Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

 
   Стаття 96. Принципи діяльності виробничого кооперативу
 
   1. Виробничі кооперативи створюються та здійснюють  свою
діяльність за такими принципами:
 
   добровільність членства громадян у кооперативі та вільний
вихід з нього;
 
   особиста трудова участь членів кооперативу у діяльності
підприємства;
 
   відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут
кооперативу, бажає брати участь у його діяльності на умовах,
встановлених статутом кооперативу;
 
   демократичний характер управління кооперативом, рівні права
членів кооперативу при прийнятті рішень;
 
   розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх
трудової та майнової участі в діяльності кооперативу;
 
   контроль членів кооперативу за його роботою в порядку,
визначеному статутом.
 
   Стаття 97. Загальні умови створення виробничого кооперативу
 
   1. Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути
громадяни, іноземці та особи без громадянства. Чисельність членів
виробничого кооперативу не може бути меншою, ніж три особи.
 
   2. Рішення про створення виробничого кооперативу приймається
його установчими зборами.
 
   3. Виробничий  кооператив вважається створеним і набуває
статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації відповідно
до вимог цього Кодексу.
 
   Стаття 98. Членство у виробничому кооперативі
 
   1. Членами виробничого кооперативу можуть бути громадяни, які
досягли 16-річного  віку,  визнають  статут  кооперативу  та
дотримуються його вимог, беруть майнову та трудову участь у
діяльності кооперативу.
 
   2. Громадяни можуть бути  одночасно  членами  виробничих
кооперативів, а також членами кооперативів інших типів (споживчих,
житлових тощо).
 
   3. Вступ до виробничого кооперативу здійснюється на підставі
письмової заяви громадянина. Член кооперативу робить вступний та
пайовий внески в порядку, визначеному  статутом  виробничого
кооперативу. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття
у члени кооперативу підлягає затвердженню загальними зборами.
Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначається
статутом кооперативу.
 
   4. Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі:
 
   добровільного виходу з кооперативу;
 
   припинення трудової участі в діяльності кооперативу;
 
   виключення з кооперативу у випадках і в порядку, визначених
статутом;
 
   незатвердження загальними зборами членів кооперативу рішення
правління (голови) про прийняття до кооперативу;
 
   смерті члена кооперативу.
 
   5. Порядок і майнові  наслідки  припинення  членства  у
виробничому кооперативі визначаються цим Кодексом та статутом
кооперативу.
 
   6. Виключення з виробничого кооперативу (звільнення члена
кооперативу з кооперативного підприємства) може бути оскаржено до
суду.
 
   Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу
 
   1. Основними правами членів виробничого кооперативу є:
 
   участь в управлінні кооперативом, право голосу на загальних
зборах членів кооперативу, право обирати і бути обраним в органи
управління кооперативом;
 
   користування послугами кооперативу;
 
   одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай;
 
   одержання достовірної  та   повної   інформації   про
фінансово-господарську діяльність кооперативу;
 
   одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки,
визначені його статутом.
 
   2. Основними обов'язками членів виробничого кооперативу є
дотримання  статуту  та  виконання рішень органів управління
кооперативу.
 
   3. Статутом виробничого кооперативу можуть  передбачатися
також інші права та обов'язки членів кооперативу.
 
   Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
 
   1. Майно  виробничого  кооперативу  становить  колективну
власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель,
споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції,
доходів, одержаних від її реалізації та  іншої  діяльності,
передбаченої статутом кооперативу, іншого майна, придбаного на
підставах, не заборонених законом.
 
   2. Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок
право користування належною їм земельною ділянкою у порядку,
визначеному земельним законодавством.  За  земельну  ділянку,
передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу
може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами
членів кооперативу.
 
   3. Для  здійснення  господарської  та  іншої  діяльності
виробничий кооператив за рахунок власного майна формує відповідні
фонди.
 
   4. Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту
поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд
утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу (за
винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не
включаються. Порядок формування і розміри неподільного фонду
встановлюються статутом.
 
   5. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в
рівних  частинах  та/або пропорційно очікуваній участі члена
кооперативу в його господарській діяльності.
 
   6. Фінансові ресурси виробничого кооперативу формуються за
рахунок доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових
та інших внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень,
не заборонених законодавством.
 
   Стаття 101. Управління виробничим кооперативом
 
   1. Управління виробничим кооперативом здійснюється на основі
самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань
діяльності кооперативу.
 
   2. Вищим  органом  управління  виробничого кооперативу є
загальні збори членів  кооперативу.  До  органів  управління
кооперативу належать правління (голова) кооперативу та ревізійна
комісія (ревізор) кооперативу.
 
   3. Статутом виробничого кооперативу може бути передбачено
спостережну раду кооперативу. Члени ревізійної комісії (ревізор)
кооперативу не можуть бути членами його правління  (головою
кооперативу) чи спостережної ради.
 
   Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу
 
   1. Загальні збори:
 
   вносять зміни до статуту кооперативу;
 
   обирають шляхом  прямого  таємного  голосування  голову
кооперативу, членів правління кооперативу, членів  ревізійної
комісії (ревізора), членів спостережної ради кооперативу;
 
   затверджують напрями розвитку кооперативу;
 
   заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх
діяльність;
 
   визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх
формування та використання;
 
   затверджують правила внутрішнього розпорядку кооперативного
підприємства, річний звіт і баланс кооперативу, порядок формування
і  розподілу доходу кооперативу, рішення правління  (голови)
кооперативу про прийняття нових членів;
 
   вирішують питання про входження кооперативного підприємства
до об'єднань підприємств (кооперативів), участь кооперативу у
заснуванні інших суб'єктів господарювання;
 
   приймають  рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію
кооперативу.
 
   2. Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення,
пов'язані зі статутною діяльністю виробничого кооперативу.
 
   3. Загальні збори членів кооперативу проводяться щорічно
після закінчення фінансового року. Вони можуть скликатися також у
будь-який час за рішенням правління (голови) кооперативу чи з
ініціативи не менш як третини членів кооперативу, якщо інше не
передбачено статутом.
 
   4. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них
присутні більше половини членів виробничого кооперативу. Рішення з
питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймаються
більшістю голосів загальної кількості членів кооперативу.
 
   Стаття 103. Правління виробничого кооперативу
 
   1. Правління  виробничого  кооперативу  створюється  у
кооперативі, до складу якого входить не менше десяти членів.
 
   2. Правління кооперативу:
 
   розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями
розвитку кооперативу;
 
   скликає загальні  збори  членів  кооперативу і контролює
виконання прийнятих ними рішень;
 
   вносить на затвердження  загальних  зборів  рішення  про
прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства;
 
   забезпечує збереження майна кооперативу;
 
   організовує проведення  незалежних  аудиторських перевірок
діяльності кооперативу;
 
   вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва
з вітчизняними та іноземними організаціями;
 
   делегує виконавчому директору кооперативу право на прийняття
відповідних рішень з питань компетенції правління, якщо  це
передбачено статутом кооперативу;
 
   вирішує інші питання діяльності кооперативу.
 
   3. Правління  очолює голова кооперативу, який обирається
загальними зборами членів виробничого кооперативу. Функції голови
кооперативу і порядок його відкликання визначаються статутом
кооперативу.
 
   4. Члени правління можуть обирати зі свого складу заступника
голови та секретаря правління відповідно до статуту кооперативу.
 
   5. Члени  правління  кооперативу  працюють  переважно на
громадських засадах. У статуті кооперативу може бути передбачено
винагороду за роботу членів правління.
 
   6. Періодичність проведення засідань правління кооперативу
визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю
голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів
правління кооперативу.
 
   7. У разі якщо до складу виробничого кооперативу входить
менше десяти членів, функції та повноваження правління здійснюють
загальні збори та голова кооперативу відповідно до статуту.
 
   Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
 
   1. Правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого
директора для оперативного управління діяльністю підприємства.
Виконавчий директор не може бути членом кооперативу.
 
   2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах
контракту, який укладає з ним правління кооперативу, та виконує
функції відповідно до статуту.
 
   3. Виконавчий директор  несе  відповідальність  за  свою
діяльність перед кооперативом.
 
   4. У  разі відсутності у виробничому кооперативі посади
виконавчого директора роботою кооперативного підприємства керує
голова кооперативу.
 
   Стаття 105. Спостережна рада виробничого кооперативу
 
   1. У разі якщо кількість членів виробничого кооперативу
становить більш як п'ятдесят осіб, у кооперативі може утворюватися
спостережна рада для контролю за діяльністю виконавчого директора
кооперативного підприємства.
 
   2. Спостережна рада обирається загальними зборами з числа
членів кооперативу у складі трьох - п'яти осіб. Член спостережної
ради не може бути членом правління чи ревізійної комісії.
 
   3. Порядок обрання спостережної ради та її голови, а також
порядок  діяльності спостережної ради встановлюються статутом
кооперативу.
 
   Стаття 106. Ревізійна комісія (ревізор) виробничого
         кооперативу
 
   1. З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю
виробничого кооперативу обирається ревізійна  комісія,  а  в
кооперативі, до складу якого входить менше десяти членів, -
ревізор.
 
   2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами
з числа членів кооперативу відповідно до його статуту. Членами
ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи
спостережної ради виробничого кооперативу.
 
   3. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам
членів виробничого кооперативу.
 
   Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу
 
   1. Виробничий  кооператив  відповідно  до  його  статуту
самостійно визначає основні напрями господарської діяльності,
здійснює її планування та організацію.
 
   2. Виробничий кооператив реалізує свою продукцію,  надає
послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно
або  на  договірній  основі,  а  у  випадках,  передбачених
законодавством, - за державними цінами і тарифами.
 
   3. Відносини виробничого кооперативу з іншими підприємствами,
установами,  організаціями  та  громадянами  в  усіх  сферах
господарської діяльності встановлюються на основі договорів.
 
   4. Доход виробничого кооперативу формується з надходжень від
господарської  діяльності  після  покриття  матеріальних  та
прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці найманого
персоналу. Доход спрямовується на сплату податків та  інших
обов'язкових платежів, на погашення кредитів, покриття збитків,
проведення відрахувань у фонди кооперативу, кооперативні виплати,
виплату часток доходу на паї тощо.
 
   5. Кооперативні  виплати  -  частина  доходу виробничого
кооперативу, що розподіляється  між  членами  кооперативу  з
урахуванням їх трудової та іншої участі в діяльності кооперативу.
Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюються за
підсумками  фінансового  року  з  доходу,  що залишається у
розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування
його фондів. За рішенням загальних зборів членів кооперативу
виплата часток доходу на паї може здійснюватися у грошовій формі,
товарами, цінними паперами тощо.
 
   6. Порядок  використання  доходу  виробничого кооперативу
визначається статутом кооперативу відповідно до закону.
 
   7. Виробничий   кооператив    самостійно    здійснює
зовнішньоекономічну  діяльність відповідно до закону. Порядок
використання коштів кооперативу в іноземній валюті встановлюється
законом та статутом кооперативу.
 
   8. Майнові  відносини  члена  виробничого  кооперативу з
кооперативом у разі припинення членства в кооперативі та щодо
переходу паю регулюються цивільним законодавством.
 
   Стаття 108. Майнова відповідальність виробничого кооперативу
 
   1. Виробничий кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями
усім належним йому майном. Члени виробничого кооперативу несуть за
зобов'язаннями    кооперативу   субсидіарну   (додаткову)
відповідальність своїм майном у розмірі, не меншому їх пайового

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner