Леваневский Валерий Законодательство Беларуси 2011 год
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Законодательство РБ

  Кодексы Беларуси

  Законодательные и нормативные акты по дате принятия

  Законодательные и нормативные акты принятые различными органами власти

  Законодательные и нормативные акты по темам

  Законодательные и нормативные акты по виду документы

  Международное право в Беларуси

  Законодательство СССР

  Законы других стран

  Кодексы

  Законодательство РФ

  Право Украины

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости

Положение Министерства культуры Республики Беларусь от 28.12.1993 "Аб краязнаўчай рабоце бiблiятэк Рэспублiкi Беларусь"

Документ утратил силу

Архив ноябрь 2011 года

<< Назад | <<< Навигация

Содержание


                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         Першы намеснiк
                         Мiнiстра культуры
                         Рэспублiкi Беларусь
                         У.А.Гiлеп
                         28.12.1993

1. Агульныя палажэннi


1.1. Мэтай краязнаўчай дзейнасцi бiблiятэк з'яўляецца садзейнiчанне:

- адраджэнню i захаванню гiстарычнай i культурнай спадчыны;

- сацыяльнаму, эканамiчнаму, культурнаму развiццю краю <*>;

- ахове, рацыянальнаму выкарыстанню прыродных багаццяў;

- усебаковаму навуковаму даследаванню краю;

- патрыятычнаму выхаванню жыхароў краю;

- краязнаўчаму руху.

--------------------------------

<*> Паняццем "край" абазначаецца канкрэтная частка дзяржавы, якая звычайна супадае з адзiнкай сучаснага адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнага дзялення (вобласць, раён, горад) i вызначаецца з улiкам змяненняў гiстарычных меж, а таксама фiзiка-геаграфiчных, прыродна-клiматычных, геалагiчных, эканамiчных i iншых крытэрыяў раянiравання.


1.2. Для дасягнення вышэйазначаных мэт бiблiятэкi праводзяць наступную работу:

- распаўсюджваюць веды аб пэўнай мясцовасцi (краi);

- выяўляюць краязнаўчыя i мясцовыя дакументы <*> (КМД) свайго краю;

- збiраюць iх i забяспечваюць пастаяннае захоўванне;

- адлюстроўваюць з найбольшай паўнатой звесткi аб КМД у даведачна-бiблiяграфiчным апараце (незалежна ад месца iх захоўвання);

- абслугоўваюць КМД карыстальнiкаў сваёй бiблiятэкi i iншых бiблiятэк (на МБА);

- iнфармуюць аб краязнаўчых дакументах у адпаведнасцi з патрэбамi спажыўцоў;

- аказваюць кансультацыйную дапамогу спажыўцам iнфармацыi у карыстаннi краязнаўчым даведачна-бiблiяграфiчным апаратам (КДБА) бiблiятэкi;

- распаўсюджваюць веды аб краязнаўчых дакументах сярод жыхароў краю сродкамi бiблiяграфiчнай i масавай бiблiятэчнай работы: арганiзацыяй выставак, масавых краязнаўчых мерапрыемстваў, з дапамогай друку, радыё, тэлебачання.

--------------------------------

<*> Паняццем "краязнаўчыя дакументы" аб'ядноўваюцца ўсе выданнi, неапублiкаваныя i аўдыёвiзуальныя матэрыялы, машыначытальныя носьбiты iнфармацыi, якiя прысвечаны краю, незалежна ад тыражу, мовы i месца выдання.

Паняццем "мясцовыя дакументы" аб'ядноўваюцца ўсе выданнi, неапублiкаваныя i аўдыёвiзуальныя матэрыялы, машыначытальныя носьбiты iнфармацыi, створаныя на тэрыторыi краю.


2. Арганiзацыя краязнаўчай дзейнасцi


2.1. З мэтай забеспячэння асноўных напрамкаў краязнаўчай дзейнасцi ажыццяўляецца ўзаемадзеянне бiблiятэк розных сiстэм i ведамстваў з iншымi ўстановамi i арганiзацыямi, у тым лiку грамадскiмi, якiя вядуць краязнаўчую работу (музеямi, школамi, клубамi, таварыствамi i г.д.).

2.2. Нацыянальная бiблiятэка Беларусi:

- фармiруе фонд нацыянальнага дакумента i беларусiкi;

- стварае ў аўтаматызаваным i традыцыйным рэжымах базы даных (БД), якiя могуць выкарыстоўвацца ў якасцi крынiц краязнаўчай iнфармацыi;

- ажыццяўляе аналiз стану, праводзiць даследаваннi, распрацоўвае праекты рэгламентуючых дакументаў па гэтых пытаннях краязнаўчай работы;

- метадычна забяспечвае комплекс праблем па бiблiятэчнаму краязнаўству.

2.3. Абласныя унiверсальныя навуковыя бiблiятэкi (АУНБ) з'яўляюцца цэнтрамi краязнаўчай дзейнасцi ў сваiх абласцях, ажыццяўляюць:

- увесь комплекс краязнаўчых работ;

- дэпазiтарнае захоўванне КМД;

- каардынацыю дзейнасцi бiблiятэк па краязнаўству, а таксама iх узаемадзеянне з iншымi арганiзацыямi.

2.4. Цэнтральная бiблiятэка ЦБС вядзе краязнаўчую дзейнасць у межах свайго рэгiёна, бiблiятэкi-фiлiялы збiраюць матэрыялы аб тэрыторыях, якiя яны абслугоўваюць (мiкрараёнах, сельскiх населеных пунктах).

2.5. Бiблiятэкi асобных арганiзацый, прадпрыемстваў i ўстаноў назапашваюць дакументы аб дзейнасцi адпаведных арганiзацый i раскрываюць iх змест; бiблiятэкi навучальных устаноў, апрача таго, - матэрыялы аб сваiх выпускнiках.


3. Фармiраванне i арганiзацыя фондаў краязнаўчых i мясцовых дакументаў


3.1. Аснову краязнаўчай дзейнасцi бiблiятэк складае фонд КМД, якi выдзяляецца ў асобны падфонд з мэтай забеспячэння захаванасцi i рацыянальнага выкарыстання. Ён фармiруецца ў бiблiятэках па прынцыпу вычарпальнай паўнаты i захоўваецца пастаянна.

3.2. У краязнаўчы фонд уключаюцца дакументы, якiя прысвечаны краю <*>. Выключэннi складаюць для АУНБ неапублiкаваныя дакументы па культуры i мастацтву.

--------------------------------

<*> У краязнаўчыя фонды публiчных бiблiятэк адбiраюцца таксама беларусазнаўчыя дакументы пры наяўнасцi iх у 2-х i больш экземплярах, якiя змяшчаюць значны краязнаўчы матэрыял.


3.3. У фондзе краязнаўчых дакументаў збiраюцца таксама падборкi газетных выразак, краязнаўчыя альбомы, рукапiсныя матэрыялы, аўдыёвiзуальныя носьбiты (гуказапiсы, слайды, фотаматэрыялы i г.д.).

3.4. Бiблiятэкi вядуць сiстэматычную работу па выяўленню краязнаўчых матэрыялаў шляхам непасрэднага прагляду дакументаў, а таксама выкарыстоўваюць бiблiяграфiчныя дапаможнiкi, даведачна-бiблiяграфiчны апарат сваёй i iншых бiблiятэк, каталогi кнiжных збораў i калекцый iншых устаноў i прыватных асоб i г.д.

3.5. Функцыi дэпазiтарнага захоўвання краязнаўчых дакументаў i мясцовых выданняў на тэрыторыi свайго краю выконваюць абласныя бiблiятэкi.

Дэпазiтарны фонд краязнаўчых дакументаў АУНБ уключае ўсе дакументы незалежна ад крынiц паступлення, практычнай i навуковай каштоўнасцi, актыўнасцi карыстання чытачамi i месца захоўвання ў бiблiятэцы.


4. Абслугоўванне краязнаўчымi дакументамi


4.1. Выдача КМД ажыццяўляецца адпаведна з агульнымi правiламi карыстання бiблiятэкай.

4.2. КМД выдаюцца па МБА ў iншыя бiблiятэкi, акрамя адзiнага экземпляра.


5. Краязнаўчая бiблiяграфiчная дзейнасць бiблiятэкi


5.1. Краязнаўчая бiблiяграфiчная дзейнасць бiблiятэкi ўключае:

- арганiзацыю i вядзенне краязнаўчага даведачна-бiблiяграфiчнага апарату;

- фармiраванне сiстэмы бiблiяграфiчных дапаможнiкаў КМД;

- краязнаўчае бiблiяграфiчнае абслугоўванне;

- распаўсюджванне краязнаўчых ведаў.

5.2. Арганiзацыя i вядзенне КДБА.

5.2.1. КДБА ствараецца як спецыялiзаваная частка даведачна-бiблiяграфiчнага апарату бiблiятэкi, усе элементы якога складаюць цэласную сiстэму, арганiзуюцца i вядуцца па адзiнай методыцы i звязаны памiж сабой, а таксама з агульным ДБА бiблiятэкi, сiстэмай адсылак i спасылак.

5.2.2. Вядучым прынцыпам КДБА з'яўляецца вычарпальная паўната адлюстравання i глыбiня раскрыцця краязнаўчых дакументаў незалежна ад iх аб'ёму, каштоўнасцi i храналагiчных меж.

5.2.3. КДБА складаецца з:

- сiстэмы каталогаў i картатэк;

- фонду даведачных i бiблiяграфiчных дапаможнiкаў;

- фонду выкананых даведак.

5.2.4. Сiстэма каталогаў i картатэк бiблiятэкi вызначаецца з улiкам асаблiвасцей яе ўмоў, традыцый i магчымасцей. У якасцi асноўных элементаў у гэту сiстэму ўваходзяць:

- зводны краязнаўчы сiстэматычны каталог цi картатэка;

- каталог мясцовых дакументаў (для АУНБ);

а) храналагiчны каталог кнiг i выданняў з працягам;

б) алфавiтны каталог газет i часопiсаў;

- алфавiтны каталог на фонд аддзела (сектара) (для АУНБ).

5.2.5. Краязнаўчыя каталогi i картатэкi могуць быць як у традыцыйных формах (картачныя, друкаваныя), так i ў нетрадыцыйных (аўтаматызаваныя БД, на мiкраносьбiтах, магнiтных стужках, кампакт-касетах i г.д.).

5.2.6. Фонд даведачных i бiблiяграфiчных дапаможнiкаў уключае ўсе вiды даведачных i бiблiяграфiчных крынiц, прысвечаных краю:

- матэрыялы афiцыйнага характару;

- статыстычныя зборнiкi, памятныя кнiгi;

- даведнiкi, у тым лiку па адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльнаму дзяленню;

- карты-схемы;

- бiблiяграфiчныя дапаможнiкi КМД.

5.2.7. Фонд даведачных i бiблiяграфiчных дапаможнiкаў фармiруецца ў структурным падраздзяленнi бiблiятэкi, якi ўзначальвае яе краязнаўчую дзейнасць (аддзеле, сектары, чытальнай зале).

5.3. Фармiраванне сiстэмы краязнаўчых бiблiяграфiчных дапаможнiкаў i паказальнiкаў мясцовых дакументаў.

5.3.1. Сiстэма ахоплiвае ўсе бакi жыцця краю, задавальняе патрэбы ў краязнаўчай iнфармацыi, будуецца з улiкам стану i напрамкаў развiцця iншых сiстэм бiблiятэчных дапаможнiкаў рэспублiкi i ўключае дзве падсiстэмы:

а) бiблiяграфiчных паказальнiкаў аб краi, у якую ўваходзяць:

- унiверсальныя бягучыя паказальнiкi краязнаўчых дакументаў (тыпу "Новая лiтаратура аб... вобласцi");

- бягучыя бiблiяграфiчныя дапаможнiкi тыпу "Каляндар знамянальных i памятных дат";

- унiверсальныя рэтраспектыўныя паказальнiкi тыпу "Што чытаць аб краi" (вобласцi, раёне), а таксама паказальнiкi аб асобных гарадах;

- галiновыя i тэматычныя (рэтраспектыўныя) краязнаўчыя паказальнiкi;

- персанальныя i бiблiяграфiчныя дапаможнiкi (паказальнiкi i слоўнiкi);

- паказальнiкi краязнаўчых бiблiяграфiчных дапаможнiкаў;

б) бiблiяграфiчных паказальнiкаў мясцовых дакументаў, якiя могуць быць прадстаўлены паказальнiкамi перыядычных выданняў, што выдавалiся ў краi, i паказальнiкамi зместу гэтых выданняў (у т.л. памятных кнiжак, губернскiх ведамасцей i iнш.).

Паказальнiкi могуць рыхтавацца як у традыцыйным, так i ў аўтаматызаваным рэжымах.

5.4. Бiблiяграфiчнае абслугоўванне.

5.4.1. Даведачна-бiблiяграфiчнае абслугоўванне па краязнаўчых запытах ажыццяўляецца з выкарыстаннем усяго ДБА бiблiятэкi i, у першую чаргу, яго краязнаўчай часткi.

5.4.2. Бiблiятэкi сiстэматычна вядуць бiблiяграфiчнае iнфармаванне аб краязнаўчых дакументах, якiя паступiлi ў iх фонды або фонды iншых бiблiятэк рэгiёна, у адпаведнасцi з канкрэтнымi краязнаўчымi бiблiяграфiчнымi запытамi асобных чытачоў цi калектываў у традыцыйных формах бiблiяграфiчнага iнфармавання.

5.4.3. Распаўсюджванне краязнаўчых ведаў праводзiцца сiстэматычна, ўваходзiць састаўной часткай у агульны план масавых мерапрыемстваў бiблiятэкi i ажыццяўляецца ў цеснай сувязi з усiмi грамадскiмi, навуковымi, дзяржаўнымi арганiзацыямi i ўстановамi, якiя займаюцца краязнаўчай работай.


Право Беларуси 2009

карта новых документов

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (изьранное), постановления, архив


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org. News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Russian Business

The real estate of Russia

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner