Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Решение Гродненского областного Совета депутатов от 24 апреля 2002 г. №81 "Аб абласной комплекснай праграме работы з нацыянальнымi супольнасцямi на 2002 год"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 
     РАШЭННЕ ГРОДЗЕНСКАГА АБЛАСНОГА САВЕТА ДЭПУТАТАЎ
           24 красавiка 2002 г. № 81

АБ АБЛАСНОЙ КОМПЛЕКСНАЙ ПРАГРАМЕ РАБОТЫ З НАЦЫЯНАЛЬНЫМI
СУПОЛЬНАСЦЯМI НА 2002 ГОД

   У адпаведнасцi з артыкулам 16 Закона Рэспублiкi Беларусь ад 20
лютага 1991 г. "Аб мясцовым кiраваннi i самакiраваннi ў Рэспублiцы
Беларусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, 1991 г., №
11(13), арт.122) Гродзенскi абласны Савет дэпутатаў рашыў:
   1. Зацвердзiць  абласную  комплексную праграму работы  з
нацыянальнымi супольнасцямi на 2002 год згодна з дадаткам.
   2. Кантроль за выкананнем абласной комплекснай праграмы работы
з нацыянальнымi супольнасцямi на 2002 год ускласцi на савет па
справах рэлiгiй i нацыянальнасцей Гродзенскага абласнога выканаўчага
камiтэта (Папоў I.А.).

Старшыня                         А.I.КАРПУЦЬ

                       Дадатак
                       да рашэння
                       Гродзенскага абласнога
                       Савета дэпутатаў
                       24.04.2002 № 81

    Абласная комплексная праграма работы з нацыянальнымi
           супольнасцямi на 2002 год

---T-----------------------------------T---------T-------------------------
 № ¦    Назва мерапрыемства    ¦Тэрмiн  ¦ Адказныя за выкананне
п/п¦                  ¦выканання¦
---+-----------------------------------+---------+-------------------------

 1. Праводзiць сацыялагiчны манiторынг 2002 год Савет па справах рэлiгiй
  этнаканфесiйнай сiтуацыi на          i нацыянальнасцей
  тэрыторыi вобласцi              Гродзенскага абласнога
                         выканаўчага камiтэта
                         (далей - ССРiН
                         аблвыканкома),
                         сацыялагiчны цэнтр
                         Гродзенскага абласнога
                         выканаўчага камiтэта,
                         установа адукацыi
                         "Гродзенскi дзяржаўны
                         унiверсiтэт iмя
                         Я.Купалы" (далей - ГрДзУ)

 2. Стварыць i арганiзаваць работу   2002 год ССРiН аблвыканкома
  спецыяльнага грамадскага дарадчага
  органа з удзелам прадстаўнiкоў
  нацыянальна-культурных грамадскiх
  аб'яднанняў пры Гродзенскiм
  абласным выканаўчым камiтэце
  (далей - аблвыканком)

 3. Сiстэматычна праводзiць       Пастаянна ССРiН аблвыканкома,
  растлумачальную работу сярод         упраўленне адукацыi
  насельнiцтва аб сутнасцi           Гродзенскага абласнога
  дзяржаўнай моўнай палiтыкi ў         выканаўчага камiтэта
  галiне адукацыi i культуры, аб        (далей - упраўленне
  iснуючым заканадаўстве i парадку       адукацыi аблвыканкома),
  арганiзацыi вывучэння моў           гарадскiя i раённыя
  нацыянальных супольнасцей або         выканаўчыя камiтэты
  навучання на iх                (далей - гаррайвыканкомы)

 4. Падтрымлiваць рэгулярны цыкл    Пастаянна ССРiН аблвыканкома,
  гуманiтарных i духоўных            упраўленне iнфармацыi
  тэлепраграм пад рубрыкамi           Гродзенскага абласнога
  "Памежжа" i "Сiмвал веры",          выканаўчага камiтэта
  адрасаваных прадстаўнiкам           (далей - упраўленне
  рэлiгiйных канфесiй. Арганiзаваць       iнфармацыi
  на абласным радыё цыкл перадач,        аблвыканкома),
  прысвечаных дзейнасцi нацыянальных      Гродзенскае абласное
  супольнасцей                 тэлерадыёаб'яднанне

 5. Арганiзоўваць рэгулярныя      Пастаянна Упраўленне iнфармацыi
  прэс-канферэнцыi аб стане           аблвыканкома, ССРiН
  мiжнацыянальных адносiн, семiнары       аблвыканкома,
  для журналiстаў мясцовых сродкаў       гаррайвыканкомы
  масавай iнфармацыi (далей - СМI) i
  сустрэчы з iмi з абмеркаваннем
  задач СМI па iнфармацыйнаму
  забеспячэнню дзяржаўнай палiтыкi ў
  нацыянальнай сферы, прапагандзе
  iдэй iнтэрнацыяналiзма i
  патрыятызма, норм высокай культуры
  мiжнацыянальных адносiн

 6. Арганiзоўваць сiстэматычнае     Пастаянна Упраўленне iнфармацыi
  асвятленне ў дзяржаўных СМI          аблвыканкома, ССРiН
  дзейнасцi нацыянальных            аблвыканкома,
  аб'яднанняў, стану мiжнацыянальных      гаррайвыканкомы
  адносiн, прапаганды iдэй
  патрыятызму i iнтэрнацыяналiзму,
  норм высокай культуры
  мiжнацыянальных адносiн. Рэдакцыям
  раённых газет, якiя выходзяць у
  раёнах дзейнасцi нацыянальных
  фармiраванняў, прадоўжыць работу
  рубрыкi "Супольнасць"

 7. Аказваць садзеянне ў выпуску газет Пастаянна ССРiН аблвыканкома,
  i бюлетэняў на нацыянальных мовах       упраўленне iнфармацыi
                         аблвыканкома

 8. Пры падрыхтоўцы да новага      Да 25 мая Упраўленне адукацыi
  навучальнага года своечасова    2002 г.  аблвыканкома,
  ўдакладняць адукацыйныя запыты        гаррайвыканкомы
  прадстаўнiкоў нацыянальных
  супольнасцей i ствараць неабходныя
  ўмовы для iх задавальнення ў
  адпаведнасцi з iснуючым
  заканадаўствам

 9. Аказваць падтрымку нацыянальным   Пастаянна Упраўленне адукацыi
  супольнасцям у арганiзацыi працы       аблвыканкома i
  суботнiх, нядзельных, вячэрнiх        ўпраўленне культуры
  школ. Для вырашэння              Гродзенскага абласнога
  культурна-асветнiцкiх праблем         выканаўчага камiтэта
  iнiцыiраваць перавод працы          (далей - упраўленне
  нацыянальна-культурных            культуры аблвыканкома),
  аб'яднанняў, i ў тым лiку           гаррайвыканкомы
  створаных iмi ўстаноў культуры i
  адукацыi, у сiстэму адпаведных
  дзяржустаноў

10. З мэтай развiцця здольнасцей i   2002 год Упраўленне адукацыi
  схiльнасцей вучняў, якiя           аблвыканкома,
  праяўляюць цiкавасць да вывучэння       гаррайвыканкомы
  мовы, лiтаратуры, культуры
  нацыянальнай супольнасцi, спрыяць
  адкрыццю класаў з паглыбленым i на
  павышаным узроўнi вывучэннем гэтых
  прадметаў; забяспечваць установы
  адукацыi неабходнымi
  вучэбна-дыдактычнымi, метадычнымi
  сродкамi; арганiзоўваць школьныя
  алiмпiяды, конкурсы, вiктарыны па
  названых прадметах

11. Ажыццяўляць пастаянны кантроль за  Пастаянна Упраўленне адукацыi
  праграмамi i працэсам             аблвыканкома,
  пазашкольных, пазакласных i          гаррайвыканкомы
  клубных форм навучання i выхавання
  на мовах нацыянальных
  супольнасцей, якiя размешчаны на
  базе ўстаноў, незалежна ад iх
  ведамаснай прыналежнасцi

12. Вывучаць сiтуацыю з арганiзацыяй  Пастаянна Упраўленне адукацыi
  адукацыi на мовах нацыянальных        аблвыканкома,
  супольнасцей у дзяржаўных           гаррайвыканкомы
  установах адукацыi, практыку
  выхавання ў школах (класах) з
  навучаннем на нацыянальных мовах i
  школах выхаднога дня,
  арганiзаваных нацыянальнымi
  аб'яднаннямi

13. Выхаваўчую работу ў         Пастаянна Упраўленне адукацыi
  навучальна-выхаваўчых установах        аблвыканкома,
  накiроўваць на фармiраванне ў         гаррайвыканкомы
  вучняў свядомасцi грамадзянiна
  Рэспублiкi Беларусь у спалучэннi з
  фармiраваннем iх нацыянальнага
  самавызначэння

14. Праводзiць у навучальных установах Сiстэма- Упраўленне адукацыi
  тыднi, дэкады культуры       тычна   аблвыканкома,
  нацыянальных супольнасцей,          гаррайвыканкомы
  конкурсы чытальнiкаў, песенных,
  драматычных калектываў, якiя
  будуюць свой рэпертуар на
  матэрыяле нацыянальнай культуры

15. Рэгулярна вывучаць i ўдакладняць  2002 год Упраўленне адукацыi
  патрэбу ў кадрах для школ (класаў)      аблвыканкома,
  з навучаннем на мовах нацыянальных      гаррайвыканкомы
  меншасцей, а таксама для школ, у
  якiх арганiзавана вывучэнне гэтых
  моў, i своечасова прымаць меры па
  забеспячэнню навучальных устаноў
  квалiфiкаванымi спецыялiстамi

16. Арганiзаваць мэтанакiраваную    2002 год Упраўленне адукацыi
  работу па вывучэнню, абагульненню       аблвыканкома, абласны
  i распаўсюджанню перадавога вопыту      iнстытут павышэння
  настаўнiкаў нацыянальных моў,         квалiфiкацыi кiруючых
  выхавальнiкаў дашкольных устаноў;       работнiкаў i
  прыцягваць лепшых спецыялiстаў да       спецыялiстаў адукацыi
  складання падручнiкаў, дыдактычных
  дапаможнiкаў на мовах нацыянальных
  супольнасцей

17. Правесцi "круглы стол" па      2002 год ССРiН
  праблемах этнаканфесiйных адносiн       аблвыканкома,упраўленне
  у вобласцi                  iнфармацыi аблвыканкома,
                         ГрДзУ

18. Ствараць умовы для развiцця     Пастаянна ССРiН аблвыканкома,
  мастацтва i адраджэння традыцыйнай      упраўленнi культуры i
  культуры народаў, прадстаўнiкi        адукацыi аблвыканкома,
  якiх пражываюць у вобласцi.          гаррайвыканкомы
  Падтрымлiваць нацыянальныя
  фестывалi, агляды, конкурсы, днi
  культуры, выстаўкi твораў.
  Запрашаць прадстаўнiкоў i
  калектывы нацыянальных аб'яднанняў
  для ўдзелу ў мерапрыемствах i
  праграмах рознага тэматычнага
  накiрунку, якiя праводзяць у
  рэгiёнах установы культуры,
  адукацыi, iншыя дзяржаўныя ўстановы

19. Праводзiць у Гродне заключныя    2002 год Упраўленне культуры
  мерапрыемствы Усебеларускага         аблвыканкома, Гродзенскi
  фестывалю нацыянальных культур        гарадскi выканаўчы
                         камiтэт

20. Аказваць садзеянне мастацкiм    Пастаянна Гаррайвыканкомы
  калектывам, створаным
  нацыянальнымi аб'яднаннямi, у
  ажыццяўленнi канцэртнай дзейнасцi
  на тэрыторыi вобласцi

21. Праводзiць традыцыйны фестываль   Штогод  Упраўленне культуры
  польскай i беларускай песнi          аблвыканкома, Гродзенскi
  "Беласток-Гродна" i              гарадскi выканаўчы
  "Гродна-Беласток"               камiтэт

22. Разгледзець пытанне аб стварэннi ў 2002 год Упраўленне культуры
  Гродзенскiм абласным метадычным        аблвыканкома
  цэнтры народнай творчасцi аддзела
  нацыянальных культур

23. Прадугледзець выдзяленне для    Пастаянна Гаррайвыканкомы
  нацыянальна-культурных аб'яднанняў
  памяшканняў, сродкаў сувязi,
  вызвалiўшы iх ад выплаты арэнды

24. Забяспечыць супрацоўнiцтва     Пастаянна Упраўленне адукацыi
  грамадскiх аб'яднанняў моладзi i       аблвыканкома,
  нацыянальных фармiраванняў па         гаррайвыканкомы
  рэалiзацыi сумесных праграм
  патрыятычнага i iнтэрнацыянальнага
  выхавання

25. Падтрымлiваць дзейнасць клубаў   Пастаянна Упраўленне адукацыi
  iнтэрнацыянальнай дружбы,           аблвыканкома,
  падраздзяленняў Беларускай          гаррайвыканкомы
  асацыяцыi клубаў ЮНЕСКА

26. Забяспечыць абавязковы ўдзел    Пастаянна ССРiН аблвыканкома,
  супрацоўнiкаў гаррайвыканкомаў у       гаррайвыканкомы
  масавых мерапрыемствах, якiя
  праводзяцца нацыянальнымi
  аб'яднаннямi. Аказваць
  садзейнiчанне ў iх падрыхтоўцы i
  правядзеннi для актыўнага
  давядзення iнфармацыi аб палiтыцы
  дзяржавы ў мiжнацыянальных
  адносiнах, правядзенне
  праватлумачальнай работы

27. Праводзiць рэгулярныя сустрэчы   Пастаянна Аблвыканком,
  кiруючых супрацоўнiкаў            гаррайвыканкомы
  аблвыканкома, гаррайвыканкомаў з
  кiраўнiцтвам i актывам
  нацыянальных аб'яднанняў з
  абмеркаваннем усiх аспектаў iх
  дзейнасцi

28. Выкарыстоўваць семiнары, нарады i  Пастаянна ССРiН аблвыканкома
  iншыя формы вучобы i павышэння
  квалiфiкацыi супрацоўнiкаў
  аблвыканкома, гаррайвыканкомаў,
  вучэбна-выхаваўчых устаноў,
  устаноў культуры i адукацыi
  вобласцi для iнфармавання i
  iнструктыўна-метадычнай работы па
  пытаннях нацыянальных адносiн

29. Падрыхтаваць для гаррайвыканкомаў  2002 год ССРiН аблвыканкома
  даведачныя,
  iнструктыўна-метадычныя матэрыялы
  па пытаннях рэгулявання дзейнасцi
  нацыянальных аб'яднанняў у
  адпаведнасцi з заканадаўствам i
  iнфармацыйна-аналiтычныя матэрыялы
  аб стане мiжнацыянальных адносiн
  на тэрыторыi вобласцi

30. Ажыццяўляць сiстэматычны кантроль  Пастаянна ССРiН аблвыканкома,
  за выкарыстаннем сiмволiкi iншых       упраўленнi адукацыi i
  дзяржаў пры правядзеннi масавых        культуры аблвыканкома
  мерапрыемстваў, у школах з
  вывучэннем моў i навучаннем на
  мовах нацыянальных супольнасцей, у
  дзейнасцi ўстаноў культуры i
  адукацыi, арганiзаваных
  нацыянальнымi аб'яднаннямi

31. Прадугледзець выдзяленне мэтавых  2002 год Фiнансавае ўпраўленне
  сродкаў на фiнансаванне праграмы       Гродзенскага абласнога
                         выканаўчага камiтэта
---------------------------------------------------------------------------<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы