Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

   6. Державні і комунальні господарські об'єднання утворюються
переважно у формі корпорації або  концерну,  незалежно  від
найменування об'єднання (комбінат, трест тощо).
 
   Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання
         підприємств
 
   1. Підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають
статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми
об'єднання, і на них поширюються положення цього Кодексу та інших
законів щодо регулювання діяльності підприємств.
 
   2. Підприємство  - учасник господарського об'єднання має
право:
 
   добровільно вийти з об'єднання на умовах і в порядку,
визначених установчим договором про його утворення чи статутом
господарського об'єднання;
 
   бути  членом інших об'єднань підприємств, якщо законом,
засновницьким договором чи статутом господарського об'єднання не
встановлено інше;
 
   одержувати від господарського об'єднання в установленому
порядку інформацію, пов'язану з інтересами підприємства;
 
   одержувати частину прибутку від діяльності господарського
об'єднання відповідно до його статуту. Підприємство може мати
також інші права, передбачені засновницьким договором чи статутом
господарського об'єднання відповідно до законодавства.
 
   3. Підприємство, яке входить до складу  державного  або
комунального господарського об'єднання, не має права без згоди
об'єднання виходити з його складу, а також об'єднувати  на
добровільних  засадах  свою  діяльність  з іншими суб'єктами
господарювання та  приймати  рішення  про  припинення  своєї
діяльності.
 
   4. Рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий
договір) та статут об'єднання погоджуються з Антимонопольним
комітетом України в порядку, встановленому законодавством.
 
   Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств
 
   1. Господарські  об'єднання мають вищі органи управління
(загальні збори учасників) та  утворюють  виконавчі  органи,
передбачені статутом господарського об'єднання.
 
   2. Вищий орган господарського об'єднання:
 
   затверджує статут господарського об'єднання та вносить зміни
до нього;
 
   вирішує питання про прийняття в господарське об'єднання нових
учасників та виключення учасників з його складу;
 
   утворює виконавчий орган господарського об'єднання відповідно
до його статуту чи договору;
 
   вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих
документів господарського об'єднання.
 
   3. Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний
чи одноособовий) вирішує питання  поточної  діяльності,  які
відповідно до статуту або договору віднесені до його компетенції.
 
   4. Управління   державним  (комунальним)  господарським
об'єднанням здійснюють правління об'єднання і генеральний директор
об'єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади
органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Склад
правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління
державним (комунальним) господарським об'єднанням визначається
статутом об'єднання відповідно до закону.
 
   5. Здійснення  управління  поточною діяльністю об'єднання
підприємств може бути доручено адміністрації одного з підприємств
(головного  підприємства  об'єднання) на умовах, передбачених
установчими документами відповідного об'єднання.
 
   6. Спори, що виникають між учасниками об'єднання, вирішуються
в порядку, передбаченому статутом об'єднання, або в судовому
порядку відповідно до закону.
 
   Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств
 
   1. Учасники об'єднання підприємств можуть вносити на умовах і
в порядку, передбачених його установчими документами, майнові
внески (вступні, членські, цільові тощо).
 
   2. Майно  передається  об'єднанню  його  учасниками  у
господарське  відання або в оперативне управління на основі
установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість
майна об'єднання відображається у його балансі.
 
   3. Господарське об'єднання має право утворювати за рішенням
його вищого органу управління унітарні підприємства,  філії,
представництва, а також бути учасником (засновником) господарських
товариств. Утворені господарським об'єднанням підприємства діють
відповідно до положень цього Кодексу, інших законів та статуту
підприємства, затвердженого об'єднанням.
 
   4. Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями
його  учасників,  а підприємства-учасники не відповідають за
зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим
договором або статутом об'єднання.
 
   Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення
         об'єднання підприємств
 
   1. Підприємства - учасники об'єднання можуть вийти з його
складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів
з іншими суб'єктами господарювання.
 
   2. Вихід підприємства із складу державного (комунального)
господарського об'єднання здійснюється за рішенням органу, що
прийняв рішення про утворення об'єднання.
 
   3. Припинення  об'єднання  підприємств  відбувається  в
результаті його реорганізації в інше об'єднання або ліквідації.
 
   4. Реорганізація господарського об'єднання здійснюється за
рішенням  підприємств-учасників,  а  реорганізація  державного
(комунального) господарського об'єднання - за рішенням органу, що
прийняв рішення про утворення об'єднання.
 
   5. Ліквідація господарського  об'єднання  провадиться  за
рішенням  підприємств-учасників,  а  ліквідація  державного
(комунального) об'єднання - за рішенням органу, що прийняв рішення
про  утворення  об'єднання. Ліквідація об'єднання підприємств
здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом щодо ліквідації
підприємства. Майно, що залишилося після ліквідації об'єднання,
розподіляється між учасниками згідно зі статутом  об'єднання
підприємств чи договором.
 
   Стаття 125. Промислово-фінансові групи
 
   1. Підприємство може бути учасником промислово-фінансової
групи (або транснаціональної промислово-фінансової групи, якщо до
складу групи входять українські та іноземні юридичні особи).
 
   2. Промислово-фінансова група є об'єднанням, яке створюється
за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою
реалізації  державних  програм  розвитку пріоритетних галузей
виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи
програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою
виробництва кінцевої продукції.
 
   3. До складу промислово-фінансової групи можуть  входити
промислові та інші підприємства, наукові і проектні установи, інші
установи  і  організації  усіх  форм  власності.  У  складі
промислово-фінансової групи визначається головне підприємство, яке
має виключне право діяти від імені промислово-фінансової групи як
учасника господарських відносин.
 
   4. Промислово-фінансова група не є юридичною особою і не
підлягає державній реєстрації як суб'єкт господарювання.
 
   5. Порядок  утворення  та  інші  питання  діяльності
промислово-фінансових   груп   визначаються   законом  про
промислово-фінансові   групи   (   437/95-ВР  ),  іншими
нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії
 
   1. Асоційовані підприємства (господарські організації) - це
група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між
собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у
формі участі в статутному фонді та/або управлінні. Залежність між
асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною.
 
   2. Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає
у разі якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень
іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно
до  закону  та/або установчих документів цього  підприємства
кваліфікованою більшістю голосів.
 
   3. Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами
виникає у разі якщо між підприємствами встановлюються відносини
контролю-підпорядкування  за  рахунок  переважної   участі
контролюючого підприємства в статутному фонді та/або загальних
зборах  чи  інших  органах  управління  іншого  (дочірнього)
підприємства,  зокрема  володіння  контрольним пакетом акцій.
Відносини вирішальної залежності можуть встановлюватися за умови
отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету
України.
 
   4. Про наявність простої та вирішальної залежності має бути
зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього)
підприємства та опубліковано відповідно до закону.
( Частина четверта статті 126 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   5. Холдингова компанія - відкрите акціонерне товариство, яке
володіє, користується, а також  розпоряджається  холдинговими
корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше
корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у
державній власності). ( Частина п'ята статті 126 в редакції Закону
N 3528-IV ( 3528-15 ) від 15.03.2006 )
 
   6. Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність
холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається
банкрутом,   то  холдингова  компанія  несе  субсидіарну
відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства.
( Частина шоста статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )
від 15.03.2006 )
 
   7. Загальні засади функціонування холдингових компаній в
Україні,  а  також  особливості їх утворення, діяльності та
ліквідації регулюються Законом України "Про холдингові компанії в
Україні" ( 3528-15 ) та іншими нормативно-правовими актами.
( Частина сьома статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )
від 15.03.2006 )
 
   Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств
 
   1. Законом можуть визначатися й інші  форми  об'єднання
інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо),
не передбачені у статті 120 цього Кодексу.
 
               Глава 13
       ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
    ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
 
   1. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі
здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної
реєстрації його як підприємця без статусу  юридичної  особи
відповідно до статті 58 цього Кодексу.
 
   2. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями
усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено
стягнення.
 
   3. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:
 
   безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство,
що ним створюється;
 
   із залученням або без залучення найманої праці;
 
   самостійно або спільно з іншими особами.
 
   4. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним
підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається
за контрактом. У разі здійснення підприємницької  діяльності
спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має
права та обов'язки  відповідно  засновника  та/або  учасника
господарського товариства, члена кооперативу тощо, або права і
обов'язки, визначені укладеним за його участі договором про
спільну діяльність без створення юридичної особи.
 
   5. Громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах
свободи підприємництва та відповідно до принципів, передбачених у
статті 44 цього Кодексу.
 
   6. Громадянин-підприємець зобов'язаний:
 
   у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію
на здійснення певних видів господарської діяльності;
 
   повідомляти органи державної реєстрації про зміну  його
адреси, зазначеної  в  реєстраційних  документах,  предмета
діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності,
що підлягають відображенню у реєстраційних документах;
 
   додержуватися  прав  і  законних  інтересів  споживачів,
забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним
виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації
продукції, встановлених законодавством;
 
   не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень
антимонопольно-конкурентного законодавства;
 
   вести облік результатів своєї підприємницької діяльності
відповідно до вимог законодавства;
 
   своєчасно надавати податковим органам декларації про доходи,
інші  необхідні відомості для нарахування податків та інших
обов'язкових платежів; сплачувати податки та інші обов'язкові
платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом.
 
   7. Громадянин-підприємець зобов'язаний додержуватися вимог,
передбачених статтями 46 і 49 цього Кодексу, а також іншими
законодавчими актами, і несе майнову та іншу встановлену законом
відповідальність за завдані ним шкоду і збитки.
 
   Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом
відповідно до вимог цього Кодексу та інших законів.
 
   Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів
         господарювання
 
   1. Іноземці та особи без  громадянства  при  здійсненні
господарської діяльності в Україні користуються такими самими
правами і мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, якщо
інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами.
 
   2. Іноземні  юридичні особи при здійсненні господарської
діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи
України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими
законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов'язковість
яких надано Верховною Радою України.
 
   Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
 
   1. Громадяни, які постійно проживають на території України,
можуть об'єднуватися у кредитні спілки.
 
   2. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована
громадянами  у  встановленому  законом  порядку  на  засадах
добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення
потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших
фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу
юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.
 
   3. Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується
загальними зборами членів кредитної спілки.
 
   4. Майно кредитної спілки є її власністю і складається з
фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.
 
   5. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником
суб'єктів підприємницької діяльності.
 
   6. Статус, порядок організації та здійснення господарської
діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про
кредитні спілки ( 2908-14 ) та іншими законами.
 
   Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших
         неприбуткових організацій у сфері
         господарювання
 
   1. Юридичні особи, незалежно від форм власності, а також
повнолітні громадяни можуть утворювати благодійні організації
(благодійні фонди, членські благодійні організації, благодійні
установи тощо).
 
   2. Благодійною   організацією   визнається   недержавна
організація, яка здійснює благодійну діяльність в  інтересах
суспільства  або  окремих категорій осіб без мети одержання
прибутків від цієї діяльності. Благодійні організації утворюються
і діють за територіальним принципом.
 
   3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
а  також  державні  та  комунальні  підприємства,  установи,
організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не
можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної
організації.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner