Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 29.05.2009 N 674 "Об утверждении норм оценки результатов учебной деятельности и критериев оценки поведения учащихся общеобразовательных учреждений"

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |


Граматычныя памылкi

Граматычныя - гэта памылкi, дапушчаныя пры ўтварэннi слоў розных часцiн мовы i iх формаў, пабудове словазлучэнняў i сказаў, г.зн. парушэнне словаўтваральнай, марфалагiчнай або сiнтаксiчнай нормаў.

Да тыповых граматычных памылак адносяцца:

I. Памылкi ў структуры слова

1. Пры ўтварэннi слова: стварацель (правiльна: стваральнiк), Толiн (правiльна: Толеў), ластаўкаў (правiльна: ластаўчын), кароўскае (правiльна: каровiна).

2. Пры ўтварэннi формы:

а) назоўнiка: дзвер (правiльна: дзверы), праменнi (правiльна: праменне), медаллю (правiльна: медалём), на жалюзях (правiльна: на жалюзi), кусты ажыннiка (правiльна: ажыннiку), пры доктары (правiльна: пры доктару), кошык яблык (правiльна: яблыкаў);

б) прыметнiка: малодшы на пяць гадоў (правiльна: маладзейшы), самы большы будынак (правiльна: самы вялiкi), бачу братава сына (правiльна: братавага); сястра вышэй за мяне (правiльна: вышэйшая);

в) лiчэбнiка: дзвюмя камандамi (правiльна: дзвюма), стамi вучнямi (правiльна: ста), паўтарамi кiламетрамi (правiльна: паўтара);

г) займеннiка: самаго сябе (правiльна: самога), сваяго народа (правiльна: свайго); сваi пытаннi (правiльна: свае);

д) дзеяслова, дзеепрыметнiка, дзеепрыслоўя: iдзець (правiльна: iдзе), говора (правiльна: гаворыць), змяркаць (правiльна: змяркацца), ён было пайшоў (правiльна: быў пайшоў); рассмяяўшаяся дзiця (правiльна: дзiця, якое рассмяялася; рассмяянае); сядзеў, чытая кнiгу (правiльна: чытаючы);

е) прыслоўя: свяцiў ярчэе (правiльна: свяцiў ярчэй), паступiў сама наймудрэй (правiльна: сама мудра).

II. Памылкi ў структуры словазлучэння

1. Памылкi ў дапасаваннi: тры высокiх будынкi (правiльна: высокiя), два любiмых творы (правiльна: любiмыя), даручыць заданне самiх дзецям (правiльна: самiм).

2. Памылкi ў кiраваннi: дзякаваць настаўнiка (правiльна: настаўнiку), звярнуцца па адрасе (правiльна: на адрас), хварэць грыпам (правiльна: хварэць на грып), пайсцi за хлебам (правiльна: па хлеб), загадчык бiблiятэкай (правiльна: бiблiятэкi), заклапочанасць над пытаннямi (правiльна: заклапочанасць пытаннямi), тры пятыя гектары (правiльна: гектара).

III. Памылкi ў структуры сказа

1. Парушэнне межаў сказа: Нам радасна бачыць. Як прыгажэе родны Мiнск.

2. Парушэнне сувязi памiж дзейнiкам i выказнiкам: Вакол вогнiшча сядзелi i размаўлялi група аднакласнiкаў (правiльна: сядзела i размаўляла). Большасць кнiг прачытаны Андрэем (правiльна: прачытана).

3. Парушэнне суаднесенасцi трывання i часу дзеяслоўных формаў: Калi пачалася вайна, яго мабiлiзоўваюць у армiю. Ён накiроўваецца ў Санкт-Пецярбург i з лёгкасцю паступiў у iнстытут.

4. Памылкi ў пабудове сказаў з дзеепрыслоўнымi зваротамi: Едучы ў цягнiку, у мяне прапалi рэчы. Радуючы Максiма, на вулiцы стала марозна i сонечна. Падыходзячы да школы, мы зайшлi ў клас.

5. Памылкi ў пабудове сказаў з дзеепрыметнымi зваротамi: Каля дарогi ляжалi паваленыя дрэвы бурай (правiльна: паваленыя бурай дрэвы або дрэвы, паваленыя бурай). Пякло нахiленае сонца на захад (правiльна: нахiленае на захад сонца або сонца, нахiленае на захад).

6. Памылкi ў пабудове сказаў з аднароднымi членамi: На пасяджэннi савета класа гаварылi пра збор макулатуры, металалому i аб дапамозе шэфам.

7. Памылкi ў пабудове складаных сказаў: У вобразе дзядзькi Антося аўтар паказвае загубленую маладосць, i ва ўсiм гэтым трэба вiнiць самадзяржаўе.

8. Памылкi пры складаннi сказаў з ускоснай мовай: Ужо неяк пад восень сказала Аленка Сцёпку, што я хачу працягваць вучобу (правiльна: што хоча працягваць вучобу).

9. Пропуск слоў у сказе: Вася хуценька паабедаў i пабег у валейбол (замест гуляць у валейбол).

10. Няўдалы парадак слоў у сказе: Ён выйшаў з ужо кепскiм настроем.

11. Дублiраванне дзейнiка: Мацi, яна заўседы намагалася дапамагчы мне.

Граматычныя памылкi, дапушчаныя ў напiсаннi формаў слоў у дыктантах, пры падлiку далучаюцца да арфаграфiчных. Пры гэтым за адну памылку, напрыклад, лiчыцца напiсанне канчатка [-а] ў родным склоне адзiночнага лiку назоўнiкаў воск, жвiр, лёд. Але калi дапушчаны памылкi ў выразах тыпу лiсце дуба - шафа з дубу, падысцi да перахода - не было пераходу праз вулiцу, другога лiстапада - у час лiстападу дрэвы стаяць аголеныя i падобных, кожную такую памылку трэба лiчыць за асобную.


Арфаграфiчныя памылкi

У пiсьмовых работах вучняў могуць быць дапушчаны памылкi, якiя паўтараюцца, аднатыпныя, грубыя (нягрубыя) памылкi.

Памылкамi, якiя паўтараюцца, лiчацца памылкi, дапушчаныя ў адным i тым жа слове некалькi разоў (напрыклад, земля, да землi) або ў аднакаранёвых словах (напрыклад, мiлодыя, мiладычны).

Памылкi, якiя паўтараюцца, лiчацца за адну.

Да аднатыпных адносяцца памылкi на адно правiла, калi выбар правiльнага напiсання вызначаецца аднымi i тымi ўмовамi: зямля, вясна, сцяна ([е], [ё] - [я]); на ўсходзе, ва ўмовах (напiсанне [ў] нескладовага), па-першае, па-другое, па-трэцяе (правапiс прыслоўяў з прыстаўкай [па-], утвораных ад парадкавых лiчэбнiкаў) i г.д.

Не квалiфiкуюцца як аднатыпныя напiсаннi, якiя вызначаюцца рознымi ўмовамi аднаго i таго правiла: вясна, зямля, сцяна (правапiс [я] ў першым складзе перад нацiскам - адна памылка), завязь, пояс, месяц (правапiс слоў з каранёвым [я] - другая памылка), сезон, герой, кефiр (напiсанне [е] ў запазычаных словах - трэцяя памылка) i г.д.; на ўсходзе, ва ўмовах (напiсанне [ў] нескладовага пасля галосных у пачатку слова - адна памылка), траўка, шаўковы, воўк (другая памылка), жанчына-ўрач, паўночна-ўсходнi (трэцяя памылка), аўдыторыя, паўза, джоўль (чацвертая памылка) i г.д.

Першыя тры аднатыпныя памылкi лiчацца за адну, кожная наступная з аднатыпных - як самастойная.

Грубымi лiчацца арфаграфiчныя памылкi на вывучаныя правiлы (перадача акання, якання на пiсьме, правапiс [о, э, а, е, ё, я] ў складаных словах, правапiс прыстаўных галосных i зычных, нескладовага [ў] i [у] складовага, падоўжаных зычных, спалучэнняў зычных, апострафа i мяккага знака, напiсаннi суфiксаў i канчаткаў розных часцiн мовы, [не] з рознымi часцiнамi мовы, напiсаннi слоў розных часцiн мовы разам, асобна або праз злучок i iнш.).

Да нягрубых адносяцца арфаграфiчныя памылкi:

пры пераносе слоў: а-сака замест аса-ка, сенаў-борка замест се-на-ўбор-ка;

няправiльнае ўжыванне вялiкай i малой лiтар у складаных уласных назвах i назвах неславянскага паходжання: Беларускi Дзяржаўны ўнiверсiтэт; замест Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт; (возера) Рыца; (гара) Манблан;

у выбары лiтары [ы, i] пасля прыставак на зычны: безiдэйны (замест безыдэйны);

у словах-выключэннях з правiлаў: бонна, мецца; фатаграфiя, матавоз, вустрыца;

у напiсаннi прыслоўяў i блiзкiх да iх па значэннi спалучэнняў назоўнiкаў з прыназоўнiкамi: напамяць (замест на памяць), без перастанку (замест бесперастанку);

напiсаннi разам i асобна [не] з прыметнiкамi i дзеепрыметнiкамi ў ролi выказнiка: Праца няцяжкая. Праца не цяжкая. Заданне нявыкананае. Заданне не выкананае;

напiсаннi [не, нi] ў спалучэннях не хто iншы, як...; нiхто iншы не...

Нягрубыя памылкi лiчацца за паўпамылкi.


Пунктуацыйныя памылкi


Пунктуацыйныя - гэта памылкi, якiя дапускаюцца вучнямi ў дыктантах, пераказах, сачыненнях i iншых пiсьмовых работах. Яны звязаны з парушэннем пунктуацыйных правiлаў. Класiфiкацыя пунктуацыйных памылак даецца ў адпаведнасцi з раздзеламi сiнтаксiсу:

знак прыпынку ў канцы сказа;

працяжнiк памiж галоўнымi членамi;

працяжнiк у няпоўным сказе;

знакi прыпынку пры зваротках;

знакi прыпынку пры пабочных i ўстаўных канструкцыях;

знакi прыпынку пры аднародных членах;

знакi прыпынку пры аднародных членах з абагульняльнымi словамi;

знакi прыпынку пры адасобленых азначэннях;

знакi прыпынку пры адасобленых прыдатках;

знакi прыпынку пры адасобленых акалiчнасцях, выражаных дзеепрыслоўямi;

знакi прыпынку пры адасобленых акалiчнасцях, выражаных назоўнiкамi i прыслоўямi;

знакi прыпынку пры параўнальных зваротах;

знакi прыпынку для выдзялення простай мовы;

знакi прыпынку для аддзялення простай мовы ад слоў аўтара;

знакi прыпынку для выдзялення частак, якiя ўваходзяць у склад складаназалежнага сказа;

знакi прыпынку ў складаназлучаным сказе;

знакi прыпынку для раздзялення аднародных частак, што ўваходзяць у склад складаназалежнага сказа;

коска i коска з кропкай для раздзялення частак, якiя ўваходзяць у склад бяззлучнiкавага сказа;

двукроп'е i працяжнiк для выдзялення частак, якiя ўваходзяць у склад бяззлучнiкавага складанага сказа.

Сярод пунктуацыйных памылак выдзяляюць грубыя i нягрубыя. Аднатыпных пунктуацыйных памылак не бывае, паколькi ў кожным канкрэтным выпадку праблема выбару i пастаноўкi знака прыпынку вырашаецца з улiкам структуры i сэнсу запiсу. Сярод пунктуацыйных памылак могуць быць памылкi, якiя паўтараюцца; калi ўявiць, што адна i тая ж канструкцыя, з адным i тым жа лексiчным напаўненнем паўтараецца ў запiсваемым тэксце некалькi разоў.

Грубыми пунктуацыйнымi памылкамi лiчацца тыя, якiя парушаюць структурна-сэнсавае чляненне пiсьмовага маўлення, таму што з'яўляюцца вынiкам незахавання асноўных пунктуацыйных правiлаў.

Нягрубыя пунктуацыйныя памылкi з'яўляюцца вынiкам парушэння другасных, часцей негатыўных (якiя адмяняюць дзеянне асноўных) правiлаў, якiя звычайна прыводзяцца ў заўвагах i рэгулююць норму, якая не мае шырокага распаўсюджання цi ўяўляе сабою прыватныя выпадкi пастаноўкi знакаў прыпынку.


---------------------------------------------------------------------------
¦                Тып памылкi                ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦  Правiла   ¦    Грубая     ¦      Нягрубая      ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦1. Знак прыпынку¦Пропуск знака прыпынку:¦Памылка ў выбары знака:     ¦
¦ў канцы сказа: ¦Ранiца_ Спеў жаўранка. ¦1. Ранiца!           ¦
¦Ранiца. Спеў  ¦            ¦Спеў жаўранка!         ¦
¦жаўранка.    ¦            ¦2. Бабуля запыталася, хто прынёс¦
¦        ¦            ¦сюды красак?          ¦
¦        ¦            ¦3. Пастаноўка кропкi ў загалоўку¦
¦        ¦            ¦тэксту: Зiма.          ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦2. Працяжнiк  ¦1. Пастаноўка коскi  ¦Пастаноўка працяжнiка на месцы ¦
¦памiж галоўнымi ¦памiж дзейнiкам i   ¦нулявой звязкi, калi дзейнiк  ¦
¦членамi     ¦выказнiкам:      ¦выражаны асабовым займеннiкам, а¦
¦        ¦Белы пясок паблiзу   ¦выказнiк - назоўнiкам у назоўным¦
¦        ¦вады, быў затканы   ¦склоне цi калi памiж дзейнiкам i¦
¦        ¦зялёнымi верасамi.   ¦выказнiкам, якi выражаны    ¦
¦        ¦2. Пропуск працяжнiка ¦назоўнiкам у назоўным склоне,  ¦
¦        ¦на месцы нулявой    ¦стаiць часцiца [не]:      ¦
¦        ¦звязкi:        ¦Я _ чалавек. Кажан _ не птушка. ¦
¦        ¦Плошча поля _ 20    ¦                ¦
¦        ¦гектараў.       ¦                ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦У выпадку, калi дапускаюцца варыянты ўжывання цi неўжывання працяжнiка, ¦
¦любое адхiленне ад нормы можна не браць у разлiк пры выстаўленнi адзнакi.¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦3. Знакi    ¦1. Пропуск коскi памiж ¦1. Пастаноўка лiшняй коскi   ¦
¦прыпынку пры  ¦аднароднымi членамi  ¦памiж аднароднымi членамi:   ¦
¦аднародных   ¦(акрамя пастаноўкi   ¦Пажар заўважылi<,> як з баракаў,¦
¦членах     ¦коскi памiж      ¦так i з пасёлка.        ¦
¦        ¦неаднароднымi     ¦Я ўсмiхаюся<,> i вясне, i сонцу,¦
¦        ¦азначэннямi):     ¦i дожджыку.           ¦
¦        ¦Згiнулi сцюжы_ марозы_ ¦2. Ужыванне коскi памiж     ¦
¦        ¦мяцелiцы.       ¦неаднароднымi азначэннямi:   ¦
¦        ¦2. Пропуск двукроп'я цi¦Насталi кароткiя<,> летнiя ночы.¦
¦        ¦працяжнiка для     ¦А пад бэзам раслi высокiя<,>  ¦
¦        ¦аддзялення аднародных ¦чырвоныя вяргiнi.        ¦
¦        ¦членаў ад       ¦3. Няправiльны выбар      ¦
¦        ¦абагульняльных слоў:  ¦двукроп'я            ¦
¦        ¦У хаце не было нiкога_ ¦цi працяжнiка пры абагульняльных¦
¦        ¦нi старых, нi малых.  ¦словах:             ¦
¦        ¦Будынак, парк i    ¦Мы з талентамi ўсе <-> i лекар, ¦
¦        ¦агароджа _ было ўсе  ¦i пажарнiк, i слуцкi хлебасей. У¦
¦        ¦слаўна i прыгожа.   ¦нас i цыбуля, i сала, i     ¦
¦        ¦            ¦бульба<:> усё ёсць.       ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦4. Знакi    ¦Пропуск знака для   ¦1. Няправiльны выбар знака   ¦
¦прыпынку пры  ¦выдзялення зваротка:  ¦прыпынку пры зваротках у    ¦
¦зваротках    ¦Я помню летнiя часiны ¦выпадках, калi эмацыянальнасць ¦
¦        ¦i вас _ [грыбныя]   ¦выказвання падкрэслiваецца   ¦
¦        ¦[баравiны!]      ¦лексiчна:            ¦
¦        ¦Тужыць_ [браток]_ не  ¦"Алесь. Уцякай хутчэй!" -    ¦
¦        ¦маем часу!       ¦[загаласiў] сусед.       ¦
¦        ¦[Мой сынок]_ Усмiхайся,¦2. Пастаноўка лiшняй коскi   ¦
¦        ¦шчаслiвыя песнi спявай!¦пасля часцiцы [о] пры зваротку: ¦
¦        ¦            ¦О<,> [родны край], не дай    ¦
¦        ¦            ¦забыцца аб радасцi сустрэчы.  ¦
¦        ¦            ¦3. Пропуск косак для выдзялення ¦
¦        ¦            ¦паясняльных слоў да зваротка пры¦
¦        ¦            ¦iх раздзяленнi:         ¦
¦        ¦            ¦[Мая рыбка], спi _ [залатая]!  ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦5. Знакi    ¦Пропуск знака прыпынку ¦Няправiльны выбар знакаў    ¦
¦прыпынку пры  ¦для выдзялення найбольш¦прыпынку для выдзялення пабочных¦
¦пабочных словах ¦ужывальных пабочных  ¦i ўстаўных канструкцый:     ¦
¦i сказах    ¦слоў, сказаў:     ¦Хлопцы<,> [a iх было чалавек  ¦
¦        ¦[Словам]_ сабралiся  ¦восем]<,> дружна запляскалi   ¦
¦        ¦выходзiць удвух.    ¦Сцёпку.             ¦
¦        ¦Спрадвеку_ [як людзi] ¦                ¦
¦        ¦[сцвярджаюць]_ праз бор¦                ¦
¦        ¦гасцiнец ляжаў.    ¦                ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦6. Знакi    ¦Памылкi, звязаныя з  ¦1. Пропуск другой коскi для  ¦
¦прыпынку пры  ¦выдзяленнем знакамi  ¦выдзялення адасобленага члена  ¦
¦адасобленых   ¦прыпынку адасобленых  ¦сказа перад злучнiкам i (цi   ¦
¦членах сказа  ¦членаў сказа (акрамя  ¦пасля яго), якi спалучае    ¦
¦        ¦зваротаў з як):    ¦аднародныя члены:        ¦
¦        ¦Полымем палае дол_   ¦Сонца апусцiлася зусiм нiзка i_ ¦
¦        ¦[зарослы пералескамi]. ¦[стамiўшыся], начало хiлiцца на ¦
¦        ¦[Здзiўлены]_ я паволi ¦захад.             ¦
¦        ¦ўстаю з лаўкi.     ¦2. Пропуск адасаблення     ¦
¦        ¦Час ад часу блiскала  ¦адзiночных дзеепрыслоўяў:    ¦
¦        ¦маланка_ [асвятляючы] ¦Раз-пораз стукалi_ [падаючы]_  ¦
¦        ¦[паплавы].       ¦спiлаваныя дрэвы.        ¦
¦        ¦            ¦3. Адасабленне акалiчнасцей,  ¦
¦        ¦            ¦выражаных адзiночнымi      ¦
¦        ¦            ¦дзеепрыслоўямi, якiя сваiм   ¦
¦        ¦            ¦значэннем наблiжаюцца да    ¦
¦        ¦            ¦прыслоўяў спосабу дзеяння цi  ¦
¦        ¦            ¦часу:              ¦
¦        ¦            ¦Лена бегла<,> не азiраючыся.  ¦
¦        ¦            ¦4. Адсутнасць знакаў прыпынку  ¦
¦        ¦            ¦для выдзялення адасобленых   ¦
¦        ¦            ¦акалiчнасцей, выражаных     ¦
¦        ¦            ¦назоўнiкамi з прыназоўнiкамi  ¦
¦        ¦            ¦дзякуючы, адпаведна, насуперак, ¦
¦        ¦            ¦у адпаведнасцi з, са згоды i  ¦
¦        ¦            ¦iншымi са значэннем прычыны,  ¦
¦        ¦            ¦умовы, уступкi, спосабу дзеяння:¦
¦        ¦            ¦Нягледзячы на трывожны час_   ¦
¦        ¦            ¦рынак жыў сваiм звычайным    ¦
¦        ¦            ¦жыццём.             ¦
¦        ¦            ¦У адпаведнасцi з законам_ кожны ¦
¦        ¦            ¦мае права на працу.       ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦7. Знакi    ¦Пропуск косак пры   ¦                ¦
¦прыпынку пры  ¦выдзяленнi       ¦                ¦
¦ўдакладняльных ¦ўдакладняльных     ¦                ¦
¦акалiчнасцях  ¦акалiчнасцей месца i  ¦                ¦
¦месца i часу  ¦часу:         ¦                ¦
¦        ¦За дваром_       ¦                ¦
¦        ¦[на бярозах]_ была   ¦                ¦
¦        ¦пасека.        ¦                ¦
¦        ¦На другi дзень_    ¦                ¦
¦        ¦[зранку]_ па вёсцы   ¦                ¦
¦        ¦пранеслася чутка пра  ¦                ¦
¦        ¦дзiўнае здарэнне.   ¦                ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦8. Знакi    ¦1. Памылкi ў пропуску ¦1. Пастаноўка лшнiх двукоссяў, ¦
¦прыпынку ў   ¦знакаў для выдзялення ¦коскi замест кропкi пасля слоў ¦
¦сказах з простай¦простай мовы:     ¦аўтара, што разрываюць простую ¦
¦мовай      ¦_[Сцяпанка], - сказаў ¦мову, якая складаецца      ¦
¦        ¦чалавек, - [iдзi    ¦з разнатыпных па мэце выказвання¦
¦        ¦пасядзiў цяньку]_.   ¦i iнтанацыi сказаў,       ¦
¦        ¦2. Памылкi ў пропуску ¦замена двукроп'я кропкай цi   ¦
¦        ¦знакаў для аддзялення ¦коскай пасля слоў аўтара, у якiх¦
¦        ¦простай мовы ад слоў  ¦ёсць указанне на працяг простай ¦
¦        ¦аўтара, а таксама   ¦мовы, парушэнне паслядоўнасцi  ¦
¦        ¦знакаў у канцы простай ¦размяшчэння знакаў пры iх    ¦
¦        ¦мовы:         ¦спалучэннi.           ¦
¦        ¦"Гэй, паромшчык!_ нехта¦2. Памылковы выбар знака    ¦
¦        ¦гучна клiкаў з другога ¦прыпынку пры простай мове:   ¦
¦        ¦берага.        ¦Стораж загадаў: ["Пакiньце]   ¦
¦        ¦Пропуск аднаго з парных¦памяшканне!"]<,> i выключыў   ¦
¦        ¦знакаў цi некалькiх  ¦святло.             ¦
¦        ¦лiчацца за адну    ¦                ¦
¦        ¦памылку.        ¦                ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦9. Знакi    ¦Пропуск коскi для раз- ¦Пастаноўка лiшняй коскi ў    ¦
¦прыпынку ў   ¦дзялення частак    ¦складаназлучаным сказе з    ¦
¦складаназлучаным¦складаназлучанага   ¦агульным даданым членам або   ¦
¦сказе      ¦сказа:         ¦агульным пабочным словам цi   ¦
¦        ¦Палiвае стэпы дожджык ¦часцiцай:            ¦
¦        ¦бойкi_ [ды] шумяць   ¦[Праз нейкi час] вецер разагнаў ¦
¦        ¦высокiя пшанiцы.    ¦хмары<,> i дождж сцiх.     ¦
¦        ¦            ¦[Толькi] верхавiны соснаў    ¦
¦        ¦            ¦гулi<,> ды шалясцелi асiны.   ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦10. Знакi    ¦1. Пропуск знака    ¦                ¦
¦прыпынку ў   ¦прыпынку для выдзялення¦                ¦
¦складаназалежных¦даданай часткi:    ¦                ¦
¦сказах     ¦Мы пайшлi туды_    ¦                ¦
¦        ¦[адкуль чулася песня]. ¦                ¦
¦        ¦2. Пастаноўка коскi  ¦                ¦
¦        ¦перад злучнiкам [i],  ¦                ¦
¦        ¦якi спалучае аднародныя¦                ¦
¦        ¦даданыя часткi ў    ¦                ¦
¦        ¦складаназалежным сказе:¦                ¦
¦        ¦Чуваць было, [як]   ¦                ¦
¦        ¦цвыркае конiк у    ¦                ¦
¦        ¦траве<,> i [як] гулка ¦                ¦
¦        ¦стукае дзяцел.     ¦                ¦
+----------------+-----------------------+--------------------------------+
¦11. Знакi    ¦1. Пропуск знака для  ¦                ¦
¦прыпынку ў   ¦раздзялення частак   ¦                ¦
¦бяззлучнiкавых ¦бяззлучнiкавага    ¦                ¦
¦складаных сказах¦складанага сказа:   ¦                ¦
¦        ¦Цвiтуць лугi_ ўздымае ¦                ¦
¦        ¦жыта каласы.      ¦                ¦
¦        ¦Падрасцеш вялiкi_   ¦                ¦
¦        ¦раскажу тады.     ¦                ¦
¦        ¦Усе бачылi_ яна i   ¦                ¦
¦        ¦прыгожая, i ўдалая.  ¦                ¦
¦        ¦2. Памылковы выбар   ¦                ¦
¦        ¦знака памiж часткамi  ¦                ¦
¦        ¦бяззлучнiкавага    ¦                ¦
¦        ¦складанага сказа:   ¦                ¦
¦        ¦Алесь зразумеў -    ¦                ¦
¦        ¦нервовасць Кастуся   ¦                ¦
¦        ¦можа сапсаваць справу. ¦                ¦
¦        ¦Слова сказаў: сякераю ¦                ¦
¦        ¦адсек.         ¦                ¦
-----------------+-----------------------+---------------------------------

3.2. Ацэнка вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў па вучэбным прадмеце "Беларуская лiтаратура"


Плануемыя вынiкi навучання ў прадметна-дзейнаснай форме вызначаны вучэбнымi праграмамi ў адпаведнасцi з патрабаваннямi адукацыйнага стандарта па вучэбным прадмеце "Беларуская лiтаратура". Падрыхтоўка вучняў прадугледжвае фармiраванне: тэарэтыка-лiтаратурных i гiсторыка-лiтаратурных ведаў; чытацкiх уменняў; сiстэмы эмацыянальна-каштоўнасных адносiн; вопыту лiтаратурна-творчай дзейнасцi.

Вынiкi вучэбнай дзейнасцi вучняў па беларускай лiтаратуры ацэньваюцца па наступных параметрах:

змястоўнасць i глыбiня вуснага i пiсьмовага выказвання, якiя адлюстроўваюць якасць успрымання i разумення мастацкага твора, сфармiраванасць аналiтычных i маўленчых уменняў, здольнасць выкарыстоўваць iх на практыцы, самастойнасць ацэнак падзей i характараў у мастацкiх творах, iх аргументаванасць;

выразнасць чытання на памяць;

тэхнiка чытання незнаёмага тэксту.

Паўрочны кантроль вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў ажыццяўляецца ў вуснай i пiсьмовай формах цi ў iх спалучэннi шляхам правядзення iндывiдуальнага, групавога, франтальнага апытанняў з выкарыстаннем пытанняў i заданняў, змешчаных у падручнiках, вучэбных, вучэбна-метадычных дапаможнiках, а таксама iншых спосабаў кантролю.

Працуючы над тэкстам мастацкага твора згодна з пытаннямi i заданнямi падручнiка, настаўнiк выпраўляе сэнсавыя, а таксама маўленчыя i граматычныя памылкi ў адказе вучня. Аналiтычныя пытаннi падручнiка могуць быць прапанаваны для пiсьмовага адказу пасля абмеркавання iх на папярэднiх уроках.

Пры ацэньваннi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў улiчваюцца iх узроставыя асаблiвасцi i магчымасцi.

Тэматычны кантроль вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў ажыццяўляецца ў вуснай i пiсьмовай формах цi ў iх спалучэннi.

Пры ацэнцы вусных адказаў i пiсьмовых работ вучняў (разгорнуты адказ на пытанне, пераказ, аповед пра героя i iнш.) улiчваюцца:

разуменне ўзаемасувязi падзей, учынкаў, характараў персанажаў i важнейшых сродкаў iх паказу (у адпаведнасцi з патрабаваннямi праграмы);

правiльнасць i матываванасць адбору эпiзодаў, малюнкаў, дэталяў для вырашэння пастаўленай настаўнiкам задачы;

кампазiцыйная стройнасць i логiка пабудовы адказу;

моўная пiсьменнасць, культура вымаўлення (захаванне арфаэпiчных i акцэнталагiчных нормаў; правiльнае iнтанаванне).

Заахвочваюцца самастойнасць думкi вучняў, аргументаванасць i пераканаўчасць довадаў, арыгiнальнасць падыходаў да вырашэння задачы, эмацыянальнасць адказу, выразнасць i вобразнасць мовы.

Ацэнкай вусных адказаў i пiсьмовых работ па лiтаратуры неабходна заахвочваць глыбокае, iндывiдуальна-асобаснае ўспрыманне лiтаратуры як мастацтва слова.


Ацэнка вуснага i пiсьмовага выказвання


----+----------------------------------------------------------------------
¦Бал¦       Паказчыкi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi       ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Тэкст лiтаратурнага твора прачытаны часткова. Вучань мае вельмi   ¦
¦  ¦прыблизнае ўяўленне пра яго змест. Пастаўленыя пытаннi не асэн-   ¦
¦  ¦соўваюцца. Вiдавочная абмежаванасць слоўнiкавага запасу, неразвiтасць¦
¦  ¦мовы, наяўнасць шматлiкiх граматычных, лексiчных, арфаэпiчных памылак¦
¦  ¦(больш за 8)                             ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Тэкст прачытаны фрагментарна, спасцiгнуты на элементарным узроўнi.  ¦
¦  ¦Навыкi пераказу тэксту адсутнiчаюць. Мова неразвитая, са шматлiкiмi ¦
¦  ¦маўленчымi памылкамi (7 - 8)                     ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Твор прачытаны, эмацыянальна ўспрыняты, але ўзнаўленне зместу    ¦
¦  ¦неўсвядомленае, фрагментарнае: вучань не бачыць сувязi памiж эпiзодам¦
¦  ¦i характарам героя, не разумее агульнага пафасу твора. Мова     ¦
¦  ¦невыразная, з вялiкай колькасцю маўленчых памылак (6 - 7)      ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Лiтаратурны твор эмацыянальна перажываецца, эмацыянальна ацэньваецца ¦
¦  ¦на ўзроўнi "падабаецца - не падабаецца". Вучэбны матэрыял узнаўляецца¦
¦  ¦неўсвядомлена. Мова аднастайная, са значнай колькасцю памылак (5 - 6)¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Твор эмацыянальна перажываецца i асэнсоўваецца са спробай ацанiць  ¦
¦  ¦характары i сiтуацыi па маральных крытэрыях. Цiкавасць да маральнага ¦
¦  ¦аспекту ўчынкаў i паводзiн герояў. Спроба спасцiгнуць вобразны лад  ¦
¦  ¦твора, аўтарскiя адносiны да герояў i падзей пры адсутнасцi     ¦
¦  ¦аналiтычных уменняў. Змест твора пераказваецца ўсвядомлена. Мова   ¦
¦  ¦невыразная, з памылкамi (4 - 5)                   ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Дастаткова поўнае разуменне i асэнсаванне лiтаратурнага твора на фоне¦
¦  ¦эмацыянальнага перажывання сiтуацыi са спробай абгрунтаванай ацэнкi ¦
¦  ¦падзей i характараў па маральных крытэрыях. Сустракаюцца 3 - 4    ¦
¦  ¦маўленчыя памылкi                          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Валоданне тэкстам, эмацыянальна-маральныя ацэнкi характараў i    ¦
¦  ¦сiтуацый з улiкам кампазiцыйнай будовы твора (роля пейзажу, партрэта,¦
¦  ¦моўнай характарыстыкi i iнш.). Дапускаюцца 2 - 3 маўленчыя памылкi  ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Разуменне праблематыкi лiтаратурнага твора. Свабоднае валоданне   ¦
¦  ¦тэкстам, ужыванне цытат з яго для падмацавання сваiх меркаванняў.  ¦
¦  ¦Самастойнасць ацэнкi стандартных сiтуацый па маральных крытэрыях з  ¦
¦  ¦улiкам кампазiцыйнай будовы твора (асэнсаванне iдэйна-кампазiцыйнай ¦
¦  ¦ролi эпiзоду). Дапускаюцца 1 - 2 маўленчыя памылкi          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Уменне аналiзаваць характар лiтаратурнага героя ў святле пастаўленай ¦
¦  ¦аўтарам праблемы, з улiкам жанравай i стылёвай спецыфiкi мастацкага ¦
¦  ¦твора. Самастойнасць у ацэнцы нестандартных сiтуацый, характараў,  ¦
¦  ¦абгрунтаванасць меркаванняў. Дапускаюцца 1 - 2 маўленчыя памылкi,  ¦
¦  ¦якiя выпраўляюцца самiм вучнем                    ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Уменне аналiзаваць лiтаратурны твор, выяўляць яго праблематыку,   ¦
¦  ¦iдэйны сэнс; уменне праводзiць лiтаратурныя аналогii i супастаўленнi.¦
¦  ¦Уменне бачыць сувязь памiж характарамi ў вобразнай сiстэме твора,  ¦
¦  ¦памiж сiстэмай вобразаў i кампазiцыйнай пабудовай твора з мэтай   ¦
¦  ¦высвятлення аўтарскай канцэпцыi жыцця i асобы. Адсутнасць маўленчых ¦
¦  ¦памылак. Творчы падыход пры выкананнi задання            ¦
----+----------------------------------------------------------------------

Ацэнка выразнага чытання на памяць


----+----------------------------------------------------------------------
¦Бал¦       Паказчыкi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi       ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Фрагментарнае ўзнаўленне тэксту, са шматлiкiмi арфаэпiчнымi памылкамi¦
¦  ¦(больш за 7)                             ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Фрагментарнае ўзнаўленне тэксту. Чытанне манатоннае, з арфаэпiчнымi ¦
¦  ¦памылкамi (6 - 7)                          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Няпоўнае ўзнаўленне тэксту. Узнаўленне тэксту са шматлiкiмi памылкамi¦
¦  ¦(5 - 6). Слабае iнтанаванне, без адчування аўтарскага настрою    ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Няпоўнае ўзнаўленне тэксту. Чытанне з 4 - 5 памылкамi. Спробы    ¦
¦  ¦эмацыянальна адгукацца на перажываннi, увасобленыя ў мастацкiм тэксце¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Чытанне з 2 - 3 памылкамi. Спробы эмацыянальна ўключыцца ў маральна- ¦
¦  ¦этычную сiтуацыю перажывання i перадаць голасам настрой       ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Чытанне з 1 - 2 памылкамi. Спробы ўзнавiць голасам i iнтанацыяй   ¦
¦  ¦перажываннi лiрычнага героя                     ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Выразная дыкцыя пры добрым веданнi тэксту (1 - 2 запiнкi). Спроба  ¦
¦  ¦ўзнаўлення эмацыянальнага напружання тэксту             ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Добрае веданне тэксту. Аўтарская iнтанацыя перададзена правiльна.  ¦
¦  ¦Узнаўленне эмацыянальнага напружання тэксту             ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Поўнае веданне тэксту. Спробы самастойнай iнтэрпрэтацыi аўтарскай  ¦
¦  ¦пазiцыi                               ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Бездакорнае веданне тэксту. Выразнае чытанне на аснове самастойнай  ¦
¦  ¦iнтэрпрэтацыi аўтарскай пазiцыi                   ¦
----+----------------------------------------------------------------------

Ацэнка тэхнiкi чытання (для V - VIII класаў) <*>


--------------------------------

<*> Хуткасць чытання не ўлiчваецца.


Пры ацэнцы вынiкаў вучэбнай дзейнасцi вучняў улiчваецца характар дапушчаных iстотных i неiстотных памылак.


----+----------------------------------------------------------------------
¦Бал¦       Паказчыкi ацэнкi вынiкаў вучэбнай дзейнасцi       ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Чытанне па складах або чытанне паасобных слоў без захавання iнтанацыi¦
¦  ¦сказа i без улiку знакаў прыпынку                  ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Чытанне па словах, з памылкамi ў канчатках, без захавання iнтанацыi ¦
¦  ¦сказа i без улiку знакаў прыпынку (неасэнсаванае чытанне)      ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Чытанне па словазлучэннях, з памылкамi ў нацiсках слоў i няправiльным¦
¦  ¦лагiчным нацiскам                          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Чытанне па словазлучэннях. Слабае асэнсаванне тэксту, невыразная   ¦
¦  ¦iнтанацыя                              ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Недастаткова асэнсаванае чытанне па фразах без неабходнай iнтанацыi ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Асэнсаванае фразавае чытанне з захаваннем сэнсавых паўз. Наяўнасць 2 ¦
¦  ¦- 3 нязначных арфаэпiчных памылак                  ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Беглае фразавае чытанне, асэнсаванае, з захаваннем сэнсавых паўз i  ¦
¦  ¦iнтанацыi сказа. Наяўнасць 1 - 2 нязначных арфаэпiчных памылак    ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Свабоднае чытанне з захаваннем арфаэпiчных норм. Дапускаецца 1    ¦
¦  ¦арфаэпiчная памылка, якая самастойна выпраўляецца вучнем       ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Чытанне выразнае. Арфаэпiчныя памылкi адсутнiчаюць          ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦10 ¦Выразнае, iнтанацыйна багатае чытанне тэксту з захаваннем арфаэпiчных¦
¦  ¦норм                                 ¦
----+----------------------------------------------------------------------

Апiсанне характару памылак


------------+--------------+--------------------+--------------------------
¦ Характар ¦  Тэхнiка  ¦Выразнае чытанне на ¦  Вуснае i пiсьмовае  ¦
¦ памылак ¦  чытання  ¦    памяць    ¦    выказванне    ¦
+-----------+--------------+--------------------+-------------------------+
¦Неiстотныя ¦Адзiнкавыя  ¦Няправiльна     ¦Недастатковая      ¦
¦памылкi  ¦памылкi ў   ¦пастаўлены лагiчны ¦аргументацыя свайго   ¦
¦(адзнака  ¦нацiсках i  ¦нацiск пры агульным ¦пункта гледжання на   ¦
¦можа быць ¦вымаўленнi  ¦правiльным     ¦сiтуацыю i характар у  ¦
¦знiжана на ¦асобных слоў ¦iнтанаваннi i добрым¦лiтаратурным творы    ¦
¦1 бал)   ¦пры беглым  ¦веданнi тэксту   ¦             ¦
¦      ¦асэнсаваным  ¦          ¦             ¦
¦      ¦чытаннi    ¦          ¦             ¦
+-----------+--------------+--------------------+-------------------------+
¦Iстотныя  ¦Абцяжаранае  ¦Манатоннасць.    ¦1. Кепскае веданне    ¦
¦памылкi  ¦пафразавае  ¦Адсутнасць     ¦тэксту мастацкага    ¦
¦(адзнака  ¦чытанне, калi ¦неабходнага ўзроўню ¦твора (з чужых слоў   ¦
¦можа быць ¦не      ¦дыкцыi i невыразнае ¦цi пераказаў, неразуменне¦
¦знiжана на ¦асэнсоўваецца ¦вымаўленне     ¦прачытанага),      ¦
¦2 - 3 балы)¦сувязь памiж ¦канчаткаў.     ¦што выяўляецца:     ¦
¦      ¦сказамi    ¦Недарэчныя паўзы цi ¦а) у блытаннi iмёнаў   ¦
¦      ¦       ¦паскарэнне тэмпу  ¦герояў, падобных     ¦
¦      ¦       ¦чытання.      ¦сiтуацый, месца дзеяння ¦
¦      ¦       ¦Неадэкватная    ¦i да т.п.;        ¦
¦      ¦       ¦iнтанацыя пры    ¦б) у прыпiсваннi слоў  ¦
¦      ¦       ¦перадачы знакаў   ¦цi ўчынкаў iншаму    ¦
¦      ¦       ¦прыпынку      ¦лiтаратурнаму герою;   ¦
¦      ¦       ¦          ¦в) у зруху падзей па   ¦
¦      ¦       ¦          ¦часе;          ¦
¦      ¦       ¦          ¦г) у неразуменнi     ¦
¦      ¦       ¦          ¦прычынна-вынiковых    ¦
¦      ¦       ¦          ¦сувязей.         ¦
¦      ¦       ¦          ¦2. Замена аналiзу    ¦
¦      ¦       ¦          ¦тэксту яго пераказам.  ¦
¦      ¦       ¦          ¦3. Няўменне асэнсаваць  ¦
¦      ¦       ¦          ¦сувязь характараў з   ¦
¦      ¦       ¦          ¦сюжэтам i кампазiцыяй  ¦
¦      ¦       ¦          ¦лiтаратурнага твора   ¦
------------+--------------+--------------------+--------------------------

Пры правядзеннi выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце "Беларуская лiтаратура" адказ вучня на кожнае пытанне экзаменацыйнага бiлета ацэньваецца асобна.

Вынiковая адзнака вызначаецца як сярэдняе арыфметычнае адзнак, выстаўленых за адказ на кожнае з пытанняў экзаменацыйнага бiлета.


3.3. Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному предмету "Русский язык"


Обучение русскому языку как учебному предмету призвано обеспечить усвоение учащимися знаний основ науки о языке, закономерностей и правил его функционирования, формирование культуры устной и письменной речи.

Планируемые результаты обучения в предметно-деятельностной форме определены учебными программами в соответствии с требованиями образовательного стандарта по учебному предмету "Русский язык".

В соответствии с заданным содержанием и объемом лингвистических и речевых знаний, умений и навыков контролю и оценке подлежат уровни:

усвоения теоретического материала;

сформированности учебно-языковых и нормативных (произносительных, грамматических, орфографических, пунктуационных) умений и навыков;

сформированности коммуникативных умений и навыков.


Оценка устного ответа


Развернутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на предложенную тему, показывать умение учащегося применять определения языковых понятий и соблюдать нормы русского литературного языка.

При оценке ответа прежде всего учитываются:

1) степень осознанности изученного;

2) подтверждение теоретических сведений примерами;

3) полнота ответа;

4) фактическая точность;

5) правильность речи;

6) логичность и точность речи.


Критерии и показатели оценки устного ответа


-----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+---------------
¦  ¦          ¦Подтверждение ¦       ¦         ¦  Логичность  ¦       ¦
¦Балл¦  Осознанность   ¦теоретических ¦  Полнота  ¦  Фактическая  ¦  и точность  ¦ Правильность ¦
¦  ¦          ¦  сведений  ¦       ¦  точность   ¦    речи    ¦   речи   ¦
¦  ¦          ¦ примерами  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 1 ¦Воспроизводит    ¦Примеры    ¦Отрывочно   ¦При       ¦Излагает     ¦Речь изобилует¦
¦  ¦материал      ¦привести не  ¦воспроизводит ¦воспроизведении ¦беспорядочно   ¦ошибками   ¦
¦  ¦неосознанно     ¦может     ¦незначительную¦материала делает ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦часть     ¦ошибки в     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦материала   ¦формулировках  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦определений и  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правил,     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦искажающие их  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦смысл      ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 2 ¦Не может      ¦Примеры    ¦Воспроизводит ¦При       ¦Излагает     ¦Делает    ¦
¦  ¦обосновать своих  ¦привести   ¦незначительную¦воспроизведении ¦непоследовательно ¦многочисленные¦
¦  ¦суждений      ¦не может   ¦часть     ¦материала делает ¦         ¦речевые    ¦
¦  ¦          ¦       ¦материала   ¦ошибки в     ¦         ¦ошибки; не  ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦формулировках  ¦         ¦исправляет при¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦определений и  ¦         ¦указании на  ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правил      ¦         ¦них      ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 3 ¦Не может      ¦В приведении ¦Воспроизводит ¦При       ¦Излагает     ¦Делает    ¦
¦  ¦доказательно    ¦примеров   ¦материал   ¦воспроизведении ¦непоследовательно ¦незначительное¦
¦  ¦обосновать свои   ¦затрудняется ¦частично   ¦материала    ¦         ¦количество  ¦
¦  ¦суждения      ¦       ¦       ¦допускает в   ¦         ¦речевых    ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦определении   ¦         ¦ошибок; не  ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦понятий и    ¦         ¦исправляет при¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦формулировке   ¦         ¦указании на  ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правил      ¦         ¦них      ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦неточности,   ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦которые не может ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦исправить при  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦указании на них ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 4 ¦Демонстрирует    ¦В приведении ¦Воспроизводит ¦При       ¦Излагает с    ¦Делает речевые¦
¦  ¦понимание основных ¦большей части ¦материал в  ¦воспроизведении ¦нарушениями    ¦ошибки,    ¦
¦  ¦положений, без   ¦примеров   ¦неполном   ¦материала    ¦последовательности¦которые    ¦
¦  ¦глубокого и     ¦затрудняется ¦объеме    ¦допускает в   ¦         ¦исправляет при¦
¦  ¦доказательного   ¦       ¦       ¦определении   ¦         ¦помощи учителя¦
¦  ¦обоснования     ¦       ¦       ¦понятий и    ¦         ¦       ¦
¦  ¦суждений      ¦       ¦       ¦формулировке   ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правил недочеты, ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦которые не может ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦исправить при  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦указании на них ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 5 ¦Демонстрирует    ¦Теоретические ¦Воспроизводит ¦При       ¦Излагает с    ¦Делает речевые¦
¦  ¦понимание отдельных ¦сведения   ¦основные   ¦воспроизведении ¦определенной   ¦ошибки,    ¦
¦  ¦положений, но    ¦подкрепляет  ¦положения   ¦материла     ¦точностью, но с  ¦которые    ¦
¦  ¦недостаточно    ¦примерами из ¦       ¦допускает в   ¦недочетами в   ¦исправляет  ¦
¦  ¦обосновывает свои  ¦учебника без ¦       ¦формулировках  ¦последовательности¦самостоятельно¦
¦  ¦суждения      ¦обоснования  ¦       ¦определений и  ¦изложения     ¦или с помощью ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правил недочеты, ¦         ¦наводящих   ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦большую часть  ¦         ¦вопросов   ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦которых не может ¦         ¦учителя    ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦исправить при  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦указании на них ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 6 ¦Знает и понимает  ¦Теоретические ¦Воспроизводит ¦При изложении  ¦Излагает в    ¦Допускает   ¦
¦  ¦большую часть    ¦сведения   ¦большую часть ¦материала дает  ¦основном в    ¦отдельные   ¦
¦  ¦материала      ¦подкрепляет  ¦материала   ¦определения и  ¦соответствии с  ¦речевые ошибки¦
¦  ¦          ¦примерами из ¦       ¦формулирует   ¦требованиями   ¦       ¦
¦  ¦          ¦учебника   ¦       ¦правила, допуская¦логичности и   ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦погрешности,   ¦точности     ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦которые     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦исправляет при  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦помощи учителя  ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 7 ¦Знает и понимает  ¦Теоретические ¦Воспроизводит ¦Излагает     ¦Излагает в целом в¦Допускает   ¦
¦  ¦материал, может   ¦сведения   ¦материал в  ¦теоретический  ¦соответствии с  ¦отдельные   ¦
¦  ¦обосновать свои   ¦подкрепляет  ¦целом     ¦материал, точно ¦требованиями   ¦речевые    ¦
¦  ¦суждения      ¦примерами из ¦       ¦воспроизводя   ¦логичности и   ¦недочеты   ¦
¦  ¦          ¦учебника   ¦       ¦определения и  ¦точности     ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правила;     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦допускает    ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦несущественные  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦ошибки      ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦содержательного ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦характера,    ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦которые     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦исправляет с   ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦помощью наводящих¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦вопросов учителя ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 8 ¦Демонстрирует    ¦Теоретические ¦Воспроизводит ¦Излагает     ¦Излагает с    ¦Допускает   ¦
¦  ¦полное понимание  ¦сведения   ¦материал   ¦теоретический  ¦достаточной    ¦единичные   ¦
¦  ¦учебного материала, ¦иллюстрирует ¦       ¦материал с    ¦логичностью и   ¦речевые    ¦
¦  ¦умение       ¦примерами из ¦       ¦несущественными, ¦точностью     ¦недочеты   ¦
¦  ¦аргументированно  ¦учебника и  ¦       ¦самостоятельно  ¦         ¦       ¦
¦  ¦излагать его    ¦самостоятельно¦       ¦исправляемыми  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦подобранными ¦       ¦ошибками     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦единичными  ¦       ¦содержательного ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦примерами   ¦       ¦характера;    ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦точно      ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦воспроизводит  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦определения и  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦       ¦       ¦правила     ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 9 ¦Демонстрирует    ¦Теоретические ¦Полностью   ¦Правильно    ¦Излагает в    ¦Допускает   ¦
¦  ¦высокую степень   ¦сведения   ¦воспроизводит ¦излагает     ¦соответствии с  ¦единичные и  ¦
¦  ¦осознанности    ¦иллюстрирует ¦материал   ¦теоретический  ¦требованиями   ¦незначительные¦
¦  ¦материала, умение  ¦как примерами ¦       ¦материал, точно ¦логичности и   ¦речевые    ¦
¦  ¦аргументированно  ¦из учебника, ¦       ¦воспроизводит  ¦точности     ¦недочеты   ¦
¦  ¦излагать его    ¦так и     ¦       ¦определения и  ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦самостоятельно¦       ¦правила     ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦подобранными ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦примерами   ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
+----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+--------------+
¦ 10 ¦Излагает свободно, ¦Теоретические ¦Исчерпывающе ¦Правильно    ¦Излагает в полном ¦Речевых    ¦
¦  ¦с высокой степенью ¦сведения   ¦воспроизводит ¦излагает     ¦соответствии с  ¦недочетов не ¦
¦  ¦осознанности и   ¦иллюстрирует ¦материал   ¦материал, точно ¦требованиями   ¦допускает   ¦
¦  ¦аргументированности,¦как примерами ¦       ¦воспроизводит  ¦логичности и   ¦       ¦
¦  ¦делая        ¦из учебника, ¦       ¦определения и  ¦точности     ¦       ¦
¦  ¦самостоятельные   ¦так и     ¦       ¦правила     ¦         ¦       ¦
¦  ¦выводы и обобщения ¦самостоятельно¦       ¦         ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦подобранными ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
¦  ¦          ¦примерами   ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----+--------------------+--------------+--------------+-----------------+------------------+---------------

Оценка степени сформированности учебно-языковых умений и навыков


Сформированность учебно-языковых умений и навыков проверяется посредством практических заданий на основе языковой теории.


Критерии и показатели оценки степени сформированности учебно-языковых умений и навыков


-----+---------------------------------------------------------------------
¦Балл¦       Показатели оценки степени сформированности       ¦
¦  ¦         учебно-языковых умений и навыков         ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Узнает предъявленные в готовом виде языковые явления        ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦Различает изученные языковые явления; неосознанно выполняет     ¦
¦  ¦простейшие задания                         ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦Выделяет среди других изученные языковые явления, указывает их   ¦
¦  ¦отдельные признаки; выполняет простейшие задания          ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦Распознает изученные языковые явления по отдельным признакам;    ¦
¦  ¦выполняет несложные задания по образцу               ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦Осознанно различает изученные языковые явления на основе      ¦
¦  ¦совокупности их признаков; выполняет задания по образцу       ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦Осознанно различает изученные языковые явления на основе сравнения и¦
¦  ¦сопоставления с другими явлениями; свободно выполняет задания по  ¦
¦  ¦образцу                               ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦Анализирует и систематизирует языковой материал; выполняет задания ¦
¦  ¦по аналогии                             ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦Свободно анализирует и систематизирует языковой материал с учетом  ¦
¦  ¦причинно-следственных связей между явлениями; выполняет задания   ¦
¦  ¦аналитико-синтетического характера                 ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Выполняет действия с языковым материалом на основе обобщения и   ¦
¦  ¦систематизации; выполняет задания на трансформацию языкового    ¦
¦  ¦материала                              ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Безупречно выполняет действия со сложным языковым материалом,    ¦
¦  ¦демонстрируя высокий уровень знаний, умений, навыков        ¦
-----+---------------------------------------------------------------------

Оценка степени сформированности правописных (орфографических и пунктуационных) умений и навыков


Проверка орфографической и пунктуационной грамотности осуществляется с помощью диктанта (словарного, текстового), творческих работ (сочинений, изложений) и тестовых заданий. С их помощью проверяются умения:

по орфографии:

правильно писать слова с изученными орфограммами;

по пунктуации:

расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами.

Для проверки умения правильно писать слова с изученными орфограммами используется словарный диктант.

Количество слов в словарном диктанте для каждого класса регламентируется Инструкцией о порядке формирования культуры устной и письменной речи в общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь.


Критерии оценки словарного диктанта


-----+---------------------------------------------------------------------
¦Балл¦             Количество ошибок             ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦7 и более                              ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦6                                  ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦5                                  ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦4                                  ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦3                                  ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦2                                  ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦1 ошибка или 3 исправления на месте орфограммы           ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦0 ошибок или 1 - 2 исправления на месте орфограммы         ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦0 ошибок, 1 - 2 исправления не на месте орфограммы         ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦0 ошибок, без исправлений                      ¦
-----+---------------------------------------------------------------------

В контрольных текстовых диктантах изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы должны быть представлены не менее чем 2 - 3 случаями. В диктанте должно быть определенное количество слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались: в V классе - не более 5 слов, в VI - VII - не более 7, в VIII - IX - не более 10, в X - XI классах - не более 12 слов.

В тексты контрольных диктантов включаются те орфограммы и пунктограммы, которые закреплялись на предыдущих уроках.

Общее количество слов в текстовом диктанте для каждого класса регламентируется Инструкцией о порядке формирования культуры устной и письменной речи в общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь.

При проверке письменных работ все орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные учащимися, исправляются, однако при оценке учитываются не все.

Не учитываются при оценке и не выносятся на поля орфографические и пунктуационные ошибки:

1) на те правила, которые не предусмотрены школьной программой;

2) на еще не изученные правила;

3) в словах с непроверяемыми написаниями, работа над которыми не проводилась;

4) в сохранении авторских знаков препинания.

Не учитываются также описки, искажающие звуковой облик слова, и отдельные неправильные написания, которые появляются у учащихся IV - V классов под влиянием графики другого языка. Данный пункт не распространяется на работы, оцениваемые баллом "10".

Негрубые ошибки считаются за пол-ошибки.

При выведении балла нечетное количество негрубых ошибок округляется в пользу ученика.

Повторяющиеся ошибки (сколько бы их ни было) считаются за одну.

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну.

Два исправления на месте орфограммы (пунктограммы) считаются за ошибку.

При наличии в работе 5 - 7 исправлений не на месте орфограммы (пунктограммы) оценка снижается на 1 балл. При наличии более 7 исправлений - на 2 балла.


Критерии оценки текстового диктанта


-----+---------------------------------------------------------------------
¦Балл¦             Количество ошибок             ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Более, чем на 2 балла                        ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 2 ¦10/0, 9/1, 9/0, 8/2, 8/1, 7/2, 6/4, 6/3, 5/5, 5/4, 4/6, 4/5, 3/7,  ¦
¦  ¦3/6, 2/8, 2/7, 1/9, 1/8, 0/10, 0/9                 ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 3 ¦8/0, 7/1, 7/0, 6/2, 6/1, 6/0, 5/3, 5/2, 4/4, 4/3, 3/5, 3/4, 2/6,  ¦
¦  ¦2/5, 1/7, 1/6, 0/8, 0/7                       ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 4 ¦5/0, 5/1, 4/2, 3/3, 2/4, 1/5, 0/6                  ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 5 ¦4/0, 4/1, 3/2, 2/3, 1/4, 0/5                    ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 6 ¦3/0, 3/1, 2/2, 1/3, 0/4                       ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 7 ¦2/1, 2/0, 1/2, 1/1, 0/3, 0/2 или 4 исправления на месте орфограмм  ¦
¦  ¦(пунктограмм)                            ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 8 ¦1/0, 0/1 или 3 исправления на месте орфограмм (пунктограмм)     ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦1 негрубая орфографическая ошибка, или 1 негрубая пунктуационная  ¦
¦  ¦ошибка, или 1 - 2 исправления на месте орфограмм (пунктограмм)   ¦
+----+--------------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦0/0, допускается 1 - 2 исправления не на месте орфограмм      ¦
¦  ¦(пунктограмм)                            ¦
-----+---------------------------------------------------------------------

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительных (фонетического, лексического, орфографического, грамматического и др.) заданий (не более 4), выставляются две отметки - за каждый вид работы. В классном журнале обе отметки выставляются в одну графу по русскому языку: 8/7, 5/4, 3/3 и т.д.


Критерии оценки дополнительного задания


------+--------------------------------------------------------------------
¦Балл ¦          Степень выполнения заданий           ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦1 - 2¦Выполнено менее одного задания из четырех             ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦3 - 4¦Выполнено не менее одного задания из четырех            ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦5 - 6¦Выполнено не менее двух заданий из четырех (с учетом определенных ¦
¦   ¦погрешностей в оформлении и формулировках)             ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦7 - 8¦Выполнено не менее трех заданий из четырех (с учетом определенных ¦
¦   ¦погрешностей в оформлении и формулировках)             ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 9 ¦Выполнены все задания, при этом допускаются незначительные     ¦
¦   ¦погрешности в формулировках или оформлении работы         ¦
+-----+-------------------------------------------------------------------+
¦ 10 ¦Выполнены все задания, без погрешностей              ¦
------+--------------------------------------------------------------------

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, включаются в число ошибок за диктант.


При наличии дополнительных заданий количество слов в тексте может быть сокращено по усмотрению учителя на 20 слов.

Если задание носит творческий характер, то его оценка осуществляется в соответствии с критериями оценки творческих работ.

При оценке результатов учебной деятельности учащихся по русскому языку учитываются текстовые (содержательные), грамматические, речевые, орфографические и пунктуационные ошибки.


Текстовые (содержательные) ошибки


Ошибки, ведущие к нарушению в изложениях и сочинениях основных текстовых признаков, в методике языка принято называть текстовыми. К типичным текстовым ошибкам относятся:

1) подмена темы, основной мысли и авторской позиции первичного текста при написании изложения;

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner