Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Бюджетний кодекс України

Кодекс України № 2542-III от 21.06.2001

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

що визначається статтею 27 цього Кодексу.
 
               Глава 2
 
       БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ
 
   Стаття 5. Структура бюджетної системи України
 
   1. Бюджетна система України складається з державного бюджету
та місцевих бюджетів.
 
   2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються  бюджети
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
 
   3. Місцевими  бюджетами  визнаються  бюджет  Автономної
Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у
містах та бюджети місцевого самоврядування.
 
   Стаття 6. Зведений бюджет
 
   1. Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що
використовуються для аналізу і прогнозування економічного  і
соціального розвитку держави.
 
   2. Зведений  бюджет України включає показники Державного
бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та
зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.
 
   3. Зведений  бюджет  Автономної  Республіки Крим включає
показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів її
районів та бюджетів міст республіканського значення.
 
   4. Зведений  бюджет  області включає показники обласного
бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів міст обласного
значення цієї області.
 
   5. Зведений  бюджет  району  включає  показники районних
бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та сільських
бюджетів цього району.
 
   6. Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники
міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У
разі, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані
інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в
місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
 
   Стаття 7. Принципи бюджетної системи України
 
   1. Бюджетна система України грунтується на таких принципах:
 
   1) принцип єдності бюджетної системи України -  єдність
бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою,
єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин,
єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів
та ведення бухгалтерського обліку і звітності;
 
   2) принцип  збалансованості - повноваження на здійснення
витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на
відповідний бюджетний період;
 
   3) принцип  самостійності - Державний бюджет України та
місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюджету
не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.
Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого
самоврядування  коштами  відповідних  бюджетів  не  несуть
відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за
бюджетні  зобов'язання  держави.  Самостійність   бюджетів
забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів,
правом відповідних органів державної  влади,  органів  влади
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на
визначення  напрямів  використання  коштів  відповідно  до
законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного
розглядати та затверджувати відповідні бюджети;
 
   4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню
всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюються
відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів  місцевого
самоврядування;
 
   5) принцип  обгрунтованості  -  бюджет  формується  на
реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку
держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що
здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;
 
   6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів
усі  учасники  бюджетного  процесу мають прагнути досягнення
запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних
коштів та досягнення максимального результату при використанні
визначеного бюджетом обсягу коштів;
 
   7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між
державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими
бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні
надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;
 
   8) принцип цільового використання бюджетних коштів - бюджетні
кошти використовуються тільки на цілі, визначені  бюджетними
призначеннями;
 
   9) принцип  справедливості  і неупередженості - бюджетна
система  України  будується  на  засадах  справедливого  і
неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і
територіальними громадами;
 
   10) принцип публічності та прозорості - Державний бюджет
України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту
про їх виконання приймаються відповідно Верховною Радою України,
Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами;
 
   11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу -
кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії
або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.
 
   Стаття 8. Бюджетна класифікація
 
   1. Бюджетна  класифікація  України  застосовується  для
здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення
необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних,
функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення
загальнодержавної  і  міжнародної  порівнянності  бюджетних
показників.
 
   2. З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів
і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними
призначеннями і економічним характером видатків бюджету Міністр
фінансів України затверджує бюджетну класифікацію, а також зміни
до неї та інформує про це в обов'язковому порядку Верховну Раду
України.
 
   3. Бюджетна класифікація має такі складові частини:
 
   1) класифікація доходів бюджету;
 
   2) класифікація видатків (в тому числі кредитування  за
вирахуванням погашення) бюджету;
 
   3) класифікація фінансування бюджету;
 
   4) класифікація боргу.
 
   Стаття 9. Класифікація доходів бюджету
 
   1. Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
 
   1) податкові надходження;
 
   2) неподаткові надходження;
 
   3) доходи від операцій з капіталом;
 
   4) трансферти.
 
   2. Податковими   надходженнями  визнаються  передбачені
податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки,
збори та інші обов'язкові платежі.
 
   3. Неподатковими надходженнями визнаються:
 
   1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
 
   2) адміністративні  збори  та  платежі,  доходи  від
некомерційного та побічного продажу;
 
   3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
 
   4) інші неподаткові надходження.
 
   4. Трансферти - це кошти, одержані від  інших  органів
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій
на безоплатній та безповоротній основі.
 
   Стаття 10. Класифікація видатків бюджету
 
   1. Видатки бюджету класифікуються за:
 
   1) функціями,  з  виконанням  яких  пов'язані  видатки
(функціональна класифікація видатків);
 
   2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких
здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
 
   3) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча
класифікація видатків);
 
   4) за  бюджетними  програмами  (програмна  класифікація
видатків).
 
   2. Функціональна  класифікація  видатків  має такі рівні
деталізації:
 
   1) розділи, в яких  визначаються  видатки  бюджетів  на
здійснення  відповідно  загальних функцій держави, Автономної
Республіки Крим чи місцевого самоврядування;
 
   2) підрозділи  та групи, в яких конкретизуються напрями
спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій
держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.
 
   3. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються
на  поточні  видатки, капітальні видатки та кредитування за
вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів
України.
 
   4. Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік
головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне
казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр
усіх розпорядників бюджетних коштів.
 
   5. Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при
формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.
 
   Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
 
   1. Класифікація  фінансування  бюджету  визначає  джерела
отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту
бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в
результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї
категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).
 
   2. Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими
ознаками:
 
   1) фінансування за типом  кредитора  -  за  категоріями
кредиторів або власників боргових зобов'язань;
 
   2) фінансування  за  типом  боргового зобов'язання - за
засобами, що використовуються для фінансування дефіциту  або
профіциту.
 
   Стаття 12. Класифікація боргу
 
   1. Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові
зобов'язання держави, Автономної Республіки  Крим,  місцевого
самоврядування.
 
   2. Борг  класифікується за типом кредитора та за типом
боргового зобов'язання.
 
   Стаття 13. Складові частини бюджету
 
   1. Бюджет може складатися із загального та спеціального
фондів.
 
   2. Загальний фонд бюджету включає:
 
   1) всі доходи бюджету, крім  тих,  що  призначені  для
зарахування до спеціального фонду;
 
   2) всі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального
фонду бюджету;
 
   3) фінансування загального фонду бюджету.
 
   3. Спеціальний фонд бюджету включає:
 
   1) бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно
визначених джерел надходжень;
 
   2) гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані
розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету;
 
   3) різницю між доходами і видатками спеціального  фонду
бюджету.
 
   4. Розподіл  бюджету  на загальний та спеціальний фонди
визначається законом про Державний бюджет  України.  Джерела
формування  спеціального фонду визначаються виключно законами
України.
 
   5. Підставою для рішення відповідної ради про створення
спеціального фонду у складі місцевого бюджету може бути виключно
закон про Державний бюджет України.
 
   6. Передача коштів між загальним та спеціальним фондами
бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень шляхом
внесення змін до закону про Державний бюджет України чи рішення
відповідної ради.
 
   7. Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах
коштів, що надійшли до цього фонду на відповідну мету.
 
   8. Створення позабюджетних фондів органами державної влади,
органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається.
 
               Глава 3
 
              ЗАПОЗИЧЕННЯ
 
   Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету
 
   1. Прийняття Державного бюджету України або місцевих бюджетів
на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі
наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного
бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 72 цього
Кодексу. ( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   2. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення
основної  суми  боргу та на забезпечення збереження розміру
оборотної касової готівки. ( Частина друга статті 14 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів
 
   1. Оборотна  касова  готівка  -  частина залишку коштів
загального фонду відповідного бюджету, яка формується на початок
планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових
розривів.
 
   2. Збереження розміру оборотної касової готівки на кінець
бюджетного періоду має бути обов'язковим.
 
   3. Оборотна касова готівка встановлюється у розмірі не більше
2 відсотків планових видатків загального  фонду  бюджету  і
затверджується відповідно у законі про Державний бюджет України та
рішенні про місцевий бюджет.
 
   4. Різниця між залишком коштів загального фонду бюджету та
оборотною касовою готівкою на кінець бюджетного періоду складає
вільний залишок бюджетних коштів, який не підлягає вилученню й
використовується  на  проведення  видатків згідно з рішенням
відповідної ради.
( Закон доповнено статтею 14-1 згідно із Законом N 1086-IV
( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету
 
   1. Джерелами  фінансування  дефіциту бюджетів є державні
внутрішні та зовнішні запозичення, внутрішні запозичення органів
влади  Автономної  Республіки  Крим,  внутрішні  та зовнішні
запозичення органів місцевого самоврядування, а також вільний
залишок бюджетних коштів із дотриманням умов, визначених цим
Кодексом. ( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1086-IV ( 1086-15 ) від 10.07.2003 )
 
   2. Кабінет Міністрів України може брати позики в межах,
визначених законом про Державний бюджет України. Запозичення не
використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних
видатків держави, за винятком випадків, коли це необхідно для
збереження загальної економічної рівноваги.
 
   3. Міністр фінансів України з урахуванням вимог частини
другої цієї статті з метою економії коштів та ефективності їх

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner