Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Письмо Министерства образования Республики Беларусь от 24.06.1997 "Асноўныя паказаннi i процiпаказаннi да прыёму дзяцей у спецыяльныя дзiцячыя дашкольныя ўстановы (групы)"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


------------------------------+----------------------------+--------------------------------
¦Профiль спецыяльных дзiцячых ¦              ¦                ¦
¦дашкольных устаноў (груп)  ¦    Паказаннi      ¦     Процiпаказаннi    ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) вастрыня цэнтральнага  ¦а) глыбокiя парушэннi рухальнай¦
¦ная ўстанова (група) для сля-¦зроку 0-0,04 на лепшым воку ¦сферы, якiя не даюць магчымасцi¦
¦пых дзяцей          ¦з перанасiмай карэкцыяй;  ¦абслугоўваць сябе;       ¦
¦               ¦б) сляпата у спалучэннi з  ¦б) псiхатычныя расстройствы  ¦
¦               ¦разумовай адсталасцю, з зат-¦рознага паходжання;      ¦
¦               ¦рымкай псiхiчнага развiцця; ¦в) эпiлепсiя з частымi сутарга-¦
¦               ¦в) звужэнне поля зроку да 5-¦вымi прыпадкамi        ¦
¦               ¦10             ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) вастрыня зроку 0,05-0,2 ¦тыя ж, што i для спецыяльных  ¦
¦ная ўстанова (група) для дзя-¦на лепшым воку з перанасiмай¦дашкольных устаноў (груп) для ¦
¦цей са слабым зрокам     ¦карэкцыяй;         ¦сляпых дзяцей         ¦
¦               ¦б) амблiяпiя (дысбiнакуляр- ¦                ¦
¦               ¦ная, рэфракцыйная, абскура- ¦                ¦
¦               ¦цыйная, пры любой ступенi  ¦                ¦
¦               ¦панiжэння зроку, якая патра-¦                ¦
¦               ¦буе плеаптычнага лячэння;  ¦                ¦
¦               ¦в) глухата, набытая пасля 3 ¦                ¦
¦               ¦гадоў, з захаваным маўленнем¦                ¦
¦               ¦(розныя ступенi недаразвiц- ¦                ¦
¦               ¦ця);            ¦                ¦
¦               ¦г) панiжэнне слыху ў спалу- ¦                ¦
¦               ¦чэннi з разумовай адсталас- ¦                ¦
¦               ¦цю, затрымкай псiхiчнага  ¦                ¦
¦               ¦развiцця панiжэннем зроку  ¦                ¦
¦               ¦(вастрыня зроку 0,05-0,2)  ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) агульнае недаразвiццё мо-¦а) панiжэнне слыху (у мауленчым¦
¦ная ўстанова (група) для дзя-¦вы (рыналалiя, ускладненая ¦дыяпапазоне ад 25 дэцыбел i вы-¦
¦цей з цяжкiмi парушэннямi мо-¦агульным недаразвiццём ды- ¦шэй);             ¦
¦вы              ¦зартрыя, ускладненая агуль- ¦б) недаразвiццё маўлення, абу- ¦
¦               ¦ным недаразвiццём алалiя;  ¦моўленае разумовай адсталасцю; ¦
¦               ¦агульнае недаразвiццё ў вы- ¦в) эпiлепсiя з частымi сутарга-¦
¦               ¦нiку:            ¦вымi прыпадкамi;        ¦
¦               ¦а) мiнiмальнай мазгавой дыс-¦г) псiхатычныя расстройствы  ¦
¦               ¦функцыi;          ¦рознага паходжання;      ¦
¦               ¦б) сомабiчэская аслабле-  ¦д) глыбокiя парушэннi рухальнай¦
¦               ¦насць;           ¦сферы, якiя не даюць магчымасцi¦
¦               ¦в) соцыя-педагагiчная запуш-¦абслугоўваць сябе;       ¦
¦               ¦чанасць;          ¦е) парушэнне зроку (сляпыя i  ¦
¦               ¦- фанэтыка-фанематычнае не- ¦дзецi са слабым зрокам)    ¦
¦               ¦даразвiццё мовы (дыслалiя, ¦                ¦
¦               ¦рыналалiя, дызартрыя);   ¦                ¦
¦               ¦- заiканне         ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльныя дзiцячыя дашколь-¦а) раннi дзiцячы аўтызм   ¦Тыя ж, што i для агульных даш- ¦
¦ныя групы для дзяцей з раннiм¦              ¦кольных устаноў        ¦
¦дзiцячым аўтызмам      ¦              ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) цэрэбральныя паралiчы;  ¦а) глыбокiя парушэннi рухальнай¦
¦ная ўстанова (група) для  ¦б) вынiкамi полiямiэлiту ў ¦сферы, якiя не даюць магчымасцi¦
¦дзяцей з парушэннямi апорна- ¦аднаўленчым i рэзiдуальным ¦абслугоўваць сябе i патрабуюць ¦
¦рухальнага апарату      ¦перыядзе;          ¦выкарыстання дапаможных сродкаў¦
¦               ¦в) з вынiкамi траўм, рознымi¦для руху;           ¦
¦               ¦прыроджанымi i набытымi дэ- ¦б) эпiлепсiя з частымi сутарга-¦
¦               ¦фармацыямi верхнiх i нiжнiх ¦вымi прыпадкамi;        ¦
¦               ¦канечнасцей, кантрактуры  ¦в) нетрыманне мачы, калу ў вы- ¦
¦               ¦суставаў;          ¦нiку арганiчнага паражэння   ¦
¦               ¦г) з вынiкамi iнфекцыйных  ¦центральнай нервовай сiстэмы; ¦
¦               ¦полiартрытаў, артрагрыпозаў,¦г) глыбокая разумовая адста-  ¦
¦               ¦хандрадыстрафiй, мiяпатый; ¦ласць (iдыятыя);        ¦
¦               ¦д) скалiёз         ¦д) тыя ж, што i для агульных  ¦
¦               ¦              ¦дашкольных устаноў       ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) алiгафрэнiя лёгкай ступе-¦а) разумовая адсталасць глыбо- ¦
¦ная ўстанова (група) для дзя-¦нi, у тым лiку пры хваробе ¦кай ступенi;          ¦
¦цей з разумовай адсталасцю  ¦Дауна;           ¦б) псiхiчныя захворваннi ў   ¦
¦               ¦б) алiгафрэнiя ў ступенi вы-¦востры перыяд пры якiх, акрамя ¦
¦               ¦ражанай разумовай адсталас- ¦разумовай адсталасцi, назiраюц-¦
¦               ¦цi, у тым лiку i пры хваробе¦ца выражаныя псiхапатападобныя ¦
¦               ¦Дауна;           ¦псiхатычныя расстройствы;   ¦
¦               ¦в) арганiчная дэменцыя лег- ¦в) арганiчныя захворваннi га- ¦
¦               ¦кай ступенi, якая з'яўляецца¦лаўнога мозгу з частымi сутар- ¦
¦               ¦вынiкам iнфекцыйных, iнтак- ¦гавымi прыпадкамi;       ¦
¦               ¦сiкацыйных, траўматычных i ¦г) тыя ж, што i для дашкольных ¦
¦               ¦iншых паражэнняў галаўнога ¦устаноў агульнага тыпу     ¦
¦               ¦мозгу;           ¦                ¦
¦               ¦г) эпiлептычная дэменцыя пры¦                ¦
¦               ¦адсутнасцi псiхiчных парак- ¦                ¦
¦               ¦сiзмаў; з рэдкiмi сутаргавы-¦                ¦
¦               ¦мi прыпадкамi ў начны час  ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) затрымка псiхiчнага раз- ¦а) разумовая адсталасць;    ¦
¦ная ўстанова (група) для дзя-¦вiцця цэрэбральна-арганiчна-¦б) эпiлепсiя з панiжэннем iнтэ-¦
¦цей з затрымкай псiхiчнага  ¦га генезу (у выглядзе астат-¦лекту (з частымi сутаргавымi  ¦
¦развiцця           ¦ковых з'яў iнфекцый, траўм, ¦прыпадкамi);          ¦
¦               ¦iнтаксiкацый нервовай сiстэ-¦в) псiхатычныя расстройствы  ¦
¦               ¦мы пры генетычных заганах  ¦рознага паходжання;      ¦
¦               ¦развiцця);         ¦г) тыя ж, што i для дашкольных ¦
¦               ¦б) затрымка псiхiчнага раз- ¦устаноў агульнага прызначэння ¦
¦               ¦вiцця па тыпу канстытуцыя- ¦                ¦
¦               ¦нальнага (гарманальнага)  ¦                ¦
¦               ¦псiхiчнага i псiхафiзiчнага ¦                ¦
¦               ¦iнфантылiзму;        ¦                ¦
¦               ¦в) касавокасць, якая патра- ¦                ¦
¦               ¦буе хiрурга-артаптычнага або¦                ¦
¦               ¦толькi артаптычнага лячэння,¦                ¦
¦               ¦незалежна ад вастрынi зроку;¦                ¦
¦               ¦г) слабабачанне ў спалучэннi¦                ¦
¦               ¦з разумовай адсталасцю, з  ¦                ¦
¦               ¦затрымкай псiхiчнага развiц-¦                ¦
¦               ¦ця;             ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) глухата (сярэдняя страта ¦а) глыбокiя парушэннi рухальнай¦
¦ная ўстанова (група) для глу-¦слыху 83-84 дб i вышэй) пры-¦сферы, якiя не даюць магчымасцi¦
¦хiх дзяцей          ¦роджаная цi набытая да 3 га-¦абслугоўваць сябе;       ¦
¦               ¦доў;            ¦б) псiхапатападобныя паводзiны ¦
¦               ¦б) глухата набытая пасля 3 ¦i псiхатычныя расстройствы роз-¦
¦               ¦гадоў без захавання маўлен- ¦нага паходжання;        ¦
¦               ¦ня;             ¦в) эпiлепсiя з частымi сутарга-¦
¦               ¦в) глухата ў спалучэннi з  ¦вымi прыпадкамi;        ¦
¦               ¦разумовай адсталасцю цi зат-¦г) слепаглухата;        ¦
¦               ¦рымкай псiхiчнага развiцця, ¦д) алалiя           ¦
¦               ¦цi панiжэннем зроку (вастры-¦                ¦
¦               ¦ня зроку 0,05-0,2);     ¦                ¦
¦               ¦- наяўнасць цi адсутнасць  ¦                ¦
¦               ¦рэакцыi на гучны голас ля  ¦                ¦
¦               ¦вушной ракавiны;      ¦                ¦
¦               ¦- рэакцыя толькi на моцныя ¦                ¦
¦               ¦немаўленчыя гучаннi     ¦                ¦
+-----------------------------+----------------------------+-------------------------------+
¦Спецыяльная дзiцячая дашколь-¦а) панiжэнне слыху (сярэдняя¦а) тыя ж, што i для спецыяльных¦
¦ная ўстанова (група) для дзя-¦страта слыху ў маўленчым  ¦дзiцячых дашкольных устаноў  ¦
¦цей са слабым слыхам i позна-¦дыяпазоне ад 25 да 83 дэцы- ¦(груп) для глухiх дзяцей;   ¦
¦аглухлых           ¦бел па ўсiм дыяпазоне час- ¦б) глухата прыроджаная цi набы-¦
¦               ¦тот) з захаваннем здольнасцi¦тая да 3 гадоў з адсутнасцю  ¦
¦               ¦фармiраваць маўленне з апо- ¦маўлення            ¦
¦               ¦рай на слых;        ¦                ¦
¦               ¦б) затрымка псiхiчнага раз- ¦                ¦
¦               ¦вiцця самата-геннага паход- ¦                ¦
¦               ¦жання са з'явамi стойкай са-¦                ¦
¦               ¦матычнай астэнii, саматаген-¦                ¦
¦               ¦най iнфантылiзацыi;     ¦                ¦
¦               ¦в) затрымка псiхiчнага раз- ¦                ¦
¦               ¦вiцця псiхагеннага паходжан-¦                ¦
¦               ¦ня пры паталагiчным развiццi¦                ¦
¦               ¦асобы па неўратычнаму тыпу ¦                ¦
¦               ¦са з'явамi псiхiчнага тарма-¦                ¦
¦               ¦жэння, псiхiчнай iнфантылi- ¦                ¦
¦               ¦зацыi            ¦                ¦
------------------------------+----------------------------+--------------------------------

Право Беларуси 2007

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner