Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

внеску,  якщо більший розмір відповідальності не передбачено
законом або статутом кооперативу. Виробничий кооператив не несе
відповідальності за зобов'язаннями членів кооперативу.
 
   2. Виробничий кооператив може застрахувати своє майно і
майнові права за рішенням загальних зборів членів кооперативу,
якщо інший порядок не встановлено законом.
 
   Стаття 109. Припинення діяльності виробничого кооперативу
 
   1. Виробничий кооператив за рішенням загальних зборів членів
кооперативу може бути реорганізований у підприємства інших форм
господарювання  в  порядку,  визначеному статутом кооперативу
відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   2. Виробничий кооператив ліквідується в загальному порядку
ліквідації суб'єкта господарювання, передбаченому цим Кодексом, з
урахуванням такого:
 
   ліквідація виробничого кооперативу здійснюється ліквідаційною
комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу, а у
разі його ліквідації за рішенням суду - ліквідаційною комісією,
сформованою відповідно до цього рішення;
 
   розпорядження  землею  виробничого  кооперативу,   що
ліквідується, здійснюється в порядку і на умовах, передбачених
земельним законодавством. Майно кооперативу, що залишилося після
розрахунків з бюджетом та кредиторами, розподіляється між членами
виробничого кооперативу пропорційно вартості їх паю.
 
   Стаття 110. Інші питання діяльності виробничого кооперативу
 
   1. Інші  питання  діяльності  виробничого  кооперативу
регулюються цим Кодексом, іншими законами.
 
   Стаття 111. Споживча кооперація. Підприємства споживчої
         кооперації
 
   1. Споживча кооперація в Україні - система самоврядних
організацій громадян (споживчих товариств, їх спілок, об'єднань),
а також підприємств та установ цих організацій, яка є самостійною
організаційною формою кооперативного руху.
 
   2. Первинною  ланкою  споживчої  кооперації  є  споживче
товариство - самоврядна організація громадян, які на основі
добровільності членства, майнової  участі  та  взаємодопомоги
об'єднуються  для  спільної господарської діяльності з метою
колективного організованого забезпечення своїх економічних  і
соціальних інтересів. Кожний член споживчого товариства має свою
частку в його майні.
 
   3. Споживче товариство є юридичною особою і діє на основі
статуту.
 
   4. Споживчі  товариства  можуть  на добровільних засадах
об'єднуватися в спілки, інші форми  об'єднання,  передбачені
законом, єдину спілку споживчих товариств України та мають право
вільного виходу з них.
 
   5. Власність споживчої кооперації складається з власності
споживчих товариств, спілок (об'єднань) та їх спільної власності і
є однією з форм колективної власності. Володіння, користування та
розпорядження власністю споживчої кооперації здійснюють її органи
відповідно до установчих документів товариств, спілок (об'єднань).
 
   Об'єкти  права  власності  споживчої  кооперації  можуть
перебувати у спільній власності споживчих товариств,  спілок
(об'єднань). Їх частка у власності визначається договором.
 
   6. Правові засади організації  та  діяльності  споживчої
кооперації визначаються законом.
 
   7. Споживчі  товариства,  їх  спілки (об'єднання) можуть
утворювати для здійснення своїх статутних цілей підприємства,
установи та інші суб'єкти господарювання відповідно до вимог цього
Кодексу та інших законів.
 
   8. Підприємствами споживчої кооперації визнаються унітарні
або корпоративні підприємства, утворені споживчим товариством
(товариствами) або спілкою (об'єднанням) споживчих  товариств
відповідно до вимог цього Кодексу та інших законодавчих актів з
метою  здійснення  статутних  цілей  цих  товариств,  спілок
(об'єднань).
 
   Стаття 112. Підприємства об'єднань громадян, релігійних
         організацій
 
   1. Підприємством об'єднання громадян, релігійної організації
є  унітарне  підприємство, засноване на власності об'єднання
громадян (громадської  організації,  політичної  партії)  або
власності релігійної організації для здійснення господарської
діяльності з метою виконання їх статутних завдань.
 
   2. Право власності об'єднань громадян реалізують їх вищі
статутні органи управління в порядку, передбаченому законом та
статутними документами. Право власності релігійних організацій
реалізується їх органами управління відповідно до закону.
 
   3. Засновником підприємства об'єднання громадян є відповідне
об'єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також
об'єднання (спілка) громадських організацій у разі, якщо його
статутом передбачено право заснування підприємств. Політичним
партіям та юридичним особам, що ними створюються, забороняється
засновувати підприємства, за винятком засобів масової інформації,
підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури,
інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною
символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших
суспільно-політичних заходів.
 
   4. Релігійні організації мають право засновувати видавничі,
поліграфічні,     виробничі,     реставраційно-будівельні,
сільськогосподарські  та  інші  підприємства,  необхідні  для
забезпечення діяльності цих організацій.
 
   5. Підприємство об'єднання громадян, релігійної організації
діє на основі статуту і є юридичною особою, здійснюючи свою
діяльність на праві оперативного управління або господарського
відання відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   6. Обмеження щодо створення та діяльності окремих видів
підприємств  об'єднання  громадян,  релігійної  організації
встановлюються законами.
 
               Глава 11
      ПРИВАТНІ ПІДПРИЄМСТВА. ІНШІ ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ
 
   Стаття 113. Приватні підприємства
 
   1. Приватним підприємством визнається підприємство, що діє на
основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців,
осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням
найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі
приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи.
 
   2. Порядок організації та діяльності приватних підприємств
визначається цим Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 114. Фермерське господарство
 
   1. Фермерське господарство є формою підприємництва громадян з
метою  виробництва,  переробки  та  реалізації  товарної
сільськогосподарської продукції.
 
   2. Членами фермерського господарства не можуть бути особи,
які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).
 
   3.  Відносини,  пов'язані  із  створенням та діяльністю
фермерських господарств, регулюються цим Кодексом, а також законом
про фермерське господарство ( 973-15 ), іншими законами.
( Стаття 114 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV
( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
 
   Стаття 115. Орендне підприємство
 
   1. Орендним підприємством визнається підприємство, створене
орендарем на основі оренди цілісного майнового комплексу існуючого
державного або комунального підприємства чи майнового комплексу
виробничого структурного підрозділу (структурної одиниці) цього
підприємства з метою здійснення підприємницької діяльності.
 
   2. Орендарем є юридична особа, утворена членами трудового
колективу підприємства чи його підрозділу, майновий комплекс якого
є об'єктом оренди.
 
   3. Організація членів трудового колективу, зареєстрована як
юридична особа, має переважне право на укладення договору оренди
майна того підприємства (структурного підрозділу), де створено цю
організацію.
 
   4. Орендодавцями щодо майнових комплексів, які належать до
державної або комунальної власності, є Фонд державного майна
України і його  регіональні  відділення,  а  також  органи,
уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими
радами управляти майном, що належить  відповідно  Автономній
Республіці Крим або є у комунальній власності.
 
   5. Законом визначаються об'єкти державної та комунальної
власності, на основі яких не  можуть  створюватися  орендні
підприємства.
 
   6. Передача в оренду майнових комплексів не припиняє права
власності на це майно. Передавати цілісні майнові комплекси у
суборенду забороняється.
 
   7. Орендар несе відповідальність за забезпечення цілісності і
збереження майна, отриманого в оренду, і на вимогу орендодавця
повинен відшкодувати завдані йому збитки.
 
   8. Орендоване підприємство може бути визнано банкрутом в
порядку, встановленому законом.
 
   9. Порядок укладення договору оренди майнового комплексу та
інші  питання  створення і діяльності орендного підприємства
регулюються цим Кодексом, іншими законами.
 
   Стаття 116. Підприємство з іноземними інвестиціями
 
   1. Підприємство, створене відповідно до вимог цього Кодексу,
в статутному фонді якого не менш як десять відсотків становить
іноземна інвестиція, визнається  підприємством  з  іноземними
інвестиціями.  Підприємство  набуває  статусу  підприємства з
іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на
його баланс.
 
   2. Іноземною  інвестицією  є  цінності,  що  вкладаються
іноземними інвесторами  в  об'єкти  інвестиційної  діяльності
відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або
досягнення соціального ефекту.
 
   3. Іноземні  інвестиції  можуть  вкладатися  в  об'єкти,
інвестування в які не заборонено законами України.
 
   4. Підприємства з іноземними інвестиціями мають право бути
засновниками  дочірніх  підприємств,  створювати  філії  і
представництва на території України і за її межами з додержанням
вимог законодавства України та законодавства відповідних держав.
 
   5. Законом можуть бути визначені галузі господарювання та/або
території,  в  яких встановлюється загальний  розмір  участі
іноземного інвестора, а також території, на яких діяльність
підприємств  з  іноземними  інвестиціями  обмежується  або
забороняється, виходячи з вимог забезпечення національної безпеки.
 
   6. Правовий статус і порядок діяльності  підприємств  з
іноземними інвестиціями визначаються цим Кодексом, законом про
режим іноземного інвестування в Україні ( 93/96-ВР ), іншими
законодавчими актами.
 
   Стаття 117. Іноземне підприємство
 
   1. Іноземним  підприємством  є унітарне або корпоративне
підприємство, створене за законодавством України, що діє виключно
на основі власності іноземців або іноземних юридичних осіб, або
діюче підприємство, придбане повністю у власність цих осіб.
 
   2. Іноземні підприємства не можуть створюватися в галузях,
визначених законом, що мають стратегічне значення для безпеки
держави.
 
   3. Діяльність філій, представництв та інших відокремлених
підрозділів підприємств, утворених за законодавством інших держав,
здійснюється на території України відповідно до законодавства
України.
 
   4. Умови і порядок створення, вимоги до організації та
діяльності іноземних підприємств визначаються  цим  Кодексом,
законом про режим іноземного інвестування ( 93/96-ВР ), іншими
законами.
 
               Глава 12
           ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
 
   Стаття 118. Поняття об'єднання підприємств
 
   1. Об'єднанням  підприємств  є  господарська організація,
утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації
їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних
економічних та соціальних завдань.
 
   2. Об'єднання підприємств утворюються  підприємствами  на
добровільних засадах або за рішенням органів, які відповідно до
цього Кодексу та інших законів мають право утворювати об'єднання
підприємств. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства,
утворені за законодавством інших держав, а підприємства України
можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території
інших держав.
 
   3. Об'єднання підприємств утворюються на невизначений строк
або як тимчасові об'єднання.
 
   4. Об'єднання підприємств є юридичною особою.
 
   5. Державна реєстрація об'єднання підприємств здійснюється
відповідно до статті 58 цього Кодексу.
 
   Стаття 119. Види об'єднань підприємств
 
   1. Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств
можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи
комунальні господарські об'єднання.
 
   2. Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене
за  ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на
добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність.
 
   3. Господарські об'єднання діють на  основі  установчого
договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками.
 
   4. Державне (комунальне) господарське об'єднання - об'єднання
підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за
рішенням Кабінету Міністрів України або, у визначених законом
випадках, рішенням міністерств (інших органів, до сфери управління
яких входять підприємства, що утворюють об'єднання), або рішенням
компетентних органів місцевого самоврядування.
 
   5. Державне (комунальне) господарське об'єднання діє  на
основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується
органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання.
 
   6. Положення цієї глави застосовуються також до об'єднань
інших суб'єктів господарювання - юридичних осіб або об'єднань
підприємств за участі таких осіб, якщо інше не передбачено цим
Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств
 
   1. Господарські  об'єднання  утворюються  як  асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств,
передбачені законом.
 
   2. Асоціація  -  договірне об'єднання, створене з метою
постійної координації господарської діяльності підприємств, що
об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та
управлінських функцій, розвитку  спеціалізації  і  кооперації
виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання
учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення
переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті
асоціації повинно бути зазначено, що вона  є  господарською
асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську
діяльність підприємств - учасників  асоціації.  За  рішенням
учасників  асоціація  може бути уповноважена представляти їх
інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та
організаціями.
 
   3. Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на
основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів
підприємств,  що  об'єдналися,  з  делегуванням ними окремих
повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління корпорації.
 
   4. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для
досягнення його учасниками певної спільної господарської мети
(реалізації  цільових програм, науково-технічних,  будівельних
проектів  тощо). Консорціум використовує кошти,  якими  його
наділяють  учасники,  централізовані  ресурси,  виділені  на
фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з
інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі
досягнення  мети  його  створення консорціум  припиняє  свою
діяльність.
 
   5. Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а
також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від
одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій
науково-технічного  і  виробничого  розвитку,  інвестиційної,
фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники
концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі
правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади,
іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не
можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner