nie moga byc przesluchiwani w charakterze swiadków.

Art. 431. W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie mozna oprzec rozstrzygniecia wylacznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okolicznosci faktycznych. W sprawach tych nie stosuje sie art. 339 § 2.

Art. 432. (311) W kazdej sprawie o rozwód lub o separacje sad zarzadza przeprowadzenie dowodu z przesluchania stron. W innych sprawach sad nie moze odmówic dopuszczenia takiego dowodu, jezeli strona go powolala. Art. 302 § 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 433. Protokól rozprawy powinien zawierac oswiadczenie malzonków co do liczby, wieku i plci dzieci zyjacych, stosunków majatkowych i zarobkowych obu malzonków, szczególnych obowiazków utrzymania osób nie bedacych ich wspólnymi dziecmi oraz co do tresci umowy majatkowej, jezeli malzonkowie umowe taka zawarli.

Art. 434. Sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez wyznaczona osobe wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunków, w których zyja i wychowuja sie dzieci stron.

Art. 4341. (312) (uchylony).

Art. 435. § 1. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich.
§ 2. Nie dotyczy to czesci orzekajacej o prawach i roszczeniach majatkowych poszukiwanych lacznie z prawami niemajatkowymi.

Rozdzial 2. Sprawy o rozwód i o separacje(313)

Art. 436. (314) § 1. Jezeli istnieja widoki na utrzymanie malzenstwa, sad moze skierowac strony do mediacji. Skierowanie to jest mozliwe takze wtedy, gdy postepowanie zostalo zawieszone.
§ 2. Przepisy o mediacji stosuje sie odpowiednio, z tym ze przedmiotem mediacji moze byc takze pojednanie malzonków.
§ 3. Mediatorami moga byc takze kuratorzy sadowi oraz osoby wskazane przez rodzinne osrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
§ 4. Jezeli strony nie uzgodnily osoby mediatora, sad kieruje je do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w § 3, albo do stalego mediatora posiadajacego wiedze teoretyczna i umiejetnosci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Art. 437. (315) (uchylony).

Art. 438. (316) (uchylony).

Art. 439. (317) § 1. Powództwo wzajemne o rozwód lub o separacje jest niedopuszczalne.
§ 2. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separacje nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o rozwód albo o separacje.
§ 3. Strona pozwana w sprawie o rozwód moze jednak równiez zadac rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separacje moze równiez zadac separacji albo rozwodu.

Art. 440. § 1. Jezeli sad nabierze przekonania, ze istnieja widoki na utrzymanie pozycia malzenskiego, zawiesza postepowanie. Zawieszenie takie moze nastapic tylko raz w toku postepowania.
§ 2. Podjecie postepowania nastepuje na wniosek jednej ze stron; poza tym stosuje sie odpowiednio art. 428 § 2.

Art. 441. Postepowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okolicznosci dotyczacych rozkladu pozycia, jak równiez okolicznosci dotyczacych dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa - takze przyczyn, które sklonily do tego strone pozwana.

Art. 442. (318) Jezeli pozwany uznaje zadanie pozwu a malzonkowie nie maja wspólnych maloletnich dzieci, sad moze ograniczyc postepowanie dowodowe do przesluchania stron.

Art. 443. (319) (uchylony).

Art. 444. (320) Malzonek moze dochodzic roszczen alimentacyjnych od drugiego malzonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak równiez na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie nastepuje przez zgloszenie wniosku na rozprawie w obecnosci drugiego malzonka albo w pismie, które nalezy doreczyc drugiemu malzonkowi.

Art. 445. (321) § 1. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separacje nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiedzy malzonkami albo pomiedzy nimi a ich wspólnymi maloletnimi dziecmi co do swiadczen za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separacje. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sad przekaze sadowi, w którym toczy sie sprawa o rozwód lub o separacje, w celu rozstrzygniecia wedlug przepisów o postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 2. Postepowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczete przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separacje, ulega z urzedu zawieszeniu z chwila wytoczenia powództwa o rozwód lub o separacje co do swiadczen za okres od jego wytoczenia. Z chwila wydania w sprawie o rozwód lub o separacje postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiazku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje sie takze z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczen o obowiazku tych swiadczen, wydanych w poprzednio wszczetej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separacje.
§ 3. Po prawomocnym zakonczeniu sprawy o rozwód lub o separacje zawieszone postepowanie podejmuje sie z mocy prawa, orzeczenia zas, których wykonanie bylo wstrzymane, podlegaja wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separacje nie orzeczono o roszczeniach objetych zawieszonym postepowaniem. W pozostalym zakresie postepowanie ulega z mocy prawa umorzeniu.

Art. 4451. (322) § 1. Jezeli sprawa o rozwód lub o separacje jest w toku, nie moze byc wszczete odrebne postepowanie dotyczace wladzy rodzicielskiej nad wspólnymi maloletnimi dziecmi stron lub o ustalenie kontaktów z nimi. W razie potrzeby orzeczenia o wladzy rodzicielskiej lub o kontaktach stosuje sie przepisy o postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 2. Postepowanie w sprawie dotyczacej wladzy rodzicielskiej lub kontaktów wszczete przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separacje ulega z urzedu zawieszeniu, a o wladzy rodzicielskiej lub kontaktach przez caly czas trwania sprawy o rozwód lub o separacje sad orzeka w postepowaniu zabezpieczajacym. Sad postanowi podjac postepowanie dotyczace wladzy rodzicielskiej lub kontaktów, jezeli w prawomocnym orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie o rozwód lub o separacje nie orzeczono o wladzy rodzicielskiej lub kontaktach. W przeciwnym wypadku postepowanie ulega umorzeniu.

Art. 4452. (323) W kazdym stanie sprawy o rozwód lub separacje sad moze skierowac strony do mediacji w celu ugodowego zalatwienia spornych kwestii dotyczacych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania wladzy rodzicielskiej, kontaktów z dziecmi oraz spraw majatkowych podlegajacych rozstrzygnieciu w wyroku orzekajacym rozwód lub separacje. Przepisy art. 436 § 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 446. W razie smierci jednego z malzonków postepowanie umarza sie.

Rozdzial 3. Inne sprawy

Art. 447. § 1. (324) Na wniosek osoby, która po smierci jednego z malzonków zamierza wytoczyc powództwo o uniewaznienie malzenstwa, sad rejonowy miejsca zamieszkania zmarlego ustanawia kuratora. Jezeli zmarli obydwoje malzonkowie, ustanawia sie dwóch kuratorów.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

Art. 448. § 1. Jezeli powództwo o uniewaznienie malzenstwa wytacza prokurator, pozywa on oboje malzonków, a w wypadku smierci jednego z nich - kuratora ustanowionego na miejsce zmarlego malzonka.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do powództwa prokuratora o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

Art. 449. § 1. W sprawach o uniewaznienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa odpis pozwu dorecza sie prokuratorowi i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.
§ 2. Jezeli sprawa taka zostala wytoczona lub jest popierana przez prokuratora, nie stosuje sie przepisów o zawieszeniu postepowania na zgodny wniosek stron lub z powodu niestawiennictwa obu stron.

Art. 450. § 1. Postepowanie o uniewaznienie malzenstwa w razie smierci jednego z malzonków zawiesza sie.
§ 2. Postepowanie umarza sie, jezeli zstepni malzonka, który wytoczyl powództwo, nie zglosza w ciagu szesciu miesiecy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjecie postepowania.
§ 3. W razie smierci pozwanego malzonka, a jezeli pozwanymi byli oboje malzonkowie, w razie smierci jednego z nich, postepowanie podejmuje sie po ustanowieniu przez sad orzekajacy na posiedzeniu niejawnym kuratora, który wstepuje na miejsce zmarlego malzonka.

Art. 451. (325) Przepisy art. 444, 445 i 4451 stosuje sie odpowiednio w sprawach o uniewaznienie malzenstwa.

Art. 452. (326) W sprawach o ustanowienie rozdzielnosci majatkowej miedzy malzonkami stosuje sie odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.

DZIAL II. POSTEPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIEDZY RODZICAMI A DZIECMI

Art. 453. (327) Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa oraz o rozwiazanie przysposobienia.

Art. 4531. (328) W sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa matka i ojciec dziecka maja zdolnosc procesowa takze wtedy, gdy sa ograniczeni w zdolnosci do czynnosci prawnych, jezeli ukonczyli lat szesnascie.

Art. 454. § 1. (329) W sprawach o ustalenie macierzynstwa albo ojcostwa prokurator wytaczajac powództwo wskazuje w pozwie dziecko, na którego rzecz wytacza powództwo, oraz pozywa odpowiednio matke dziecka albo domniemanego ojca, a jezeli osoby te nie zyja - kuratora ustanowionego na ich miejsce.
§ 11. (330) W sprawach o zaprzeczenie macierzynstwa prokurator, wytaczajac powództwo, pozywa kobiete wpisana jako matka w akcie urodzenia dziecka oraz mezczyzne, którego ojcostwo zostalo ustalone z uwzglednieniem jej macierzynstwa, a jezeli osoby te nie zyja - kuratora ustanowionego na ich miejsce oraz dziecko.
§ 2. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczajac powództwo pozywa meza matki dziecka, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak równiez matke dziecka, jezeli ta zyje.
§ 3. (331) W sprawach o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa prokurator, wytaczajac powództwo, pozywa dziecko oraz mezczyzne, który uznal ojcostwo, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce, a takze matke dziecka, jezeli ta zyje; w razie uznania ojcostwa po smierci dziecka prokurator pozywa ustanowionego na miejsce dziecka kuratora.
§ 4. W sprawach o rozwiazanie przysposobienia prokurator wytaczajac powództwo pozywa przysposabiajacego oraz przysposobionego.

Art. 4541. (332) § 1. Powództwo wzajemne o ustalenie lub zaprzeczenie macierzynstwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, a takze o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.
§ 2. W czasie trwania procesu o ustalenie lub zaprzeczenie macierzynstwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o ustalenie lub zaprzeczenie macierzynstwa, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa albo o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa.
§ 3. Strona pozwana moze jednak równiez zadac ustalenia lub zaprzeczenia macierzynstwa, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa albo ustalenia bezskutecznosci uznania ojcostwa.

Art. 455. Rozprawa odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Art. 456. (333) § 1. Postepowanie umarza sie w razie smierci jednej ze stron, a jezeli w charakterze tej samej strony wystepuje kilka osób, w razie smierci wszystkich tych osób, z zastrzezeniem § 2 i 3.
§ 2. W sprawie wytoczonej przez dziecko o ustalenie albo zaprzeczenie macierzynstwa, o zaprzeczenie ojcostwa albo ustalenie bezskutecznosci uznania, jak równiez w sprawie wytoczonej przez dziecko albo jego matke o ustalenie ojcostwa, postepowanie zawiesza sie w razie smierci pozwanych do czasu ustanowienia przez sad orzekajacy kuratora, który wstepuje do sprawy na miejsce zmarlego. Przepis ten stosuje sie w sprawie o rozwiazanie przysposobienia w razie smierci przysposabiajacego.
§ 3. W sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie macierzynstwa, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawie o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa postepowanie umarza sie w razie smierci dziecka, chyba ze dziecko, które wytoczylo powództwo o ustalenie macierzynstwa albo o ustalenie ojcostwa, pozostawilo zstepnych; w takim wypadku postepowanie zawiesza sie. Jezeli zstepni w ciagu szesciu miesiecy od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania nie zglosza wniosku o jego podjecie, sad postepowanie umorzy.

Art. 4561. (334) § 1. W sprawach o ustalenie macierzynstwa przewodniczacy zawiadamia o toczacym sie procesie mezczyzne, którego dotyczy domniemanie pochodzenia dziecka od meza matki, doreczajac mu odpis pozwu.
§ 2. W sprawach o zaprzeczenie macierzynstwa przewodniczacy zawiadamia o toczacym sie procesie mezczyzne, którego ojcostwa dotyczy wynik postepowania, doreczajac mu odpis pozwu.

Art. 457. (335) W sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka lub o ustalenie bezskutecznosci uznania ojcostwa, albo o rozwiazanie przysposobienia odpis pozwu dorecza sie prokuratorowi i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.

Art. 458. § 1. W sprawach objetych przepisami dzialu niniejszego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 426, 429, 431, 434 i 435.
§ 2. Jezeli jednoczesnie z ustaleniem ojcostwa dochodzi sie zwiazanych z tym roszczen majatkowych, do czesci postepowania dotyczacych tych roszczen nie stosuje sie przepisów art. 429 i 456. W razie smierci pozwanego postepowanie w czesci dotyczacej roszczen majatkowych zawiesza sie do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy o ustalenie ojcostwa, po czym moze ono byc podjete z udzialem nastepców prawnych zmarlego lub kuratora spadku.

DZIAL III .(336) POSTEPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Art. 459. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach z zakresu prawa pracy, a takze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych.

Art. 460. § 1. (337) Zdolnosc sadowa i procesowa ma takze pracodawca, chociazby nie posiadal osobowosci prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych zdolnosc te ma organ rentowy.
§ 2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie, o którym mowa w art. 69, moze zapasc równiez z urzedu.

Art. 461. § 1. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy moze byc wytoczone badz przed sad wlasciwosci ogólnej pozwanego, badz przed sad, w którego okregu praca jest, byla lub miala byc wykonywana, badz tez przed sad, w którego okregu znajduje sie zaklad pracy.
§ 11. (338) Do wlasciwosci sadów rejonowych, bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu, naleza sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskutecznosci wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub placy oraz lacznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszajacego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiazania stosunku pracy, a takze sprawy dotyczace kar porzadkowych i swiadectwa pracy oraz roszczenia z tym zwiazane.
§ 2. (339) W sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych wlasciwy do rozpoznania sprawy jest sad, w którego okregu ma miejsce zamieszkania strona odwolujaca sie od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba ze przepis odrebny stanowi inaczej.
§ 21. (340) W sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych, w których wniesiono odwolanie od decyzji Zakladu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego wlasciwego w stosunku do funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej, wlasciwy jest sad, w którego okregu ma siedzibe ten organ.
§ 22. (341) W sprawach, w których nie mozna okreslic wlasciwosci sadu wedlug przepisów paragrafów poprzedzajacych, jak równiez w sprawach, w których ubezpieczony zamieszkaly na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje swiadczenie wyplacane przez wyznaczona przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jednostke organizacyjna tego Zakladu, wlasciwy jest sad, w którego okregu ma siedzibe organ rentowy.
§ 3. Sad wlasciwy moze na zgodny wniosek stron przekazac sprawe do rozpoznania innemu sadowi równorzednemu, rozpoznajacemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczen spolecznych, jezeli przemawiaja za tym wzgledy celowosci. Postanowienie w tym przedmiocie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Sad, któremu sprawa zostala przekazana, jest zwiazany postanowieniem sadu przekazujacego.

Art. 462. (342) W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych organizacje spoleczne, o których mowa w art. 61, a takze inspektorzy pracy w zakresie okreslonym w art. 631, moga powodowac wszczecie postepowania na rzecz pracowników oraz ubezpieczonych. Przepisy art. 61-63 stosuje sie odpowiednio.

Art. 463. (343) (uchylony).

Art. 464. § 1. Odrzucenie pozwu nie moze nastapic z powodu niedopuszczalnosci drogi sadowej, gdy do rozpoznania sprawy wlasciwy jest inny organ. W tym wypadku sad przekaze mu sprawe. Postanowienie sadu o przekazaniu sprawy moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Jezeli jednak organ ten uprzednio uznal sie za niewlasciwy, sad rozpozna sprawe.
§ 2. Wniesienie do sadu pozwu, przekazanego nastepnie stosownie do paragrafu poprzedzajacego, wywoluje skutki, jakie ustawa wiaze z wytoczeniem powództwa.

Art. 465. § 1. (344) Pelnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego moze byc równiez przedstawiciel zwiazku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakladu pracy, w którym mocodawca jest lub byl zatrudniony, a ubezpieczonego - takze przedstawiciel organizacji zrzeszajacej emerytów i rencistów.
§ 2. Do odbioru naleznosci zasadzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego jest wymagane pelnomocnictwo szczególne, udzielone po powstaniu tytulu egzekucyjnego.

Art. 466. (345) Pracownik lub ubezpieczony dzialajacy bez adwokata lub radcy prawnego moze zglosic w sadzie wlasciwym ustnie do protokolu powództwo oraz tresc srodków odwolawczych i innych pism procesowych.

Art. 467. § 1. Niezwlocznie po wniesieniu sprawy przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia dokonuje jej wstepnego badania.
§ 2. Wstepne badanie sprawy polega na ustaleniu, czy pismo wszczynajace postepowanie sadowe spelnia niezbedne wymagania, pozwalajace nadac mu dalszy bieg, oraz na podjeciu czynnosci umozliwiajacych rozstrzygniecie sprawy na pierwszym posiedzeniu.
§ 3. Po wstepnym badaniu sprawy przewodniczacy wzywa do usuniecia braków formalnych pisma tylko wówczas, gdy braki te nie dadza sie usunac w toku czynnosci wyjasniajacych.
§ 4. (346) Jezeli w toku wstepnego badania sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych okaze sie, ze wystepuja istotne braki w materiale, a przeprowadzenie jego uzupelnienia w postepowaniu sadowym byloby polaczone ze znacznymi trudnosciami, przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia moze zwrócic organowi rentowemu akta sprawy w celu uzupelnienia materialu sprawy. To samo dotyczy wypadku, w którym decyzja organu rentowego nie zawiera:
1) podstawy prawnej i faktycznej,
2) wskazania sposobu wyliczenia swiadczenia,
3) stosownego pouczenia o skutkach prawnych decyzji i trybie jej zaskarzenia.

Art. 468. § 1. Sad podejmie czynnosci wyjasniajace, jezeli przemawiaja za tym wyniki wstepnego badania sprawy, a takze gdy sprawa nie byla przedmiotem postepowania przed komisja pojednawcza, chyba ze czynnosci te nie przyspiesza postepowania lub sa oczywiscie niecelowe z innych przyczyn.
§ 2. Czynnosci wyjasniajace maja na celu:
1) usuniecie braków formalnych pism procesowych, w tym w szczególnosci dokladniejsze okreslenie zgloszonych zadan,
2) w sprawach z zakresu prawa pracy - wyjasnienie stanowisk stron oraz sklonienie ich do pojednania i zawarcia ugody,
3) ustalenie, jakie z istotnych dla rozstrzygniecia sprawy okolicznosci sa sporne miedzy stronami oraz czy i jakie dowody nalezy przeprowadzic w celu ich wyjasnienia,
4) wyjasnienie innych okolicznosci, majacych znaczenie dla prawidlowego i szybkiego rozstrzygniecia sprawy.
§ 3. Czynnosci wyjasniajace przeprowadza sie bez udzialu lawników.
§ 4. Postanowienie okreslajace srodki dowodowe i fakty podlegajace stwierdzeniu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 469. Sad uzna zawarcie ugody, cofniecie pozwu, sprzeciwu lub srodka odwolawczego oraz zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne takze wówczas, gdyby czynnosc ta naruszala sluszny interes pracownika lub ubezpieczonego.

Art. 470. W razie podjecia czynnosci wyjasniajacych lub zarzadzenia osobistego stawiennictwa na rozprawe, strona pozwana powinna byc reprezentowana przez osobe obeznana ze stanem faktycznym sprawy i uprawniona do zawarcia ugody.

Art. 471. Termin rozprawy powinien byc wyznaczony tak, aby od daty zakonczenia czynnosci wyjasniajacych, a jezeli nie podjeto tych czynnosci - od daty wniesienia pozwu lub odwolania, do rozprawy nie uplynelo wiecej niz dwa tygodnie, chyba ze zachodza nie dajace sie usunac przeszkody.

Art. 472. § 1. Sad moze wzywac strony, swiadków, bieglych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominieciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne, jezeli uzna to za niezbedne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to równiez doreczen oraz zarzadzen majacych na celu przygotowanie rozprawy, zwlaszcza zas zadania przedstawienia niezbednych do rozstrzygniecia sprawy akt osobowych i innych dokumentów.
§ 2. Wezwanie i doreczenie dokonane w powyzszy sposób wywoluje skutki przewidziane w Kodeksie, jezeli jest niewatpliwe, ze doszlo ono do wiadomosci adresata.

Art. 473. (347) § 1. W sprawach przewidzianych w niniejszym dziale nie stosuje sie przepisów ograniczajacych dopuszczalnosc dowodu ze swiadków i z przesluchania stron.
§ 2. (348) (uchylony).

Art. 474. W razie stwierdzenia w toku rozpoznania sprawy powaznego uchybienia przepisom prawa przez zaklad pracy lub organ rentowy, sad zwraca na nie uwage wlasciwemu organowi, a w razie potrzeby zawiadamia o tym prokuratora.

Art. 475. (349) Jezeli strona bez usprawiedliwionych powodów nie wykona w toku postepowania postanowien lub zarzadzen, sad moze skazac ja na grzywne wedlug przepisów o karach za niestawiennictwo swiadka i odmówic przyznania kosztów lub zastosowac jeden z tych srodków; nie moze jednak nakazac przymusowego sprowadzenia jej do sadu. Gdy strona ta jest jednostka organizacyjna, grzywnie podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie postanowien lub zarzadzen, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemoznosci jego ustalenia - kierownik tej jednostki.

Art. 4751. (350) Przepisów art. 466, 467, 468, 470 i 471 nie stosuje sie do skargi kasacyjnej i do postepowania przed Sadem Najwyzszym, wywolanego jej wniesieniem.

Art. 476. § 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie sie sprawy:
1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim zwiazane,
11) (351) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jezeli laczacy strony stosunek prawny, wbrew zawartej miedzy nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
2) o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrebnych przepisów stosuje sie przepisy prawa pracy,
3) o odszkodowania dochodzone od zakladu pracy na podstawie przepisów o swiadczeniach z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych rozumie sie sprawy, w których wniesiono odwolanie od decyzji organów rentowych, dotyczacych:
1) ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
2) emerytur i rent,
3) (352) (uchylony),
4) innych swiadczen w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
5) (353) odszkodowan przyslugujacych w razie wypadków i chorób pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa albo sluzba w Policji lub Sluzbie Wieziennej.
§ 3. (354) Przez sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych rozumie sie takze sprawy wszczete na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we wlasciwym terminie, a takze sprawy, w których wniesiono odwolanie od orzeczenia wojewódzkiego zespolu do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawnosci, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych miedzy czlonkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze stosunków miedzy emerytami lub osobami uposazonymi w rozumieniu przepisów o emeryturach kapitalowych a Zakladem Ubezpieczen Spolecznych.
§ 4. (355) Przez organy rentowe rozumie sie:
1) (356) jednostki organizacyjne Zakladu Ubezpieczen Spolecznych okreslone w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, wlasciwe do wydawania decyzji w sprawach swiadczen,
2) kolejowe jednostki organizacyjne,
3) wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw wewnetrznych i sprawiedliwosci, a takze inne organy wojskowe i organy resortów spraw wewnetrznych i sprawiedliwosci,
- wlasciwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 2, a takze Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.
§ 5. Przez uzyte w niniejszym dziale okreslenie
1) pracownik - rozumie sie równiez:
a) czlonka rolniczej spóldzielni produkcyjnej, osobe swiadczaca prace na podstawie umowy o prace nakladcza oraz czlonków rodziny i spadkobierców pracownika, czlonka rolniczej spóldzielni produkcyjnej i osoby swiadczacej prace na podstawie umowy o prace nakladcza, a takze inne osoby, którym z mocy odrebnych przepisów przysluguja roszczenia z zakresu prawa pracy,
b) osobe dochodzaca od zakladu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnien do swiadczen na podstawie przepisów o swiadczeniach z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
2) ubezpieczony - rozumie sie osobe ubiegajaca sie o:
a) swiadczenie z ubezpieczen spolecznych lub z ubezpieczenia rodzinnego albo o emeryture lub rente,
b) ustalenie istnienia badz nieistnienia obowiazku ubezpieczenia, jego zakresu lub wymiaru skladki z tego tytulu,
c) (357) swiadczenia w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,
d) (358) odszkodowanie przyslugujace w razie wypadku i choroby pozostajacej w zwiazku ze sluzba wojskowa albo sluzba w Policji lub w Sluzbie Wieziennej.

Rozdzial 2. Postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Art. 477. (359) W postepowaniu wszczetym z powództwa pracownika wezwania do udzialu w sprawie, o którym mowa w art. 194 § 1 i § 3, sad moze dokonac równiez z urzedu. Przewodniczacy poucza pracownika o roszczeniach wynikajacych z przytoczonych przez niego faktów.

Art. 4771. (360) Jezeli pracownik dokonal wyboru jednego z przyslugujacych mu alternatywnie roszczen, a zgloszone roszczenie okaze sie nieuzasadnione, sad moze z urzedu uwzglednic inne roszczenie alternatywne.

Art. 4772. § 1. Zasadzajac naleznosc pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sad z urzedu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci w czesci nie przekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika. Przepis art. 334 § 4 i art. 335 § 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio; nie stosuje sie przepisu art. 335 § 2.
§ 2. Uznajac wypowiedzenie umowy o prace za bezskuteczne, sad na wniosek pracownika moze w wyroku nalozyc na zaklad pracy obowiazek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Art. 4773-4775. (361) (skreslone).

Art. 4776. (362) § 1. Wyrok sadu pierwszej instancji zasadzajacy swiadczenia na rzecz pracownika lub czlonków jego rodziny, w stosunku do którego sad drugiej instancji oddalil apelacje zakladu pracy, podlega natychmiastowemu wykonaniu takze w czesci, w której sad nie nadal mu rygoru natychmiastowej wykonalnosci na podstawie art. 4772.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie równiez do wyroków sadu drugiej instancji zasadzajacych swiadczenia na rzecz pracownika lub czlonków jego rodziny.
§ 3. Sad drugiej instancji nadaje z urzedu wyrokowi, o którym mowa w § 1 i 2, klauzule wykonalnosci w dniu ogloszenia wyroku i wyrok zaopatrzony klauzula wydaje uprawnionemu.

Art. 4777. (363) Przepisów art. 464, 467, 468, 470-473 nie stosuje sie w sprawach, w których pracownik jest strona pozwana.

Rozdzial 3. Postepowanie w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych

Art. 4778. (364) § 1. Do wlasciwosci sadów okregowych naleza sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych, z wyjatkiem spraw, dla których zastrzezona jest wlasciwosc sadów rejonowych.
§ 2. Do wlasciwosci sadów rejonowych naleza sprawy:
1) (365) o zasilek chorobowy, wyrównawczy, opiekunczy, macierzynski, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasilku rodzinnego,
2) o swiadczenie rehabilitacyjne,
3) (366) o odszkodowanie z tytulu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostajacej w zwiazku z czynna sluzba wojskowa albo sluzba w Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Sluzbie Wieziennej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzbie Celnej,
4) (367) o ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci,
5) (368) (uchylony),
6) o swiadczenie z tytulu funduszu alimentacyjnego.

Art. 4779. § 1. Odwolania od decyzji organów rentowych wnosi sie na pismie do organu, który wydal decyzje, lub do protokolu sporzadzonego przez ten organ, w terminie miesiaca od doreczenia odpisu decyzji.
§ 2. Organ rentowy, o którym mowa w § 1, przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu z zachowaniem przepisów odrebnych. Organ ten, jezeli uzna odwolanie w calosci za sluszne, moze zmienic lub uchylic zaskarzona decyzje. W tym wypadku odwolaniu nie nadaje sie dalszego biegu.
§ 21. (369) Jezeli w odwolaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okolicznosci dotyczace niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, które powstaly po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, organ rentowy nie przekazuje odwolania do sadu, lecz kieruje do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla poprzednia decyzje, rozpatruje nowe okolicznosci i wydaje nowa decyzje, od której przysluguje odwolanie do sadu. Przepis ten stosuje sie takze wówczas, gdy nie mozna ustalic daty powstania wskazanych w odwolaniu nowych okolicznosci.
§ 3. Sad odrzuci odwolanie wniesione po uplywie terminu, chyba ze przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastapilo z przyczyn niezaleznych od odwolujacego sie.
§ 31. (370) Sad odrzuci odwolanie w sprawie o swiadczenie z ubezpieczen spolecznych, do którego prawo jest uzaleznione od stwierdzenia niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, a podstawe do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, jezeli osoba zainteresowana nie wniosla sprzeciwu od tego orzeczenia do komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i odwolanie jest oparte wylacznie na zarzutach dotyczacych tego orzeczenia. Jezeli odwolanie opiera sie takze na zarzucie nierozpatrzenia wniesionego po terminie sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesienie sprzeciwu po terminie nastapilo z przyczyn niezaleznych od osoby zainteresowanej, sad uchyla decyzje, przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania organowi rentowemu i umarza postepowanie. W takim przypadku organ rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia do komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych.
§ 32. (371) W przypadkach, o których mowa w § 31, postanowienie sadu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. Jezeli organ rentowy nie wydal decyzji w terminie dwóch miesiecy, liczac od dnia zgloszenia roszczenia w sposób przepisany, odwolanie mozna wniesc w kazdym czasie po uplywie tego terminu.
§ 5. Ubezpieczony moze równiez wniesc odwolanie - z wylaczeniem odwolania, o którym mowa w § 4 - do protokolu w sadzie wlasciwym do rozpoznania sprawy albo w sadzie wlasciwym dla jego miejsca zamieszkania.
§ 6. Sad, do którego wniesiono odwolanie, niezwlocznie przekazuje protokól organowi, od którego pochodzi zaskarzona decyzja, chyba ze sad ten jest wlasciwy do jego rozpoznania. W takim wypadku przewodniczacy niezwlocznie zazada akt sprawy i nada bieg odwolaniu, przesylajac odpis protokolu organowi, od którego pochodzi zaskarzona decyzja.

Art. 47710. § 1. Odwolanie powinno zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji, okreslenie i zwiezle uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pelnomocnika.
§ 2. Jezeli ubezpieczony zglosil nowe zadanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy, sad przyjmuje to zadanie do protokolu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Art. 47711. § 1. Stronami sa ubezpieczony, inna osoba, której praw i obowiazków dotyczy zaskarzona decyzja, organ rentowy i zainteresowany.
§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia sprawy. Jezeli osoba taka nie zostala wezwana do udzialu w sprawie przed organem rentowym, sad wezwie ja do udzialu w postepowaniu badz z urzedu, badz na jej wniosek lub na wniosek jednej ze stron.

Art. 47712. Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody.

Art. 47713. Zmiana przez organ rentowy zaskarzonej decyzji przed rozstrzygnieciem sprawy przez sad - przez wydanie decyzji uwzgledniajacej w calosci lub w czesci zadanie strony - powoduje umorzenie postepowania w calosci lub w czesci. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji nie ma wplywu na bieg sprawy.

Art. 47714. § 1. Sad oddala odwolanie, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania sad zmienia zaskarzona decyzje w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.
§ 3. Jezeli odwolanie wniesiono w zwiazku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sad w razie uwzglednienia odwolania zobowiazuje organ rentowy do wydania decyzji w okreslonym terminie, zawiadamiajac o tym organ nadrzedny, lub orzeka co do istoty sprawy.
§ 4. (372) W sprawie o swiadczenie z ubezpieczen spolecznych, do którego prawo jest uzaleznione od stwierdzenia niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, a podstawe do wydania decyzji stanowi orzeczenie lekarza orzecznika Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub orzeczenie komisji lekarskiej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i odwolanie od decyzji opiera sie wylacznie na zarzutach dotyczacych tego orzeczenia, sad nie orzeka co do istoty sprawy na podstawie nowych okolicznosci dotyczacych stwierdzenia niezdolnosci do pracy lub niezdolnosci do samodzielnej egzystencji, które powstaly po dniu zlozenia odwolania od tej decyzji. W tym przypadku sad uchyla decyzje, przekazuje sprawe do rozpoznania organowi rentowemu i umarza postepowanie.

Art. 47714a. (373) Sad drugiej instancji uchylajac wyrok i poprzedzajaca go decyzje organu rentowego moze sprawe przekazac do ponownego rozpoznania bezposrednio organowi rentowemu.

Art. 47715. (374) (skreslony).

Art. 47716. (375) Przepisy art. 4779 § 21 i § 3, art. 47712 oraz art. 47714 § 4 stosuje sie odpowiednio w sprawach o swiadczenia z ubezpieczenia spolecznego rolników.

DZIAL IV. POSTEPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA

Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sad bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznajac samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.

Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne.

DZIAL IVA. (376) POSTEPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Rozdzial 1. (377) Przepisy ogólne

Art. 4791. (378) § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach ze stosunków cywilnych miedzy przedsiebiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich dzialalnosci gospodarczej (sprawy gospodarcze). Zaprzestanie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez którakolwiek ze stron stosunku cywilnego po jego powstaniu nie wylacza zastosowania przepisów niniejszego dzialu.
§ 2. Sprawami gospodarczymi, w rozumieniu niniejszego dzialu, sa takze sprawy:
1) ze stosunku spólki oraz dotyczace roszczen, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spólek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z pózn. zm.),
2) przeciwko przedsiebiorcom o zaniechanie naruszania srodowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym zwiazanej oraz zakazanie lub ograniczenie dzialalnosci zagrazajacej srodowisku,
3) nalezace do wlasciwosci sadów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, prawa energetycznego, prawa telekomunikacyjnego, prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym,
4) przeciwko przedsiebiorcom o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone.

Art. 4791a. (379) W sprawach gospodarczych rozpoznawanych wedlug przepisów niniejszego dzialu, przepisy o innych postepowaniach odrebnych stosuje sie w zakresie, w którym nie sa one sprzeczne z przepisami tego dzialu. Nie dotyczy to spraw gospodarczych rozpoznawanych w europejskim postepowaniu nakazowym albo europejskim postepowaniu w sprawie drobnych roszczen.

Art. 4792. (380) § 1. Przedsiebiorca jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolnosc prawna, prowadzaca we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza lub zawodowa.
§ 2. Przepisów niniejszego dzialu nie stosuje sie w sprawach dotyczacych dzialalnosci wytwórczej osób fizycznych w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierzat, ogrodnictwa, warzywnictwa, lesnictwa i rybactwa sródladowego, a takze wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedazy posilków domowych i swiadczenia w gospodarstwach rolnych innych uslug zwiazanych z pobytem turystów.

Art. 4793. (381) (uchylony).

Art. 4794. (382) § 1. Przepis art. 34 ma zastosowanie równiez w sprawach o zawarcie umowy, ustalenie jej tresci oraz o zmiane umowy.
§ 2. W toku postepowania nie mozna wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okolicznosci powód moze zadac, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie moze nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy. Przepisów art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.
§ 3. Przepisów art. 5, art. 177 § 1 pkt 5, art. 178, art. 205, art. 212 zdanie drugie i trzecie, art. 4921 § 1, art. 499 pkt 4 i art. 5021 § 1 nie stosuje sie.

Art. 4795. (383) (skreslony).

Art. 4796. (384) Organizacje przedsiebiorców, za zgoda zrzeszonego w nich przedsiebiorcy, moga wziac udzial w toczacym sie postepowaniu, w którym przedsiebiorca ten wystepuje w charakterze strony. Art. 62 i 63 stosuje sie odpowiednio.

Art. 4796a. (385) § 1. Jezeli przepisy odrebne przyznaja okreslonym podmiotom, które nie uczestnicza w sprawie, uprawnienie do przedstawiania sadowi istotnego dla sprawy pogladu, do podmiotów tych stosuje sie odpowiednio art. 63. Jednak na wniosek podmiotu uprawnionego sad moze zezwolic, aby poglad zostal przedstawiony takze ustnie na rozprawie.
§ 2. Na wniosek podmiotu uprawnionego sad udostepnia akta sprawy w zakresie niezbednym do przedstawienia pogladu.

Art. 4797. (386) (uchylony).

Art. 4798. (387) Pelnomocnikiem zagranicznego przedsiebiorcy moze byc równiez pelnomocnik ustanowiony do reprezentowania tego przedsiebiorcy wobec polskich organów administracji publicznej, na podstawie przepisów o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczosci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, a takze banki.

Art. 4798a. (388) (uchylony).

Art. 4799. § 1. (389) W toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorie Generalna Skarbu Panstwa jest obowiazana doreczac odpisy pism procesowych z zalacznikami bezposrednio stronie przeciwnej. Do pisma procesowego wniesionego do sadu strona dolacza dowód doreczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowód wyslania go przesylka polecona. Pisma, do których nie dolaczono dowodu doreczenia albo dowodu wyslania przesylka polecona, podlegaja zwrotowi bez wzywania do usuniecia tego braku.
§ 2. (390) Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi kasacyjnej, zazalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zaplaty, zarzutów od nakazu zaplaty, wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi o wznowienie postepowania, które strona jest obowiazana zlozyc w sadzie z odpisami dla strony przeciwnej.

Art. 47910. (391) Sad na wniosek strony zarzadza odbycie posiedzenia lub jego czesci przy drzwiach zamknietych takze wtedy, gdy moga byc ujawnione okolicznosci stanowiace tajemnice jej przedsiebiorstwa.

Art. 47911. (392) Sad umarza postepowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6, jezeli wniosek o podjecie postepowania nie zostal zgloszony w ciagu szesciu miesiecy od daty postanowienia o zawieszeniu.

Art. 47912. (393) § 1. W pozwie powód jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w pozwie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pózniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny byc powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powolanie ich stalo sie mozliwe lub wynikla potrzeba ich powolania.
§ 2. Powód powinien dolaczyc do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spelnienia zadania wraz z dowodem doreczenia albo wyslania go pozwanemu przesylka polecona oraz odpisy pism swiadczacych o próbie wyjasnienia spornych kwestii w drodze rokowan.
§ 3. (394) W razie niezlozenia odpisu wezwania do dobrowolnego spelnienia zadania lub reklamacji wraz z dowodem doreczenia albo wyslania go pozwanemu przesylka polecona, stosuje sie przepis art. 130.
§ 4. Niezaleznie od wyniku sprawy sad moze obciazyc kosztami procesu w calosci lub w czesci te strone, która przez zaniechanie czynnosci wymienionych w § 2 przyczynila sie do zbednego wytoczenia sprawy lub wadliwego okreslenia jej zakresu.

Art. 47913. § 1. (395) Sad moze uznac za niedopuszczalne cofniecie pozwu, zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okolicznosci sprawy wskazuja, ze wymienione czynnosci sa wynikiem niedozwolonych praktyk ograniczajacych konkurencje lub samodzielnosc przedsiebiorców, albo gdy wymaga tego ochrona produkcji nalezytej jakosci.
§ 2. (396) Sad uzna ugode zawarta przez strony za niedopuszczalna tylko wtedy, gdy jej tresc jest niezgodna z prawem lub sprzeczna z zasadami wspólzycia spolecznego albo zmierza do obejscia prawa, a takze wtedy, gdy wymaga tego ochrona srodowiska lub ochrona produkcji nalezytej jakosci.

Art. 47914. (397) § 1. W sprawach, w których sad nie wydal nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym lub upominawczym, pozwany jest obowiazany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od dnia otrzymania pozwu. Odpowiedz na pozew wniesiona po terminie podlega zwrotowi.
§ 2. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, ze ich powolanie w odpowiedzi na pozew nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pózniej. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny byc powolane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powolanie ich stalo sie mozliwe lub powstala potrzeba ich powolania. Przepis art. 47912 § 4 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.
§ 4. Do potracenia w toku postepowania moga byc przedstawione tylko wierzytelnosci udowodnione dokumentami.

Art. 47914a. (398) Do zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zaplaty przepis art. 47914 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47914b. (399) Dowód z przesluchania stron sad moze dopuscic jedynie na wniosek. Przepisy art. 47912 § 1 i art. 47914 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47915. (400) (skreslony).

Art. 47916. Sad powinien dazyc do wydania wyroku w sprawie w terminie trzech miesiecy od daty zlozenia pozwu. Sprawy o zawarcie, zmiane i rozwiazanie umowy oraz o ustalenie jej tresci powinny byc rozpoznawane w pierwszej kolejnosci.

Art. 47917. (401) § 1. Sad moze wydac wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznal powództwo oraz gdy po zlozeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym równiez po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zaplaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sad uzna - majac na wzgledzie caloksztalt przytoczonych twierdzen, zgloszonych wniosków dowodowych i zarzutów - ze przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.
§ 2. Wydanie wyroku na posiedzeniu niejawnym jest niedopuszczalne, jezeli strona w pierwszym pismie procesowym zlozyla wniosek o przeprowadzenie rozprawy, chyba ze pozwany uznal powództwo.
§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1, postanowienia dowodowe sad wydaje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47918. § 1. (402) (skreslony).
§ 2. Sad moze wydac wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany nie zlozyl odpowiedzi na pozew.
§ 3. (403) Do sprzeciwu od wyroku zaocznego przepis art. 47914 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47919. § 1. Wyroki, o których mowa w art. 47917 i art. 47918, wiaza sad od chwili podpisania sentencji.
§ 2. Wyroki wymienione w § 1 sad z urzedu dorecza obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 47919a. (404) W sprawach o roszczenia pieniezne albo swiadczenia innych rzeczy zamiennych wyrok sadu pierwszej instancji z chwila wydania stanowi tytul zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalnosci. Kwota zasadzona wyrokiem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sume, której zlozenie przez dluznika do depozytu sadowego wystarczy do zabezpieczenia. Jezeli wyrok zobowiazuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy zlozenie sumy równej wartosci przedmiotu sporu. Przepis art. 492 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47920. (405) (skreslony).

Art. 47921. (406) (skreslony).

Art. 47922. (407) Po uplywie dwóch lat od uprawomocnienia sie wyroku nie mozna zadac wznowienia postepowania, chyba ze strona byla pozbawiona mozliwosci dzialania lub nie byla nalezycie reprezentowana.

Art. 47923-47925. (408) (skreslone).

Art. 47926. (409) (skreslony).

Art. 47927. (410) (skreslony).

Rozdzial 2. (411) Postepowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

Art. 47928. § 1. (412) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentów jest wlasciwy w sprawach:
1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) (413) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów odrebnych,
3) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniu zabezpieczajacym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
4) zazalen na postanowienia wydawane w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiazków wynikajacych z decyzji i postanowien wydawanych przez Prezesa Urzedu.
§ 2. (414) Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 3. (415) Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze zawierac wniosek o uchylenie lub zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47929. § 1. (416) Strona postepowania przed sadem ochrony konkurencji i konsumentów jest Prezes Urzedu oraz podmiot bedacy strona w postepowaniu przed Prezesem Urzedu, a takze wnoszacy zazalenie.
§ 2. (417) W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentów moga brac udzial jako uczestnicy podmioty dopuszczone do udzialu w postepowaniu przed Prezesem Urzedu jako podmioty zainteresowane.
§ 3. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Art. 47930. (418) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentów moze, na wniosek strony, która wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47931. (419) (utracil moc).

Art. 47931a. (420) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. Sad ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie braków odwolania.
§ 3. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentów zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47932. § 1. (421) Zazalenie na postanowienie Prezesa Urzedu wnosi sie do sadu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie tygodnia od dnia doreczenia tego postanowienia.
§ 2. (422) Przepisy art. 47928 § 2 i § 3 oraz art. 47930 i art. 47931a stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47933. § 1. (423) W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentów chroni sie tajemnice przedsiebiorstwa oraz inne tajemnice podlegajace ochronie na podstawie odrebnych przepisów.
§ 2. (424) Sad ochrony konkurencji i konsumentów moze, w drodze postanowienia, ujawnic stronie postepowania sadowego informacje chronione w postepowaniu przed Prezesem Urzedu jako tajemnica przedsiebiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy:
1) zmienily sie istotnie okolicznosci bedace podstawa wydania przez Prezesa Urzedu postanowienia ograniczajacego prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony do akt sprawy,
2) strona, której tajemnica przedsiebiorstwa jest chroniona, wyrazila zgode.
§ 3. Sad na wniosek strony lub z urzedu moze, w drodze postanowienia, w niezbednym zakresie ograniczyc pozostalym stronom prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony do akt sprawy w toku postepowania sadowego, jezeli udostepnienie tego materialu groziloby ujawnieniem tajemnicy przedsiebiorstwa lub innych tajemnic podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisów.
§ 4. Ograniczenie prawa wgladu do materialu dowodowego, o którym mowa w § 3, nie dotyczy Prezesa Urzedu.
§ 5. Na postanowienie, o którym mowa w § 2 i 3, nie przysluguje zazalenie.

Art. 47934. (425) (utracil moc).

Art. 47935. (426) § 1. (427) (uchylony).
§ 2. (428) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 3.(429) Postepowanie w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone

Art. 47936. (430) Sprawy o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone naleza do wlasciwosci Sadu Okregowego w Warszawie - sadu ochrony konkurencji i konsumentów.

Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych wedlug przepisów niniejszego rozdzialu art. 47912 i art. 47913 nie stosuje sie.

Art. 47938. (431) § 1. Powództwo w sprawach rozpoznawanych wedlug przepisów niniejszego rozdzialu moze wytoczyc kazdy, kto wedlug oferty pozwanego móglby zawrzec z nim umowe zawierajaca postanowienie, którego uznania za niedozwolone zada sie pozwem. Powództwo moze wytoczyc takze organizacja spoleczna, do której zadan statutowych nalezy ochrona interesów konsumentów, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 2. Powództwo moze ponadto wytoczyc zagraniczna organizacja wpisana na liste organizacji uprawnionych w panstwach Unii Europejskiej do wszczecia postepowania o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wspólnot Europejskich, jezeli cel jej dzialania uzasadnia wystapienie przez nia z takim zadaniem dotyczacym wzorców umów stosowanych w Polsce, zagrazajacych interesom konsumentów w panstwie czlonkowskim, w którym organizacja ta ma swoja siedzibe.

Art. 47939. Z zadaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone mozna wystapic równiez wtedy, gdy pozwany zaniechal jego stosowania, jezeli od tego zaniechania nie minelo szesc miesiecy.

Art. 47940. Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powództwa, stosowania zaskarzonego postanowienia wzorca umownego nie ma wplywu na bieg postepowania.

Art. 47941. W sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone sad nie moze wydac wyroku tylko na podstawie uznania powództwa. Niedopuszczalne jest tez zawarcie ugody.

Art. 47942. § 1. W razie uwzglednienia powództwa sad w sentencji wyroku przytacza tresc postanowien wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania.
§ 2. (432) Od wyroku sadu drugiej instancji przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego.

Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o którym mowa w art. 47945 § 2.

Art. 47944. § 1. Sad zarzadza publikacje prawomocnego wyroku w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
§ 2. Koszty opublikowania wyroku, o którym mowa w § 1, sa zaliczane do kosztów procesu.

Art. 47945. § 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzgledniajacego powództwo sad przesyla Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 2. Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, na podstawie wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowien wzorców umowy uznanych za niedozwolone.
§ 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny.
§ 4. Rada Ministrów okresli, w drodze rozporzadzenia, wzór rejestru postanowien wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

Rozdzial 4.(433) Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Art. 47946. (434) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentów jest wlasciwy w sprawach:
1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) lub przepisów odrebnych.

Art. 47947. (435) § 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 2. (436) Sad ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie braków odwolania.

Art. 47948. § 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.
§ 2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od której stronie sluzy odwolanie.

Art. 47949. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47950. § 1. W sprawach z zakresu regulacji energetyki stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.
§ 2. (437) Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentów wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47951. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Regulacji Energetyki.

Art. 47952. (438) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentów moze, na wniosek strony, która wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47953. (439) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentów zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47954. (440) (uchylony).

Art. 47955. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47947-47954 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47956. (441) § 1. (442) (uchylony).
§ 2. (443) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 5.(444) Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty(445)

Art. 47957. (446) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentów jest wlasciwy w sprawach:
1) (447) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) (448) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pózn. zm.), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z pózn. zm.) lub przepisów odrebnych.

Art. 47958. (449) § 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 2. (450) Sad ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie braków odwolania.

Art. 47959. § 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.
§ 2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od której stronie sluzy odwolanie.

Art. 47960. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47961. § 1. (451) W sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.
§ 2. (452) Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu oraz ten, kto uczestniczyl w postepowaniu przed Prezesem Urzedu na prawach strony. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentów wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47962. (453) Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 47963. (454) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentów moze, na wniosek strony, która wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47964. (455) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentów zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47965. (456) (uchylony).

Art. 47966. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47958-47965 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47966a. (457) W postepowaniu w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty przepisy art. 47933 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47967. (458) § 1. (459) (uchylony).
§ 2. (460) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 6.(461) Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

Art. 47968. (462) Sad Okregowy w Warszawie - sad ochrony konkurencji i konsumentów jest wlasciwy w sprawach:
1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",
2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) lub przepisów odrebnych.

Art. 47969. (463) § 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.
§ 2. (464) Sad ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a takze wtedy, gdy nie uzupelniono w wyznaczonym terminie braków odwolania.

Art. 47970. § 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.
§ 2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od której stronie sluzy odwolanie.

Art. 47971. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47972. § 1. W sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.
§ 2. (465) Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentów wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47973. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Transportu Kolejowego.

Art. 47974. (466) W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentów moze, na wniosek strony, która wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47975. (467) § 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.
§ 2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentów zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47976. (468) (uchylony).

Art. 47977. Przepisy art. 47932 § 1 i art. 47969-47975 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47978. (469) § 1. (470) (uchylony).
§ 2. (471) Skarga kasacyjna od orzeczenia sadu drugiej instancji przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

DZIAL V. POSTEPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Art. 480. (472) (skreslony).

Art. 481. (473) (skreslony).

Art. 482. (474) (skreslony).

Art. 483. (475) (skreslony).

Art. 484. (476) (skreslony).

Rozdzial 2. Postepowanie nakazowe

Art. 4841. (477) § 1. Postepowanie nakazowe nalezy do wlasciwosci sadów rejonowych i okregowych.
§ 2. Sad rozpoznaje sprawe w postepowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgloszony w pozwie.
§ 3. Rozpoznanie sprawy nastepuje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 485. (478) § 1. Sad wydaje nakaz zaplaty, jezeli powód dochodzi roszczenia pienieznego albo swiadczenia innych rzeczy zamiennych, a okolicznosci uzasadniajace dochodzone zadanie sa udowodnione dolaczonym do pozwu:
1) dokumentem urzedowym,
2) zaakceptowanym przez dluznika rachunkiem,
3) wezwaniem dluznika do zaplaty i pisemnym oswiadczeniem dluznika o uznaniu dlugu,
4) zaakceptowanym przez dluznika zadaniem zaplaty, zwróconym przez bank i nie zaplaconym z powodu braku srodków na rachunku bankowym.
§ 2. (479) Sad wydaje równiez nakaz zaplaty przeciwko zobowiazanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu nalezycie wypelnionego, których prawdziwosc i tresc nie nasuwaja watpliwosci. W razie przejscia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbedne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejscie tych praw na powoda nie wynika bezposrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.
§ 2a. (480) Sad wydaje nakaz zaplaty na podstawie dolaczonej do pozwu umowy, dowodu spelnienia wzajemnego swiadczenia niepienieznego oraz dowodu doreczenia dluznikowi faktury lub rachunku, jezeli powód dochodzi naleznosci zaplaty swiadczenia pienieznego lub odsetek w transakcjach handlowych okreslonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
§ 3. Sad moze wydac nakaz zaplaty, jezeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciagu z ksiag bankowych podpisanego przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen w zakresie praw i obowiazków majatkowych banku i opatrzonego pieczecia banku oraz dowodu doreczenia dluznikowi pisemnego wezwania do zaplaty.
§ 4. (481) Dopuszczalne jest dolaczenie odpisów dokumentów, o których mowa w § 1 i 2a, jezeli ich zgodnosc z oryginalem jest poswiadczona przez notariusza albo wystepujacych w tej sprawie adwokata, radce prawnego, rzecznika patentowego lub radce Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa. Jezeli nie dolaczono oryginalu weksla lub czeku albo dokumentów okreslonych w § 3, przewodniczacy wzywa powoda do ich zlozenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.

Art. 486. (482) § 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zaplaty, przewodniczacy wyznacza rozprawe, chyba ze sprawa moze byc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. W sprawach, o których mowa w art. 485 § 2a, sad wydaje nakaz zaplaty, a w razie braku podstaw do jego wydania przewodniczacy wyznacza rozprawe albo posiedzenie niejawne nie pózniej niz przed uplywem 2 miesiecy od dnia wniesienia pozwu albo od dnia uzupelnienia braków pozwu.

Art. 487. (483) (skreslony).

Art. 488. (484) (uchylony).

Art. 489. (485) (skreslony).

Art. 490. (486) (skreslony).

Art. 491. (487) § 1. Wydajac nakaz zaplaty sad orzeka, ze pozwany ma w ciagu dwóch tygodni od dnia doreczenia nakazu zaspokoic roszczenie w calosci wraz z kosztami albo wniesc w tym terminie zarzuty.
§ 2. (488) Nakaz zaplaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku moze byc w formie skróconej umieszczony na ich odpisie.
§ 3. Nakaz zaplaty dorecza sie stronom; pozwanemu wraz z pozwem i zalacznikami.

Art. 492. (489) § 1. Nakaz zaplaty z chwila wydania stanowi tytul zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalnosci. Kwota zasadzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sume, której zlozenie przez dluznika do depozytu sadowego wystarczy do zabezpieczenia. Jezeli nakaz zobowiazuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy zlozenie sumy równej wartosci przedmiotu sporu.
§ 2. Powód wnoszac o dokonanie zabezpieczenia jest obowiazany wskazac sposób zabezpieczenia. Sad na wniosek pozwanego moze ograniczyc zabezpieczenie wedlug swego uznania. Przepis art. 742 oraz przepisy o ograniczeniu zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Panstwa stosuje sie odpowiednio.
§ 3. (490) Nakaz zaplaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje sie natychmiast wykonalny po uplywie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sad moze na wniosek pozwanego wstrzymac wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalnosci w sprawach przeciwko Skarbowi Panstwa stosuje sie odpowiednio.

Art. 4921. (491) § 1. Jezeli doreczenie nakazu zaplaty nie moze nastapic dlatego, ze miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doreczenie mu nakazu nie moglo nastapic w kraju, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty, a przewodniczacy podejmuje odpowiednie czynnosci.
§ 2. Jezeli po wydaniu nakazu zaplaty okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 493. (492) § 1. Pismo zawierajace zarzuty wnosi sie do sadu, który wydal nakaz zaplaty. W pismie pozwany powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci czy w czesci, przedstawic zarzuty, które pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spór, oraz pozostale zarzuty przeciwko zadaniu pozwu, a takze wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
§ 2. Jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga równiez zachowania tej formy.
§ 3. Do potracenia moga byc przedstawione tylko wierzytelnosci udowodnione dokumentami, o których mowa w art. 485.
§ 4. Powództwo wzajemne jest niedopuszczalne.

Art. 494. (493) § 1. (494) Sad odrzuca zarzuty wniesione po uplywie terminu, nieoplacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak równiez zarzuty, których braków pozwany nie usunal w terminie.
§ 2. Nakaz zaplaty, przeciwko któremu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie zarzutów, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art. 495. (495) § 1. W razie prawidlowego wniesienia zarzutów przewodniczacy wyznacza rozprawe i zarzadza doreczenie ich powodowi.
§ 2. W toku postepowania nie mozna wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okolicznosci powód moze zadac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie moze nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy.
§ 3. Okolicznosci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgloszone w pozwie albo w pismie zawierajacym zarzuty od nakazu zaplaty moga byc rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaze, ze nie mogla z nich skorzystac wczesniej lub gdy potrzeba ich powolania wynikla pózniej. Powód moze powolac nowe fakty i dowody w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu pisma pozwanego zawierajacego zarzuty.
§ 4. Przepisów art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.

Art. 496. (496) Po przeprowadzeniu rozprawy sad wydaje wyrok, w którym nakaz zaplaty w calosci lub w czesci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o zadaniu pozwu, badz tez postanowieniem uchyla nakaz zaplaty i pozew odrzuca lub postepowanie umarza.

Art. 497. § 1. W razie cofniecia zarzutów sad, jezeli nie uznaje cofniecia za niedopuszczalne, orzeka postanowieniem, ze nakaz pozostaje w mocy.
§ 2. Przepisy o kosztach w razie cofniecia pozwu oraz art. 203 § 3 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 3. Postepowanie upominawcze

Art. 4971. (497) § 1. Postepowanie upominawcze nalezy do wlasciwosci sadów rejonowych i okregowych.
§ 2. Sad rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. (498) Zarzadzenia moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 498. (499) § 1. (500) Nakaz zaplaty wydaje sie, jezeli powód dochodzi roszczenia pienieznego, a w innych sprawach, jezeli przepis szczególny tak stanowi.
§ 2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zaplaty przewodniczacy wyznacza rozprawe, chyba ze sprawa moze byc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Art. 499. (501) Nakaz zaplaty nie moze byc wydany, jezeli wedlug tresci pozwu:
1) roszczenie jest oczywiscie bezzasadne;
2) (502) przytoczone okolicznosci budza watpliwosc;
3) zaspokojenie roszczenia zalezy od swiadczenia wzajemnego;
4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doreczenie mu nakazu nie moglo nastapic w kraju.

Art. 500. (503) (skreslony).

Art. 501. (504) (skreslony).

Art. 502. § 1. (505) W nakazie zaplaty nakazuje sie pozwanemu, zeby w ciagu dwóch tygodni od doreczenia tego nakazu zaspokoil roszczenie w calosci wraz z kosztami albo w tym terminie wniósl sprzeciw do sadu.
§ 2. Pozwanemu dorecza sie nakaz zaplaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarzenia nakazu.
§ 3. (506) (skreslony).

Art. 5021. (507) § 1. (508) Jezeli doreczenie nakazu zaplaty nie moze nastapic z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty, a przewodniczacy podejmuje odpowiednie czynnosci.
§ 2. Jezeli po wydaniu nakazu zaplaty okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 503. (509) § 1. (510) Pismo zawierajace sprzeciw wnosi sie do sadu, który wydal nakaz zaplaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sadowego - do sadu, przed którym wytoczono powództwo. W pismie pozwany powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci czy w czesci, przedstawic zarzuty, które pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spór, a takze pozostale zarzuty przeciwko zadaniu pozwu oraz wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.
§ 2. Jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga równiez zachowania tej formy.

Art. 504. (511) § 1. Sad odrzuca sprzeciw wniesiony po uplywie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunal w terminie.
§ 2. Nakaz zaplaty, przeciwko któremu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art. 505. (512) § 1. W razie prawidlowego wniesienia sprzeciwu nakaz zaplaty traci moc, a przewodniczacy wyznacza rozprawe i zarzadza doreczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawe.
§ 2. Nakaz zaplaty traci moc w czesci zaskarzonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze wspólpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzglednionych roszczen powoduje utrate mocy nakazu jedynie co do nich.

DZIAL VI. POSTEPOWANIE UPROSZCZONE(513)

Art. 5051. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w nastepujacych sprawach nalezacych do wlasciwosci sadów rejonowych:
1) (514) o roszczenia wynikajace z umów, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza dziesieciu tysiecy zlotych, a w sprawach o roszczenia wynikajace z rekojmi, gwarancji jakosci lub z niezgodnosci towaru konsumpcyjnego z umowa sprzedazy konsumenckiej, jezeli wartosc przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
2) o zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najemce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego w spóldzielni mieszkaniowej bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 5052. Pozew, odpowiedz na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierajace wnioski dowodowe wnoszone w postepowaniu uproszczonym powinny byc sporzadzone na urzedowych formularzach.

Art. 5053. (515) § 1. Jednym pozwem mozna dochodzic tylko jednego roszczenia.
§ 2. Polaczenie kilku roszczen w jednym pozwie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikaja z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. W wypadku niedopuszczalnego polaczenia w jednym pozwie kilku roszczen przewodniczacy zarzadza zwrot pozwu, stosujac art. 1301.
§ 3. Jezeli powód dochodzi czesci roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postepowaniu przewidzianym w niniejszym rozdziale tylko wtedy, gdy postepowanie to byloby wlasciwe dla calego roszczenia wynikajacego z faktów przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominieciem przepisów niniejszego rozdzialu.

Art. 5054. § 1. Zmiana powództwa jest niedopuszczalna. Przepisów art. 75-85 oraz art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.
§ 2. Powództwo wzajemne oraz zarzut potracenia sa dopuszczalne, jezeli roszczenia nadaja sie do rozpoznania w postepowaniu uproszczonym.

Art. 5055. § 1. Okolicznosci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgloszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawe lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego moga byc rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaze, ze nie mogla ich powolac wczesniej lub gdy potrzeba ich powolania wynikla pózniej.
§ 2. Powód moze przytoczyc nowe okolicznosci faktyczne i wnioski dowodowe nie pózniej niz w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu pism pozwanego wymienionych w paragrafie poprzedzajacym.

Art. 5056. § 1. Sad moze dokonywac wezwan stosujac odpowiednio przepis art. 472.
§ 2. Przepisów art. 278-291 nie stosuje sie.
§ 3. Jezeli sad uzna, ze scisle udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzic odpowiednia sume wedlug swej oceny, opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy.

Art. 5057. (516) Jezeli sad uzna, ze sprawa jest szczególnie zawila lub jej rozstrzygniecie wymaga wiadomosci specjalnych, w dalszym ciagu rozpoznaje ja z pominieciem przepisów niniejszego dzialu. W takim wypadku nie pobiera sie uzupelniajacej oplaty od pozwu. Przepisu art. 1303 § 2 nie stosuje sie.

Art. 5058. § 1. Wniosek o sporzadzenie uzasadnienia wyroku strona moze zglosic równiez do protokolu bezposrednio po ogloszeniu wyroku.
§ 2. Dla strony, która zrzekla sie doreczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogloszenia wyroku.
§ 3. Strona obecna na posiedzeniu, na którym ogloszono wyrok, moze po jego ogloszeniu w oswiadczeniu zlozonym do protokolu zrzec sie prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia sie prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje sie prawomocny.

Art. 5059. § 1. (517) (uchylony).
§ 11. (518) Apelacje mozna oprzec na zarzutach:
1) naruszenia prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie,
2) naruszenia przepisów postepowania, jezeli moglo ono miec wplyw na wynik sprawy.
§ 2. Po uplywie terminu do wniesienia apelacji przytaczanie dalszych zarzutów jest niedopuszczalne.

Art. 50510. § 1. Sad rozpoznaje apelacje w skladzie jednego sedziego.
§ 2. Sad moze rozpoznac apelacje na posiedzeniu niejawnym, chyba ze strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelacje zazadala przeprowadzenia rozprawy.
§ 3. (519) (utracil moc).

Art. 50511. § 1. Sad drugiej instancji nie przeprowadza postepowania dowodowego z wyjatkiem dowodu z dokumentu.
§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzajacego nie stosuje sie, jezeli apelacje oparto na pózniejszym wykryciu okolicznosci faktycznych lub srodkach dowodowych, z których strona nie mogla skorzystac przed sadem pierwszej instancji.

Art. 50512. § 1. (520) Jezeli sad drugiej instancji stwierdzi, ze zachodzi naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie daja wystarczajacych podstaw do zmiany wyroku, uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania
§ 2. Uchylajac zaskarzony wyrok sad drugiej instancji moze przekazac sprawe do rozpoznania z wylaczeniem przepisów o postepowaniu uproszczonym takze wówczas, gdy sprawa stosownie do art. 5051 podlega rozpoznaniu w tym postepowaniu.
§ 3. (521) Sad drugiej instancji oddala apelacje równiez wtedy, gdy mimo naruszenia prawa materialnego lub przepisów postepowania albo blednego uzasadnienia zaskarzony wyrok odpowiada prawu.

Art. 50513. § 1. Sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu jedynie wyrok uchylajacy zaskarzony wyrok i przekazujacy sprawe sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie wyroku sporzadza sie takze na wniosek strony zgloszony w terminie tygodniowym od dnia jego ogloszenia lub doreczenia wyroku stronie, jezeli nie byl ogloszony.
§ 2. Jezeli sad drugiej instancji nie przeprowadzil postepowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierac jedynie wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
§ 3. (522) Przepis § 1 ma odpowiednie zastosowanie w postepowaniu toczacym sie na skutek zazalenia.

Art. 50514. (523) § 1. W postepowaniu uproszczonym w sprawach z zakresu prawa pracy przepisów art. 466, art. 467, art. 468, art. 470, art. 471, art. 477 i art. 4771 nie stosuje sie.
§ 2. (524) (uchylony).

DZIAL VII. (525) EUROPEJSKIE POSTEPOWANIA W SPRAWACH TRANSGRANICZNYCH

Rozdzial 1. Europejskie postepowanie nakazowe

Art. 50515. § 1. Sad rozpoznaje sprawe w europejskim postepowaniu nakazowym, jezeli sa spelnione warunki okreslone w przepisach odrebnych.
§ 2. W sprawie rozpoznawanej wedlug przepisów niniejszego rozdzialu nie stosuje sie przepisów o innych postepowaniach odrebnych.

Art. 50516. § 1. Europejskie postepowanie nakazowe nalezy do wlasciwosci sadów rejonowych i okregowych.
§ 2. Europejski nakaz zaplaty moze wydac takze referendarz sadowy.
§ 3. Referendarz sadowy moze wydawac zarzadzenia.

Art. 50517. Rozpoznanie sprawy nastepuje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 50518. § 1. Jezeli europejski nakaz zaplaty, zgodnie z przepisami odrebnymi, moze zostac wydany tylko co do czesci roszczenia i powód wyraza na to zgode, sprawe co do pozostalej czesci roszczenia sad rozpoznaje we wlasciwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sad rozpoznaje sprawe wedlug przepisów o postepowaniach odrebnych, z wylaczeniem przepisów o postepowaniu nakazowym i upominawczym.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, jezeli sad rozpoznaje sprawe wedlug przepisów o postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych, przewodniczacy wyznacza termin, w którym powód jest obowiazany w pismie procesowym podac wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w wyznaczonym terminie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba ich powolania wynikla pózniej. Przepis art. 47912 § 1 zdanie drugie stosuje sie. Wraz z odpisem pozwu pozwanemu dorecza sie odpis pisma procesowego powoda.

Art. 50519. § 1. W razie wniesienia sprzeciwu zgodnie z przepisami odrebnymi, europejski nakaz zaplaty traci moc, a sad rozpoznaje sprawe we wlasciwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sad rozpoznaje sprawe wedlug przepisów o postepowaniach odrebnych, z wylaczeniem przepisów o postepowaniu nakazowym i upominawczym.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, jezeli sad rozpoznaje sprawe wedlug przepisów o postepowaniu odrebnym w sprawach gospodarczych, przewodniczacy, zawiadamiajac powoda o wniesieniu sprzeciwu, wyznacza termin, w którym powód obowiazany jest w pismie procesowym podac wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w wyznaczonym terminie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba ich powolania wynikla pózniej. Przepis art. 47912 § 1 zdanie drugie stosuje sie.
§ 3. Doreczajac odpis pisma, o którym mowa w § 2, przewodniczacy wyznacza termin, w którym pozwany jest obowiazany w pismie procesowym podac wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w wyznaczonym terminie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba ich powolania wynikla pózniej. Przepis art. 47914 § 2 zdanie drugie stosuje sie.
§ 4. Jezeli powód zgodnie z przepisami odrebnymi zazadal zakonczenia postepowania na wypadek wniesienia sprzeciwu, sad umarza postepowanie, orzekajac o kosztach jak przy cofnieciu pozwu.

Art. 50520. § 1. W razie stwierdzenia, ze istnieje okreslona w przepisach odrebnych podstawa do uchylenia europejskiego nakazu zaplaty, na wniosek pozwanego sad, który go wydal, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sadowego - sad, przed którym wytoczono powództwo, uchyla nakaz zaplaty.
§ 2. Wniosek powinien czynic zadosc warunkom pisma procesowego i wskazywac okolicznosci uzasadniajace uchylenie europejskiego nakazu zaplaty.
§ 3. Przed uchyleniem europejskiego nakazu zaplaty sad wyslucha powoda na posiedzeniu lub zazada od niego oswiadczenia na pismie.
§ 4. Na postanowienie sadu w przedmiocie uchylenia europejskiego nakazu zaplaty przysluguje zazalenie.

Rozdzial 2. Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen

Art. 50521. § 1. Sad rozpoznaje sprawe w europejskim postepowaniu w sprawie drobnych roszczen, jezeli spelnione sa warunki okreslone w przepisach odrebnych.
§ 2. W sprawie rozpoznawanej wedlug przepisów niniejszego rozdzialu nie stosuje sie przepisów o innych postepowaniach odrebnych.

Art. 50522. § 1. Europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczen nalezy do wlasciwosci sadów rejonowych i okregowych.
§ 2. Referendarz sadowy moze wydawac zarzadzenia.

Art. 50523. Rozpoznanie sprawy nastepuje na posiedzeniu niejawnym. Sad moze wyznaczyc rozprawe w przypadkach wskazanych w przepisach odrebnych.

Art. 50524. Jezeli przepisy odrebne przewiduja, ze pozew powinien zostac zwrócony, sad wydaje postanowienie.

Art. 50525. § 1. Swiadek sklada zeznanie na pismie, jezeli sad tak postanowi. W takim przypadku swiadek sklada przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Swiadek obowiazany jest zlozyc tekst zeznania w sadzie w terminie wyznaczonym przez sad. Przepisy art. 165 § 2, art. 274 § 1 i art. 276 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Przesluchanie strony nastepuje na pismie, jezeli sad tak postanowi. Przepisu art. 303 nie stosuje sie.

Art. 50526. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym wiaze sad od chwili podpisania sentencji. Sad z urzedu dorecza wyrok obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 50527. § 1. Przepisy art. 5059-50511, art. 50512 § 1 i 3 oraz art. 50513 stosuje sie.
§ 2. Uchylajac zaskarzony wyrok, sad drugiej instancji przekazuje sprawe do rozpoznania z wylaczeniem przepisów o postepowaniach odrebnych.

DZIAL VIII. (526) POSTEPOWANIA ELEKTRONICZNE

Rozdzial 1. Elektroniczne postepowanie upominawcze

Art. 50528. W postepowaniu okreslonym w niniejszym rozdziale stosuje sie przepisy o postepowaniu upominawczym z odrebnosciami wynikajacymi z niniejszego rozdzialu.

Art. 50529. W elektronicznym postepowaniu upominawczym nie stosuje sie przepisów o innych niz wymienione w art. 50528 postepowaniach odrebnych.

Art. 50530. § 1. Czynnosci w elektronicznym postepowaniu upominawczym moze wykonywac referendarz sadowy.
§ 2. Czynnosci sadu, referendarza i przewodniczacego utrwalane sa wylacznie w systemie teleinformatycznym, a wytworzone w ich wyniku dane w postaci elektronicznej opatrywane sa bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Art. 50531. § 1. Pisma procesowe powoda niewniesione droga elektroniczna nie wywoluja skutków prawnych, jakie ustawa wiaze z wniesieniem pisma do sadu.
§ 2. Pisma procesowe pozwanego moga byc wnoszone takze droga elektroniczna.
§ 3. Przepis § 1 ma zastosowanie do pozwanego od momentu wniesienia przez niego pisma droga elektroniczna.
§ 4. O skutkach wniesienia pisma droga elektroniczna sad powinien pouczyc pozwanego przy pierwszym doreczeniu.
§ 5. Data wniesienia pisma procesowego droga elektroniczna jest data wprowadzenia pisma do systemu teleinformatycznego.
§ 6. (527) Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze rozporzadzenia, sposób wnoszenia pism procesowych droga elektroniczna, majac na wzgledzie zapewnienie skutecznosci wnoszenia pism oraz ochrone praw osób wnoszacych pisma.

Art. 50532. § 1. W pozwie powód powinien wskazac dowody na poparcie swoich twierdzen. Dowodów nie dolacza sie do pozwu.
§ 2. Pozew powinien zawierac równiez:
1) numer PESEL powoda bedacego osoba fizyczna, jezeli powód jest obowiazany do jego posiadania,
2) numer NIP powoda innego niz osoba fizyczna, jezeli powód jest obowiazany do jego posiadania, oraz numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, a w przypadku jego braku numer w innym wlasciwym rejestrze lub ewidencji.

Art. 50533. § 1. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zaplaty sad przekazuje sprawe do sadu wedlug wlasciwosci ogólnej.
§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy dorecza sie tylko powodowi.

Art. 50534. § 1. W przypadkach wskazanych w art. 5021 § 1 i 2 sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty i przekazuje sprawe do sadu wedlug wlasciwosci ogólnej, chyba ze powód w wyznaczonym terminie usunie przeszkode w doreczeniu nakazu zaplaty.
§ 2. Postanowienie o przekazaniu sprawy dorecza sie tylko powodowi.

Art. 50535. Sprzeciw od nakazu zaplaty nie wymaga uzasadnienia i przedstawienia dowodów, jednak w sprzeciwie pozwany powinien przedstawic zarzuty, które pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spór, co do istoty sprawy. W pozostalym zakresie przepisu art. 503 § 1 zdanie drugie nie stosuje sie.

Art. 50536. § 1. W razie prawidlowego wniesienia sprzeciwu nakaz zaplaty traci moc w calosci, a sad przekazuje sprawe do sadu wedlug wlasciwosci ogólnej.
§ 2. Sad, któremu sprawa zostala przekazana, nie jest zwiazany postanowieniem o przekazaniu sprawy w razie zgloszenia w sprzeciwie zarzutu pozwanego dotyczacego wlasciwosci sadu okreslonej zgodnie z art. 46 § 1.

Art. 50537. § 1. Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 50533, 50534 oraz 50536 przewodniczacy wzywa powoda do usuniecia braków formalnych pozwu oraz uzupelnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postepowania, w którym sprawa bedzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doreczenia wezwania. W przypadku nieusuniecia braków formalnych pozwu sad umarza postepowanie.
§ 2. Odpis postanowienia o umorzeniu postepowania dorecza sie pozwanemu, tylko jezeli doreczono mu odpis pozwu.
§ 3. Jezeli powód uzupelni pozew zgodnie z wymogami § 1, przewodniczacy wzywa pozwanego do uzupelnienia sprzeciwu w sposób odpowiedni dla postepowania, w którym sprawa bedzie rozpoznana - w terminie dwutygodniowym od daty doreczenia wezwania.

Ksiega druga. POSTEPOWANIE NIEPROCESOWE

TYTUL I. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 506. Sad wszczyna postepowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sad moze wszczac postepowanie takze z urzedu.

Art. 507. (528) Sprawy nalezace do postepowania nieprocesowego rozpoznaja sady rejonowe, z wyjatkiem spraw, dla których zastrzezona jest wlasciwosc sadów okregowych.

Art. 508. § 1. Jezeli wlasciwosc miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczególnym, wylacznie wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sad miejsca jego pobytu. Do postepowania z urzedu wlasciwy jest sad miejsca, w którego okregu nastapilo zdarzenie bedace podstawa wszczecia postepowania. W braku wskazanych wyzej podstaw wlasciwy bedzie sad dla m. st. Warszawy.
§ 2. W wypadku gdy sad wlasciwy nie moze z powodu przeszkody rozpoznac sprawy lub podjac innej czynnosci albo gdy wymagaja tego wzgledy celowosci, sad nad nim przelozony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sad do rozpoznania sprawy w calosci lub w czesci.
§ 3. Wyznaczenie nastepuje z urzedu albo na przedstawienie sadu wlasciwego, albo tez na wniosek wlasciwego organu lub osoby zainteresowanej, po wysluchaniu w razie potrzeby innych osób zainteresowanych.

Art. 509. (529) Sprawy o przysposobienie, o pozbawienie lub ograniczenie wladzy rodzicielskiej w pierwszej instancji sad rozpoznaje w skladzie jednego sedziego i dwóch lawników.

Art. 5091. (530) § 1. (531) Czynnosci w sprawach o wpis w ksiedze wieczystej moze wykonywac referendarz sadowy.
§ 2. (532) Czynnosci w postepowaniu rejestrowym moze wykonywac referendarz sadowy, z wylaczeniem prowadzenia rozprawy.
§ 3. (533) Czynnosci w sprawach z zakresu prawa spadkowego moze wykonywac referendarz sadowy, z wylaczeniem prowadzenia rozprawy, zabezpieczenia spadku oraz przesluchania swiadków testamentu ustnego.

Art. 510. § 1. (534) Zainteresowanym w sprawie jest kazdy, czyich praw dotyczy wynik postepowania, moze on wziac udzial w kazdym stanie sprawy az do zakonczenia postepowania w drugiej instancji. Jezeli wezmie udzial, staje sie uczestnikiem. Na odmowe dopuszczenia do wziecia udzialu w sprawie przysluguje zazalenie.
§ 2. Jezeli okaze sie, ze zainteresowany nie jest uczestnikiem, sad wezwie go do udzialu w sprawie. Przez wezwanie do wziecia udzialu w sprawie wezwany staje sie uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastepowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie nastepuje z urzedu.

Art. 511. § 1. Wniosek o wszczecie postepowania powinien czynic zadosc przepisom o pozwie, z ta zmiana, ze zamiast pozwanego nalezy wymienic zainteresowanych w sprawie.
§ 2. Do wniosków prokuratora o wszczecie postepowania nie stosuje sie przepisów art. 55 i 56.

Art. 5111. (535) § 1. W postepowaniu wieczystoksiegowym oraz w postepowaniach rejestrowych wniosek podlegajacy oplacie stalej, który nie zostal nalezycie oplacony, przewodniczacy zwraca bez wezwania o uiszczenie tej oplaty. W zarzadzeniu o zwrocie pisma nalezy wskazac wysokosc naleznej oplaty stalej.
§ 2. Przepis art. 1302 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 512. § 1. Po rozpoczeciu posiedzenia albo po zlozeniu przez któregokolwiek z uczestników oswiadczenia na pismie cofniecie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili sie temu w terminie wyznaczonym.
§ 2. Cofniecie wniosku o wszczecie postepowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczecie moglo nastapic z urzedu.

Art. 513. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje sie.

Art. 514. § 1. Rozprawa odbywa sie w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zalezy od uznania sadu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sad przed rozstrzygnieciem sprawy moze wysluchac uczestników na posiedzeniu sadowym lub zazadac od nich oswiadczen na pismie.
§ 2. Jednakze nawet w wypadkach, gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sad moze, bez wzywania zainteresowanych do udzialu w sprawie, oddalic wniosek na posiedzeniu niejawnym, jezeli z tresci wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

Art. 515. Sad moze, stosownie do okolicznosci, przesluchac swiadków i bieglych bez przyrzeczenia oraz w nieobecnosci uczestników, moze równiez zazadac od osób, które nie sa uczestnikami, zlozenia wyjasnien na pismie.

Art. 516. (536) Orzeczenia sadu w postepowaniu nieprocesowym zapadaja w formie postanowien, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 517. Sad uzasadnia i dorecza postanowienia stosownie do art. 357, jednakze nie dorecza sie postanowienia uczestnikowi, który bedac obecny na posiedzeniu, po ogloszeniu postanowienia zrzekl sie jego doreczenia.

Art. 518. (537) Od postanowien sadu pierwszej instancji orzekajacych co do istoty sprawy przysluguje apelacja. Na inne postanowienia sadu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysluguje zazalenie.

Art. 5181. (538) § 1. (539) (uchylony).
§ 2. (540) (uchylony).
§ 3. (541) W razie wniesienia skargi na wpis w ksiedze wieczystej wpis nie traci mocy. Rozpoznajac sprawe, sad zmienia zaskarzony wpis przez jego wykreslenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarzony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w calosci lub w czesci i w tym zakresie wniosek oddala badz odrzuca, wzglednie postepowanie umarza.
§ 3a. (542) W postepowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego oraz rejestru zastawów w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza zarzadzajace wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sad rejonowy rozpoznajacy sprawe jako sad pierwszej instancji. Rozpoznajac sprawe, sad wydaje postanowienie, w którym zaskarzone orzeczenie i dokonany na jego podstawie wpis utrzymuje w mocy albo uchyla w calosci lub w czesci i w tym zakresie wniosek oddala badz odrzuca, wzglednie postepowanie umarza.
§ 4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym:
1) od dnia czynnosci, gdy uczestnik byl przy niej obecny lub byl o jej terminie zawiadomiony,
2) w innych wypadkach niz wymienione w pkt 1 - od dnia doreczenia zawiadomienia uczestnika o dokonaniu czynnosci,
3) (543) w przypadku braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia sie o dokonaniu czynnosci, z tym ze w postepowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego dla uczestników postepowania, którym postanowienia co do istoty sprawy nie dorecza sie, termin do wniesienia skargi biegnie od daty wpisu w Rejestrze.
§ 5. (544) (uchylony).
§ 6. (545) (uchylony).

Art. 519. Dla uczestnika, który zrzekl sie doreczenia, termin do wniesienia srodka odwolawczego biegnie od ogloszenia postanowienia.

Art. 5191. (546) § 1. Od wydanego przez sad drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postepowania konczacych postepowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego - przysluguje skarga kasacyjna do Sadu Najwyzszego, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekunczego i kurateli skarga kasacyjna przysluguje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podzial majatku wspólnego po ustaniu wspólnosci majatkowej miedzy malzonkami, chyba ze wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz sto piecdziesiat tysiecy zlotych.
§ 3. W postepowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysluguje jedynie od postanowien sadu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreslenia z rejestru podmiotu podlegajacego rejestracji.
§ 4. Skarga kasacyjna nie przysluguje w sprawach dotyczacych:
1) przepadku rzeczy,
2) zarzadu zwiazanego ze wspólwlasnoscia lub uzytkowaniem,
3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych, zarzadu spadku nieobjetego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu,
4) zniesienia wspólwlasnosci i dzialu spadku, jezeli wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz sto piecdziesiat tysiecy zlotych,
5) (547) likwidacji niepodjetych depozytów.

Art. 520. § 1. Kazdy uczestnik ponosi koszty postepowania zwiazane ze swym udzialem w sprawie.
§ 2. Jezeli jednak uczestnicy sa w róznym stopniu zainteresowani w wyniku postepowania lub interesy ich sa sprzeczne, sad moze stosunkowo rozdzielic obowiazek zwrotu kosztów lub wlozyc go na jednego z uczestników w calosci. To samo dotyczy zwrotu kosztów postepowania wylozonych przez uczestników.
§ 3. Jezeli interesy uczestników sa sprzeczne, sad moze wlozyc na uczestnika, którego wnioski zostaly oddalone lub odrzucone, obowiazek zwrotu kosztów postepowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio, jezeli uczestnik postepowal niesumiennie lub oczywiscie niewlasciwie.

Art. 521. § 1. Jezeli przepis szczególny inaczej nie stanowi, postanowienie orzekajace co do istoty sprawy staje sie skuteczne, a jezeli wymaga wykonania - takze wykonalne, po uprawomocnieniu sie.
§ 2. Jezeli postanowienie takie ulega z mocy ustawy wykonaniu przed uprawomocnieniem sie, sad, który wydal postanowienie, moze stosownie do okolicznosci wstrzymac jego wykonanie.

Art. 522. Postanowienia wydane w sprawie, która moze byc wszczeta z urzedu, podlegaja wykonaniu z urzedu.

Art. 523. Prawomocne postanowienie orzekajace co do istoty sprawy nie moze byc zmienione ani uchylone, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakze prawomocne postanowienie oddalajace wniosek sad moze zmienic w razie zmiany okolicznosci sprawy.

Art. 524. § 1. Uczestnik postepowania moze zadac wznowienia postepowania zakonczonego prawomocnym postanowieniem orzekajacym co do istoty sprawy, jednakze wznowienie postepowania nie jest dopuszczalne, jezeli postanowienie konczace postepowanie moze byc zmienione lub uchylone.
§ 2. Zainteresowany, który nie byl uczestnikiem postepowania zakonczonego prawomocnym postanowieniem orzekajacym co do istoty sprawy, moze zadac wznowienia postepowania, jezeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje sie przepisy o wznowieniu postepowania z powodu pozbawienia moznosci dzialania.

Art. 525. Akta sprawy dostepne sa dla uczestników postepowania oraz za zezwoleniem przewodniczacego dla kazdego, kto potrzebe przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporzadzanie i otrzymywanie odpisów i wyciagów z akt.

TYTUL II. PRZEPISY DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW SPRAW

DZIAL I. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO

Rozdzial 1. Uznanie za zmarlego i stwierdzenie zgonu

Oddzial 1. Postepowanie o uznanie za zmarlego

Art. 526. § 1. W sprawach o uznanie za zmarlego wlasciwy jest sad ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy - sad wskazany w art. 508 § 1.
§ 2. (548) Jezeli wskutek tego samego zdarzenia zaginela wieksza liczba osób, Sad Najwyzszy na wniosek Ministra Sprawiedliwosci moze wyznaczyc jeden sad jako wylacznie wlasciwy do rozpoznania spraw bedacych w zwiazku z tym zdarzeniem. Postanowienie Sadu Najwyzszego podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Art. 527. Do zgloszenia wniosku o uznanie za zmarlego uprawniony jest kazdy zainteresowany.

Art. 528. Wniosek o uznanie za zmarlego mozna zglosic nie wczesniej niz na rok przed koncem terminu, po uplywie którego zaginiony moze byc uznany za zmarlego. Gdy jednak uznanie za zmarlego moze nastapic po uplywie roku lub krótszego niz rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobienstwo smierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarlego zglosic mozna dopiero po uplywie tego terminu.

Art. 529. § 1. Wniosek o uznanie za zmarlego, oprócz danych koniecznych dla wniosku o wszczecie postepowania, powinien zawierac:
1) imie, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego rodziców oraz nazwisko rodowe matki;
2) ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego.
§ 2. Okolicznosci uzasadniajace wniosek nalezy uprawdopodobnic.

Art. 530. § 1. Jezeli wedlug tresci wniosku istnieja przeslanki do uznania zaginionego za zmarlego, sad zarzadzi ogloszenie o wszczeciu postepowania.
§ 2. Ogloszenie o wszczeciu postepowania powinno zawierac:
1) imie i nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
2) dane dotyczace osoby zaginionego oraz istotne okolicznosci znane z akt sprawy, które moga przyczynic sie do wykrycia zaginionego;
3) wezwanie skierowane do zaginionego, aby w oznaczonym terminie, nie krótszym niz trzy, a nie dluzszym niz szesc miesiecy, zglosil sie, gdyz w przeciwnym razie moze byc uznany za zmarlego;
4) wezwanie skierowane do wszystkich osób, które moga udzielic wiadomosci o zaginionym, aby w powyzszym terminie przekazaly je sadowi.

Art. 531. § 1. Ogloszenie o wszczeciu postepowania umieszcza sie w pismie poczytnym na calym obszarze Panstwa i podaje publicznie do wiadomosci w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego w sposób na tym obszarze przyjety.
§ 2. Sad moze zarzadzic zamieszczenie ogloszenia w innych jeszcze pismach oraz podac je do publicznej wiadomosci równiez w inny sposób, jaki uzna za odpowiedni.

Art. 532. Dalsze postepowanie moze toczyc sie przed uplywem terminu podanego w ogloszeniu, nie moze jednak byc zakonczone wczesniej niz po uplywie:
1) terminów przewidzianych w kodeksie cywilnym;
2) trzech miesiecy od ukazania sie ogloszenia;
3) miesiaca od konca terminu wyznaczonego w ogloszeniu.

Art. 533. Przed wydaniem postanowienia uznajacego zaginionego za zmarlego sad powinien wysluchac w miare moznosci osoby bliskie zaginionego.

Art. 534. Jezeli w toku postepowania o uznanie za zmarlego okaze sie, ze smierc zaginionego jest niewatpliwa, sad przeprowadzi dalsze postepowanie z urzedu wedlug przepisów oddzialu nastepnego.

Oddzial 2. Postepowanie o stwierdzenie zgonu

Art. 535. Do postepowania o stwierdzenie zgonu osoby, której smierc mimo niesporzadzenia aktu zgonu jest niewatpliwa, stosuje sie odpowiednio przepisy oddzialu poprzedzajacego ze zmianami przewidzianymi w oddziale niniejszym.

Art. 536. Wniosek o stwierdzenie zgonu moze byc zgloszony w kazdym czasie.

Art. 537. § 1. Zarzadzenie ogloszenia o wszczeciu postepowania nie jest obowiazkowe.
§ 2. Sad moze jednak, jezeli uzna to za celowe, zarzadzic dokonanie ogloszenia w okreslony przez siebie sposób. Do ogloszenia stosuje sie wówczas odpowiednio przepis art. 530 § 2; termin wyznaczony w ogloszeniu nie moze byc krótszy niz miesiac ani dluzszy niz trzy miesiace.
§ 3. W wypadku przewidzianym w paragrafie poprzedzajacym postepowanie nie moze byc zakonczone wczesniej niz po uplywie miesiaca od ukazania sie ogloszenia i dwóch tygodni od konca terminu wyznaczonego w ogloszeniu.

Art. 538. § 1. W postanowieniu stwierdzajacym zgon nalezy chwile smierci scisle oznaczyc, stosownie do wyników postepowania.
§ 2. Jezeli dokladne ustalenie chwili smierci nie jest mozliwe, przyjmuje sie chwile najbardziej prawdopodobna.

Oddzial 3. Uchylenie postanowien orzekajacych uznanie za zmarlego lub stwierdzenie zgonu

Art. 539. Dowód, ze osoba uznana za zmarla albo której zgon zostal stwierdzony pozostaje przy zyciu lub ze smierc jej nastapila w innej chwili niz chwila oznaczona w orzeczeniu, moze byc przeprowadzony tylko w postepowaniu unormowanym w niniejszym oddziale.

Art. 540. Wlasciwy jest sad, który w pierwszej instancji orzekl uznanie za zmarlego lub stwierdzenie zgonu.

Art. 541. § 1. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekajacego uznanie za zmarlego albo stwierdzajacego zgon moze zglosic kazdy zainteresowany. Sad moze takze uchylic je z urzedu.
§ 2. Sad wzywa do udzialu w sprawie uczestników postepowania, w którym zapadlo postanowienie o uznaniu za zmarlego lub o stwierdzeniu zgonu.

Art. 542. W razie przeprowadzenia dowodu, ze osoba uznana za zmarla albo której zgon zostal stwierdzony pozostaje przy zyciu, sad postanowienie uchyli. W wypadku udowodnienia innej chwili smierci niz oznaczona w postanowieniu o uznaniu za zmarlego, sad uchyla postanowienie o uznaniu za zmarlego tylko wówczas, gdy równoczesnie stwierdza zgon.

Art. 543. Jezeli osoba, która uznano za zmarla lub której zgon stwierdzono, zjawi sie osobiscie w sadzie i wykaze swoja tozsamosc, sad niezwlocznie i bez dalszego postepowania uchyli postanowienie orzekajace uznanie za zmarlego lub stwierdzenie zgonu.

Rozdzial 2. Ubezwlasnowolnienie

Oddzial 1. Przepisy ogólne

Art. 544. § 1. (549) Sprawy o ubezwlasnowolnienie naleza do wlasciwosci sadów okregowych, które rozpoznaja je w skladzie trzech sedziów zawodowych.
§ 2. (550) W sprawach tych wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sad miejsca jej pobytu.

Art. 545. (551) § 1. Wniosek o ubezwlasnowolnienie moze zglosic:
1) malzonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie;
2) jej krewni w linii prostej oraz rodzenstwo;
3) jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, nie moga zglaszac tego wniosku, jezeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.
§ 3. Wniosek o ubezwlasnowolnienie czesciowe mozna zglosic juz na rok przed dojsciem do pelnoletniosci osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie.
§ 4. (552) Kto zglosil wniosek o ubezwlasnowolnienie w zlej wierze lub lekkomyslnie, podlega karze grzywny do jednego tysiaca zlotych.

Art. 546. § 1. (553) Uczestnikami postepowania o ubezwlasnowolnienie sa z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:
1) osoba, której dotyczy wniosek;
2) jej przedstawiciel ustawowy;
3) malzonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie.
§ 2. Postepowanie toczy sie z udzialem prokuratora.
§ 3. (554) Organizacje spoleczne, do których zadan statutowych nalezy ochrona praw osób niepelnosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw czlowieka, moga wstapic do postepowania w kazdym jego stadium.

Art. 547. (555) § 1. Osobe, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, nalezy wysluchac niezwlocznie po wszczeciu postepowania; wysluchanie powinno odbyc sie w obecnosci bieglego psychologa oraz - w zaleznosci od stanu zdrowia osoby, która ma byc wysluchana - bieglego lekarza psychiatry lub neurologa.
§ 2. W celu wysluchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, sad moze zarzadzic przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawe albo wysluchac ja przez sedziego wyznaczonego. Na postanowienie sadu o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozprawe przysluguje zazalenie.
§ 3. Niemoznosc porozumienia sie z osoba, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, stwierdza sie w protokole po wysluchaniu bieglego lekarza i psychologa uczestniczacych w posiedzeniu.

Oddzial 2. Doradca tymczasowy

Art. 548. (556) § 1. Jezeli wniosek o ubezwlasnowolnienie dotyczy osoby pelnoletniej, sad moze na wniosek uczestnika postepowania lub z urzedu, przy wszczeciu lub w toku postepowania, ustanowic dla niej doradce tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.
§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego nalezy wysluchac osobe, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie.
§ 3. Doradca tymczasowym nalezy ustanowic przede wszystkim malzonka, krewnego lub inna osobe bliska, jezeli nie stoi temu na przeszkodzie wzglad na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie.
§ 4. Sad moze zwrócic sie do organizacji spolecznej wymienionej w art. 546 § 3 o wskazanie osoby, która moglaby byc ustanowiona doradca tymczasowym.
§ 5. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego staje sie skuteczne z chwila doreczenia go osobie, której dotyczy wniosek. W wypadkach okreslonych w art. 556 postanowienie staje sie skuteczne z chwila wydania.

Art. 549. § 1. Osoba, dla której ustanowiono doradce tymczasowego, ma ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych na równi z osoba ubezwlasnowolniona czesciowo.
§ 2. Do doradcy tymczasowego stosuje sie przepisy o kuratorze osoby czesciowo ubezwlasnowolnionej.

Art. 550. § 1. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwila, gdy:
1) wniosek o ubezwlasnowolnienie zostal prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postepowanie umorzono;
2) na skutek orzeczenia o ubezwlasnowolnieniu ustanowiony zostal opiekun lub kurator.
§ 2. (557) Sad odwoluje doradce tymczasowego, jezeli ustala potrzeba dalszej ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, lub jej mienia.

Art. 551. § 1. O ustanowieniu lub odwolaniu doradcy tymczasowego nalezy z urzedu zawiadomic sad opiekunczy.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie ustanowienia lub odwolania doradcy tymczasowego przysluguje zazalenie.

Oddzial 3. Postepowanie

Art. 552. (558) § 1. Jezeli wedlug wniosku ubezwlasnowolnienie ma byc orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umyslowego, sad przed zarzadzeniem doreczenia wniosku zazada, w wyznaczonym terminie, przedstawienia swiadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatre o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepelnosprawnosci umyslowej tej osoby. Jezeli ubezwlasnowolnienie ma nastapic z powodu pijanstwa, sad zada takze przedstawienia zaswiadczenia poradni przeciwalkoholowej, a jezeli ubezwlasnowolnienie ma nastapic z powodu narkomanii - zaswiadczenia z poradni leczenia uzaleznien.
§ 2. Sad odrzuca wniosek o ubezwlasnowolnienie, jezeli tresc wniosku lub dolaczone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniaja istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umyslowego lub wystepowania innego rodzaju zaburzen psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie albo w razie niezlozenia zadanego swiadectwa, opinii lub zaswiadczenia, chyba ze zlozenie takich dokumentów nie jest mozliwe.

Art. 553. (559) § 1. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, musi byc zbadana przez bieglego lekarza psychiatre lub neurologa, a takze psychologa.
§ 2. Opinia bieglego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzen psychicznych albo rozwoju umyslowego osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, powinna zawierac umotywowana ocene zakresu jej zdolnosci do samodzielnego kierowania swoim postepowaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzgledniajaca postepowanie i zachowanie sie tej osoby.

Art. 554. § 1. (560) Sad moze, jezeli na podstawie opinii dwóch bieglych lekarzy uzna to za niezbedne, zarzadzic oddanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, pod obserwacje w zakladzie leczniczym na czas nie dluzszy niz szesc tygodni. W wyjatkowych wypadkach sad moze termin ten przedluzyc do trzech miesiecy.
§ 2. Przed wydaniem postanowienia sad wyslucha uczestników postepowania.
§ 3. Na postanowienie zarzadzajace oddanie do zakladu przysluguje zazalenie.

Art. 5541. (561) § 1. Postepowanie dowodowe powinno ustalic przede wszystkim stan zdrowia, sytuacje osobista, zawodowa i majatkowa osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, rodzaj spraw wymagajacych prowadzenia przez te osobe oraz sposób zaspokajania jej potrzeb zyciowych.
§ 2. Sad moze zobowiazac osoby pozostajace we wspólnocie domowej z osoba, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, do zlozenia wykazu majatku nalezacego do tej osoby oraz do zlozenia przyrzeczenia. Przepisy art. 913, 915-917 stosuje sie odpowiednio.

Art. 555. Orzeczenie w przedmiocie ubezwlasnowolnienia moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 556. (562) § 1. Sad moze zaniechac doreczenia pism sadowych, wezwania lub wysluchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, jezeli uzna to za niecelowe ze wzgledu na stan zdrowia tej osoby, okreslony w opiniach bieglego lekarza psychiatry lub neurologa oraz psychologa wydanych po przeprowadzeniu badania. Nie dotyczy to wysluchania, o którym mowa w art. 547. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 2. W wypadkach wskazanych w § 1 sad orzekajacy, w celu ochrony w toku postepowania praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, ustanowi kuratora, chyba ze ma ona przedstawiciela ustawowego, który nie jest wnioskodawca. Przepisy art. 548 § 3 i 4 stosuje sie odpowiednio. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 557. W postanowieniu o ubezwlasnowolnieniu sad orzeka, czy ubezwlasnowolnienie jest calkowite, czy tez czesciowe i z jakiego powodu zostaje orzeczone.

Art. 558. (563) § 1. Sad, który orzekl ubezwlasnowolnienie, zarzadza z urzedu przeslanie sadowi opiekunczemu odpisu prawomocnego postanowienia, którym orzekl ubezwlasnowolnienie.
§ 2. W razie oddalenia wniosku o ubezwlasnowolnienie sad zawiadamia sad opiekunczy o potrzebie ustanowienia kuratora dla osoby niepelnosprawnej.

Art. 559. (564) § 1. Sad uchyli ubezwlasnowolnienie, gdy ustana przyczyny, dla których je orzeczono; uchylenie moze nastapic takze z urzedu.
§ 2. Sad moze w razie poprawy stanu psychicznego ubezwlasnowolnionego zmienic ubezwlasnowolnienie calkowite na czesciowe, a w razie pogorszenia sie tego stanu - zmienic ubezwlasnowolnienie czesciowe na calkowite.
§ 3. (565) Z wnioskiem o uchylenie albo zmiane ubezwlasnowolnienia moze wystapic takze ubezwlasnowolniony.

Art. 560. (566) § 1. Do zaskarzania postanowien uprawniony jest sam ubezwlasnowolniony nawet wówczas, gdy ustanowiony zostal doradca tymczasowy albo kurator.
§ 2. Do srodków odwolawczych wnoszonych przez osobe, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, nie stosuje sie art. 368. Srodka odwolawczego wniesionego przez osobe, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, nie odrzuca sie z powodu nieusuniecia braków formalnych.

DZIAL II. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUNCZEGO I KURATELI

Rozdzial 1. Sprawy malzenskie

Art. 561. § 1. (567) Zezwolenia na zawarcie malzenstwa kobiecie nie majacej ukonczonych lat osiemnastu udziela sad opiekunczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje sie skuteczne z chwila uprawomocnienia sie i nie moze byc zmienione ani uchylone.
§ 2. Zezwolenia na zawarcie malzenstwa osobie dotknietej choroba psychiczna albo niedorozwojem umyslowym oraz osobom powinowatym w linii prostej udziela sad na wniosek tych osób.
§ 3. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia sie osobe, z która malzenstwo ma byc zawarte. Przed wydaniem postanowienia rozstrzygajacego taki wniosek sad wyslucha wnioskodawce, osobe, z która malzenstwo ma byc zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszlych malzonków. Gdy chodzi o udzielenie zezwolenia osobie dotknietej choroba psychiczna lub niedorozwojem umyslowym, sad zasiegnie opinii bieglego lekarza, w miare moznosci psychiatry.

Art. 5611. (568) W sprawach, o których mowa w art. 561, sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich zyja osoby ubiegajace sie o udzielenie zezwolenia.

Art. 562. Zwolnienia od obowiazku zlozenia urzedowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia malzenstwa udziela sad na wniosek osoby obowiazanej do zlozenia dokumentu.

Art. 563. (569) Do zgloszenia wniosku o zezwolenie na zlozenie przez pelnomocnika oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski uprawniona jest osoba, która zamierza udzielic pelnomocnictwa.

Art. 564. (570) Postanowienie rozstrzygajace o tym, czy okolicznosc przedstawiona przez kierownika urzedu stanu cywilnego wylacza zawarcie malzenstwa, a takze o tym, czy okolicznosci przedstawione przez kierownika urzedu stanu cywilnego uzasadniaja odmowe:
1) przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski,
2) wydania zaswiadczenia o braku okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa, o których mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,
3) wydania zezwolenia na zawarcie malzenstwa przed uplywem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,
4) sporzadzenia aktu malzenstwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,
5) wydania zaswiadczenia, ze obywatel polski lub zamieszkaly w Polsce cudzoziemiec nie majacy zadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim moze zawrzec malzenstwo za granica,
sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 565. § 1. (571) Rozstrzygniecie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia malzonków, jak równiez udzielenie zezwolenia na dokonanie czynnosci, do której jest potrzebna zgoda drugiego malzonka lub której drugi malzonek sprzeciwil sie, moze nastapic dopiero po umozliwieniu zlozenia wyjasnien malzonkowi wnioskodawcy, chyba ze jego wysluchanie nie jest mozliwe lub celowe.
§ 2. To samo dotyczy nakazu sadu, aby wynagrodzenie za prace albo inne naleznosci przypadajace jednemu malzonkowi byly w calosci lub w czesci wyplacane do rak drugiego malzonka.
§ 3. (572) Przepis § 1 stosuje sie takze do rozstrzygniecia o wylaczeniu odpowiedzialnosci malzonka za zobowiazania zaciagniete przez drugiego z malzonków w sprawach wynikajacych z zaspokajania zwyklych potrzeb rodziny, jak równiez do uchylenia postanowienia w tym przedmiocie.

Art. 5651. (573) W sprawach, o których mowa w art. 565, sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich zyja malzonkowie.

Art. 566. W sprawie o podzial majatku wspólnego po ustaniu wspólnosci majatkowej miedzy malzonkami wlasciwy jest sad miejsca polozenia majatku, a jezeli wspólnosc ustala przez smierc jednego z malzonków - sad spadku.

Art. 567. § 1. (574) W postepowaniu o podzial majatku wspólnego po ustaniu wspólnosci majatkowej miedzy malzonkami sad rozstrzyga takze o zadaniu ustalenia nierównych udzialów malzonków w majatku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, naklady i inne swiadczenia z majatku wspólnego na rzecz majatku osobistego lub odwrotnie podlegaja zwrotowi.
§ 2. W razie sporu co do ustalenia nierównych udzialów w majatku wspólnym sad moze w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstepnym.
§ 3. Do postepowania o podzial majatku wspólnego po ustaniu wspólnosci majatkowej miedzy malzonkami, a zwlaszcza do odrebnego postepowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje sie odpowiednio przepisy o dziale spadku.

Art. 5671. (575) W sprawach o separacje na zgodny wniosek malzonków, a takze w sprawach o zniesienie separacji wlasciwe rzeczowo sa sady okregowe. W sprawach tych miejscowo wlasciwym jest sad, w którego okregu malzonkowie maja wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sad miejsca ich wspólnego pobytu. Jezeli malzonkowie nie maja wspólnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek nalezy zglosic w sadzie wlasciwym dla jednego z malzonków, zgodnie z art. 508.

Art. 5672. (576) § 1. W sprawie o separacje na zgodny wniosek malzonków oraz w sprawie o zniesienie separacji w razie cofniecia wniosku albo wyrazenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji lub na zniesienie separacji przez któregokolwiek z malzonków postepowanie umarza sie. Przepisu art. 512 § 1 nie stosuje sie.
§ 2. W razie smierci jednego z malzonków postepowanie umarza sie.

Art. 5673. (577) § 1. Postanowienie o separacji sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. W toku postepowania sad naklania malzonków do pojednania. Jezeli pojednanie nie nastapi, a odroczenie rozprawy nie byloby celowe, sad przystepuje do rozpoznania sprawy.

Art. 5674. (578) Postanowienie o zniesieniu separacji sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 5675. (579) Z chwila wszczecia postepowania o zniesienie separacji zawiesza sie z urzedu postepowanie w sprawie o eksmisje jednego z malzonków pozostajacych w separacji ze wspólnego mieszkania, jak równiez postepowanie w sprawie o korzystanie przez malzonków pozostajacych w separacji ze wspólnego mieszkania. Z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia o zniesieniu separacji postepowanie umarza sie z urzedu.

Rozdzial 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuncze

Oddzial 1. Przepisy ogólne

Art. 568. § 1. (580) Sadem opiekunczym jest sad rejonowy.
§ 2. (581) W sprawach maloletnich sadem opiekunczym jest sad dla nieletnich. Sad ten rozpoznaje sprawy opiekuncze maloletnich z ustalonego dla niego obszaru wlasciwosci.

Art. 569. § 1. (582) Wlasciwy wylacznie jest sad opiekunczy miejsca zamieszkania osoby, której postepowanie ma dotyczyc, a w braku miejsca zamieszkania - sad opiekunczy miejsca jej pobytu. Jezeli brak i tej podstawy - wlasciwy jest sad rejonowy dla m. st. Warszawy.
§ 2. W wypadkach naglych sad opiekunczy wydaje z urzedu wszelkie potrzebne zarzadzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegaja jego wlasciwosci miejscowej, zawiadamiajac o tym sad opiekunczy miejscowo wlasciwy.

Art. 570. Sad opiekunczy moze wszczac postepowanie z urzedu.

Art. 5701. (583) Sad opiekunczy moze zarzadzic przeprowadzenie przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego, a takze zwrócic sie o informacje do wlasciwej jednostki pomocy spolecznej w celu ustalenia danych dotyczacych maloletniego i jego srodowiska, a w szczególnosci dotyczacych zachowania sie i warunków wychowawczych maloletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki maloletniego i sposobu spedzania czasu wolnego, jego kontaktów srodowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów, podejmowanych oddzialywan wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w srodowisku uzaleznien maloletniego.

Art. 5702. (584) W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sad moze skierowac uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji moze byc takze okreslenie sposobu wykonywania wladzy rodzicielskiej. Jezeli uczestnicy postepowania nie uzgodnili osoby mediatora, sad kieruje ich do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 3, albo do stalego mediatora posiadajacego wiedze teoretyczna i umiejetnosci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Art. 571. (585) (skreslony).

Art. 572. § 1. Kazdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniajace wszczecie postepowania z urzedu, obowiazany jest zawiadomic o nim sad opiekunczy.
§ 2. (586) Obowiazek wymieniony w § 1 ciazy przede wszystkim na urzedach stanu cywilnego, sadach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorzadu i administracji rzadowej, organach Policji, placówkach oswiatowych, opiekunach spolecznych oraz organizacjach i zakladach zajmujacych sie opieka nad dziecmi lub osobami psychicznie chorymi.

Art. 573. § 1. (587) Osoba pozostajaca pod wladza rodzicielska, opieka albo kuratela ma zdolnosc do podejmowania czynnosci w postepowaniu dotyczacym jej osoby, chyba ze nie ma zdolnosci do czynnosci prawnych.
§ 2. (588) Sad moze ograniczyc lub wylaczyc osobisty udzial maloletniego w postepowaniu, jezeli przemawiaja za tym wzgledy wychowawcze.

Art. 574. § 1. Sad opiekunczy moze nakazac osobiste stawiennictwo osoby pozostajacej pod wladza rodzicielska lub opieka, jak równiez zarzadzic przymusowe sprowadzenie takiej osoby.
§ 2. Jezeli osoba pozostajaca pod wladza rodzicielska lub opieka nie ma zdolnosci do podejmowania czynnosci w postepowaniu, sad opiekunczy moze nakazac jej sprowadzenie do sadu pod rygorem grzywny kazdemu, u kogo osoba taka przebywa.

Art. 575. Do osobistego stawiennictwa innych uczestników postepowania stosuje sie w sprawach, które moga byc wszczete z urzedu, przepisy o skutkach niestawiennictwa swiadków, a w innych sprawach - przepis art. 429.

Art. 5751. (589) W sprawach opiekunczych osób maloletnich sad z urzedu zarzadza odbycie calego posiedzenia lub jego czesci przy drzwiach zamknietych, jezeli przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy przemawia dobro maloletniego.

Art. 576. § 1. (590) Przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy sad opiekunczy wyslucha przedstawiciela ustawowego osoby, której postepowanie dotyczy. W wypadkach wazniejszych powinien ponadto w miare moznosci wysluchac osoby bliskie tej osoby.
§ 2. (591) Sad w sprawach dotyczacych osoby lub majatku dziecka wyslucha je, jezeli jego rozwój umyslowy, stan zdrowia i stopien dojrzalosci na to pozwala, uwzgledniajac w miare mozliwosci jego rozsadne zyczenia. Wysluchanie odbywa sie poza sala posiedzen sadowych.

Art. 577. Sad opiekunczy moze zmienic swe postanowienie nawet prawomocne, jezeli wymaga tego dobro osoby, której postepowanie dotyczy.

Art. 578. Postanowienia sadu opiekunczego sa skuteczne i wykonalne z chwila ich ogloszenia, a gdy ogloszenia nie bylo, z chwila ich wydania.

Art. 5781. (592) Podstawa wszczecia postepowania wykonawczego jest postanowienie sadu ze stwierdzeniem z urzedu jego wykonalnosci. Do stwierdzenia wykonalnosci stosuje sie odpowiednio art. 364.

Oddzial 2. Sprawy z zakresu stosunków miedzy rodzicami a dziecmi

Art. 579. (593) Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie wladzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem moga byc wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to takze zmiany rozstrzygniec w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekajacym rozwód, separacje, uniewaznienie malzenstwa albo ustalajacym pochodzenie dziecka. Postanowienia takie staja sie skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu sie.

Art. 5791. (594) § 1. Po powzieciu wiadomosci o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastepczej albo w placówce opiekunczo-wychowawczej bez orzeczenia sadu opiekunczego sad ten niezwlocznie wszczyna postepowanie opiekuncze.
§ 2. Sad opiekunczy okresowo, nie rzadziej niz raz na szesc miesiecy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastepczej albo w placówce opiekunczo-wychowawczej; jezeli wymaga tego dobro dziecka, sad wszczyna postepowanie o pozbawienie wladzy rodzicielskiej jego rodziców.

Art. 580. (595) (skreslony).

Art. 581. (596) § 1. Uznanie ojcostwa moze nastapic takze przed sadem opiekunczym niewlasciwym wedlug przepisów ogólnych. W takim wypadku o uznaniu zawiadamia sie wlasciwy sad opiekunczy.
§ 2. Jezeli kierownik urzedu stanu cywilnego odmówil przyjecia oswiadczen koniecznych do uznania ojcostwa, uznanie ojcostwa moze nastapic wylacznie przed sadem opiekunczym, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe urzedu stanu cywilnego, którego kierownik odmówil przyjecia tych oswiadczen.
§ 3. Sad opiekunczy odmawia przyjecia oswiadczen koniecznych do uznania ojcostwa, jezeli uznanie jest niedopuszczalne albo powezmie watpliwosc co do pochodzenia dziecka.

Art. 582. Rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiedzy rodzicami, moze nastapic dopiero po umozliwieniu rodzicom zlozenia oswiadczen, chyba ze wysluchanie ich byloby polaczone z nadmiernymi trudnosciami.

Art. 5821. (597) § 1. W sprawach o kontakty z dzieckiem przepis art. 582 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Sad opiekunczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów moze w szczególnosci:
1) zobowiazac osobe uprawniona do kontaktu z dzieckiem lub osobe, pod której piecza dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podrózy i pobytu dziecka lub takze osoby towarzyszacej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca stalego pobytu,
2) zobowiazac osobe, pod której piecza dziecko pozostaje, do zlozenia na rachunek depozytowy sadu odpowiedniej kwoty pienieznej w celu pokrycia wydatków uprawnionego zwiazanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niewlasciwego wykonania przez osobe zobowiazana obowiazków wynikajacych z postanowienia o kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastepczych i placówek opiekunczo-wychowawczych,
3) odebrac od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której piecza dziecko pozostaje, przyrzeczenie okreslonego zachowania.

Art. 583. Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynnosci przekraczajacej zakres zwyklego zarzadu majatkiem dziecka lub na wyrazenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynnosci przez dziecko sad opiekunczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wysluchaniu drugiego. Postanowienie sadu opiekunczego w tym przedmiocie staje sie skuteczne dopiero z chwila uprawomocnienia sie i nie moze byc zmienione ani uchylone, jezeli na podstawie zezwolenia powstaly skutki prawne wzgledem osób trzecich.

Art. 584. Postanowienie o nadaniu dziecku nazwiska staje sie skuteczne dopiero po uprawomocnieniu sie. Postanowienia takiego sad opiekunczy nie moze zmienic ani uchylic.

Oddzial 3. Sprawy o przysposobienie

Art. 585. § 1. Sad opiekunczy wszczyna postepowanie na wniosek przysposabiajacego.
§ 2. Wniosek ten nalezy zglosic w sadzie opiekunczym wlasciwym dla osoby przysposabiajacego lub osoby majacej byc przysposobiona.
§ 3. Art. 87 § 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 586. § 1. Sad opiekunczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. (598) Na rozprawe wzywa sie przysposabiajacego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna.
§ 3. Nie wzywa sie na rozprawe rodziców, którzy wyrazili zgode na przysposobienie ich dziecka w przyszlosci bez wskazania osoby przysposabiajacego. W wypadku takim rodzice nie moga brac udzialu w postepowaniu.
§ 4. (599) Przed wydaniem orzeczenia sad opiekunczy zasiega opinii osrodka adopcyjno-opiekunczego lub innej specjalistycznej placówki.

Art. 5861. (600) Na postanowienie w przedmiocie okreslenia sposobu i okresu osobistej stycznosci przysposabiajacego z przysposabianym przysluguje zazalenie.

Art. 587. § 1. (601) W razie smierci przysposabiajacego lub osoby majacej byc przysposobiona, sad opiekunczy postepowanie umarza.
§ 2. (602) Jednakze postepowanie zawiesza sie w razie smierci przysposabiajacego, który zlozyl wniosek o przysposobienie wspólnie z malzonkiem, do czasu ustanowienia przez sad opiekunczy kuratora.

Art. 588. Postanowienie orzekajace przysposobienie staje sie skuteczne po uprawomocnieniu sie. Postanowienia takiego sad opiekunczy nie moze zmienic ani uchylic.

Art. 589. § 1. Zgode na przysposobienie dziecka w przyszlosci bez wskazania osoby przysposabiajacego rodzice moga wyrazic takze w sadzie opiekunczym swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Dotyczy to równiez oswiadczenia o odwolaniu takiej zgody.
§ 2. Oswiadczenia, o których mowa w paragrafie poprzedzajacym, powinny zawierac:
1) imie i nazwisko dziecka oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu;
2) tresc wyrazonej zgody lub jej odwolanie.
§ 3. Z przyjecia oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszlosci lub o odwolaniu takiej zgody sad opiekunczy sporzadza protokól. O odwolaniu zgody nalezy nadto uczynic wzmianke w protokole, w którym wyrazono zgode na przysposobienie.

Oddzial 4. Sprawy z zakresu opieki

Art. 590. Obejmujac opieke opiekun sklada nastepujace przyrzeczenie: "Przyrzekam, ze powierzone mi obowiazki opiekuna wykonam z cala sumiennoscia i zgodnie z interesem spolecznym, majac zawsze na wzgledzie dobro osoby podlegajacej mojej pieczy".

Art. 591. § 1. Po zlozeniu przyrzeczenia przez opiekuna sad opiekunczy wydaje mu zaswiadczenie.
§ 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiazany jest zwrócic sadowi opiekunczemu otrzymane zaswiadczenie.

Art. 592. O zwolnieniu od obowiazku objecia opieki sad opiekunczy rozstrzyga na wniosek osoby ustanowionej opiekunem, zgloszony w ciagu tygodnia od doreczenia jej postanowienia w tym przedmiocie.

Art. 593. Zezwolenia we wszelkich wazniejszych sprawach, które dotycza osoby lub majatku osoby pozostajacej pod opieka, udziela sad opiekunczy na wniosek opiekuna. Postanowienie staje sie skuteczne z chwila uprawomocnienia sie i nie moze byc zmienione ani uchylone, jezeli na podstawie zezwolenia powstaly skutki prawne wzgledem osób trzecich.

Art. 594. (603) Minister wlasciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i tryb skladania przez opiekunów gotówki w instytucji bankowej, uwzgledniajac zabezpieczenie interesów osób pozostajacych pod opieka oraz kompetencje sadu opiekunczego okreslone w art. 593.

Art. 595. Opiekun sklada sadowi opiekunczemu ustnie lub na pismie sprawozdanie dotyczace osoby pozostajacej pod opieka. Sprawozdanie z zarzadu majatkiem tej osoby sklada na pismie, chyba ze sad zezwoli mu na zlozenie sprawozdania do protokolu.

Art. 596. Do wziecia udzialu w badaniu rachunku koncowego z opieki sad opiekunczy wezwie osobe, która pozostawala pod opieka, jezeli ma ona pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, w innych zas wypadkach - przedstawiciela ustawowego tej osoby lub jej spadkobierców, jezeli sa sadowi opiekunczemu znani.

Art. 597. (604) § 1. W postanowieniu o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia sad upowaznia opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub majatku osoby pozostajacej pod opieka, badz ustala, ze wynagrodzenie ma byc wyplacone ze srodków publicznych.
§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, staje sie wykonalne dopiero po jego uprawomocnieniu sie.

Art. 598. § 1. Sad opiekunczy moze wymierzyc grzywne osobie, która uchyla sie od objecia opieki.
§ 2. Sad opiekunczy moze wymierzyc grzywne opiekunowi, który nie wykonuje zarzadzen sadu opiekunczego. Jezeli zarzadzenie zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona moze byc umorzona.

Oddzial 5.(605) Sprawy o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka

Art. 5981. § 1. W sprawach o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka prokuratorowi dorecza sie odpis wniosku i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 472 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. W sprawach, o których mowa w § 1, art. 570 nie stosuje sie.

Art. 5982. § 1. W czasie trwania postepowania o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, toczacego sie w trybie Konwencji dotyczacej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granice (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 1085), nie mozna rozstrzygac w przedmiocie wladzy rodzicielskiej lub opieki nad ta osoba. Postepowanie w tych sprawach sad zawiesza z urzedu z chwila wszczecia postepowania o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.
§ 2. Po zakonczeniu postepowania o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka sad podejmie zawieszone postepowanie.
§ 3. W przypadku innym niz okreslony w § 1, jezeli do rozstrzygniecia wniosku o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka niezbedne jest jego laczne rozpoznanie ze sprawa dotyczaca wladzy rodzicielskiej, postepowanie toczy sie z zachowaniem przepisu art. 579.

Art. 5983. Jezeli miejsce pobytu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka nie jest znane, sad przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W szczególnosci sad moze zazadac ustalenia miejsca jej pobytu przez Policje.

Art. 5984. Orzeczenie co do istoty sprawy moze byc wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 5985. W postanowieniu o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka sad okresla termin, w jakim zobowiazany powinien oddac uprawnionemu osobe podlegajaca wladzy rodzicielskiej lub pozostajaca pod opieka.

Art. 5986. Jezeli zobowiazany do oddania osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka nie zastosuje sie do postanowienia, o którym mowa w art. 5985, sad, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sadowemu przymusowe odebranie tej osoby.

Art. 5987. W razie potrzeby sad zwraca sie o przymusowe odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka przez kuratora sadowego dzialajacego w sadzie, w którego okregu osoba ta faktycznie przebywa.

Art. 5988. Kurator sadowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka od kazdej osoby, u której ona sie znajduje.

Art. 5989. Przymusowe odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka i oddanie jej uprawnionemu moze nastapic tylko w obecnosci uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upowaznionej. Jezeli zadna z tych osób nie stawi sie w terminie wyznaczonym przez kuratora sadowego, czynnosc nie bedzie dokonana.

Art. 59810. Na zadanie kuratora sadowego Policja jest zobowiazana do udzielenia mu pomocy przy czynnosciach zwiazanych z przymusowym odebraniem osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.

Art. 59811. § 1. Jezeli przymusowe odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynnosci przedsiewzietej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sadowy zawiadomi prokuratora.
§ 2. Jezeli zobowiazany nie ujawnia miejsca pobytu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, która ma byc odebrana, sad na wniosek kuratora sadowego zarzadzi jego przymusowe sprowadzenie celem zlozenia oswiadczenia o miejscu pobytu tej osoby. Pod wzgledem skutków karnych oswiadczenie jest równoznaczne ze zlozeniem zeznan pod przyrzeczeniem, o czym sedzia powinien uprzedzic skladajacego oswiadczenie.
§ 3. Jezeli zobowiazany lub inne osoby przeszkadzaja w wykonaniu orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, na zadanie kuratora sadowego Policja usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia.

Art. 59812. § 1. Przy odbieraniu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka kurator sadowy powinien zachowac szczególna ostroznosc i uczynic wszystko, aby dobro tej osoby nie zostalo naruszone, a zwlaszcza aby nie doznala ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sadowy moze zazadac pomocy organu opieki spolecznej lub innej powolanej do tego instytucji.
§ 2. Jezeli wskutek wykonania orzeczenia mialoby doznac powaznego uszczerbku dobro osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, kurator sadowy wstrzyma sie z wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrozenia, chyba ze wstrzymanie wykonania orzeczenia stwarza powazniejsze zagrozenie dla tej osoby.

Art. 59812a. (606) Postepowanie okreslone w art. 5986-59812 moze byc podjete na nowo na podstawie tego samego postanowienia, o którym mowa w art. 5985, jezeli zobowiazany w okresie trzech miesiecy od wydania tego postanowienia postapil sprzecznie z trescia postanowienia dotyczacego wladzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, opieki lub kontaktów z dzieckiem, a okolicznosci uzasadniajace jego wydanie nie ulegly zmianie.

Art. 59813. Przepisy art. 5986-59812 stosuje sie odpowiednio do wykonania orzeczen wydanych na zasadzie art. 569 § 2, dotyczacych odebrania osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, a takze orzeczen o umieszczeniu maloletniego w placówce opiekunczo-wychowawczej lub w rodzinie zastepczej.

Art. 59814. (607) § 1. Dla przymusowego odebrania, zgodnie z art. 5986-59812, osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, na podstawie orzeczenia sadu albo innego organu panstwa obcego, niezbedne jest stwierdzenie wykonalnosci tego orzeczenia. Przepisy art. 1150-11512 i 11514 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w art. 5986, uprawniony sklada do sadu opiekunczego, który bylby wlasciwy w sprawie o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.

Rozdzial 3. Sprawy z zakresu kurateli

Art. 599. Sadem opiekunczym wlasciwym do ustanowienia kuratora dla dziecka poczetego, lecz jeszcze nie urodzonego, jest sad wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu matki.

Art. 600. (608) § 1. Kuratora dla osoby niepelnosprawnej sad opiekunczy ustanawia na wniosek tej osoby, a za zgoda osoby niepelnosprawnej - takze na wniosek organizacji spolecznej, wymienionej w art. 546 § 3.
§ 2. W przypadku gdy stan osoby niepelnosprawnej wylacza mozliwosc zlozenia wniosku lub wyrazenia zgody, o których mowa w § 1, sad moze ustanowic kuratora z urzedu. Sad moze ustanowic kuratora z urzedu takze w przypadku, o którym mowa w art. 558 § 2.

Art. 601. Dla osoby, która z powodu nieobecnosci nie moze prowadzic swoich spraw, a nie ma pelnomocnika, ustanawia kuratora na wniosek osoby zainteresowanej sad opiekunczy miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej.

Art. 602. Wlasciwosc miejscowa sadu opiekunczego do ustanowienia kuratora dla dochodzenia ojcostwa w razie smierci domniemanego ojca okresla sie wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, chociazby dziecko nie podlegalo juz ani wladzy rodzicielskiej, ani opiece.

Art. 603. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sad opiekunczy, w którego okregu osoba ta ma lub miala ostatnia siedzibe.

Art. 604. W zaswiadczeniu dla kuratora sad okresla zakres jego uprawnien.

Art. 605. W przedmiotach nie unormowanych w rozdziale niniejszym stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu w sprawach z zakresu opieki.

DZIAL III. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO

Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Art. 606. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego wlasciwy jest sad polozenia rzeczy.

Art. 607. Do wniosków, dotyczacych nieruchomosci ujawnionych w ksiedze wieczystej lub dla których prowadzony jest zbiór dokumentów, nalezy dolaczyc odpis z ksiegi wieczystej albo zaswiadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.

Art. 608. (609) Sprawy z zakresu prawa rzeczowego rozpoznawane sa na rozprawie, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.

Rozdzial 2. Stwierdzenie zasiedzenia

Art. 609. § 1. Do zgloszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wlasnosci uprawniony jest kazdy zainteresowany.
§ 2. Jezeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie moze zapasc dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogloszenie. Sad moze zarzadzic ogloszenie równiez w innych wypadkach, jezeli uzna to za wskazane.
§ 3. Ogloszenie powinno zawierac dokladne okreslenie rzeczy, imie i nazwisko posiadacza rzeczy, a jezeli chodzi o rzeczy ruchome - równiez jego miejsce zamieszkania.

Art. 610. § 1. Poza tym do ogloszenia i orzeczenia stosuje sie odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku. Termin wskazany w ogloszeniu wynosi jednak trzy miesiace.
§ 2. Jezeli w terminie tym nikt sie nie zglosi albo zglosiwszy sie wlasnosci nie wykaze, sad stwierdzi zasiedzenie, jezeli zostalo ono udowodnione.

Rozdzial 2a. (610) Przepadek rzeczy

Art. 6101. § 1. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach o przepadek rzeczy bedacych towarami, które na podstawie przepisów prawa celnego podlegaja przepadkowi.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wlasciwy jest sad miejsca zajecia lub zatrzymania rzeczy bedacych towarami przez organ celny.

Art. 6102. § 1. Postepowanie wszczyna sie na wniosek organu celnego. Do wniosku dolacza sie protokól z pouczenia o obowiazku wskazania w Polsce pelnomocnika do doreczen oraz o skutkach niedopelnienia tego obowiazku, jezeli protokól taki zostal sporzadzony.
§ 2. Organ celny moze domagac sie w jednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy bedacych towarami zajetymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznosciach faktycznych, jezeli ponadto sad jest wlasciwy dla kazdej sprawy.

Art. 6103. Uczestnikowi zamieszkalemu za granica, który w postepowaniu w sprawach celnych nie ustanowil pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce, ani nie wskazal w Polsce pelnomocnika do doreczen, przeznaczone dla niego pisma sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia. W razie ustanowienia pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce, który nie moze byc pelnomocnikiem procesowym, jego ustanowienie uwaza sie za wskazanie pelnomocnika do doreczen.

Art. 6104. Wyznaczenie rozprawy zalezy od uznania sadu.

Art. 6105. (611) Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest obowiazany wlasciwy organ celny. Wykonanie orzeczenia nastepuje w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzglednieniem przepisów prawa celnego.

Rozdzial 3. Zarzad zwiazany ze wspólwlasnoscia i uzytkowaniem

Art. 611. Zarzadca nieruchomosci ustanowiony na podstawie art. 203 i 269 § 1 Kodeksu cywilnego obowiazany jest niezwlocznie zglosic wniosek o ujawnienie zarzadu w ksiedze wieczystej lub w zbiorze dokumentów.

Art. 612. § 1. Od chwili ustanowienia zarzadcy wspólwlasciciele lub uzytkownik moga uzywac rzeczy tylko o tyle, o ile nie przeszkadza to wykonywaniu zarzadu. Na wniosek innego wspólwlasciciela lub zarzadcy wspólwlasciciel lub uzytkownik moze byc pozbawiony uzywania rzeczy, jezeli przeszkadza zarzadcy w wykonywaniu czynnosci.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 613. § 1. Nadwyzke dochodów po pokryciu wydatków wyplaca sie wspólwlascicielom lub uzytkownikom w terminach przez sad okreslonych.
§ 2. Sad moze postanowic, aby zarzadca wydawal wspólwlascicielom nadwyzke dochodów w naturze.

Art. 614. Sad uchyli zarzad, gdy odpadnie podstawa dalszego jego trwania.

Art. 615. Jezeli powyzsze przepisy nie stanowia inaczej, do wyznaczenia zarzadcy i sprawowania zarzadu stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci.

Art. 616. Z wyjatkiem spraw przewidzianych w art. 199, 201 i 202 Kodeksu cywilnego, jak równiez spraw dotyczacych powolania i odwolania zarzadcy, wyznaczenie rozprawy zalezy od uznania sadu.

Rozdzial 4. Zniesienie wspólwlasnosci

Art. 617. We wniosku o zniesienie wspólwlasnosci nalezy dokladnie okreslic rzecz majaca ulec podzialowi oraz przedstawic dowody prawa wlasnosci.

Art. 618. § 1. W postepowaniu o zniesienie wspólwlasnosci sad rozstrzyga takze spory o prawo zadania zniesienia wspólwlasnosci i o prawo wlasnosci, jak równiez wzajemne roszczenia wspólwlascicieli z tytulu posiadania rzeczy. Rozstrzygajac spór o prawo zadania zniesienia wspólwlasnosci lub o prawo wlasnosci, sad moze wydac w tym przedmiocie postanowienie wstepne.
§ 2. (612) Z chwila wszczecia postepowania o zniesienie wspólwlasnosci odrebne postepowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzajacym jest niedopuszczalne. Sprawy bedace w toku przekazuje sie do dalszego rozpoznania sadowi prowadzacemu postepowanie o zniesienie wspólwlasnosci. Jezeli jednak postepowanie o zniesienie wspólwlasnosci zostalo wszczete po wydaniu wyroku, przekazanie nastepuje tylko wówczas, gdy sad drugiej instancji uchyli wyrok i sprawe przekaze do ponownego rozpoznania. Postepowanie w sprawach, które nie zostaly przekazane, sad umarza z chwila zakonczenia postepowania o zniesienie wspólwlasnosci.
§ 3. Po zapadnieciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu wspólwlasnosci uczestnik nie moze dochodzic roszczen przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociazby nie byly one zgloszone w postepowaniu o zniesienie wspólwlasnosci.

Art. 619. § 1. (613) W postepowaniu o zniesienie wspólwlasnosci gospodarstwa rolnego sad ustala jego sklad i wartosc, w szczególnosci obszar i rodzaj nieruchomosci wchodzacych w sklad tego gospodarstwa oraz obszar i rodzaj nieruchomosci stanowiacych juz wlasnosc wspólwlascicieli i ich malzonków, a w miare potrzeby takze okolicznosci przewidziane w art. 216 Kodeksu cywilnego.
§ 2. Podzial w naturze nastapi po zasiegnieciu opinii bieglych co do sposobu podzialu.

Art. 620. (614) (skreslony).

Art. 621. Projektowany sposób podzialu nieruchomosci na czesci powinien byc zaznaczony na planie sporzadzonym wedlug zasad obowiazujacych przy oznaczaniu nieruchomosci w ksiegach wieczystych.

Art. 622. § 1. W toku postepowania o zniesienie wspólwlasnosci sad powinien naklaniac wspólwlascicieli do zgodnego przeprowadzenia podzialu, wskazujac im sposoby mogace do tego doprowadzic.
§ 2. Gdy wszyscy wspólwlasciciele zloza zgodny wniosek co do sposobu zniesienia wspólwlasnosci, sad wyda postanowienie odpowiadajace tresci wniosku, jezeli spelnione zostana wymagania, o których mowa w dwóch artykulach poprzedzajacych, a projekt podzialu nie sprzeciwia sie prawu ani zasadom wspólzycia spolecznego, ani tez nie narusza w sposób razacy interesu osób uprawnionych.

Art. 623. Jezeli brak podstaw do wydania postanowienia w mysl artykulu poprzedzajacego, a zachodza warunki do dokonania podzialu w naturze, sad dokonuje tego podzialu na czesci odpowiadajace wartoscia udzialom wspólwlascicieli z uwzglednieniem wszelkich okolicznosci zgodnie z interesem spoleczno-gospodarczym. Róznice wartosci wyrównuje sie przez doplaty pieniezne.

Art. 624. (615) Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia przyznajacego dotychczasowym wspólwlascicielom czesci lub jednemu z nich calosc rzeczy, wlasnosc przechodzi na uczestników wskazanych w postanowieniu. Jezeli w wyniku podzialu calosc rzeczy albo jej czesc przypadnie wspólwlascicielowi, który nie wlada ta rzecza lub jej czescia, sad w postanowieniu o zniesieniu wspólwlasnosci orzeknie równiez co do wydania jej przez pozostalych wspólwlascicieli, okreslajac stosownie do okolicznosci termin wydania. Okreslenie terminu wydania nieruchomosci wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego lub jej czesci powinno nastapic z uwzglednieniem interesu spoleczno-gospodarczego.

Art. 625. W postanowieniu zarzadzajacym sprzedaz rzeczy nalezacych do wspólwlascicieli sad badz rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach wspólwlascicieli, badz tez tylko zarzadzi sprzedaz, odkladajac rozstrzygniecie o wzajemnych roszczeniach wspólwlascicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedazy do czasu jej przeprowadzenia.

Rozdzial 5. Ustanowienie drogi koniecznej i sluzebnosci przesylu(616)

Art. 626. § 1. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej nalezy wskazac wlascicieli wszystkich nieruchomosci, przez które moglaby prowadzic droga, aby nieruchomosc wnioskodawcy miala odpowiedni dostep do drogi publicznej.
§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sad powinien przeprowadzic dowód z ogledzin nieruchomosci, chyba ze okolicznosci istotne dla wytyczenia drogi koniecznej sa niesporne i niewatpliwe albo ze przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.
§ 3. (617) Przepisy § 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w sprawach o ustanowienie sluzebnosci przesylu.

Rozdzial 6. Postepowanie wieczystoksiegowe(618)

Art. 6261. § 1. Sprawy w postepowaniu wieczystoksiegowym rozpoznawane sa na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Uczestnikami postepowania oprócz wnioskodawcy sa tylko te osoby, których prawa zostaly wykreslone lub obciazone badz na rzecz których wpis ma nastapic.
§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu okolicznosc, ze po zlozeniu wniosku wnioskodawca badz inny uczestnik postepowania zmarl lub zostal pozbawiony albo ograniczony w mozliwosci rozporzadzania prawem albo w zdolnosci do czynnosci prawnych.
§ 4. (619) (utracil moc).
§ 5. Jezeli wpis do ksiegi wieczystej ma nastapic na wniosek zawarty w akcie notarialnym, za wartosc prawa podlegajacego ujawnieniu przyjmuje sie, zawarta w akcie notarialnym, wartosc przedmiotu podana przez strony. W takim przypadku przepisu art. 25 nie stosuje sie.

Art. 6262. § 1. (620) Wniosek o dokonanie wpisu sklada sie na urzedowym formularzu.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniosku zawartego w akcie notarialnym, o którym mowa w art. 6264.
§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu nalezy dolaczyc dokumenty, stanowiace podstawe wpisu w ksiedze wieczystej.
§ 4. Jezeli z dokumentów zalaczonych do wniosku wynika, ze nastapila zmiana w prawie wlasnosci, sad, zwracajac wniosek, stosuje art. 62613 § 1.
§ 5. Wniosek o dokonanie wpisu moze zlozyc wlasciciel nieruchomosci, uzytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastapic, albo wierzyciel, jezeli przysluguje mu prawo, które moze byc wpisane w ksiedze wieczystej. W sprawach dotyczacych obciazen powstalych z mocy ustawy wniosek moze zlozyc uprawniony organ.

Art. 6263. W postepowaniu wieczystoksiegowym nie stosuje sie przepisów o wznowieniu postepowania.

Art. 6264. Przekazanie przez notariusza sadowi wypisu aktu notarialnego zawierajacego wniosek o dokonanie wpisu do ksiegi wieczystej, na podstawie odrebnych przepisów, uwaza sie za zlozenie wniosku przez uprawnionego.

Art. 6265. Jezeli z tresci wniosku i dolaczonych dokumentów wynika, ze nastapila zmiana prawa wlasnosci, cofniecie wniosku o wpis tego prawa jest niedopuszczalne.

Art. 6266. § 1. O kolejnosci wniosku o wpis rozstrzyga chwila wplywu wniosku do wlasciwego sadu. Za chwile wplywu wniosku uwaza sie godzine i minute, w której w danym dniu wniosek wplynal do sadu.
§ 2. Wnioski, które wplynely w tej samej chwili, beda uwazane za zlozone równoczesnie.

Art. 6267. § 1. Wniosek o wpis powinien byc w dniu wplywu do sadu zarejestrowany niezwlocznie w dzienniku ksiag wieczystych i opatrzony kolejnym numerem.
§ 2. Niezwlocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiag wieczystych zaznacza sie w odpowiednim dziale ksiegi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku).
§ 3. Wzmianke o wniosku wykresla sie z urzedu, niezwlocznie po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu sie postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postepowania albo po uprawomocnieniu sie zarzadzenia o zwrocie wniosku.
§ 4. W razie wniesienia skargi na wpis w ksiedze wieczystej dokonany przez referendarza stosuje sie odpowiednio przepisy § 1 i § 2. Wzmianke o skardze wykresla sie z urzedu po rozpoznaniu skargi.

Art. 6268. (621) § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba ze przepis szczególny przewiduje dokonanie wpisu z urzedu.
§ 2. Rozpoznajac wniosek o wpis, sad bada jedynie tresc i forme wniosku, dolaczonych do wniosku dokumentów oraz tresc ksiegi wieczystej.
§ 3. Rozpoznajac wniosek o wpis w ksiedze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sad z urzedu bada zgodnosc danych wskazanych we wniosku z danymi wynikajacymi z systemów prowadzacych ewidencje powszechnych numerów identyfikacyjnych, chyba ze istnieja przeszkody faktyczne uniemozliwiajace dokonanie takiego sprawdzenia.
§ 4. Rozpoznajac wniosek o zmiane oznaczenia nieruchomosci w ksiedze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sad ponadto dokonuje z urzedu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w ksiedze wieczystej oznaczenia nieruchomosci z danymi katastru nieruchomosci, chyba ze istnieja przeszkody faktyczne uniemozliwiajace dokonanie takiego sprawdzenia.
§ 5. Niezgodnosc danych, o których mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkode do dokonania wpisu.
§ 6. W postepowaniu wieczystoksiegowym wpis w ksiedze wieczystej jest orzeczeniem. Uzasadnienia wpisu nie sporzadza sie.
§ 7. Wpisem w ksiedze wieczystej jest równiez wykreslenie.
§ 8. W ksiedze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez sedziego lub referendarza sadowego wpis uwaza sie za dokonany dopiero z chwila jego zapisania w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.
§ 9. Przez podpis, o którym mowa w § 8, rozumie sie dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostaly dolaczone, sluza do identyfikacji sedziego lub referendarza sadowego dokonujacego czynnosci w systemie informatycznym.
§ 10. Zalozenie ksiegi wieczystej nastepuje z chwila dokonania pierwszego wpisu.

Art. 6269. Sad oddala wniosek o wpis, jezeli brak jest podstaw albo istnieja przeszkody do jego dokonania.

Art. 62610. § 1. O dokonanym wpisie sad zawiadamia uczestników postepowania. Nie zawiadamia sie uczestnika, który na pismie zrzekl sie zawiadomienia.
§ 2. Zawiadomienie zawiera istotna tresc wpisu.
§ 3. Apelacje od wpisu wnosi sie w terminie dwóch tygodni od doreczenia zawiadomienia o wpisie. Dla uczestnika, który zrzekl sie zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu.

Art. 62611. § 1. Niezwlocznie po wniesieniu apelacji sad z urzedu wpisuje wzmianke o apelacji.
§ 2. (622) W razie wniesienia skargi kasacyjnej, wpisu wzmianki o skardze kasacyjnej dokonuje sie z urzedu niezwlocznie po przedstawieniu przez zainteresowanego zawiadomienia o wniesieniu skargi kasacyjnej.
§ 3. (623) Do wzmianki o apelacji i o skardze kasacyjnej odpowiednio stosuje sie art. 6267.

Art. 62612. § 1. Osoba, na rzecz której wpisane jest prawo lub roszczenie w ksiedze wieczystej, jej przedstawiciel albo pelnomocnik do doreczen maja obowiazek niezwlocznego zawiadomienia sadu prowadzacego ksiege wieczysta o kazdej zmianie adresu wzglednie wskazania adresu do doreczen. Osoba zamieszkala lub majaca siedzibe za granica jest obowiazana wskazac pelnomocnika do doreczen w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do spadkobierców lub innych nastepców prawnych osoby, na rzecz której jest wpisane prawo w ksiedze wieczystej.
§ 3. W razie zaniedbania obowiazku, o którym mowa w § 1 i 2, pismo sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba ze nowy adres jest sadowi znany.

Art. 62613. § 1. Sad z urzedu dokona wpisu ostrzezenia, jezeli dostrzeze niezgodnosc stanu prawnego ujawnionego w ksiedze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, ze dla tej samej nieruchomosci albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi sie dwie lub wiecej ksiag wieczystych, ujawniajacych odmienny stan prawny, wpisu ostrzezenia dokonuje sie we wszystkich ksiegach wieczystych zalozonych dla tej nieruchomosci.
§ 2. Sprostowania usterek wpisu, które nie moga wywolac niezgodnosci tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje sie z urzedu.

DZIAL IV. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO

Przepisy wstepne

Art. 627. (624) Postepowanie spadkowe nalezy do zakresu dzialalnosci sadów, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 628. (625) Do czynnosci w postepowaniu spadkowym, które naleza do zakresu dzialania sadów, wylacznie wlasciwy jest sad ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jezeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da sie ustalic, sad miejsca, w którym znajduje sie majatek spadkowy lub jego czesc (sad spadku). W braku powyzszych podstaw sadem spadku jest sad rejonowy dla m. st. Warszawy.

Art. 629. (626) (skreslony).

Art. 630-632. (627) (skreslone).

Rozdzial 1. (628) Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Art. 633. (629) Do zabezpieczenia spadku wlasciwy jest sad, w którego okregu znajduja sie rzeczy bedace w chwili otwarcia spadku we wladaniu spadkodawcy. Sad, który nie jest sadem spadku, zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sad spadku.

Art. 634. Spadek zabezpiecza sie, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostalych po spadkodawcy, zwlaszcza przez usuniecie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporzadzenie.

Art. 635. (630) § 1. Sad dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzedu.
§ 2. Wniosek moze zglosic kazdy, kto uprawdopodobni, ze jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobierca, a ponadto wykonawca testamentu, wspólwlasciciel rzeczy, wspóluprawniony co do praw pozostalych po spadkodawcy, wierzyciel majacy pisemny dowód naleznosci przeciwko spadkodawcy oraz wlasciwy urzad skarbowy.
§ 3. Zabezpieczenia spadku dokonuje sie z urzedu, jezeli sad powezmie wiadomosc, ze spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela.
§ 4. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sad zleca komornikowi lub innemu organowi.
§ 5. Postanowienie ulega wykonaniu z chwila jego wydania. Sad moze wstrzymac wykonalnosc zaskarzonego postanowienia.
§ 6. Na postanowienie sadu w sprawie zabezpieczenia spadku przysluguje zazalenie.

Art. 636. Srodkami zabezpieczenia sa: spisanie majatku ruchomego i oddanie go pod dozór, zlozenie do depozytu, ustanowienie zarzadu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomoscia. Zastosowanie jednego z tych srodków nie wylacza zastosowania innych, równoczesnie lub kolejno.

Art. 637. § 1. (631) Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, ze jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela majacego pisemny dowód naleznosci przeciwko spadkodawcy lub wlasciwego urzedu skarbowego sad postanowi sporzadzenie spisu inwentarza.
§ 2. W wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje sie z urzedu.

Art. 638. Wierzyciel, który zazadal sporzadzenia spisu inwentarza, nie moze odmówic przyjecia naleznego mu swiadczenia, chociazby dlug nie byl jeszcze wymagalny.

Art. 639. (632) Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli szczególowy tryb postepowania w sprawach unormowanych w niniejszym rozdziale.

Rozdzial 2. (633) Przyjecie lub odrzucenie spadku

Art. 640. § 1. (634) Oswiadczenie o prostym przyjeciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku moze byc zlozone przed notariuszem lub w sadzie rejonowym, w którego okregu znajduje sie miejsce zamieszkania lub pobytu skladajacego oswiadczenie. Notariusz lub sad przesle niezwlocznie oswiadczenie, wraz z zalacznikami, do sadu spadku.
§ 2. Oswiadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, moga byc równiez skladane w sadzie spadku w toku postepowania o stwierdzenie praw do spadku.

Art. 641. § 1. Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierac:
1) imie i nazwisko spadkodawcy, date i miejsce jego smierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
2) tytul powolania do spadku;
3) tresc zlozonego oswiadczenia.
§ 2. (635) Oswiadczenie powinno równiez zawierac wymienienie wszelkich wiadomych skladajacemu oswiadczenie osób nalezacych do kregu spadkobierców ustawowych, jak równiez wszelkich testamentów, chociazby skladajacy oswiadczenie uwazal je za niewazne, oraz danych dotyczacych tresci i miejsca przechowania testamentów.
§ 3. (636) Przy oswiadczeniu nalezy zlozyc wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sadowe o uznaniu za zmarlego lub o stwierdzeniu zgonu, jezeli dowody te nie zostaly juz poprzednio zlozone.
§ 4. Jezeli oswiadczenie zlozono ustnie, z oswiadczenia sporzadza sie protokól.

Art. 642. (637) (skreslony).

Art. 643. (638) O przyjeciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia sie wszystkie osoby, które wedlug oswiadczenia i przedstawionych dokumentów sa powolane do dziedziczenia, chocby w dalszej kolejnosci.

Art. 644. (639) Jezeli zlozono oswiadczenie o przyjeciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie byl przedtem sporzadzony, sad wyda postanowienie o sporzadzeniu spisu inwentarza.

Art. 645. (640) (skreslony).

Rozdzial 3. (641) Ogloszenie testamentu

Art. 646. (642) § 1. (643) Osoba, u której znajduje sie testament, jest obowiazana zlozyc go w sadzie spadku, gdy dowie sie o smierci spadkodawcy, chyba ze zlozyla go u notariusza.
§ 2. Kto bezzasadnie uchyla sie od wykonania powyzszego obowiazku, ponosi odpowiedzialnosc za wynikla stad szkode. Ponadto sad spadku moze nalozyc na uchylajacego sie grzywne.

Art. 647. (644) W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie sie znajduje, sad spadku moze nakazac zlozenie oswiadczenia w tym przedmiocie, stosujac odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotów spadkowych.

Art. 648. (645) § 1. Sad po wysluchaniu osoby, u której wedlug uzyskanych wiadomosci testament sie znajduje, wyda z urzedu postanowienie nakazujace jej zlozenie testamentu w wyznaczonym terminie.
§ 2. Na postanowienie sadu w przedmiocie zlozenia testamentu przysluguje zazalenie.

Art. 649. § 1. (646) Sad albo notariusz otwiera i oglasza testament, gdy ma dowód smierci spadkodawcy.
§ 2. O terminie otwarcia i ogloszenia nie zawiadamia sie osób zainteresowanych, jednakze moga one byc obecne przy tej czynnosci.

Art. 650. Gdy zlozono kilka testamentów jednego spadkodawcy, otwiera sie i oglasza wszystkie, a na kazdym z nich czyni sie wzmianke o innych.

Art. 651. W protokole otwarcia i ogloszenia testamentu opisuje sie jego stan zewnetrzny oraz wymienia sie jego date, date zlozenia i osobe, która testament zlozyla. Na testamencie zamieszcza sie date otwarcia i ogloszenia.

Art. 652. (647) O dokonanym otwarciu i ogloszeniu testamentu sad spadku albo notariusz zawiadamia w miare moznosci osoby, których rozrzadzenia testamentowe dotycza, oraz wykonawce testamentu i kuratora spadku. Notariusz niezwlocznie zawiadamia o tym sad spadku, przesylajac odpis sporzadzonego protokolu.

Art. 653. (648) Testament wraz z protokolem otwarcia i ogloszenia przechowuje sie w sadzie spadku, chyba ze zostal zlozony u notariusza. Jednakze na zadanie sadu spadku notariusz przesyla zlozony testament temu sadowi.

Art. 654. (649) Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio do pisma stwierdzajacego tresc testamentu ustnego.

Rozdzial 4. (650) Wyjawienie przedmiotów spadkowych

Art. 655. § 1. (651) Jezeli po sporzadzeniu spisu inwentarza zachodzi watpliwosc, czy zostaly w nim zamieszczone wszystkie przedmioty nalezace do spadku lub czy zamieszczone w spisie inwentarza dlugi istnieja, sad spadku z urzedu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciela spadku albo wlasciwego urzedu skarbowego moze nakazac spadkobiercy zlozenie:
1) oswiadczenia, ze zadnego przedmiotu spadkowego nie zatail ani nie usunal oraz ze nie podal do spisu inwentarza nie istniejacych dlugów;
2) wykazu przedmiotów spadkowych nie ujawnionych w spisie inwentarza, jezeli mu sa wiadome, z podaniem miejsca przechowania ruchomosci i dokumentów dotyczacych praw majatkowych, jak równiez z wyjasnieniem podstawy prawnej tych praw;
3) zapewnienia, ze zlozone oswiadczenie lub wykaz sa prawidlowe i zupelne.
§ 2. Wierzyciel spadku moze zglosic powyzsze wnioski tylko wówczas, gdy uprawdopodobni, ze ujawniony w spisie inwentarza stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie dlugów spadkowych.

Art. 656. Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych sad rozpoznaje na rozprawie, wzywajac oprócz wnioskodawcy tych, którzy sa uprawnieni do wystapienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów spadkowych, jezeli sa mu znani.

Art. 657. Jezeli wniosek o wyjawienie skierowany jest przeciwko innemu wspólspadkobiercy, ten ostatni moze nie pózniej niz na rozprawie zadac wlozenia na wnioskodawce obowiazków wymienionych w art. 655.

Art. 658. Po uprawomocnieniu sie postanowienia uwzgledniajacego w calosci lub czesci wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych, sad na wniosek kazdego, kto byl uprawniony do wystapienia z tym wnioskiem, wezwie spadkobierce do wykonania w wyznaczonym terminie wlozonego na niego obowiazku, z pouczeniem, ze oswiadczenie swe moze spadkobierca zlozyc do protokolu sadowego. Równoczesnie sad wyznaczy na dzien przypadajacy co najmniej na dwa tygodnie po uplywie wyznaczonego terminu posiedzenie, na które wezwie wszystkich uczestników sprawy. Jezeli przed tym posiedzeniem spadkobierca zlozy oswiadczenie lub wykaz, sad zawiadomi o tym uczestników.

Art. 659. Spadkobierca, który swym obowiazkom nie uczynil zadosc, moze spelnic je jeszcze na posiedzeniu. W zwiazku z materialem przedstawionym przez spadkobierce sad oraz uczestnicy moga zadawac spadkobiercy pytania.

Art. 660. § 1. W razie niedopelnienia przez spadkobierce jego obowiazków lub odmowy odpowiedzi na stawiane mu pytania, sad stosuje srodki przymusu wedlug przepisów o egzekucji swiadczen niepienieznych.
§ 2. O skutkach tych nalezy spadkobierce uprzedzic w wezwaniu do spelnienia obowiazków objetych postanowieniem o wyjawieniu przedmiotów spadkowych.

Rozdzial 5. (652) Przesluchanie swiadków testamentu ustnego

Art. 661. § 1. Kto dowie sie o smierci spadkodawcy oraz o tym, ze tresc testamentu ustnego nie zostala spisana, obowiazany jest niezwlocznie zawiadomic o tym sad spadku oraz podac imiona, nazwiska i adresy swiadków testamentu, jezeli okolicznosci te sa mu znane.
§ 2. Kto nie dopelnia obowiazku przewidzianego w paragrafie poprzedzajacym, odpowiada za wynikla stad szkode, nadto sad spadku moze wymierzyc mu grzywne.

Art. 662. Swiadków, którzy tresci testamentu ustnego nie stwierdzili na pismie, sad wzywa do zlozenia na wyznaczonym posiedzeniu sadowym zeznan stwierdzajacych tresc testamentu. Do postepowania w sprawie przesluchania swiadków testamentu ustnego stosuje sie odpowiednio przepisy o dowodzie ze swiadków w procesie, z ta zmiana, ze swiadkowie testamentu nie moga odmówic zeznan ani odpowiedzi na pytanie, ani tez nie moga byc zwolnieni od zlozenia przyrzeczenia.

Art. 663. (653) (skreslony).

Rozdzial 6. (654) Sprawy dotyczace wykonawcy testamentu

Art. 664. Osoba powolana na wykonawce testamentu, która odmawia przyjecia tego obowiazku, powinna oswiadczyc o tym w sadzie spadku ustnie do protokolu albo w pismie z podpisem urzedowo poswiadczonym. Pelnomocnictwo do zlozenia takiego oswiadczenia powinno byc udzielone w pismie z podpisem urzedowo poswiadczonym.

Art. 665. (655) § 1. Sad spadku albo notariusz wyda osobie powolanej na wykonawce testamentu na jej wniosek zaswiadczenie, w którym wymieni imie, nazwisko, miejsce ostatniego zamieszkania oraz date i miejsce smierci spadkodawcy, imie, nazwisko i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, jak równiez zamiesci stwierdzenie, ze dana osoba zostala powolana na wykonawce testamentu.
§ 2. Notariusz niezwlocznie zawiadamia sad spadku o wydanym zaswiadczeniu, przesylajac jego odpis.

Rozdzial 7. (656) Zarzad spadku nie objetego

Art. 666. § 1. Do czasu objecia spadku przez spadkobierce sad czuwa nad caloscia spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku.
§ 2. (657) Jezeli inwentarz nie byl przedtem spisany, sad wyda postanowienie o sporzadzeniu spisu inwentarza.

Art. 667. § 1. Kurator spadku powinien starac sie o wyjasnienie, kto jest spadkobierca, i zawiadomic spadkobierców o otwarciu spadku.
§ 2. Kurator spadku zarzadza majatkiem spadkowym pod nadzorem sadu spadku. Do sprawowania zarzadu stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci.

Art. 668. Sad spadku moze nakazac sprzedaz nalezacych do spadku rzeczy ruchomych, które sa narazone na zepsucie albo których przechowanie pociaga za soba nadmierne koszty. Sprzedaz nastapi w sposób przewidziany dla sprzedazy ruchomosci w toku egzekucji, chyba ze sad okresli inny sposób sprzedazy.

Rozdzial 8. (658) Stwierdzenie nabycia spadku

Art. 669. Sad spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na która wzywa wnioskodawce oraz osoby mogace wchodzic w rachube jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Art. 6691. (659) § 1. Sad spadku uchyla zarejestrowany akt poswiadczenia dziedziczenia, jezeli w odniesieniu do tego samego spadku zostalo wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 2. W przypadku zarejestrowania dwóch lub wiecej aktów poswiadczenia dziedziczenia w odniesieniu do tego samego spadku, sad spadku na wniosek zainteresowanego uchyla wszystkie akty poswiadczenia dziedziczenia i wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
§ 3. Poza okolicznosciami wskazanymi w § 1 i 2, uchylenie zarejestrowanego aktu poswiadczenia dziedziczenia jest dopuszczalne jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie.
§ 4. W przypadku uchylenia zarejestrowanego aktu poswiadczenia dziedziczenia, sad zawiadamia o tym notariusza, który uchylony akt sporzadzil, oraz Krajowa Rade Notarialna, przesylajac odpisy wydanego orzeczenia.

Art. 670. (660) Sad spadku bada z urzedu, kto jest spadkobierca. W szczególnosci bada, czy spadkobierca pozostawil testament, oraz wzywa do zlozenia testamentu osobe, co do której bedzie uprawdopodobnione, ze testament u niej sie znajduje. Jezeli testament zostanie zlozony, sad dokona jego otwarcia i ogloszenia.

Art. 671. § 1. Za dowód, ze nie ma innych spadkobierców, moze byc przyjete zapewnienie zlozone przez zglaszajacego sie spadkobierce.
§ 2. W zapewnieniu zglaszajacy sie powinien zlozyc oswiadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:
1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wylaczalyby znanych spadkobierców od dziedziczenia lub dziedziczylyby wraz z nimi;
2) o testamentach spadkodawcy.
§ 3. Pod wzgledem skutków karnych zapewnienie jest równoznaczne ze zlozeniem zeznan pod przyrzeczeniem, o czym sedzia powinien uprzedzic skladajacego zapewnienie.

Art. 672. Jezeli zapewnienie nie bylo zlozone albo jezeli zapewnienie lub inne dowody nie beda uznane przez sad za wystarczajace, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku moze zapasc dopiero po wezwaniu spadkobierców przez ogloszenie.

Art. 673. Ogloszenie powinno zawierac:
1) imie, nazwisko, zawód oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;
2) date smierci spadkodawcy;
3) wskazanie majatku pozostalego po spadkodawcy;
4) wezwanie, aby spadkobiercy w ciagu szesciu miesiecy od dnia wskazanego w ogloszeniu zglosili i udowodnili nabycie spadku, gdyz w przeciwnym razie moga byc pominieci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 674. § 1. Ogloszenie powinno byc umieszczone w pismie poczytnym na calym obszarze Panstwa i podane publicznie do wiadomosci w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposób w miejscu tym przyjety.
§ 2. Jezeli wartosc spadku jest nieznaczna, sad moze zaniechac umieszczenia ogloszenia w pismie.

Art. 675. Po uplywie szesciu miesiecy od daty ogloszenia sad wyznaczy w celu rozpoznania zgloszonych zadan rozprawe, na której wezwie takze osoby, która zglosily zadanie i podaly miejsce zamieszkania.

Art. 676. Jezeli w ciagu szesciu miesiecy od dnia ogloszenia o wezwaniu spadkobierców nikt nie zglosil nabycia spadku albo, zglosiwszy je, nie udowodnil go na rozprawie, sad wyda postanowienie stwierdzajace nabycie spadku przez spadkobierców, których prawa zostaly wykazane, a w ich braku - przez Skarb Panstwa jako spadkobierce ustawowego.

Art. 677. (661) Sad stwierdzi nabycie spadku przez spadkobierców, chocby byly nimi inne osoby niz te, które wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sad wymienia spadkodawce oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadl, jak równiez wysokosc ich udzialów.

Art. 678. (662) Jezeli stwierdzone zostalo nabycie spadku albo zarejestrowany zostal akt poswiadczenia dziedziczenia po osobie uznanej za zmarla lub której zgon zostal stwierdzony postanowieniem sadu, a postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarla lub o stwierdzeniu jej zgonu zostalo uchylone, sad spadku z urzedu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poswiadczenia dziedziczenia.

Art. 679. § 1. (663) Dowód, ze osoba, która uzyskala stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobierca lub ze jej udzial w spadku jest inny niz stwierdzony, moze byc przeprowadzony tylko w postepowaniu o uchylenie lub zmiane stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdzialu. Jednakze ten, kto byl uczestnikiem postepowania o stwierdzenie nabycia spadku, moze tylko wówczas zadac zmiany postanowienia stwierdzajacego nabycie spadku, gdy zadanie opiera na podstawie, której nie mógl powolac w tym postepowaniu, a wniosek o zmiane sklada przed uplywem roku od dnia, w którym uzyskal te moznosc.
§ 2. Wniosek o wszczecie takiego postepowania moze zglosic kazdy zainteresowany.
§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, ze spadek w calosci lub w czesci nabyla inna osoba niz wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sad spadku, zmieniajac to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
§ 4. (664) Przepisy § 1-3 stosuje sie odpowiednio do zarejestrowanego aktu poswiadczenia dziedziczenia.

Rozdzial 9. (665) Dzial spadku

Art. 680. § 1. (666) We wniosku o dzial spadku nalezy powolac postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poswiadczenia dziedziczenia oraz spis inwentarza, jak równiez podac, jakie spadkodawca sporzadzil testamenty, gdzie zostaly zlozone i gdzie sie znajduja. Jezeli spis inwentarza nie zostal sporzadzony, nalezy we wniosku wskazac majatek, który ma byc przedmiotem dzialu.
§ 2. W wypadku gdy w sklad spadku wchodzi nieruchomosc, nalezy przedstawic dowody stwierdzajace, ze nieruchomosc stanowila wlasnosc spadkodawcy.

Art. 681. (667) Jezeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastapilo i nie zostal sporzadzony zarejestrowany akt poswiadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sad w toku postepowania dzialowego, stosujac przepisy rozdzialu 8.

Art. 682. (668) Wspólspadkobiercy powinni podac sadowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majatku, a takze zarobków i majatku malzonka, wyjasnic, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak równiez podac inne okolicznosci, które moga miec wplyw na rozstrzygniecie, co kazdy ze wspólspadkobierców ma otrzymac ze spadku. Jezeli przedmiotem dzialu jest gospodarstwo rolne, wspólspadkobiercy powinni w szczególnosci podac dane dotyczace okolicznosci przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego.

Art. 683. (669) Na zadanie uczestnika dzialu, zgloszone nie pózniej niz na pierwszej rozprawie, sad spadku moze przekazac sprawe sadowi rejonowemu, w którego okregu znajduje sie spadek lub jego znaczna czesc, albo sadowi rejonowemu, w którego okregu mieszkaja wszyscy wspólspadkobiercy.

Art. 684. Sklad i wartosc spadku ulegajacego podzialowi ustala sad.

Art. 685. W razie sporu o istnienie uprawnienia do zadania dzialu spadku, jak równiez w razie sporu miedzy wspólspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot nalezy do spadku, sad spadku moze wydac postanowienie wstepne.

Art. 686. W postepowaniu dzialowym sad rozstrzyga takze o istnieniu zapisów, których przedmiotem sa rzeczy lub prawa nalezace do spadku, jak równiez o wzajemnych roszczeniach pomiedzy wspólspadkobiercami z tytulu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pozytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakladów i splaconych dlugów spadkowych.

Art. 687. W braku podstaw do wydania postanowienia dzialowego na podstawie zgodnego wniosku uczestników, dzial spadku bedzie rozpoznany wedlug przepisów ponizszych.

Art. 688. Do dzialu spadku stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace zniesienia wspólwlasnosci, a w szczególnosci art. 618 § 2 i 3.

Art. 689. Jezeli caly majatek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzace w jego sklad stanowia wspólwlasnosc z innego tytulu niz dziedziczenie, dzial spadku i zniesienie wspólwlasnosci moga byc polaczone w jednym postepowaniu.

Rozdzial 10. (670) Inne sprawy spadkowe

Art. 690. § 1. W razie uchylenia sie od skutków prawnych oswiadczenia o przyjeciu lub odrzuceniu spadku sad przeprowadza rozprawe.
§ 2. (671) Jezeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sad uchylenia sie, o którym mowa w § 1, ulega zmianie krag osób, co do których nabycie spadku zostalo juz stwierdzone albo zarejestrowany zostal akt poswiadczenia dziedziczenia, sad po przeprowadzeniu rozprawy zmienia z urzedu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo uchyla zarejestrowany akt poswiadczenia dziedziczenia i orzeka w tym przedmiocie.

Art. 691. § 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest osoba zainteresowana. Rozstrzygniecie wniosku nastapi po wysluchaniu wykonawcy testamentu.
§ 2. (672) Wykonawca testamentu zwolniony z obowiazków powinien zwrócic zaswiadczenie o swych uprawnieniach.

DZIAL IVA. (673) SPRAWY Z ZAKRESU PRZEPISÓW O PRZEDSIEBIORSTWACH PANSTWOWYCH I O SAMORZADZIE ZALOGI PRZEDSIEBIORSTWA PANSTWOWEGO

Art. 6911. (674) § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach o rozstrzygniecie sporu miedzy:
1) rada pracownicza przedsiebiorstwa a dyrektorem przedsiebiorstwa,
2) organami przedsiebiorstwa a organem zalozycielskim przedsiebiorstwa,
3) organami przedsiebiorstwa a organem sprawujacym nadzór nad przedsiebiorstwem.
§ 2. (675) Sprawy wymienione w § 1 rozpoznaja sady okregowe.

Art. 6912. Wlasciwy jest sad miejsca siedziby przedsiebiorstwa (zrzeszenia), z którego dzialalnoscia wiaze sie przedmiot sporu.

Art. 6913. W sprawach, o których mowa w art. 6911, zdolnosc sadowa maja ponadto dyrektor przedsiebiorstwa i dyrektor zrzeszenia przedsiebiorstw, dzialajacy w tym charakterze, oraz rada pracownicza przedsiebiorstwa i rada zrzeszenia przedsiebiorstw.

Art. 6914. W imieniu rady pracowniczej przedsiebiorstwa moze wystepowac kazdy wyznaczony przez rade jej czlonek.

Art. 6915. § 1. Pelnomocnikiem rady pracowniczej moze byc równiez kazdy pracownik przedsiebiorstwa, któremu przysluguje bierne prawo wyborcze do organów samorzadu zalogi przedsiebiorstwa, lub radca prawny nie zatrudniony w tym przedsiebiorstwie.
§ 2. Pelnomocnikiem dyrektora przedsiebiorstwa moze byc równiez radca prawny lub inny pracownik przedsiebiorstwa.
§ 3. Pelnomocnikiem dyrektora przedsiebiorstwa i rady pracowniczej w sprawach miedzy nimi a organem zalozycielskim lub organem sprawujacym nadzór nad przedsiebiorstwem moze byc równiez radca prawny przedsiebiorstwa, chyba ze miedzy dyrektorem a rada zachodzi sprzecznosc interesów.

Art. 6916. Przepisy art. 6914 i 6915 stosuje sie odpowiednio do rady zrzeszenia przedsiebiorstw, a przepis art. 6915 - takze do dyrektora zrzeszenia.

Art. 6917. Orzeczenie rozstrzygajace spór moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 6918. Koszty postepowania obciazajace zarówno rade pracownicza, jak i dyrektora przedsiebiorstwa ponosi przedsiebiorstwo, a obciazajace rade zrzeszenia przedsiebiorstw lub dyrektora tego zrzeszenia ponosi zrzeszenie.

Art. 6919. Przepisów niniejszego dzialu nie stosuje sie w sprawach o odszkodowanie.

DZIAL V. (676)SPRAWY DEPOZYTOWE

Rozdzial 1. Zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego

Art. 692. W sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego wlasciwy jest sad miejsca wykonania zobowiazania. Jezeli miejsca tego nie da sie ustalic, wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania - sad miejsca zamieszkania dluznika. Jezeli zobowiazanie jest zabezpieczone wpisem w ksiedze wieczystej, wlasciwy jest sad miejsca polozenia nieruchomosci.

Art. 693. We wniosku o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego nalezy:
1) okreslic zobowiazanie, przy wykonaniu którego sklada sie przedmiot;
2) przytoczyc okolicznosci uzasadniajace zlozenie;
3) dokladnie oznaczyc przedmiot, który ma byc zlozony;
4) wskazac osobe, której przedmiot ma byc wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastapic.

Art. 6931. W postepowaniu o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego sad nie bada prawdziwosci twierdzen zawartych we wniosku, ograniczajac sie do oceny, czy wedlug przytoczonych okolicznosci zlozenie do depozytu jest prawnie uzasadnione.

Art. 6932. § 1. Zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego moze byc dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sadu.
§ 2. Jezeli jednak przedmiotem swiadczenia sa pieniadze polskie, zlozenie do depozytu moze byc dokonane równiez przed uzyskaniem zezwolenia sadu. W takim wypadku dluznik powinien równoczesnie ze zlozeniem pieniedzy zglosic wniosek o zezwolenie na zlozenie do depozytu. W razie uwzglednienia tego wniosku zlozenie do depozytu uwaza sie za dokonane w chwili, w której rzeczywiscie nastapilo.

Art. 6933. § 1. Jezeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie sa znane, o zezwoleniu na zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego sad oglosi publicznie w budynku sadowym oraz w lokalu organu gminy. Ponadto sad zarzadza umieszczenie ogloszenia w dzienniku o zasiegu ogólnopolskim lub podaje je w inny sposób do wiadomosci publicznej; moze je równiez oglosic w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
§ 2. Ogloszenie powinno zawierac dane okreslone w art. 693 pkt 1, 3 i 4 oraz wezwanie wierzyciela do odbioru depozytu.
§ 3. Jezeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie sa znane, sad ustanawia kuratora. Przepis art. 510 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 6934. § 1. Sad moze zazadac, aby depozyt zostal zlozony w odpowiednim opakowaniu.
§ 2. Przed przyjeciem kosztownosci do depozytu sadowego poddaje sie je opisowi i oszacowaniu przez bieglego w obecnosci dluznika lub wyznaczonej przez niego osoby.

Art. 6935. § 1. Jezeli dluznik jest zobowiazany do swiadczen powtarzajacych sie, a zachodza warunki do zlozenia do depozytu sadowego swiadczen juz wymagalnych, sad moze zezwolic dluznikowi na skladanie w przyszlosci do depozytu dalszych swiadczen w chwili, gdy stana sie wymagalne. O zlozeniu kazdego swiadczenia sad zawiadamia wierzyciela.
§ 2. Na wniosek wierzyciela sad uchyli postanowienie o zezwoleniu dluznikowi na skladanie do depozytu swiadczen na zasadach okreslonych w § 1, jezeli wierzyciel wyrazi gotowosc przyjmowania i pokwitowania odbioru dalszych swiadczen wymagalnych.

Art. 6936. § 1. Pieniadze, kosztownosci, ksiazeczki oszczednosciowe, papiery wartosciowe i inne dokumenty oraz przedmioty, które maja byc przyjete do depozytu sadowego na podstawie przepisów szczególnych, przechowuje sie w sadzie lub w banku. Inne przedmioty przechowuje sie w miejscu wyznaczonym przez sad.
§ 2. Jezeli przedmiotem swiadczenia jest ksiazeczka oszczednosciowa, a przechowanie nie nastepuje u jej wystawcy, o przyjeciu ksiazeczki oszczednosciowej do depozytu sad zawiadomi tego wystawce.

Art. 6937. § 1. W celu sprawowania dozoru nad przedmiotami przechowywanymi w wyznaczonym miejscu sad ustanowi dozorce. Przed wydaniem postanowienia sad wyslucha wniosku dluznika co do osoby dozorcy. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 2. Do dozorcy stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace dozorcy w toku egzekucji sadowej.

Art. 6938. Dokumenty i inne depozyty rzeczowe przechowuje sie w stanie niezmienionym.

Art. 6939. § 1. Jezeli przedmiotem swiadczenia, które ma byc zlozone do depozytu sadowego, jest rzecz ruchoma ulegajaca latwemu zepsuciu, jak równiez rzecz ruchoma, której przechowywanie byloby zwiazane z kosztami niewspólmiernie wysokimi w stosunku do jej wartosci lub nadmiernymi trudnosciami albo powodowaloby znaczne obnizenie jej wartosci, sad na wniosek dluznika zarzadzi postanowieniem sprzedaz rzeczy wedlug przepisów o egzekucji z ruchomosci.
§ 2. Uzyskana ze sprzedazy kwote komornik sklada do depozytu sadowego.

Art. 69310. Po przyjeciu depozytu sad wyda dluznikowi pokwitowanie.

Rozdzial 2 Zwrot depozytu sadowego skladajacemu i wydanie depozytu sadowego uprawnionemu

Art. 69311. § 1. Na zadanie dluznika sad zwróci mu depozyt, jezeli wierzyciel nie zazadal wydania depozytu.
§ 2. Jezeli wniosek dluznika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostaly zgloszone równoczesnie, sad postanowi wydac depozyt wierzycielowi.

Art. 69312. W razie zlozenia depozytu na skutek orzeczenia sadu lub innego organu, depozyt nie moze byc zwrócony dluznikowi bez zezwolenia sadu lub innego organu, który wydal to orzeczenie, chyba ze z orzeczenia wynika co innego.

Art. 69313. Jezeli zlozenie przedmiotu do depozytu nastapilo w celu nadania klauzuli wykonalnosci tytulowi egzekucyjnemu, depozyt nie moze byc zwrócony dluznikowi bez zgody wierzyciela, chyba ze wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci zostal cofniety.

Art. 69314. Na zadanie wierzyciela sad postanowi wydac mu depozyt, jezeli zachodza warunki okreslone we wniosku o zlozenie do depozytu.

Art. 69315. Jezeli zobowiazanie bylo zabezpieczone wpisem w ksiedze wieczystej, a na skutek zlozenia przedmiotu swiadczenia do depozytu nastapilo wykreslenie tego wpisu, dluznik moze zadac wydania mu depozytu tylko za zgoda wierzyciela, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 69316. Na zadanie dluznika, zgloszone przed wydaniem przez sad postanowienia o wydaniu depozytu, sad przyzna mu od wierzyciela zwrot kosztów postepowania.

Art. 69317. Jezeli zlozenie do depozytu sadowego nastapilo na zadanie wlasciwego organu, depozyt wydaje sie osobie uprawnionej dopiero po wykazaniu przez nia, ze warunki, pod którymi wydanie depozytu moglo nastapic, zostaly spelnione.

Rozdzial 3 Postepowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjetego depozytu

Art. 69318. § 1. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjetych depozytów, o ile przepisy innych ustaw nie stanowia inaczej.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, wlasciwy jest sad miejsca zlozenia depozytu.

Art. 69319. § 1. We wniosku o stwierdzenie likwidacji niepodjetego depozytu nalezy:
1) wskazac okolicznosci, w których nastapilo zlozenie depozytu;
2) dokladnie okreslic depozyt podlegajacy likwidacji;
3) wskazac osobe, która jest uprawniona do odbioru depozytu.
§ 2. W przypadku gdy nie jest znana osoba uprawniona do odbioru depozytu lub nie jest znane jej miejsce zamieszkania lub siedziba, wnioskodawca jest obowiazany przedstawic dowody potwierdzajace dokonanie czynnosci majacych na celu wyjasnienie tych okolicznosci.

Art. 69320. W sprawie o stwierdzenie likwidacji niepodjetego depozytu sad moze wszczac postepowanie z urzedu.

Art. 69321. Uczestników, którzy nie sa znani lub których miejsce zamieszkania lub siedziba nie jest znane, sad wzywa do udzialu w postepowaniu przez obwieszczenie publiczne w budynku sadowym.

Art. 69322. Do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjetego depozytu jest obowiazany naczelnik wlasciwego urzedu skarbowego w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

DZIAL VI. POSTEPOWANIE REJESTROWE(677)

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje sie do postepowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym (sprawach rejestrowych).
§ 2. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do innych postepowan rejestrowych prowadzonych przez sady, jezeli przepisy szczególne nie stanowia inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wylacznie wlasciwy jest sad rejonowy (sad gospodarczy) wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe podmiotu, którego wpis dotyczy (sad rejestrowy).

Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego sklada podmiot podlegajacy wpisowi do tego rejestru, jezeli przepisy szczególne nie stanowia inaczej.
§ 2. Podmiot podlegajacy wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego jest uczestnikiem postepowania, chociazby nie byl wnioskodawca. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje sie.
§ 3. (678) Wniosek zlozony do sadu rejestrowego droga elektroniczna powinien byc opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 4. (679) W przypadku zlozenia wniosku w sposób opisany w § 3 wszelkie doreczenia orzeczen i pism sadowych dokonywane beda na adres elektroniczny, z którego wniosek zostal wyslany.
§ 5. (680) Orzeczenia i pisma sadowe wyslane w sposób, o którym mowa w § 4, uznaje sie za doreczone z data wskazana w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji. W przypadku braku takiego potwierdzenia doreczenie uznaje sie za skuteczne z uplywem 14 dni od daty umieszczenia korespondencji pod adresem okreslonym w § 4.

Art. 6944. (681) § 1. Dokumenty, na których podstawie dokonuje sie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, sklada sie w oryginalach albo poswiadczonych urzedowo odpisach lub wyciagach.
§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, skladane droga elektroniczna, powinny byc opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.
§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciagi, odpisy i poswiadczenia dokumentów moga byc przeslane do sadu droga elektroniczna, jezeli notariusz opatrzyl je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego nastepuje na podstawie postanowienia.
§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy sa skuteczne i wykonalne z chwila ich wydania, z wyjatkiem postanowien dotyczacych wykreslenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego.
§ 3. Postanowieniom dotyczacym stosowania srodków przymusu sad rejestrowy moze nadac rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osób.

Art. 6946. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.
§ 2. Sad rejestrowy z urzedu sporzadza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, które zostalo wydane z urzedu.

Art. 6947. W razie uwzglednienia srodka odwolawczego od orzeczenia wydanego w postepowaniu rejestrowym, dotyczacego wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, sad drugiej instancji uchyla zaskarzone orzeczenie i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania sadowi rejestrowemu. Rozpoznajac ponownie sprawe, sad rejestrowy uwzglednia wskazania sadu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Art. 6948. § 1. Koszty postepowania rejestrowego ponosi podmiot podlegajacy obowiazkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.
§ 2. Koszty postepowania wszczetego przez osobe, która nie jest upowazniona do dzialania w imieniu podmiotu podlegajacego obowiazkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, ponosi wnioskodawca, chyba ze wniosek jego zostal uwzgledniony w calosci lub w istotnej czesci.
§ 3. Wpisy z urzedu dokonywane przez sad na podstawie art. 12 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 41 pkt 4 i 5, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 46 ust. 2, art. 55 i art. 60 ust. 1 oraz wpisy dokonywane przez sad na podstawie art. 41 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym sa wolne od oplat sadowych.

Ksiega trzecia. (682) (uchylona)

Art. 695. (uchylony).

Art. 696. (uchylony).

Art. 697. (uchylony).

Art. 698. (uchylony).

Art. 699. (uchylony).

Art. 700. (uchylony).

Art. 701. (uchylony).

Art. 702. (uchylony).

Art. 703. (uchylony).

Art. 704. (uchylony).

Art. 705. (uchylony).

Art. 706. (uchylony).

Art. 707. (uchylony).

Art. 708. (uchylony).

Art. 709. (uchylony).

Art. 710. (uchylony).

Art. 711. (uchylony).

Art. 712. (uchylony).

Art. 713. (uchylony).

Art. 714. (uchylony).

Art. 715. (uchylony).

Ksiega czwarta. POSTEPOWANIE W RAZIE ZAGINIECIA LUB ZNISZCZENIA AKT

Art. 716. Odtworzeniu ulegaja akta zaginione lub zniszczone w calosci lub czesci. W sprawie prawomocnie zakonczonej odtworzeniu podlega orzeczenie konczace postepowanie w sprawie oraz ta czesc akt, która jest niezbedna do ustalenia jego tresci i do wznowienia postepowania.

Art. 717. § 1. Sad wszczyna postepowanie z urzedu lub na wniosek.
§ 2. Sad wszczyna postepowanie tylko na wniosek, jezeli zaginiecie lub zniszczenie akt nastapilo wskutek sily wyzszej. Równiez w tym wypadku sad moze jednak wszczac postepowanie z urzedu, jezeli sprawa, której akta zaginely lub ulegly zniszczeniu, byla lub mogla byc wszczeta z urzedu.

Art. 718. § 1. Do zgloszenia wniosku o odtworzenie akt uprawniona jest strona, uczestnik postepowania lub interwenient.
§ 2. Wniosek o odtworzenie akt sprawy bedacej w toku zglosic mozna w ciagu lat trzech od zaginiecia lub zniszczenia akt, a wniosek o odtworzenie akt sprawy prawomocnie zakonczonej - w ciagu lat dziesieciu od tej chwili.
§ 3. Ograniczenia powyzsze nie dotycza wniosku o odtworzenie akt sprawy o prawa stanu.

Art. 719. § 1. Do odtworzenia akt sprawy bedacej w toku wlasciwy jest sad, w którym sprawa ostatnio sie toczyla.
§ 2. (683) Jezeli wlasciwy bylby sad drugiej instancji lub Sad Najwyzszy, sad ten przekaze sprawe sadowi pierwszej instancji, chyba ze chodzi o odtworzenie tylko akt sadu drugiej instancji lub akt Sadu Najwyzszego.
§ 3. Postepowanie w razie zaginiecia lub zniszczenia akt w sprawie prawomocnie zakonczonej przeprowadza sad, w którym sprawa toczyla sie w pierwszej instancji.

Art. 720. (684) Do odtworzenia akt sprawy zakonczonej w panstwowym biurze notarialnym wlasciwy jest sad rejonowy, w którego okregu znajdowalo sie to biuro.

Art. 721. We wniosku o odtworzenie akt nalezy okreslic dokladnie sprawe, dolaczyc wszelkie urzedowo poswiadczone odpisy znajdujace sie w posiadaniu zglaszajacego wniosek oraz wskazac znane mu miejsca, w których dokumenty lub ich odpisy sie znajduja.

Art. 722. § 1. (685) Przewodniczacy wzywa osoby, organy administracji publicznej lub instytucje wskazane we wniosku oraz znane sadowi urzedowo do zlozenia w okreslonym terminie poswiadczonych urzedowo odpisów dokumentów bedacych w ich posiadaniu albo do oswiadczenia, ze ich nie posiadaja.
§ 2. Jezeli osoba wezwana nie posiada dokumentu lub odpisu, a przed wezwaniem byla w jego posiadaniu, powinna wyjasnic, gdzie dokument lub odpis sie znajduje.

Art. 723. § 1. Sad moze skazac na grzywne kazdego, kto nie uczyni zadosc wezwaniu dokonanemu w mysl artykulu poprzedzajacego.
§ 2. Jezeli wezwana byla osoba prawna lub inna organizacja, ukaraniu podlega jej kierownik lub pracownik, którego obowiazkiem bylo uczynic zadosc wezwaniu.

Art. 724. Jezeli poswiadczone urzedowo odpisy zostana zlozone, przewodniczacy zarzadza dolaczenie ich do akt. Odpis zarzadzenia dorecza sie stronom.

Art. 725. Jezeli odtworzenia akt nie mozna przeprowadzic w trybie przewidzianym w artykulach poprzedzajacych, przewodniczacy wzywa strony do zlozenia dokladnych oswiadczen co do tresci zaginionych lub zniszczonych pism oraz dowodów na zawarte w nich twierdzenia, nie wylaczajac prywatnych odpisów oraz innych pism i notatek, które moga byc pomocne przy odtworzeniu akt.

Art. 726. Niezaleznie od oswiadczen i wniosków stron sad przeprowadza z urzedu dochodzenia, nie pomijajac zadnej okolicznosci, która moze miec znaczenie dla ustalenia tresci zaginionych lub zniszczonych akt. Sad bierze zwlaszcza pod uwage wpisy do repertoriów i innych ksiag biurowych. Sad moze tez przesluchac w charakterze swiadków sedziów, prokuratorów, protokolantów, pelnomocników stron i inne osoby, które uczestniczyly w postepowaniu lub które moga wypowiedziec sie co do tresci akt, jak równiez moze zarzadzic przesluchanie stron.

Art. 727. Po przeprowadzeniu postepowania w mysl dwóch artykulów poprzedzajacych sad orzeka postanowieniem, w jaki sposób i w jakim zakresie zaginione akta maja byc odtworzone lub ze odtworzenie akt jest niemozliwe. Na postanowienie przysluguje zazalenie.

Art. 728. Jezeli akta nie moga byc odtworzone lub odtworzone zostaly w czesci niewystarczajacej do podjecia dalszego postepowania, sprawa moze byc wszczeta ponownie. We wszystkich innych wypadkach sad podejmuje postepowanie w takim stanie, w jakim okaze sie to mozliwe przy uwzglednieniu akt pozostalych i odtworzonych. Na postanowienie co do podjecia dalszego postepowania przysluguje zazalenie.

Art. 729. Bieg przedawnienia przerwany przez pierwotne wszczecie sprawy rozpoczyna sie na nowo od daty uprawomocnienia sie postanowienia stwierdzajacego niemozliwosc odtworzenia akt lub odmawiajacego podjecia dalszego postepowania.

CZESC DRUGA(686)

POSTEPOWANIE ZABEZPIECZAJACE

TYTUL I. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 730. § 1. W kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny mozna zadac udzielenia zabezpieczenia.
§ 2. Sad moze udzielic zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytulu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jezeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o swiadczenie, którego termin spelnienia jeszcze nie nastapil.

Art. 7301. § 1. Udzielenia zabezpieczenia moze zadac kazda strona lub uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
§ 2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemozliwi lub powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie.
§ 3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron lub uczestników postepowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna, a obowiazanego nie obciazac ponad potrzebe.

Art. 731. Zabezpieczenie nie moze zmierzac do zaspokojenia roszczenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 732. Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postepowanie moze byc wszczete z urzedu - takze z urzedu.

Art. 733. Udzielajac zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania w sprawie, sad wyznacza termin, w którym pismo wszczynajace postepowanie powinno byc wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie moze przekraczac dwóch tygodni.

Art. 734. (687) Do udzielenia zabezpieczenia wlasciwy jest sad, do którego wlasciwosci nalezy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jezeli nie mozna ustalic takiego sadu, wlasciwy jest sad, w którego okregu ma byc wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia mialoby byc wykonane w okregach róznych sadów - sad rejonowy dla m. st. Warszawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgloszony w toku postepowania rozpoznaje sad tej instancji, w której toczy sie postepowanie, z wyjatkiem przypadku, gdy sadem tym jest Sad Najwyzszy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sad pierwszej instancji.

Art. 735. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 736. § 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadac wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierac:
1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniezne takze wskazanie sumy zabezpieczenia;
2) uprawdopodobnienie okolicznosci uzasadniajacych wniosek.
§ 2. Jezeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia zlozono przed wszczeciem postepowania, nalezy nadto zwiezle przedstawic przedmiot sprawy.
§ 3. Wskazana w § 1 suma zabezpieczenia nie moze byc wyzsza od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta moze obejmowac takze przewidywane koszty postepowania.
§ 4. Jezeli w ramach zabezpieczenia obowiazany sklada sume zabezpieczenia, sume te umieszcza sie na rachunku depozytowym sadu, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 737. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie tygodnia od dnia jego wplywu do sadu, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Jezeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, nalezy ja wyznaczyc tak, aby rozprawa mogla odbyc sie w terminie miesiecznym od dnia wplywu wniosku.

Art. 738. Sad rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorac za podstawe orzeczenia material zebrany w sprawie. W razie stwierdzenia, ze wniosek nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w art. 736, przewodniczacy zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupelnienia.

Art. 739. § 1. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sad moze uzaleznic od zlozenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczen obowiazanego powstalych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej bedzie przyslugiwalo obowiazanemu pierwszenstwo zaspokojenia przed innymi naleznosciami zaraz po kosztach egzekucyjnych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie, gdy uprawnionym jest Skarb Panstwa oraz w wypadku zabezpieczenia roszczen alimentacyjnych, o rente, a takze naleznosci pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w czesci nieprzekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika.

Art. 740. § 1. Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegajace wykonaniu przez organ egzekucyjny, sad dorecza tylko uprawnionemu, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej. Doreczenia obowiazanemu dokonuje organ egzekucyjny równoczesnie z przystapieniem do wykonania postanowienia.
§ 2. W wypadkach objetych § 1 obowiazanemu nie dorecza sie równiez zazalenia uprawnionego ani postanowienia sadu drugiej instancji rozstrzygajacego o tym zazaleniu.
§ 3. Jezeli ustanowiono jako zabezpieczenie zarzad nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo czescia gospodarstwa rolnego obowiazanego, doreczenia obowiazanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia dokonuje zarzadca ustanowiony przez sad. Jezeli obowiazany odmawia przyjecia postanowienia albo gdy zarzadca jest wprowadzony w zarzad przez komornika, doreczenia postanowienia o zabezpieczeniu dokonuje komornik.

Art. 741. Na postanowienie sadu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysluguje zazalenie.

Art. 742. § 1. Obowiazany moze w kazdym czasie zadac uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni sie przyczyna zabezpieczenia. Jezeli obowiazany zlozy na rachunek depozytowy sadu sume zabezpieczenia zadana przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 § 3 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 3. Wniesienie zazalenia na postanowienie uchylajace lub zmieniajace postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.
§ 4. Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje sie, gdy uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nastapilo na skutek zlozenia przez obowiazanego na rachunek depozytowy sadu sumy wystarczajacej do zabezpieczenia.
§ 5. Do sumy zlozonej przez obowiazanego na rachunek depozytowy sadu przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 743. § 1. Jezeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, ze sad nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzule wykonalnosci z urzedu. W razie zbiegu zabezpieczenia udzielonego przez sad i organ administracyjny przepisy art. 773 i art. 774 nie maja zastosowania, z wyjatkiem wypadków przewidzianych w art. 751.
§ 2. Jezeli z uwagi na swa tresc postanowienie podlega wykonaniu w inny sposób, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace tego sposobu. Podstawa przeprowadzenia postepowania jest wtedy postanowienie zaopatrzone z urzedu przez przewodniczacego we wzmianke o wykonalnosci.

Art. 7431. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim stanowi podstawe do podjecia czynnosci zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzacym w sklad majatku wspólnego.
§ 2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiazanej z wykonaniem zabezpieczenia malzonek obowiazanego moze sprzeciwic sie wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujacy zabezpieczenie niezwlocznie zawiadamia uprawnionego.
§ 3. Sprzeciw malzonka obowiazanego, o którym mowa w § 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jezeli jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje sie wyplate pieniedzy uzyskanych w postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 4. W razie sprzeciwu, o którym mowa w § 2, uprawniony moze w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia go, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzacym w sklad majatku wspólnego, wystapic do sadu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalnosci przeciwko malzonkowi obowiazanego. Przepisy art. 787 stosuje sie odpowiednio. Upadek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje równiez w razie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalnosci.

Art. 744. § 1. W razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postepowania, zabezpieczenie upada.
§ 2. Zabezpieczenie upada równiez, gdy zostalo udzielone przed wszczeciem postepowania, jezeli uprawniony nie wystapil we wszczetym postepowaniu w sprawie o calosc roszczenia lub tez wystapil o roszczenia inne niz to, które zostalo zabezpieczone.
§ 3. W sprawach wymienionych w § 1 i § 2 przepis art. 7541 § 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 745. § 1. O kosztach postepowania zabezpieczajacego sad rozstrzyga w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie, a o kosztach postepowania zabezpieczajacego pózniej powstalych rozstrzyga na wniosek strony sad, który udzielil zabezpieczenia.
§ 2. Jezeli postanowienie, w którym udzielono zabezpieczenia, zostalo wydane przed wszczeciem postepowania w sprawie, a uprawniony nie zachowal wyznaczonego mu terminu do jej wszczecia, obowiazany moze w terminie dwóch tygodni od uplywu tego terminu zlozyc wniosek o przyznanie mu kosztów. W tym terminie wniosek taki moze zglosic uprawniony, jezeli nie wytoczyl sprawy dlatego, ze obowiazany zaspokoil jego roszczenie.

Art. 746. § 1. Jezeli uprawniony nie wniósl pisma wszczynajacego postepowanie w wyznaczonym terminie albo cofnal pozew lub wniosek, jak równiez gdy pozew zwrócono lub odrzucono albo powództwo badz wniosek oddalono lub postepowanie umorzono, a takze w przypadkach wskazanych w art. 744 § 2, obowiazanemu przysluguje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie wygasa, jezeli nie bedzie dochodzone w ciagu roku od dnia powstania szkody.
§ 2. Uprawnieni, którzy lacznie uzyskali zabezpieczenie, ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wyrzadzona szkode.
§ 3. Jezeli w terminie miesiaca od dnia powstania roszczenia, o którym mowa w § 1, obowiazany nie wytoczyl powództwa, sad zwraca uprawnionemu, na jego wniosek, kaucje zlozona na zabezpieczenie tego roszczenia.

TYTUL II. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN PIENIEZNYCH

Art. 747. Zabezpieczenie roszczen pienieznych nastepuje przez:
1) zajecie ruchomosci, wynagrodzenia za prace, wierzytelnosci z rachunku bankowego albo innej wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego;
2) obciazenie nieruchomosci obowiazanego hipoteka przymusowa;
3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciazania nieruchomosci, która nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej lub której ksiega wieczysta zaginela lub ulegla zniszczeniu;
4) obciazenie statku albo statku w budowie hipoteka morska;
5) ustanowienie zakazu zbywania spóldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu;
6) ustanowienie zarzadu przymusowego nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo czescia gospodarstwa rolnego obowiazanego.

Art. 748. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym, w wypadkach, o których mowa w art. 747 pkt 2-6, dorecza sie równiez obowiazanemu.

Art. 749. Zabezpieczenie roszczen pienieznych przeciwko Skarbowi Panstwa jest niedopuszczalne.

Art. 750. Zabezpieczenie nie moze obejmowac rzeczy, wierzytelnosci i praw, z których egzekucja jest wylaczona.

Art. 751. § 1. Rzeczy ulegajace szybkiemu zepsuciu moga stanowic przedmiot zabezpieczenia, gdy obowiazany nie ma innego mienia, które mogloby zabezpieczyc roszczenia uprawnionego, istnieje zas mozliwosc sprzedazy tych rzeczy niezwlocznie.
§ 2. Sprzedaz rzeczy wymienionych w § 1 powinna nastapic niezwlocznie, wedlug przepisów o sprzedazy w trybie egzekucji z ruchomosci.
§ 3. Na wniosek obowiazanego sad rejonowy moze po wysluchaniu uprawnionego polecic komornikowi sprzedaz kazdej zajetej ruchomosci, wierzytelnosci lub prawa.
§ 4. Cene uzyskana ze sprzedazy sklada sie na rachunek depozytowy sadu na zabezpieczenie roszczen uprawnionego.

Art. 752. § 1. Zajete ruchomosci nie moga byc oddane pod dozór uprawnionemu. Zajete pieniadze sklada sie na rachunek depozytowy sadu, a zajete papiery wartosciowe sad sklada w banku.
§ 2. Sume zlozona na rachunek depozytowy sad umieszcza na wydzielonym, oprocentowanym rachunku bankowym w wysokosci oprocentowania udzielonego przez bank dla wkladów wyplacanych na kazde zadanie. Jezeli z okolicznosci sprawy wynika, ze zabezpieczenie moze trwac dluzej niz trzy miesiace, na wniosek obowiazanego, nalezy umiescic zlozone do depozytu sumy w banku wskazanym przez obowiazanego na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych.
§ 3. W sprawach, w których zabezpieczenie moze byc udzielone z urzedu, orzeczenia, o których mowa w § 2, sad wydaje z urzedu.

Art. 7521. (688) W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajecie praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartosciowych lub innym rachunku w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, obowiazany w terminie trzech miesiecy od dnia zajecia moze zlecic ich sprzedaz. Sume uzyskana ze sprzedazy umieszcza sie na rachunku depozytowym sadu. Obowiazany moze takze zlecic, by znajdujace sie na rachunku sumy pieniezne zostaly wplacone na rachunek depozytowy sadu. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7522. § 1. W razie zajecia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiebiorcy lub wlasciciela gospodarstwa rolnego sad na wniosek obowiazanego zlozony w terminie tygodniowym od dnia doreczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu okresla, jakie kwoty mozna pobierac na biezace wyplaty wynagrodzen za prace wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciezarami, a takze na biezace koszty prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
§ 2. Udzielajac zabezpieczenia, sad moze okreslic korzystanie z zajetego rachunku bankowego w inny sposób.
§ 3. Zajecie rachunku bankowego nie pozbawia obowiazanego prawa do polecenia przekazania zajetych kwot na rachunek depozytowy sadu w celu wplacenia sumy zabezpieczenia. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.
§ 4. Przepis § 3 stosuje sie odpowiednio, gdy w ramach zabezpieczenia zajeto inne wierzytelnosci i prawa majatkowe.

Art. 7523. § 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiajace zakaz zbywania spóldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu stanowi podstawe wpisu w ksiedze wieczystej ostrzezenia o zakazie zbywania tych praw. Wpisu dokonuje sie na wniosek uprawnionego. Postanowienie to dorecza sie takze spóldzielni mieszkaniowej.
§ 2. Spóldzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialnosc za szkode spowodowana czynnosciami umozliwiajacymi zbycie prawa, o którym mowa w § 1.

Art. 7524. § 1. Zarzad przymusowy ustanowiony nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego lub nad zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo nad czescia gospodarstwa rolnego wykonuje sie wedlug przepisów o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci, z zastrzezeniem, ze zarzadce ustanawia sad wydajacy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia oraz ze postanowienie o ustanowieniu zarzadcy jest jednoczesnie podstawa do wprowadzenia zarzadcy w zarzad, w razie gdyby istnialy przeszkody uniemozliwiajace zarzadcy objecie zarzadu. Zarzadca nie moze byc obowiazany.
§ 2. W toku sprawowania zarzadu sad moze, za zgoda uprawnionego i obowiazanego, zezwolic na wykonywanie zarzadu w inny sposób.
§ 3. Za zgoda obowiazanego sad postanowi, ze dochód uzyskiwany z zarzadu przeznaczony bedzie na zaspokojenie uprawnionego. Zgoda taka nie jest potrzebna w sprawach wymienionych w art. 753, art. 7531 i art. 754. Wydajac postanowienie o przekazywaniu dochodu na zaspokojenie uprawnionego, sad okresli wysokosc kwoty, do której wierzyciel winien byc zaspokojony, jezeli kwota ta nie zostala okreslona w postanowieniu o zabezpieczeniu.
§ 4. W razie wyrazenia zgody na zaspokojenie uprawnionego z dochodu uzyskanego przez zarzad, przepisy art. 7532 stosuje sie odpowiednio.
§ 5. W sprawach, o których mowa w § 2-4, orzeka sad wydajacy postanowienie o zabezpieczeniu.

Art. 7525. Czynnosci prawne obowiazanego dotyczace majatku objetego zarzadem przymusowym podjete po ustanowieniu zarzadu sa niewazne. Dla okreslenia czasu powstania skutków ustanowienia zarzadu przepisy art. 910 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7526. § 1. W razie skierowania egzekucji do skladników mienia objetego zarzadem przymusowym dalsze postepowanie prowadzone bedzie wedlug przepisów o egzekucji przez zarzad przymusowy. Przepisy art. 10644 i art. 106410 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Jezeli do przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego objetego zarzadem ustanowionym w postepowaniu zabezpieczajacym skierowano egzekucje przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, przepis art. 106414 stosuje sie odpowiednio.

Art. 753. § 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie moze polegac na zobowiazaniu obowiazanego do zaplaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo okreslonej sumy pienieznej. W sprawach tych podstawa zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.
§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sad z urzedu dorecza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Art. 7531. § 1. Przepis art. 753 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczenia roszczen o:
1) (689) rente, sume potrzebna na koszty leczenia, z tytulu odpowiedzialnosci za uszkodzenie ciala lub utrate zycia zywiciela albo rozstrój zdrowia oraz o zmiane uprawnien objetych trescia dozywocia na dozywotnia rente;
2) wynagrodzenie za prace;
3) naleznosci z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci albo kary umownej, jak równiez naleznosci z tytulu niezgodnosci towaru konsumpcyjnego z umowa sprzedazy konsumenckiej, przeciwko przedsiebiorcy do wysokosci dwudziestu tysiecy zlotych;
4) naleznosci z tytulu najmu lub dzierzawy, a takze naleznosci z tytulu oplat obciazajacych najemce lub dzierzawce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego lub uzytkowego - do wysokosci, o której mowa w pkt 3;
5) naprawienie szkody wynikajacej z naruszenia przepisów o ochronie srodowiska;
6) (690) naleznosci wynikajace z naruszenia autorskich praw majatkowych, praw pokrewnych i praw do baz danych oraz naleznosci wynikajace z naruszenia autorskich praw osobistych;
7) (691) naleznosci wynikajace z naruszenia patentu lub dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochronnego na wzór uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemyslowego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego, wylacznego prawa do odmiany rosliny;
8) wynagrodzenie przyslugujace twórcy projektu wynalazczego.
§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 sad udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia moze nastapic na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 749 nie stosuje sie.

Art. 7532. W sprawach, o których mowa w art. 753 i art. 7531, jezeli osoba obowiazana do swiadczen uzna roszczenie, wyrok zasadzajacy swiadczenie w zakresie niezaspokojonym moze byc wydany na posiedzeniu niejawnym.

Art. 754. Sad moze jeszcze przed urodzeniem sie dziecka zabezpieczyc przyszle roszczenia alimentacyjne zwiazane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 i art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, przez zobowiazanie obowiazanego do wylozenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiace w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiace po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiace od dnia urodzenia sie dziecka. Postanowienie sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy art. 733 i art. 7532 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7541. § 1. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jezeli sad inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedlug przepisów niniejszego tytulu upada po uplywie miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie, które podlegalo zabezpieczeniu.
§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 pkt 1 lub pkt 6, zabezpieczenie upada, jezeli uprawniony w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie nie wniósl o dokonanie dalszych czynnosci egzekucyjnych.
§ 3. Na wniosek obowiazanego sad wyda postanowienie stwierdzajace upadek zabezpieczenia.

TYTUL III. INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA

Art. 755. § 1. Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych. W szczególnosci sad moze:
1) unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestników postepowania na czas trwania postepowania;
2) ustanowic zakaz zbywania przedmiotów lub praw objetych postepowaniem;
3) zawiesic egzekucje lub postepowanie wykonawcze;
4) uregulowac sposób roztoczenia pieczy nad maloletnimi dziecmi;
5) nakazac wpisanie stosownego ostrzezenia w ksiedze wieczystej lub we wlasciwym rejestrze.
§ 2. W sprawach przeciwko srodkom spolecznego przekazu o ochrone dóbr osobistych, sad odmówi udzielenia zabezpieczenia polegajacego na zakazie publikacji, jezeli zabezpieczeniu sprzeciwia sie wazny interes publiczny.
§ 3. Sad dorecza obowiazanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, w którym zobowiazuje go do wykonania lub zaniechania czynnosci albo do nieprzeszkadzania czynnosciom uprawnionego. Nie dotyczy to czynnosci polegajacych na swiadczeniu rzeczy bedacych we wladaniu obowiazanego.

Art. 756. W sprawach o rozwód, o separacje oraz o uniewaznienie malzenstwa, sad moze równiez orzec o wydaniu malzonkowi, opuszczajacemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez malzonków, potrzebnych mu przedmiotów.

Art. 757. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo sad inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedlug przepisów niniejszego tytulu upada po uplywie miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie, które podlegalo zabezpieczeniu. Na wniosek obowiazanego sad wydaje postanowienie stwierdzajace upadek zabezpieczenia.

CZESC TRZECIA(692)

POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE

TYTUL I. PRZEPISY OGÓLNE

DZIAL I. ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WLASCIWOSC I POSTEPOWANIE W OGÓLNOSCI

Art. 758. (693) Sprawy egzekucyjne naleza do wlasciwosci sadów rejonowych i dzialajacych przy tych sadach komorników.

Art. 759. § 1. Czynnosci egzekucyjne sa wykonywane przez komorników z wyjatkiem czynnosci zastrzezonych dla sadów.
§ 2. Sad moze z urzedu wydawac komornikowi zarzadzenia zmierzajace do zapewnienia nalezytego wykonania egzekucji oraz usuwac spostrzezone uchybienia.

Art. 7591. (694) Przepisy niniejszego Kodeksu dotyczace wlasciwosci miejscowej komorników nie uchybiaja prawu wyboru komornika okreslonemu w odrebnych przepisach.

Art. 760. § 1. Wnioski i oswiadczenia w postepowaniu egzekucyjnym sklada sie badz na pismie, badz ustnie do protokolu.
§ 2. W wypadku gdy wedlug przepisów kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysluchania strony, wysluchanie odbywa sie, stosownie do okolicznosci, badz przez spisanie protokolu w obecnosci lub nieobecnosci drugiej strony, badz przez oswiadczenie strony na pismie.

Art. 7601. (695) Na zadanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytulem wykonawczym lub tytulem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucje lub który jest wlasciwy do jej prowadzenia wedlug przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dluznikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postepowanie egzekucyjne, a jezeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokosci egzekwowanych roszczen, a takze o aktualnym stanie sprawy.

Art. 761. § 1. (696) Organ egzekucyjny moze zadac od uczestników postepowania zlozenia wyjasnien oraz zasiegac od organów administracji publicznej, organów wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spóldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, przedsiebiorstw maklerskich, organów spóldzielni mieszkaniowych, zarzadów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarzadzajacych mieszkaniami i lokalami uzytkowymi, jak równiez innych instytucji i osób nieuczestniczacych w postepowaniu informacji niezbednych do prowadzenia egzekucji.
§ 2. Od wykonania takiego zadania mozna uchylic sie w takim zakresie, w jakim wedlug przepisów czesci pierwszej Kodeksu mozna odmówic przedstawienia dokumentu lub zlozenia zeznan w charakterze swiadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.
§ 3. (697) Dluznik, który zostal zawiadomiony o wszczeciu egzekucji, obowiazany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o kazdej zmianie miejsca swego pobytu, trwajacej dluzej niz jeden miesiac. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza sie dluznika przy zawiadomieniu go o wszczeciu egzekucji.

Art. 762. § 1. (698) Za nieuzasadniona odmowe udzielenia komornikowi wyjasnien lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzajacym albo za udzielanie informacji lub wyjasnien swiadomie falszywych osoba odpowiedzialna moze byc na wniosek wierzyciela lub z urzedu ukarana przez komornika grzywna do pieciuset zlotych. Grzywna taka moze byc równiez ukarany dluznik, który zaniedba obowiazku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.
§ 2. Jezeli zadanie udzielenia wyjasnien lub informacji skierowane bylo do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywna podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjasnien lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika bylo utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia komornik wyslucha kierownika.
§ 3. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywna dorecza komornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi.
§ 4. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywna podlega wykonaniu w drodze egzekucji sadowej bez zaopatrywania go klauzula wykonalnosci.
§ 5. Ukaranie przez komornika grzywna nie zwalnia osób ukaranych od odpowiedzialnosci karnej za niedopelnienie lub przekroczenie obowiazków sluzbowych.

Art. 7621. (699) W razie uchybienia przez zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej obowiazkom, o których mowa w art. 762 § 1 i § 2, komornik, zamiast ukarac zolnierza grzywna, wystepuje do dowódcy jednostki wojskowej, w której zolnierz ten pelni sluzbe, z wnioskiem o pociagniecie go do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 763. Komornik zawiadamia strone o kazdej dokonanej czynnosci, o której terminie nie byla zawiadomiona i przy której nie byla obecna, i na jej zadanie udziela wyjasnien o stanie sprawy.

Art. 764. (700) Komornik moze upomniec, a po bezskutecznym upomnieniu wydalic osobe, która zachowuje sie niewlasciwie lub przeszkadza jego czynnosciom. W wypadku niezastosowania sie do tego drugiego wezwania, komornik moze ukarac taka osobe grzywna w wysokosci do dwustu zlotych.

Art. 765. § 1. (701) W razie oporu komornik moze wezwac pomocy organów Policji. Jezeli opór stawia osoba wojskowa, nalezy wezwac pomocy wlasciwego organu wojskowego, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.
§ 2. (702) Sposób udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, przypadki, w których nalezy udzielic komornikowi pomocy, sposób postepowania, tryb wystepowania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a takze sposób dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztów, okresla, w drodze rozporzadzenia:
1) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Policje lub Straz Graniczna,
2) (703) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbe Wywiadu Wojskowego, Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,
3) (704) Prezes Rady Ministrów w przypadku udzielania pomocy przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu,
§ 3. (705) W rozporzadzeniu, o którym mowa w § 2, nalezy uwzglednic gwarancje bezpieczenstwa komornika i uczestników postepowania, poszanowania godnosci osób bioracych udzial w czynnosciach egzekucyjnych, odpowiednie terminy wyznaczania czynnosci i wystepowania o udzielenie pomocy, objecie dokumentacja przebiegu czynnosci i udzialu w nich funkcjonariuszy udzielajacych pomocy oraz wskazanie organów, na których rachunek przekazywane sa naleznosci zaliczane do kosztów egzekucji.

Art. 766. Sad rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba ze zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysluchania na posiedzeniu stron lub innych osób. W sprawach tych sad wydaje orzeczenia w formie postanowien.

Art. 767. (706) § 1. Na czynnosci komornika przysluguje skarga do sadu rejonowego, jezeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to takze zaniechania przez komornika dokonania czynnosci. Do rozpoznania skargi na czynnosci komornika wlasciwy jest sad, przy którym dziala komornik. Jezeli do prowadzenia egzekucji zostal wybrany komornik poza wlasciwoscia ogólna, skarge rozpoznaje sad, który bylby wlasciwy wedlug ogólnych zasad.
§ 2. Skarge moze zlozyc strona lub inna osoba, której prawa zostaly przez czynnosci lub zaniechanie komornika naruszone badz zagrozone.
§ 3. Skarga na czynnosc komornika powinna czynic zadosc wymaganiom pisma procesowego oraz okreslac zaskarzona czynnosc lub czynnosc, której zaniechano, jak równiez wniosek o zmiane, uchylenie lub dokonanie czynnosci wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym od dnia czynnosci, gdy strona lub osoba, której prawo zostalo przez czynnosc komornika naruszone badz zagrozone, byla przy czynnosci obecna lub byla o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynnosci strony lub osoby, której prawo zostalo przez czynnosci komornika naruszone badz zagrozone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynnosc powinna byc dokonana. Odpis skargi sad przesyla komornikowi, który w terminie trzech dni na pismie sporzadza uzasadnienie dokonania zaskarzonej czynnosci lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sadu, do którego skarge wniesiono, chyba ze skarge w calosci uwzglednia, o czym zawiadamia sad i skarzacego oraz zainteresowanych, których uwzglednienie skargi dotyczy.

Art. 7671. (707) (uchylony).

Art. 7672. (708) § 1. Sad rozpoznaje skarge w terminie tygodniowym od dnia jej wplywu do sadu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegaja uzupelnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupelnienia.
§ 2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarzonej czynnosci, chyba ze sad zawiesi postepowanie lub wstrzyma dokonanie czynnosci.

Art. 7673. (709) Jezeli skarge wniesiono po terminie albo nie uzupelniono w terminie jej braków, sad odrzuca skarge, chyba ze uzna, iz zachodzi podstawa do podjecia czynnosci na podstawie art. 759 § 2. Na postanowienie sadu o odrzuceniu skargi sluzy zazalenie.

Art. 7674. (710) § 1. Zazalenie na postanowienie sadu przysluguje w wypadkach wskazanych w ustawie.
§ 2. (711) Na postanowienie sadu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zazalenia skarga kasacyjna nie przysluguje.

Art. 768. Skarge na postanowienie komornika o ukaraniu grzywna rozstrzyga sad po przeprowadzeniu rozprawy, na która wezwie strony oraz osobe ukarana. Sad o rozprawie zawiadamia prokuratora. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 769. (712) (utracil moc).

Art. 770. (713) Dluznik powinien zwrócic wierzycielowi koszty niezbedne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty sciaga sie wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jezeli przeprowadzenie egzekucji nalezy do niego. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz komornikowi.

Art. 7701. (714) Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu sie bez potrzeby zaopatrywania go w klauzule wykonalnosci.

Art. 771. Zwolnienie od kosztów sadowych, przyznane stronie przez sad w postepowaniu rozpoznawczym lub z którego strona korzysta z mocy ustawy, rozciaga sie takze na postepowanie egzekucyjne.

Art. 772. (715) (uchylony).

Art. 773. (716) § 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej co do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymuja czynnosci egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dluznika lub z urzedu i przekazuja akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej sadowi rejonowemu, w którego okregu wszczeto egzekucje, w celu rozstrzygniecia, który organ egzekucyjny - sadowy czy administracyjny - ma dalej prowadzic lacznie egzekucje w trybie wlasciwym dla danego organu. Sad wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorac pod uwage stan kazdego z postepowan egzekucyjnych, a jezeli sa one w równym stopniu zaawansowane, wysokosc egzekwowanych naleznosci i kolejnosc ich zaspokojenia, z zastrzezeniem § 2. Równoczesnie sad postanawia, jakie juz dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.
§ 2. Jezeli egzekucje sa prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub skarbowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujacy naleznosc korzystajaca z pierwszenstwa zaspokojenia.
§ 3. W przypadku wystapienia dalszych zbiegów egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przy pierwszym zbiegu egzekucji.
§ 4. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

Art. 7731. (717) § 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelnosci lub praw, dalsza egzekucje prowadzi komornik wlasciwy wedlug przepisów niniejszego kodeksu.
§ 2. (718) Jezeli zaden z komorników nie jest wlasciwy wedlug przepisów niniejszego kodeksu lub wlasciwych jest kilku komorników, komornik, który pózniej wszczal egzekucje, niezwlocznie przekazuje sprawe komornikowi, który pierwszy wszczal egzekucje, o czym zawiadamia wierzyciela.
§ 3. Przekazujac sprawe, komornik obowiazany jest rozliczyc koszty egzekucji.
§ 4. (719) Komornik, który stwierdzi swa niewlasciwosc, w postanowieniu o przekazaniu sprawy zgodnie z wlasciwoscia wskazuje komornika rewiru, do którego sprawa zostaje przekazana. Jezeli w rewirze, do którego sprawa zostaje przekazana, dziala wiecej niz jeden komornik, doreczajac odpis postanowienia stwierdzajacego niewlasciwosc, komornik jednoczesnie wzywa wierzyciela, aby w terminie 7 dni od doreczenia wezwania wskazal komornika, któremu sprawa ma zostac przekazana. Jezeli wierzyciel w powyzszym terminie nie dokona wyboru lub wskaze komornika, który nie jest wlasciwy, komornik przekazuje sprawe wedlug wlasnego wyboru. Na wybór komornika z wlasciwego rewiru dluznikowi skarga nie przysluguje.

Art. 774. Organ, który przejal dalsze laczne prowadzenie egzekucji administracyjnej i sadowej, postanowi, w trybie dla niego wlasciwym, równiez o kosztach czynnosci egzekucyjnych dokonanych przez drugi organ egzekucyjny przed postanowieniem sadu, chociazby te czynnosci nie zostaly utrzymane w mocy.

Art. 775. (720) Przepisów art. 773 i art. 774 nie stosuje sie w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowego zabezpieczenia, jak równiez zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucja sadowa, z wyjatkiem wypadków przewidzianych w art. 751.

Art. 7751. (721) Komornik, który przyjal wniosek o wszczecie egzekucji, do prowadzenia której nie jest wlasciwy wedlug przepisów niniejszego kodeksu, nie moze odmówic przyjecia innych wniosków o wszczecie egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi, jezeli nastepni wierzyciele wnosza o przeprowadzenie egzekucji wedlug tych samych sposobów co wczesniejsi wierzyciele.

DZIAL II. TYTULY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOSCI

Art. 776. (722) Podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy, jezeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytulem wykonawczym jest tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci.

Art. 7761. (723) § 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko dluznikowi pozostajacemu w zwiazku malzenskim jest podstawa do prowadzenia egzekucji nie tylko z majatku osobistego dluznika, lecz takze z pobranego przez niego wynagrodzenia za prace lub dochodów uzyskanych z prowadzenia przez niego innej dzialalnosci zarobkowej oraz z korzysci uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw wlasnosci przemyslowej oraz innych praw twórcy.
§ 2. Zawarcie umowy majatkowej malzenskiej, moca której rozszerzono wspólnosc majatkowa, nie wylacza prowadzenia egzekucji z tych skladników majatku, które nalezalyby do majatku osobistego dluznika, gdyby umowy takiej nie zawarto.
§ 3. Przepis § 2 nie wylacza obrony dluznika i jego malzonka w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jezeli umowa majatkowa malzenska byla skuteczna wobec wierzyciela.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje sie odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie samego tytulu egzekucyjnego.

Art. 777. (724) § 1. Tytulami egzekucyjnymi sa:
1) orzeczenie sadu prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu, jak równiez ugoda zawarta przed sadem;
11) (725) orzeczenie referendarza sadowego prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu,
2) wyrok sadu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sadem;
21) (726) ugoda przed mediatorem,
3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegaja wykonaniu w drodze egzekucji sadowej;
4) (727) akt notarialny, w którym dluznik poddal sie egzekucji i który obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilosciowo w akcie oznaczonych, albo tez obowiazek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomosci lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zaplaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;
5) akt notarialny, w którym dluznik poddal sie egzekucji i który obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej do wysokosci w akcie wprost okreslonej albo oznaczonej za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okresla warunki, które upowazniaja wierzyciela do prowadzenia przeciwko dluznikowi egzekucji na podstawie tego aktu o calosc lub czesc roszczenia, jak równiez termin, do którego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci;
6) (728) akt notarialny, w którym wlasciciel nieruchomosci albo wierzyciel wierzytelnosci obciazonych hipoteka, niebedacy dluznikiem osobistym, poddal sie egzekucji z obciazonej nieruchomosci albo wierzytelnosci, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jezeli wysokosc wierzytelnosci podlegajacej zaspokojeniu jest w akcie okreslona wprost albo oznaczona za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt okresla warunki, które upowazniaja wierzyciela do prowadzenia egzekucji o czesc lub calosc roszczenia, jak równiez wskazany jest termin, do którego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci.
§ 2. Oswiadczenie dluznika, o którym mowa w § 1 pkt 4 lub 5, moze byc zlozone takze w odrebnym akcie notarialnym.
§ 3. (729) Tytulem egzekucyjnym jest równiez akt notarialny, w którym niebedacy dluznikiem osobistym wlasciciel ruchomosci lub prawa obciazonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje sie egzekucji z obciazonych skladników w celu zaspokojenia zastawnika. Przepis § 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio.

Art. 778. Do egzekucji ze wspólnego majatku wspólników spólki prawa cywilnego konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Art. 7781. (730) Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spólce jawnej, spólce partnerskiej, spólce komandytowej lub spólce komandytowo-akcyjnej sad nadaje klauzule wykonalnosci przeciwko wspólnikowi ponoszacemu odpowiedzialnosc bez ograniczenia calym swoim majatkiem za zobowiazania spólki, jezeli egzekucja przeciwko spólce okaze sie bezskuteczna, jak równiez wtedy, gdy jest oczywiste, ze egzekucja ta bedzie bezskuteczna.

Art. 779. § 1. Do egzekucji ze spadku konieczny jest - az do dzialu spadku - tytul egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.
§ 2. Jezeli tytul byl wydany przeciwko spadkodawcy, przejscie obowiazków na spadkobierców nastepuje stosownie do art. 788.

Art. 780. Jezeli ustanowiono zarzadce masy majatkowej lub kuratora spadku albo gdy powolano wykonawce testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom. Przepis § 2 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio.

Art. 781. § 1. (731) Tytulowi egzekucyjnemu pochodzacemu od sadu nadaje klauzule wykonalnosci sad pierwszej instancji, w którym sprawa sie toczy. Sad drugiej instancji nadaje klauzule, dopóki akta sprawy w sadzie tym sie znajduja; nie dotyczy to jednak Sadu Najwyzszego.
§ 11. (732) Tytulom egzekucyjnym, o których mowa w art. 777 § 1 pkt 1, 11, 3-6 i § 3, klauzule wykonalnosci moze nadac takze referendarz sadowy, z wylaczeniem przypadków wymienionych w art. 7781,787, 7871, 788, 789.
§ 2. (733) Tytulom egzekucyjnym pochodzacym od sadu administracyjnego oraz innym tytulom klauzule wykonalnosci nadaje sad rejonowy wlasciwosci ogólnej dluznika. Jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic, klauzule nadaje sad rejonowy, w którego okregu ma byc wszczeta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszczac egzekucje za granica - sad rejonowy, w którego okregu tytul zostal sporzadzony.
§ 3. (734) (uchylony).
§ 31. (735) (uchylony).
§ 4. (736) (uchylony).

Art. 7811. (737) Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci sad rozpoznaje niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia jego zlozenia.

Art. 782. (738) § 1. Klauzule wykonalnosci nadaje sad jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytulowi wydanemu w postepowaniu, które zostalo lub moglo byc wszczete z urzedu, sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu.
§ 2. Nakazowi zaplaty sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu niezwlocznie po jego uprawomocnieniu sie.

Art. 783. (739) § 1. Klauzula wykonalnosci powinna zawierac stwierdzenie, ze tytul uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczac jej zakres. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytulom egzekucyjnym zasadzajacym swiadczenie w walutach obcych sad nada klauzule wykonalnosci ze zobowiazaniem komornika do przeliczenia zasadzonej kwoty na walute polska wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajacym przekazanie naleznosci wierzycielowi.
§ 2. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, brzmienie klauzuli wykonalnosci.
§ 3. Jezeli tytulem egzekucyjnym jest orzeczenie sadu, klauzule umieszcza sie na wypisie orzeczenia, czyniac wzmianke o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzule umieszcza sie na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.
§ 4. (740) Jezeli tytulem egzekucyjnym jest orzeczenie wydane w elektronicznym postepowaniu upominawczym, klauzule wykonalnosci pozostawia sie wylacznie w systemie teleinformatycznym, z wylaczeniem przypadków, o których mowa w art. 7781, 787, 7871, 788 oraz 789.
§ 5. (741) Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji okresli, w drodze rozporzadzenia, czynnosci sadu zwiazane z nadawaniem klauzuli wykonalnosci, o którym mowa w § 4, oraz sposób przechowywania i poslugiwania sie tytulami wykonawczymi wskazanymi w § 4, przy uwzglednieniu potrzeby przyspieszenia i usprawnienia postepowania oraz zapewnienia wystarczajacego bezpieczenstwa korzystania z elektronicznych tytulów wykonawczych.

Art. 784. Celem uzyskania klauzuli wykonalnosci tytulu pochodzacego od organu administracji panstwowej lub sadu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel zlozy sadowi w razie potrzeby oprócz tytulu takze ich zaswiadczenie, ze tytul podlega wykonaniu.

Art. 785. Jezeli do uzyskania klauzuli wykonalnosci potrzebne jest zaswiadczenie lub dokument, które wedlug ustawy organy panstwowe obowiazane sa wydac dluznikowi, wierzyciel moze równiez zadac ich wydania. Gdy wierzyciel nie moze uzyskac zaswiadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzedu, wydanie ich zarzadza sad.

Art. 786. § 1. (742) Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, które udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzedowego lub prywatnego z podpisem urzedowo poswiadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy wykonanie jest uzaleznione od równoczesnego swiadczenia wzajemnego, chyba ze swiadczenie dluznika polega na oswiadczeniu woli.
§ 2. (743) Jezeli obowiazek wyplaty wynagrodzenia zasadzonego w orzeczeniu przywracajacym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzalezniony od podjecia przez pracownika pracy, klauzule wykonalnosci w czesci dotyczacej tego wynagrodzenia nadaje sie po stwierdzeniu, ze pracownik podjal prace.

Art. 7861. (744) W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi notarialnemu, który okresla warunki do prowadzenia egzekucji na podstawie takiego aktu, przepis art. 786 § 1 stosuje sie odpowiednio. Nie dotyczy to wypadku, gdy warunkiem tym jest spelnienie przez dluznika swiadczenia w okreslonym terminie. Sad nada wtedy klauzule wykonalnosci po uplywie tego terminu.

Art. 7862. (745) § 1. W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci bankowemu tytulowi egzekucyjnemu, sad bada, czy dluznik poddal sie egzekucji oraz czy roszczenie objete tytulem wynika z czynnosci bankowej dokonanej bezposrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelnosci banku wynikajacej z tej czynnosci.
§ 2. Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, które udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci, po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu.

Art. 787. (746) Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim sad nada klauzule wykonalnosci takze przeciwko jej malzonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do majatku objetego wspólnoscia majatkowa, jezeli wierzyciel wykaze dokumentem urzedowym lub prywatnym, ze stwierdzona tytulem egzekucyjnym wierzytelnosc powstala z czynnosci prawnej dokonanej za zgoda malzonka dluznika.

Art. 7871. (747) Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim sad nada klauzule wykonalnosci przeciwko malzonkowi dluznika z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do przedsiebiorstwa wchodzacego w sklad majatku wspólnego malzonków, jezeli wierzyciel wykaze dokumentem urzedowym lub prywatnym, ze stwierdzona tytulem egzekucyjnym wierzytelnosc powstala w zwiazku z prowadzeniem przedsiebiorstwa.

Art. 7872. (748) Zawarcie umowy majatkowej malzenskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalnosci wedlug przepisów art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstalego tytulu wykonawczego egzekucji do tych skladników, które nalezalyby do majatku wspólnego, gdyby umowy majatkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wylacza obrony malzonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jezeli umowa majatkowa malzenska byla skuteczna wobec wierzyciela.

Art. 788. § 1. Jezeli uprawnienie lub obowiazek po powstaniu tytulu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytulu przeszly na inna osobe, sad nada klauzule wykonalnosci na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejscie to bedzie wykazane dokumentem urzedowym lub prywatnym z podpisem urzedowo poswiadczonym.
§ 2. Za przejscie uprawnien lub obowiazków, o których mowa w paragrafie poprzedzajacym, uwaza sie równiez zmiany w prawie rozporzadzania mieniem wywolane ustanowieniem zarzadcy masy majatkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak równiez wygasnieciem funkcji tych osób.

Art. 789. Przepis § 1 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli tytul egzekucyjny stal sie prawomocny przed nabyciem.

Art. 7891. (749) Jezeli wierzyciel nie moze uzyskac dokumentu stwierdzajacego zbycie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby uzyskanie takiego dokumentu bylo nadmiernie utrudnione, sad przed nadaniem klauzuli wykonalnosci wyslucha nabywce stosownie do art. 760 § 2. Jezeli nabywca zaprzecza istnieniu podstaw do nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalnosci, sad na wniosek wierzyciela, a w sprawach o alimenty lub o roszczenia z zakresu prawa pracy, takze z urzedu, wzywa nabywce do okazania dokumentów stwierdzajacych nabycie. Przepisy o wyjawieniu majatku stosuje sie odpowiednio. W razie przyznania okolicznosci nabycia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego sad nada klauzule wykonalnosci bez okazywania dokumentu stwierdzajacego nabycie.

Art. 7892. (750) § 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest takze podstawa egzekucji przeciwko nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli wierzyciel zlozyl wniosek o wszczecie egzekucji w ciagu miesiaca od dnia nabycia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio, gdy przejecie obowiazków nastapilo w wyniku podzialu, polaczenia lub innego przeksztalcenia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo w wyniku wniesienia do spólki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci dokonanego w trybie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie uchybiaja przepisom o ograniczeniu odpowiedzialnosci nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiazania zbywcy.

Art. 790. (751) (skreslony).

Art. 791. (752) § 1. Tytul wykonawczy zobowiazujacy do wydania ruchomosci indywidualnie oznaczonych, nieruchomosci lub statku albo do opróznienia pomieszczenia upowaznia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dluznikowi, lecz przeciwko kazdemu, kto tymi rzeczami wlada. Niniejszy przepis nie narusza uprawnien nabywcy w dobrej wierze.
§ 2. Jezeli wladajacy uprawdopodobni dokumentem, ze wladanie ruchomoscia indywidualnie oznaczona, nieruchomoscia, pomieszczeniem lub statkiem uzyskal na podstawie tytulu prawnego niepochodzacego od dluznika, komornik wstrzyma sie z czynnosciami egzekucyjnymi, pouczajac wladajacego, ze moze w terminie tygodnia wystapic do sadu o ustalenie, ze tytul wykonawczy nie moze byc w stosunku do niego wykonywany i o zabezpieczenie tego powództwa przez zawieszenie postepowania egzekucyjnego. Przepisy art. 843 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Wstrzymujac sie z czynnosciami egzekucyjnymi, komornik dokona zajecia ruchomosci lub statku, pozostawiajac te przedmioty pod dozorem wladajacego.
§ 4. W razie braku zabezpieczenia powództwa komornik podejmie po terminie miesiaca dalsze czynnosci egzekucyjne w stosunku do osoby wladajacej. Dalsza zmiana osoby wladajacej ruchomoscia, nieruchomoscia, statkiem lub pomieszczeniem nie bedzie stanowila przeszkody w realizacji tytulu wykonawczego.

Art. 792. Jezeli nastepca ponosi odpowiedzialnosc tylko z okreslonych przedmiotów albo do wysokosci ich wartosci, nalezy w klauzuli wykonalnosci zastrzec mu prawo powolywania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczona odpowiedzialnosc, o ile prawo to nie jest zastrzezone juz w tytule egzekucyjnym.

Art. 793. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku skladowych czesci majatku tego samego dluznika, sad oprócz pierwszego tytulu wykonawczego moze wydawac dalsze tytuly, oznaczajac cel, do którego maja sluzyc, i ich liczbe porzadkowa.

Art. 794. Ponowne wydanie tytulu wykonawczego zamiast utraconego moze nastapic jedynie na mocy postanowienia sadu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni sie wzmianke o wydaniu go zamiast tytulu pierwotnego. W postepowaniu tym sad ogranicza badanie do faktu utraty tytulu wykonawczego.

Art. 795. § 1. Na postanowienie sadu co do nadania klauzuli wykonalnosci przysluguje zazalenie.
§ 2. Termin do wniesienia zazalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytulu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dluznika - od daty doreczenia mu zawiadomienia o wszczeciu egzekucji.

DZIAL IIA. (753) ZASWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO TYTULU EGZEKUCYJNEGO

Art. 7951. § 1. Jezeli tytul egzekucyjny w postaci orzeczenia sadu, ugody zawartej przed sadem lub zatwierdzonej przez sad spelnia warunki okreslone w przepisach odrebnych, sad, który wydal orzeczenie albo przed którym zostala zawarta ugoda lub który zatwierdzil ugode, na wniosek wierzyciela wydaje zaswiadczenie, ze stanowia one europejski tytul egzekucyjny, zwane dalej "zaswiadczeniem europejskiego tytulu egzekucyjnego".
§ 2. Jezeli wniosek o wydanie zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego dotyczy innego tytulu egzekucyjnego niz wskazany w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sad rejonowy, w którego okregu tytul zostal sporzadzony.

Art. 7952. Postanowienie w przedmiocie wydania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego sad wydaje w skladzie jednego sedziego.

Art. 7953. § 1. Postanowienie o odmowie wydania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego dorecza sie wylacznie wierzycielowi.
§ 2. (754) Na postanowienie o odmowie wydania zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego wierzycielowi przysluguje zazalenie. Odpisu zazalenia nie dorecza sie dluznikowi.

Art. 7954. § 1. W razie stwierdzenia, ze istnieje okreslona w przepisach odrebnych podstawa do uchylenia zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego, sad, który je wydal, na wniosek dluznika uchyla to zaswiadczenie.
§ 2. Wniosek zglasza sie w terminie miesiecznym od dnia doreczenia dluznikowi postanowienia o wydaniu zaswiadczenia.
§ 3. Jezeli wniosek nie jest sporzadzony na formularzu okreslonym w przepisach odrebnych, powinien czynic zadosc warunkom pisma procesowego oraz wskazywac okolicznosci uzasadniajace wniosek.
§ 4. Przed uchyleniem zaswiadczenia sad wyslucha wierzyciela.
§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaswiadczenia europejskiego tytulu egzekucyjnego przysluguje zazalenie.

Art. 7955. § 1. Przepisy art. 7951 i 7952 stosuje sie odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach odrebnych zaswiadczen o utracie lub ograniczeniu wykonalnosci tytulu egzekucyjnego opatrzonego zaswiadczeniem europejskiego tytulu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaswiadczenia moze zlozyc takze dluznik.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaswiadczenia, o którym mowa w § 1, przysluguje zazalenie.

DZIAL IIB. (755) STWIERDZENIE WYKONALNOSCI EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPLATY

Art. 7956. § 1. Sad, który wydal europejski nakaz zaplaty, stwierdza z urzedu jego wykonalnosc, jezeli zostaly spelnione warunki okreslone w przepisach odrebnych.
§ 2. Postanowienie moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 7957. Na postanowienie w przedmiocie stwierdzenia wykonalnosci przysluguje zazalenie.

DZIAL IIC. (756) ZASWIADCZENIE DOTYCZACE ORZECZENIA WYDANEGO W EUROPEJSKIM POSTEPOWANIU W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEN

Art. 7958. § 1. Sad, który wydal orzeczenie w europejskim postepowaniu w sprawie drobnych roszczen, wydaje na wniosek wierzyciela zaswiadczenie okreslone w przepisach odrebnych, jezeli spelnione sa warunki okreslone w tych przepisach.
§ 2. Postanowienie moze wydac takze referendarz sadowy.

Art. 7959. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaswiadczenia przysluguje zazalenie.

DZIAL III. WSZCZECIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOSCI EGZEKUCYJNE

Art. 796. § 1. Wniosek o wszczecie egzekucji sklada sie stosownie do wlasciwosci sadowi lub komornikowi.
§ 2. W sprawach, które moga byc wszczete z urzedu, egzekucja moze byc wszczeta z urzedu na zadanie sadu pierwszej instancji, który sprawe rozpoznawal, skierowane do wlasciwego sadu lub komornika.
§ 3. Egzekucja moze byc równiez wszczeta na zadanie uprawnionego organu.

Art. 797. We wniosku lub zadaniu przeprowadzenia egzekucji z urzedu nalezy wskazac swiadczenie, które ma byc spelnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku lub zadania nalezy dolaczyc tytul wykonawczy.

Art. 7971. (757) Wierzyciel moze zlecic komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majatku dluznika.

Art. 798. Jezeli dluznikowi przysluguje wybór miedzy swiadczeniami, które ma spelnic, a wyboru jeszcze nie dokonal, komornik, wszczynajac egzekucje celem spelnienia tych swiadczen, na wniosek wierzyciela wyznaczy dluznikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym uplywie tego terminu wierzyciel wybierze swiadczenie, które ma byc spelnione.

Art. 799. § 1. Wierzyciel moze w jednym wniosku wskazac kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi. Sposród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosowac najmniej uciazliwy dla dluznika.
§ 2. Jezeli egzekucja z jednej czesci majatku dluznika oczywiscie wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dluznik moze zadac zawieszenia egzekucji z pozostalej czesci majatku.

Art. 800. § 1. Wniosków skierowanych do sadu nie mozna laczyc z wnioskami skierowanymi do komornika. Nie mozna równiez laczyc wniosków, które skierowane sa do róznych sadów.
§ 2. W razie niedopuszczalnego polaczenia wniosków sad lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej wlasciwosci, w pozostalej zas czesci wniosek przekaze wlasciwemu organowi egzekucyjnemu, jezeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Art. 801. Jesli wierzyciel lub sad zarzadzajacy z urzedu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ zadajacy przeprowadzenia egzekucji nie moze wskazac przedmiotów sluzacych do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dluznika do zlozenia wyjasnien.

Art. 802. Jezeli miejsce pobytu dluznika nie jest znane, sad ustanowi dla niego kuratora z urzedu, gdy egzekucja ma byc wszczeta z urzedu, w innych zas sprawach - na wniosek wierzyciela.

Art. 803. Tytul wykonawczy stanowi podstawe do prowadzenia egzekucji o cale objete nim roszczenie i ze wszystkich czesci majatku dluznika, chyba ze z tresci tytulu wynika co innego.

Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci obowiazku objetego tytulem wykonawczym.

Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynnosci egzekucyjnej dorecza sie dluznikowi zawiadomienie o wszczeciu egzekucji, z podaniem tresci tytulu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.
§ 2. Na zadanie dluznika komornik powinien okazac mu tytul wykonawczy w oryginale.

Art. 8051. (758) § 1. Jezeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, ze na zajetym przedmiocie, wierzytelnosci lub prawie ustanowiony zostal zastaw rejestrowy, komornik zawiadomi niezwlocznie o zajeciu zastawnika zastawu rejestrowego.
§ 2. Prowadzac egzekucje o swiadczenie przekraczajace dwadziescia tysiecy zlotych, komornik obowiazany jest uzyskac z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dluznik jest zastawca zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczeciu egzekucji komornik niezwlocznie zawiadamia zastawnika zastawu rejestrowego.
§ 3. Jezeli skierowano egzekucje do pojazdu mechanicznego, a dluznik nie wydal dowodu rejestracyjnego zajetego pojazdu, komornik jest obowiazany uzyskac informacje w centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajety pojazd nie jest obciazony zastawem rejestrowym. W razie stwierdzenia, ze zajety pojazd mechaniczny jest obciazony zastawem rejestrowym, komornik niezwlocznie zawiadomi zastawnika zastawu rejestrowego o wszczeciu egzekucji.
§ 4. Sprzedaz ruchomosci, wierzytelnosci i praw obciazonych zastawem rejestrowym moze nastapic nie wczesniej niz po uplywie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika.

Art. 806. Komornik powinien na zadanie wierzyciela przyjac od niego pieniadze lub inne rzeczy przypadajace dluznikowi w zwiazku z egzekucja.

Art. 807. Zabezpieczenie w wypadkach w ksiedze niniejszej przewidzianych powinno byc zlozone w gotówce lub w ksiazeczkach oszczednosciowych. O wydaniu zabezpieczenia sad rozstrzyga po wysluchaniu osób zainteresowanych. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 808. (759) Jezeli zlozona w postepowaniu egzekucyjnym kwota pieniezna nie podlega natychmiastowemu wydaniu, powinna byc zlozona na rachunek depozytowy sadu. Przepisy art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 809. Komornik stwierdza kazda czynnosc egzekucyjna protokolem, który powinien zawierac:
1) oznaczenie miejsca i czasu czynnosci;
2) imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczacych w czynnosci;
3) sprawozdanie z przebiegu czynnosci;
4) wnioski i oswiadczenia obecnych;
5) wzmianke o odczytaniu protokolu;
6) podpisy obecnych lub wzmianke o przyczynie braku podpisu;
7) podpis komornika.

Art. 810. (760) W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako tez w porze nocnej, czynnosci egzekucyjnych mozna dokonywac tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sadu rejonowego, które komornik na zadanie dluznika okaze mu przy wykonywaniu czynnosci.

Art. 811. (761) § 1. (762) W obrebie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policje, Straz Graniczna, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu, Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbe Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz na okretach wojennych mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio wlasciwego komendanta lub kierownika jednostki i w asyscie wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§ 2. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, uwzgledniajac w szczególnosci przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób postepowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania wlasciwych organów, wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztów okresla, w drodze rozporzadzenia:
1) (763) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Sluzbe Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzbe Wywiadu Wojskowego, Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,
2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Policje lub Straz Graniczna,
3) (764) Prezes Rady Ministrów w przypadku wykonywania asysty przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.
§ 3. Do wydania rozporzadzenia, o którym mowa w § 2, stosuje sie art. 765 § 3.

Art. 812. § 1. Wierzyciel i dluznik moga byc obecni przy czynnosciach egzekucyjnych. Na zadanie stron albo wedlug uznania komornika moga byc obecni takze swiadkowie, w liczbie nie wiekszej niz po dwóch z kazdej strony.
§ 2. Komornik powinien przywolac jednego lub dwóch swiadków, jezeli dluznik nie jest obecny lub komornik go wydalil, chyba ze zachodzi obawa, iz wskutek straty czasu na przywolanie swiadków egzekucja bedzie udaremniona.
§ 3. Swiadkami moga byc takze czlonkowie rodziny i domownicy dluznika.
§ 4. Swiadkowie nie otrzymuja wynagrodzenia.

Art. 813. (765) § 1. W wypadkach wymagajacych zasiegniecia opinii bieglego, komornik zwróci sie o wydanie opinii do jednego lub kilku stalych bieglych sadowych. Jezeli wsród stalych bieglych sadowych nie ma bieglego wymaganej specjalnosci, komornik zwróci sie do sadu o wyznaczenie bieglego i odebranie od niego przyrzeczenia.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio, gdy wezwany przez komornika staly biegly sadowy zostal wylaczony lub nie przyjal nalozonego na niego obowiazku z przyczyn wskazanych w art. 280, a nie ma innego bieglego tej specjalnosci wsród stalych bieglych sadowych.

Art. 814. § 1. Jezeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarzadzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczen i schowków dluznika, jak równiez przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczylo, komornik moze ponadto przeszukac odziez, która dluznik ma na sobie. Komornik moze to uczynic takze wówczas, gdy dluznik chce sie wydalic lub gdy zachodzi podejrzenie, ze chce usunac od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie.
§ 2. Jezeli w czasie dokonywania czynnosci egzekucyjnych w mieszkaniu dluznika komornik zauwazy, ze dluznik oddal poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik moze przeszukac odziez tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.
§ 3. (766) Przeszukanie odziezy na osobie dluznika oraz przedmiotów, które dluznik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiebiorstwem, zakladem oraz gospodarstwem dluznika moze nastapic na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciwego prezesa sadu rejonowego. W wypadkach nie cierpiacych zwloki przeszukanie moze byc dokonane bez zezwolenia, jednakze czynnosc taka musi byc niezwlocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sadu rejonowego.
§ 4. (767) Przeszukanie odziezy moze byc dokonane tylko przez osobe tej samej plci, co dluznik. Przeszukania odziezy na zolnierzu w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego, Sluzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Strazy Granicznej przeprowadza w obecnosci komornika odpowiednio zolnierz Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo osoba wyznaczona przez przelozonego funkcjonariusza.

Art. 815. (768) § 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wplat komornikowi mozna dokonac gotówka lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgoda komornika takze w inny sposób.
§ 2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporzadzone w formie dokumentu urzedowego.

Art. 816. Po ukonczeniu postepowania egzekucyjnego nalezy na tytule wykonawczym zaznaczyc wynik egzekucji i tytul zatrzymac w aktach, a jezeli swiadczenie objete tytulem nie zostalo zaspokojone calkowicie, tytul zwrócic wierzycielowi.

Art. 817. (769) W sprawach o naruszenie posiadania ukonczona egzekucja moze byc podjeta na nowo na podstawie tego samego tytulu wykonawczego, jezeli dluznik ponownie dokonal zmiany sprzecznej z trescia tego tytulu, a zadanie w tym przedmiocie zostanie zgloszone przed uplywem szesciu miesiecy od ukonczenia egzekucji.

DZIAL IV. ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTEPOWANIA

Art. 818. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu jezeli sie okaze, ze wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja zostala wszczeta z urzedu bez takiego wniosku, sad ustanowi dla dluznika nie majacego zdolnosci procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.
§ 2. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela lub dluznika, jako tez kurator dluznika, moga zaskarzyc postanowienia sadu oraz czynnosci komornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miala nalezytej reprezentacji. Termin zaskarzenia biegnie od daty, w której przedstawiciel ustawowy lub kurator otrzymal zawiadomienie o toczacym sie postepowaniu, a jezeli wczesniej zglosil swoje uczestnictwo w postepowaniu - od daty tego zgloszenia. Powtórzenia czynnosci juz dokonanych mozna zadac tylko wtedy, gdy przy wykonywaniu czynnosci nastapilo naruszenie praw strony, która nie posiadajac zdolnosci procesowej nie miala przedstawiciela ustawowego.

Art. 819. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu równiez w razie smierci wierzyciela lub dluznika. Postepowanie podejmuje sie z udzialem spadkobierców zmarlego.
§ 2. Jezeli spadkobiercy dluznika nie objeli spadku albo nie sa znani, a nie ma kuratora spadku, sad na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

Art. 8191. (770) § 1. Zbycie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczeciu postepowania egzekucyjnego nie ma wplywu na bieg tego postepowania.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio w razie przeksztalcenia organizacyjnego dluznika bedacego osoba prawna, a takze spólka handlowa niemajaca osobowosci prawnej, jak równiez przeksztalcenia spólki cywilnej w spólke handlowa.

Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dluznika postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli sad uchylil natychmiastowa wykonalnosc tytulu lub wstrzymal jego wykonanie albo dluznik zlozyl zabezpieczenie konieczne wedlug orzeczenia sadowego do zwolnienia go od egzekucji.

Art. 8201. (771) § 1. Sad zawiesza postepowanie na wniosek dluznika, jezeli w toku egzekucji prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci tytulu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dluznik przedstawil przewidziane w przepisach odrebnych zaswiadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalnosci, z którego wynika, ze wykonanie tytulu zostalo tymczasowo zawieszone lub uzaleznione od zlozenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostalo wplacone.
§ 2. Jezeli z zaswiadczenia, o którym mowa w § 1, wynika, ze wykonanie tytulu zostalo tymczasowo ograniczone do srodków zabezpieczajacych, sad na wniosek dluznika orzeka o ograniczeniu, egzekucji do takich srodków. Orzekajac o ograniczeniu, sad okresla rodzaj srodka, stosujac odpowiednio art. 747. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 8202. (772) § 1. (773) W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci tytulu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, art. 11534 i art. 11537, albo na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci orzeczenia sadu wydanego w europejskim postepowaniu w sprawie drobnych roszczen, sad moze na wniosek dluznika zawiesic postepowanie takze z innych przyczyn przewidzianych w przepisach odrebnych.
§ 2. Sad moze równiez ograniczyc egzekucje do srodków zabezpieczajacych lub uzaleznic wykonanie tytulu od zlozenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jezeli taka mozliwosc przewiduja przepisy odrebne. Orzekajac o ograniczeniu, sad okresla rodzaj srodka, stosujac odpowiednio art. 747. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 821. § 1. Sad moze na wniosek zawiesic w calosci lub czesci postepowanie egzekucyjne, jezeli zlozono skarge na czynnosci komornika lub zazalenie na postanowienie sadu. Zawieszenie postepowania sad moze uzaleznic od zlozenia przez dluznika zabezpieczenia.
§ 2. Jezeli dluznik zabezpieczy spelnienie swego obowiazku, sad moze uchylic dokonane czynnosci egzekucyjne, z wyjatkiem zajecia.
§ 3. Sad moze odmówic zawieszenia postepowania albo juz zawieszone postepowanie podjac na nowo, jezeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postepowania moze wyniknac dla dluznika.

Art. 822. (774) Komornik wstrzyma sie z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik zlozy niebudzacy watpliwosci dowód na pismie, ze obowiazku swojego dopelnil albo ze wierzyciel udzielil mu zwloki. Komornik wstrzyma sie równiez z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik albo jego malzonek podniesie zarzut wynikajacy z umowy malzenskiej przeciwko dokonaniu czynnosci i okaze umowe majatkowa malzenska oraz przedlozy niebudzacy watpliwosci dowód na pismie, ze zawarcie umowy majatkowej malzenskiej oraz jej rodzaj byly wierzycielowi wiadome. Wstrzymujac sie z dokonaniem czynnosci, komornik stosownie do okolicznosci podejmie dzialania, które umozliwiaja dokonanie czynnosci w przyszlosci. O wstrzymaniu czynnosci i jego przyczynach komornik niezwlocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwlocznie dokona czynnosci, która ulegla wstrzymaniu.

Art. 823. Postepowanie egzekucyjne umarza sie z mocy samego prawa, jezeli wierzyciel w ciagu roku nie dokonal czynnosci potrzebnej do dalszego prowadzenia postepowania lub nie zazadal podjecia zawieszonego postepowania. Termin powyzszy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynnosci egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postepowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824. § 1. Postepowanie umarza sie w calosci lub czesci z urzedu:
1) jezeli okaze sie, ze egzekucja nie nalezy do organów sadowych;
2) jezeli wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci sadowej albo gdy egzekucja ze wzgledu na jej przedmiot lub na osobe dluznika jest niedopuszczalna;
3) jezeli jest oczywiste, ze z egzekucji nie uzyska sie sumy wyzszej od kosztów egzekucyjnych.
§ 2. Umorzenie wskutek braku zdolnosci sadowej nastapic moze dopiero wówczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usuniety. W razie usuniecia braku stosuje sie odpowiednio przepis art. 818 § 2.
§ 3. (775) Z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania egzekucyjnego na podstawie tytulu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o których mowa w art. 5675, oraz rozstrzygajacego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o swiadczeniach alimentacyjnych malzonka pozostajacego w separacji wzgledem drugiego malzonka lub wzgledem wspólnego maloletniego dziecka malzonków co do swiadczen za okres po zniesieniu separacji. Wszczete w tych sprawach postepowanie egzekucyjne umarza sie z urzedu.

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postepowanie w calosci lub czesci na wniosek:
1) jezeli tego zazada wierzyciel; jednakze w sprawach, w których egzekucje wszczeto z urzedu lub na zadanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postepowania wymaga zgody sadu lub uprawnionego organu, który zazadal wszczecia egzekucji;
2) jezeli prawomocnym orzeczeniem tytul wykonawczy zostal pozbawiony wykonalnosci;
3) jezeli egzekucje skierowano przeciwko osobie, która wedlug klauzuli wykonalnosci nie jest dluznikiem i która sprzeciwila sie prowadzeniu egzekucji, albo jezeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzecznosci z trescia tytulu wykonawczego;
4) jezeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczajacego pelne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba ze egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu;
5) (776) jezeli, w wypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytulu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci tytulu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dluznik przedstawi przewidziane w przepisach odrebnych zaswiadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalnosci, z którego wynika, ze tytul nie jest juz wykonalny.

Art. 826. Umorzenie postepowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynnosci egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela moznosci wszczecia ponownej egzekucji, chyba ze z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postepowania egzekucyjnego nie moze naruszac praw osób trzecich.

Art. 827. § 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postepowania nalezy wysluchac wierzyciela i dluznika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniajace zawieszenie postepowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniajace umorzenie postepowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastapic z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.
§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dluznika organ egzekucyjny wyda zaswiadczenie o umorzeniu postepowania.

Art. 828. Na postanowienie sadu co do zawieszenia lub umorzenia postepowania przysluguje zazalenie.

DZIAL V. OGRANICZENIA EGZEKUCJI

Art. 829. Nie podlegaja egzekucji:
1) przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie codzienne, niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonków jego rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu;
2) zapasy zywnosci i opalu niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonków jego rodziny na okres jednego miesiaca;
3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyzywienia dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonków jego rodziny wraz z zapasem paszy i sciólki do najblizszych zbiorów;
4) (777) narzedzia i inne przedmioty niezbedne do osobistej pracy zarobkowej dluznika oraz surowce niezbedne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wylaczeniem jednak pojazdów mechanicznych;
5) u dluznika pobierajacego periodyczna stala place - pieniadze w kwocie, która odpowiada nie podlegajacej egzekucji czesci placy za czas do najblizszego terminu wyplaty, a u dluznika nie otrzymujacego stalej placy - pieniadze niezbedne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
6) przedmioty niezbedne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty sluzace do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego uzytku, które moga byc sprzedane tylko znacznie ponizej ich wartosci, a dla dluznika maja znaczna wartosc uzytkowa;
7) (778) srodki pieniezne zgromadzone na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 36 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z 2006 r. Nr 50, poz. 363 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 794).

Art. 830. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Finansów okresli rozporzadzeniem, jakie przedmioty nalezace do rolnika prowadzacego gospodarstwo nie podlegaja egzekucji.

Art. 831. § 1. Nie podlegaja egzekucji:
1) sumy i swiadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach sluzbowych;
2) (779) sumy przyznane przez Skarb Panstwa na specjalne cele (w szczególnosci stypendia, wsparcia), chyba ze wierzytelnosc egzekwowana powstala w zwiazku z urzeczywistnieniem tych celów albo z tytulu obowiazku alimentacyjnego;
3) prawa niezbywalne, chyba ze moznosc ich zbycia wylaczono umowa, a przedmiot swiadczenia nadaje sie do egzekucji albo wykonanie prawa moze byc powierzone komu innemu;
4) (780) (utracil moc);
5) (781) swiadczenia z ubezpieczen osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczen majatkowych, w granicach okreslonych w drodze rozporzadzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwosci; nie dotyczy to egzekucji majacej na celu zaspokojenie roszczen z tytulu alimentów.
§ 2. W wypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 paragrafu poprzedzajacego nie podlegaja egzekucji równiez sumy i swiadczenia w naturze juz wyplacone lub wydane.
§ 3. W wypadku wymienionym w pkt 4 paragrafu pierwszego dopuszczalne jest jednak zajecie kwoty, która dluznikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub uslugi.

Art. 832. Naleznosci wyplacone w zwiazku ze smiercia tytulem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakakolwiek nazwa albo z tytulu ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegaja egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów.

Art. 833. (782) § 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach Kodeksu pracy.
§ 11. (783) Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do zasilków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych, wyplacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
§ 2. (784) Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do uposazen poslów i senatorów, naleznosci czlonków rolniczych spóldzielni produkcyjnych i ich domowników z tytulu pracy w spóldzielni, wynagrodzen czlonków spóldzielni pracy oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, których celem jest zapewnienie utrzymania.
§ 3. Ograniczen przewidzianych w § 2 nie stosuje sie do wierzytelnosci czlonków rolniczych spóldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spóldzielni przypadajacych im od wniesionych do spóldzielni wkladów.
§ 4. Swiadczenia pieniezne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegaja egzekucji w zakresie okreslonym w tych przepisach.
§ 5. Do egzekucji z rent przyslugujacych z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasadzonych przez sad lub ustalonych umowa za utrate zdolnosci do pracy albo za smierc zywiciela lub wyplacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze swiadczen pienieznych przyslugujacych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa stosuje sie przepisy o egzekucji ze swiadczen przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
§ 6. (785) Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia pieniezne wyplacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentów, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.

Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzajacym oblicza sie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartoscia swiadczen w naturze, lecz po potraceniu podatków i oplat naleznych z mocy ustawy.

Art. 835. Jezeli dluznik otrzymuje dochody z kilku zródel, podstawe obliczenia stanowi suma wszystkich dochodów.

Art. 836. Do czasu przyjecia spadku egzekucja na zaspokojenie dlugu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku. Przed przyjeciem spadku nie moze byc z niego prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego dlugu spadkobiercy.

Art. 837. Dluznik moze powolywac sie na ograniczenie odpowiedzialnosci tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostalo zastrzezone w tytule wykonawczym. Zastrzezenie nie jest konieczne, jezeli swiadczenie zostalo zasadzone od nabywcy majatku, od zarzadcy ustanowionego przez sad, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majatku albo od Skarbu Panstwa jako spadkobiercy.

Art. 838. Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sadowej i egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny sadowy prowadzi obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia egzekucji stosuje sie równiez do naleznosci podlegajacych egzekucji administracyjnej, chyba ze okreslone w przepisach ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia egzekucyjne sa mniejsze.

Art. 839. § 1. Postanowienie sadu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapasc po wysluchaniu stron.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

DZIAL VI. POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Art. 840. (786) § 1. Dluznik moze w drodze powództwa zadac pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalnosci w calosci lub czesci albo ograniczenia, jezeli:
1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalnosci, a w szczególnosci gdy kwestionuje istnienie obowiazku stwierdzonego tytulem egzekucyjnym niebedacym orzeczeniem sadu albo gdy kwestionuje przejscie obowiazku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzajacego to przejscie;
2) po powstaniu tytulu egzekucyjnego nastapilo zdarzenie, wskutek którego zobowiazanie wygaslo albo nie moze byc egzekwowane; gdy tytulem jest orzeczenie sadowe, dluznik moze powództwo oprzec takze na zdarzeniach, które nastapily po zamknieciu rozprawy, a takze zarzucie spelnienia swiadczenia, jezeli zarzut ten nie byl przedmiotem rozpoznania w sprawie;
3) malzonek, przeciwko któremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787, wykaze, ze egzekwowane swiadczenie wierzycielowi nie nalezy sie, przy czym malzonkowi temu przysluguja zarzuty nie tylko z wlasnego prawa, lecz takze zarzuty, których jego malzonek wczesniej nie mógl podniesc.
§ 2. Jezeli podstawa egzekucji jest tytul pochodzacy od organu administracyjnego, do stwierdzenia, ze zobowiazanie wygaslo lub nie moze byc egzekwowane, powolany jest organ, od którego tytul pochodzi.

Art. 8401. (787) Jezeli dluznik albo jego malzonek, przeciwko któremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787 lub art. 7871, podnosi wynikajacy z umowy majatkowej malzenskiej zarzut wylaczenia lub ograniczenia jego odpowiedzialnosci caloscia lub czescia majatku, przepis art. 840 § 1 i § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8402. (788) Jezeli egzekucja prowadzona jest na podstawie tytulu egzekucyjnego lub innego dokumentu, któremu nie nadaje sie klauzuli wykonalnosci, do ochrony praw dluznika stosuje sie odpowiednio przepisy art. 840 i art. 843.

Art. 8403. (789) Jezeli podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci orzeczenia sadu, o którym mowa w art. 11531, art. 11534 lub art. 11537, dluznik moze w drodze powództwa zadac odmowy wykonania takiego tytulu, w calosci lub czesci, na podstawie okreslonej w przepisach odrebnych. Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalnosci.

Art. 841. § 1. Osoba trzecia moze w drodze powództwa zadac zwolnienia zajetego przedmiotu od egzekucji, jezeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.
§ 2. Jezeli dluznik zaprzecza prawu powoda, nalezy oprócz wierzyciela pozwac równiez dluznika.
§ 3. (790) Powództwo mozna wniesc w terminie miesiaca od dnia dowiedzenia sie o naruszeniu prawa, chyba ze inny termin jest przewidziany w przepisach odrebnych.

Art. 842. § 1. Dopuszczalne jest równiez powództwo o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu nalezy dolaczyc postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiajace zadaniu wylaczenia przedmiotu spod egzekucji. Niezaleznie od wyniku sprawy sad nalozy koszty procesu na osobe trzecia, powolujaca w powództwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygniecia sprawy, których nie przedstawila w postepowaniu administracyjnym, mimo ze mogla je powolac w tym postepowaniu.
§ 2. Powództwo mozna wniesc w ciagu dni czternastu od doreczenia postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego, a jezeli zainteresowany wniósl zazalenie na to postanowienie - w ciagu dni czternastu od doreczenia postanowienia wydanego na skutek zazalenia.

Art. 843. § 1. Powództwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza sie przed sad rzeczowo wlasciwy, w którego okregu prowadzi sie egzekucje.
§ 2. Jezeli egzekucji jeszcze nie wszczeto, powództwo o pozbawienie tytulu wykonawczego wykonalnosci wytacza sie wedlug przepisów o wlasciwosci ogólnej.
§ 3. W pozwie powód powinien przytoczyc wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógl zglosic, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postepowaniu.
§ 4. (791) (uchylony).

TYTUL II. EGZEKUCJA SWIADCZEN PIENIEZNYCH

DZIAL I. EGZEKUCJA Z RUCHOMOSCI

Rozdzial 1. Zajecie

Art. 844. § 1. (792) Egzekucja z ruchomosci nalezy do komornika tego sadu, w którego okregu znajduja sie ruchomosci, chyba ze wierzyciel wybierze innego komornika.
§ 2. Komornik, który wszczal egzekucje z niektórych ruchomosci dluznika, jest wlasciwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostalych ruchomosci dluznika, chociazby znajdowaly sie w okregu innego sadu.
§ 3. (793) Komornik wybrany przez wierzyciela oraz komornik, o którym mowa w § 2, po dokonaniu zajecia ruchomosci zawiadamia o zajeciu komornika dzialajacego przy sadzie rejonowym, w którego okregu znajduja sie ruchomosci, w chwili zajecia, przesylajac odpis protokolu zajecia ruchomosci.

Art. 8441. (794) Przepisy dotyczace egzekucji z ruchomosci stosuje sie odpowiednio do egzekucji ze zwierzat, jezeli nie jest to sprzeczne z przepisami dotyczacymi ochrony zwierzat.

Art. 845. § 1. Do egzekucji z ruchomosci komornik przystepuje przez ich zajecie.
§ 2. Zajac mozna ruchomosci dluznika bedace badz w jego wladaniu, badz we wladaniu samego wierzyciela, który do nich skierowal egzekucje. Ruchomosci dluznika bedace we wladaniu osoby trzeciej mozna zajac tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza sie na ich zajecie albo przyznaje, ze stanowia one wlasnosc dluznika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakze w razie zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajecie ruchomosci na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.
§ 2a. (795) W przypadku egzekucji swiadczen alimentacyjnych komornik moze zajac takze ruchomosci bedace we wladaniu osoby zamieszkujacej wspólnie z dluznikiem bez zgody tej osoby, chyba ze przedstawi ona dowód, ze ruchomosci sa jej wlasnoscia.
§ 3. Nie nalezy zajmowac wiecej ruchomosci ponad te, które sa potrzebne do zaspokojenia naleznosci i kosztów egzekucyjnych.

Art. 846. § 1. Egzekucja z ulamkowej czesci rzeczy ruchomej bedacej wspólna wlasnoscia kilku osób odbywa sie w sposób przewidziany dla egzekucji z ruchomosci, z zastrzezeniem, ze sprzedazy podlega tylko udzial dluznika.
§ 2. Innym wspólwlascicielom przysluguje lacznie prawo zadania, aby cala rzecz zostala sprzedana.

Art. 847. § 1. Komornik dokonuje zajecia przez wpisanie ruchomosci do protokolu zajecia. Odpis protokolu zajecia nalezy doreczyc dluznikowi i wspólwlascicielom zajetej ruchomosci, którzy nie sa dluznikami.
§ 2. Dluznik powinien przy zajeciu, a jezeli jest nieobecny - niezwlocznie po otrzymaniu odpisu protokolu zajecia, wymienic komornikowi znajdujace sie w jego wladaniu ruchomosci, do których osobom trzecim przysluguje prawo zadania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych osób. Komornik zawiadomi o zajeciu osoby wskazane przez dluznika.

Art. 848. Zajecie ma ten skutek, ze rozporzadzenie ruchomoscia dokonane po zajeciu nie ma wplywu na dalszy bieg postepowania, a postepowanie egzekucyjne z zajetej ruchomosci moze byc prowadzone równiez przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze.

Art. 849. Jezeli komornik przerywa zajecie, powinien stosownie do okolicznosci poczynic kroki zapobiegajace usunieciu ruchomosci jeszcze nie zajetych.

Art. 850. Wierzyciel moze zadac, aby zajecie nastapilo w jego obecnosci. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w którym zajecie ma byc dokonane. Jezeli wierzyciel nie stawi sie w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajecia w jego nieobecnosci. Jezeli komornik bez zawiadomienia wierzyciela dokonal zajecia w jego nieobecnosci, wierzyciel moze zadac sprawdzenia zajecia z jego udzialem.

Art. 851. Jezeli zajete juz ruchomosci maja byc zajete na zaspokojenie innej jeszcze wierzytelnosci, komornik dokona nowego zajecia przez zaznaczenie go w protokole pierwszego zajecia. Wierzyciel moze zadac, aby komornik sprawdzil ruchomosci, zajete na podstawie protokolu; sprawdzenie to komornik stwierdzi w tym protokole.

Art. 852. § 1. (796) Z zajetych pieniedzy komornik zaspokoi wierzycieli, a jezeli nie wystarczaja na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, zlozy je na rachunek depozytowy sadu w celu podzialu.
§ 2. (797) Zlozenie na rachunek depozytowy sadu nastapi równiez wówczas, gdy zgloszono zarzut, ze osobie trzeciej przysluguje do zajetych pieniedzy prawo stanowiace przeszkode do wydania ich wierzycielowi. Sad postanowi wydac pieniadze wierzycielowi, jezeli w ciagu miesiaca od zlozenia ich na rachunek depozytowy sadu nie bedzie zlozone orzeczenie wlasciwego sadu zwalniajace od zajecia lub wstrzymujace wydanie pieniedzy.
§ 3. Na postanowienie sadu co do wydania pieniedzy przysluguje zazalenie. Postanowienie staje sie wykonalne dopiero z chwila uprawomocnienia sie.

Art. 853. (798) § 1. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik oznacza wartosc zajetych ruchomosci i umieszcza ja w protokole zajecia.
§ 2. Jezeli komornik uzna, ze w celu oszacowania nalezy wezwac bieglego, albo jezeli wierzyciel lub dluznik podnosza w skardze zarzuty na oszacowanie, oszacowania dokonuje biegly przy samym zajeciu, a gdyby to nie bylo mozliwe, w terminie pózniejszym, az do dnia licytacji. Skarge na oszacowanie komornika wnosi sie do komornika przy zajeciu ruchomosci, a gdyby to nie bylo mozliwe - do dnia licytacji.

Art. 854. Na kazdej zajetej ruchomosci komornik umiesci znak ujawniajacy na zewnatrz jej zajecie, a jezeli to nie jest mozliwe, ujawni je w inny sposób.

Art. 855. § 1. Zajete ruchomosci komornik pozostawi we wladaniu osoby, u której je zajal. Jednakze z waznych przyczyn komornik moze w kazdym stanie postepowania oddac zajete ruchomosci pod dozór innej osobie, nie wylaczajac wierzyciela, chocby to bylo polaczone z koniecznoscia ich przeniesienia. Osoby te pelnia obowiazki dozorcy. Komornik dorecza im protokól zajecia.
§ 2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli, kiedy zajete przedmioty nalezy zlozyc do depozytu sadowego lub na przechowanie okreslonym instytucjom.

Art. 856. § 1. Dozorca lub dluznik, któremu powierzono dozór, obowiazani sa przechowywac oddane im pod dozór ruchomosci z taka starannoscia, aby nie stracily na wartosci, i oddac je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sadu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jezeli dozorca lub dluznik zobowiazany do wydania ruchomosci ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.
§ 2. Dozorca obowiazany jest zawiadomic komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomosci.

Art. 857. § 1. Dozorca nie odpowiada za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginiecie zajetych ruchomosci, jezeli zachowal starannosc, do jakiej byl obowiazany w mysl przepisu artykulu poprzedzajacego.
§ 2. Dluznikowi nie przysluguje roszczenie do wierzyciela z powodu uszkodzenia lub zaginiecia zajetych ruchomosci podczas ich przewozenia, przesylki lub przechowywania u dozorcy.

Art. 858. § 1. Dozorca moze zadac zwrotu wydatków zwiazanych z przechowywaniem oraz wynagrodzenia za dozór odpowiednio do poniesionych trudów. Nie dotyczy to dluznika, czlonków jego rodziny wspólnie z nim mieszkajacych oraz osoby trzeciej, u której rzecz zajeto.
§ 2. Sume wydatków i wysokosc wynagrodzenia ustala komornik, o czym zawiadamia strony i dozorce.

Art. 859. Na postanowienie sadu co do zwrotu wydatków i wynagrodzenia dozorcy przysluguje zazalenie.

Art. 860. Komornik moze z waznych przyczyn zwolnic dozorce i ustanowic innego. Zmiane dozorcy komornik zarzadzi po wysluchaniu stron, chyba ze natychmiastowa zmiana jest konieczna.

Art. 861. Jezeli zajete ruchomosci pozostawiono w pomieszczeniu nalezacym do dluznika i dozór powierzono jemu samemu lub czlonkowi jego rodziny razem z nim mieszkajacemu, maja oni prawo zwyklego uzywania rzeczy, byleby przez to rzecz nie stracila na wartosci. Równiez osoba trzecia, pod której dozorem komornik pozostawil zajete u niej ruchomosci dluznika, moze ich uzywac, jezeli jest do tego uprawniona.

Art. 862. § 1. (799) Jezeli rzecz oddana pod dozór osobie nie uprawnionej do korzystania z niej przynosi dochód, dozorca obowiazany jest po ustaniu dozoru zlozyc komornikowi rachunek z dochodów. Czysty dochód po potraceniu wydatków zostanie zlozony na rachunek depozytowy sadu.
§ 2. Z uzyskanego w ten sposób dochodu pokrywa sie przede wszystkim wynagrodzenie dozorcy, reszte zas dolacza sie do sumy uzyskanej z egzekucji, a w razie umorzenia egzekucji, wyplaca sie dluznikowi.

Art. 863. Minister Sprawiedliwosci moze w drodze rozporzadzenia zarzadzic utrzymywanie osobnych pomieszczen do przechowywania i dozorowania zajetych ruchomosci.

Rozdzial 2. Sprzedaz

Art. 864. § 1. Sprzedaz zajetych ruchomosci nie moze nastapic wczesniej niz siódmego dnia od daty zajecia.
§ 2. Sprzedaz zajetych ruchomosci moze nastapic bezposrednio po zajeciu, jezeli:
1) ruchomosci ulegaja latwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowaloby nadmierne koszty;
2) zajeto inwentarz zywy, a dluznik odmówil zgody na przyjecie go pod dozór.

Art. 8641. (800) Komornik moze sprzedac z wolnej reki ruchomosci niewymienione w art. 864 § 2, jezeli dluznik wyrazil na to zgode i okreslil minimalna cene zbycia. Sprzedaz nie moze nastapic wczesniej niz po czternastu dniach od dnia oszacowania. Sprzedaz moze nastapic tylko wtedy, gdy wierzyciele wyrazili na to zgode.

Art. 865. § 1. (801) Zajete ruchomosci nie uzywane, stanowiace przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony moze sprzedac przedsiebiorcy prowadzacemu obrót takimi ruchomosciami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostana udokumentowane, po cenach o 25% nizszych od wartosci szacunkowej ruchomosci.
§ 2. (802) (uchylony).
§ 3. (803) (uchylony).

Art. 866. (804) (skreslony).

Art. 8661. (805) Zajete ruchomosci, których sprzedaz wymaga zezwolenia, komornik sprzeda za posrednictwem przedsiebiorstwa posiadajacego takie zezwolenie albo sprzeda je temu przedsiebiorstwu. Do wyceny ruchomosci przepis art. 865 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8662. (806) § 1. Do oszacowania zajetych przedmiotów o wartosci historycznej lub artystycznej komornik wzywa bieglego. Przedmioty te moga byc sprzedane za posrednictwem przedsiebiorstwa zajmujacego sie ich obrotem albo panstwowemu muzeum, bibliotece, archiwum lub osrodkowi badan i dokumentacji. Przepis art. 8641 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Do oszacowania wyrobów ze zlota i platyny komornik powoluje bieglego. Wyroby ze zlota i platyny, z wyjatkiem przedmiotów uzytkowych, oraz przedmioty ze zlota lub platyny niezdatne do uzytku komornik sprzedaje przedsiebiorstwu jubilerskiemu lub innemu zajmujacemu sie obrotem lub przerobem metali szlachetnych. Przepis art. 865 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Zajete dewizy komornik sprzedaje bankowi lub innemu przedsiebiorcy zajmujacemu sie ich kupnem. Cena zbycia nie moze byc nizsza od kursu kupna waluty obcej w zlotych przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajacym date sprzedazy.

Art. 867. (807) § 1. (808) Zajete ruchomosci, niesprzedane wedlug przepisów poprzedzajacych, komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.
§ 2. Cena wywolania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartosci szacunkowej. Jezeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajete ruchomosci moga byc sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywolania w drugim terminie licytacyjnym wynosi polowe wartosci szacunkowej. Sprzedaz licytacyjna nie moze nastapic za cene nizsza od ceny wywolania.
§ 3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dluznika najpózniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach okreslonych w art. 864 § 2 zawiadomienie to dorecza sie dluznikowi przed rozpoczeciem licytacji.
§ 4. Zajete ruchomosci nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedazy komisowej przed sprzedaza w drodze licytacji publicznej.
§ 5. Dla sprzedazy komisowej zajetej ruchomosci cene sprzedazna ustala sie w wysokosci wartosci szacunkowej. Jezeli ruchomosc nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciagu miesiaca, komisant moze obnizyc cene sprzedazna o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedaznej potraca sie prowizje komisowa.

Art. 868. Minister Sprawiedliwosci ustali w drodze rozporzadzenia przepisy okreslajace zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczególnosci podstawy do wylaczenia z przetargu.

Art. 869. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarujacej najwyzsza cene, jezeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postapien nikt wiecej nie zaofiarowal.
§ 2. Z chwila przybicia dochodzi do skutku sprzedaz ruchomosci na rzecz nabywcy. Od tego czasu naleza do niego pozytki ruchomosci.

Art. 870. § 1. Wierzyciel lub dluznik moga zaskarzyc udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najnizszej cenie nabycia i o wylaczeniu od udzialu w przetargu. Skarga powinna byc zgloszona do protokolu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomosci ulegajacych szybkiemu zepsuciu.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 3. Jezeli w ciagu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnieta, nabywca moze w ciagu dalszego tygodnia zrzec sie nabycia ruchomosci i odebrac zaplacona sume.
§ 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzajacym albo gdy sad odmówi przybicia, licytacja bedzie uznana za niedoszla do skutku.

Art. 871. (809) Nabywca obowiazany jest zaplacic cene nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyzsza piecset zlotych, obowiazek nabywcy ogranicza sie do zlozenia natychmiast jednej piatej ceny, nie mniej jednak niz piecset zlotych, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia nastepnego.

Art. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uisci ceny w calosci lub czesci, traci prawa wynikajace z przybicia.
§ 2. Jezeli nabywca nie uisci w terminie sumy przypadajacej do zaplaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwlocznie przetarg tych samych ruchomosci, rozpoczynajac od ceny wywolania, przy czym opieszaly nabywca nie moze nadal uczestniczyc w licytacji. W razie niezaplacenia w terminie reszty ceny platnej dnia nastepnego po licytacji, bedzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.
§ 3. Od nabywcy, który nie dopelnil obowiazku zaplaty ceny lub jej czesci w terminie przepisanym, komornik sciagnie sume odpowiadajaca jednej dziesiatej czesci sumy nabycia, na która bedzie zaliczona kwota przez nabywce wplacona.
§ 4. Z sumy sciagnietej od nabywcy pokrywa sie koszty zwiazane z licytacja. Nadwyzke nalezy wplacic do kasy sadowej na rzecz Skarbu Panstwa.

Art. 873. O sciagnieciu od nabywcy naleznosci wedlug artykulu poprzedzajacego orzeka sad. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu sie przybicia i zaplaceniu calej ceny staje sie wlascicielem nabytych ruchomosci. Gdy sad odmówi przybicia, wyplacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Art. 875. § 1. Jezeli licytacja nie doszla do skutku, wierzyciel moze w ciagu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika zadac wyznaczenia drugiej licytacji lub przejac na wlasnosc ruchomosci wystawione na sprzedaz albo niektóre z nich w cenie nie nizszej od ceny wywolania.
§ 2. Jezeli egzekucje prowadzi kilku wierzycieli, pierwszenstwo przejecia ruchomosci na wlasnosc przysluguje temu z nich, który ofiarowal najwyzsza cene, przy równej zas cenie - temu, na którego zadanie wczesniej dokonano zajecia.
§ 3. Oswiadczenie o przejeciu bedzie uwzglednione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednoczesnie z wnioskiem zlozy cala cene. Wlasnosc ruchomosci przechodzi na wierzyciela z chwila zawiadomienia go o przyznaniu mu przejetej rzeczy.
§ 4. W razie niezgloszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oswiadczenia o przejeciu ruchomosci na wlasnosc, komornik umorzy postepowanie co do nie sprzedanych ruchomosci. Jezeli spomiedzy kilku wierzycieli jedni zadaja licytacji, a inni przejecia ruchomosci na wlasnosc, wyznaczona bedzie druga licytacja.

Art. 876. Jezeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwujacym albo jezeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujacych i kosztów egzekucji, nabywca moze zaliczyc swoja egzekwowana wierzytelnosc na cene nabycia.

Art. 877. Jezeli druga licytacja nie doszla do skutku, wierzycielowi w ciagu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysluguje prawo przejecia ruchomosci na wlasnosc za cene nie nizsza od ceny wywolania. W tym wypadku stosuje sie odpowiednio przepis art. 875 § 2. Jezeli wierzyciel nie skorzystal z prawa przejecia ruchomosci na wlasnosc, komornik umorzy postepowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejetej na wlasnosc.

Art. 878. Jezeli dluznik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postapi jak przy egzekucji roszczen niepienieznych.

Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdzialu, staje sie jej wlascicielem bez zadnych obciazen i powinien ja natychmiast odebrac. Nabywcy nie przysluguja roszczenia z tytulu rekojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie mozna podnosic zarzutów co do waznosci nabycia.

DZIAL II. EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACE

Art. 880. (810) Egzekucja z wynagrodzenia za prace nalezy do komornika przy sadzie rejonowym ogólnej wlasciwosci dluznika.

Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za prace komornik przystepuje przez jego zajecie.
§ 2. Komornik zawiadamia dluznika, ze do wysokosci egzekwowanego swiadczenia i az do pelnego pokrycia dlugu nie wolno mu odbierac wynagrodzenia poza czescia wolna od zajecia ani rozporzadzac nim w zaden inny sposób. Dotyczy to w szczególnosci periodycznego wynagrodzenia za prace i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przyslugujacych dluznikowi za okres jego zatrudnienia, jak równiez zwiazanego ze stosunkiem pracy zysku lub udzialu w funduszu zakladowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostajacych w zwiazku ze stosunkiem pracy.
§ 3. (811) Komornik wzywa pracodawce, aby w granicach okreslonych w paragrafie drugim nie wyplacal dluznikowi poza czescia wolna od zajecia zadnego wynagrodzenia, lecz:
1) (812) przekazywal zajete wynagrodzenie bezposrednio wierzycielowi egzekwujacemu, zawiadamiajac komornika o pierwszej wyplacie, albo
2) przekazywal zajete wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postepowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w czesci wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych swiadczen wymagalnych.
Komornik poucza zarazem pracodawce o skutkach niezastosowania sie do wezwania.
§ 4. (813) Stosownie do okolicznosci komornik moze wezwac pracodawce do przekazywania mu zajetego wynagrodzenia bezposrednio.

Art. 882. § 1. (814) Dokonujac zajecia wynagrodzenia za prace, komornik wzywa ponadto pracodawca, aby w ciagu tygodnia:
1) przedstawil za okres trzech miesiecy poprzedzajacych zajecie, za kazdy miesiac oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dluznika za prace oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytulów;
2) podal, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajete wynagrodzenie bedzie przekazywane wierzycielowi;
3) w razie istnienia przeszkód do wyplacenia wynagrodzenia za prace zlozyl oswiadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególnosci podal, czy inne osoby roszcza sobie prawa, czy i w jakim sadzie toczy sie sprawa o zajete wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia zostala skierowana do zajetego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.
§ 2. (815) Pracodawca obowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o kazdej zmianie okolicznosci wymienionych w § 1.

Art. 883. § 1. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci.
§ 2. Jednakze dluznik moze zadac umorzenia egzekucji co do swiadczen wymagalnych w przyszlosci, jezeli uisci wszystkie swiadczenia wymagalne i zlozy do depozytu sadowego sume równajaca sie sumie swiadczen periodycznych za szesc miesiecy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, ze dluznik popadl w zwloke z uiszczeniem swiadczen wymagalnych; równoczesnie wszczyna z urzedu egzekucje.

Art. 884. § 1. Zajecie obowiazuje nadal, chocby po zajeciu nawiazano z dluznikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo chocby zaklad pracy przeszedl na inna osobe, jezeli osoba ta o zajeciu wiedziala.
§ 2. (816) W razie rozwiazania stosunku pracy z dluznikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmianke o zajeciu naleznosci w wydanym dluznikowi swiadectwie pracy, a jezeli nowy pracodawca dluznika jest mu znany, przesyla temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczace zajecia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dluznika, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne. Wzmianka w swiadectwie pracy powinna zawierac oznaczenie komornika, który zajal naleznosc, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak równiez wskazac wysokosc potraconych juz kwot. Przeslanie zawiadomienia komornikowi ma skutki zajecia naleznosci dluznika u nowego pracodawcy od chwili dojscia zawiadomienia do tego pracodawcy.
§ 3. (817) Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi swiadectwo pracy ze wzmianka o zajeciu naleznosci, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawce, który wydal swiadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jezeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazal swiadectwa pracy, dowie sie, gdzie pracownik byl przedtem zatrudniony, obowiazany jest zawiadomic poprzedni pracodawce o jego zatrudnieniu, chyba ze pracownik przedstawi zaswiadczenie tego zakladu stwierdzajace, ze jego naleznosci nie byly zajete.
§ 4. (818) Obowiazek powiadomienia komornika o zmianie pracodawcy obciaza równiez dluznika. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dluznik powinien byc pouczony przy zawiadomieniu go o zajeciu wynagrodzenia za prace.

Art. 885. Zajecie ma ten skutek, ze w stosunku do wierzyciela egzekwujacego niewazne sa rozporzadzenia wynagrodzeniem przekraczajace czesc wolna od zajecia, dokonane po jego zajeciu, a takze przed zajeciem, jezeli wymagalnosc wynagrodzenia nastepuje po zajeciu.

Art. 886. § 1. (819) Pracodawcy, który nie zlozyl w przepisanym terminie oswiadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbal przeslania zawiadomienia lub dokumentów zajecia wynagrodzenia nowemu pracodawcy dluznika stosownie do art. 884 § 2 i § 3, komornik wymierza grzywne w wysokosci do pieciuset zlotych. Grzywna moze byc powtórzona, jezeli pracodawca nadal uchyla sie od wykonania tych czynnosci w dodatkowo wyznaczonym terminie.
§ 2. (820) Jezeli pracodawca nie jest osoba fizyczna, grzywnie podlega pracownik lub wspólnik odpowiedzialny za wykonanie takiej czynnosci, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemoznosci jego ustalenia - osoby uprawnione do reprezentowania pracodawcy. Jezeli pracodawca jest spólka cywilna, grzywnie podlega którykolwiek ze wspólników.
§ 3. (821) Pracodawca, który nie zastosowal sie do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny sposób naruszyl obowiazki wynikajace z zajecia badz zlozyl oswiadczenie przewidziane w art. 882 niezgodne z prawda albo dokonal wyplaty zajetej czesci wynagrodzenia dluznikowi, odpowiada za wyrzadzona przez to wierzycielowi szkode.
§ 4. (822) Grzywne okreslona w § 1 komornik wymierzy równiez dluznikowi, który nie powiadomil go o zmianie pracodawcy.

Art. 887. § 1. Z mocy samego zajecia wierzyciel moze wykonywac wszelkie prawa i roszczenia dluznika. Na zadanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaswiadczenie.
§ 2. (823) Wierzyciel wnoszacy powództwo przeciwko pracodawcy powinien przypozwac dluznika, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne. Pozwany pracodawca obowiazany jest podac sadowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz których dochodzona wierzytelnosc równiez zostala zajeta. Sad zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakze w stosunku do wierzyciela, o którym sad nie zostal powiadomiony, pracodawca nie moze powolywac sie na wyrok, który zapadl na jego korzysc.

Art. 888. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dluznikowi dokumenty stanowiace dowód wierzytelnosci i zlozy je do depozytu sadowego.
§ 2. Jezeli wierzyciel zglasza wniosek, aby odebranie odbylo sie w jego obecnosci, komornik zawiadamia go o terminie czynnosci. W razie niestawienia sie wierzyciela czynnosci nie dokonuje sie.
§ 3. Dluznik obowiazany jest pod rygorem odpowiedzialnosci za szkode udzielic wierzycielowi wszystkich wyjasnien potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dluznikowi zajetej wierzytelnosci.

DZIAL III. EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH

Art. 889. (824) § 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy komornik ogólnej wlasciwosci dluznika:
1) przesyla do oddzialu lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dluznik posiada rachunek, zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci pienieznej dluznika, wynikajacej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, do wysokosci naleznosci bedacej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywal wyplat z rachunku bez zgody komornika do wysokosci zajetej wierzytelnosci, lecz przekazal bezzwlocznie zajeta kwote na pokrycie naleznosci albo zawiadomil komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajetej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne takze w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy;
2) zawiadamia dluznika o zajeciu jego wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wyplat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy.
§ 2. Równoczesnie komornik przesyla wierzycielowi odpis zawiadomienia przeslanego do banku.
§ 3. (825) Jezeli wierzytelnosc z rachunku bankowego, w tym z rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, zajeta zostala w dwu lub wiecej postepowaniach egzekucyjnych, a znajdujaca sie na rachunku kwota nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje sie z wyplata zajetych kwot, powiadamiajac o tym komorników prowadzacych egzekucje. Zajete wierzytelnosci bank wyplaca, po przekazaniu wszystkich spraw w trybie art. 7731, komornikowi, który prowadzi dalsza egzekucje.

Art. 890. (826) § 1. Zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy dluznika, jest dokonane z chwila doreczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wyplat z tego rachunku i obejmuje równiez kwoty, które nie byly na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujacy wklad oszczednosciowy w chwili jego zajecia, a zostaly wplacone na ten rachunek po dokonaniu zajecia.
§ 2. (827) Wynikajacy z zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego zakaz wyplat z tego rachunku nie dotyczy biezacych wyplat na wynagrodzenie za prace wraz z podatkami i innymi ciezarami ustawowymi oraz na zasadzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasadzone tytulem odszkodowania - do wysokosci przecietnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartalu oglaszanego przez Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pózn. zm.). Wyplata na wynagrodzenie za prace nastepuje po zlozeniu komornikowi odpisu listy plac lub innego wiarygodnego dowodu, a wyplata na alimenty i renty alimentacyjne - tytulu wykonawczego stwierdzajacego obowiazek dluznika do placenia alimentów lub renty.
§ 21. (828) Bank dokonuje wyplat, o których mowa w § 2, na podstawie zezwolenia komornika. Wyplaty na alimenty i renty alimentacyjne nastepuja do rak uprawnionego do tych swiadczen.
§ 3. (829) (skreslony).

Art. 8901. (830) Jezeli zajecie obejmuje wierzytelnosc wynikajaca z rachunku bankowego zajetego uprzednio na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu ustanowionym w postepowaniu zabezpieczajacym, uprawnienia obowiazanego do dokonania wyplat z rachunku bankowego ustaja z dniem dokonania zajecia w postepowaniu egzekucyjnym.

Art. 891. (831) W razie zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej do tej samej wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy dluznika, w wypadku gdy kwoty znajdujace sie na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujacym wklad oszczednosciowy nie wystarczaja na pokrycie wszystkich egzekwowanych swiadczen, bank obowiazany jest wstrzymac wyplaty z tego rachunku do wysokosci naleznosci, na których rzecz zajecie nastapilo, i niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwe organy egzekucyjne, które postapia stosownie do art. 773. Przepis art. 890 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8911. (832) § 1. Na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przeciwko dluznikowi mozna zajac wierzytelnosc z rachunku wspólnego prowadzonego dla dluznika i osób trzecich. Dalsze czynnosci egzekucyjne prowadzone beda do przypadajacego dluznikowi udzialu w rachunku wspólnym stosownie do tresci umowy regulujacej prowadzenie rachunku, która dluznik obowiazany jest przedlozyc komornikowi w terminie tygodnia od daty zajecia. Przepisy o wyjawieniu majatku stosuje sie odpowiednio. Jezeli umowa nie okresla udzialu w rachunku wspólnym albo gdy dluznik nie przedlozy umowy, domniemywa sie, ze udzialy sa równe. Po ustaleniu udzialu dluznika zwalnia sie pozostale udzialy od egzekucji.
§ 2. W razie zajecia rachunku wspólnego dla wspólników spólki cywilnej, komornik zawiadamia pozostalych wspólników.

Art. 8912. (833) § 1. Na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przeciwko dluznikowi pozostajacemu w zwiazku malzenskim mozna prowadzic egzekucje z rachunku wspólnego dluznika i jego malzonka.
§ 2. Przepis § 1 nie wylacza mozliwosci obrony malzonka dluznika w drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, jezeli na rachunku wspólnym malzonków zgromadzono srodki, które nie wchodza do majatku osobistego dluznika, albo tez srodki, które nie pochodza z pobranego przez dluznika wynagrodzenia za prace, dochodów uzyskanych przez dluznika z innej dzialalnosci zarobkowej, jak równiez z korzysci uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw wlasnosci przemyslowej oraz innych praw twórcy.

Art. 892. (834) § 1. Bank, który naruszyl przepisy dotyczace obowiazków banku w zakresie egzekucji z rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych obejmujacych wklad oszczednosciowy, odpowiada za wyrzadzona przez to wierzycielowi szkode.
§ 2. Przepisy art. 886 stosuje sie odpowiednio do pracowników banku winnych niezgodnego z prawem dokonania wyplaty z zajetego rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy.

Art. 893. Do skutków zajecia stosuje sie odpowiednio art. 885, 887 i 888.

Art. 8931. (835) § 1. (836) Jezeli egzekucja z rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, na który wystawiono dowód imienny lub na okaziciela, nie moze byc przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemoznosci odebrania tego dokumentu, komornik sporzadza o tym protokól i dokonuje zajecia wkladu oszczednosciowego przez skierowanie do wlasciwego oddzialu banku zawiadomienia o zajeciu. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia tego zawiadomienia. Na skutek zajecia dokonanego w powyzszym trybie bank wstrzymuje wszelkie wyplaty z zajetego wkladu i zawiadamia o tym placówki banku, urzedy pocztowo-telekomunikacyjne i inne placówki wykonujace czynnosci w powyzszym zakresie. Minister wlasciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci oraz Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb zawiadamiania placówek banków, urzedów pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placówek, uwzgledniajac dane zawarte w zawiadomieniu.
§ 2. Komornik dorecza niezwlocznie zawiadomienie o zajeciu wkladu oszczednosciowego dluznikowi z pouczeniem o odpowiedzialnosci przewidzianej w § 3, w razie podjecia kwoty z zajetego wkladu.
§ 3. Dluznik, który po dokonaniu zajecia wkladu oszczednosciowego podejmie wklad lub jego czesc, podlega odpowiedzialnosci karnej jak za usuniecie mienia spod egzekucji.
§ 4. Ponadto komornik dorecza niezwlocznie zawiadomienie o zajeciu wkladu oszczednosciowego wierzycielowi z pouczeniem, ze w terminie dwóch tygodni od daty zajecia wkladu powinien wystapic do sadu o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej i zawiadomic o tym wlasciwy oddzial banku, przez doreczenie bankowi w tym samym terminie odpisu zlozonego do sadu wniosku w sprawie wszczecia postepowania o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o wszczeciu postepowania o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej, wlasciwy oddzial banku, po uplywie trzech tygodni od daty zajecia wkladu oszczednosciowego, odwola wstrzymanie wyplat z tego wkladu, o czym zawiadomi wlasciciela ksiazeczki oszczednosciowej.

Art. 8932. (837) § 1. Sad rozpatrzy wniosek o umorzenie zarówno ksiazeczki oszczednosciowej na okaziciela, jak i ksiazeczki imiennej, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentów. W postepowaniu o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej nie moga byc zgloszone zarzuty dotyczace zasadnosci roszczenia wierzyciela. Koszty postepowania obciazaja wlasciciela ksiazeczki. Sad przesyla wlasciwemu oddzialowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia ksiazeczki oszczednosciowej.
§ 2. W razie umorzenia ksiazeczki oszczednosciowej wlasciwy oddzial banku wystawia na jej miejsce nowa ksiazeczke oszczednosciowa, która po odpisaniu czesci wkladu oszczednosciowego do wysokosci naleznosci wskazanej w tytule wykonawczym lacznie z kosztami egzekucyjnymi wydaje wlascicielowi. W wypadku nieuwzglednienia wniosku o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej wlasciwy oddzial banku niezwlocznie odwola wstrzymanie wyplat z wkladu oszczednosciowego i zawiadomi o tym wlasciciela.

Art. 8933. (838) Przepisy art. 8931 i 8932 stosuje sie odpowiednio w wypadku niemoznosci odebrania innego dokumentu, z którego posiadaniem jest zwiazana wierzytelnosc na rachunku bankowym.

Art. 8934. (839) Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spóldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe.

Art. 894. (840) (skreslony).

DZIAL IV. EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOSCI(841)

Art. 895. § 1. (842) Egzekucja prowadzona wedlug przepisów dzialu niniejszego nalezy do komornika sadu wlasciwosci ogólnej dluznika, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia - do komornika sadu wlasciwosci ogólnej osoby zobowiazanej wzgledem dluznika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja nalezy do komornika tego sadu, w którego okregu znajduje sie przedmiot swiadczenia lub prawa.
§ 2. Jezeli wykonanie prawa zwiazane jest z posiadaniem dokumentu, wlasciwy jest komornik tego sadu, w którego okregu dokument sie znajduje.
§ 3. Na podstawie wniosku o wszczecie egzekucji z ruchomosci komornik dokona równiez zajecia wierzytelnosci lub innych praw majatkowych, zwiazanych z posiadaniem dokumentu, jezeli dokument taki znajduje sie w posiadaniu dluznika.

Art. 896. § 1. Do egzekucji z wierzytelnosci komornik przystepuje przez jej zajecie. W celu zajecia komornik:
1) zawiadomi dluznika, ze nie wolno mu odbierac zadnego swiadczenia ani rozporzadzac zajeta wierzytelnoscia i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;
2) wezwie dluznika wierzytelnosci, aby naleznego od niego swiadczenia nie uiszczal dluznikowi, lecz zlozyl je komornikowi lub do depozytu sadowego.
§ 2. Jednoczesnie z zajeciem wierzytelnosci komornik wezwie jej dluznika, aby w ciagu tygodnia zlozyl oswiadczenie:
1) czy i w jakiej wysokosci przysluguje dluznikowi zajeta wierzytelnosc, czy tez odmawia zaplaty i z jakiej przyczyny;
2) czy inne osoby roszcza sobie prawa do wierzytelnosci, czy i w jakim sadzie lub przed jakim organem toczy sie lub toczyla sie sprawa o zajeta wierzytelnosc oraz czy i o jakie roszczenia zostala skierowana do zajetej wierzytelnosci egzekucja przez innych wierzycieli.

Art. 897. § 1. W celu zajecia wierzytelnosci, której zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru, komornik jednoczesnie z zawiadomieniem i wezwaniem dluzników w mysl artykulu poprzedzajacego przesyla sadowi wlasciwemu do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajeciu lub o zlozenie tego wniosku do zbioru dokumentów.
§ 2. Jezeli w ksiedze wieczystej znajduja sie wpisy lub w zbiorze dokumentów dokumenty stanowiace przeszkode do uwzglednienia wniosku, sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela i komornika, wyznaczajac termin do usuniecia przeszkody. Usuniecie przeszkody nalezy do wierzyciela. W tym celu wierzyciel moze wykonywac prawa przyslugujace dluznikowi. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dluznikowi potrzebne do tego dokumenty.
§ 3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu sad oddali wniosek komornika, a komornik umorzy egzekucje. Jezeli jednak wierzyciel w terminie wyznaczonym przez sad wytoczy powództwo w celu usuniecia przeszkody, oddalenie wniosku i umorzenie egzekucji nie moze nastapic przed prawomocnym oddaleniem powództwa.
§ 4. (843) (uchylony).

Art. 898. Jezeli do zabezpieczenia zajetej wierzytelnosci wymagany jest wpis w ksiedze wieczystej, komornik odbierze dluznikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu i zglosi wniosek o wpis na rzecz dluznika oraz o jednoczesne ujawnienie zajecia.

Art. 899. (844) Dokonujac zajecia wierzytelnosci zabezpieczonej poreczeniem, zastawem lub zastawem rejestrowym, komornik na wniosek wierzyciela zawiadamia takze poreczyciela albo wlasciciela przedmiotu obciazonego prawem zastawu, iz swiadczenia z wierzytelnosci zabezpieczonej nie wolno uiscic dluznikowi. Przepis art. 882 § 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 900. § 1. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci. Jezeli konieczny jest wpis zajecia w ksiedze wieczystej, wierzytelnosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu lub zlozenia do zbioru dokumentów wniosku komornika. Jednakze i w tym wypadku zajecie jest skuteczne juz z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci, jezeli takie doreczenie nastapilo wczesniej.
§ 2. Zajecie sum platnych periodycznie obejmuje takze wyplaty przyszle. Art. 883 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 901. § 1. Zajecia wierzytelnosci zwiazanej z posiadaniem dokumentu dokonuje sie przez odebranie dokumentu dluznikowi lub osobie trzeciej. Przepis art. 845 § 2 stosuje sie odpowiednio. Nastepnych zajec takiej wierzytelnosci dokonuje sie przez zaznaczenie w protokole pierwszego zajecia.
§ 2. O dokonaniu zajecia komornik powiadomi wierzyciela dluznika, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, i dluznika zajetej wierzytelnosci, a przy dalszych zajeciach takze poprzednich wierzycieli.
§ 3. (845) Od dluznika zajetej wierzytelnosci zwiazanej z posiadaniem dokumentu komornik zazada zaplaty poszukiwanej sumy, a jezeli wierzytelnosc wymagalna jest po wypowiedzeniu, dokona jej wypowiedzenia. Na wniosek wierzyciela, dluznika albo z urzedu, komornik dokona równiez czynnosci zachowawczych, jezeli zajdzie tego potrzeba.
§ 4. (846) Zajete papiery wartosciowe niezapisane na rachunku papierów wartosciowych komornik moze sprzedac za posrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu przepisów, o których mowa w art. 7521. Sprzedaz w tym trybie moze nastapic w okresie miesiaca od dnia zajecia. Za zgoda dluznika sprzedaz moze nastapic takze po tym terminie. Do ustalenia ceny sprzedazy nalezy powolac bieglego. Na wniosek dluznika sprzedaz moze nastapic po cenie przez niego wskazanej.
§ 5. (847) Jezeli zobowiazany z weksla nie zaplaci poszukiwanej sumy, komornik sprzeda weksel. Dokonany przez komornika indos wywiera skutki indosu wpisanego przez zobowiazanego. Jezeli na wekslu zostaly umieszczone wyrazy "nie na zlecenie" lub inne zastrzezone równowaznie, komornik moze przeniesc weksel na nabywce tylko w formie i ze skutkiem przewidzianym w przepisach o przelewie wierzytelnosci.
§ 6. (848) Do zbycia weksli przepisy art. 9041 stosuje sie odpowiednio.

Art. 902. Do skutków zajecia stosuje sie odpowiednio art. 885, 887 i 888, a do skutków niezastosowania sie do wezwan komornika oraz do obowiazków wynikajacych z zajecia - art. 886.

Art. 9021. (849) Zajecie wierzytelnosci nie narusza uprawnien wynikajacych z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).

Art. 903. Jezeli zajeto wierzytelnosc, której przedmiotem jest swiadczenie z zobowiazania przemiennego z prawem wyboru zastrzezonym dla dluznika, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, prawo to przechodzi na wierzyciela, jezeli dluznik, wezwany przez komornika do dokonania wyboru, w ciagu tygodnia z prawa tego nie skorzysta.

Art. 904. Jezeli obowiazek dluznika zajetej wierzytelnosci zalezy od wzajemnego swiadczenia dluznika, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, które polega na wydaniu rzeczy znajdujacej sie w jego wladaniu, a obowiazek wydania tej rzeczy zostal juz orzeczony prawomocnym wyrokiem lub stwierdzony innym tytulem egzekucyjnym, komornik odbierze dluznikowi zajetej wierzytelnosci tytul egzekucyjny i po uzyskaniu na nim klauzuli wykonalnosci odbierze rzecz dluznikowi, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, jezeli to jest konieczne do uzyskania swiadczenia od dluznika zajetej wierzytelnosci.

Art. 9041. (850) § 1. Na wniosek wierzyciela jego zaspokojenie nastapi przez sprzedaz wierzytelnosci w drodze licytacji lub z wolnej reki, o ile nie sprzeciwia sie temu charakter zajetej wierzytelnosci.
§ 2. Sprzedazy wierzytelnosci dokonuje sie w drodze licytacji prowadzonej wedlug przepisów o egzekucji z ruchomosci. Cena wywolania wynosi polowe sumy, na która sklada sie wartosc egzekwowanej wierzytelnosci oraz nalezne od niej odsetki liczone od dnia ich wymagalnosci do dnia licytacji. Nabycie nie moze nastapic ponizej ceny wywolania.
§ 3. Za zgoda dluznika zajeta wierzytelnosc moze zostac sprzedana z wolnej reki, po cenie przez niego wskazanej, jezeli sprzedaz za te cene nie narusza interesów wierzycieli. Dluznik moze tez wskazac osobe nabywcy oraz inne warunki sprzedazy. Zgoda dluznika na sprzedaz z wolnej reki nie jest potrzebna, gdy wierzytelnosc byla wymagalna przed dniem zajecia. W takim jednak wypadku cena zbycia nie moze byc nizsza od 60 % oszacowania wraz z odsetkami liczonymi do dnia sprzedazy.

Art. 905. § 1. Jezeli zajeta zostala wierzytelnosc, z mocy której maja byc wydane dluznikowi na wlasnosc ruchomosci, beda one wydane komornikowi w miejscu, w którym mialy byc wydane dluznikowi. Zajecie ruchomosci dokonane jest przez samo zajecie wierzytelnosci o ich wydanie.
§ 2. Dalsza egzekucja z tych ruchomosci bedzie prowadzona wedlug przepisów o egzekucji z ruchomosci.

Art. 906. § 1. Jezeli zostala zajeta wierzytelnosc, z mocy której dluznikowi, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, jako wlascicielowi ma byc wydana nieruchomosc, komornik odda wydana nieruchomosc w zarzad dluznikowi. Na wniosek wierzyciela komornik ustanowi zarzadca inna osobe.
§ 2. Egzekucja z tej nieruchomosci i zarzad prowadzone beda wedlug przepisów o egzekucji z nieruchomosci.

Art. 907. Przepis artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w wypadku, gdy przedmiotem zajetej wierzytelnosci jest statek morski wpisany do rejestru okretowego.

Art. 908. § 1. (851) Jezeli po zajeciu wierzytelnosci nalezyte wykonanie praw dluznika lub wierzyciela tego wymaga, sad na wniosek wierzyciela lub dluznika, stosownie do okolicznosci, ustanowi kuratora lub zarzadce albo nakaze sprzedaz prawa. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 2. Do zarzadu i sprzedazy stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci i o sprzedazy ruchomosci.

DZIAL IVA. (852) EGZEKUCJA Z INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Art. 909. (853) Przepisy o egzekucji z wierzytelnosci stosuje sie odpowiednio do egzekucji z innych praw majatkowych, jezeli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.

Art. 910. (854) § 1. Do egzekucji z praw majatkowych komornik przystapi przez zajecie prawa. W tym celu komornik:
1) zawiadomi dluznika, ze nie wolno mu rozporzadzac, obciazac ani realizowac zajetego prawa, jak równiez nie wolno mu pobierac zadnego swiadczenia przyslugujacego z zajetego prawa;
2) zawiadomi osobe, która z zajetego prawa jest obciazona obowiazkiem wzgledem dluznika, by obowiazku tego wobec dluznika nie realizowala, a wynikajace z prawa swiadczenia pieniezne uiszczala komornikowi lub na rachunek depozytowy sadu, oraz wzywa te osobe, by w terminie tygodnia zlozyla oswiadczenie, czy inne osoby roszcza sobie pretensje do zajecia prawa, czy i w jakim sadzie lub przed jakim organem toczy sie lub toczyla sie sprawa o zajete prawo, jak równiez czy oraz o jakie roszczenie skierowana jest egzekucja do zajetego prawa.
§ 2. Prawo jest zajete z chwila doreczenia zawiadomienia osobie, która z mocy zajetego prawa jest obciazona obowiazkiem wobec dluznika. Jednakze jezeli zawiadomienie o zajeciu zostalo doreczone dluznikowi wczesniej, skutki zajecia powstaja wobec dluznika z chwila doreczenia mu zawiadomienia o zajeciu.
§ 3. Jezeli prawo majatkowe, które ma byc zajete, jest tego rodzaju, ze nie ma oznaczonej osoby obciazonej obowiazkiem wzgledem dluznika, zajecie jest dokonane z chwila doreczenia zawiadomienia dluznikowi.
§ 4. W stosunku do kazdego, kto wiedzial o wszczeciu egzekucji, skutki zajecia powstaja z chwila, gdy o wszczeciu egzekucji powzial wiadomosc, chocby zawiadomienie, o którym mowa w § 1, nie zostalo jeszcze doreczone.

Art. 9101. (855) Dokonujac zajecia prawa z patentu, prawa ochronnego na wzór uzytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego, prawa z rejestracji znaku towarowego, prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego, komornik przesyla do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o wpis informacji o zajeciu prawa do wlasciwego rejestru.

Art. 9102. (856) § 1. Z mocy zajecia wierzyciel moze wykonywac wszelkie uprawnienia majatkowe dluznika wynikajace z zajetego prawa, które sa niezbedne do zaspokojenia wierzyciela w drodze egzekucji, moze równiez podejmowac wszelkie dzialania, które sa niezbedne do zachowania prawa.
§ 2. Jezeli zachodzi potrzeba realizacji innych uprawnien wynikajacych z zajetego prawa niz wymienione w § 1, sad na wniosek dluznika lub wierzyciela albo z urzedu ustanowi zarzadce. Do zarzadcy stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w egzekucji z nieruchomosci.

Art. 9103. (857) Do egzekucji z prawa majatkowego wchodzacego w sklad majatku wspólnego malzonków stosuje sie odpowiednio przepisy art. 9231.

Art. 9104. (858) § 1. Do oszacowania zajetego prawa komornik powoluje bieglego.
§ 2. Wycena bieglego nie jest potrzebna, jezeli strony zgodnie ustalily wartosc zajetego prawa albo jezeli w okresie trzech miesiecy przed dokonaniem zajecia zajete prawo bylo oszacowane dla celów obrotu rynkowego lub w drodze umowy ustalono jego wartosc dla potrzeb takiego obrotu.
§ 3. W przypadkach wskazanych w § 2 za wartosc prawa przyjmuje sie wartosc prawa ustalona zgodnie przez strony albo we wczesniejszej umowie lub oszacowaniu.

Art. 911. Na zadanie wierzyciela komornik sporzadzi opis zajetego prawa majatkowego.

Art. 9111. (859) W opisie komornik zamiesci w szczególnosci:
1) rodzaj zajetego prawa;
2) oznaczenie osób uprawnionych oraz rodzaj przyslugujacych im uprawnien albo stwierdzenie o braku informacji o ich istnieniu;
3) oznaczenie osób zobowiazanych, jezeli sa, i rodzaj ciazacych na nich obowiazków;
4) w razie istnienia sporu co do tresci prawa lub rodzaju przyslugujacych uprawnien, rodzaj sporu, osoby dochodzace tych roszczen oraz oznaczenie sadu lub innego organu, przed którym spór sie toczy.

Art. 9112. (860) § 1. Zajecie praw dluznika przyslugujacych mu na wypadek wystapienia ze spólki cywilnej lub jej rozwiazania dokonane jest z chwila powiadomienia dluznika o zajeciu. O zajeciu komornik powiadomi pozostalych wspólników, jezeli ich adresy zostana komornikowi podane przez którakolwiek ze stron.
§ 2. Pozostali wspólnicy w terminie dwóch tygodni od dnia zajecia sa obowiazani przedstawic komornikowi wykaz przedmiotów, wierzytelnosci i praw, które przypadna dluznikowi na wypadek wystapienia ze spólki lub jej rozwiazania. Przepisy art. 886 stosuje sie odpowiednio.

Art. 9113. (861) Zajmujac udzial wspólnika w spólce handlowej albo prawa wspólnika z tytulu udzialu w takiej spólce, którymi wspólnikowi wolno rozporzadzac, jak równiez prawa majatkowe akcjonariusza, komornik powiadomi o zajeciu spólke oraz zglosi ten fakt sadowi rejestrowemu.

Art. 9114. (862) Zajecie prawa obejmuje równiez wszelkie wierzytelnosci i roszczenia przyslugujace dluznikowi z tytulu zajetego prawa, nawet jezeli powstaly po zajeciu.

Art. 9115. (863) Jezeli z zajetego prawa wynika wymagalne roszczenie, komornik wezwie dluznika zajetej wierzytelnosci, aby spelnil swiadczenie wierzycielowi lub komornikowi. Przepisy art. 887 stosuje sie odpowiednio.

Art. 9116. (864) § 1. Zaspokojenie wierzyciela z zajetego prawa nastepuje z dochodu, jezeli zajete prawo przynosi dochód, albo z realizacji lub sprzedazy prawa.
§ 2. Zaspokojenie z dochodu lub realizacji prawa, jezeli nie nastapi w trybie art. 9115, nastepuje w drodze egzekucji przez zarzad przymusowy. Przepisy art. 10641-106411 stosuje sie odpowiednio.
§ 3. Sprzedazy prawa dokonuje sie w drodze licytacji prowadzonej wedlug przepisów o egzekucji z ruchomosci z zachowaniem przepisów ponizszych.
§ 4. (865) Do sprzedazy w drodze licytacji papierów wartosciowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119), nie stosuje sie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) oraz art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 9117. (866) § 1. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, komornik moze sprzedac zajete prawo z wolnej reki po cenie nie nizszej niz 75 % ceny oszacowania. Sprzedaz ta nie moze nastapic wczesniej niz czternastego dnia od oszacowania.
§ 2. Na wniosek dluznika, za zgoda wierzyciela, sprzedaz moze nastapic bez oszacowania prawa. Sprzedaz za wskazana przez dluznika cene moze nastapic, gdy nie naruszylo to interesów wierzycieli. Dluznik winien wówczas wskazac cene minimalna, ponizej której sprzedaz nie moze byc dokonana. Dluznik moze wskazac osobe nabywcy albo tez wskazac kilka osób uprawnionych do nabycia oraz kolejnosc, w jakiej prawo nabycia bedzie im przyslugiwalo.
§ 3. Jezeli sprzedaz nie dojdzie do skutku w terminie tygodnia od dnia, w którym wierzyciel wyrazil zgode na sprzedaz, komornik sprzedaje zajete prawo w drodze licytacji, chyba ze wierzyciel wyrazi zgode na ponowna sprzedaz z wolnej reki.

Art. 9118. (867) § 1. Do egzekucji z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartosciowych lub innym rachunku, komornik przystapi przez ich zajecie. W tym celu komornik:
1) zawiadamia dluznika, ze nie wolno mu odbierac zadnego swiadczenia, jak równiez rozporzadzac, z wyjatkiem zlecen, o których mowa w § 2, zajetymi instrumentami finansowymi czy wartosciami zebranymi na rachunku;
2) wezwie podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska, w którym dluznik ma rachunek, by nie wykonywal dyspozycji dluznika, z wyjatkiem zlecen, o których mowa w § 2, ani tez nie wyplacal dluznikowi pieniedzy ulokowanych na jego rachunku, lecz zajete sumy pieniezne do wysokosci egzekwowanej naleznosci wydal komornikowi lub zlozyl na rachunek depozytowy sadu.
§ 2. Jezeli znajdujace sie na rachunku dluznika sumy pieniezne nie wystarczaja na pokrycie egzekwowanego roszczenia, podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska, w którym dluznik ma rachunek, niezwlocznie wzywa dluznika, aby w terminie trzech dni zlozyl zlecenie sprzedazy celem zaspokojenia wierzyciela przez okres miesiaca, wskazujac, które ze zdeponowanych instrumentów finansowych maja byc przedmiotem zlecenia sprzedazy. Jezeli zajeto instrumenty finansowe, które wczesniej byly zajete na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu, dyspozycja dluznika dotyczaca zlecenia ich sprzedazy bedzie wykonana po zajeciu dokonanym w egzekucji, jezeli samo zlecenie sprzedazy dluznik zlozyl w terminie okreslonym w art. 7521.
§ 3. Jezeli dluznik nie dokona czynnosci, o której mowa w § 2, albo pomimo wykonania czynnosci nie dojdzie do sprzedazy instrumentów finansowych, prowadzacy rachunek w terminie trzech dni powiadamia wierzyciela, za posrednictwem komornika, jakie instrumenty finansowe umieszczone sa na rachunku. Wierzyciel sklada zlecenie dokonania sprzedazy wybranych instrumentów finansowych.
§ 4. W razie niezlozenia przez wierzyciela w terminie dwóch tygodni zlecenia, o którym mowa w § 3, albo gdy sprzedaz na zlecenie wierzyciela nie doszla do skutku przez okres roku, egzekucje umarza sie.
§ 5. Jezeli zajecia dokonano na rzecz dwu lub wiecej wierzycieli, zlecenie, o którym mowa w § 3, sklada kurator ustanowiony w trybie art. 908, chyba ze wierzyciele zloza zgodny wniosek o sprzedazy instrumentów finansowych. W razie ustanowienia kuratora termin dwutygodniowy liczy sie od dnia powolania kuratora.

Art. 912. § 1. Jezeli zajete zostalo prawo, z mocy którego dluznik moze zadac dzialu majatku, zajecie obejmuje wszystko to, co dluznikowi z dzialu przypadnie. Gdy dluznik otrzyma z dzialu nieruchomosc lub ulamkowa jej czesc, sad przeprowadziwszy dzial zawiadomi o zajeciu sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej w celu ujawnienia zajecia przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie zawiadomienia do zbioru dokumentów. Jezeli wierzyciel w ciagu miesiaca po ukonczeniu dzialu nie zazadal przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadlego dluznikowi, przedmioty majatkowe, z których egzekucji nie zadal, beda wolne od zajecia.
§ 2. O zajeciu prawa, z mocy którego dluznik moze zadac dzialu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko którym dluznikowi przysluguje prawo zadania dzialu.

DZIAL V. WYJAWIENIE MAJATKU

Art. 913. § 1. (868) Jezeli zajety w egzekucji majatek dluznika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych naleznosci lub jezeli wierzyciel wykaze, ze na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskal w pelni zaspokojenia swej naleznosci, moze on zadac zobowiazania dluznika do zlozenia wykazu majatku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie sie znajduja, przypadajacych mu wierzytelnosci i innych praw majatkowych oraz do zlozenia przyrzeczenia wedlug roty: "Swiadomy znaczenia mych slów i odpowiedzialnosci przed prawem zapewniam, ze zlozony przeze mnie wykaz majatku jest prawdziwy i zupelny.".
§ 2. Wierzyciel moze zadac wyjawienia majatku takze przed wszczeciem egzekucji, jezeli uprawdopodobni, ze nie uzyska zaspokojenia w pelni swej naleznosci ze znanego mu majatku albo z przypadajacych dluznikowi biezacych swiadczen periodycznych za okres szesciu miesiecy.

Art. 914. § 1. Wniosek o nakazanie dluznikowi wyjawienia majatku sklada sie w sadzie wlasciwosci ogólnej dluznika.
§ 2. (869) Do wniosku nalezy dolaczyc odpis protokolu zajecia lub inne dokumenty uzasadniajace obowiazek wyjawienia majatku, a jezeli wniosek zlozono przed wszczeciem egzekucji, takze tytul wykonawczy.

Art. 915. § 1. (870) Sad rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysluchaniu stron, jezeli sie stawia.
§ 2. (871) Wykaz i przyrzeczenie sad odbierze niezwlocznie. W uzasadnionych wypadkach sad moze wyznaczyc dluznikowi termin nie dluzszy niz tydzien.
§ 3. (872) Na postanowienie sadu w przedmiocie wyjawienia majatku przysluguje zazalenie. Wniesienie zazalenia nie tamuje wykonania postanowienia o wyjawieniu majatku. Sad moze postapic stosownie do art. 396.

Art. 916. (873) Jezeli dluznik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi sie do sadu w celu zlozenia wykazu lub przyrzeczenia albo stawiwszy sie wykazu nie zlozy lub odmówi odpowiedzi na zadane mu pytanie albo odmówi zlozenia przyrzeczenia, sad moze skazac go na grzywne lub nakazac przymusowe doprowadzenie oraz moze zastosowac areszt nieprzekraczajacy miesiaca, z uwzglednieniem art. 276 § 2. O skutkach tych dluznik powinien byc pouczony w wezwaniu na posiedzenie.

Art. 917. § 1. W razie zastosowania srodków przymusu dluznik moze w kazdej chwili zlozyc wykaz i przyrzeczenie. W wypadku gdy zastosowano wobec niego areszt, dluznik moze domagac sie stawienia go przed sad w celu zlozenia wykazu i przyrzeczenia. W wypadku tym sad nie wzywajac wierzyciela niezwlocznie przyjmie wykaz i odbierze przyrzeczenie, po czym zwolni dluznika.
§ 2. Wierzyciel, który nie byl obecny przy tych czynnosciach, moze zadac ponownego wezwania dluznika w celu zadania mu pytan zmierzajacych do wykrycia przedmiotów, do których moglaby byc skierowana egzekucja. Niestawiennictwo dluznika lub odmowa odpowiedzi albo dodatkowego zlozenia przyrzeczenia pociaga za soba skutki wymienione w artykule poprzedzajacym. O skutkach tych dluznik powinien byc pouczony w wezwaniu na posiedzenie.

Art. 918. (874) (skreslony).

Art. 9181. (875) Dluznik, który zlozyl przyrzeczenie lub do którego zastosowano srodki przymusu, obowiazany jest do zlozenia nowego wykazu i przyrzeczenia na zadanie tego samego lub innego wierzyciela, gdy od zlozenia przyrzeczenia lub wyczerpania srodków przymusu uplynal okres jednego roku.

Art. 919. Za osobe, która nie ma zdolnosci procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiazany jest zlozyc jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 920. (876) § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do egzekucji prowadzonej z urzedu, a takze egzekucji alimentów.
§ 2. W razie egzekucji alimentów sad prowadzi postepowanie o wyjawienie majatku takze na wniosek komornika.

Art. 9201. (877) § 1. (878) Przepisy art. 913-917, 919 i 920 stosuje sie odpowiednio do wyjawienia przez dluznika stanu oszczednosci na rachunkach bankowych w zwiazku z zadaniem wydania ksiazeczki oszczednosciowej lub innego dowodu posiadania wkladu. W wykazie majatku dluznik jest obowiazany podac, czy i jakie oszczednosci ma na rachunku bankowym, w jakim banku zostaly zgromadzone, jezeli zas nie posiada dowodu bankowego, jest obowiazany wskazac osobe, u której znajduje sie ten dowód.
§ 2. Uchylenie sie dluznika od wydania ksiazeczki oszczednosciowej lub innego odpowiedniego dowodu albo wskazania osoby, u której sie one znajduja, powoduje takie skutki, jak odmowa zlozenia wykazu albo udzielenia odpowiedzi na pytanie (art. 916).

DZIAL VI. EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOSCI

Rozdzial 1. Przepisy wstepne

Art. 921. § 1. (879) Egzekucja z nieruchomosci nalezy do komornika dzialajacego przy sadzie, w którego okregu nieruchomosc jest polozona.
§ 2. Jezeli nieruchomosc jest polozona w okregu kilku sadów, wybór nalezy do wierzyciela. Jednakze z postepowaniem wszczetym na wniosek jednego wierzyciela polaczone beda postepowania wszczete na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczal egzekucje, o wszczeciu, a nastepnie o ukonczeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzajacego, moglaby nalezec egzekucja.

Art. 922. Uczestnikami postepowania oprócz wierzyciela i dluznika sa równiez osoby, którym przysluguja prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomosci, a gdy przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, takze organ, który zawarl umowe o uzytkowanie wieczyste.

Rozdzial 2. Zajecie

Art. 923. Wskutek wniosku wierzyciela o wszczecie egzekucji z nieruchomosci wymienionej we wniosku komornik wzywa dluznika, aby zaplacil dlug w ciagu dwóch tygodni pod rygorem przystapienia do opisu i oszacowania.

Art. 9231. (880) § 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim stanowi podstawe do zajecia nieruchomosci wchodzacej w sklad majatku wspólnego. Dalsze czynnosci egzekucyjne dopuszczalne sa na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu malzonkom.
§ 2. Jezeli malzonek dluznika sprzeciwi sie zajeciu, o sprzeciwie komornik niezwlocznie zawiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystapic o nadanie przeciwko malzonkowi dluznika klauzuli wykonalnosci pod rygorem umorzenia egzekucji z zajetej nieruchomosci.

Art. 924. Jednoczesnie z wyslaniem dluznikowi wezwania komornik przesyla do sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w ksiedze wieczystej wpisu o wszczeciu egzekucji lub o zlozenie wniosku do zbioru dokumentów.

Art. 925. § 1. W stosunku do dluznika nieruchomosc jest zajeta z chwila doreczenia mu wezwania. W stosunku do dluznika, któremu nie doreczono wezwania, jako tez w stosunku do osób trzecich, nieruchomosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu w ksiedze wieczystej lub zlozenia wniosku komornika do zbioru dokumentów.
§ 2. Jednakze w stosunku do kazdego, kto wiedzial o wszczeciu egzekucji, skutki zajecia powstaja z chwila, gdy o wszczeciu egzekucji powzial wiadomosc, chociazby wezwanie nie zostalo jeszcze dluznikowi wyslane ani wpis w ksiedze wieczystej nie byl jeszcze dokonany.
§ 3. O dokonanym zajeciu komornik zawiadamia wierzyciela.

Art. 926. § 1. (881) Postepowania egzekucyjne toczace sie co do kilku nieruchomosci tego samego dluznika lub co do kilku czesci tej samej nieruchomosci, jak równiez postepowania egzekucyjne dotyczace czesci nieruchomosci i jej calosci, moga byc polaczone w jedno postepowanie, jezeli odpowiada to celowi egzekucji, a nie ma przeszkód natury prawnej lub gospodarczej. Polaczenie zarzadza na wniosek jednej ze stron komornik, a gdy nieruchomosci sa polozone w okregach róznych sadów rejonowych, sad okregowy przelozony nad sadem rejonowym, w którego okregu wszczeto pierwsza egzekucje.
§ 2. Postepowanie mozna rozdzielic, jezeli w dalszym jego toku odpadna przyczyny, które spowodowaly polaczenie.

Art. 927. Wierzyciel, który skierowal egzekucje do nieruchomosci po jej zajeciu przez innego wierzyciela, przylacza sie do postepowania wszczetego wczesniej i nie moze zadac powtórzenia czynnosci juz dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

Art. 928. W celu dopilnowania praw osoby, której miejsce pobytu nie jest znane i której z powodu nieobecnosci nie mozna dokonywac doreczen, sad na wniosek komornika ustanowi kuratora do zastepowania osoby nieobecnej. Kurator bedzie wykonywal swe czynnosci takze w interesie innych osób, którym w dalszym toku postepowania doreczenia nie beda mogly byc dokonane. Kurator moze jednak reprezentowac równoczesnie tylko osoby, których interesy nie sa sprzeczne.

Art. 929. § 1. Zajecie obejmuje nieruchomosc i to wszystko, co wedlug przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciazenia hipoteka.
§ 2. Jezeli egzekucje prowadzi sie w poszukiwaniu naleznosci z umów ubezpieczenia lub wierzytelnosci zabezpieczonych hipoteka, zajecie obejmuje takze prawa wynikajace z umów ubezpieczenia przedmiotów wymienionych w paragrafie poprzedzajacym.
§ 3. (882) Komornik z urzedu zbada, czy ruchomosci, wierzytelnosci lub prawa zajete wedlug przepisów § 1 i § 2 nie sa obciazone zastawem rejestrowym. Przepisy art. 8051 § 1 i § 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 930. § 1. Rozporzadzenie nieruchomoscia po jej zajeciu nie ma wplywu na dalsze postepowanie. Nabywca moze uczestniczyc w postepowaniu w charakterze dluznika. W kazdym razie czynnosci egzekucyjne sa wazne tak w stosunku do dluznika, jak i w stosunku do nabywcy.
§ 2. Rozporzadzenia przedmiotami podlegajacymi zajeciu razem z nieruchomoscia po ich zajeciu sa niewazne. Nie dotyczy to rozporzadzen zarzadcy nieruchomosci w zakresie jego ustawowych uprawnien.
§ 3. (883) Obciazenie przez dluznika nieruchomosci po jej zajeciu jest niewazne.

Art. 931. § 1. Zajeta nieruchomosc pozostawia sie w zarzadzie dluznika, do którego stosuje sie wówczas przepisy o zarzadcy.
§ 2. Jezeli prawidlowe sprawowanie zarzadu tego wymaga, sad odejmie dluznikowi zarzad i ustanowi innego zarzadce; to samo dotyczy ustanowionego zarzadcy.
§ 3. Sad oddali wniosek o ustanowienie innego zarzadcy, jezeli sprawowanie zarzadu wymaga kosztów, na których pokrycie nie wystarczaja na razie dochody biezace, a wnioskodawca nie zlozy w ciagu tygodnia kwoty wyznaczonej przez sad.
§ 4. Jezeli dluznik, któremu odjeto zarzad, w chwili zajecia korzystal z pomieszczen w zajetej nieruchomosci, nalezy mu je pozostawic. Sad moze jednak na wniosek wierzyciela zarzadzic odebranie pomieszczen, jezeli dluznik lub jego domownik przeszkadza zarzadcy w wykonywaniu zarzadu. Zarzadca moze zatrudniac dluznika i jego rodzine za wynagrodzeniem, które ustali sad.

Art. 932. (884) (uchylony).

Art. 933. Jezeli zarzadca przy obejmowaniu zarzadu napotyka przeszkody, komornik na polecenie sadu wprowadza go w zarzad nieruchomosci.

Art. 934. Po ustanowieniu zarzadcy komornik wzywa wskazane przez wierzyciela osoby, aby przypadajace od nich tak zalegle, jak i przyszle swiadczenia, które stanowia dochód z nieruchomosci, uiszczaly do rak zarzadcy. W wezwaniu nalezy uprzedzic, ze uiszczenie do rak dluznika bedzie bezskuteczne w stosunku do wierzyciela.

Art. 935. § 1. Zarzadca zajetej nieruchomosci obowiazany jest wykonywac czynnosci potrzebne do prowadzenia prawidlowej gospodarki. Ma on prawo pobierac zamiast dluznika wszelkie pozytki z nieruchomosci, spieniezac je w granicach zwyklego zarzadu oraz prowadzic sprawy, które przy wykonywaniu takiego zarzadu okaza sie potrzebne. W sprawach wynikajacych z zarzadu nieruchomoscia zarzadca moze pozywac i byc pozywany.
§ 2. Zarzadcy wolno zaciagac tylko takie zobowiazania, które moga byc zaspokojone z dochodów z nieruchomosci i sa gospodarczo uzasadnione.
§ 3. Czynnosci przekraczajace zakres zwyklego zarzadu zarzadca moze wykonywac tylko za zgoda stron, a w jej braku - za zezwoleniem sadu, który przed wydaniem postanowienia wyslucha wierzyciela, dluznika i zarzadce, chyba ze zwloka grozilaby szkoda.

Art. 936. Zarzad nie ma wplywu na umowy najmu lub dzierzawy obowiazujace w chwili jego ustanowienia. Zarzadcy wolno jednak wypowiadac tego rodzaju umowy z zachowaniem obowiazujacych przepisów oraz zawierac umowy na czas przyjety przez zwyczaj miejscowy. Do wydzierzawiania nieruchomosci wymagana jest zgoda stron, a w jej braku - zezwolenie sadu.

Art. 937. § 1. Zarzadca sklada sadowi w wyznaczonych terminach co najmniej raz w roku oraz po ukonczeniu zarzadu sprawozdania ze swych czynnosci, jak równiez udokumentowane sprawozdania rachunkowe.
§ 2. Sad po wysluchaniu wierzycieli, dluznika i zarzadcy oraz po rozpatrzeniu sprawozdan, a zwlaszcza przedstawionych w nich pozycji rachunkowych, zatwierdza sprawozdania zarzadcy albo odmawia ich zatwierdzenia w calosci lub w czesci.

Art. 938. § 1. (885) Zarzadca odpowiada za szkode wyrzadzona na skutek nienalezytego wykonywania obowiazków.
§ 2. Zarzadca, który bez usprawiedliwionej przyczyny nie zlozyl w oznaczonym terminie przepisanego sprawozdania lub nie wykonal innych przez sad wydanych polecen, moze byc skazany na grzywne.

Art. 939. § 1. Zarzadca moze zadac wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, które w zwiazku z zarzadem poniósl z wlasnych funduszów. Wysokosc wynagrodzenia sad okresli odpowiednio do nakladu pracy i dochodowosci nieruchomosci.
§ 2. Jednakze zarzadcy, który jest dluznikiem, nie nalezy sie wynagrodzenie; moze on tylko pokrywac z pozytków z nieruchomosci najkonieczniejsze potrzeby wlasne i rodziny w rozmiarze, jaki oznaczy sad, oraz swoje wydatki zwiazane z zarzadem.
§ 3. (886) (uchylony).
§ 4. Roszczen o wynagrodzenie za sprawowanie zarzadu i o zwrot poniesionych w zwiazku z zarzadem wydatków nie mozna dochodzic powództwem. Zarzadca traci roszczenia, jezeli ich nie zglosil w ciagu miesiaca po ustapieniu z zarzadu lub po jego ustaniu.

Art. 940. Z dochodów z nieruchomosci zarzadca pokrywa w nastepujacej kolejnosci:
1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot wlasnych wydatków;
2) biezace naleznosci pracowników zatrudnionych w nieruchomosci lub w przedsiebiorstwach znajdujacych sie na niej i nalezacych do dluznika;
3) biezaco przypadajace w toku zarzadu alimenty przyznane wykonalnym wyrokiem sadowym od dluznika. Uprawnienie to nie przysluguje czlonkom rodziny dluznika pozostajacym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym w chwili wszczecia egzekucji;
4) biezace naleznosci podatkowe z nieruchomosci oraz biezace naleznosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego pracowników wymienionych w pkt 2;
5) zobowiazania zwiazane z wykonywaniem zarzadu;
6) naleznosci z tytulu ubezpieczenia nieruchomosci, jej przynaleznosci i pozytków.

Art. 941. (887) Nadwyzke dochodów po pokryciu wydatków wymienionych w art. 940, za czas do dnia przejscia wlasnosci nieruchomosci na nabywce, zarzadca sklada na rachunek depozytowy sadu. Nadwyzke dolacza sie do ceny, która bedzie uzyskana za nieruchomosci. Jezeli egzekucja ulega umorzeniu, nadwyzke te otrzymuje dluznik.

Rozdzial 3. Opis i oszacowanie

Art. 942. Po uplywie terminu okreslonego w wezwaniu dluznika do zaplaty dlugu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajetej nieruchomosci.

Art. 943. § 1. Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien:
1) (888) zlozyc wyciag - a w razie potrzeby odpis ksiegi wieczystej albo zaswiadczenie sadu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomosci, zawierajace wskazanie jej wlasciciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciazen, jezeli zas nieruchomosc jest objeta katastrem nieruchomosci - takze odpowiedni wyciag;
2) wskazac miejsce zamieszkania uczestników postepowania.
§ 2. Jezeli nieruchomosc nie ma ksiegi wieczystej, wierzyciel powinien zlozyc inny dokument stwierdzajacy wlasnosc dluznika.
§ 3. Dokumentów wskazanych w paragrafie poprzedzajacym moze zadac od wlasciwych organów takze komornik.

Art. 944. (889) (uchylony).

Art. 945. § 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.
§ 2. (890) Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sadowym i w lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomosci, oraz inne osoby, które roszcza sobie prawa do nieruchomosci i przedmiotów razem z nia zajetych, aby przed ukonczeniem opisu zglosily swoje prawa.
§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny byc dokonane nie pózniej niz na dwa tygodnie przed rozpoczeciem opisu.

Art. 946. § 1. (891) Na wniosek wierzyciela lub dluznika, zgloszony nie pózniej niz podczas opisu i oszacowania, jak równiez z urzedu moze byc wystawiona na licytacje wydzielona czesc zajetej nieruchomosci, której cena wywolania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwujacego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomosci.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 3. W razie wydzielenia czesci, dalsze postepowanie co do reszty nieruchomosci bedzie zawieszone do czasu ukonczenia licytacji wydzielonej czesci.

Art. 947. § 1. W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:
1) oznaczenie nieruchomosci, jej granice, a w miare moznosci jej obszar oraz oznaczenie ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentów;
2) budowle i inne urzadzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynaleznosci nieruchomosci, jak równiez zapasy objete zajeciem;
3) stwierdzone prawa i obciazenia;
4) umowy ubezpieczenia;
5) osoby, w których posiadaniu znajduje sie nieruchomosc, jej przynaleznosci i pozytki;
6) sposób korzystania z nieruchomosci przez dluznika;
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;
8) zgloszone prawa do nieruchomosci;
9) inne szczególy istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomosci.
§ 11. (892) Jezeli na ruchomosciach, wierzytelnosciach lub prawach zajetych wspólnie z nieruchomoscia ustanowiony zostal zastaw rejestrowy, w opisie nalezy wymienic przedmiot obciazony zastawem rejestrowym oraz wierzytelnosc, która zastaw ten zabezpiecza.
§ 2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli szczególowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomosci.

Art. 948. § 1. (893) Oszacowania nieruchomosci dokonuje powolany przez komornika biegly uprawniony do szacowania nieruchomosci na podstawie odrebnych przepisów. Jezeli jednak nieruchomosc byla w okresie szesciu miesiecy przed zajeciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego i oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomosci w egzekucji z nieruchomosci, nowego oszacowania nie dokonuje sie.
§ 2. W oszacowaniu nalezy podac osobno wartosc nieruchomosci, budowli i innych urzadzen, przynaleznosci i pozytków oraz osobno wartosc calosci, jak równiez wartosc czesci nieruchomosci, która w mysl art. 946 zostala wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytacje. Wartosci powyzsze nalezy podac tak z uwzglednieniem, jak i bez uwzglednienia praw, które pozostaja w mocy bez zaliczenia na cene nabycia, oraz wartosci praw nie okreslonych suma pieniezna obciazajacych nieruchomosc, w szczególnosci swiadczen z tytulu takich praw.

Art. 949. Jezeli zostaly zgloszone prawa osób trzecich do nieruchomosci, budowli lub innych urzadzen, przynaleznosci lub pozytków albo gdy rzeczy takie znajduja sie we wladaniu osób trzecich, oznacza sie osobno wartosc rzeczy spornej, osobno wartosc calosci po wylaczeniu tej rzeczy, wreszcie osobno wartosc calosci tak z uwzglednieniem, jak i bez uwzglednienia praw, które pozostaja w mocy bez zaliczenia na cene nabycia, oraz wartosci praw nie okreslonych suma pieniezna, obciazajacych nieruchomosc, w szczególnosci swiadczen z tytulu takich praw.

Art. 950. Termin do zaskarzenia opisu i oszacowania liczy sie od dnia jego ukonczenia. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 951. (894) Jezeli w stanie nieruchomosci pomiedzy sporzadzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajda istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dluznika moze nastapic dodatkowy opis i oszacowanie.

Rozdzial 4. Obwieszczenie o licytacji

Art. 952. (895) Zajeta nieruchomosc ulega sprzedazy przez licytacje publiczna. Termin licytacji nie moze byc wyznaczony wczesniej niz po uplywie dwóch tygodni po uprawomocnieniu sie opisu i oszacowania ani tez przed uprawomocnieniem sie wyroku, na podstawie którego wszczeto egzekucje.

Art. 953. § 1. Komornik oglosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w którym wymienia:
1) nieruchomosc, która ma byc sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej polozenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dluznika wraz z podaniem ksiegi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sadu, w którym zbiór ten jest prowadzony;
2) czas i miejsce licytacji;
3) sume oszacowania i cene wywolania;
4) (896) wysokosc rekojmi, która licytant przystepujacy do przetargu powinien zlozyc, z zaznaczeniem, ze rekojmia moze byc równiez zlozona w ksiazeczce oszczednosciowej zaopatrzonej w upowaznienie wlasciciela ksiazeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rekojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;
5) czas, w którym w ciagu dwóch tygodni przed licytacja wolno bedzie ogladac nieruchomosc oraz przegladac w sadzie akta postepowania egzekucyjnego;
ponadto w obwieszczeniu nalezy podac:
6) wzmianke, ze prawa osób trzecich nie beda przeszkoda do licytacji i przysadzenia wlasnosci na rzecz nabywcy bez zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczeciem przetargu nie zloza dowodu, iz wniosly powództwo o zwolnienie nieruchomosci lub przedmiotów razem z nia zajetych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie orzeczenie wstrzymujace egzekucje;
7) wyjasnienie, ze uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli nie sa ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostana zgloszone najpózniej na trzy dni przed rozpoczeciem licytacji, nie beda uwzglednione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci.
§ 2. (897) (skreslony).
§ 3. (898) (skreslony).

Art. 954. (899) Obwieszczenie o licytacji dorecza sie:
1) uczestnikom postepowania,
2) organowi gminy, urzedowi skarbowemu miejsca polozenia nieruchomosci oraz organom ubezpieczen spolecznych z wezwaniem, aby najpózniej w terminie licytacji zglosily zestawienie podatków i innych danin publicznych, naleznych do dnia licytacji.

Art. 955. § 1. (900) Obwieszczenie o licytacji nalezy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem oglosic publicznie w budynku sadowym i w lokalu organu gminy oraz w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci.
§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik moze zarzadzic ogloszenie równiez w inny wskazany przez nia sposób.
§ 3. W ogloszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomosci, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywolania oraz wysokosci rekojmi, jaka licytant powinien zlozyc.

Art. 956. Jezeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomosci polozonych w róznych okregach sadowych, obwieszczenie wywiesza sie ponadto we wszystkich wlasciwych sadach, a jezeli obwieszczenie ma byc takze ogloszone w prasie, oglasza sie je w dziennikach poczytnych w okregach tych sadów.

Art. 957. (901) (uchylony).

Art. 958. (902) § 1. Z chwila obwieszczenia o licytacji nieruchomosci wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego wspólwlascicielowi tej nieruchomosci, który nie jest dluznikiem osobistym, przysluguje az do trzeciego dnia przed licytacja prawo przejecia nieruchomosci na wlasnosc w cenie nie nizszej od sumy oszacowania. Przy wniosku o przejecie wnioskodawca powinien zlozyc rekojmie, chyba ze ustawa go od niej zwalnia.
§ 2. Jezeli kilku wspólwlascicieli zglosi wniosek o przejecie, pierwszenstwo przysluguje temu z nich, który prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jezeli warunek ten spelnia kilku wspólwlascicieli albo nie spelnia go zaden z nich, sad przyzna pierwszenstwo temu wspólwlascicielowi, który daje najlepsza gwarancje nalezytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Art. 959. O pierwszenstwie przejecia nieruchomosci w mysl dwóch artykulów poprzedzajacych rozstrzyga sad, wydajac postanowienie o przybiciu.

Art. 960. Jezeli nikt z prawa przejecia nieruchomosci na podstawie trzech artykulów poprzedzajacych wczesniej nie skorzysta albo jezeli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomosc rolna, komornik po dokonaniu obwieszczen przedstawia akta sadowi. W razie spostrzezenia niedokladnosci lub wadliwosci postepowania sad poleci komornikowi ich usuniecie.

Art. 961. (903) (uchylony).

Rozdzial 5. Warunki licytacyjne

Art. 962. § 1. Przystepujacy do przetargu obowiazany jest zlozyc rekojmie w wysokosci jednej dziesiatej czesci sumy oszacowania.
§ 2. (904) (uchylony).

Art. 963. Rekojmie zlozona przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje sie; pozostalym licytantom zwraca sie ja niezwlocznie.

Art. 964. § 1. Nie sklada rekojmi osoba, której przysluguje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jezeli jego wartosc nie jest nizsza od wysokosci rekojmi i jezeli do tej wysokosci znajduje ono pokrycie w cenie wywolania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystajacymi z pierwszenstwa przed jej prawem.
§ 2. Jezeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzajacym wartosc prawa jest nizsza od wysokosci rekojmi albo tez prawo znajduje tylko czesciowe pokrycie w cenie wywolania, wysokosc rekojmi obniza sie w pierwszym wypadku do róznicy miedzy pelna rekojmia a wartoscia prawa, w drugim zas wypadku do czesci wartosci prawa nie pokrytej w cenie wywolania.

Art. 965. Najnizsza suma, za która nieruchomosc mozna nabyc na pierwszej licytacji (cena wywolania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Art. 966. Suma przypadajaca w chwili zajecia na podstawie umowy ubezpieczenia dluznikowi, przeciwko któremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, przechodzi na nabywce i to równiez w czesci nie podlegajacej zajeciu. O sume te podwyzsza sie cene nabycia.

Art. 967. (905) Po uprawomocnieniu sie postanowienia o przybiciu sad wzywa licytanta, który uzyskal przybicie (nabywce), aby w ciagu dwóch tygodni od otrzymania wezwania zlozyl na rachunek depozytowy sadu cene nabycia z potraceniem rekojmi zlozonej w gotówce. Na wniosek nabywcy sad moze oznaczyc dluzszy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczajacy jednak miesiaca.

Art. 968. § 1. Nabywca moze zaliczyc na poczet ceny wlasna wierzytelnosc lub jej czesc, jezeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.
§ 2. Za zgoda wierzyciela, którego wierzytelnosc znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca moze te wierzytelnosc zaliczyc na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna byc stwierdzona dokumentem z podpisem urzedowo poswiadczonym lub wyrazona do protokolu sadowego nie pózniej niz w terminie, w którym nabywca ma obowiazek uiscic cene nabycia.

Art. 969. § 1. Jezeli nabywca nie wykonal w terminie warunków licytacyjnych co do zaplaty ceny, traci rekojmie, a skutki przybicia wygasaja. Uiszczona czesc ceny zwraca sie. Nastepstwa te sad stwierdza postanowieniem, na które przysluguje zazalenie.
§ 2. Od nabywcy nie skladajacego rekojmi, który nie wykonal warunków licytacyjnych, sciaga sie rekojmie w trybie egzekucji naleznosci sadowych.
§ 3. Z rekojmi utraconej przez nabywce lub od niego sciagnietej pokrywa sie koszty egzekucji zwiazane ze sprzedaza, a reszte przelewa sie na dochód Skarbu Panstwa.

Art. 970. Po uprawomocnieniu sie postanowienia stwierdzajacego wygasniecie przybicia wierzyciel moze zadac wyznaczenia ponownej licytacji.

Art. 971. Nabywca nie moze zadac uniewaznienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomosci lub przedmiotów razem z nia nabytych.

Rozdzial 6. Licytacja

Art. 972. Licytacja odbywa sie publicznie w obecnosci i pod nadzorem sedziego.

Art. 973. Po wywolaniu licytacji komornik podaje do wiadomosci obecnych:
1) przedmiot przetargu;
2) cene wywolania;
3) sume rekojmi;
4) termin uiszczenia ceny nabycia;
5) ciazace na nieruchomosci zaleglosci w podatkach panstwowych oraz innych daninach publicznych, jezeli wysokosc tych sum jest zgloszona, z wyjasnieniem, które z nich obciazaja nabywce bez zaliczenia na cene nabycia;
6) prawa obciazajace nieruchomosc, które beda utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cene nabycia;
7) wynikajace z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomosci, jezeli zaszly po jej opisie i oszacowaniu.

Art. 974. Przedmiotem przetargu jest nieruchomosc wedlug stanu objetego opisem i oszacowaniem z uwzglednieniem zmian podanych do wiadomosci przez komornika na terminie licytacyjnym.

Art. 975. Jezeli ma byc sprzedanych kilka nieruchomosci lub kilka czesci jednej nieruchomosci, dluznik ma prawo wskazac kolejnosc, w jakiej ma byc przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomosci lub czesci.

Art. 976. § 1. (906) W przetargu nie moga uczestniczyc: dluznik, komornik, ich malzonkowie, dzieci, rodzice i rodzenstwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzedowym, licytant, który nie wykonal warunków poprzedniej licytacji, osoby, które moga nabyc nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily.
§ 2. Stawienie sie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 977. (907) Pelnomocnictwo do udzialu w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem urzedowo poswiadczonym. Podpisy na pelnomocnictwach udzielonych przez panstwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorzadu terytorialnego oraz na pelnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagaja poswiadczenia.

Art. 978. § 1. Przetarg odbywa sie ustnie.
§ 2. (908) Postapienie nie moze wynosic mniej niz jeden procent ceny wywolania, z zaokragleniem wzwyz do pelnych zlotych.
§ 3. Zaofiarowana cena przestaje wiazac, gdy inny licytant zaofiarowal cene wyzsza.

Art. 979. § 1. Jezeli w tym samym postepowaniu ma byc sprzedanych kilka nieruchomosci lub kilka czesci jednej nieruchomosci i jezeli za te, które juz zostaly sprzedane, osiagnieto cene wystarczajaca na zaspokojenie naleznosci wierzyciela egzekwujacego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostalych nieruchomosci lub ich czesci.
§ 2. Jezeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektóre tylko nieruchomosci lub niektóre czesci nieruchomosci okaze sie, ze naleznosc wierzyciela i koszty egzekucji istotnie znajduja w tej sumie pelne pokrycie, egzekucje co do pozostalych nieruchomosci lub czesci nieruchomosci nalezy umorzyc.

Art. 980. Po ustaniu postapien komornik, uprzedzajac obecnych, ze po trzecim obwieszczeniu dalsze postapienia nie beda przyjete, obwiesci trzykrotnie ostatnio zaofiarowana cene, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarowal najwyzsza cene.

Art. 981. Jezeli naleznosc wierzyciela bedzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknieciem przetargu, komornik umorzy egzekucje.

Art. 982. § 1. (909) Jezeli na licytacji nikt nie przystapil do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomosc rolna, wspólwlasciciel nieruchomosci wystawionej na licytacje i nie bedacy dluznikiem osobistym, ma prawo przejecia nieruchomosci na wlasnosc w cenie nie nizszej od trzech czwartych sumy oszacowania. Art. 958 § 2 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Wniosek o przejecie nieruchomosci nalezy zglosic w ciagu tygodnia od licytacji, skladajac równoczesnie rekojmie, chyba ze ustawa wnioskodawce od niej zwalnia.
§ 3. (910) Jezeli na licytacji nikt nie przystapil do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest wlasnosciowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spóldzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny moze przejac to prawo za cene nie nizsza od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejecie nalezy zglosic w ciagu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie sklada rekojmi.

Art. 983. Jezeli nikt nie zglosil wniosku o przejecie nieruchomosci w mysl artykulu poprzedzajacego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomoscia rolna, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza druga licytacje, na której cena wywolania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najnizsza, za która mozna nabyc nieruchomosc.

Art. 984. § 1. (911) Jezeli równiez na drugiej licytacji nikt nie przystapi do przetargu, przejecie nieruchomosci na wlasnosc moze nastapic w cenie nie nizszej od dwóch trzecich czesci sumy oszacowania, przy czym prawo przejecia przysluguje wierzycielowi egzekwujacemu i hipotecznemu oraz wspólwlascicielowi. Jezeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomosc rolna, stosuje sie art. 982 z wynikajaca z niniejszego przepisu zmiana co do ceny przejecia. W wypadku gdy osoby okreslone w art. 982 nie skorzystaja z prawa przejecia nieruchomosci rolnej, prawo to przysluguje takze wierzycielowi egzekwujacemu i hipotecznemu.
§ 2. Wniosek o przejecie nieruchomosci wierzyciel powinien zlozyc sadowi w ciagu tygodnia po licytacji, skladajac jednoczesnie rekojmie, chyba ze ustawa go od niej zwalnia.
§ 3. Jezeli kilku wierzycieli sklada wniosek o przejecie, pierwszenstwo przysluguje temu, kto zaofiarowal cene wyzsza, a przy równych cenach - temu, czyja naleznosc jest wieksza.

Art. 985. § 1. Jezeli po drugiej licytacji zaden z wierzycieli nie przejal nieruchomosci na wlasnosc, postepowanie egzekucyjne umarza sie i nowa egzekucja z tej nieruchomosci moze byc wszczeta dopiero po uplywie roku.
§ 2. Jezeli wniosek o wszczecie nowej egzekucji zlozono przed uplywem trzech lat od daty drugiej licytacji, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dluznika. Dluznik moze zlozyc taki wniosek przed uplywem dwóch tygodni od daty ponownego doreczenia mu wezwania do zaplaty, o czym nalezy go uprzedzic przy doreczeniu wezwania.

Art. 986. Skarge na czynnosci komornika w toku licytacji az do zamkniecia przetargu zglasza sie ustnie sedziemu nadzorujacemu, który natychmiast ja rozstrzyga.

Rozdzial 7. Przybicie

Art. 987. Po zamknieciu przetargu sad w osobie sedziego, pod którego nadzorem odbywa sie licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarowal najwyzsza cene, po wysluchaniu tak jego, jak i obecnych uczestników.

Art. 988. § 1. Postanowienie o przybiciu oglasza sie niezwlocznie po ukonczeniu przetargu; ogloszenie mozna jednak odroczyc najdalej na tydzien, jezeli zgloszono skarge, której natychmiastowe rozstrzygniecie nie jest mozliwe, jak równiez z innych waznych przyczyn.
§ 2. Jezeli skargi lub zazalenia wniesione w toku postepowania egzekucyjnego nie sa jeszcze prawomocnie rozstrzygniete, sad moze wstrzymac wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.

Art. 989. Gdy przejecie nieruchomosci na wlasnosc ma nastapic po niedojsciu do skutku drugiej licytacji, sad udzieli przybicia na rzecz przejmujacego nieruchomosc po wysluchaniu wnioskodawcy oraz uczestników, jezeli stawia sie na posiedzenie.

Art. 990. W postanowieniu o przybiciu wymienia sie imie i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomosci, date przetargu i cene nabycia.

Art. 991. § 1. Sad odmówi przybicia z powodu naruszenia przepisów postepowania w toku licytacji, jezeli uchybienia te mogly miec istotny wplyw na wynik przetargu.
§ 2. Sad odmówi równiez przybicia, jezeli postepowanie podlegalo umorzeniu lub zawieszeniu albo jezeli uczestnik nie otrzymal zawiadomienia o licytacji, chyba ze z tego powodu nie nastapilo naruszenie jego praw albo ze bedac na licytacji nie wystapil ze skarga na to uchybienie.

Art. 992. Jezeli sad odmówi przybicia, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy ponowna licytacje.

Art. 993. § 1. Jezeli przybicie nie nastepuje niezwlocznie po ukonczeniu przetargu, sad na wniosek licytanta, który zaofiarowal najwyzsza cene, moze, w wypadku gdy zarzadca jest dluznik, odjac mu zarzad i ustanowic innego zarzadce.
§ 2. Po przybiciu sad wyda zarzadzenie, o którym mowa w paragrafie poprzedzajacym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postepowania. Nabywca moze byc na wlasne zadanie ustanowiony zarzadca, jezeli oprócz rekojmi zlozyl w gotówce nie mniej niz piata czesc ceny nabycia albo jezeli do tej wysokosci przysluguje mu prawo zaliczenia swej wierzytelnosci na poczet ceny nabycia.
§ 3. W razie wygasniecia skutków przybicia bez równoczesnego umorzenia egzekucji sad wyda postanowienie co do osoby zarzadcy, jezeli dotychczasowym zarzadca byl nabywca.

Art. 994. Jezeli nabywca nie uzyska przysadzenia wlasnosci, naleznosc przypadajaca na niego z tytulu zarzadu bedzie pokryta z pierwszenstwem przed innymi jego zobowiazaniami z kwot pienieznych zlozonych na poczet ceny poza rekojmia.

Art. 995. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, uzyskuje, jezeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysadzenia jej wlasnosci nieruchomosci.

Art. 996. Postanowienie o przybiciu, które zapadlo na posiedzeniu niejawnym, dorecza sie wierzycielowi, dluznikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskarzyly czynnosci zwiazane z udzielaniem przybicia, jako tez zarzadcy, który nie jest dluznikiem, postanowienie zas o odmowie przybicia - wierzycielowi, dluznikowi i licytantowi, który zaofiarowal najwyzsza cene.

Art. 997. Na postanowienie sadu co do przybicia przysluguje zazalenie. Podstawa zazalenia nie moga byc takie uchybienia przepisów postepowania, które nie naruszaja praw skarzacego.

Rozdzial 8. Przysadzenie wlasnosci

Art. 998. § 1. Po uprawomocnieniu sie przybicia i wykonaniu przez nabywce warunków licytacyjnych lub postanowieniu o ustaleniu ceny nabycia i wplaceniu calej ceny przez Skarb Panstwa sad wydaje postanowienie o przysadzeniu wlasnosci.
§ 2. Na postanowienie co do przysadzenia wlasnosci przysluguje zazalenie. Podstawa zazalenia nie moga byc uchybienia sprzed uprawomocnienia sie przybicia.

Art. 999. § 1. (912) Prawomocne postanowienie o przysadzeniu wlasnosci przenosi wlasnosc na nabywce i jest tytulem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa wlasnosci w katastrze nieruchomosci oraz przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysadzeniu wlasnosci jest takze tytulem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomosci.
§ 2. Od chwili uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci na rzecz nabywcy naleza do niego pozytki z nieruchomosci. Powtarzajace sie daniny publiczne przypadajace z nieruchomosci od dnia prawomocnosci postanowienia o przysadzeniu wlasnosci ponosi nabywca. Swiadczenia publiczno-prawne nie powtarzajace sie nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich platnosc przypada w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci lub po tym dniu.
§ 3. (913) (uchylony).

Art. 1000. § 1. Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci wygasaja wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczen osobistych ciazace na nieruchomosci. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszenstwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.
§ 2. Pozostaja w mocy bez potracenia ich wartosci z ceny nabycia:
1) prawa ciazace na nieruchomosci z mocy ustawy;
2) (914) (uchylony);
3) sluzebnosc drogi koniecznej oraz sluzebnosc ustanowiona w zwiazku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urzadzenia;
4) (915) sluzebnosc przesylu.
§ 3. Pozostaja równiez w mocy ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgloszone najpózniej na trzy dni przed terminem licytacji, uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli przysluguje im pierwszenstwo przed wszystkimi hipotekami lub jezeli nieruchomosc nie jest hipotekami obciazona albo jezeli wartosc uzytkowania, sluzebnosci i praw dozywotnika znajduje pelne pokrycie w cenie nabycia. Jednakze w wypadku ostatnim wartosc tych praw bedzie zaliczona na cene nabycia.
§ 4. (916) Przepisu § 1 nie stosuje sie w odniesieniu do ciazacych na nieruchomosci spóldzielczych lokatorskich i wlasnosciowych praw do lokalu. Prawa te, z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci, przeksztalcaja sie odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrebnej wlasnosci do lokalu albo we wlasnosc domu jednorodzinnego.

Art. 1001. Na wniosek wlasciciela nieruchomosci wladnacej, zgloszony najpózniej na trzy dni przed terminem licytacji, sad moze zarzadzic, ze sluzebnosc gruntowa, która nie znajduje pelnego pokrycia w cenie nabycia, bedzie utrzymana w mocy, jezeli jest dla nieruchomosci wladnacej konieczna, a nie obciaza w sposób istotny wartosci nieruchomosci obciazonej.

Art. 1002. Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci nabywca wstepuje w prawa i obowiazki dluznika wynikajace ze stosunku najmu i dzierzawy stosownie do przepisów prawa normujacych te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajetej lub wydzierzawionej.

Art. 1003. § 1. Prawomocne postanowienie o przysadzeniu wlasnosci wraz z planem podzialu sumy uzyskanej z egzekucji jest tytulem do wykreslenia w ksiedze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które wedlug planu podzialu wygasly.
§ 2. Na podstawie samego postanowienia o przysadzeniu wlasnosci wykresla sie wszystkie hipoteki obciazajace nieruchomosc, jezeli w postanowieniu stwierdzono zaplacenie przez nabywce calej ceny nabycia gotówka.

Rozdzial 9. Egzekucja z ulamkowej czesci nieruchomosci oraz uzytkowania wieczystego

Art. 1004. Do egzekucji z ulamkowej czesci nieruchomosci, jak równiez do egzekucji z uzytkowania wieczystego, stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci z zachowaniem przepisów ponizszych.

Art. 1005. (917) O zajeciu ulamkowej czesci nieruchomosci komornik zawiadamia takze pozostalych wspólwlascicieli, a o zajeciu uzytkowania wieczystego takze wlasciciela nieruchomosci oraz wlasciwy organ administracji rzadowej lub wlasciwa gmina.

Art. 1006. § 1. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, zajecie obejmuje uzytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujacy sie na nim budynek stanowiacy wlasnosc wieczystego uzytkownika wraz z przynaleznosciami, a mianowicie:
1) ruchomosciami, bedacymi wlasnoscia wieczystego uzytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jezeli pozostaja z tym przedmiotem w faktycznym zwiazku, odpowiadajacym temu celowi, oraz przynaleznosciami budynku stanowiacego wlasnosc wieczystego uzytkownika;
2) prawami wynikajacymi z umów ubezpieczenia przedmiotów podlegajacych zajeciu, tudziez naleznosciami z tych umów juz przypadajacymi.
§ 2. Zajecie obejmuje takze przedmioty wymienione w pkt 1 paragrafu poprzedzajacego wprowadzone pózniej oraz pózniej wzniesione budowle i posadzone rosliny, jak równiez prawa z umów ubezpieczenia pózniej zawartych.

Art. 1007. Gdy przedmiotem zarzadu jest ulamkowa czesc nieruchomosci, zarzadca dziala tylko w granicach uprawnien dluznika jako wspólwlasciciela.

Art. 1008. (918) Jezeli egzekucja jest prowadzona z uzytkowania wieczystego, postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli wlasciwy organ wystapil z zadaniem rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego. Egzekucja moze byc podjeta na wniosek wierzyciela, jezeli sad orzeknie, ze brak jest podstaw do rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego. W przypadku rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego, komornik umarza postepowanie egzekucyjne.

Art. 1009. W razie skierowania egzekucji do ulamkowej czesci nieruchomosci opisowi i oszacowaniu podlega cala nieruchomosc. Suma oszacowania takiej czesci jest odpowiednia czesc sumy oszacowania calej nieruchomosci.

Art. 1010. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, w protokole wymienia sie koncowa date uzytkowania wieczystego oraz ujawniony w ksiedze wieczystej sposób korzystania z terenu przez wieczystego uzytkownika.

Art. 1011. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, postanowienie o przysadzeniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosci powstalych przed jej oddaniem w uzytkowanie wieczyste.

Art. 1012. Jezeli przedmiotem sprzedazy jest ulamkowa czesc nieruchomosci, pozostaja w mocy bez potracenia ich wartosci z ceny nabycia obciazenia tej czesci ulamkowej nieruchomosci ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie dokumentu do zbioru oraz nie ujawnione w ten sposób, lecz zgloszone najpózniej na trzy dni przed terminem licytacji, jezeli zostaly ustanowione przed powstaniem wspólwlasnosci.

Art. 1013. Postanowienie o przysadzeniu wlasnosci ulamkowej czesci nieruchomosci nie narusza obciazajacych ja hipotek wpisanych przed powstaniem wspólwlasnosci.

DZIAL VIA. (919) UPROSZCZONA EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOSCI

Art. 10131. § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie do egzekucji z niezabudowanej nieruchomosci gruntowej oraz nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub uzytkowym, jezeli w chwili zlozenia wniosku o wszczecie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakonczeniu budowy.
§ 2. Przepisy dzialu niniejszego stosuje sie takze do czesci nieruchomosci wydzielonych do sprzedazy w trybie art. 946, jezeli czesc wydzielona jest nieruchomoscia wymieniona w § 1.
§ 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu poprzedzajacego.

Art. 10132. § 1. Komornik na wniosek wierzyciela niezwlocznie po zajeciu dokona opisu i oszacowania nieruchomosci na podstawie wartosci okreslonej przez bieglego. Przepis art. 948 § 1 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Dokonujac zajecia, komornik, w miare moznosci, zabezpieczy budynek lub lokal przed mozliwoscia objecia go we wladanie przez dluznika lub osoby trzecie. W razie potrzeby komornik ustanowi dozór nad budynkiem lub lokalem. Dozorca moze byc takze wierzyciel. Do dozoru stosuje sie odpowiednio przepisy o dozorze ruchomosci.
§ 3. Jezeli w toku opisu okaze sie, ze nieruchomosc nie odpowiada wymogom okreslonym w art. 10131, dalsze postepowanie egzekucyjne toczy sie w trybie przepisów dzialu poprzedzajacego.

Art. 10133. § 1. Jezeli zajeto niezabudowana nieruchomosc gruntowa, która nie jest obciazona na rzecz osób trzecich, komornik zaoferuje ja do sprzedazy z wolnej reki po cenie nie nizszej niz wartosc oszacowania. Jezeli strony nie okreslily trybu wyszukania nabywcy, tryb ten ustala sad.
§ 2. Sprzedaz nastapi po uplywie dwóch tygodni od dnia opisu i oszacowania. O sprzedazy komornik zawiadamia uczestników stosownie do art. 954.
§ 3. Jezeli sprzedaz z wolnej reki nie nastapi w terminie miesiaca od dnia zakonczenia opisu i oszacowania, sprzedaz nieruchomosci nastepuje w trybie art. 10136.

Art. 10134. Przepis art. 10133 stosuje sie odpowiednio do zbycia innych nieruchomosci, do których stosuje sie przepisy niniejszego dzialu, jezeli oszacowanie nieruchomosci nie zostalo zaskarzone przez dluznika. Za zgoda dluznika sprzedaz z wolnej reki moze nastapic takze w pozostalych przypadkach; wtedy jednak dluznik moze okreslic cene minimalna i wyznaczyc nabywce.

Art. 10135. § 1. Podejmujac czynnosci zwiazane ze sprzedaza, okreslone w przepisach poprzedzajacych, komornik sporzadzi protokól, w którym wymieni nazwisko osoby przyjmujacej oferte nabycia nieruchomosci, a takze wplacona przez nia cala cene nabycia; po czym niezwlocznie przedlozy protokól wraz z aktami sadowi.
§ 2. Na podstawie protokolu komornika, o którym mowa w § 1, a takze na podstawie akt sprawy sad wydaje postanowienie o przysadzeniu wlasnosci, które przenosi wlasnosc na nabywce. Na postanowienie o przysadzeniu sluzy zazalenie jedynie dluznikowi i tylko wtedy, gdy naruszone zostaly przepisy o cenie minimalnej.
§ 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o oszacowaniu i cenie minimalnej sprzedazy, sad odmawia przysadzenia wlasnosci i zwraca akta komornikowi, który ponownie przeprowadza postepowanie wedlug przepisów niniejszego dzialu.
§ 4. W razie stwierdzenia, ze nieruchomosc nie podlega sprzedazy wedlug przepisów niniejszego dzialu, sad poleca komornikowi prowadzenie dalszej egzekucji wedlug przepisów o egzekucji z nieruchomosci.
§ 5. W razie wydania przez sad postanowienia nakazujacego ponowne przeprowadzenie sprzedazy lub podjecie dalszych czynnosci wedlug przepisów o egzekucji z nieruchomosci, komornik niezwlocznie zwraca oferentowi kwote wplacona przez niego na cene nabycia.

Art. 10136. § 1. Jezeli sprzedaz nieruchomosci nie nastapi w trybie sprzedazy z wolnej reki, nieruchomosc podlega sprzedazy w drodze licytacji, do której stosuje sie przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomosci. O terminie licytacji komornik zawiadamia uczestników postepowania stosownie do art. 954.
§ 2. Po zaplaceniu przez nabywce sumy sad niezwlocznie wydaje postanowienie o przysadzeniu wlasnosci. Po uprawomocnieniu sie tego postanowienia komornik sporzadza plan podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.

DZIAL VII. EGZEKUCJA ZE STATKÓW MORSKICH

Art. 1014. Do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okretowego stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci ze zmianami wskazanymi w artykulach ponizszych.

Art. 1015. Egzekucja nalezy do komornika sadu, w którego okregu statek znajduje sie w chwili wszczecia egzekucji.

Art. 1016. Do wniosku o wszczecie egzekucji wierzyciel powinien dolaczyc dowód, ze statek jest wpisany do rejestru.

Art. 1017. § 1. Jednoczesnie z wyslaniem dluznikowi wezwania do zaplaty komornik zarzadzi przytrzymanie statku i ustanowi dozór.
§ 2. Statek jest zajety z chwila przytrzymania. O zajeciu nalezy zawiadomic takze dluznika oraz wlasciciela, który nie jest dluznikiem.
§ 3. Do dozorcy stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomosci dotyczace dozorcy.

Art. 1018. Ogloszenie o wszczeciu egzekucji komornik wywiesi w budynku sadowym i umiesci je w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci.

Art. 1019. Obwieszczenie o licytacji nalezy przynajmniej na dwa tygodnie przed licytacja wywiesic w budynku sadowym oraz oglosic w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci, jak równiez przeslac terenowym organom administracji morskiej wlasciwym dla portu, w którym statek sie znajduje, oraz dla portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach.

Art. 1020. Egzekucja z udzialu w statku nalezy do komornika sadu, w którego okregu znajduje sie port macierzysty statku.

Art. 1021. Egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru okretowego odbywa sie wedlug przepisów o egzekucji z ruchomosci.

Art. 1022. (920) § 1. Egzekucja ze statku zagranicznego znajdujacego sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa sie wedlug przepisów dzialu niniejszego, jesli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.
§ 2. We wniosku o wszczecie egzekucji wierzyciel wskazuje rejestr, do którego statek jest wpisany, chyba ze jest to niemozliwe lub nadmiernie utrudnione.

Art. 10221. (921) O dokonanym zajeciu statku komornik zawiadamia takze zagraniczna wladze rejestrowa.

Art. 10222. (922) Jezeli wezwanie do zaplaty nie moze byc doreczone dluznikowi, gdyz nie zamieszkuje on lub nie posiada siedziby pod adresem wskazanym w dokumentach statku zagranicznego, przepis art. 802 stosuje sie odpowiednio.

Art. 10223. (923) W razie smierci albo likwidacji dluznika po wszczeciu postepowania egzekucyjnego sad na wniosek wierzyciela ustanawia dla niego kuratora. Przepisu art. 819 nie stosuje sie.

Art. 10224. (924) Opisu i oszacowania zajetego statku zagranicznego komornik bez wniosku wierzyciela dokonuje niezwlocznie po uplywie terminu wyznaczonego dluznikowi do zaplaty dlugu.

DZIAL VIII. PODZIAL SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI

Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Art. 1023. § 1. Organ egzekucyjny sporzadza plan podzialu pomiedzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci.
§ 2. Plan podzialu powinien byc sporzadzony takze wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucje z ruchomosci, wynagrodzenia za prace lub wierzytelnosci i innych praw majatkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Art. 1024. § 1. W planie podzialu nalezy wymienic:
1) sume ulegajaca podzialowi;
2) wierzytelnosci i prawa osób uczestniczacych w podziale;
3) sume, jaka przypada kazdemu z uczestników podzialu;
4) (925) sumy, które maja byc wyplacone, jak równiez sumy, które pozostawia sie na rachunku depozytowym sadu, ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych wstrzymanie ich wyplaty;
5) prawa ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie dokumentów do zbioru, które wygasly wskutek przysadzenia wlasnosci.
§ 2. Przy swiadczeniach powtarzajacych sie biezace raty wierzytelnosci uwzglednia sie w planie podzialu, jezeli staly sie wymagalne przed data sporzadzenia planu. Odsetki i inne swiadczenia biezace uwzglednia sie w wysokosci, do jakiej narosly do powyzszego terminu. Nie dotyczy to danin publicznych przypadajacych z nieruchomosci.

Art. 1025. § 1. (926) Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja sie w nastepujacej kolejnosci:
1) koszty egzekucyjne,
2) naleznosci alimentacyjne,
3) naleznosci za prace za okres 3 miesiecy do wysokosci najnizszego wynagrodzenia za prace okreslonego w odrebnych przepisach oraz renty z tytulu odszkodowania za wywolanie choroby, niezdolnosci do pracy, kalectwa lub smierci i koszty zwyklego pogrzebu dluznika,
4) (927) naleznosci wynikajace z wierzytelnosci zabezpieczonych hipoteka morska,
5) naleznosci zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,
6) naleznosci za prace niezaspokojone w kolejnosci trzeciej,
7) naleznosci, do których stosuje sie przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189), o ile nie zostaly zaspokojone w kolejnosci piatej,
8) naleznosci zabezpieczone prawem zastawu lub które korzystaly z ustawowego pierwszenstwa niewymienionego w kolejnosciach wczesniejszych,
9) naleznosci wierzycieli, którzy prowadzili egzekucje,
10) inne naleznosci.
§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich naleznosci ulegaja zaspokojeniu kary pieniezne oraz grzywny sadowe i administracyjne.
§ 3. (928) W równym stopniu z naleznoscia ulegaja zaspokojeniu odsetki i koszty postepowania. Jednakze z pierwszenstwa równego z naleznosciami czwartej, piatej i ósmej kategorii korzystaja odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysadzeniem wlasnosci, a koszty postepowania w wysokosci nie przekraczajacej dziesiatej czesci kapitalu. Pozostale odsetki i koszty zaspokaja sie w kategorii dziesiatej. To samo dotyczy swiadczen naleznych dozywotnikowi.
§ 4. (929) Jezeli przedmiotem egzekucji jest wlasnosciowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spóldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spóldzielni mieszkaniowej, wierzytelnosc spóldzielni mieszkaniowej z tytulu nie wniesionego wkladu budowlanego zwiazana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed naleznoscia zabezpieczona na tym prawie hipotecznie.

Art. 1026. § 1. (930) Jezeli suma objeta podzialem nie wystarcza na zaspokojenie w calosci wszystkich naleznosci i praw tej samej kategorii, naleznosci zaliczone w artykule poprzedzajacym do kategorii czwartej, piatej i ósmej beda zaspokojone w kolejnosci odpowiadajacej przyslugujacemu im pierwszenstwu, inne zas naleznosci - stosunkowo do wysokosci kazdej z nich.
§ 2. Wydzielona wierzycielowi sume zalicza sie przede wszystkim na koszty postepowania, nastepnie na odsetki, a w koncu na sume dluzna.

Art. 1027. § 1. O sporzadzeniu planu podzialu zawiadamia sie dluznika i osoby uczestniczace w podziale.
§ 2. Zarzuty przeciwko planowi podzialu mozna wnosic w ciagu dwóch tygodni od daty zawiadomienia do organu egzekucyjnego, który go sporzadzil.
§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sad.

Art. 1028. § 1. Jezeli zarzutów nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystapi do wykonania planu. Wniesienie zarzutów wstrzymuje wykonanie planu tylko w czesci, której zarzuty dotycza.
§ 2. Na skutek wniesienia zarzutów sad po wysluchaniu osób zainteresowanych zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan. W postepowaniu tym sad nie rozpoznaje sporu co do istnienia prawa objetego planem podzialu.
§ 3. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 4. Wykonanie planu w czesci dotknietej zarzutami nastapi po uprawomocnieniu sie postanowienia sadu, chyba ze zostalo wstrzymane przez zabezpieczenie powództwa w sporze o ustalenie nieistnienia prawa.

Rozdzial 2. Podzial sumy uzyskanej przez egzekucje z wynagrodzenia za prace

Art. 1029. (931) § 1. Na podstawie oswiadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dluznika oraz spisu wierzytelnosci i praw osób uczestniczacych w podziale komornik sporzadza plan podzialu, ustalajac, w jakim procencie przypada na kazdego wierzyciela udzial w sumach potraconych kazdorazowo przez pracodawce z wynagrodzenia dluznika i wplaconych komornikowi. Jezeli zas komornik nie moze sporzadzic planu podzialu na podstawie samego oswiadczenia pracodawcy, sporzadzi go niezwlocznie po zlozeniu na rachunek depozytowy sadu sumy podlegajacej podzialowi.
§ 2. Razem z planem podzialu nalezy doreczyc odpis oswiadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu dluznika.

Art. 1030. (932) W podziale sum uzyskanych w sposób przewidziany w art. 1029 oprócz wierzyciela egzekwujacego uczestnicza: wierzyciele skladajacy tytul wykonawczy z dowodem doreczenia dluznikowi wezwania do zaplaty, wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, oraz wierzyciele, którym przysluguje umowne prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem urzedowym lub prywatnym z podpisem urzedowo poswiadczonym, jak równiez wierzyciele, którym przysluguje ustawowe prawo zastawu i którzy udowodnili je dokumentem, jezeli zglosili swe wierzytelnosci najpózniej w dniu zlozenia na rachunek depozytowy sadu sumy ulegajacej podzialowi.

Art. 1031. (933) Kwoty wyegzekwowane i zlozone na rachunek depozytowy sadu komornik dzieli niezwlocznie w ustalonym poprzednio stosunku procentowym pomiedzy wierzycieli uczestniczacych w podziale, chyba ze wskutek zmiany podstaw podzialu nalezy ustalic nowy procent. Sumy przypadajace do wyplaty komornik wyplaca, jezeli nie sa nizsze niz dwadziescia zlotych, chyba ze wierzytelnosc nie przekracza tej kwoty.

Art. 1032. § 1. (934) Naleznosc przypadajaca wierzycielowi nie majacemu jeszcze tytulu wykonawczego pozostawia sie na rachunku depozytowym sadu.
§ 2. Jezeli w ciagu miesiaca po uprawomocnieniu sie planu podzialu wierzyciel nie majacy tytulu wykonawczego nie przedstawi dowodu wytoczenia powództwa o zasadzenie mu roszczenia, traci prawo do sumy pozostajacej w depozycie.

Rozdzial 3. Podzial sumy uzyskanej przez egzekucje z ruchomosci, wierzytelnosci i innych praw majatkowych

Art. 1033. § 1. (935) Plan podzialu sporzadza komornik niezwlocznie po zlozeniu na rachunek depozytowy sadu sumy ulegajacej podzialowi.
§ 2. Jezeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelnosci majacych za przedmiot swiadczenia biezace, stosuje sie odpowiednio art. 1029 § 1 i art. 1031.

Art. 1034. (936) Przepisy art. 1030 i art. 1032 stosuje sie takze w postepowaniu unormowanym w rozdziale niniejszym. W podziale sumy uzyskanej z egzekucji umieszcza sie takze wierzytelnosci zabezpieczone zastawem rejestrowym, jezeli zastawnikowi przysluguje prawo zaspokojenia sie z przedmiotu egzekucji oraz jezeli prawa swe udowodnil dokumentem urzedowym najpózniej w dniu zlozenia na rachunek depozytowy sadu sumy ulegajacej podzialowi.

Rozdzial 4. Podzial sumy uzyskanej przez egzekucje z nieruchomosci

Art. 1035. (937) Niezwlocznie po zlozeniu na rachunek depozytowy sadu sumy ulegajacej podzialowi komornik sporzadza projekt planu podzialu sumy uzyskanej z egzekucji i przedklada go sadowi. W razie potrzeby sad wprowadza do planu zmiany i uzupelnienia; w przeciwnym wypadku plan zatwierdza.

Art. 1036. W podziale oprócz wierzyciela egzekwujacego uczestnicza: wierzyciele skladajacy tytul wykonawczy z dowodem doreczenia dluznikowi wezwania do zaplaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa, jezeli zglosili sie najpózniej w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci nieruchomosci, osoby, które przed zajeciem nieruchomosci nabyly na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgloszone i udowodnione najpózniej w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem naleznosci za prace, jezeli zglosili swe roszczenia przed sporzadzeniem planu podzialu.

Art. 10361. (938) Jezeli egzekucja objela równiez naleznosci z umów ubezpieczenia lub przedmiotów, wierzytelnosci i praw, które wedlug przepisów prawa stanowia przedmiot obciazenia hipoteka, w podziale uczestniczy równiez wierzyciel, którego wierzytelnosc zostala na tych ruchomosciach, wierzytelnosciach lub prawach zabezpieczona zastawem rejestrowym.

Art. 1037. § 1. Jezeli przy sporzadzaniu planu podzialu okaze sie, ze nabywca uiszczajac cene, potracil wierzytelnosc, która sie w niej nie miesci, sad postanowieniem zobowiaze nabywce do uzupelnienia ceny w ciagu tygodnia. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 2. W planie podzialu sad wymieni osoby, dla których przypadajaca od nabywcy suma jest przeznaczona. W tej czesci plan podzialu stanowic bedzie dla nich tytul egzekucyjny przeciwko nabywcy.
§ 3. Wierzyciel, któremu przydzielono roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy samego prawa hipoteke na sprzedanej nieruchomosci. Ujawnienie hipoteki w ksiedze wieczystej lub zbiorze dokumentów nastepuje na wniosek wierzyciela.

Art. 1038. (939) Jezeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i moze jeszcze sluzyc zabezpieczeniu wierzyciela, reszta sumy pozostanie na rachunku depozytowym sadu az do ustania stosunku prawnego, uzasadniajacego korzystanie z hipoteki kaucyjnej.

Art. 1039. Jezeli wierzytelnosc jest zabezpieczona na kilku nieruchomosciach lacznie, wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci zlozyc oswiadczenie, czy i w jakiej wysokosci zada zaspokojenia z kazdej ze sprzedanych nieruchomosci. Jezeli w powyzszym terminie tego nie uczyni, a podzielona ma byc suma uzyskana tylko z jednej nieruchomosci, jego wierzytelnosc bedzie przyjeta do rozrachunku w calosci; jezeli natomiast podzialowi podlegaja sumy uzyskane ze sprzedazy kilku lacznie obciazonych nieruchomosci, na wierzytelnosc lacznie zabezpieczona przypadnie z kazdej z sum podlegajacych podzialowi taka czesc, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostalej po zaspokojeniu naleznosci z wyzszym pierwszenstwem do ogólnej sumy tych kwot.

Art. 1040. (940) § 1. Sume wydzielona na zaspokojenie wierzytelnosci, której uiszczenie zalezne jest od warunku zawieszajacego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskal zabezpieczenie powództwa, pozostawia sie na rachunku depozytowym sadu.
§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelnosci zaleznych od warunku rozwiazujacego bedzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jezeli jednak obowiazek zabezpieczenia zwrotu ciazy na wierzycielu z mocy istniejacego miedzy nim a dluznikiem stosunku prawnego, sad zarzadzi zlozenie wydzielonej sumy na rachunek depozytowy sadu.

TYTUL III. PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI

DZIAL I. EGZEKUCJA SWIADCZEN NIEPIENIEZNYCH

Art. 1041. § 1. Jezeli dluznik ma wydac wierzycielowi rzecz ruchoma, komornik sadu, w którego okregu rzecz sie znajduje, odbierze ja dluznikowi i wyda wierzycielowi.
§ 2. Jezeli ze wzgledu na rodzaj rzeczy niezwloczne fizyczne jej przejecie nie jest mozliwe, komornik wprowadzi wierzyciela w posiadanie rzeczy zgodnie z przepisami prawa cywilnego.

Art. 1042. Jezeli rzeczy odebranej dluznikowi nie mozna niezwlocznie wydac wierzycielowi, komornik zlozy ja do depozytu sadowego albo odda na przechowanie na koszt i niebezpieczenstwo wierzyciela.

Art. 1043. Jezeli rzecz nalezaca do dluznika znajduje sie we wladaniu osoby trzeciej, która nie zgadza sie na jej wydanie, komornik zajmie roszczenie dluznika o wydanie rzeczy.

Art. 1044. Jezeli wierzyciel zada, aby odebranie rzeczy odbylo sie w jego obecnosci, komornik zawiadomi go o terminie odebrania, a w razie niestawiennictwa wierzyciela nie przystapi do wykonania.

Art. 1045. Jezeli komornik nie znalazl u dluznika rzeczy lub dokumentu, które maja byc odebrane, sad na wniosek wierzyciela nakaze dluznikowi, aby wyjawil, gdzie one sie znajduja, i aby zlozyl przyrzeczenie, ze jego oswiadczenia sa zgodne z prawda. Przepisy dotyczace przyrzeczenia przy wyjawieniu majatku stosuje sie odpowiednio.

Art. 1046. § 1. Jezeli dluznik ma wydac nieruchomosc lub statek albo opróznic pomieszczenie, komornik sadu, w którego okregu rzeczy te sie znajduja, wezwie dluznika do dobrowolnego wykonania tego obowiazku w wyznaczonym stosownie do okolicznosci terminie, po którego bezskutecznym uplywie dokona czynnosci potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.
§ 2. (941) Prowadzac egzekucje na podstawie tytulu nakazujacego dluznikowi opróznienie lokalu lub pomieszczenia, komornik usunie z niego takze osoby zajmujace lokal wraz z dluznikiem, chyba ze osoby te wykaza dokumentem, iz zajmowanie wynika z tytulu prawnego niepochodzacego od dluznika.
§ 3. (942) Przepisów § 2 oraz art. 791 § 1 nie stosuje sie do opróznienia lokalu sluzacego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dluznika.
§ 4. (943) Wykonujac obowiazek opróznienia lokalu sluzacego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dluznika na podstawie tytulu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dluznika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik wstrzyma sie z dokonaniem czynnosci do czasu, gdy gmina wskaze tymczasowe pomieszczenie lub gdy dluznik znajdzie takie pomieszczenie.
§ 5. (944) Komornik nie moze wstrzymac sie z dokonaniem czynnosci, jezeli wierzyciel wskaze tymczasowe pomieszczenie, o którym mowa w § 4.
§ 6. (945) Tymczasowe pomieszczenie powinno:
1) nadawac sie do zamieszkania;
2) zapewniac co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedna osobe;
3) znajdowac sie w tej samej miejscowosci lub pobliskiej, jezeli zamieszkanie w tej miejscowosci nie pogorszy nadmiernie warunków zycia osób przekwaterowywanych.
§ 7. (946) Od wymagan, o których mowa w § 6 pkt 2 i pkt 3, mozna odstapic za zgoda osoby przekwaterowywanej.
§ 8. (947) Jezeli egzekucja obowiazku opróznienia lokalu sluzacego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dluznika dotyczy osób maloletnich lub ubezwlasnowolnionych, komornik wstrzyma sie z dokonaniem czynnosci i zawiadomi sad opiekunczy. Dalsze czynnosci komornik podejmie stosownie do orzeczenia sadu opiekunczego, okreslajacego miejsce pobytu osób maloletnich lub ubezwlasnowolnionych.
§ 9. (948) Przeprowadzajac egzekucje, komornik usunie ruchomosci niebedace przedmiotem egzekucji i odda je dluznikowi, a w razie jego nieobecnosci pozostawi osobie doroslej sposród jego domowników, gdyby zas i to nie bylo mozliwe, ustanowi dozorce, pouczajac go o obowiazkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajeciu ruchomosci, i odda mu usuniete ruchomosci na przechowanie na koszt dluznika.
§ 10. (949) Jezeli na wezwanie dozorcy dluznik w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 30 dni, nie odbierze ruchomosci, sad na wniosek dozorcy i po wysluchaniu dluznika nakaze ich sprzedaz, a jezeli ruchomosci nie przedstawiaja wartosci handlowej lub sprzedaz okaze sie bezskuteczna, sad wskaze inny sposób rozporzadzenia rzecza, nie wylaczajac ich zniszczenia.
§ 11. (950) Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowy tryb postepowania w sprawach o opróznienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomosci oraz szczególowe warunki, w tym sanitarne, jakim powinno odpowiadac tymczasowe pomieszczenie, majac na wzgledzie ochrone przed bezdomnoscia osób eksmitowanych, sprawne prowadzenie egzekucji oraz uwzgledniajac, ze tymczasowe pomieszczenie musi nadawac sie do zamieszkania, chociazby nie spelnialo warunków technicznych wymaganych dla pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Art. 1047. § 1. Jezeli dluznik jest obowiazany do zlozenia oznaczonego oswiadczenia woli, prawomocne orzeczenie sadu zobowiazujace do zlozenia oswiadczenia zastepuje oswiadczenie dluznika.
§ 2. Jezeli zlozenie oswiadczenia woli jest uzaleznione od swiadczenia wzajemnego wierzyciela, skutek wymieniony w paragrafie poprzedzajacym powstaje dopiero z chwila prawomocnego nadania orzeczeniu klauzuli wykonalnosci.

Art. 1048. Jezeli ujawnienie na podstawie orzeczenia sadowego prawa wierzyciela przez wpis w ksiedze wieczystej lub w rejestrze albo przez zlozenie dokumentu do zbioru wymaga poprzedniego ujawnienia prawa dluznika, komornik na zadanie wierzyciela odbierze dluznikowi dokumenty potrzebne do dokonania wpisu na rzecz dluznika lub do zlozenia do zbioru i zlozy je w sadzie wlasciwym do prowadzenia ksiegi wieczystej, rejestru lub zbioru dokumentów.

Art. 1049. § 1. Jezeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, ze w razie niewykonania przez dluznika w wyznaczonym terminie czynnosci, która moze wykonac takze inna osoba, wierzyciel bedzie umocowany do wykonania tej czynnosci na koszt dluznika - sad, w którego okregu czynnosc ma byc wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dluznika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym uplywie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynnosci na koszt dluznika. Na zadanie wierzyciela sad przyzna mu sume potrzebna do wykonania czynnosci. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 2. Przepisów niniejszego artykulu nie stosuje sie do czynnosci polegajacych na swiadczeniu rzeczy oznaczonych co do tozsamosci.

Art. 1050. § 1. Jezeli dluznik ma wykonac czynnosc, której inna osoba wykonac za niego nie moze, a której wykonanie zalezy wylacznie od jego woli, sad, w którego okregu czynnosc ma byc wykonana, na wniosek wierzyciela po wysluchaniu stron wyznaczy dluznikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywna na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynnosci nie wykonal.
§ 2. Jezeli wykonanie czynnosci wymaga wydatków pienieznych lub dostarczenia materialów, a obowiazek dostarczenia ich ciazy na wierzycielu, sad przystapi do egzekucji w mysl paragrafu poprzedzajacego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, ze dokonal czynnosci, od których zalezy obowiazek dluznika, chyba ze tytul egzekucyjny zawiera w tym wzgledzie inne zarzadzenie.
§ 3. Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego dluznikowi do wykonania czynnosci, sad na wniosek wierzyciela nalozy na dluznika grzywne i jednoczesnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynnosci, z zagrozeniem surowsza grzywna.

Art. 1051. § 1. Jezeli dluznik ma obowiazek zaniechac pewnej czynnosci lub nie przeszkadzac czynnosci wierzyciela, sad, w którego okregu dluznik dzialal wbrew swemu obowiazkowi, na wniosek wierzyciela po wysluchaniu stron i stwierdzeniu, ze dluznik dzialal wbrew obowiazkowi, nalozy na niego grzywne. Tak samo sad postapi w razie dalszego wniosku wierzyciela.
§ 2. Ponadto sad moze na wniosek wierzyciela zobowiazac dluznika do zabezpieczenia szkody, grozacej wierzycielowi wskutek dalszego dzialania dluznika wbrew obowiazkowi. W postanowieniu sad moze wskazac wysokosc i czas trwania zabezpieczenia.
§ 3. Jezeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, ze w razie dokonania zmiany sprzecznej z obowiazkiem dluznika wierzyciel bedzie uprawniony do usuniecia tej zmiany na koszt dluznika, sad na wniosek wierzyciela po wysluchaniu stron upowazni wierzyciela do usuniecia tej zmiany na koszt dluznika. Na zadanie wierzyciela sad przyzna mu sume na ten cel potrzebna. W razie oporu dluznika sad na wniosek wierzyciela poleci komornikowi usuniecie oporu.

Art. 1052. (951) W jednym postanowieniu sad moze wymierzyc grzywne nie wyzsza niz jeden tysiac zlotych, chyba ze trzykrotne wymierzenie grzywny okazalo sie nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie moze przewyzszac stu tysiecy zlotych. W razie wykonania czynnosci przez dluznika lub umorzenia postepowania grzywny nie zaplacone do tego czasu ulegaja umorzeniu.

Art. 1053. (952) § 1. Wymierzajac grzywne, sad orzeknie jednoczesnie - na wypadek niezaplacenia - zamiane grzywny na areszt, liczac jeden dzien aresztu od pieciu zlotych do stu piecdziesieciu zlotych grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie moze w tej samej sprawie przekroczyc szesciu miesiecy. Przepis art. 762 § 4 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Jezeli dluznikiem, do którego skierowane bylo wezwanie sadu, jest osoba prawna lub inna organizacja, srodkom przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastosowanie sie do wezwania, a gdyby ustalenie takiego pracownika bylo utrudnione, srodkom przymusu podlegaja osoby uprawnione do jej reprezentowania.

Art. 1054. § 1. Jezeli postepowanie egzekucyjne zostanie umorzone albo dluznik na skutek aresztu zglosi gotowosc wykonania czynnosci, sad postanowi zwolnic go niezwlocznie i zawiadomi o tym wierzyciela. Dluznikowi, który zglosil gotowosc wykonania czynnosci, sad stosownie do okolicznosci wyznaczy termin do jej wykonania.
§ 2. Gdyby dluznik po zwolnieniu zwlekal z wykonaniem czynnosci, sad na wniosek wierzyciela po wysluchaniu stron zarzadzi wykonanie aresztu do konca wyznaczonego poprzednio terminu.
§ 3. Jezeli dluznik zglosil sie ponownie do wykonania czynnosci, sad moze odmówic zwolnienia go z aresztu przed uplywem oznaczonego czasu.

Art. 1055. Na postanowienie sadu co do wezwania dluznika do wykonania czynnosci, zagrozenia grzywna i jej zamiany na areszt oraz co do zabezpieczenia szkody wierzyciela przysluguje zazalenie.

Art. 1056. § 1. Areszt wykonywa sie przez osadzenie dluznika w pomieszczeniu na ten cel przeznaczonym, oddzielnie od osób pozbawionych wolnosci w trybie postepowania karnego i administracyjnego. Dluznik powinien jednak podczas przebywania w areszcie byc wedlug moznosci zatrudniony zarobkowo w granicach jego zdolnosci. Z zarobku jego pokrywa sie przede wszystkim koszty wykonania aresztu.
§ 2. (953) Polecenie osadzenia dluznika w areszcie sad kieruje do komornika miejsca pobytu dluznika. Jezeli dluznik nie przebywa w okregu sadu, który wymierzyl grzywne z zamiana na areszt, sad moze zwrócic sie o wykonanie aresztu do sadu rejonowego, w którego okregu dluznik przebywa.
§ 3. Koszty wykonania aresztu powinny byc pokryte z zarobków dluznika. Wierzyciel obowiazany jest zlozyc z góry komornikowi sume potrzebna na sprowadzenie dluznika do miejsca osadzenia i na wyzywienie go przez czas trwania przymusu; nie dotyczy to wypadku, gdy wierzyciel korzysta ze zwolnienia od kosztów sadowych.

Art. 1057. § 1. Zarzadzajac wykonanie aresztu, sad wydaje komornikowi nakaz na pismie z odpowiednim uzasadnieniem. Wraz z przystapieniem do wykonania nakazu komornik dorecza go dluznikowi.
§ 2. (954) O wykonanie aresztu w stosunku do dluznika bedacego zolnierzem w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszem Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Strazy Granicznej sad zwraca sie do dowódcy jednostki wojskowej albo odpowiednio do wlasciwego komendanta lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Strazy Granicznej, w której pelni on sluzbe, przesylajac w tym celu nakaz. O wykonanie aresztu w stosunku do dluznika bedacego zolnierzem zawodowym wyznaczonym na stanowisko sluzbowe w Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Sluzbie Wywiadu Wojskowego albo bedacego funkcjonariuszem Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego albo Sluzby Wywiadu Wojskowego sad zwraca sie odpowiednio do Szefa Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Sluzby Wywiadu Wojskowego, przesylajac w tym celu nakaz.

Art. 1058. § 1. W stosunku do osób, których zdrowie moze byc narazone na niebezpieczenstwo, aresztu nie wykonuje sie az do ich wyzdrowienia.
§ 2. Na wniosek jednej ze stron i na jej koszt zarzadza sie zbadanie stanu zdrowia dluznika przez lekarza sadowego.

Art. 1059. Z waznej przyczyny sad moze zwolnic dluznika z aresztu na czas nie dluzszy niz tydzien.

DZIAL II. (955) PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI Z UDZIALEM SKARBU PANSTWA ORAZ PRZEDSIEBIORCÓW(956)

Rozdzial 1. (957) Przepisy ogólne

Art. 1060. § 1. Jezeli dluznikiem jest Skarb Panstwa, wierzyciel - wskazujac na tytul egzekucyjny - wzywa do spelnienia swiadczenia bezposrednio panstwowa jednostke organizacyjna, z której dzialalnoscia wiaze sie to swiadczenie; jednostka ta jest obowiazana spelnic niezwlocznie swiadczenie stwierdzone tytulem egzekucyjnym.
§ 11. (958) W sprawach o naprawienie szkody wyrzadzonej przez wydanie ustawy, rozporzadzenia Rady Ministrów lub rozporzadzenia innego organu konstytucyjnie do tego powolanego, niezgodnych z Konstytucja, ratyfikowana umowa miedzynarodowa lub ustawa, a takze w sprawie o naprawienie szkody wyrzadzonej przez niewydanie takiego aktu normatywnego, którego obowiazek wydania przewiduje przepis prawa, wierzyciel - wskazujac na tytul egzekucyjny - wzywa do spelnienia swiadczenia bezposrednio ministra wlasciwego do spraw Skarbu Panstwa, który jest obowiazany spelnic niezwlocznie swiadczenie stwierdzone tytulem egzekucyjnym ze srodków utworzonej w ramach budzetu panstwa rezerwy celowej.
§ 2. (959) W wypadku gdy tytul egzekucyjny, obejmujacy naleznosc pieniezna, nie zostanie wykonany w ciagu dwóch tygodni od dnia doreczenia wezwania, o którym mowa w § 1, wierzyciel moze wystapic do sadu o nadanie tytulowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnosci w celu przeprowadzenia egzekucji z rachunku bankowego wlasciwej panstwowej jednostki organizacyjnej dluznika. W przypadku, o którym mowa w § 11, egzekucje prowadzi sie z rachunków bankowych sluzacych do obslugi centralnego rachunku biezacego budzetu panstwa.
§ 3. W wypadku gdy w terminie, o którym mowa w paragrafie poprzedzajacym, nie zostanie wykonany tytul egzekucyjny obejmujacy swiadczenie niepieniezne, sad, na wniosek wierzyciela, wyznacza termin do spelnienia swiadczenia kierownikowi wlasciwej panstwowej jednostki organizacyjnej i temu kierownikowi wymierza grzywne w razie niespelnienia swiadczenia w wyznaczonym terminie.

Art. 1061. § 1. Dluznik prowadzacy dzialalnosc gospodarcza w formie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w razie gdy egzekucja zostanie skierowana do rzeczy niezbednej do prowadzenia tej dzialalnosci, moze wystapic do sadu o wylaczenie tej rzeczy spod zajecia, wskazujac we wniosku skladniki swego mienia, z których jest mozliwe zaspokojenie roszczenia wierzyciela w zamian za rzecz zwolniona. O wylaczeniu spod zajecia sad orzeka po wysluchaniu stron, biorac pod uwage obok interesów wierzyciela i dluznika równiez spoleczno-gospodarcze znaczenie dzialalnosci gospodarczej dluznika. Z chwila wydania postanowienia zwalniajacego spod zajecia, w stosunku do mienia zastepczego okreslonego w postanowieniu nastepuja skutki zajecia. Komornik dokona niezwlocznie czynnosci zwiazanych z zajeciem. Wniosek o zwolnienie spod zajecia moze byc zgloszony równiez w skardze na czynnosci komornika.
§ 2. Na postanowienie sadu w sprawie wylaczenia sluzy zazalenie.

Art. 1062. (960) (uchylony).

Art. 1063. W toku egzekucji swiadczen pienieznych z nieruchomosci Skarb Panstwa nie sklada rekojmi.

Art. 1064. (961) Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pienieznych orzeczonych w postepowaniu cywilnym, a takze oplat sadowych i innych kosztów postepowania w sprawach cywilnych, przyslugujacych Skarbowi Panstwa, majac na uwadze sprawnosc i skutecznosc postepowania egzekucyjnego.

Rozdzial 2. (962) Egzekucja przez zarzad przymusowy

Art. 10641. § 1. Przeciwko dluznikowi prowadzacemu dzialalnosc gospodarcza w formie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest dopuszczalna egzekucja z dochodów uzyskiwanych z tej dzialalnosci przez ustanowienie zarzadu przymusowego nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym.
§ 2. Do zarzadu ustanowionego na podstawie § 1 stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci, z uwzglednieniem artykulów ponizszych.

Art. 10642. § 1. We wniosku o wszczecie egzekucji przez zarzad przymusowy nalezy dokladnie okreslic przedsiebiorstwo lub gospodarstwo rolne albo ich czesc.
§ 2. Do wniosku dolacza sie informacje komornika o wszystkich postepowaniach egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dluznikowi z mienia wchodzacego w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

Art. 10643. § 1. Wniosek o wszczecie egzekucji przez zarzad przymusowy sad rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Postanowienie w przedmiocie wniosku dorecza sie równiez wskazanym we wniosku wierzycielom prowadzacym egzekucje z mienia wchodzacego w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 3. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz wierzycielom, którzy prowadza egzekucje z mienia wchodzacego w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.
§ 4. Termin do wniesienia zazalenia przez wierzycieli, o których mowa w § 3, niewskazanych we wniosku, liczy sie od dnia powziecia przez nich wiadomosci o wszczeciu egzekucji.

Art. 10644. Do prowadzenia egzekucji przez zarzad przymusowy wlasciwy jest sad, w którego okregu znajduje sie siedziba przedsiebiorstwa lub w którego okregu jest polozone gospodarstwo rolne. Jezeli gospodarstwo rolne polozone jest w okregu kilku sadów, wybór nalezy do wierzyciela. Jezeli egzekucja ograniczona jest do czesci przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, wlasciwy jest sad, w którego okregu czesc ta sie znajduje.

Art. 10645. Egzekucje przez zarzad przymusowy mozna ograniczyc do czesci przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli czesc ta jest gospodarczo wyodrebniona, a dochód uzyskany z przymusowego zarzadu tej czesci majatku dluznika wystarczy na zaspokojenie egzekwowanych roszczen.

Art. 10646. § 1. Prowadzenie egzekucji swiadczen pienieznych, w tym równiez egzekucji administracyjnych ze skladników mienia wchodzacego w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego dluznika, nie stanowi przeszkody do wszczecia egzekucji przez zarzad przymusowy, jezeli o to wnosi wierzyciel dotychczas prowadzacy egzekucje albo, gdy w chwili wszczecia egzekucji przez zarzad przymusowy jest oczywiste, ze wierzyciel prowadzacy egzekucje zostanie w toku egzekucji przez zarzad przymusowy zaspokojony w okresie szesciu miesiecy od daty jej wszczecia.
§ 2. W razie wszczecia egzekucji przez zarzad przymusowy w sprawach okreslonych w § 1, wczesniej wszczete egzekucje umarza sie z dniem uprawomocnienia sie postanowienia sadu o wszczeciu egzekucji przez zarzad przymusowy, a dotychczasowi wierzyciele z mocy prawa wstepuja do egzekucji prowadzonej wedlug przepisów niniejszego dzialu.

Art. 10647. Jezeli przed wszczeciem egzekucji ustanowiono zarzad nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym dluznika w ramach postepowania zabezpieczajacego, po wszczeciu egzekucji zarzad bedzie prowadzony wedlug niniejszych przepisów.

Art. 10648. Wydajac postanowienie o wszczeciu egzekucji przez zarzad przymusowy, sad przesyla do sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej dla nieruchomosci wchodzacej w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego wniosek o dokonanie wpisu o ustanowienie zarzadu przymusowego we wlasciwej ksiedze wieczystej lub o zlozenie wniosku do zbioru dokumentów.

Art. 10649. Czynnosci prawne dluznika dotyczace mienia objetego zarzadem dokonane po wszczeciu egzekucji sa niewazne. Dla okreslenia daty powstania skutków prawnych wszczecia egzekucji prowadzonej wedlug niniejszego rozdzialu przepisy art. 910 stosuje sie odpowiednio.

Art. 106410. § 1. Sad powoluje na zarzadce osobe fizyczna lub prawna wskazana przez strony sposród osób posiadajacych licencje do wykonywania obowiazków syndyka, nadzorcy lub zarzadcy w postepowaniu upadlosciowym i naprawczym.
§ 2. W wypadku braku porozumienia stron zarzadce wyznacza sad sposród osób wskazanych w § 1.
§ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosuje sie odpowiednio do odwolania lub zmiany zarzadcy.

Art. 106411. § 1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach zarzadca moze sprzedac nieruchomosci, ruchomosci lub prawa wchodzace w sklad zarzadzanego przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego w czesci przekraczajacej zakres zwyklego zarzadu oraz oddac je w najem lub dzierzawe wylacznie za zgoda sadu. W razie zarzadzenia sprzedazy sad okresla warunki sprzedazy. Do wyceny sprzedawanych skladników majatkowych sad moze powolac bieglego. Przepis ten stosuje sie równiez do rozwiazania umowy najmu lub dzierzawy oraz do obciazenia zarzadzanego majatku hipoteka, zastawem, zastawem rejestrowym oraz przewlaszczeniem.
§ 2. Na postanowienie sadu w przedmiocie czynnosci, o których mowa w § 1, stronom, zarzadcy oraz osobom, których praw czynnosc dotyczy lub miala dotyczyc, przysluguje zazalenie.
§ 3. Nadwyzke dochodów, po pokryciu wydatków wskazanych w art. 940, zarzadca wyplaca wierzycielowi. W razie wielosci wierzycieli wyplata nastepuje z zachowaniem stosowanych odpowiednio przepisów ogólnych o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisów o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci. Kwoty niewyplacone zarzadca umieszcza na rachunku depozytowym sadu, do którego przepisy art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 106412. § 1. Po wszczeciu egzekucji przez zarzad przymusowy prowadzenie egzekucji swiadczen pienieznych innymi sposobami z majatku dluznika wchodzacego w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest niedopuszczalne. Inni wierzyciele moga przylaczyc sie do egzekucji przez zarzad przymusowy. Przepis niniejszy stosuje sie odpowiednio w razie pózniejszego skierowania przeciwko dluznikowi egzekucji administracyjnej. W takim wypadku art. 773 nie ma zastosowania.
§ 2. Jezeli dochody uzyskane z egzekucji przez zarzad przymusowy wskazuja, ze niemozliwe jest zaspokojenie wszystkich wierzycieli w okresie szesciu miesiecy, liczac od dnia przylaczenia sie do egzekucji ostatniego wierzyciela, wierzyciel, który w tym okresie nie bedzie zaspokojony, moze zadac wszczecia egzekucji ze skladników mienia wchodzacego w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego objetego zarzadem przymusowym. W zadaniu nalezy oznaczyc mienie, z którego egzekucja ma byc prowadzona. Na postanowienie sadu o dopuszczeniu egzekucji przysluguje zazalenie.
§ 3. Prowadzenie egzekucji przez zarzad przymusowy nie stanowi przeszkody do prowadzenia przeciwko dluznikowi egzekucji swiadczen niepienieznych oraz egzekucji w celu zniesienia wspólwlasnosci nieruchomosci w drodze sprzedazy publicznej. Jezeli w toku tych egzekucji dluznik obowiazany jest do wydania ruchomosci, statku lub nieruchomosci albo do opróznienia pomieszczen, które znajduja sie we wladaniu zarzadcy, obowiazki te ciaza na zarzadcy.
§ 4. Wylaczenie mienia do osobnych egzekucji wedlug przepisów § 1-3 nie tamuje dalszego prowadzenia egzekucji przez zarzad przymusowy, chyba ze z uwagi na zakres wylaczen dalsze jej prowadzenie jest bezcelowe. W takim wypadku sad umarza egzekucje przez zarzad przymusowy. Wierzyciele, którzy prowadzili egzekucje przez zarzad przymusowy, moga w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia o umorzeniu tej egzekucji zadac skierowania egzekucji do mienia, które objete bylo ta egzekucja, a które nie zostalo wczesniej z niej wylaczone. Do tego czasu mienie to podlega z mocy prawa zajeciu.

Art. 106413. § 1. Zarzadca sporzadza plan podzialu sumy uzyskanej z egzekucji.
§ 2. Na plan podzialu sumy uzyskanej z egzekucji przysluguje skarga, do której stosuje sie odpowiednio przepisy o skardze na czynnosci komornika.
§ 3. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 3. (963) Egzekucja przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego

Art. 106414. § 1. Egzekucja przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego nalezy do sadu, w którego okregu znajduje sie siedziba przedsiebiorstwa dluznika lub w którym dluznik ma gospodarstwo rolne.
§ 2. Do egzekucji przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego dluznika stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci, jezeli przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej.

Art. 106415. § 1. Wydajac postanowienie o wszczeciu egzekucji, sad ustanawia zarzad przymusowy nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym podlegajacym sprzedazy. Do zarzadu tego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 10641-106411.
§ 2. Postanowienie o wszczeciu egzekucji sad przesyla do sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej dla nieruchomosci wchodzacej w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej z urzedu dokonuje wpisu o wszczeciu egzekucji albo sklada postanowienie do zbioru dokumentów. W razie wszczecia egzekucji przeciwko przedsiebiorcy podlegajacemu wpisowi do wlasciwego rejestru, sad przesyla postanowienie o wszczeciu egzekucji celem zlozenia do akt rejestrowych. Ponadto sad zarzadzi ogloszenie postanowienia o wszczeciu egzekucji w dzienniku ogólnopolskim oraz dzienniku poczytnym w siedzibie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego; moze je równiez oglosic w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Art. 106416. § 1. Prowadzenie egzekucji ze skladników przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym egzekucji administracyjnej, nie stanowi przeszkody do wszczecia egzekucji przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli o to wnosi dluznik lub wierzyciel prowadzacy egzekucje, a takze gdy jest oczywiste, ze egzekucja przez sprzedaz doprowadzi do zaspokojenia wierzycieli, którzy wczesniej wszczeli egzekucje. Na postanowienie sadu sluzy zazalenie.
§ 2. Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia sadu wszczynajacego egzekucje w trybie wskazanym w § 1, egzekucje wszczete wczesniej umarza sie, a dotychczasowi wierzyciele z mocy prawa przystepuja do egzekucji prowadzonej wedlug przepisów niniejszego rozdzialu.

Art. 106417. § 1. Zarzadca niezwlocznie sporzadzi bilans przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego dluznika.
§ 2. Jezeli dluznik i wszyscy wierzyciele nie ustalili ceny sprzedazy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, wyceny przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego dokonuje co najmniej dwóch bieglych. W razie rozbieznosci w wycenie dokonanej przez bieglych, wartosc przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego ustala sad.

Art. 106418. § 1. Na wniosek wierzyciela lub dluznika sad moze postanowic, ze sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego nastapi z wolnej reki przez zarzadce. Sprzedaz nie moze nastapic ponizej wartosci szacunkowej, chyba ze dluznik i wszyscy wierzyciele wyraza na to zgode.
§ 2. Wydajac postanowienie o sprzedazy z wolnej reki, sad wyznaczy termin, w którym sprzedaz ma byc dokonana, oraz okresli tryb wyszukania nabywcy, jezeli strony tego nie uzgodnily. Termin dokonania sprzedazy nie moze byc krótszy niz miesiac i dluzszy niz dwa miesiace. Bieg terminu rozpoczyna sie od dnia zamieszczenia ogloszenia w dzienniku o zasiegu ogólnopolskim lub w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

Art. 106419. § 1. Sad zarzadzi ogloszenie postanowienia, o którym mowa w art. 106416, w dzienniku o zasiegu ogólnopolskim oraz w dzienniku poczytnym w siedzibie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, a takze, jezeli uzna to za celowe, w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.
§ 2. O wydaniu postanowienia nakazujacego sprzedaz zarzadca zawiadomi uczestników stosownie do art. 954.

Art. 106420. § 1. Jezeli pierwsza sprzedaz z wolnej reki nie dojdzie do skutku, sad wyda postanowienie nakazujace sprzedaz w drodze licytacji, chyba ze wierzyciele zgodza sie na ponowna sprzedaz z wolnej reki.
§ 2. Licytacje prowadzi zarzadca pod nadzorem sedziego. Sedzia niezwlocznie udziela przybicia osobie, która zaoferowala najwyzsza cene.
§ 3. Po zaplacie ceny zarzadca w terminie nie dluzszym niz miesiac zawiera z nabywca umowe sprzedazy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego. W wypadku niezawarcia umowy z winy zarzadcy, nabywca moze zadac zwrotu wplaconej ceny i uwaza sie, ze licytacja nie doszla do skutku.
§ 4. Do licytacji stosuje sie odpowiednio przepisy o licytacji z nieruchomosci.

Art. 106421. § 1. Sprzedaz dokonana w mysl przepisów niniejszego rozdzialu nie narusza praw wynikajacych z hipotek, zastawów rejestrowych, zastawów i innych obciazen rzeczowych ciazacych na nieruchomosciach, wierzytelnosciach lub prawach wchodzacych w sklad przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego dluznika. Ich wartosc podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
§ 2. Sprzedaz dokonana wedlug przepisów niniejszego rozdzialu nie narusza równiez uprawnien zastawnika zastawu rejestrowego, jezeli umowa zastawnicza przewiduje zakaz zbycia przedmiotu zastawu.

Art. 106422. § 1. Nabywca przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego w egzekucji prowadzonej wedlug przepisów niniejszego rozdzialu jest odpowiedzialny solidarnie z dluznikiem za ujawnione w toku egzekucji zobowiazania zwiazane z prowadzeniem przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego wedlug zasad okreslonych w art. 554 Kodeksu cywilnego.
§ 2. Jezeli przed zawarciem umowy sprzedazy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego nabywca splacil lub przejal zobowiazania, o których mowa w § 1, wartosc przejetych naleznosci zalicza sie na poczet ceny kupna. Jezeli nabywca wczesniej wplacil cene niepomniejszona o te wartosc, zarzadca zwraca mu nadwyzke w terminie tygodniowym od daty zawarcia umowy sprzedazy. Zaliczenie lub zwrot nadwyzki nastapi na podstawie dokumentów urzedowych lub prywatnych z podpisem urzedowo poswiadczonym, stwierdzajacych splate lub przejecie zobowiazan wymienionych w § 1.

Art. 106423. Do podzialu sumy uzyskanej ze sprzedazy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego stosuje sie odpowiednio przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci.

Art. 1065. (964) (skreslony).

DZIAL III. EGZEKUCJA W CELU ZNIESIENIA WSPÓLWLASNOSCI NIERUCHOMOSCI W DRODZE SPRZEDAZY PUBLICZNEJ

Art. 1066. W postepowaniu egzekucyjnym wszczetym na podstawie tytulu wykonawczego, a majacym na celu zniesienie wspólwlasnosci nieruchomosci w drodze sprzedazy publicznej, stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci ze zmianami wskazanymi w artykulach ponizszych.

Art. 1067. Postepowanie moze byc wszczete z urzedu lub na wniosek kazdego ze wspólwlascicieli na podstawie tytulu wykonawczego, który postanawia, ze zniesienie wspólwlasnosci ma byc przeprowadzone w drodze sprzedazy nieruchomosci.

Art. 1068. § 1. Na podstawie wniosku o wszczecie egzekucji komornik przesyla do wlasciwego sadu wniosek o ujawnienie wszczecia egzekucji w ksiedze wieczystej lub o zlozenie wniosku do zbioru dokumentów.
§ 2. We wpisie w ksiedze wieczystej lub zarzadzeniu zlozenia wniosku do zbioru dokumentów oraz w obwieszczeniu o licytacji nalezy podac, ze egzekucja ma na celu zniesienie wspólwlasnosci.

Art. 1069. § 1. (965) W wypadku gdy wedlug przepisów szczególnych przysluguje wspólwlascicielowi lub osobie trzeciej prawo pierwokupu nieruchomosci rolnej wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego, postanowienie o przybiciu po jego uprawomocnieniu sie sad dorecza uprawnionemu do wykonania prawa pierwokupu. W tym wypadku bieg terminu do wykonania przez nabywce warunków licytacyjnych rozpoczyna sie z chwila bezskutecznego uplywu terminu do wykonania prawa pierwokupu.
§ 2. Jezeli uprawniony wykona prawo pierwokupu, sad uchyli postanowienie o przybiciu i udzieli przybicia na rzecz uprawnionego do wykonania prawa pierwokupu.

Art. 1070. Egzekucja w celu zniesienia wspólwlasnosci i egzekucja z nieruchomosci moga toczyc sie jednoczesnie. W razie sprzedazy nieruchomosci w toku jednej z tych egzekucji - druga zawiesza sie, a po uprawomocnieniu sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci - umarza sie.

Art. 1071. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do zarzadzonej przez sad w toku postepowania o dzial spadku sprzedazy gospodarstwa rolnego albo wkladu gruntowego w rolniczej spóldzielni produkcyjnej wraz z dzialka przyzagrodowa i siedliskowa.

DZIAL IV. (966) (skreslony).

Dzial V. EGZEKUCJA SWIADCZEN ALIMENTACYJNYCH

Art. 1081. § 1. (967) Jezeli egzekucja dotyczy alimentów lub renty majacej charakter alimentów, wierzyciel, kierujac wniosek o wszczecie egzekucji, nie ma obowiazku wskazywac sposobu egzekucji, ani majatku dluznika, z którego ma byc prowadzona. W takim wypadku uwaza sie, ze wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci. Wniosek o wszczecie egzekucji mozna zglosic równiez do komornika sadu wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania wierzyciela.
§ 2. (968) Komornik ten jest obowiazany zawiadomic o wszczeciu egzekucji komornika sadu ogólnej wlasciwosci dluznika. Komornik zawiadomiony zazada przekazania mu sprawy wraz ze sciagnietymi kwotami, jezeli wskutek dalszych zajec suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jezeli dokonane zostalo zajecie wynagrodzenia za prace lub wierzytelnosci, równoczesnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawce, dluznika, wzglednie wierzyciela zajetej wierzytelnosci, ze dalszych wplat nalezy dokonywac komornikowi, któremu sprawe przekazano.
§ 3. (969) Jezeli dluznik odbywa kare pozbawienia wolnosci, wierzyciel moze zlozyc tytul wykonawczy bezposrednio dyrektorowi zakladu karnego, który obowiazany jest wyplacac wierzycielowi naleznosci za prace dluznika lub jego pieniadze znajdujace sie w depozycie zakladu karnego, w granicach okreslonych w art. 125 Kodeksu karnego wykonawczego.
§ 4. (970) Przewidziana w § 3 wyplata nie moze byc dokonywana, jezeli wnioski zlozylo kilku wierzycieli, a naleznosci za prace dluznika lub jego pieniadze znajdujace sie w depozycie zakladu karnego nie wystarczaja na zaspokojenie wszystkich naleznosci tych wierzycieli lub jezeli sa zajete przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakladu karnego przekazuje wnioski do wlasciwego komornika.

Art. 1082. Tytulowi egzekucyjnemu, zasadzajacemu alimenty, sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu. Tytul wykonawczy dorecza sie wówczas wierzycielowi z urzedu.

Art. 1083. § 1. (971) Dochody wymienione w art. 831 § 1 pkt 2 podlegaja egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piatych czesci.
§ 2. (972) Wierzytelnosci z rachunku bankowego podlegaja egzekucji na zaspokojenie alimentów w pelnej wysokosci.
§ 3. (973) (skreslony).

Art. 1084. (974) (skreslony).

Art. 1085. W sprawach, w których zasadzono alimenty, egzekucja moze byc wszczeta z urzedu na zadanie sadu pierwszej instancji, który sprawe rozpoznawal. Zadanie takie kieruje sie do wlasciwego organu egzekucyjnego.

Art. 1086. (975) § 1. Komornik obowiazany jest z urzedu przeprowadzic dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majatkowego dluznika oraz jego miejsca zamieszkania. Jezeli srodki te okaza sie bezskuteczne, organy Policji przeprowadza na wniosek komornika czynnosci w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dluznika.
§ 2. Dochodzenie, o którym mowa w § 1, powinno byc przeprowadzone okresowo w odstepach nie dluzszych niz 6 miesiecy.
§ 3. Jezeli w wyniku dochodzenia, o którym mowa w § 1, nie zostana ustalone dochody dluznika ani jego majatek, komornik sklada wniosek do sadu o nakazanie dluznikowi wyjawienia majatku.
§ 4. (976) W razie powstania zaleglosci za okres dluzszy niz 6 miesiecy komornik z urzedu sklada wniosek do Krajowego Rejestru Sadowego o wpis dluznika do rejestru dluzników niewyplacalnych. Wniosek komornika nie podlega oplacie sadowej.
§ 5. Bezskutecznosc egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postepowania. Przepisu art. 823 nie stosuje sie.

Art. 1087. Jezeli dluznik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajecia wynagrodzenia za prace w poszukiwaniu swiadczen alimentacyjnych nie moze zaslaniac sie zarzutem, ze wyplacila dluznikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, ze dluznik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem nizszym od przecietnego, albo ze przysluguje jej wierzytelnosc do dluznika nadajaca sie do potracenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

Art. 1088. (977) Do egzekucji swiadczen alimentacyjnych stosuje sie równiez przepisy tytulu drugiego.

DZIAL VI. (978) (skreslony).

CZESC CZWARTA(979)

PRZEPISY Z ZAKRESU MIEDZYNARODOWEGO POSTEPOWANIA CYWILNEGO

Art. 1096. (980) (uchylony).

Ksiega pierwsza. JURYSDYKCJA KRAJOWA

TYTUL I. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1097. (981) § 1. Jurysdykcja krajowa istniejaca w chwili wszczecia postepowania trwa nadal, chocby jej podstawy odpadly w toku postepowania.
§ 2. Sad nie moze uznac, ze brak jest jurysdykcji krajowej, jezeli jej podstawy powstaly w toku postepowania.

Art. 1098. (982) § 1. Jezeli sprawa o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami zawisla przed sadem panstwa obcego wczesniej niz przed sadem polskim, sad polski zawiesza postepowanie. Sad nie zawiesza jednak postepowania, jezeli orzeczenie, które ma wydac sad panstwa obcego, nie bedzie spelnialo przeslanek jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mozna oczekiwac, ze postepowanie przed sadem panstwa obcego zostanie prawomocnie zakonczone w rozsadnym terminie.
§ 2. Po zakonczeniu postepowania przed sadem panstwa obcego, sad umarza postepowanie, jezeli orzeczenie sadu panstwa obcego podlega uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej; w przeciwnym przypadku sad postanowi podjac postepowanie.
§ 3. Sad na wniosek strony moze takze podjac zawieszone postepowanie, jezeli postepowanie przed sadem panstwa obcego nie zostalo zakonczone w rozsadnym terminie.
§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje sie odpowiednio do sprawy zawislej przed innym niz sad organem panstwa obcego.

Art. 10981. (983) Jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od wyniku innego postepowania w sprawie cywilnej toczacego sie przed sadem lub innym organem panstwa obcego, sad moze zawiesic postepowanie z urzedu, chyba ze orzeczenie, które ma wydac sad albo inny organ panstwa obcego, nie spelni przeslanek jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1099. (984) § 1. Brak jurysdykcji krajowej sad bierze pod rozwage z urzedu w kazdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sad odrzuca pozew albo wniosek, z zastrzezeniem art. 1104 § 2 lub art. 1105 § 5.
§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczyne niewaznosci postepowania.

Art. 10991. (985) § 1. Jezeli brak podstaw uzasadniajacych jurysdykcje krajowa w sprawie, a przeprowadzenie postepowania przed sadem lub innym organem panstwa obcego nie jest mozliwe albo nie mozna wymagac jego przeprowadzenia, sprawa nalezy do jurysdykcji krajowej, gdy wykazuje wystarczajacy zwiazek z polskim porzadkiem prawnym.
§ 2. W razie prawomocnego ustalenia przez sad, ze orzeczenie sadu lub innego organu panstwa obcego nie podlega uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej, sprawa rozstrzygnieta tym orzeczeniem nalezy do jurysdykcji krajowej mimo braku podstaw uzasadniajacych te jurysdykcje, jezeli wykazuje wystarczajacy zwiazek z polskim porzadkiem prawnym.

TYTUL II. (986) (skreslony).

Art. 1100. (987) (uchylony).

Art. 1101. (988) (uchylony).

Art. 1102. (989) (uchylony).

TYTUL III. JURYSDYKCJA KRAJOWA W PROCESIE

Art. 1103. (990) Sprawy rozpoznawane w procesie naleza do jurysdykcji krajowej, jezeli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu albo siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11031. (991) § 1. Sprawy malzenskie oraz sprawy dotyczace malzenskich stosunków majatkowych naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy:
1) oboje malzonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) malzonek bedacy powodem ma co najmniej od roku bezposrednio przed wszczeciem postepowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) malzonek bedacy powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej od szesciu miesiecy bezposrednio przed wszczeciem postepowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) oboje malzonkowie sa obywatelami polskimi.
§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wylaczna, jezeli oboje malzonkowie sa obywatelami polskimi oraz maja miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie malzenskiej obejmuje takze orzekanie o wladzy rodzicielskiej nad wspólnymi maloletnimi dziecmi malzonków.

Art. 11032. (992) § 1. Sprawy ze stosunków miedzy rodzicami i dziecmi naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy:
1) dziecko albo przysposobiony lub przysposabiajacy maja miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) powód, jezeli nie jest nim dziecko, ma co najmniej od roku bezposrednio przed wszczeciem postepowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) powód, jezeli nie jest nim dziecko, jest obywatelem polskim i ma co najmniej od szesciu miesiecy bezposrednio przed wszczeciem postepowania miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) powód i pozwany sa obywatelami polskimi.
§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wylaczna, jezeli wszystkie osoby wystepujace jako strony sa obywatelami polskimi oraz maja miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11033. (993) § 1. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia zwiazane z ustaleniem pochodzenia dziecka naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sprawa o alimenty rozpoznawana lacznie ze sprawa malzenska nalezy do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej nalezy sprawa malzenska.
§ 3. Sprawa o roszczenia zwiazane z ustaleniem pochodzenia dziecka rozpoznawana lacznie ze sprawa o ustalenie pochodzenia dziecka nalezy do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej nalezy sprawa o ustalenie pochodzenia dziecka.

Art. 11034. (994) § 1. Sprawy z zakresu prawa pracy, w których pracownik jest powodem, naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy praca zazwyczaj jest, byla lub miala byc wykonywana w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sprawy z powództwa pracownika, dotyczace zapewnienia warunków zatrudnienia zgodnie z art. 671 i art. 672 Kodeksu pracy, naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy pracownik jest albo byl skierowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawce majacego siedzibe w panstwie bedacym czlonkiem Unii Europejskiej.
§ 3. Przepis § 2 stosuje sie odpowiednio, gdy pracownik zostal skierowany do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawce majacego siedzibe w panstwie niebedacym czlonkiem Unii Europejskiej.

Art. 11035. (995) § 1. Sprawy ze stosunku ubezpieczenia przeciwko ubezpieczycielowi naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy:
1) powód ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) istnieje jurysdykcja krajowa w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi glównemu, a pozwany ubezpieczyciel jest wspólubezpieczycielem, lub
3) zdarzenie wywolujace szkode nastapilo w Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawa dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia nieruchomosci albo ubezpieczenia nieruchomosci i ruchomosci, gdy powstala na nich szkoda wynikla z jednego zdarzenia.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, ubezpieczyciel jest traktowany jako majacy miejsce zamieszkania albo siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli ma zaklad lub oddzial w Rzeczypospolitej Polskiej, a sprawa wynikla z dzialalnosci tego zakladu lub oddzialu.

Art. 11036. (996) § 1. Sprawy wynikajace z umów, jezeli powodem jest konsument, naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy konsument ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej i w Rzeczypospolitej Polskiej podjal czynnosci niezbedne do zawarcia umowy.
§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, druga strona umowy z konsumentem jest traktowana jak podmiot majacy miejsce zamieszkania albo siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli ma zaklad lub oddzial w Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa z konsumentem zostala zawarta w ramach dzialalnosci zakladu lub oddzialu.

Art. 11037. (997) Sprawy rozpoznawane w procesie, inne niz wymienione w art. 11031-11036, naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy dotycza:
1) zobowiazania wynikajacego z czynnosci prawnej, które zostalo wykonane albo ma lub mialo byc wykonane w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zobowiazania niewynikajacego z czynnosci prawnej, które powstalo w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dzialalnosci znajdujacego sie w Rzeczypospolitej Polskiej zakladu lub oddzialu pozwanego;
4) roszczenia o prawo majatkowe, a pozwany ma majatek w Rzeczypospolitej Polskiej lub przysluguja mu prawa majatkowe w Rzeczypospolitej Polskiej o znacznej wartosci w stosunku do wartosci przedmiotu sporu;
5) przedmiotu sporu znajdujacego sie w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) spadku po osobie, która w chwili smierci miala miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11038. (998) § 1. Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomosci i o posiadanie nieruchomosci polozonej w Rzeczypospolitej Polskiej, jak równiez sprawy ze stosunku najmu, dzierzawy i innych stosunków dotyczacych uzywania takiej nieruchomosci, z wyjatkiem spraw o czynsz i inne naleznosci zwiazane z uzywaniem lub pobieraniem pozytków z takiej nieruchomosci.
§ 2. Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza takze sprawy niewymienione w § 1 w zakresie, w którym rozstrzygniecie dotyczy praw rzeczowych, posiadania lub uzywania nieruchomosci polozonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11039. (999) Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza sprawy o rozwiazanie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebedacej osoba prawna, jak równiez o uchylenie lub stwierdzenie niewaznosci uchwal ich organów, jezeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna ma siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 110310. (1000) § 1. Jezeli do jurysdykcji krajowej nalezy sprawa z powództwa glównego, jurysdykcja ta obejmuje równiez sprawe z powództwa wzajemnego.
§ 2. Jezeli w sprawie wystepuje wspóluczestnictwo materialne, a jurysdykcja krajowa istnieje w stosunku do jednego ze wspóluczestników, sprawa nalezy do jurysdykcji krajowej w stosunku do wszystkich wspóluczestników.

Art. 1104. (1001) § 1. Strony oznaczonego stosunku prawnego moga umówic sie na pismie o poddanie wyniklych lub mogacych wyniknac z niego spraw o prawa majatkowe jurysdykcji sadów polskich.
§ 2. Poddanie jurysdykcji sadów polskich spraw, o których mowa w § 1, moze nastapic równiez przez wdanie sie w spór co do istoty sprawy, jezeli pozwany nie podniesie zarzutu braku jurysdykcji krajowej.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje sie w sprawach, które wedlug przepisów prawa polskiego naleza do wylacznej jurysdykcji sadów panstwa obcego.

Art. 1105. (1002) § 1. Strony oznaczonego stosunku prawnego moga umówic sie na pismie o poddanie jurysdykcji sadów panstwa obcego wyniklych lub mogacych wyniknac z niego spraw o prawa majatkowe, wylaczajac jurysdykcje sadów polskich, jezeli umowa taka jest skuteczna wedlug prawa majacego do niej zastosowanie w panstwie obcym.
§ 2. Umowa wylaczajaca jurysdykcje sadów polskich nie moze dotyczyc spraw:
1) nalezacych do wylacznej jurysdykcji sadów polskich;
2) z zakresu prawa pracy, chyba ze umowa zostanie zawarta po powstaniu sporu;
3) wyniklych lub mogacych wyniknac z umów zawartych przez konsumenta, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wyniklych lub mogacych wyniknac ze stosunku ubezpieczenia.
§ 3. Jurysdykcji sadów polskich nie wylacza umowa, na podstawie której tylko jedna ze stron moze wytoczyc powództwo przed sady panstwa obcego.
§ 4. W sprawach wymienionych w § 2 pkt 3 dopuszczalne jest zawarcie umowy, na podstawie której konsument moze wytoczyc powództwo przed sady panstwa obcego.
§ 5. W sprawach wymienionych w § 2 pkt 4 dopuszczalne jest zawarcie umowy, na podstawie której powództwo przeciwko ubezpieczycielowi moze byc wytoczone przed sady panstwa obcego.
§ 6. Jezeli strony zawarly umowe wylaczajaca jurysdykcje sadów polskich, art. 1104 § 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 11051. (1003) Wymaganie zawarcia umowy na pismie, przewidziane w art. 1104 § 1 i art. 1105 § 1, jest spelnione, jezeli umowa jest zamieszczona w dokumencie podpisanym przez strony lub w wymienionych miedzy nimi pismach lub oswiadczeniach zlozonych za pomoca srodków porozumiewania sie na odleglosc, które pozwalaja utrwalic ich tresc. Powolanie sie w umowie podstawowej na dokument zawierajacy postanowienie odpowiadajace umowie okreslonej w art. 1104 § 1 lub art. 1105 § 1 spelnia wymaganie dotyczace formy tej umowy, jezeli umowa podstawowa jest sporzadzona na pismie, a to powolanie czyni umowe czescia umowy podstawowej.

TYTUL IV. JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTEPOWANIU NIEPROCESOWYM

Art. 1106. (1004) § 1. Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy o uznanie za zmarlego i o stwierdzenie zgonu osoby bedacej obywatelem polskim lub cudzoziemca majacego ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sad polski moze uznac za zmarlego cudzoziemca majacego ostatnie miejsce zamieszkania i ostatnie miejsce zwyklego pobytu za granica, jezeli sprawa wykazuje wystarczajacy zwiazek z polskim porzadkiem prawnym.
§ 3. Do jurysdykcji krajowej naleza równiez sprawy o stwierdzenie zgonu cudzoziemca majacego miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu za granica, jezeli zgon nastapil w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11061. (1005) § 1. Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy o ubezwlasnowolnienie osoby bedacej obywatelem polskim lub cudzoziemca majacego miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wylaczna, jezeli osoba, której dotyczy wniosek o ubezwlasnowolnienie, jest obywatelem polskim, majacym miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11062. (1006) § 1. Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy malzenskie, jezeli jeden z malzonków albo jedna z osób zamierzajacych zawrzec malzenstwo jest obywatelem polskim albo, bedac cudzoziemcem, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej badz zamierza zawrzec malzenstwo w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sprawy o podzial majatku wspólnego po ustaniu wspólnosci majatkowej malzenskiej naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy majatek wspólny albo jego znaczna czesc znajduje sie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11063. (1007) Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy z zakresu stosunków miedzy rodzicami a dziecmi, jezeli:
1) dziecko, którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, sa obywatelami polskimi.

Art. 11064. (1008) § 1. Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy o przysposobienie, jezeli osoba, która ma byc przysposobiona, jest obywatelem polskim albo, bedac cudzoziemcem, ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Sprawy o przysposobienie naleza do jurysdykcji krajowej takze wtedy, gdy przysposabiajacy jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie przysposobienia wspólnego przez malzonków wystarczajace jest, ze jeden z malzonków jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Jurysdykcja krajowa jest wylaczna, jezeli przysposabiajacy, a w razie przysposobienia wspólnego - kazdy z przysposabiajacych malzonków, oraz osoba, która ma byc przysposobiona, sa obywatelami polskimi, majacymi miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1107. (1009) § 1. Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy z zakresu opieki i kurateli nad osoba bedaca obywatelem polskim lub cudzoziemcem majacym miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, jak równiez sprawy z zakresu kurateli nad osoba prawna lub niebedaca osoba prawna jednostka organizacyjna, majaca siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowienie kurateli do zalatwienia poszczególnej sprawy nalezy do jurysdykcji krajowej, jezeli nalezy do niej ta sprawa.
§ 2. Sady polskie moga w razie potrzeby wydawac zarzadzenia w zakresie opieki i kurateli co do polozonego w Rzeczypospolitej Polskiej majatku cudzoziemca majacego miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu za granica, jezeli okaze sie to konieczne w interesie tego cudzoziemca.
§ 3. Sady polskie moga wydawac zarzadzenia w zakresie opieki i kurateli równiez w przypadkach innych niz wymienione w § 1 i 2, jezeli sprawa wykazuje wystarczajacy zwiazek z polskim porzadkiem prawnym lub jezeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia ochrony cudzoziemcowi, który przebywa w Rzeczypospolitej Polskiej, majacemu miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu za granica.

Art. 11071. (1010) Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza sprawy o prawa rzeczowe na nieruchomosci i o posiadanie nieruchomosci polozonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1108. (1011) § 1. Do jurysdykcji krajowej naleza sprawy spadkowe, jezeli spadkodawca w chwili smierci byl obywatelem polskim lub mial miejsce zamieszkania badz miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Do jurysdykcji krajowej naleza równiez sprawy spadkowe, jezeli majatek spadkowy albo jego znaczna czesc znajduje sie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1109. (1012) W stosunku do spadku podlegajacego jurysdykcji sadu polskiego po osobie, która w chwili smierci nie miala miejsca zamieszkania lub miejsca zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, sad moze wydac postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego.

Art. 11091. (1013) § 1. Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza sprawy z zakresu postepowania rejestrowego dotyczace rejestru prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza rozpoznawane przez sad rejestrowy sprawy o rozwiazanie osoby prawnej lub niebedacej osoba prawna jednostki organizacyjnej, jezeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebedaca osoba prawna ma siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Do jurysdykcji krajowej naleza równiez inne sprawy rozpoznawane przez sad rejestrowy, jezeli wlasciwy miejscowo sad rejestrowy znajduje sie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1110. (1014) Do jurysdykcji krajowej naleza równiez inne niz wymienione w art. 1106-11091 sprawy rozpoznawane w postepowaniu nieprocesowym, jezeli sprawa dotyczy osoby bedacej obywatelem polskim, cudzoziemca majacego miejsce zamieszkania lub miejsce zwyklego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo osoby prawnej lub niebedacej osoba prawna jednostki organizacyjnej, majacej siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej, a takze, jezeli sprawa z innych wzgledów wykazuje wystarczajacy zwiazek z polskim porzadkiem prawnym.

Art. 11101. (1015) W sprawach o podzial majatku wspólnego, o dzial spadku, jak równiez w sprawach dotyczacych zarzadu zwiazanego ze wspólwlasnoscia i o zniesienie wspólwlasnosci, przepisy art. 1104-11051 stosuje sie odpowiednio.

Art. 11102. (1016) Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w postepowaniu nieprocesowym jest wylaczna w zakresie, w którym rozstrzygniecie dotyczy praw rzeczowych na nieruchomosci lub posiadania nieruchomosci polozonej w Rzeczypospolitej Polskiej.

TYTUL IVa (1017) JURYSDYKCJA KRAJOWA W POSTEPOWANIU ZABEZPIECZAJACYM I EGZEKUCYJNYM

Art. 11103. § 1. Przepisy o podstawach jurysdykcji krajowej zawarte w tytule III i tytule IV stosuje sie odpowiednio w postepowaniu zabezpieczajacym. Umowa, o której mowa w art. 1105 § 1, jest jednak bezskuteczna, jezeli wylacza jurysdykcje sadów polskich jedynie w postepowaniu zabezpieczajacym.
§ 2. Jurysdykcja krajowa w postepowaniu zabezpieczajacym istnieje takze wtedy, gdy zabezpieczenie moze byc wykonane w Rzeczypospolitej Polskiej lub wywolac skutek w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11104. § 1. Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza sprawy egzekucyjne, jezeli egzekucja ma byc wszczeta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.
§ 3. Do wylacznej jurysdykcji krajowej naleza sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, jezeli egzekucja ma byc wszczeta lub jest prowadzona w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ksiega pierwsza a Immunitet sadowy i egzekucyjny(1018)

Art. 1111. (1019) § 1. Nie moga byc pozywane przed sady polskie nastepujace osoby:
1) uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych panstw obcych;
2) czlonkowie personelu dyplomatycznego przedstawicielstw panstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) inne osoby korzystajace z immunitetów dyplomatycznych na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów miedzynarodowych;
4) czlonkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1-3, jezeli pozostaja z nimi we wspólnocie domowej i nie maja obywatelstwa polskiego.
§ 2. Przepisy § 1 nie maja zastosowania do osób w nim wymienionych w odniesieniu do:
1) spraw z zakresu prawa rzeczowego dotyczacych prywatnego mienia nieruchomego polozonego w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba ze mienie to jest w posiadaniu tych osób w imieniu panstwa wysylajacego dla celów przedstawicielstwa dyplomatycznego lub odpowiedniej organizacji miedzynarodowej dla celów organizacji;
2) spraw dotyczacych spadków, w których osoby te wystepuja jako spadkobiercy, zapisobiercy, wykonawcy testamentów, zarzadcy lub kuratorzy spadku w charakterze osób prywatnych, nie zas w imieniu panstwa wysylajacego lub odpowiedniej organizacji miedzynarodowej;
3) spraw dotyczacych zawodowej lub gospodarczej dzialalnosci tych osób, wykonywanej przez nie w Rzeczypospolitej Polskiej poza funkcjami urzedowymi.

Art. 1112. (1020) § 1. Nie moga byc pozywane przed sady polskie w sprawach wchodzacych w zakres czynnosci dokonanych w toku pelnienia ich funkcji urzedowych nastepujace osoby:
1) urzednicy pelniacy funkcje konsularne w imieniu panstw obcych niezaleznie od posiadanego obywatelstwa;
2) cudzoziemcy bedacy pracownikami administracyjnymi i technicznymi przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedów konsularnych panstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej lub czlonkami personelu sluzby przedstawicielstw dyplomatycznych oraz inne osoby zrównane z nimi na mocy ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów miedzynarodowych.
§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania w stosunku do urzedników pelniacych funkcje konsularne oraz pracowników administracyjnych i technicznych urzedów konsularnych w przypadku wytoczenia przeciwko tym osobom powództw:
1) wyniklych z zawarcia przez nie umowy, w której nie wystepowaly wyraznie lub w sposób dorozumiany jako przedstawiciele panstwa wysylajacego;
2) o wynagrodzenie szkody powstalej w wyniku wypadku spowodowanego w Rzeczypospolitej Polskiej przez pojazd, statek morski, statek zeglugi sródladowej lub statek powietrzny.

Art. 1113(1021). Immunitet sadowy sad bierze pod rozwage z urzedu w kazdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia istnienia immunitetu sad odrzuca pozew albo wniosek. Rozpoznanie sprawy z naruszeniem immunitetu sadowego powoduje niewaznosc postepowania. Jezeli osoba, przeciwko której albo z udzialem której wszczeto sprawe, uzyska immunitet sadowy w toku postepowania, sad umarza postepowanie.

Art. 11131. (1022) § 1. Osoby wymienione w art. 1111 § 1, jak równiez osoby wymienione w art. 1112 § 1 pkt 2, z wyjatkiem pracowników administracyjnych i technicznych urzedów konsularnych panstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, nie maja obowiazku skladania zeznan w charakterze swiadków lub wystepowania w charakterze bieglego lub tlumacza, jak równiez obowiazku przedstawienia dokumentu lub przedmiotu ogledzin, chyba ze uprawniona do tego osoba wyrazi zgode.
§ 2. Urzednicy pelniacy funkcje konsularne, pracownicy administracyjni i techniczni urzedów konsularnych panstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 1112 § 1, jak równiez czlonkowie personelu sluzby tych urzedów bedacy cudzoziemcami, nie maja obowiazku - co do faktów zwiazanych z wykonywaniem ich funkcji - skladania zeznan w charakterze swiadków lub wystepowania w charakterze bieglych co do tresci prawa panstwa wysylajacego, jak równiez obowiazku przedstawienia dokumentu lub przedmiotu ogledzin, chyba ze uprawniona do tego osoba wyrazi zgode.
§ 3. W razie wyrazenia zgody, o której mowa w § 1 lub 2, nie mozna stosowac srodków przymusu, ani grozic ich zastosowaniem.

Art. 1114. (1023) § 1. Przepisy art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 nie maja zastosowania w przypadku, jezeli panstwo wysylajace w sposób wyrazny zrzeknie sie immunitetu sadowego w stosunku do osób wymienionych w tych przepisach.
§ 2. W stosunku do urzedników miedzynarodowych, korzystajacych z immunitetu sadowego, zrzeczenie sie immunitetu przewidziane w § 1 musi byc dokonane przez odpowiednia organizacje miedzynarodowa.
§ 3. Niezaleznie od postanowien § 1 i 2 osobom wymienionym w art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 nie przysluguje immunitet sadowy w sprawach:
1) w których osoby te wszczynaja postepowanie przed sadem polskim;
2) z powództw wzajemnych przeciwko tym osobom;
3) z powództw przeciwegzekucyjnych wytoczonych przeciwko nim.

Art. 1115. (1024) § 1. Przeciwko osobom, które na podstawie art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1 korzystaja z immunitetu sadowego w zakresie przewidzianym w tych przepisach, nie moze byc takze prowadzona egzekucja, chyba ze chodzi o sprawe, w której osobom tym nie przysluguje immunitet sadowy.
§ 2. Przeciwko osobom okreslonym w § 1, w stosunku do których panstwo wysylajace lub odpowiednia organizacja miedzynarodowa zrzekly sie immunitetu sadowego, moze byc prowadzona egzekucja jedynie w przypadku wyraznego zrzeczenia sie immunitetu przez panstwo wysylajace lub odpowiednia organizacje miedzynarodowa takze w odniesieniu do postepowania egzekucyjnego.
§ 3. Jezeli prowadzenie egzekucji jest dozwolone, niedopuszczalna jest egzekucja z mienia sluzacego do uzytku urzedowego oraz przez stosowanie przymusu wobec osoby dluznika.
§ 4. Egzekucja jest niedopuszczalna w pomieszczeniach zajmowanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje zagraniczne lub urzedy konsularne panstw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w mieszkaniach osób wymienionych w art. 1111 § 1, chyba ze szef przedstawicielstwa dyplomatycznego, misji zagranicznej lub urzedu konsularnego wyrazi na to zgode.

Art. 11151. (1025) Przepisy art. 1111-1115 stosuje sie odpowiednio w postepowaniu zabezpieczajacym.

Art. 1116. (1026) W razie watpliwosci co do istnienia immunitetu sadowego lub egzekucyjnego sad moze zwrócic sie do Ministra Sprawiedliwosci o informacje.

Ksiega druga. POSTEPOWANIE

TYTUL I. ZDOLNOSC SADOWA I PROCESOWA(1027)

Art. 1117. (1028) § 1. Zdolnosc sadowa cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebedacych osobami prawnymi okresla sie wedlug prawa wlasciwego dla ich zdolnosci prawnej.
§ 2. Zdolnosc procesowa podmiotów wymienionych w § 1 okresla sie wedlug prawa wlasciwego dla ich zdolnosci do czynnosci prawnych.
§ 3. Cudzoziemiec niemajacy zdolnosci procesowej wedlug prawa wskazanego w § 2 moze dokonywac czynnosci procesowych przed sadem polskim, jezeli mialby zdolnosc procesowa wedlug prawa polskiego.

Art. 1118. (1029) (skreslony).

TYTUL II. ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU

Art. 1119. (1030) Powód, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, jest obowiazany na zadanie pozwanego zlozyc kaucje na zabezpieczenie kosztów procesu.

Art. 1120. (1031) Powód nie ma obowiazku okreslonego w art. 1119:
1) jezeli ma w Rzeczypospolitej Polskiej majatek wystarczajacy na zaplate kosztów;
2) jezeli przysluguje mu lub uzyskal zwolnienie od kosztów sadowych;
3) w sprawach malzenskich niemajatkowych, w sprawach z powództwa wzajemnego oraz w postepowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym;
4) w sprawach, które strony zgodnie poddaly jurysdykcji sadów polskich;
5) jezeli orzeczenie sadu polskiego zasadzajace koszty procesu od powoda na rzecz pozwanego byloby wykonalne w panstwie, w którym powód ma miejsce zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedzibe.

Art. 1121. (1032) § 1. Pozwany moze zglosic zadanie zabezpieczenia kosztów przed wdaniem sie w spór co do istoty sprawy.
§ 2. Pózniejsze zgloszenie zadania jest dopuszczalne, jezeli dopiero w toku sprawy:
1) pozwany dowiedzial sie, ze powód nie ma miejsca zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej;
2) ustala podstawa prawna do zwolnienia powoda od obowiazku zlozenia kaucji.

Art. 1122. Pozwany nie ma prawa domagac sie zlozenia kaucji, jezeli uznana przez niego czesc roszczenia powoda wystarcza na zabezpieczenie kosztów.

Art. 1123. § 1. Sad oznaczy wysokosc kaucji, majac na wzgledzie prawdopodobna sume kosztów, które poniesie pozwany, jednak bez wlaczenia kosztów powództwa wzajemnego.
§ 2. Jezeli w toku sprawy okaze sie, ze kaucja nie wystarcza, pozwany moze zadac dodatkowego zabezpieczenia.
§ 3. (1033) Kaucje sklada sie na rachunek depozytowy sadu, chyba ze sad okresli inny sposób jej zlozenia.

Art. 1124. § 1. Zglaszajac w przepisanym czasie wniosek o zabezpieczenie kosztów, pozwany nie ma obowiazku skladac wyjasnien co do istoty sprawy przed rozstrzygnieciem tego wniosku.
§ 2. Sad wyznaczy powodowi termin do zlozenia kaucji.
§ 3. (1034) Po bezskutecznym uplywie terminu sad odrzuca pozew lub srodek odwolawczy, orzekajac o kosztach jak w przypadku cofniecia pozwu.

Art. 1125. Jezeli w toku postepowania ustanie przyczyna zabezpieczenia, sad na wniosek powoda, po wysluchaniu pozwanego, zwolni powoda od obowiazku zabezpieczenia kosztów i zarzadzi zwrot zlozonej kaucji.

Art. 1126. § 1. Sad na wniosek pozwanego zarzadzi zaspokojenie z kaucji przyznanych mu kosztów.
§ 2. Wniosek taki powinien byc zgloszony w ciagu miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia. Jezeli wniosku nie zgloszono, sad po uplywie tego terminu zarzadzi wydanie kaucji powodowi na jego zadanie.
§ 3. Sad zarzadzi wydanie powodowi kaucji natychmiast po uprawomocnieniu sie orzeczenia, jezeli pozwanemu kosztów nie przyznano.

Art. 1127. (1035) Pierwszenstwo zaspokojenia z kaucji zlozonej przez powoda przysluguje pozwanemu przed wszystkimi innymi wierzycielami powoda.

Art. 1128. (1036) Przepisy tytulu niniejszego stosuje sie odpowiednio w postepowaniu nieprocesowym.

TYTUL III. ZWOLNIENIE CUDZOZIEMCÓW OD KOSZTÓW SADOWYCH

Art. 1129. (1037) Cudzoziemcy, zagraniczne osoby prawne i jednostki organizacyjne niebedace osobami prawnymi korzystaja ze zwolnienia od kosztów sadowych na zasadach przewidzianych w przepisach odrebnych.

TYTUL IV. (1038) POMOC PRAWNA

Art. 1130. (1039) § 1. W sprawach przeprowadzania dowodów i dokonywania innych czynnosci oraz doreczania pism sadowych sady porozumiewaja sie z sadami lub innymi organami panstw obcych oraz z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urzedami konsularnymi, chyba ze przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 2. Czynnosci, o których mowa w § 1, moze wykonywac referendarz sadowy, z wyjatkiem przeprowadzania dowodu.

Art. 1131. (1040) § 1. Sady wystepuja o przeprowadzenie dowodów za granica do sadów lub innych organów panstw obcych.
§ 2. Wnioski sa przesylane bezposrednio, jezeli taki sposób dopuszcza prawo panstwa wezwanego, lub za posrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego. Nie wylacza to innych sposobów przesylania wniosków.
§ 3. Sad moze wnosic o bezposrednie zawiadomienie go, stron i ich przedstawicieli, w tym pelnomocników, o miejscu i czasie przeprowadzenia dowodu w celu umozliwienia obecnosci przy przeprowadzeniu dowodu lub udzialu w tej czynnosci.
§ 4. Jezeli nie sprzeciwia sie temu prawo panstwa wezwanego, sad moze wyznaczyc jednego ze swych czlonków (sedzia wyznaczony), aby byl obecny przy przeprowadzaniu za granica dowodu przez sad lub inny organ panstwa wezwanego, jak równiez, aby bral udzial w tej czynnosci. Sad moze w tym celu wyznaczyc równiez bieglego.
§ 5. Za zgoda panstwa wezwanego sad lub sedzia wyznaczony moze przeprowadzic dowód bezposrednio w panstwie wezwanym. Przepisów kodeksu o srodkach przymusu nie stosuje sie.
§ 6. W przypadkach wskazanych w § 1-5 sad moze postanowic, w porozumieniu z sadem lub innym organem panstwa wezwanego, ze przeprowadzenie dowodu, którego charakter sie temu nie sprzeciwia, nastapi przy uzyciu urzadzen technicznych umozliwiajacych obecnosc lub udzial w dokonaniu tej czynnosci albo jej dokonanie na odleglosc.

Art. 11311. (1041) Przepis art. 1131 stosuje sie odpowiednio, jezeli sady wystepuja do sadów lub innych organów panstw obcych o dokonanie innych czynnosci niz przeprowadzenie dowodów.

Art. 1132. (1042) § 1. Sady wystepuja o doreczenie pism sadowych osobie majacej miejsce zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedzibe za granica do sadów lub innych organów panstw obcych.
§ 2. Wnioski sa przesylane bezposrednio, jezeli taki sposób dopuszcza prawo panstwa wezwanego, lub za posrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego. Nie wylacza to innych sposobów przesylania wniosków.

Art. 1133. (1043) § 1. Sad moze doreczyc pisma sadowe osobie przebywajacej lub majacej siedzibe za granica poczta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jezeli taki sposób dopuszcza prawo panstwa, w którym ma nastapic doreczenie.
§ 2. Jezeli nie jest mozliwe doreczenie z powodu odmowy wykonania wniosku przez sad lub inny organ panstwa wezwanego lub dlugotrwalego niewykonywania wniosku, sad moze doreczyc pisma w sposób okreslony w § 1, takze wówczas, gdy takiego sposobu nie dopuszcza prawo panstwa, w którym ma nastapic doreczenie.

Art. 11331. (1044) Przepisy art. 1132 i 1133 stosuje sie odpowiednio do doreczania pism pozasadowych.

Art. 1134. (1045) Sady moga wystepowac do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzedu konsularnego o przeprowadzenie dowodu lub o doreczenie pisma, jezeli osoba majaca byc przesluchana lub odbiorca pisma jest obywatelem polskim przebywajacym za granica.

Art. 1135. (1046) § 1. Sady polskie przeprowadzaja dowody i doreczaja pisma na wniosek sadów i innych organów panstw obcych. W przypadkach takich wlasciwy jest sad rejonowy, w którego okregu ma byc przeprowadzony dowód lub ma nastapic doreczenie pisma.
§ 2. Sad polski odmawia wykonania czynnosci wymienionych w § 1, jezeli:
1) ich wykonanie byloby sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego);
2) ich wykonanie nie nalezy do zakresu dzialania sadów polskich;
3) panstwo, z którego pochodzi wniosek, odmawia sadom polskim wykonywania takich czynnosci;
4) nie zostala zlozona w terminie zaliczka, o której mowa w art. 11351 § 3.

Art. 11351. (1047) § 1. Wykonanie wniosku sadu lub innego organu panstwa obcego o przeprowadzenie dowodu lub doreczenie pism sadowych przez sad polski odbywa sie wedlug prawa polskiego. Sad wezwany moze jednak na wniosek sadu lub innego organu panstwa obcego zastosowac przy wykonaniu wniosku inny sposób od przewidzianego przez prawo polskie, jezeli ten sposób wykonania wniosku nie jest zakazany przez prawo polskie i nie jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego).
§ 2. Jezeli sad lub inny organ panstwa obcego zwróci sie do sadu o doreczenie pisma sadowego osobie przebywajacej w Rzeczypospolitej Polskiej, nie dolaczajac tlumaczenia tego pisma na jezyk polski, dorecza sie je odbiorcy, o ile zechce je przyjac. Odbiorce, który odmawia przyjecia pisma, nalezy pouczyc o mozliwosci wystapienia w zwiazku z tym niekorzystnych skutków prawnych za granica.
§ 3. Jezeli w wykonaniu wniosku sadu lub innego organu panstwa obcego moga powstac koszty zwiazane z udzialem bieglych, tlumaczy, swiadków i innych osób, sad wykonuje wniosek dopiero po zlozeniu w wyznaczonym terminie stosownej zaliczki przez sad lub inny organ panstwa obcego. To samo dotyczy kosztów mogacych powstac w wyniku zastosowania innego sposobu niz przewidziany przez prawo polskie.

Art. 11352. (1048) § 1. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, sady zawiadamiaja bezposrednio sad lub inny organ panstwa wzywajacego, jak równiez strony i ich przedstawicieli, w tym pelnomocników, o miejscu i czasie przeprowadzenia dowodu w celu umozliwienia obecnosci przy przeprowadzeniu dowodu lub udzialu w tej czynnosci tylko na ich wniosek.
§ 2. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, sedzia lub inna osoba wyznaczona przez sad lub inny organ panstwa wzywajacego moga byc obecni przy przeprowadzaniu dowodu lub brac udzial w tej czynnosci tylko za zgoda sadu.
§ 3. Na wniosek sadu lub innego organu panstwa wzywajacego sad moze wyrazic zgode na bezposrednie przeprowadzenie dowodu w Rzeczypospolitej Polskiej przez sad lub inny organ panstwa wzywajacego lub wyznaczone przez nich osoby, jezeli przeprowadzenie dowodu nie bedzie sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego). W takim przypadku sad na wniosek sadu lub innego organu panstwa wzywajacego stosuje przepisy kodeksu o srodkach przymusu. Przeprowadzenie dowodu nastepuje w obecnosci sadu lub sedziego wyznaczonego.
§ 4. W przypadkach wskazanych w § 1-3 sad moze wyrazic zgode na przeprowadzenie dowodu, którego charakter sie temu nie sprzeciwia, przy uzyciu urzadzen technicznych umozliwiajacych obecnosc lub udzial w dokonaniu tej czynnosci albo jej dokonanie na odleglosc.

Art. 11353. (1049) § 1. Doreczenie pism sadowych osobom przebywajacym w Rzeczypospolitej Polskiej, którym przysluguje immunitet sadowy lub egzekucyjny, oraz innym osobom przebywajacym w budynkach lub pomieszczeniach korzystajacych z nietykalnosci na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów miedzynarodowych, dokonuje sie za posrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do doreczania pism sadowych obywatelom polskim przebywajacym za granica, którzy korzystaja z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego.

Art. 11354. (1050) Przepisy art. 1135-11353 stosuje sie odpowiednio do wykonywania przez sady polskie innych czynnosci niz przeprowadzanie dowodu oraz do doreczania pism pozasadowych.

Art. 11355. (1051) § 1. Strona majaca miejsce zamieszkania lub zwyklego pobytu albo siedzibe za granica, jezeli nie ustanowila pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Rzeczypospolitej Polskiej, obowiazana jest wskazac w Rzeczypospolitej Polskiej pelnomocnika do doreczen.
§ 2. W razie niewskazania pelnomocnika do doreczen, przeznaczone dla tej strony pisma sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia. Strone nalezy o tym pouczyc przy pierwszym doreczeniu. Strona powinna byc równiez pouczona o mozliwosci zlozenia odpowiedzi na pismo wszczynajace postepowanie i wyjasnien na pismie oraz o tym, kto moze byc ustanowiony pelnomocnikiem.

Art. 1136. (1052) (uchylony).

TYTUL V. ZABEZPIECZENIE DOWODÓW

Art. 1137. (1053) Sad moze zabezpieczyc dowód znajdujacy sie w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli jest to potrzebne do dochodzenia roszczenia za granica. Wniosek o zabezpieczenie dowodu sklada sie w sadzie rejonowym, w którego okregu dowód ma byc przeprowadzony. O terminie wyznaczonym do przeprowadzenia dowodu zawiadamia sie wnioskodawce, chyba ze zachodzi wypadek niecierpiacy zwloki. Poza tym stosuje sie odpowiednio art. 310 oraz art. 312-314.

TYTUL VI. ZAGRANICZNE DOKUMENTY URZEDOWE

Art. 1138. (1054) Zagraniczne dokumenty urzedowe maja moc dowodowa na równi z polskimi dokumentami urzedowymi. Dokument dotyczacy przeniesienia wlasnosci nieruchomosci polozonej w Rzeczypospolitej Polskiej powinien byc uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzad konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentycznosci strona zaprzeczyla.

TYTUL VII. (1055) CZYNNOSCI DOTYCZACE SPADKU PO CUDZOZIEMCACH

Art. 1139. (1056) § 1. W sprawach spadkowych z zakresu postepowania nieprocesowego, w których sadom polskim nie przysluguje jurysdykcja, dokonuja one z urzedu zabezpieczenia spadku oraz otwarcia i ogloszenia testamentu. Zawiadamia sie o tym wlasciwego konsula, który moze uczestniczyc w postepowaniu.
§ 2. Organom panstwa, którego obywatelem byl spadkodawca, wydaje sie na zadanie wypis testamentu oraz protokolu otwarcia i ogloszenia testamentu. Oryginal testamentu moze byc wydany, jezeli nie przewiduje sie dalszych czynnosci urzedowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 1140. (1057) § 1. Sad z urzedu postanowi o wezwaniu przez ogloszenie osób roszczacych sobie prawa do spadku, spadkobierców i wierzycieli spadkodawcy, aby w ciagu trzech miesiecy zglosili i uprawdopodobnili swoje prawa. W ogloszeniu nalezy wskazac obywatelstwo, miejsce zamieszkania i miejsce zwyklego pobytu spadkodawcy.
§ 2. Ogloszenie dorecza sie wlasciwemu urzedowi skarbowemu i konsulowi.

Art. 1141. § 1. Jezeli nikt nie zglosil sie w powyzszym terminie, sad spadku postanowi wydac majatek ruchomy wlasciwemu konsulowi.
§ 2. (1058) W przeciwnym razie wyznacza sie rozprawe, na która wzywa sie osoby zainteresowane. Po wysluchaniu stawajacych sad wyda postanowienie o zabezpieczeniu zgloszonych i uprawdopodobnionych praw osób zamieszkalych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli polskich zamieszkalych za granica, jak równiez o zabezpieczeniu naleznych podatków. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.
§ 3. Nie wydany majatek ruchomy bedzie sluzyl na zaspokojenie zabezpieczonych praw. Reszte majatku ruchomego sad postanowi wydac wlasciwemu konsulowi.
§ 4. Wydanie moze nastapic tylko pod warunkiem wzajemnosci.

Art. 1142. § 1. (1059) Jezeli cudzoziemiec zmarl w Rzeczypospolitej Polskiej w czasie podrózy, a nie mial w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub miejsca zwyklego pobytu ani majatku oprócz rzeczy przy nim znalezionych, rzeczy te beda zabezpieczone z urzedu przez sad, który zawiadamia o tym wlasciwego konsula.
§ 2. Czesc ich sprzedaje sie wedlug przepisów o sprzedazy zabezpieczonych ruchomosci, a z osiagnietej ceny zaspokaja sie koszty pobytu w Polsce i pogrzebu spadkodawcy. Reszta ceny oraz rzeczy nie sprzedanych bedzie wydana wlasciwemu konsulowi.

TYTUL VIII. STWIERDZENIE OBCEGO PRAWA I WZAJEMNOSCI

Art. 1143. (1060) § 1. Sad z urzedu ustala i stosuje wlasciwe prawo obce. Sad moze zwrócic sie do Ministra Sprawiedliwosci o udzielenie tekstu tego prawa oraz o wyjasnienie obcej praktyki sadowej.
§ 2. Sad moze zwrócic sie do Ministra Sprawiedliwosci równiez o udzielenie informacji co do istnienia wzajemnosci w stosunkach z panstwem obcym.
§ 3. Celem ustalenia tresci prawa obcego lub obcej praktyki sadowej albo istnienia wzajemnosci sad moze zastosowac takze inne srodki, w tym zasiegnac opinii bieglych.

TYTUL IX. (1061) UZASADNIENIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEN I WYDAWANIE ZASWIADCZEN

Art. 1144. Jezeli do uznania albo wykonania prawomocnego orzeczenia sadu polskiego za granica konieczne jest przedstawienie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a orzeczenie nie zawiera uzasadnienia, sad, który wydal orzeczenie, sporzadzi uzasadnienie na wniosek strony, uczestnika postepowania lub osoby ubiegajacej sie o uznanie lub wykonanie orzeczenia.

Art. 11441. (1062) Jezeli przepisy odrebne przewiduja wydanie zaswiadczenia na potrzeby uznania lub stwierdzenia wykonalnosci orzeczenia, ugody lub innego tytulu egzekucyjnego w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, zaswiadczenie takie wystawia, stosujac formularz okreslony we wlasciwych przepisach odrebnych, na wniosek zainteresowanego, przewodniczacy w sadzie, który wydal orzeczenie albo zatwierdzil ugode lub przed którym ugoda zostala zawarta. W przypadku innych tytulów egzekucyjnych wlasciwy do wystawienia zaswiadczenia jest przewodniczacy w sadzie rejonowym, w którego okregu tytul zostal sporzadzony.

Ksiega trzecia. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOSCI(1063)

TYTUL I. UZNANIE ORZECZEN SADÓW PANSTW OBCYCH LUB ROZSTRZYGNIEC INNYCH ORGANÓW PANSTW OBCYCH(1064)

Art. 1145. (1065) Orzeczenia sadów panstw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegaja uznaniu z mocy prawa, chyba ze istnieja przeszkody okreslone w art. 1146.

Art. 1146. (1066) § 1. Orzeczenie nie podlega uznaniu, jezeli:
1) nie jest prawomocne w panstwie, w którym zostalo wydane;
2) zapadlo w sprawie nalezacej do wylacznej jurysdykcji sadów polskich;
3) pozwanemu, który nie wdal sie w spór co do istoty sprawy, nie doreczono nalezycie i w czasie umozliwiajacym podjecie obrony pisma wszczynajacego postepowanie;
4) strona w toku postepowania byla pozbawiona moznosci obrony;
5) sprawa o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami zawisla w Rzeczypospolitej Polskiej wczesniej niz przed sadem panstwa obcego;
6) jest sprzeczne z wczesniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sadu polskiego albo wczesniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sadu panstwa obcego, spelniajacym przeslanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadlymi w sprawie o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami;
7) uznanie byloby sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego).
§ 2. Przeszkody okreslone w § 1 pkt 5 i 6 stosuje sie odpowiednio do sprawy zawislej przed innym niz sad organem polskim lub organem panstwa obcego oraz do rozstrzygniecia wydanego przez inny niz sad organ polski lub organ panstwa obcego.
§ 3. Przepisów § 1 pkt 5 i 6 nie stosuje sie, gdy orzeczenie sadu panstwa obcego stwierdza, zgodnie z przepisami tego panstwa o jurysdykcji krajowej, nabycie przez osobe mieszkajaca albo majaca siedzibe w Rzeczypospolitej Polskiej mienia spadkowego znajdujacego sie w chwili smierci spadkodawcy na obszarze panstwa obcego.

Art. 1147. (1067) § 1. Osoba powolujaca sie na uznanie orzeczenia sadu panstwa obcego jest zobowiazana przedstawic:
1) urzedowy odpis orzeczenia;
2) dokument stwierdzajacy, ze orzeczenie jest prawomocne, chyba ze prawomocnosc orzeczenia wynika z jego tresci;
3) uwierzytelniony przeklad na jezyk polski dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w § 2.
§ 2. Jezeli orzeczenie zostalo wydane w postepowaniu, w którym pozwany nie wdal sie w spór co do istoty sprawy, nalezy przedstawic dokument stwierdzajacy, ze pismo wszczynajace postepowanie zostalo mu doreczone.

Art. 1148. (1068) § 1. Kazdy, kto ma w tym interes prawny, moze wystapic do sadu z wnioskiem o ustalenie, ze orzeczenie sadu panstwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
§ 2. Do wniosku o ustalenie, ze orzeczenie sadu panstwa obcego podlega uznaniu, nalezy dolaczyc dokumenty wymienione w art. 1147, a do wniosku o ustalenie, ze orzeczenie nie podlega uznaniu, urzedowy odpis orzeczenia wraz z jego uwierzytelnionym przekladem na jezyk polski.

Art. 11481. (1069) § 1. Wniosek, o którym mowa w art. 1148, rozpoznaje sad okregowy, który bylby miejscowo wlasciwy do rozpoznania sprawy rozstrzygnietej orzeczeniem sadu panstwa obcego lub w którego okregu znajduje sie miejscowo wlasciwy sad rejonowy, a w braku tej podstawy - Sad Okregowy w Warszawie.
§ 2. W terminie dwóch tygodni od doreczenia wniosku strona moze przedstawic sadowi stanowisko w sprawie. Sad moze rozpoznac wniosek na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Na postanowienie sadu okregowego w przedmiocie ustalenia przysluguje zazalenie, a od postanowienia sadu apelacyjnego - skarga kasacyjna; mozna takze zadac wznowienia postepowania, które zostalo zakonczone prawomocnym postanowieniem w przedmiocie ustalenia.

Art. 1149. (1070) Przepisy art. 170 i art. 400 stosuje sie odpowiednio do prawomocnych postanowien sadu polskiego ustalajacych, ze orzeczenia sadu panstwa obcego orzekajace rozwód lub uniewaznienie malzenstwa albo ustalajace nieistnienie malzenstwa podlegaja uznaniu.

Art. 11491. (1071) Przepisy tytulu niniejszego stosuje sie odpowiednio do rozstrzygniec innych organów panstw obcych wydanych w sprawach cywilnych.

TYTUL II. WYKONALNOSC ORZECZEN SADÓW PANSTW OBCYCH LUB ROZSTRZYGNIEC INNYCH ORGANÓW PANSTW OBCYCH ORAZ UGÓD ZAWARTYCH PRZED TAKIMI SADAMI I ORGANAMI LUB PRZEZ NIE ZATWIERDZONYCH(1072)

Art. 1150. (1073) Orzeczenia sadów panstw obcych w sprawach cywilnych, nadajace sie do wykonania w drodze egzekucji, staja sie tytulami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalnosci przez sad polski. Stwierdzenie wykonalnosci nastepuje, jezeli orzeczenie jest wykonalne w panstwie, z którego pochodzi, oraz nie istnieja przeszkody okreslone w art. 1146 § 1 i 2.

Art. 1151. (1074) § 1. Stwierdzenie wykonalnosci nastepuje na wniosek wierzyciela przez nadanie orzeczeniu sadu panstwa obcego klauzuli wykonalnosci.
§ 2. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalnosci nalezy dolaczyc dokumenty wymienione w art. 1147, a ponadto dokument stwierdzajacy, ze orzeczenie jest wykonalne w panstwie, z którego pochodzi, chyba ze wykonalnosc wynika z tresci orzeczenia lub prawa tego panstwa.

Art. 11511. (1075) § 1. O nadaniu klauzuli wykonalnosci orzeka sad okregowy miejsca zamieszkania albo siedziby dluznika, a w braku takiego sadu - sad okregowy, w którego okregu ma byc prowadzona egzekucja.
§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia doreczenia odpisu wniosku dluznik moze przedstawic stanowisko w sprawie. Sad rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Na postanowienie sadu okregowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalnosci sluzy zazalenie, a od postanowienia sadu apelacyjnego - skarga kasacyjna; mozna takze zadac wznowienia postepowania zakonczonego prawomocnym postanowieniem w przedmiocie nadania klauzuli wykonalnosci. Przepisu art. 795 § 2 nie stosuje sie.

Art. 11512. (1076) § 1. Egzekucja na podstawie orzeczenia sadu panstwa obcego moze byc wszczeta po uprawomocnieniu sie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalnosci. Do czasu uplywu terminu do wniesienia zazalenia na postanowienie sadu okregowego o nadaniu klauzuli wykonalnosci, a w razie wniesienia zazalenia - do czasu jego rozpoznania przez sad apelacyjny, postanowienie to stanowi tytul zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia okresla wierzyciel we wniosku o dokonanie zabezpieczenia. Dla orzeczen obejmujacych roszczenia pieniezne dopuszczalne sa wylacznie rodzaje zabezpieczen wymienione w art. 747. W razie potrzeby rodzaj zabezpieczenia moze okreslic na wniosek wierzyciela takze sad okregowy w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalnosci. Do zabezpieczenia tego art. 750-7526, art. 7541, art. 755 i art. 757 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Wykonanie zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, sad okregowy moze uzaleznic od zlozenia przez wierzyciela kaucji. Dluznikowi przysluguje pierwszenstwo zaspokojenia z kaucji zlozonej przez wierzyciela przed wszystkimi innymi wierzycielami wierzyciela.
§ 3. W razie oddalenia zazalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalnosci albo wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalnosci sad apelacyjny moze uzaleznic wykonanie orzeczenia sadu panstwa obcego od zlozenia stosownego zabezpieczenia przez wierzyciela. Sad moze, jezeli na skutek wykonania orzeczenia moglaby wyniknac dla dluznika niepowetowana szkoda, wstrzymac wykonanie orzeczenia do czasu uplywu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, a w razie jej wniesienia - do czasu jej rozpoznania przez Sad Najwyzszy.

Art. 11513. (1077) W przypadkach, o których mowa w art. 840 § 1, podstawy powództwa o pozbawienie wykonalnosci orzeczenia sadu panstwa obcego zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci nie moga stanowic zarzuty co do przeszkód okreslonych w art. 1146 § 1 i 2.

Art. 11514. (1078) Przepisy art. 1150-11513 stosuje sie odpowiednio do rozstrzygniec innych organów panstw obcych wydanych w sprawach cywilnych.

Art. 1152. (1079) Ugody w sprawach cywilnych zawarte przed sadami i innymi organami panstw obcych lub przez nie zatwierdzone staja sie tytulami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalnosci, jezeli sa one wykonalne w panstwie pochodzenia i nie sa sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego). Przepisy art. 1151-11513 stosuje sie odpowiednio.

Art. 1153. (1080) (uchylony).

TYTUL III. (1081) WYKONALNOSC ORZECZEN SADÓW PANSTW CZLONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, UGÓD ZAWARTYCH PRZED TAKIMI SADAMI LUB ZATWIERDZONYCH PRZEZ TAKIE SADY ORAZ DOKUMENTÓW URZEDOWYCH SPORZADZONYCH W TYCH PANSTWACH, OPATRZONYCH ZASWIADCZENIEM EUROPEJSKIEGO TYTULU EGZEKUCYJNEGO

Art. 11531. Orzeczenia sadów panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sadami lub zatwierdzone przez takie sady oraz dokumenty urzedowe sporzadzone w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych panstwach zaswiadczeniem europejskiego tytulu egzekucyjnego, sa tytulami egzekucyjnymi i podlegaja wykonaniu w Polsce po nadaniu klauzuli wykonalnosci.

Art. 11532. Tytulom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11531, klauzule wykonalnosci nadaje sad rejonowy wlasciwosci ogólnej dluznika, a jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic - sad rejonowy, w którego okregu ma byc wszczeta egzekucja.

Art. 11533. (1082) Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje sie.

TYTUL IV. (1083) WYKONALNOSC EUROPEJSKICH NAKAZÓW ZAPLATY WYDANYCH PRZEZ SADY PANSTW CZLONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

Art. 11534. Europejskie nakazy zaplaty wydane przez sady panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, których wykonalnosc zostala stwierdzona w tych panstwach na podstawie przepisów odrebnych, sa tytulami egzekucyjnymi i podlegaja wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalnosci.

Art. 11535. Tytulom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11534, klauzule wykonalnosci nadaje sad rejonowy wlasciwosci ogólnej dluznika, a jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic - sad rejonowy, w którego okregu ma byc wszczeta egzekucja.

Art. 11536. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje sie.

TYTUL V. (1084) WYKONALNOSC ORZECZEN SADÓW PANSTW CZLONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ WYDANYCH W EUROPEJSKIM POSTEPOWANIU W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEN

Art. 11537. Orzeczenia sadów panstw czlonkowskich Unii Europejskiej wydane w europejskim postepowaniu w sprawie drobnych roszczen, opatrzone w tych panstwach zaswiadczeniem na podstawie przepisów odrebnych, sa tytulami egzekucyjnymi i podlegaja wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalnosci.

Art. 11538. Tytulom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11537, klauzule wykonalnosci nadaje sad rejonowy wlasciwosci ogólnej dluznika, a jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic - sad rejonowy, w którego okregu ma byc wszczeta egzekucja.

Art. 11539. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje sie.

CZESC PIATA(1085)

SAD POLUBOWNY (ARBITRAZOWY)

TYTUL I. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1154. Przepisy czesci niniejszej stosuje sie, jezeli miejsce postepowania przed sadem polubownym znajduje sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wypadkach w czesci tej okreslonych - takze wtedy, gdy miejsce postepowania przed sadem polubownym znajduje sie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1155. § 1. Miejsce postepowania przed sadem polubownym wskazuja strony, a w razie braku takiego wskazania okresla je sad polubowny, biorac pod uwage przedmiot postepowania, okolicznosci sprawy i dogodnosc dla stron.
§ 2. Jezeli miejsce postepowania przed sadem polubownym nie zostalo okreslone przez strony ani przez sad polubowny, uwaza sie, ze miejsce tego postepowania znajdowalo sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy na tym terytorium wydane zostalo orzeczenie konczace postepowanie w sprawie.

Art. 1156. Sadom polskim przysluguje jurysdykcja krajowa w sprawach uregulowanych przepisami niniejszej czesci, jezeli miejsce postepowania przed sadem polubownym znajduje sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sadom polskim przysluguje jurysdykcja krajowa takze wtedy, gdy przepisy niniejszej czesci przewiduja czynnosci sadu w zwiazku z postepowaniem przed sadem polubownym, którego miejsce znajduje sie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo nie jest oznaczone.

Art. 1157. Jezeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony moga poddac pod rozstrzygniecie sadu polubownego spory o prawa majatkowe lub spory o prawa niemajatkowe - mogace byc przedmiotem ugody sadowej, z wyjatkiem spraw o alimenty.

Art. 1158. § 1. Ilekroc w czesci niniejszej mowa jest o sadzie, rozumie sie przez to sad, który bylby wlasciwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonaly zapisu na sad polubowny.
§ 2. Przepisy czesci niniejszej stosuje sie zarówno do sadu polubownego powolanego do rozstrzygniecia poszczególnego sporu, jak i skladu orzekajacego powolanego w ramach stalego sadu polubownego.

Art. 1159. § 1. W zakresie uregulowanym przepisami niniejszej czesci sad moze podejmowac czynnosci jedynie wtedy, gdy ustawa tak stanowi.
§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie w wypadkach wskazanych w ustawie.
§ 3. W wypadkach, o których mowa w art. 1171, 1172, 1177, 1178 i 1179, sad moze orzec na posiedzeniu niejawnym. Przed rozstrzygnieciem sad moze wysluchac strony, wysluchanie moze odbyc sie takze przez odebranie oswiadczenia na pismie. W miare potrzeby sad moze zazadac, aby oswiadczenie na pismie zawieralo podpis notarialnie poswiadczony.

Art. 1160. § 1. Jezeli strony nie postanowily inaczej, zawiadomienie pisemne uwaza sie za doreczone, gdy zostalo wreczone osobiscie adresatowi albo dostarczono je do jego siedziby albo miejsca jego zwyklego pobytu lub na wskazany przez niego adres pocztowy.
§ 2. Jezeli adresat jest przedsiebiorca wpisanym do wlasciwego rejestru sadowego albo innego publicznego rejestru, zawiadomienie uwaza sie za doreczone, gdy doszlo na adres wskazany w rejestrze, chyba ze strona podala inny adres do doreczen.
§ 3. Jezeli zadnego z miejsc wymienionych w paragrafach poprzedzajacych nie mozna ustalic pomimo dolozenia nalezytej starannosci, zawiadomienie pisemne uwaza sie za doreczone, gdy zostalo wyslane do ostatniego znanego miejsca siedziby albo ostatniego znanego miejsca zwyklego pobytu adresata. W takim wypadku zawiadomienie uwaza sie za doreczone w ostatnim dniu okresu, w którym przesylka mogla zostac odebrana przez adresata.
§ 4. Przepisów paragrafów poprzedzajacych nie stosuje sie do doreczen sadowych.

TYTUL II. ZAPIS NA SAD POLUBOWNY

Art. 1161. § 1. Poddanie sporu pod rozstrzygniecie sadu polubownego wymaga umowy stron, w której nalezy wskazac przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknal lub moze wyniknac (zapis na sad polubowny).
§ 2. Bezskuteczne sa postanowienia zapisu na sad polubowny naruszajace zasade równosci stron, w szczególnosci uprawniajace tylko jedna strone do wytoczenia powództwa przed sadem polubownym przewidzianym w zapisie albo przed sadem.
§ 3. Zapis na sad polubowny moze wskazywac staly sad polubowny jako wlasciwy do rozstrzygniecia sporu. Jezeli strony nie postanowily inaczej, wiaze je regulamin stalego sadu polubownego obowiazujacy w dacie zawarcia zapisu na sad polubowny.

Art. 1162. § 1. Zapis na sad polubowny powinien byc sporzadzony na pismie.
§ 2. (1086) Wymaganie dotyczace formy zapisu na sad polubowny jest spelnione takze wtedy, gdy zapis zamieszczony zostal w wymienionych miedzy stronami pismach lub oswiadczeniach zlozonych za pomoca srodków porozumiewania sie na odleglosc, które pozwalaja utrwalic ich tresc. Powolanie sie w umowie na dokument zawierajacy postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygniecie sadu polubownego spelnia wymagania dotyczace formy zapisu na sad polubowny, jezeli umowa ta jest sporzadzona na pismie, a to powolanie sie jest tego rodzaju, ze czyni zapis czescia skladowa umowy.

Art. 1163. § 1. Zamieszczony w umowie (statucie) spólki handlowej zapis na sad polubowny dotyczacy sporów ze stosunku spólki wiaze spólke oraz jej wspólników.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do zapisów na sad polubowny zawartych w statucie spóldzielni lub stowarzyszenia.

Art. 1164. Zapis na sad polubowny obejmujacy spory z zakresu prawa pracy moze byc sporzadzony tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej. Przepisu art. 1162 § 2 nie stosuje sie.

Art. 1165. § 1. W razie wniesienia do sadu sprawy dotyczacej sporu objetego zapisem na sad polubowny, sad odrzuca pozew lub wniosek o wszczecie postepowania nieprocesowego, jezeli pozwany albo uczestnik postepowania nieprocesowego podniósl zarzut zapisu na sad polubowny przed wdaniem sie w spór co do istoty sprawy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje sie, gdy zapis na sad polubowny jest niewazny, bezskuteczny, niewykonalny albo utracil moc, jak równiez wtedy, gdy sad polubowny orzekl o swej niewlasciwosci.
§ 3. Wniesienie sprawy do sadu nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sad polubowny.
§ 4. Przepisy paragrafów poprzedzajacych stosuje sie takze, gdy miejsce postepowania przed sadem polubownym znajduje sie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1166. § 1. Poddanie sporu pod rozstrzygniecie sadu polubownego nie wylacza mozliwosci zabezpieczenia przez sad roszczen dochodzonych przed sadem polubownym.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie takze, gdy miejsce postepowania przed sadem polubownym znajduje sie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1167. Pelnomocnictwo do dokonania czynnosci prawnej udzielone przez przedsiebiorce obejmuje równiez umocowanie do sporzadzenia zapisu na sad polubowny w zakresie sporów wynikajacych z tej czynnosci prawnej, chyba ze z pelnomocnictwa wynika co innego.

Art. 1168. § 1. Jezeli osoba wyznaczona w zapisie na sad polubowny jako arbiter lub arbiter przewodniczacy odmawia pelnienia tej funkcji lub gdy pelnienie przez nia tej funkcji okaze sie z innych przyczyn niemozliwe, zapis na sad polubowny traci moc, chyba ze strony postanowily inaczej.
§ 2. W braku odmiennej umowy stron, zapis na sad polubowny traci moc, w przypadku gdy sad polubowny wskazany w tym zapisie nie przyjal sprawy do rozpoznania lub gdy rozpoznanie sprawy w ramach tego sadu okazalo sie z innych przyczyn niemozliwe.

TYTUL III. SKLAD SADU POLUBOWNEGO

Art. 1169. § 1. Strony moga w umowie okreslic liczbe sedziów sadu polubownego (arbitrów).
§ 2. W braku takiego okreslenia powoluje sie sad polubowny w skladzie trzech arbitrów.
§ 3. Postanowienia umowy przyznajace jednej ze stron wiecej uprawnien przy powolaniu sadu polubownego sa bezskuteczne.

Art. 1170. § 1. Arbitrem moze byc osoba fizyczna bez wzgledu na obywatelstwo, majaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych.
§ 2. Arbitrem nie moze byc sedzia panstwowy. Nie dotyczy to sedziów w stanie spoczynku.

Art. 1171. § 1. Strony moga uzgodnic sposób powolania arbitrów.
§ 2. W braku takiego uzgodnienia arbitrów powoluje sie w sposób nastepujacy:
1) jezeli sprawa ma byc rozpoznawana przez sad polubowny skladajacy sie z nieparzystej liczby arbitrów, kazda ze stron powoluje równa liczbe arbitrów, a nastepnie arbitrzy powoluja arbitra przewodniczacego; jezeli strona nie powola arbitra lub arbitrów w terminie miesiaca od dnia otrzymania zadania drugiej strony, aby to uczynila, lub jezeli arbitrzy powolani przez strony nie powolali arbitra przewodniczacego w terminie miesiaca od dnia ich powolania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczacego powoluje sad na wniosek którejkolwiek ze stron,
2) jezeli sprawa ma byc rozpoznawana przez jedynego arbitra, a w terminie miesiaca od dnia, w którym jedna ze stron zwrócila sie o wspólne powolanie arbitra, strony tego nie uczynily, arbitra powoluje sad na wniosek którejkolwiek ze stron,
3) jezeli sprawa ma byc rozpoznawana przez sad polubowny skladajacy sie z parzystej liczby arbitrów, kazda ze stron powoluje równa liczbe arbitrów, a arbitrzy wybieraja ze swego grona przewodniczacego; jezeli strona nie powola arbitra lub arbitrów w terminie miesiaca od dnia otrzymania zadania drugiej strony, aby to uczynila, lub jezeli arbitrzy powolani przez strony nie wybrali arbitra przewodniczacego w terminie miesiaca od dnia ich powolania, arbitra lub arbitrów lub arbitra przewodniczacego powoluje sad na wniosek którejkolwiek ze stron.
§ 3. Strona lub strony moga powolac takze arbitra zastepczego na wypadek smierci, ustapienia, odwolania (wygasniecia powolania) arbitra przez nie wyznaczonego.

Art. 1172. Jezeli wedlug umowy stron arbitra lub arbitra przewodniczacego ma powolac osoba trzecia, która nie dokonala tego w terminie przez strony okreslonym, a gdy strony tego terminu nie okreslily, w terminie miesiaca od dnia wezwania jej, aby to uczynila, kazda ze stron moze wystapic do sadu z wnioskiem o powolanie arbitra lub arbitra przewodniczacego, chyba ze strony postanowily inaczej.

Art. 1173. § 1. Powolujac arbitra, sad bierze pod uwage kwalifikacje, jakie arbiter powinien miec stosownie do porozumienia stron, oraz inne okolicznosci, które zapewniaja powolanie na arbitra osoby niezaleznej i bezstronnej.
§ 2. Powolujac jedynego arbitra albo arbitra przewodniczacego w sporze miedzy stronami majacymi miejsce zamieszkania lub siedzibe w róznych panstwach, sad powinien rozwazyc potrzebe powolania osoby niezwiazanej z zadnym z tych panstw.

Art. 1174. § 1. Osoba powolana na arbitra powinna niezwlocznie ujawnic stronom wszystkie okolicznosci, które moglyby wzbudzic watpliwosci co do jej bezstronnosci lub niezaleznosci.
§ 2. Arbiter moze byc wylaczony tylko wtedy, gdy zachodza okolicznosci, które budza uzasadnione watpliwosci co do jego bezstronnosci lub niezaleznosci, a takze wtedy, gdy nie ma kwalifikacji okreslonych w umowie stron. Wylaczenia arbitra, którego strona sama powolala lub w powolaniu którego uczestniczyla, moze ona zadac tylko z przyczyn, o których sie dowiedziala po jego powolaniu.

Art. 1175. Arbiter moze ustapic w kazdym czasie. Jezeli ustapienie nastapilo bez waznych powodów, arbiter ponosi odpowiedzialnosc za wynikla stad szkode.

Art. 1176. § 1. Strony moga okreslic tryb postepowania o wylaczenie arbitra.
§ 2. Jezeli w terminie miesiaca od dnia, w którym strona zglosila do sadu polubownego zadanie wylaczenia arbitra w trybie okreslonym przez strony, arbiter nie zostanie wylaczony, strona zadajaca wylaczenia moze w terminie nastepnych dwóch tygodni wystapic do sadu z wnioskiem o wylaczenie arbitra. Odmienne postanowienia umowy stron sa bezskuteczne.
§ 3. Jezeli strony nie postanowily inaczej, strona zadajaca wylaczenia arbitra powinna w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym dowiedziala sie o jego powolaniu, lub od dnia, w którym dowiedziala sie o okolicznosciach wymienionych w art. 1174 § 2, zawiadomic o tym na pismie wszystkich arbitrów powolanych do rozstrzygniecia sprawy oraz strone przeciwna. W zawiadomieniu, które powinno byc jednoczesnie wyslane do wszystkich tych osób, nalezy wskazac okolicznosci uzasadniajace zadanie wylaczenia.
§ 4. Jezeli w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym zgodnie z przepisem § 3 doreczono arbitrowi zawiadomienie o zadaniu jego wylaczenia, arbiter ten sam nie ustapi lub nie zostanie odwolany na mocy zgodnych oswiadczen stron zlozonych na pismie, strona zadajaca wylaczenia moze w terminie nastepnych dwóch tygodni wystapic do sadu z wnioskiem o wylaczenie arbitra.
§ 5. Jezeli arbiter ustepuje lub zostaje odwolany przez strony w zwiazku z zadaniem jego wylaczenia, nie oznacza to samo przez sie, ze zadanie to bylo uzasadnione.
§ 6. Wniesienie do sadu wniosku, o którym mowa w § 2 i 4, nie ma wplywu na bieg postepowania przed sadem polubownym, chyba ze sad polubowny postanowi zawiesic to postepowanie do czasu rozstrzygniecia takiego wniosku przez sad.

Art. 1177. § 1. Strony moga w kazdym czasie zlozyc zgodne oswiadczenie na pismie o odwolaniu kazdego z arbitrów.
§ 2. Na wniosek którejkolwiek ze stron sad moze odwolac arbitra, jezeli jest oczywiste, ze arbiter nie wykona swych czynnosci w odpowiednim terminie, lub jezeli opóznia sie z ich wykonywaniem bez uzasadnionej przyczyny.

Art. 1178. § 1. W razie wygasniecia powolania arbitra nowy (zastepczy) arbiter jest powolywany w sposób, który jest przewidziany dla powolania arbitra.
§ 2. Jezeli ustapienie lub odwolanie przez strony lub sad arbitra powolanego przez jedna ze stron mialo miejsce dwukrotnie, druga strona moze zazadac, aby sad wyznaczyl nowego (zastepczego) arbitra za strone przeciwna. Z wnioskiem takim strona moze wystapic w terminie tygodnia od dnia, w którym dowiedziala sie, ze nowy (zastepczy) arbiter powolany przez strone przeciwna ustapil lub zostal odwolany.

Art. 1179. § 1. Arbiter ma prawo do wynagrodzenia za swoje czynnosci oraz do zwrotu wydatków poniesionych w zwiazku z wykonywaniem tych czynnosci. Odpowiedzialnosc stron z tego tytulu jest solidarna.
§ 2. Jezeli co do wysokosci wynagrodzenia i zwracanych wydatków nie nastapilo porozumienie arbitra ze stronami, arbiter moze zadac, aby sad ustalil jego wynagrodzenie stosownie do nakladu pracy oraz wartosci przedmiotu sporu, a takze wydatki podlegajace zwrotowi.
§ 3. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

TYTUL IV. WLASCIWOSC SADU POLUBOWNEGO

Art. 1180. § 1. Sad polubowny moze orzekac o swej wlasciwosci, w tym o istnieniu, waznosci albo skutecznosci zapisu na sad polubowny. Niewaznosc albo wygasniecie umowy podstawowej, w której zamieszczono zapis na sad polubowny, samo przez sie nie oznacza niewaznosci lub wygasniecia zapisu.
§ 2. Zarzut braku wlasciwosci sadu polubownego moze byc podniesiony nie pózniej niz w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie okreslonym przez strony, chyba ze przed uplywem terminu strona nie znala i przy dolozeniu nalezytej starannosci nie mogla poznac podstawy takiego zarzutu albo jego podstawa powstala dopiero po uplywie tego terminu. W obu wypadkach sad polubowny moze rozpoznac zarzut podniesiony po terminie, jezeli uzna opóznienie za usprawiedliwione. Wyznaczenie arbitra przez strone lub uczestniczenie strony w jego wyznaczeniu nie pozbawia jej prawa do podniesienia tego zarzutu. Zarzut, ze zgloszone w toku postepowania zadanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na sad polubowny, powinien byc podniesiony niezwlocznie po zgloszeniu takiego zadania. Sad polubowny moze rozpoznac zarzut podniesiony po tym terminie, jezeli uzna opóznienie za usprawiedliwione.
§ 3. O zarzucie, o którym mowa w § 2, sad polubowny moze orzec w odrebnym postanowieniu. Jezeli sad polubowny takim postanowieniem oddali zarzut, kazda ze stron moze w terminie dwóch tygodni od dnia doreczenia jej tego postanowienia wystapic do sadu o rozstrzygniecie. Wszczecie postepowania przed sadem nie wstrzymuje rozpoznania sprawy przez sad polubowny. Do postepowania przed sadem przepisy art. 1207 stosuje sie odpowiednio. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 1181. § 1. Jezeli strony nie uzgodnily inaczej, sad polubowny na wniosek strony, która uprawdopodobnila dochodzone roszczenie, moze postanowic o zastosowaniu takiego sposobu zabezpieczenia, który uzna za wlasciwy ze wzgledu na przedmiot sporu. Wydajac takie postanowienie, sad polubowny moze uzaleznic jego wykonanie od zlozenia stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Na wniosek strony sad polubowny moze zmienic lub uchylic postanowienie wydane na podstawie § 1.
§ 3. Postanowienie sadu polubownego o zastosowaniu tymczasowego srodka zabezpieczajacego podlega wykonaniu po nadaniu mu klauzuli wykonalnosci przez sad. Przepisy art. 1214 § 2 i 3 oraz art. 1215 stosuje sie odpowiednio.

Art. 1182. Jezeli zastosowanie zarzadzonego przez sad polubowny tymczasowego srodka zabezpieczajacego bylo oczywiscie nieuzasadnione, strona, na rzecz której srodek ten zostal zastosowany, odpowiada za wynikla stad szkode. Roszczenie o naprawienie szkody moze byc dochodzone takze w toczacym sie postepowaniu przed sadem polubownym.

TYTUL V. POSTEPOWANIE PRZED SADEM POLUBOWNYM

Art. 1183. W postepowaniu przed sadem polubownym strony powinny byc traktowane równoprawnie. Kazda ze stron ma prawo do wysluchania i przedstawienia swoich twierdzen oraz dowodów na ich poparcie.

Art. 1184. § 1. Jezeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, strony moga uzgodnic zasady i sposób postepowania przed sadem polubownym.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sad polubowny moze, z zastrzezeniem przepisów ustawy, prowadzic postepowanie w taki sposób, jaki uzna za wlasciwy. Sad polubowny nie jest zwiazany przepisami o postepowaniu przed sadem.

Art. 1185. Jezeli strony nie uzgodnily inaczej, sad polubowny niezaleznie od ustalonego miejsca postepowania moze wyznaczyc posiedzenie w kazdym miejscu, jakie uzna za stosowne dla odbycia narady arbitrów albo dla przeprowadzenia dowodów.

Art. 1186. W braku odmiennego uzgodnienia stron, postepowanie przed sadem polubownym rozpoczyna sie w dniu, w którym pozwanemu doreczono pismo zawierajace zadanie rozpoznania sprawy w postepowaniu przed sadem polubownym (wezwanie na arbitraz). Wezwanie na arbitraz powinno dokladnie okreslic strony i przedmiot sporu oraz wskazywac zapis na sad polubowny, na podstawie którego postepowanie ma byc prowadzone, a takze zawierac wyznaczenie arbitra, jezeli nalezy to do strony, która dokonuje wezwania na arbitraz.

Art. 1187. § 1. Strony moga uzgodnic jezyk lub jezyki, w których bedzie prowadzone postepowanie. W braku takiego uzgodnienia, o jezyku lub jezykach postepowania decyduje sad polubowny. Uzgodnienie stron lub decyzja sadu polubownego, jezeli nie postanowiono w nich inaczej, maja zastosowanie do wszystkich oswiadczen pisemnych stron, rozprawy oraz orzeczen i zawiadomien sadu polubownego.
§ 2. Sad polubowny moze zarzadzic, aby do kazdego dokumentu bylo dolaczone jego tlumaczenie na jezyk lub jezyki uzgodnione przez strony lub okreslone przez ten sad.

Art. 1188. § 1. W terminie uzgodnionym przez strony lub, jezeli strony nie postanowily inaczej, w terminie wyznaczonym przez sad polubowny powód powinien wniesc pozew, a pozwany moze zlozyc odpowiedz na pozew. Do pozwu i odpowiedzi na pozew strony moga dolaczyc dokumenty, jakie uznaja za stosowne.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron pozew lub odpowiedz na pozew moga byc uzupelnione lub zmienione w toku postepowania przed sadem polubownym, chyba ze sad polubowny nie dopusci do takiego uzupelnienia lub takiej zmiany ze wzgledu na zbyt pózne ich dokonanie.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje sie takze do powództwa wzajemnego.

Art. 1189. § 1. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sad polubowny decyduje o tym, czy przeprowadzic rozprawe w celu przedstawienia przez strony twierdzen lub dowodów na ich poparcie, czy tez postepowanie bedzie prowadzone na podstawie dokumentów i innych pism, bez wyznaczania rozprawy. Jezeli strony nie uzgodnily, ze postepowanie bedzie prowadzone bez wyznaczania rozprawy, sad polubowny jest obowiazany rozpoznac sprawe na rozprawie, gdy jedna ze stron tego zazada.
§ 2. Strony powinny byc odpowiednio wczesnie zawiadomione o rozprawie oraz posiedzeniach sadu polubownego odbywanych w celu przeprowadzenia dowodów.
§ 3. Wszelkie pisma skladane przez strone sadowi polubownemu powinny byc doreczone drugiej stronie. Obu stronom powinny byc doreczone opinie bieglych oraz inne dowody na pismie, które sad polubowny moze wziac pod uwage przy rozstrzyganiu sporu.

Art. 1190. § 1. Sad polubowny umarza postepowanie, jezeli powód nie wniesie pozwu zgodnie z art. 1188.
§ 2. Jezeli pozwany nie wniesie odpowiedzi na pozew zgodnie z art. 1188, sad polubowny prowadzi postepowanie. Brak odpowiedzi na pozew nie moze byc uznany za przyznanie faktów przytoczonych w pozwie.
§ 3. Jezeli strona nie stawi sie na rozprawe lub nie przedstawi dokumentów, które strona obowiazana byla przedlozyc, sad polubowny moze prowadzic postepowanie i wydac wyrok na podstawie zebranego materialu dowodowego.
§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje sie, jezeli strona usprawiedliwi swa bezczynnosc lub niestawiennictwo, chyba ze strony postanowily inaczej.

Art. 1191. § 1. Sad polubowny moze przeprowadzic dowód z przesluchania swiadków, z dokumentów, ogledzin, a takze inne konieczne dowody, nie moze jednak stosowac srodków przymusu.
§ 2. W braku odmiennego uzgodnienia stron, sad polubowny moze takze:
1) wyznaczyc bieglego lub bieglych w celu zasiegniecia ich opinii,
2) zazadac od strony dostarczenia bieglemu odpowiednich informacji lub przedstawienia mu albo udostepnienia do zbadania dokumentów lub innych przedmiotów.
§ 3. W braku odmiennego uzgodnienia stron, na zadanie strony lub jezeli sad polubowny uzna to za konieczne, biegly po przedstawieniu swojej pisemnej lub ustnej opinii uczestniczy w rozprawie, w toku której strony moga zadawac mu pytania oraz zadac wyjasnien.

Art. 1192. § 1. Sad polubowny moze zwrócic sie o przeprowadzenie dowodu lub wykonanie innej czynnosci, której sad polubowny nie moze wykonac, do sadu rejonowego, w którego okregu dowód lub czynnosc powinna byc przeprowadzona. W postepowaniu dowodowym przed sadem rejonowym moga wziac udzial strony i arbitrzy z prawem zadawania pytan.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie takze, gdy miejsce postepowania przed sadem polubownym znajduje sie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub nie jest oznaczone.

Art. 1193. Jezeli uchybiono przepisom niniejszej czesci, od których strony moga odstapic, albo uchybiono okreslonym przez strony zasadom postepowania przed sadem polubownym, strona, która o powyzszym uchybieniu wiedziala, nie moze podniesc zarzutu takiego uchybienia przed sadem polubownym ani tez powolac sie na takie uchybienie w skardze o uchylenie wyroku sadu polubownego, jezeli nie podniosla zarzutu niezwlocznie lub w terminie okreslonym przez strony badz przepisy niniejszej czesci.

TYTUL VI. WYROK SADU POLUBOWNEGO I ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Art. 1194. § 1. Sad polubowny rozstrzyga spór wedlug prawa wlasciwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraznie upowaznily - wedlug ogólnych zasad prawa lub zasad slusznosci.
§ 2. W kazdym jednak przypadku sad polubowny bierze pod uwage postanowienia umowy oraz ustalone zwyczaje majace zastosowanie do danego stosunku prawnego.

Art. 1195. § 1. Jezeli sad polubowny rozpoznaje sprawe w skladzie wiecej niz jednego arbitra, jego orzeczenia zapadaja wiekszoscia glosów, chyba ze strony uzgodnily inaczej. Orzeczenia w kwestiach proceduralnych moze wydawac samodzielnie arbiter przewodniczacy, jezeli zostanie upowazniony do tego przez strony lub przez pozostalych arbitrów.
§ 2. Arbiter, który glosowal przeciwko stanowisku wiekszosci, moze na wyroku przy swoim podpisie zaznaczyc, ze zglosil zdanie odrebne.
§ 3. Uzasadnienie zdania odrebnego nalezy sporzadzic w terminie dwóch tygodni od dnia sporzadzenia motywów rozstrzygniecia i dolaczyc do akt sprawy.
§ 4. Jezeli przy wydawaniu wyroku nie mozna osiagnac wymaganej jednomyslnosci lub wiekszosci glosów co do rozstrzygniecia o calosci lub o czesci przedmiotu sporu, zapis na sad polubowny w tym zakresie traci moc.

Art. 1196. § 1. Jezeli strony zawarly ugode przed sadem polubownym, sad polubowny umarza postepowanie. Osnowa ugody powinna byc wciagnieta do protokolu i stwierdzona podpisami stron.
§ 2. Na wniosek stron sad polubowny moze nadac ugodzie forme wyroku. Wyrok sadu polubownego wydany na podstawie ugody stron powinien odpowiadac wymaganiom art. 1197 i zawierac stwierdzenie, ze jest wyrokiem sadu polubownego. Wyrok taki ma takie same skutki jak kazdy inny wyrok sadu polubownego.

Art. 1197. § 1. Wyrok sadu polubownego powinien byc sporzadzony na pismie i podpisany przez arbitrów, którzy go wydali. Jezeli wyrok jest wydany przez sad polubowny rozpoznajacy sprawe w skladzie trzech lub wiecej arbitrów, wystarcza podpisy wiekszosci arbitrów z podaniem przyczyny braku pozostalych podpisów.
§ 2. Wyrok sadu polubownego powinien zawierac motywy rozstrzygniecia.
§ 3. Wyrok sadu polubownego powinien wskazywac zapis na sad polubowny, na podstawie którego wydano wyrok, zawierac oznaczenie stron i arbitrów, a takze okreslac date i miejsce jego wydania. Gdy kazdy z arbitrów podpisuje wyrok w innym panstwie, a strony nie okreslily miejsca wydania wyroku, miejsce to okresla sad polubowny.
§ 4. Wyrok sadu polubownego dorecza sie stronom.

Art. 1198. Poza wypadkami, o których mowa w art. 1190 § 1 i art. 1196 § 1, sad polubowny wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania, gdy:
1) powód cofnal pozew, chyba ze pozwany sie temu sprzeciwil, a sad polubowny uznal, ze ma on uzasadniony interes w ostatecznym rozstrzygnieciu sporu,
2) stwierdzil, ze dalsze prowadzenie postepowania stalo sie z innej przyczyny zbedne lub niemozliwe.

Art. 1199. Po wydaniu wyroku albo postanowienia o umorzeniu postepowania lub innego postanowienia konczacego postepowanie w sprawie, koncza sie obowiazki arbitrów z wyjatkiem obowiazków okreslonych w art. 1200-1203 i art. 1204 § 1.

Art. 1200. § 1. W terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wyroku, jezeli strony nie uzgodnily innego terminu:
1) kazda ze stron moze, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócic sie do sadu polubownego o sprostowanie w tekscie wyroku niedokladnosci, bledów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omylek,
2) kazda ze stron moze, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócic sie do sadu polubownego o rozstrzygniecie watpliwosci co do tresci wyroku.
§ 2. Jezeli sad polubowny uzna wniosek za uzasadniony, dokonuje sprostowania lub wykladni wyroku w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wykladnia stanowi integralna czesc wyroku.

Art. 1201. W terminie miesiaca od dnia wydania wyroku sad polubowny moze z urzedu sprostowac bledy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omylki. O dokonanym sprostowaniu sad polubowny zawiadamia strony.

Art. 1202. Jezeli strony nie postanowily inaczej, kazda z nich moze, po zawiadomieniu drugiej strony, zwrócic sie do sadu polubownego w terminie miesiaca od dnia otrzymania wyroku z wnioskiem o jego uzupelnienie co do zadan zgloszonych w postepowaniu, o których sad polubowny nie orzekl w wyroku. Po rozpoznaniu wniosku sad polubowny wydaje wyrok uzupelniajacy w terminie do dwóch miesiecy od dnia zlozenia wniosku.

Art. 1203. § 1. Sad polubowny moze przedluzyc termin do zlozenia wniosku o sprostowanie, wykladnie lub wydanie wyroku uzupelniajacego, jezeli uzna to za niezbedne.
§ 2. Do sprostowania lub wykladni wyroku oraz do wyroku uzupelniajacego stosuje sie art. 1195 i 1197.

Art. 1204. § 1. Akta sprawy wraz z oryginalem wyroku sad polubowny sklada w sadzie.
§ 2. Stale sady polubowne moga przechowywac akta we wlasnych archiwach i wówczas powinny udostepniac je sadowi oraz innym uprawnionym organom na ich zadanie.
§ 3. W razie ponownego rozpoznania sprawy przez sad polubowny sad ten jest uprawniony do wgladu w zlozone akta.

TYTUL VII. SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SADU POLUBOWNEGO

Art. 1205. § 1. Wyrok sadu polubownego wydany w Rzeczypospolitej Polskiej moze zostac uchylony przez sad wylacznie w postepowaniu wszczetym na skutek wniesienia skargi o jego uchylenie, zgodnie z ponizszymi przepisami.
§ 2. Jezeli strony ustalily, ze postepowanie przed sadem polubownym bedzie obejmowalo wiecej niz jedna instancje, przepis § 1 dotyczy ostatecznego wyroku sadu polubownego rozstrzygajacego o zadaniach stron.

Art. 1206. § 1. Strona moze w drodze skargi zadac uchylenia wyroku sadu polubownego, jezeli:
1) brak bylo zapisu na sad polubowny, zapis na sad polubowny jest niewazny, bezskuteczny albo utracil moc wedlug prawa dla niego wlasciwego,
2) strona nie byla nalezycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postepowaniu przed sadem polubownym lub w inny sposób byla pozbawiona moznosci obrony swoich praw przed sadem polubownym,
3) wyrok sadu polubownego dotyczy sporu nieobjetego zapisem na sad polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jezeli jednak rozstrzygniecie w sprawach objetych zapisem na sad polubowny daje sie oddzielic od rozstrzygniecia w sprawach nieobjetych tym zapisem lub wykraczajacych poza jego zakres, wyrok moze byc uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjetych zapisem lub wykraczajacych poza jego zakres; przekroczenie zakresu zapisu na sad polubowny nie moze stanowic podstawy uchylenia wyroku, jezeli strona, która brala udzial w postepowaniu, nie zglaszala zarzutów co do rozpoznania roszczen wykraczajacych poza zakres zapisu,
4) nie zachowano wymagan co do skladu sadu polubownego lub podstawowych zasad postepowania przed tym sadem, wynikajacych z ustawy lub okreslonych przez strony,
5) wyrok uzyskano za pomoca przestepstwa albo podstawa wydania wyroku byl dokument podrobiony lub przerobiony,
6) w tej samej sprawie miedzy tymi samymi stronami zapadl prawomocny wyrok sadu.
§ 2. Uchylenie wyroku sadu polubownego nastepuje takze wtedy, gdy sad stwierdzil, ze:
1) wedlug ustawy spór nie moze byc rozstrzygniety przez sad polubowny,
2) wyrok sadu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego).

Art. 1207. § 1. Do skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego przepisy art. 187 stosuje sie odpowiednio.
§ 2. Postepowanie ze skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego odbywa sie wedlug przepisów ksiegi pierwszej czesci pierwszej, jesli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.

Art. 1208. § 1. Skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego wnosi sie w terminie trzech miesiecy od dnia doreczenia wyroku lub jezeli strona wniosla o uzupelnienie, sprostowanie badz wykladnie wyroku - w ciagu trzech miesiecy od dnia doreczenia przez sad polubowny orzeczenia rozstrzygajacego o tym wniosku.
§ 2. Jezeli skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego oparto na podstawie okreslonej w art. 1206 § 1 pkt 5 lub 6, termin do wniesienia skargi liczy sie od dnia, w którym strona dowiedziala sie o tej podstawie. Strona nie moze jednak zadac uchylenia wyroku sadu polubownego po uplywie pieciu lat od dnia doreczenia jej wyroku sadu polubownego.

Art. 1209. § 1. Sad, do którego wniesiono skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego, moze - na wniosek jednej ze stron - zawiesic postepowanie na czas okreslony, aby umozliwic sadowi polubownemu ponowne podjecie postepowania w celu usuniecia podstaw do uchylenia wyroku sadu polubownego.
§ 2. W podjetym postepowaniu sad polubowny wykonuje czynnosci wskazane przez sad. Przepis art. 1202 stosuje sie odpowiednio. Stronom nie przysluguje jednak odrebna skarga o uchylenie wydanego w tym trybie wyroku sadu polubownego. Zarzuty do czynnosci sadu polubownego oraz przeciwko wydanemu wyrokowi sadu polubownego rozpoznaje sad po podjeciu postepowania.

Art. 1210. Sad na posiedzeniu niejawnym moze wstrzymac wykonanie wyroku sadu polubownego, moze jednak uzaleznic wstrzymanie od zlozenia zabezpieczenia. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 1211. Uchylenie wyroku sadu polubownego nie powoduje wygasniecia zapisu na sad polubowny, chyba ze strony postanowily inaczej.

TYTUL VIII. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOSCI WYROKU SADU POLUBOWNEGO LUB UGODY PRZED NIM ZAWARTEJ

Art. 1212. § 1. Wyrok sadu polubownego lub ugoda przed nim zawarta maja moc prawna na równi z wyrokiem sadu lub ugoda zawarta przed sadem po ich uznaniu przez sad albo po stwierdzeniu przez sad ich wykonalnosci.
§ 2. Wyrok sadu polubownego lub ugoda przed nim zawarta niezaleznie od tego, w jakim panstwie zostaly wydane, podlegaja uznaniu albo stwierdzeniu wykonalnosci na zasadach okreslonych w niniejszym tytule.

Art. 1213. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalnosci wyroku sadu polubownego lub ugody przed tym sadem zawartej sad orzeka na wniosek strony. Do wniosku strona jest obowiazana zalaczyc oryginal lub poswiadczony przez sad polubowny odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak równiez oryginal zapisu na sad polubowny lub urzedowo poswiadczony jego odpis. Jezeli wyrok sadu polubownego lub ugoda przed nim zawarta albo zapis na sad polubowny nie sa sporzadzone w jezyku polskim, strona jest obowiazana dolaczyc uwierzytelniony ich przeklad na jezyk polski.

Art. 1214. § 1. O uznaniu wyroku sadu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadajacych sie do wykonania w drodze egzekucji, sad orzeka postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sadu sluzy zazalenie.
§ 2. Sad stwierdza wykonalnosc wyroku sadu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nadajacych sie do wykonania w drodze egzekucji, nadajac im klauzule wykonalnosci.
§ 3. Sad odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalnosci wyroku sadu polubownego lub ugody przed nim zawartej, jezeli:
1) wedlug przepisów ustawy spór nie moze byc poddany pod rozstrzygniecie sadu polubownego,
2) uznanie lub wykonanie wyroku sadu polubownego lub ugody przed nim zawartej byloby sprzeczne z podstawowymi zasadami porzadku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzadku publicznego).

Art. 1215. § 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalnosci wyroku sadu polubownego wydanego za granica lub ugody zawartej przed sadem polubownym za granica, sad orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. Niezaleznie od przyczyn wymienionych w art. 1214, sad na wniosek strony odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalnosci wyroku sadu polubownego wydanego za granica lub ugody zawartej przed sadem polubownym za granica, jezeli strona wykaze, ze:
1) nie bylo zapisu na sad polubowny, zapis na sad polubowny jest niewazny, bezskuteczny albo utracil moc wedlug prawa dla niego wlasciwego,
2) nie byla nalezycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postepowaniu przed sadem polubownym lub w inny sposób byla pozbawiona mozliwosci obrony swoich praw przed sadem polubownym,
3) wyrok sadu polubownego dotyczy sporu nieobjetego zapisem na sad polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jezeli jednak rozstrzygniecie w sprawach objetych zapisem na sad polubowny daje sie oddzielic od rozstrzygniecia w sprawach nieobjetych tym zapisem lub wykraczajacych poza jego zakres, odmowa uznania albo stwierdzenia wykonalnosci wyroku sadu polubownego moze dotyczyc jedynie spraw nieobjetych zapisem lub wykraczajacych poza jego zakres,
4) sklad sadu polubownego lub postepowanie przed tym sadem nie byly zgodne z umowa stron lub - w braku w tym przedmiocie umowy - nie byly zgodne z prawem panstwa, w którym przeprowadzono postepowanie przed sadem polubownym,
5) wyrok sadu polubownego nie stal sie jeszcze dla stron wiazacy lub zostal uchylony albo jego wykonanie zostalo wstrzymane przez sad panstwa, w którym lub wedlug prawa którego wyrok ten zostal wydany.

Art. 1216. § 1. Jezeli wniesiono skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego zgodnie z przepisami tytulu VII, sad, do którego skierowano wniosek o uznanie albo stwierdzenie wykonalnosci tego wyroku, moze odroczyc rozpoznanie sprawy. Sad ten moze równiez, na wniosek strony zadajacej uznania albo stwierdzenia wykonalnosci wyroku sadu polubownego, nakazac drugiej stronie zlozenie stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio, jezeli skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego wydanego za granica wniesiono w panstwie, w którym lub wedlug prawa którego wyrok zostal wydany.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do ugody zawartej przed sadem polubownym.

Art. 1217. W postepowaniu o uznanie albo stwierdzenie wykonalnosci wyroku sadu polubownego wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub ugody zawartej przed sadem polubownym w Rzeczypospolitej Polskiej, sad nie bada okolicznosci, o których mowa w art. 1214 § 3, jezeli skarga o uchylenie wyroku sadu polubownego zostala prawomocnie oddalona.
1) Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
Z dniem 17 lipca 2000 r. art. 1, rozumiany w ten sposób, iz w zakresie pojecia "sprawy cywilnej" nie moga sie miescic roszczenia dotyczace zobowiazan pienieznych, których zródlo stanowi decyzja administracyjna, zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. (Dz.U.00.55.665).
2) Art. 2 § 1a uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
3) Art. 2 § 2 skreslony przez art. 6 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sady spraw gospodarczych (Dz.U.89.33.175) z dniem 1 pazdziernika 1989 r.
4) Art. 2 § 3 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sady spraw gospodarczych (Dz.U.89.33.175) z dniem 1 pazdziernika 1989 r.
5) Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
6) Art. 4 skreslony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
7) Art. 5:
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
8) Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
9) Art. 8:
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
10) Art. 9 zmieniony przez art. 126 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
11) Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
12) Art. 13 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
13) Art. 14 skreslony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
14) Art. 16:
- zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powolaniu sadów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania karnego, o Sadzie Najwyzszym, o Naczelnym Sadzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz.U.90.53.306) z dniem 1 stycznia 1991 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
15) Art. 17:
- zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powolaniu sadów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania karnego, o Sadzie Najwyzszym, o Naczelnym Sadzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz.U.90.53.306) z dniem 1 stycznia 1991 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
16) Art. 17 pkt 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
17) Art. 17 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
18) Art. 17 pkt 4:
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1992 r. (Dz.U.93.12.53) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 marca 1993 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem 23 wrzesnia 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
19) Art. 17 pkt 41 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.122.1024) z dniem 22 lipca 2005 r.
20) Art. 17 pkt 42 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
21) Art. 17 pkt 43 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
22) Art. 17 pkt 5 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
23) Art. 17 pkt 6 uchylony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.02.240.2058) z dniem 15 stycznia 2003 r.
24) Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
25) Art. 231 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
26) Art. 232 dodany przez art. 126 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
27) Art. 32 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
28) Art. 33 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
29) Art. 371 dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
30) Art. 41:
- zmieniony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powolaniu sadów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania karnego, o Sadzie Najwyzszym, o Naczelnym Sadzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz.U.90.53.306) z dniem 1 stycznia 1991 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
31) Art. 47:
- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
32) Art. 47 § 1:
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.169.1413) z dniem 7 pazdziernika 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. (Dz.U.07.112.766) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 28 lipca 2007 r.
33) Art. 47 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. (Dz.U.07.112.766) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 28 lipca 2007 r.
34) Art. 47 § 2 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
35) Art. 47 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. (Dz.U.07.112.766) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 28 lipca 2007 r.
36) Art. 471 dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
37) Z dniem 30 lipca 2004 r. art. 48 § 1 pkt 5 w zwiazku art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 w zakresie, w jakim ogranicza wylaczenie sedziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu bral udzial w instancji bezposrednio nizszej, zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2004 r. (Dz.U.04.169.1783).
38) Art. 48 § 3:
- dodany przez art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 20 wrzesnia 1984 r. Sadzie Najwyzszym (Dz.U.84.45.241) z dniem 2 pazdziernika 1984 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
39) Z dniem 7 lipca 2008 r. art. 49 w zakresie, w jakim ogranicza przeslanke wylaczenia sedziego jedynie do stosunku osobistego miedzy nim a jedna ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym, pomijajac inne okolicznosci, które moglyby wywolac watpliwosci co do bezstronnosci sedziego, zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.119.772).
Art. 49 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
40) Art. 53 zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2002 r. (Dz.U.02.219.1849). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 18 grudnia 2002 r.
41) Art. 531 dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
42) Tytul III ksiegi pierwszej zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
43) Art. 61 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
44) Art. 61 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.609) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lipca 2008 r.
45) Art. 61 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.609) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lipca 2008 r.
46) Art. 61 § 5 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.609) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lipca 2008 r.
47) Art. 63 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
48) Tytul IIIa ksiegi pierwszej dodany przez art. 29 pkt 1 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110) z dniem 2 czerwca 1996 r.
49) Tytul IIIb dodany przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreslajacych kompetencje organów administracji publicznej - w zwiazku z reforma ustrojowa panstwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
50) Art. 633 dodany przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreslajacych kompetencje organów administracji publicznej - w zwiazku z reforma ustrojowa panstwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
51) Art. 634 dodany przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreslajacych kompetencje organów administracji publicznej - w zwiazku z reforma ustrojowa panstwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
52) Art. 64 § 11 dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
53) Art. 64 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
54) Art. 65 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
55) Art. 67 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
56) Art. 67 § 2 zmieniony przez art. 68 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
57) Art. 67 § 3 uchylony przez art. 68 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
58) Art. 72 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
59) Art. 72 § 3 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
60) Art. 87 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 312 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U.01.49.508) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
61) Art. 87 § 2:
- zmieniony przez art. 39 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzialalnosci gospodarczej (Dz.U.88.41.324) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 1989 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. (Dz.U.97.43.270) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 maja 1997 r.
- zmieniony przez art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 pazdziernika 1997 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
62) Art. 87 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
63) Art. 87 § 4 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
64) Art. 87 § 5 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
65) Art. 87 § 6 dodany przez art. 312 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U.01.49.508) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
66) Art. 871:
- dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
67) Art. 89 § 1 zmieniony przez art. 312 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U.01.49.508) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
68) Art. 89 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
69) Art. 91 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
70) Art. 94 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
71) Art. 95 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
72) Art. 98 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
73) Art. 98 § 3 zmieniony przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.97.75.471) z dniem 15 wrzesnia 1997 r.
74) Art. 98 § 4:
- dodany przez art. 126 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
75) Art. 981 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
76) Art. 981 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
77) Art. 99:
- zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sady spraw gospodarczych (Dz.U.89.33.175) z dniem 1 pazdziernika 1989 r.
- zmieniony przez art. 312 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz.U.01.49.508) z dniem 22 sierpnia 2001 r.
- zmieniony przez art. 68 pkt 5 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
78) Art. 103 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
79) Art. 1041 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
80) Art. 108 § 1 zmieniony przez art. 126 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
81) Art. 108 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
82) Art. 1081:
- dodany przez art. 126 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
83) Art. 109:
- zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
84) Tytul dzialu II zmieniony przez art. 126 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
85) Art. 111 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
86) Art. 112 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
87) Art. 113 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
88) Art. 114 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
89) Art. 115 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
90) Art. 116 uchylony przez art. 126 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
91) Art. 117:
- zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
92) Z dniem 26 czerwca 2008 r. art. 117 § 1 w czesci obejmujacej zwrot "zwolniona przez sad od kosztów sadowych w calosci lub czesci", zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.110.706).
93) Art. 118 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
94) Art. 119:
- zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
95) Art. 120:
- zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
96) Art. 121 uchylony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
97) Art. 122:
- zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
98) Art. 123:
- zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
99) Art. 124:
- zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 126 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
100) Art. 125 § 1 wedlug numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
101) Art. 125 § 2:
- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r., a w zakresie art. 5052 kpc z dniem 1 pazdziernika 2000 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 pazdziernika 2008 r.
102) Art. 125 § 3 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r., a w zakresie art. 5052 kpc z dniem 1 pazdziernika 2000 r.
103) Art. 125 § 4:
- dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r., a w zakresie art. 5052 kpc z dniem 1 pazdziernika 2000 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 pazdziernika 2008 r.
104) Art. 126 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
105) Art. 126 § 5 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2010 r.
106) Art. 126 § 6 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 lutego 2009 r.
107) Art. 1261 dodany przez art. 126 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
108) Art. 1262 dodany przez art. 126 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
109) Art. 130 § 1 zmieniony przez art. 126 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
110) Art. 130 § 11 dodany przez art. 126 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
111) Art. 130 § 5 dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
112) Art. 1301 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r., a w zakresie art. 5052 kpc z dniem 1 pazdziernika 2000 r.
113) Art. 1301 § 1 zostal uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw czlowieka i podstawowych wolnosci (Dz.U.93.61.284) wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. (Dz.U.02.26.265). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 25 marca 2002 r.
114) Art. 1301 § 11dodany przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
115) Art. 1301 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
116) Art. 1301 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 pazdziernika 2008 r.
117) Art. 1301 § 4 uchylony przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
118) Art. 1302 dodany przez art. 126 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
119) Art. 1302 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
120) Art. 1302 § 4 uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
121) Art. 1302 § 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
122) Art. 1303 dodany przez art. 126 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
123) Art. 1304 dodany przez art. 126 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
124) Art. 1305 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
125) Art. 131 § 1:
- zmieniony przez art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882) z dniem 30 listopada 1997 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
126) Art. 131 § 3 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
127) Art. 1311 dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2010 r., z tym ze § 3 tego artykulu wejdzie w zycie z dniem 17 lutego 2009 r.
128) Art. 1311 § 3 dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 lutego 2009 r.
129) Art. 132 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
130) Art. 133 § 2a:
- dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 pazdziernika 1997 r.
- zmieniony przez art. 63 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 597 pkt 1 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spólek handlowych (Dz.U.00.94.1037) z dniem 1 stycznia 2001 r.
131) Art. 133 § 2b uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
132) Art. 133 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
133) Art. 135 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
134) Art. 136 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
135) Art. 136 § 4 dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
136) Art. 137 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
137) Z dniem 27 maja 1990 r. przyjmowanie pism sadowych w wypadku niemoznosci doreczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania przechodzi do kompetencji organów gminy zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadan i kompetencji okreslonych w ustawach szczególnych pomiedzy organy gminy a organy administracji rzadowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198).
138) Art. 139 § 1 zmieniony przez art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
139) Art. 139 § 2 zmieniony przez art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
140) Art. 139 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
141) Art. 139 § 4 dodany przez art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
142) Art. 144 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
143) Art. 144 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
144) Art. 159 § 2 skreslony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
145) Art. 161:
- zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 68 pkt 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
146) Art. 163 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
147) Art. 163 § 3:
- zmieniony przez art. 55 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
148) Art. 163 § 4:
- dodany przez art. 55 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 154 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
149) Art. 165 § 2 zmieniony przez art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
150) Art. 168 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
151) Art. 174 § 1 pkt 4:
- zmieniony przez art. 525 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadlosciowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 pazdziernika 2003 r., z tym ze, w przypadku przedsiebiorców, którzy zlozyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiebiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dluzników odpowiadajacych solidarnie wraz z przedsiebiorcami, bedacych strona postepowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedl w zycie z dniem 24 kwietnia 2003 r. - zob. art. 546 pkt 1 ustawy zmieniajacej.
- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
152) Art. 174 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
153) Art. 174 § 3 dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
154) Art. 1751 dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
155) Art. 177 § 1 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
156) Art. 180 § 1 wedlug numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
157) Art. 180 § 1 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
158) Art. 180 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
159) Art. 182 § 1:
- sprostowany przez pkt 1 obwieszczenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu bledów (Dz.U.65.15.113).
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
160) Art. 182 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
161) Art. 1821 dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r. - zob. równiez art. 4 ust. 3 ustawy zmieniajacej.
162) Tytul rozdzialu 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
163) Oddzial 1 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
164) Oznaczenie i tytul oddzialu 2 dodane przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
165) Art. 184 zmieniony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
166) Art. 185 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
167) Art. 185 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. (Dz.U.07.112.766) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 28 lipca 2007 r.
168) Art. 1871 dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
169) Art. 1872:
- dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz.U.08.171.1056) z dniem 8 pazdziernika 2008 r.
170) Art. 188 skreslony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
171) Art. 1891 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.05.143.1199) z dniem 1 wrzesnia 2005 r.
172) Art. 192 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
173) Art. 193 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
174) Art. 193 § 4 dodany przez art. 126 pkt 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
175) Art. 194 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
176) Art. 194 § 4 skreslony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
177) Art. 197 skreslony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
178) Art. 199 § 1 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.178.1478) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 pazdziernika 2005 r.
179) Art. 1991 dodany przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawe - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
180) Art. 201 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
181) Art. 202:
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.178.1478) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 pazdziernika 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
182) Art. 2021 dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
183) Art. 203 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
184) Art. 204 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
185) Art. 205 zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
186) Art. 206 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.466) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 maja 2006 r.
187) Art. 207 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
188) Art. 207 § 3:
- dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 68 pkt 7 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
189) Art. 208 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
190) Art. 212 zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
191) Art. 213 zmieniony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
192) Art. 214 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
193) Art. 2141 dodany przez art. 21 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sadowym (Dz.U.07.123.849) z dniem 1 lutego 2008 r.
194) Art. 2161 dodany przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
195) Art. 224 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
196) Art. 229 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
197) Art. 232 zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
198) Art. 235 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
199) Art. 244 zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
200) Art. 250 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
201) Art. 2591 dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
202) Art. 2761 dodany przez art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U.97.141.944) z dniem 1 wrzesnia 1998 r.
203) Art. 300 § 2 zmieniony przez art. 68 pkt 8 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
204) Art. 301 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
205) Art. 311 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
206) Art. 315 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
207) Art. 316 § 1:
- sprostowany przez pkt 2 obwieszczenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu bledów (Dz.U.65.15.113).
- zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
208) Art. 317 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
209) Art. 321 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
210) Art. 326 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
211) Art. 327:
- zmieniony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
212) Art. 328 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
213) Art. 329:
- zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
214) Art. 331 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
215) Art. 333 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 71 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1191) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 4 stycznia 2001 r.
216) Art. 335 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
217) Art. 339 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
218) Art. 339 § 3 skreslony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
219) Art. 342 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
220) Art. 344 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
221) Art. 3431 dodany przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
222) Art. 344 § 3 zmieniony przez art. 126 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
223) Art. 347 zmieniony przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
224) Art. 350 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
225) Art. 351 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
226) Rozdzial 1a dzialu IV tytulu VI ksiegi pierwszej czesci pierwszej dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
227) Art. 3531 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 lutego 2005 r.
228) Art. 354 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
229) Art. 355 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
230) Art. 357 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
231) Art. 357 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
232) Art. 357 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
233) Art. 359 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
234) Art. 3621 dodany przez art. 126 pkt 15 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
235) Art. 363 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
236) Art. 363 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
237) Art. 364:
- zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
238) Art. 365 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
239) Rozdzial 1 dzialu V tytulu VI ksiegi pierwszej czesci pierwszej zmieniony przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
240) Art. 367 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
241) Art. 367 § 4 dodany przez art. 126 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
242) Art. 368 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
243) Art. 370 zmieniony przez art. 126 pkt 17 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
244) Art. 3701 zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.619). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 5 czerwca 2008 r.
245) Art. 373 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
246) Art. 378 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
247) Art. 379 pkt 6 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
248) Art. 386 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
249) Art. 387 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
250) Art. 387 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
251) Art. 387 § 4 dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
252) Art. 3871 dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
253) Art. 388 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
254) Art. 390 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
255) Art. 391 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
256) Art. 391 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
257) Rozdzial 11 uchylony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
258) Art. 3932 uchylony przez art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
259) Z dniem 6 kwietnia 2007 r. art. 39318 § 2 w brzmieniu obowiazujacym do czasu jego uchylenia przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.05.13.98), w zakresie, w jakim uniemozliwia zaskarzenie postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasadzonych po raz pierwszy przez sad drugiej instancji, zostal uznany za niezgodny z art. 78 w zwiazku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r. (Dz.U.07.61.418).
260) Art. 39320 skreslony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
261) Art. 394 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
262) Art. 394 § 1 pkt 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 57 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
263) Art. 394 § 1 pkt 42 dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
264) Art. 394 § 1 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
265) Art. 394 § 1 pkt 9:
- zmieniony przez art. 126 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
266) Art. 394 § 1 pkt 101 dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
267) Art. 394 § 1 pkt 12 dodany przez art. 126 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
268) Art. 3941 dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
269) Art. 3941 § 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U.09.69.592) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 maja 2009 r.
270) Art. 395 zmieniony przez art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
271) Art. 395 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
272) Art. 397 zmieniony przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
273) Art. 397 § 11 dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
274) Art. 397 § 2 zmieniony przez art. 126 pkt 19 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
275) Dzial Va dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
276) Art. 3984 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U.09.69.593) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 maja 2009 r.
277) Art. 3986 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. (Dz.U.09.69.593) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 maja 2009 r.
278) Art. 3986 § 2 zmieniony przez art. 126 pkt 20 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
Z dniem 8 lipca 2008 r. art. 3986 § 2 w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usuniecia braków - skargi kasacyjnej niespelniajacej wymagan okreslonych w art. 3984 § 1 pkt 3 nin. ustawy, zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (Dz.U.08.120.779).
279) Z dniem 8 lipca 2008 r. art. 3986 § 3 w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie - bez wezwania do usuniecia braków - skargi kasacyjnej niespelniajacej wymagan okreslonych w art. 3984 § 1 pkt 3 nin. ustawy, zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2008 r. (Dz.U.08.120.779).
280) Art. 3986 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
281) Z dniem 15 czerwca 2007 r. art. 3989 § 2 zdanie drugie zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 30 maja 2007 r. (Dz.U.07.106.731).
282) Dzial Vb dodany przez art. 126 pkt 21 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
283) Art. 39822 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
284) Art. 39822 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
285) Art. 399 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
286) Art. 401 zmieniony przez art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
287) Art. 4011:
- dodany przez art. 83 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.97.102.643) z dniem 17 pazdziernika 1997 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
Art. 4011, w brzmieniu przed zmiana z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r., zostal uznany za niezgodny z art. 190 ust. 4 w zwiazku z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 27 pazdziernika 2004 r. (Dz.U.04.237.2384). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 4 listopada 2005 r.
288) Art. 402 skreslony przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
289) Art. 403 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 51 lit. a) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
290) Art. 403 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
291) Art. 403 § 4 dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
292) Art. 405:
- zmieniony przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
293) Art. 407:
- zmieniony przez art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
294) Art. 409 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
295) Art. 410 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
296) Art. 411 uchylony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
297) Art. 412 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
298) Art. 412 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
299) Art. 412 § 4:
- dodany przez art. 1 pkt 54 lit. b) ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
300) Art. 415 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
301) Art. 416 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.609) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lipca 2008 r.
Z dniem 11 grudnia 2006 r. art. 416 w zakresie, w jakim wylacza dopuszczalnosc wznowienia postepowania w sytuacji, gdy podstawa skargi o wznowienie jest art. 4011, zostal uznany za niezgodny z art. 190 ust. 4, a przez to z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 28·listopada·2006 r. (Dz.U.06.226.1656).
302) Art. 4161 zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
303) Dzial VII tytulu VI ksiegi pierwszej czesci pierwszej skreslony przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
304) Art. 417-424 skreslone przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
305) Dzial VIII dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
306) Z dniem 9 kwietnia 2008 r. art. 4241 § 1 w czesci obejmujacej slowa "konczacego postepowanie w sprawie", zostal uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.59.367).
307) Z dniem 9 kwietnia 2008 r. art. 4241 § 2 w czesci obejmujacej slowa "konczacego postepowanie w sprawie", zostal uznany za niezgodny z art. 32 ust. 1 i art. 77 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r. (Dz.U.08.59.367).
308) Art. 4246 § 3:
- zmieniony przez art. 126 pkt 22 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
309) Art. 42411 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
310) Art. 425 zmieniony przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
311) Art. 432 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
312) Art. 4341 uchylony przez art. 126 pkt 23 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
313) Tytul rozdzialu 2 dzialu I tytulu VII ksiegi pierwszej czesci pierwszej zmieniony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
314) Art. 436 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
315) Art. 437 uchylony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
316) Art. 438 uchylony przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
317) Art. 439 zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
318) Art. 442 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
319) Art. 443 uchylony przez art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
320) Art. 444 zmieniony przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
321) Art. 445 zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
322) Art. 4451:
- dodany przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
323) Art. 4452 dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
324) Art. 447 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
325) Art. 451 zmieniony przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
326) Art. 452 zmieniony przez art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
327) Art. 453 zmieniony przez art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
328) Art. 4531 dodany przez art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
329) Art. 454 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 12 lit. a) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
330) Art. 454 § 11 dodany przez art. 3 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
331) Art. 454 § 3 zmieniony przez art. 3 pkt 12 lit. c) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
332) Art. 4541:
- dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 19 lipca 2004 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
333) Art. 456:
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 19 lipca 2004 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
334) Art. 4561 dodany przez art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
335) Art. 457 zmieniony przez art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
336) Tytul VII, dzial III zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
337) Art. 460 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
338) Art. 461 § 11 dodany przez art. 180 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) z dniem 1 pazdziernika 2001 r.
339) Art. 461 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 38 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
340) Art. 461 § 21 dodany przez art. 1 pkt 38 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
341) Art. 461 § 22:
- dodany przez art. 180 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) z dniem 1 pazdziernika 2001 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 lipca 2004 r.
342) Art. 462 zmieniony przez art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110) z dniem 2 czerwca 1996 r.
343) Art. 463 uchylony przez art. 126 pkt 24 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
344) Art. 465 § 1:
- zmieniony przez art. 29 pkt 4 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110) z dniem 2 czerwca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 57 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 39 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
345) Art. 466:
- zmieniony przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
346) Art. 467 § 4 dodany przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powolaniu sadów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania karnego, o Sadzie Najwyzszym, o Naczelnym Sadzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz.U.90.53.306) z dniem 10 sierpnia 1990 r.
347) Art. 473 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 stycznia 2005 r.
348) Art. 473 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
349) Art. 475 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
350) Art. 4751:
- dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
351) Art. 476 § 1 pkt 11 dodany przez art. 29 pkt 5 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.96.24.110) z dniem 2 czerwca 1996 r.
352) Art. 476 § 2 pkt 3 uchylony przez art. 34 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.
353) Art. 476 § 2 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
354) Art. 476 § 3:
- zmieniony przez art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreslajacych kompetencje organów administracji publicznej - w zwiazku z reforma ustrojowa panstwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
- zmieniony przez art. 223 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.97.139.934) z dniem 1 kwietnia 1999 r.
- zmieniony przez art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitalowych (Dz.U.08.228.1507) z dniem 8 stycznia 2009 r.
355) Art. 476 § 4 zmieniony przez art. 92 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolników (Dz.U.91.7.24) dniem 1 stycznia 1991 r.
356) Art. 476 § 4 pkt 1 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 lipca 2004 r.
357) Art. 476 § 5 pkt 2 lit. c) zmieniona przez art. 34 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.
358) Art. 476 § 5 pkt 2 lit. d) zmieniona przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
359) Art. 477 zmieniony przez art. 1 pkt 65 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
360) Art. 4771 zmieniony przez art. 1 pkt 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
361) Art. 4773-4775 skreslone przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
362) Art. 4776 zmieniony przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
363) Art. 4777 zmieniony przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
364) Art. 4778:
- zmieniony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powolaniu sadów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania karnego, o Sadzie Najwyzszym, o Naczelnym Sadzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz.U.90.53.306) z dniem 1 stycznia 1991 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) z dniem 1 pazdziernika 2001 r.
365) Art. 4778 § 2 pkt 1 zmieniony przez art. 34 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.
366) Art. 4778 § 2 pkt 3:
- zmieniony przez art. 154 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rzadu i niektórych innych ustaw (Dz.U.03.199.1939) z dniem 1 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
367) Art. 4778 § 2 pkt 4 zmieniony przez art. 34 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.
368) Art. 4778 § 2 pkt 5 uchylony przez art. 197 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodków publicznych (Dz.U.04.210.2135) z dniem 1 pazdziernika 2004 r.
369) Art. 4779 § 21 dodany przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 stycznia 2005 r.
370) Art. 4779 § 31 dodany przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 stycznia 2005 r.
371) Art. 4779 § 32 dodany przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 stycznia 2005 r.
372) Art. 47714 § 4 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 stycznia 2005 r.
373) Art. 47714a:
- dodany przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o powolaniu sadów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych, Kodeks postepowania cywilnego, Kodeks postepowania karnego, o Sadzie Najwyzszym, o Naczelnym Sadzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz.U.90.53.306) z dniem 1 stycznia 1991 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
374) Art. 47715 skreslony przez art. 1 pkt 65 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
375) Art. 47716 dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.121.1264) z dniem 1 stycznia 2005 r.
376) Dzial IVa dodany przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sady spraw gospodarczych (Dz.U.89.33.175) z dniem 1 pazdziernika 1989 r.
377) Oznaczenie i tytul rozdzialu 1 dodane przez art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U.90.14.88) z dniem 13 kwietnia 1990 r.
378) Art. 4791 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
379) Art. 4791a:
- dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
380) Art. 4792 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
381) Art. 4793 uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
382) Art. 4794 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
383) Art. 4795 skreslony przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
384) Art. 4796 zmieniony przez art. 16 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 pazdziernika 1997 r.
385) Art. 4796a dodany przez art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.93.891) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej.
386) Art. 4797 uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
387) Art. 4798:
- zmieniony przez art. 16 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 pazdziernika 1997 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 68 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
388) Art. 4798a uchylony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
389) Art. 4799 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
390) Art. 4799 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 68 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
391) Art. 47910 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
392) Art. 47911 zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
393) Art. 47912:
- zmieniony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
394) Art. 47912 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
395) Art. 47913 § 1:
- zmieniony przez art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 pazdziernika 1997 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
396) Art. 47913 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 69 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
397) Art. 47914 zmieniony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
398) Art. 47914a dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
399) Art. 47914b dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
400) Art. 47915 skreslony przez art. 1 pkt 71 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
401) Art. 47917:
- zmieniony przez art. 1 pkt 71 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
402) Art. 47918 § 1 skreslony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
403) Art. 47918 § 3 dodany przez art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
404) Art. 47919a dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
405) Art. 47920 skreslony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
406) Art. 47921 skreslony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
407) Z dniem 28 pazdziernika 2009 r. art. 47922 w zakresie, w jakim odnosi sie do skargi o wznowienie postepowania opartej na podstawie art. 4011 Kodeksu postepowania cywilnego, zostal uznany za niezgodny z art. 190 ust. 4 w zwiazku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 20 pazdziernika 2009 r. (Dz.U.09.179.1395).
408) Art. 47923-47925 skreslone przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
409) Art. 47926 skreslony przez art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
410) Art. 47927 skreslony przez art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
411) Rozdzial 2:
- dodany przez art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdzialaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U.90.14.88) z dniem 13 kwietnia 1990 r.
- zmieniony przez art. 107 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.00.122.1319) z dniem 1 kwietnia 2001 r.
412) Art. 47928 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
413) Art. 47928 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 115 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331) z dniem 21 kwietnia 2007 r.
414) Art. 47928 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
415) Art. 47928 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
Z dniem 9 lutego 2005 r. art. 47928 § 3 w brzmieniu sprzed zmiany przez art. 1 pkt 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r. w zakresie, w jakim uniemozliwia zamieszczenie w odwolaniu od decyzji Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Sadu Okregowego w Warszawie - sadu ochrony konkurencji i konsumentów wniosku o uchylenie zaskarzonej decyzji w calosci, zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U.05.22.185).
416) Art. 47929 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
417) Art. 47929 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
418) Art. 47930 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
419) Art. 47931 zostal uznany za niezgodny z art. 78 w zwiazku z art. 176 oraz art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.84.764). Zgodnie z pkt II tego wyroku wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 30 listopada 2003 r.
420) Art. 47931a dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
421) Art. 47932 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
422) Art. 47932 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
423) Art. 47933 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
424) Art. 47933 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
425) Z dniem 25 czerwca 2002 r. art. 47934 zostal uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.84.764).
426) Art. 47935 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
427) Art. 47935 § 1 uchylony przez art. 1 pkt 75 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
428) Art. 47935 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 75 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
429) Rozdzial 3 dodany przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkode wyrzadzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00.22.271) z dniem 1 lipca 2000 r.
430) Art. 47936 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
431) Art. 47938 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
432) Art. 47942 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
433) Rozdzial 4 dodany przez art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.00.122.1319) z dniem 1 kwietnia 2001 r.
434) Art. 47946 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
435) Art. 47947 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
436) Art. 47947 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
437) Art. 47950 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
438) Art. 47952 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
439) Art. 47953 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
440) Art. 47954 uchylony przez art. 1 pkt 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
441) Art. 47956 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
442) Art. 47956 § 1 uchylony przez art. 1 pkt 78 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
443) Art. 47956 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 78 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
444) Rozdzial 5 dodany przez art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.00.122.1319) z dniem 1 kwietnia 2001 r.
445) Tytul rozdzialu 5 zmieniony przez art. 71 pkt 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
446) Art. 47957 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
447) Art. 47957 pkt 1:
- zmieniony przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przeksztalceniach i zmianach w podziale zadan i kompetencji organów panstwowych wlasciwych w sprawach lacznosci, radiofonii i telewizji (Dz.U.05.267.2258) z dniem 14 stycznia 2006 r.
448) Art. 47957 pkt 2:
- zmieniony przez art. 71 pkt 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.12.66) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 9 lutego 2006 r.
449) Art. 47958 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
450) Art. 47958 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
451) Art. 47961 § 1 zmieniony przez art. 71 pkt 6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.03.130.1188) z dniem 24 sierpnia 2003 r.
452) Art. 47961 § 2:
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. (Dz.U.06.12.66) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 9 lutego 2006 r.
453) Art. 47962:
- zmieniony przez art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.02.25.253) z dniem 1 kwietnia 2002 r.
- zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o przeksztalceniach i zmianach w podziale zadan i kompetencji organów panstwowych wlasciwych w sprawach lacznosci, radiofonii i telewizji (Dz.U.05.267.2258) z dniem 14 stycznia 2006 r.
454) Art. 47963 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
455) Art. 47964 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
456) Art. 47965 uchylony przez art. 1 pkt 80 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
457) Art. 47966a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.178.1478) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 pazdziernika 2005 r.
458) Art. 47967 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
459) Art. 47967 § 1 uchylony przez art. 1 pkt 81 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
460) Art. 47967 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 81 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
461) Rozdzial 6 dodany przez art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.00.122.1319) z dniem 1 kwietnia 2001 r.
462) Art. 47968 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
463) Art. 47969 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
464) Art. 47969 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 82 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
465) Art. 47972 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
466) Art. 47974 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
467) Art. 47975 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
468) Art. 47976 uchylony przez art. 1 pkt 83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
469) Art. 47978 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. (Dz.U.02.129.1102) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 grudnia 2002 r.
470) Art. 47978 § 1 uchylony przez art. 1 pkt 84 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
471) Art. 47978 § 2:
- zmieniony przez art. 1 pkt 84 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 19 sierpnia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
472) Art. 480 skreslony przez art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
473) Art. 481 skreslony przez art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
474) Art. 482 skreslony przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
475) Art. 483 skreslony przez art. 1 pkt 48 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
476) Art. 484 skreslony przez art. 1 pkt 42 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
477) Art. 4841 dodany przez art. 1 pkt 49 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
478) Art. 485:
- zmieniony przez art. 1 pkt 43 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
479) Art. 485 § 2 zmieniony przez art. 71 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1191) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 4 stycznia 2001 r.
480) Art. 485 § 2a dodany przez art. 10 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1323) z dniem 1 stycznia 2004 r.
481) Art. 485 § 4:
- zmieniony przez art. 10 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1323) z dniem 1 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 68 pkt 9 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa (Dz.U.05.169.1417) z dniem 15 marca 2006 r.
482) Art. 486:
- zmieniony przez art. 1 pkt 77 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 51 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1323) z dniem 1 stycznia 2004 r.
483) Art. 487 skreslony przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
484) Art. 488 uchylony przez art. 1 pkt 85 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
485) Art. 489 skreslony przez art. 1 pkt 78 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
486) Art. 490 skreslony przez art. 1 pkt 78 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
487) Art. 491 zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
488) Art. 491 § 2 zmieniony przez art. 71 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1191) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 4 stycznia 2001 r.
489) Art. 492 zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
490) Art. 492 § 3 zmieniony przez art. 71 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. (Dz.U.00.114.1191) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 4 stycznia 2001 r.
491) Art. 4921 dodany przez art. 1 pkt 86 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
492) Art. 493:
- zmieniony przez art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
493) Art. 494 zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
494) Art. 494 § 1 zmieniony przez art. 126 pkt 25 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
495) Art. 495:
- zmieniony przez art. 1 pkt 52 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
496) Art. 496:
- zmieniony przez art. 1 pkt 54 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
497) Art. 4971 dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
498) Art. 4971 § 3 dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
499) Art. 498:
- zmieniony przez art. 1 pkt 53 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 80 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 56 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
500) Art. 498 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 lutego 2005 r.
501) Art. 499 zmieniony przez art. 1 pkt 57 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
502) Art. 499 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 88 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
503) Art. 500 skreslony przez art. 1 pkt 81 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
504) Art. 501 skreslony przez art. 1 pkt 81 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
505) Art. 502 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 56 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 lutego 2005 r.
506) Art. 502 § 3 skreslony przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
507) Art. 5021 dodany przez art. 1 pkt 59 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
508) Art. 5021 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 89 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
509) Art. 503 zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
510) Art. 503 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 lutego 2005 r.
511) Art. 504 zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
512) Art. 505:
- zmieniony przez art. 1 pkt 58 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
513) Dzial VI tytulu VII ksiegi pierwszej czesci pierwszej dodany przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r., a w zakresie art. 5052 kpc z dniem 1 pazdziernika 2000 r.
514) Art. 5051 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
515) Art. 5053 zmieniony przez art. 1 pkt 91 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
516) Art. 5057 zmieniony przez art. 126 pkt 26 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
517) Art. 5059 § 1 uchylony przez art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
Art. 5059 § 1 zostal uznany za niezgodny z art. 2 i art. 78 w zwiazku z art. 176 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.9.75). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 13 lipca 2005 r.
518) Art. 5059 § 11 dodany przez art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
519) Art. 50510 § 3 zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 78, art. 176 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 2 pazdziernika 2006 r. (Dz.U.06.186.1379). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 13 pazdziernika 2006 r.
520) Art. 50512 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 35 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
521) Art. 50512 § 3 dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b) ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
522) Art. 50513 § 3 dodany przez art. 1 pkt 92 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
523) Art. 50514 dodany przez art. 1 pkt 93 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
524) Art. 50514 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
525) Dzial VII dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
526) Dzial VIII dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2010 r., z tym ze art. 50531 § 6 wchodzi w zycie z dniem 17 lutego 2009 r.
527) Art. 50531 § 6 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 lutego 2009 r.
528) Art. 507 zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
529) Art. 509:
- zmieniony przez art. 1 pkt 82 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.169.1413) z dniem 7 pazdziernika 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 2007 r. (Dz.U.07.112.766) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 28 lipca 2007 r.
530) Art. 5091 dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.117.752) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 1998 r.
531) Art. 5091 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem 23 wrzesnia 2001 r.
532) Art. 5091 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
533) Art. 5091 § 3 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
534) Art. 510 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 94 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
535) Art. 5111 dodany przez art. 126 pkt 27 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
536) Art. 516 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem 23 wrzesnia 2001 r.
537) Art. 518:
- zmieniony przez art. 1 pkt 83 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
538) Art. 5181 dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.97.117.752) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 1998 r.
539) Art. 5181 § 1 uchylony przez art. 126 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
540) Art. 5181 § 2 uchylony przez art. 126 pkt 28 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
541) Art. 5181 § 3 zmieniony przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem 23 wrzesnia 2001 r.
542) Art. 5181 § 3a dodany przez art. 63 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
543) Art. 5181 § 4 pkt 3 zmieniony przez art. 63 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
544) Art. 5181 § 5 uchylony przez art. 126 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
545) Art. 5181 § 6 uchylony przez art. 126 pkt 28 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
546) Art. 5191:
- dodany przez art. 1 pkt 84 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 36 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
547) Art. 5191 § 4 pkt 5 dodany przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o likwidacji niepodjetych depozytów (Dz.U.06.208.1537) z dniem 22 lutego 2007 r.
548) Art. 526 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 96 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
549) Art. 544 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
550) Art. 544 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
551) Art. 545 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
552) Art. 545 § 4:
- zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 85 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
553) Art. 546 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
554) Art. 546 § 3 dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
555) Art. 547 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
556) Art. 548 zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
557) Art. 550 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
558) Art. 552 zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
559) Art. 553 zmieniony przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
560) Art. 554 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
561) Art. 5541 dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
562) Art. 556 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
563) Art. 558 zmieniony przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
564) Z dniem 16 marca 2007 r. art. 559 w zakresie, w jakim nie przyznaje osobie ubezwlasnowolnionej uprawnienia do zgloszenia wniosku o wszczecie postepowania o uchylenie lub zmiane ubezwlasnowolnienia, zostal uznany za niezgodny z art. 30 i art. 31 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2007 r. (Dz.U.07.47.319).
565) Art. 559 § 3 dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
566) Art. 560 zmieniony przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
567) Art. 561 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.117.757) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 listopada 1998 r.
568) Art. 5611 dodany przez art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych (Dz.U.01.98.1071) z dniem 1 stycznia 2002 r.
569) Art. 563 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
570) Art. 564 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz.U.98.117.757) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 listopada 1998 r.
571) Art. 565 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
572) Art. 565 § 3 dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
573) Art. 5651 dodany przez art. 92 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych (Dz.U.01.98.1071) z dniem 1 stycznia 2002 r.
574) Art. 567 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
575) Art. 5671 dodany przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
576) Art. 5672 dodany przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
577) Art. 5673 dodany przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
578) Art. 5674 dodany przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
579) Art. 5675 dodany przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
580) Art. 568 § 1:
- wedlug numeracji ustalonej przez art. 2 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
581) Art. 568 § 2 dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
582) Art. 569 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
583) Art. 5701:
- dodany przez art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych (Dz.U.01.98.1071) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
584) Art. 5702 dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
585) Art. 571 skreslony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.122.1322) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2001 r.
586) Art. 572 § 2:
- zmieniony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.122.1322) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 97 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
587) Art. 573 § 1 wedlug numeracji ustalonej przez art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
588) Art. 573 § 2 dodany przez art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
589) Art. 5751 dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
590) Art. 576 § 1 wedlug numeracji ustalonej przez art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
591) Art. 576 § 2:
- dodany przez art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
592) Art. 5781 dodany przez art. 1 pkt 98 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
593) Art. 579:
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. (Dz.U.01.98.1069) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 27 wrzesnia 2001 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
594) Art. 5791:
- dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.122.1322) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2001 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
595) Art. 580 skreslony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. (Dz.U.01.98.1069) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 27 wrzesnia 2001 r.
596) Art. 581 zmieniony przez art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
597) Art. 5821 dodany przez art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
598) Art. 586 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz.U.75.45.234) z dniem 1 marca 1976 r.
599) Art. 586 § 4 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.95.83.417) z dniem 20 pazdziernika 1995 r.
600) Art. 5861 dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.95.83.417) z dniem 20 pazdziernika 1995 r.
601) Art. 587 § 1 wedlug numeracji ustalonej przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.95.83.417) z dniem 20 pazdziernika 1995 r.
602) Art. 587 § 2 dodany przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.95.83.417) z dniem 20 pazdziernika 1995 r.
603) Art. 594 zmieniony przez art. 1 pkt 65 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
604) Art. 597 zmieniony przez art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
605) Oddzial 5 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. (Dz.U.01.98.1069) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 27 wrzesnia 2001 r.
606) Art. 59812a dodany przez art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.220.1431) z dniem 13 czerwca 2009 r.
607) Art. 59814 dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
608) Art. 600 zmieniony przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. (Dz.U.07.121.831) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 7 pazdziernika 2007 r.
609) Art. 608 zmieniony przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem 23 wrzesnia 2001 r.
610) Rozdzial 2a dodany przez art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.00.22.269) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 czerwca 2000 r.
611) Art. 6105 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo celne (Dz.U.04.68.623) z dniem 1 maja 2004 r.
612) Art. 618 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 86 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
613) Art. 619 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 60 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
614) Art. 620 skreslony przez art. 1 pkt 61 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
615) Art. 624 zmieniony przez art. 1 pkt 62 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
616) Tytul rozdzialu 5 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.116.731) z dniem 3 sierpnia 2008 r.
617) Art. 626 § 3 dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.116.731) z dniem 3 sierpnia 2008 r.
618) Rozdzial 6 dzialu III tytulu II ksiegi drugiej czesci pierwszej dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem 23 wrzesnia 2001 r.
619) Art. 6261 § 4 zostal uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 w zwiazku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 7 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.04.204.2091). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 17 wrzesnia 2004 r.
620) Art. 6262 § 1 dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy - Prawo o notariacie (Dz.U.01.63.635) z dniem wejscia w zycie systemu informatycznego zakladania i prowadzenia ksiag wieczystych, o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz.U.01.124.1361), tj. z dniem 1 pazdziernika 2003 r. - zob. rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakladania i prowadzenia ksiag wieczystych w systemie informatycznym (Dz.U.03.162.1575).
621) Art. 6268 zmieniony przez art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu tresci ksiegi wieczystej do struktury ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U.03.42.363) z dniem 1 lipca 2003 r.
622) Art. 62611 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
623) Art. 62611 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
624) Art. 627 zmieniony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 21 kwietnia 1992 r.
625) Art. 628 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
626) Art. 629 skreslony przez art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
627) Art. 630-632 skreslone przez art. 23 pkt 5 ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
628) Oznaczenie rozdzialu 1 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
629) Art. 633 zmieniony przez art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
630) Art. 635 zmieniony przez art. 23 pkt 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
631) Art. 637 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 23 pkt 8 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
632) Art. 639 zmieniony przez art. 23 pkt 9 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
633) Oznaczenie rozdzialu 2 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
634) Art. 640 § 1 zmieniony przez art. 23 pkt 10 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
635) Art. 641 § 2 zmieniony przez art. 23 pkt 11 lit. a) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
636) Art. 641 § 3 zmieniony przez art. 23 pkt 11 lit. b) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
637) Art. 642 skreslony przez art. 1 pkt 63 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
638) Art. 643 zmieniony przez art. 23 pkt 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
639) Art. 644 zmieniony przez art. 23 pkt 13 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
640) Art. 645 skreslony przez art. 1 pkt 64 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
641) Oznaczenie rozdzialu 3 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
642) Art. 646 zmieniony przez art. 23 pkt 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
643) Art. 646 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
644) Art. 647 zmieniony przez art. 23 pkt 15 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
645) Art. 648 zmieniony przez art. 23 pkt 16 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
646) Art. 649 § 1:
- zmieniony przez art. 23 pkt 17 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
647) Art. 652:
- zmieniony przez art. 23 pkt 18 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
648) Art. 653:
- zmieniony przez art. 23 pkt 19 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
649) Art. 654 zmieniony przez art. 23 pkt 9 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
650) Oznaczenie rozdzialu 4 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
651) Art. 655 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
652) Oznaczenie rozdzialu 5 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
653) Art. 663 zmieniony przez art. 23 pkt 20 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
654) Oznaczenie rozdzialu 6 ustalone przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1992 r.
655) Art. 665 zmieniony przez art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
656) Oznaczenie rozdzialu 7 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
657) Art. 666 § 2 zmieniony przez art. 23 pkt 21 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
658) Oznaczenie rozdzialu 8 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
659) Art. 6691 dodany przez art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
660) Art. 670 zmieniony przez art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
661) Art. 677 zmieniony przez art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
662) Art. 678:
- sprostowany przez pkt 5 obwieszczenia Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1965 r. o sprostowaniu bledów (Dz.U.65.15.113).
- zmieniony przez art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
663) Art. 679 § 1 zmieniony przez art. 23 pkt 9 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
664) Art. 679 § 4 dodany przez art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
665) Oznaczenie rozdzialu 9 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
666) Art. 680 § 1 zmieniony przez art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
667) Art. 681:
- zmieniony przez art. 23 pkt 9 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
- zmieniony przez art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
668) Art. 682 zmieniony przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
669) Art. 683 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
670) Oznaczenie rozdzialu 10 ustalone przez art. 23 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
671) Art. 690 § 2 zmieniony przez art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.181.1287) z dniem 2 pazdziernika 2008 r.
672) Art. 691 § 2 zmieniony przez art. 23 pkt 22 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
673) Tytul II dzial IVa dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
674) Art. 6911 zmieniony przez art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sady spraw gospodarczych (Dz.U.89.33.175) z dniem 1 pazdziernika 1989 r.
675) Art. 6911 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
676) Dzial V zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o likwidacji niepodjetych depozytów (Dz.U.06.208.1537) z dniem 22 lutego 2007 r.
677) Dzial VI dodany przez art. 63 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
678) Art. 6943 § 3 dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.208.1540) z dniem 1 stycznia 2007 r.
679) Art. 6943 § 4 dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.208.1540) z dniem 1 stycznia 2007 r.
680) Art. 6943 § 5 dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.208.1540) z dniem 1 stycznia 2007 r.
681) Art. 6944 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.06.208.1540) z dniem 1 stycznia 2007 r.
682) Ksiega trzecia uchylona przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.178.1478) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 pazdziernika 2005 r.
683) Art. 719 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 87 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
684) Art. 720 zmieniony przez art. 1 pkt 102 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
685) Art. 722 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 103 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
686) Czesc druga zmieniona przez art. 1 pkt 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
687) Art. 734 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2009 r.
688) Art. 7521 zmieniony przez art. 186 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 pazdziernika 2005 r.
689) Art. 7531 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. (Dz.U.08.96.609) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lipca 2008 r.
690) Art. 7531 § 1 pkt 6 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.99.662) z dniem 20 czerwca 2007 r.
691) Art. 7531 § 1 pkt 7 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.99.662) z dniem 20 czerwca 2007 r.
692) Oznaczenie czesci trzeciej zmienione przez art. 1 pkt 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
693) Art. 758 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
694) Art. 7591 dodany przez art. 95 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882) z dniem 30 listopada 1997 r.
695) Art. 7601 dodany przez art. 1 pkt 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
696) Art. 761 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 107 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
697) Art. 761 § 3 dodany przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
698) Art. 762 § 1:
- zmieniony przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 28 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 74 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 90 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
699) Art. 7621 dodany przez art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U.97.141.944) z dniem 1 wrzesnia 1998 r.
700) Art. 764:
- zmieniony przez art. 1 pkt 75 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 91 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
701) Art. 765 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
702) Art. 765 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 66 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
703) Art. 765 § 2 pkt 2 zmieniony przez art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
704) Art. 765 § 2 pkt 3 zmieniony przez art. 154 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
705) Art. 765 § 3 dodany przez art. 1 pkt 66 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
706) Art. 767 zmieniony przez art. 1 pkt 108 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
707) Art. 7671 uchylony przez art. 1 pkt 109 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
708) Art. 7672 dodany przez art. 1 pkt 110 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
709) Art. 7673 dodany przez art. 1 pkt 110 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
710) Art. 7674 dodany przez art. 1 pkt 110 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
711) Art. 7674 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r.
712) Art. 769 zostal uznany za niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.11.101). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 27 stycznia 2004 r.
713) Art. 770 zmieniony przez art. 95 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882) z dniem 30 listopada 1997 r.
714) Art. 7701 dodany przez art. 1 pkt 111 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
715) Art. 772 uchylony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.112.769) z dniem 28 grudnia 2007 r.
716) Art. 773 zmieniony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.125.1368) z dniem 30 listopada 2001 r.
717) Art. 7731:
- dodany przez art. 95 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882) z dniem 30 listopada 1997 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 112 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
718) Art. 7731 § 2 zmieniony przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.112.769) z dniem 28 grudnia 2007 r.
719) Art. 7731 § 4 dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.112.769) z dniem 28 grudnia 2007 r.
720) Art. 775 zmieniony przez art. 1 pkt 113 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
721) Art. 7751:
- zmieniony przez art. 1 pkt 114 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 lutego 2005 r. Zmiana nie zostala naniesiona na tekst ze wzgledu na swoja bezprzedmiotowosc.
722) Art. 776 zmieniony przez art. 1 pkt 115 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
723) Art. 7761 dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
724) Art. 777 zmieniony przez art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r.
725) Art. 777 § 1 pkt 11 dodany przez art. 126 pkt 29 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
726) Art. 777 § 1 pkt 21 dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
727) Art. 777 § 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 116 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
728) Art. 777 § 1 pkt 6 dodany przez art. 1 pkt 116 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
729) Art. 777 § 3 dodany przez art. 1 pkt 116 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
730) Art. 7781:
- dodany przez art. 597 pkt 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. - Kodeks spólek handlowych (Dz.U.00.94.1037) z dniem 1 stycznia 2001 r
- zmieniony przez art. 1 pkt 117 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
731) Art. 781 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 93 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
732) Art. 781 § 11 dodany przez art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
733) Art. 781 § 2:
- zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o ustroju sadów administracyjnych i ustawe - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
734) Art. 781 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
735) Art. 781 § 31 uchylony przez art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U.06.235.1699) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 20 marca 2007 r.
736) Art. 781 § 4 uchylony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.178.1478) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 pazdziernika 2005 r.
737) Art. 7811 dodany przez art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U.96.149.703) z dniem 1 stycznia 1998 r.
738) Art. 782 zmieniony przez art. 1 pkt 38 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.05.13.98) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 22 lutego 2005 r.
739) Art. 783 zmieniony przez art. 1 pkt 118 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
740) Art. 783 § 4 dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 stycznia 2010 r.
741) Art. 783 § 5 dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.26.156) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 17 lutego 2009 r.
742) Art. 786 § 1 wedlug numeracji ustalonej przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
743) Art. 768 § 2 dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
744) Art. 7861 dodany przez art. 1 pkt 119 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
745) Art. 7862 dodany przez art. 1 pkt 119 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
746) Art. 787 zmieniony przez art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
747) Art. 7871 dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
748) Art. 7872 dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
749) Art. 7891 dodany przez art. 1 pkt 120 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
750) Art. 7892 dodany przez art. 1 pkt 120 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
751) Art. 790 skreslony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. (Dz.U.01.98.1069) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 27 wrzesnia 2001 r.
752) Art. 791 zmieniony przez art. 1 pkt 121 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
753) Dzial IIa dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.466) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 maja 2006 r.
754) Art. 7953 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
755) Dzial IIb dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
756) Dzial IIc dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
757) Art. 7971 dodany przez art. 1 pkt 122 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
758) Art. 8051 dodany przez art. 1 pkt 123 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
759) Art. 808 zmieniony przez art. 1 pkt 124 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
760) Art. 810 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
761) Art. 811 zmieniony przez art. 1 pkt 67 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
762) Art. 811 § 1:
- zmieniony przez art. 154 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
763) Art. 811 § 2 pkt 1 zmieniony przez art. 6 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
764) Art. 811 § 2 pkt 3:
- zmieniony przez art. 154 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
765) Art. 813 zmieniony przez art. 1 pkt 125 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
766) Art. 814 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
767) Art. 814 § 4:
- zmieniony przez art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 154 pkt 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
768) Art. 815 zmieniony przez art. 1 pkt 126 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
769) Art. 817 zmieniony przez art. 1 pkt 127 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
770) Art. 8191 dodany przez art. 1 pkt 128 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
771) Art. 8201 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.466) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 maja 2006 r.
772) Art. 8202 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.466) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 maja 2006 r.
773) Art. 8202 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
774) Art. 822 zmieniony przez art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
775) Art. 824 § 3 dodany przez art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U.99.52.532) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 16 grudnia 1999 r.
776) Art. 825 pkt 5 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.466) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 maja 2006 r.
777) Art. 829 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 129 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
778) Art. 829 pkt 7 dodany przez art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.794) z dniem 14 lipca 2007 r.
779) Art. 831 § 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 130 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
780) Art. 831 § 1 pkt 4 zostal uznany za niezgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 9 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.7.58). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyzej przepis traci moc z dniem 17 stycznia 2007 r.
781) Art. 831 § 1 pkt 5:
- zmieniony przez art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 72 ustawy z dnia 20 wrzesnia 1984 r. o ubezpieczeniach majatkowych i osobowych (Dz.U.84.45.242) z dniem 1 stycznia 1984 r.
782) Art. 833 zmieniony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o swiadczeniach z ubezpieczenia spolecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U.83.5.33) z dniem 1 stycznia 1983 r.
783) Art. 833 § 11 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.176.1243) z dniem 26 pazdziernika 2007 r.
784) Art. 833 § 2 zmieniony przez art. 48 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz.U.96.73.350) z dniem 1 lipca 1996 r.
785) Art. 833 § 6:
- zmieniony przez art. 34 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz.U.03.228.2255) z dniem 1 maja 2004 r.
- zmieniony przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.05.86.732) z dniem 1 czerwca 2005 r.
- zmieniony przez art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 pazdziernika 2008 r.
786) Art. 840 zmieniony przez art. 1 pkt 131 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
787) Art. 8401 dodany przez art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekunczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691) z dniem 20 stycznia 2005 r.
788) Art. 8402 dodany przez art. 1 pkt 132 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
789) Art. 8403:
- dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz.U.06.66.466) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 maja 2006 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.234.1571) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 12 grudnia 2008 r.
790) Art. 841 § 3 dodany przez art. 1 pkt 133 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
791) Art. 843 § 4 uchylony przez art. 1 pkt 134 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
792) Art. 844 zmieniony przez art. 95 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882) z dniem 30 listopada 1997 r.
793) Art. 844 § 3 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 24 wrzesnia 2004 r. (Dz.U.04.236.2356) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 13 listopada 2004 r.
794) Art. 8441 dodany przez art. 1 pkt 135 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
795) Art. 845 § 2a dodany przez art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.07.192.1378) z dniem 1 pazdziernika 2008 r.
796) Art. 852 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 136 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
797) Art. 852 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 137 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
798) Art. 853 zmieniony przez art. 1 pkt 138 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
799) Art. 862 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 136 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
800) Art. 8641 dodany przez art. 1 pkt 139 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
801) Art. 865 § 1 zmieniony przez art. 95 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz.U.97.133.882) z dniem 30 listopada 1997 r.
802) Art. 865 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 140 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
803) Art. 865 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 140 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
804) Art. 866 skreslony przez art. 1 pkt 94 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
805) Art. 8661 dodany przez art. 1 pkt 141 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
806) Art. 8662 dodany przez art. 1 pkt 141 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
807) Art. 867 zmieniony przez art. 1 pkt 95 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
808) Art. 867 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 142 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
809) Art. 871 zmieniony przez art. 1 pkt 96 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
810) Art. 880 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
811) Art. 881 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
812) Art. 881 § 3 pkt 1 zmieniony przez art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
813) Art. 881 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
814) Art. 882 § 1:
- wedlug numeracji oraz zmieniony przez art. 18 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
815) Art. 882 § 2:
- dodany przez art. 18 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
816) Art. 884 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 144 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
817) Art. 884 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
818) Art. 884 § 4:
- dodany przez art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
819) Art. 886 § 1:
- zmieniony przez art. 18 pkt 7 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 76 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 97 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
820) Art. 886 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 145 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
821) Art. 886 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
822) Art. 886 § 4:
- dodany przez art. 18 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
823) Art. 887 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
824) Art. 889:
- zmieniony przez art. 1 pkt 77 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 23 pkt 24 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
825) Art. 889 § 3 dodany przez art. 1 pkt 146 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
826) Art. 890:
- zmieniony przez art. 1 pkt 78 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 23 pkt 24 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
827) Art. 890 § 2:
- zmieniony przez art. 269 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo Spóldzielcze (Dz.U.82.30.210) z dniem 1 stycznia 1983 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 147 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.150.1239) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 24 sierpnia 2005 r.
828) Art. 890 § 21 dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.150.1239) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 24 sierpnia 2005 r.
829) Art. 890 § 3 skreslony przez art. 269 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982 r. Prawo Spóldzielcze (Dz.U.82.30.210) z dniem 1 stycznia 1983 r.
830) Art. 8901 dodany przez art. 1 pkt 148 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
831) Art. 891:
- zmieniony przez art. 1 pkt 78 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 23 pkt 24 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
832) Art. 8911 dodany przez art. 1 pkt 149 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
833) Art. 8912 dodany przez art. 1 pkt 149 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
834) Art. 892:
- zmieniony przez art. 1 pkt 78 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 23 pkt 24 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego i ustawy o ksiegach wieczystych (Dz.U.91.22.92) z dniem 22 kwietnia 1991 r.
835) Art. 8931 dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
836) Art. 8931 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 68 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. (Dz.U.00.48.554) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2000 r.
837) Art. 8932 dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
838) Art. 8933 dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
839) Art. 8934 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.150.1239) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 24 sierpnia 2005 r.
840) Art. 894 skreslony przez art. 1 pkt 98 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
841) Tytul dzialu IV zmieniony przez art. 1 pkt 150 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
842) Art. 895 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 151 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
843) Art. 897 § 4 uchylony przez art. 1 pkt 152 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
844) Art. 899 zmieniony przez art. 1 pkt 153 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
845) Art. 901 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 154 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
846) Art. 901 § 4:
- dodany przez art. 1 pkt 154 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 186 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 pazdziernika 2005 r.
847) Art. 901 § 5 dodany przez art. 1 pkt 154 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
848) Art. 901 § 6 dodany przez art. 1 pkt 154 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
849) Art. 9021 dodany przez art. 14 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U.04.91.871) z dniem 1 maja 2004 r.
850) Art. 9041 dodany przez art. 1 pkt 155 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
851) Art. 908 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 156 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
852) Dzial IVa dodany przez art. 1 pkt 157 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
853) Art. 909 zmieniony przez art. 1 pkt 158 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
854) Art. 910 zmieniony przez art. 1 pkt 158 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
855) Art. 9101 dodany przez art. 1 pkt 159 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
856) Art. 9102 dodany przez art. 1 pkt 159 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
857) Art. 9103 dodany przez art. 1 pkt 159 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
858) Art. 9104 dodany przez art. 1 pkt 159 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
859) Art. 9111 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
860) Art. 9112 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
861) Art. 9113 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
862) Art. 9114 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
863) Art. 9115 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
864) Art. 9116 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
865) Art. 9116 § 4 dodany przez art. 2 ustawy z dnia 4 wrzesnia 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spólkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U.08.231.1547) z dniem 13 stycznia 2009 r.
866) Art. 9117 dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
867) Art. 9118:
- dodany przez art. 1 pkt 160 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.05.183.1538) z dniem 24 pazdziernika 2005 r.
868) Art. 913 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 161 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
869) Art. 914 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 162 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
870) Art. 915 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
871) Art. 915 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 163 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
872) Art. 915 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 163 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
873) Art. 916 zmieniony przez art. 1 pkt 164 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
874) Art. 918 skreslony przez art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
875) Art. 9181 dodany przez art. 1 pkt 165 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
876) Art. 920 zmieniony przez art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.05.86.732) z dniem 1 czerwca 2005 r.
877) Art. 9201 dodany przez art. 1 pkt 80 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
878) Art. 9201 § 1 zmieniony przez art. 63 pkt 7 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.
879) Art. 921 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 166 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sadowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.07.112.769) z dniem 28 grudnia 2007 r.
880) Art. 9231 dodany przez art. 1 pkt 167 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
881) Art. 926 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
882) Art. 929 § 3 dodany przez art. 1 pkt 168 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
883) Art. 930 § 3 dodany przez art. 1 pkt 169 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
884) Art. 932 uchylony przez art. 1 pkt 169 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
885) Art. 938 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 171 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
886) Art. 939 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 172 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
887) Art. 941 zmieniony przez art. 1 pkt 173 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
888) Art. 943 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu tresci ksiegi wieczystej do struktury ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U.03.42.363) z dniem 1 lipca 2003 r.
889) Art. 944 uchylony przez art. 1 pkt 174 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
890) Art. 945 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
891) Art. 946 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.82) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 kwietnia 1982 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 81 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
892) Art. 947 § 11 dodany przez art. 1 pkt 175 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
893) Art. 948 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 176 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
894) Art. 951 zmieniony przez art. 1 pkt 177 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
895) Art. 952 zmieniony przez art. 1 pkt 178 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
896) Art. 953 § 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 179 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
897) Art. 953 § 2 skreslony przez art. 1 pkt 82 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
898) Art. 953 § 3 skreslony przez art. 1 pkt 82 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
899) Art. 954 zmieniony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
900) Art. 955 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 99 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 180 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
901) Art. 957 uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.82) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 kwietnia 1982 r.
902) Art. 958 zmieniony przez art. 1 pkt 83 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
903) Art. 961 uchylony przez art. 1 pkt 181 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
904) Art. 962 § 2 uchylony przez art. 1 pkt 182 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
905) Art. 967 zmieniony przez art. 1 pkt 183 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
906) Art. 976 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 84 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
907) Art. 977 zmieniony przez art. 1 pkt 100 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
908) Art. 978 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 101 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
909) Art. 982 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.82) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 kwietnia 1982 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 85 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
910) Art. 982 § 3 dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. (Dz.U.91.115.496) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 marca 1992 r.
911) Art. 984 § 1:
- zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. (Dz.U.82.11.82) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 6 kwietnia 1982 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 86 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
912) Art. 999 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.125.1368) z dniem 30 listopada 2001 r.
913) Art. 999 § 3 uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
914) Art. 1000 § 2 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 184 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
915) Art. 1000 § 2 pkt 4 dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.08.116.731) z dniem 3 sierpnia 2008 r.
916) Art. 1000 § 4 dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.02.240.2058) z dniem 15 stycznia 2003 r.
917) Art. 1005 zmieniony przez art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadan i kompetencji okreslonych w ustawach szczególnych pomiedzy organy gminy a organy administracji rzadowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198) z dniem 27 maja 1990 r.
918) Art. 1008:
- zmieniony przez art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadan i kompetencji okreslonych w ustawach szczególnych pomiedzy organy gminy a organy administracji rzadowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.90.34.198) z dniem 27 maja 1990 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.125.1368) z dniem 30 listopada 2001 r.
919) Dzial VIa dodany przez art. 1 pkt 185 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
920) Art. 1022 zmieniony przez art. 1 pkt 186 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
921) Art. 10221 dodany przez art. 1 pkt 187 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
922) Art. 10222 dodany przez art. 1 pkt 187 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
923) Art. 10223 dodany przez art. 1 pkt 187 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
924) Art. 10224 dodany przez art. 1 pkt 187 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
925) Art. 1024 § 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 188 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
926) Art. 1025 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.125.1368) z dniem 30 listopada 2001 r.
927) Art. 1025 § 1 pkt 4:
- zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Kodeks morski (Dz.U.01.138.1546) z dniem 5 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.02.126.1070) z dniem 9 wrzesnia 2002 r.
928) Art. 1025 § 3:
- zmieniony przez art. 1 pkt 36 lit. b) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.125.1368) z dniem 30 listopada 2001 r.
929) Art. 1025 § 4 dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 25 pazdziernika 1991 r. (Dz.U.91.115.496) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 15 marca 1992 r.
930) Art. 1026 § 1 zmieniony przez art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.01.125.1368) z dniem 30 listopada 2001 r.
931) Art. 1029 zmieniony przez art. 1 pkt 143 i 189 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
932) Art. 1030 zmieniony przez art. 1 pkt 190 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
933) Art. 1031:
- zmieniony przez art. 1 pkt 102 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 136 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
934) Art. 1032 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 188 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
935) Art. 1033 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 136 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
936) Art. 1034 zmieniony przez art. 1 pkt 191 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
937) Art. 1035 zmieniony przez art. 1 pkt 192 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
938) Art. 10361 dodany przez art. 1 pkt 193 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
939) Art. 1038 zmieniony przez art. 1 pkt 188 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
940) Art. 1040 zmieniony przez art. 1 pkt 136 i 188 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
941) Art. 1046 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 194 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
942) Art. 1046 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 194 lit. a) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
943) Art. 1046 § 4 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
944) Art. 1046 § 5 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
945) Art. 1046 § 6 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
946) Art. 1046 § 7 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
947) Art. 1046 § 8 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
948) Art. 1046 § 9 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
949) Art. 1046 § 10 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
950) Art. 1046 § 11 dodany przez art. 1 pkt 194 lit. b) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
951) Art. 1052:
- zmieniony przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.20.86) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 1985 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 87 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 103 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 30 kwietnia 1996 r.
952) Art. 1053 zmieniony przez art. 1 pkt 195 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
953) Art. 1056 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 196 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
954) Art. 1057 § 2:
- zmieniony przez art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych (Dz.U.01.123.1353) z dniem 1 stycznia 2002 r.
- zmieniony przez art. 154 pkt 6 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U.02.74.676) z dniem 29 czerwca 2002 r.
- zmieniony przez art. 142 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U.06.104.708) z dniem 24 lipca 2006 r.
- zmieniony przez art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Sluzbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawe o sluzbie funkcjonariuszy Sluzby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Sluzby Wywiadu Wojskowego (Dz.U.06.104.711) z dniem 1 pazdziernika 2006 r.
955) Dzial II tytulu III zmieniony przez art. 1 pkt 89 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
956) Tytul dzialu II tytulu III zmieniony przez art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 pazdziernika 1997 r.
957) Oznaczenie i tytul rozdzialu 1 dodane przez art. 1 pkt 197 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
958) Art. 1060 § 11 dodany przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
959) Art. 1060 § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U.05.172.1438) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 10 grudnia 2005 r.
960) Art. 1062 uchylony przez art. 1 pkt 198 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
961) Art. 1064 zmieniony przez art. 126 pkt 31 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U.05.167.1398) z dniem 2 marca 2006 r.
962) Rozdzial 2 dodany przez art. 1 pkt 199 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
963) Rozdzial 3 dodany przez art. 1 pkt 199 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
964) Art. 1065 skreslony przez art. 1 pkt 90 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
965) Art. 1069 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 105 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postepowania cywilnego, rozporzadzen Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadlosciowe i Prawo o postepowaniu ukladowym, Kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.96.43.189) z dniem 1 lipca 1996 r.
966) Dzial IV tytul III (art. 1072-1080) skreslony przez art. 1 pkt 91 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. (Dz.U.90.55.318) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 pazdziernika 1990 r.
967) Art. 1081 § 1 zmieniony przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.05.86.732) z dniem 1 czerwca 2005 r.
968) Art. 1081 § 2:
- zmieniony przez art. 18 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 143 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
- zmieniony przez art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.05.86.732) z dniem 1 czerwca 2005 r.
969) Art. 1081 § 3:
- dodany przez art. 18 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 200 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
970) Art. 1081 § 4:
- dodany przez art. 18 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 1 pkt 200 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.04.172.1804) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 5 lutego 2005 r.
971) Art. 1083 § 1 zmieniony przez art. 11 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o swiadczeniach z ubezpieczenia spolecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U.83.5.33) z dniem 1 stycznia 1983 r.
972) Art. 1083 § 2:
- dodany przez art. 18 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz.U.74.27.157) z dniem 1 stycznia 1975 r.
- zmieniony przez art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dluzników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.05.86.732) z dniem 1 czerwca 2005 r.
973) Art. 1083 § 3 skreslony przez art. 11 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o swiadczeniach z ubezpieczenia spolecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz.U.83.5.33) z dniem 1 stycznia 1983 r.
974) Art. 1084 skreslony przez art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o swiadczeniach z ubezpieczenia spolecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym (