Валерий Левоневский

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа
НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Министерство образования Республики Беларусь от 25 июня 1997 г. "Асноўныя паказаннi i процiпаказаннi да прыёму дзяцей у спецыяльныя дзiцячыя дашкольныя ўстановы (групы)"

Архив

обновление

Текст документа по состоянию на 28 марта 2007 года

<< Содержание

 АСНОЎНЫЯ ПАКАЗАННI I ПРОЦIПАКАЗАННI ДА ПРЫЁМУ ДЗЯЦЕЙ У
 СПЕЦЫЯЛЬНЫЯ ДЗIЦЯЧЫЯ ДАШКОЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ (ГРУПЫ)

 Зацверджана: намеснiк  Мiнiстра  адукацыi  Рэспублiкi  Беларусь
 Г.Д.Дылян 24.06.1997
 Узгоднена: першы  намеснiк  Мiнiстра  аховы здароўя Рэспублiкi
 Беларусь У.М.Арэхоўскi 25.06.1997
    _______________________________________________ _______ ___ _
     Утратили силу приказом Министерства образования  от  16
     ноября 2005 г. № 606  

*                            &
-----------------------------T----------------------------T------------------------------
Профiль спецыяльных     ¦              ¦
дзiцячых дашкольных устаноў ¦    Паказаннi      ¦     Процiпаказаннi
(груп)            ¦              ¦
-----------------------------+----------------------------+------------------------------

Спецыяльная дзiцячая     а) вастрыня цэнтральнага   а) глыбокiя парушэннi
дашкольная ўстанова (група)  зроку 0-0,04 на лепшым воку рухальнай сферы, якiя не даюць
для сляпых дзяцей       з перанасiмай карэкцыяй;   магчымасцi абслугоўваць сябе;
               б) сляпата у спалучэннi з б) псiхатычныя расстройствы
               разумовай адсталасцю, з   рознага паходжання;
               затрымкай псiхiчнага     в) эпiлепсiя з частымi
               развiцця;          сутаргавымi прыпадкамi
               в) звужэнне поля зроку да
               5-10

Спецыяльная дзiцячая     а) вастрыня зроку 0,05-0,2  тыя ж, што i для спецыяльных
дашкольная ўстанова (група) на лепшым воку з перанасiмай дашкольных устаноў (груп) для
для дзяцей са слабым зрокам  карэкцыяй;          сляпых дзяцей
               б) амблiяпiя
               (дысбiнакулярная,
               рэфракцыйная, абскурацыйная,
               пры любой ступенi панiжэння
               зроку, якая патрабуе
               плеаптычнага лячэння;
               в) глухата, набытая пасля
               3 гадоў, з захаваным
               маўленнем (розныя ступенi
               недаразвiцця);
               г) панiжэнне слыху ў
               спалучэннi з разумовай
               адсталасцю, затрымкай
               псiхiчнага развiцця
               панiжэннем зроку (вастрыня
               зроку 0,05-0,2)

Спецыяльная дзiцячая     а) агульнае недаразвiццё   а) панiжэнне слыху (у
дашкольная ўстанова (група)  мовы (рыналалiя, ускладненая мауленчым дыяпапазоне ад 25
для дзяцей з цяжкiмi     агульным недаразвiццём    дэцыбел i вышэй);
парушэннямi мовы       дызартрыя, ускладненая    б) недаразвiццё маўлення,
               агульным недаразвiццём    абумоўленае разумовай
               алалiя;           адсталасцю;
               агульнае недаразвiццё ў   в) эпiлепсiя з частымi
               вынiку:           сутаргавымi прыпадкамi;
               а) мiнiмальнай мазгавой   г) псiхатычныя расстройствы
               дысфункцыi;         рознага паходжання;
               б) сомабiчэская       д) глыбокiя парушэннi
               аслабленасць;        рухальнай сферы, якiя не даюць
               в) соцыя-педагагiчная    магчымасцi абслугоўваць сябе;
               запушчанасць;        е) парушэнне зроку (сляпыя i
               - фанэтыка-фанематычнае   дзецi са слабым зрокам)
               недаразвiццё мовы (дыслалiя,
               рыналалiя, дызартрыя);
               - заiканне

Спецыяльныя дзiцячыя     а) раннi дзiцячы аўтызм   Тыя ж, што i для агульных
дашкольныя групы для дзяцей з               дашкольных устаноў
раннiм дзiцячым аўтызмам

Спецыяльная дзiцячая     а) цэрэбральныя паралiчы;  а) глыбокiя парушэннi
дашкольная ўстанова (група) б) вынiкамi полiямiэлiту ў рухальнай сферы, якiя не даюць
для дзяцей з парушэннямi   аднаўленчым i рэзiдуальным магчымасцi абслугоўваць сябе i
апорна-рухальнага апарату   перыядзе;          патрабуюць выкарыстання
               в) з вынiкамi траўм,     дапаможных сродкаў для руху;
               рознымi прыроджанымi i    б) эпiлепсiя з частымi
               набытымi дэфармацыямi    сутаргавымi прыпадкамi;
               верхнiх i нiжнiх       в) нетрыманне мачы, калу ў
               канечнасцей, кантрактуры   вынiку арганiчнага паражэння
               суставаў;          центральнай нервовай сiстэмы;
               г) з вынiкамi iнфекцыйных г) глыбокая разумовая
               полiартрытаў, артрагрыпозаў, адсталасць (iдыятыя);
               хандрадыстрафiй, мiяпатый;  д) тыя ж, што i для агульных
               д) скалiёз          дашкольных устаноў

Спецыяльная дзiцячая     а) алiгафрэнiя лёгкай    а) разумовая адсталасць
дашкольная ўстанова (група)  ступенi, у тым лiку пры   глыбокай ступенi;
для дзяцей з разумовай    хваробе Дауна;        б) псiхiчныя захворваннi ў
адсталасцю          б) алiгафрэнiя ў ступенi   востры перыяд пры якiх, акрамя
               выражанай разумовай     разумовай адсталасцi,
               адсталасцi, у тым лiку i пры назiраюцца выражаныя
               хваробе Дауна;        псiхапатападобныя псiхатычныя
               в) арганiчная дэменцыя    расстройствы;
               лёгкай ступенi, якая     в) арганiчныя захворваннi
               з'яўляецца вынiкам      галаўнога мозгу з частымi
               iнфекцыйных,         сутаргавымi прыпадкамi;
               iнтаксiкацыйных,       г) тыя ж, што i для
               траўматычных i iншых     дашкольных устаноў агульнага
               паражэнняў галаўнога мозгу; тыпу
               г) эпiлептычная дэменцыя
               пры адсутнасцi псiхiчных
               параксiзмаў; з рэдкiмi
               сутаргавымi прыпадкамi ў
               начны час

Спецыяльная дзiцячая     а) затрымка псiхiчнага    а) разумовая адсталасць;
дашкольная ўстанова (група)  развiцця           б) эпiлепсiя з панiжэннем
для дзяцей з затрымкай    цэрэбральна-арганiчнага   iнтэлекту (з частымi
псiхiчнага развiцця      генезу (у выглядзе      сутаргавымi прыпадкамi);
               астатковых з'яў iнфекцый,  в) псiхатычныя расстройствы
               траўм, iнтаксiкацый     рознага паходжання;
               нервовай сiстэмы пры     г) тыя ж, што i для
               генетычных заганах      дашкольных устаноў агульнага
               развiцця);          прызначэння
               б) затрымка псiхiчнага
               развiцця па тыпу
               канстытуцыянальнага
               (гарманальнага) псiхiчнага i
               псiхафiзiчнага iнфантылiзму;
               в) касавокасць, якая
               патрабуе
               хiрурга-артаптычнага або
               толькi артаптычнага
               лячэння, незалежна ад
               вастрынi зроку;
               г) слабабачанне ў
               спалучэннi з разумовай
               адсталасцю, з затрымкай
               псiхiчнага развiцця;

Спецыяльная дзiцячая     а) глухата (сярэдняя страта а) глыбокiя парушэннi
дашкольная ўстанова (група)  слыху 83-84 дб i вышэй)   рухальнай сферы, якiя не даюць
для глухiх дзяцей       прыроджаная цi набытая да  магчымасцi абслугоўваць сябе;
               3 гадоў;           б) псiхапатападобныя
               б) глухата набытая пасля   паводзiны i псiхатычныя
               3 гадоў без захавання    расстройствы рознага
               маўлення;          паходжання;
               в) глухата ў спалучэннi з  в) эпiлепсiя з частымi
               разумовай адсталасцю цi   сутаргавымi прыпадкамi;
               затрымкай псiхiчнага     г) слепаглухата;
               развiцця, цi панiжэннем   д) алалiя
               зроку (вастрыня зроку
               0,05-0,2);
               - наяўнасць цi адсутнасць
               рэакцыi на гучны голас ля
               вушной ракавiны;
               - рэакцыя толькi на моцныя
               немаўленчыя гучаннi

Спецыяльная дзiцячая     а) панiжэнне слыху      а) тыя ж, што i для
дашкольная ўстанова (група)  (сярэдняя страта слыху ў   спецыяльных дзiцячых
для дзяцей са слабым слыхам i маўленчым дыяпазоне ад 25 да дашкольных устаноў (груп) для
познааглухлых         83 дэцыбел па ўсiм дыяпазоне глухiх дзяцей;
               частот) з захаваннем     б) глухата прыроджаная цi
               здольнасцi фармiраваць    набытая да 3 гадоў з
               маўленне з апорай на слых;  адсутнасцю маўлення
               б) затрымка псiхiчнага
               развiцця самата-геннага
               паходжання са з'явамi
               стойкай саматычнай астэнii,
               саматагеннай iнфантылiзацыi;
               в) затрымка псiхiчнага
               развiцця псiхагеннага
               паходжання пры паталагiчным
               развiццi асобы па
               неўратычнаму тыпу са з'явамi
               псiхiчнага тармажэння,
               псiхiчнай iнфантылiзацыi
 


<< Назад

Перейти к другому документу
Следующий правовой акт

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избанное), постановления, архив

Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

О защите прав потребителя

ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документыРассылка


Content.Mail.Ru


 

Приколы, фото, юморПриколы