Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Регламент Министерства культуры Республики Беларусь от 1 июля 1996 г. "Рэгламент работы калегii Мiнiстэрства культуры Рэспублiкi Беларусь"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ КАЛЕГII МIНIСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛIКI 
 БЕЛАРУСЬ
 
 Зацверджана: Мiнiстр культуры Рэспублiкi Беларусь А.У.Сасноўскi
 01.07.1996

   1. Пастановай Кабiнета Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь ад 7 мая
1996 г. N 312 у мэтах выпрацоўкi i прыняцця калектыўнага рашэння па
найбольш значных пытаннях галiны культуры зацверджана ў якасцi
пастаяннага  органа  калегiя  Мiнiстэрства  культуры Рэспублiкi
Беларусь. У яе састаў уваходзяць 13 чалавек, у тым лiку Мiнiстр -
старшыня калегii, намеснiкi Мiнiстра i iншыя адказныя асобы.
   Калегiя Мiнiстэрства культуры працуе ў адпаведнасцi з гадавым
планам работы i планам асноўных мерапрыемстваў Мiнiстэрства, якiя
разглядаюцца i зацвярджаюцца на пасяджэннi калегii, як правiла, у
апошнi месяц года.
   Пасяджэннi калегii праводзяцца па меры неабходнасцi, але не
радзей аднаго разу ў месяц. У выпадку змянення тэрмiну або адмены
пасяджэння сакратар калегii паведамляе аб гэтым усiм зацiкаўленым. З
мэтай больш дэтальнай прапрацоўкi пытанняў, паглыбленага вывучэння
сiтуацыi на месцах могуць праводзiцца выязныя пасяджэннi калегii.
   Старшынствуе на пасяджэннi калегii Мiнiстр, а ў яго адсутнасць,
па яго даручэнню - адзiн з намеснiкаў Мiнiстра. Пасяджэнне калегii
лiчыцца правамоцным пры ўмове прысутнасцi на iм больш паловы членаў
калегii. Рашэннi прымаюцца большасцю галасоў. У выпадку роўнасцi
галасоў лiчыцца прынятым рашэнне, за якое прагаласаваў старшыня.

   2. У пасяджэннях калегii, акрамя яе членаў, прымаюць удзел i
запрошаныя асобы, што пазначаецца ў парадку дня.

   3. Парадак  дня ўключае пералiк пытанняў, якiя падлягаюць
разгляду на пасяджэннi калегii, прозвiшчы дакладчыкаў i запрошаных,
тэрмiны здачы матэрыялаў i адказных за iх падрыхтоўку.
   Парадак дня пасяджэння калегii складаецца сакратаром калегii па
ўзгадненню з начальнiкамi ўпраўленняў, аддзелаў Мiнiстэрства i
намеснiкамi  Мiнiстра на пачатку кожнага месяца, зацвярджаецца
старшынёй i дасылаецца членам  калегii,  выканаўцам  i  iншым
зацiкаўленым.

   4. Кiраўнiкi  структурных  падраздзяленняў,  адказныя  за
падрыхтоўку пытання, павiнны за 7 дзён да пасяджэння калегii
прадставiць  сакратару калегii ўзгоднены з намеснiкам Мiнiстра
(куратарам) першы экземпляр наступных матэрыялаў:
   - праект рашэння (не больш 5-цi старонак) або пастановы (не
больш 3 старонак);
   - даведку-абгрунтаванне (не больш 10-цi старонак);
   - iншыя вiды тлумачальных дакументаў у сцiслым выглядзе (пры
неабходнасцi);
   - удакладнёны спiс прысутных.
   Прадстаўленыя праекты  дакументаў  сакратар  узгадняе  са
старшынёй, забяспечвае iх друкаванне i размнажэнне, даводзiць да
ведама членаў калегii не пазней чым за 2 днi да пачатку пасяджэння.
   Адказныя за падрыхтоўку пытанняў, пры неабходнасцi, знаёмяць з
матэрыяламi кiраўнiкоў падведамных  арганiзацый,  апавяшчаюць  i
рыхтуюць выступаючых.

   5. Пры абмеркаваннi пытанняў на пасяджэннi калегii дакладчыку
даецца час да 20-цi хвiлiн, а выступаючым - да 10-цi хвiлiн.

   6. Ход абмеркавання пытанняў фiксуецца ў пратаколах.
   Пратакол складаецца сакратаром калегii на аснове рукапiсных,
стэнаграфiчных  або  магнiтафонных  запiсаў,  а  таксама такiх
дакументаў, як парадак дня, тэзiсы выступленняў, праекты рашэнняў,
пастаноў.
   Пратакол пасяджэння калегii павiнен адпавядаць устаноўленай
форме (дадатак 1). На афармленне пратакола вызначаецца тэрмiн да
6-цi дзён пасяджэння калегii.

   7. Прынятыя калегiяй рашэннi (пастановы), а таксама выдаваемыя
ў адпаведнасцi з iмi загады друкуюцца на бланку вызначанага ўзору.
Канчаткова   адпрацоўваюцца   i   рэдагуюцца   структурнымi
падраздзяленнямi, адказнымi за падрыхтоўку пытання, i павiнны мець
вiзы першага намеснiка Мiнiстра, намеснiка Мiнiстра (куратара),
начальнiка ўпраўлення (аддзела), юрысконсульта з указаннем даты
вiзiравання.
   Узгадненне i разгляд матэрыялаў памiж службамi Мiнiстэрства
павiнны ажыццяўляцца, як правiла, у той жа дзень. У тэрмiн не пазней
3  дзён з дня пасяджэння калегii дапрацаваныя матэрыялы праз
сакратара калегii прадстаўляюцца на подпiс Мiнiстру  (старшынi
калегii).
   У тым выпадку, калi пытанне разглядалася на пасяджэннi калегii,
але па  розных  прычынах  рашэнне  (пастанова)  не  прымалася,
старшынствуючы вызначае адказных асоб i тэрмiн дапрацоўкi праектаў
матэрыялаў, што  абавязкова адзначаецца ў пратаколе. У асобных
выпадках старшыня калегii мае права вызначыць iншы тэрмiн.
   Рашэнне (пастанова) афармляецца ў адпаведнасцi з iснуючымi
патрабаваннямi на арганiзацыйна-распарадчую дакументацыю (дадатак
2).
   Падпiсаныя i аформленыя  ў  вызначаным  парадку  дакументы
паступаюць  у  Кiраўнiцтва  спраў.  Сакратар калегii арганiзуе
рэгiстрацыю, ксеракапiраванне i  адпраўку  рашэнняў  (пастаноў)
калегii.
   Недапрацаваныя або няправiльна аформленыя дакументы вяртаюцца
на дапрацоўку выканаўцам. Кiраўнiкi структурных падраздзяленняў
Мiнiстэрства нясуць персанальную адказнасць за правiльнасць  i
паўнату афармлення дакументаў па пытаннях, якiя ўносяцца iмi на
разгляд. Усе матэрыялы фармiруюцца ў асобную справу ў адпаведнасцi з
Наменклатурай спраў Мiнiстэрства i захоўваюцца ў архiве.

 Кiраўнiк спраў                     Л.М.ГАЛЕНЧЫК

                              Дадатак 1

               ПАРАДАК
            афармлення пратакола

   З пункту гледжання асвятлення  ходу  пасяджэння  пратаколы
падзяляюцца на кароткiя i поўныя. Пратакол кароткай формы складаецца
пры наяўнасцi стэнаграмы, тэзiсаў выступленняў, якiя з'яўляюцца
дадаткамi.
   Тэкст пратакола мае дзве часткi: уводную i асноўную.
   Уводная частка  кароткага  пратакола  ўтрымлiвае  прозвiшчы
старшынi, сакратара, членаў калегii, запрошаных асоб з указаннем
пасад i арганiзацый, якiм яны прадстаўляюць. Прозвiшчы прысутных
размяшчаюцца ў алфавiтным парадку.
   У пратаколе поўнай формы пасля раздзела "прысутнiчалi" даецца
пералiк абмяркоўваемых пытанняў, пасады дакладчыкаў, iх прозвiшчы i
iнiцыялы.
   Асноўная частка пратакола поўнай формы будуецца па схеме:
"СЛУХАЛI - ВЫСТУПIЛI - ВЫРАШЫЛI (ПАСТАНАВIЛI)" - асобна па кожнаму
пытанню згодна з парадкам дня. Асноўны змест дакладаў i выступленняў
змяшчаецца ў пратаколе або прыкладаецца да яго.
   Пратакол падпiсваецца старшынствуючым на пасяджэннi калегii i
сакратаром.
   Дата пратакола павiнна адпавядаць даце правядзення пасяджэння.
Пратаколы нумаруюцца парадкавымi нумарамi ў межах каляндарнага года.

                              Дадатак 2

               ПАРАДАК
          афармлення рашэння (пастановы)

   Рашэнне (пастанова) павiнна ўтрымлiваць наступныя абавязковыя
рэквiзiты:
   - назву Мiнiстэрства;
   - назву дакумента;
   - рэгiстрацыйны нумар;
   - загаловак;
   - тэкст;
   - вiзы;
   - подпiс.
   У рашэннi (пастанове) калегii выразна фармулююцца даручэннi,
указваюцца выканаўцы i тэрмiны.
   Тэкст рашэння  (пастановы)  складаецца  з  канстатуючай  i
распараджальнай частак.
   У канстатуючай  частцы  прыводзяцца  факты, якiя паслужылi
падставай для выдання дакумента, або назва, дата, нумар i загаловак
распараджальнага дакумента вышэйстаячага дзяржаўнага органа.
   Калi распараджальная частка рашэння (пастановы) не мае патрэбы
ў абгрунтаваннi, канстатуючая частка адсутнiчае.
   Распараджальная частка рашэння (пастановы) пачынаецца словамi
"РАШЫЛI (ПАСТАНАВIЛI)"  i  разбiваецца  на  пункты,  падпункты.
Заканчваецца ўказаннем асобы, на якую ўскладаецца кантроль  за
выкананнем i спiсам рассылкi.
   У тым выпадку, калi рашэнне (пастанова) адмяняе, змяняе або
дапаўняе раней выданы дакумент, то апошнi пункт павiнен змяшчаць
спасылку на адменены дакумент з указаннем яго даты, нумара i
загалоўка. Пры  гэтым  прымяняецца  ўстойлiвы  абарот:  "Лiчыць
страцiўшым сiлу рашэнне (пастанову) ад _________ N _______".
<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы