Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 14

на державній (комунальній) власності, може бути змінений шляхом
приватизації  майна  державного  (комунального)  підприємства
відповідно до закону.
 
   4. Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого
на державній (комунальній) власності, може бути змінений шляхом
здачі цілісного майнового комплексу підприємства або майнового
комплексу його структурного підрозділу в оренду.
 
   5. Законом можуть бути визначені також інші підстави зміни
правового режиму майна суб'єкта господарювання.
 
   6. Суб'єкти господарювання зобов'язані на  основі  даних
бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами,
передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного
їм майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та звітності, надавати фінансову звітність відповідно до
вимог закону та їх установчих документів.
 
   Стаття 146. Приватизація державних та комунальних
         підприємств
 
   1. Майно єдиного цілісного майнового комплексу державного
(комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є
єдиними (цілісними) майновими комплексами  і  виділяються  в
самостійні підприємства, а також об'єкти незавершеного будівництва
та акції (частини, паї), що належать державі у майні інших
суб'єктів  господарювання,  можуть бути відчужені на користь
громадян чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими
особами відповідно до закону.
 
   2. Приватизація   державних  (комунальних)  підприємств
здійснюється не інакше як на виконання  державної  програми
приватизації, що визначає цілі, пріоритети та умови приватизації,
і в порядку, встановленому законом.
 
   3. Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх
майна здійснюється шляхом:
 
   купівлі-продажу  об'єктів приватизації на  аукціоні,  за
конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
 
   викупу   цілісного  майнового  комплексу   державного
(комунального) підприємства, зданого в оренду, у випадках та
порядку, передбачених законом;
 
   викупу майна державного (комунального) підприємства в інших
випадках, передбачених законом.
 
   4. Кожний  громадянин  України  має  право на придбання
державного майна в процесі приватизації в порядку, встановленому
законом.
 
   5. Загальні  умови  та  порядок  здійснення приватизації
державних (комунальних) підприємств або їх майна визначаються
законом.
 
   6. В окремих галузях народного господарства законом можуть
бути  визначені  особливості  приватизації  майна  державних
підприємств.
 
   7. У  процесі  приватизації  державного  (комунального)
підприємства права працівників підприємства, що приватизується,
гарантуються законом.
 
   Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів
         господарювання
 
   1. Майнові  права  суб'єктів  господарювання  захищаються
законом.
 
   2. Вилучення державою у суб'єкта господарювання його майна
допускається не інакше як у випадках, на підставах і в порядку,
передбачених законом.
 
   3. Збитки, завдані суб'єкту господарювання порушенням його
майнових прав громадянами чи юридичними особами, а також органами
державної  влади  чи  органами  місцевого  самоврядування,
відшкодовуються йому відповідно до закону.
 
   4. Право  власності  та  інші  майнові  права  суб'єкта
господарювання захищаються у спосіб, зазначений у статті 20 цього
Кодексу.
 
               Глава 15
         ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
           У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   Стаття 148. Особливості правового режиму використання
         природних ресурсів у сфері господарювання
 
   1. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що
знаходяться  в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об'єктами права власності Українського народу. Від імені народу
права власника здійснюють органи державної влади та  органи
місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України
( 254к/96-ВР ).
 
   2. Кожний громадянин має право користуватися  природними
об'єктами  права власності Українського народу відповідно до
закону.
 
   3. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується.
Це право набувається і реалізується громадянами,  юридичними
особами та державою відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ) та інших законів.
 
   4. Правовий режим використання окремих  видів  природних
ресурсів  (землі,  вод,  лісів,  надр, атмосферного повітря,
тваринного світу) встановлюється законами.
 
   5. Природні  ресурси  можуть   надаватися   суб'єктам
господарювання для використання або придбаватися ними у власність
лише у випадках та порядку, передбачених законом.
 
   Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами
         господарювання
 
   1. Суб'єкти господарювання використовують у господарській
діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального
природокористування відповідно до цього Кодексу та інших законів.
 
   2. Кабінет  Міністрів України забезпечує державний облік
природних ресурсів,  що  належать  до  державної  власності,
перебувають в управлінні Автономної Республіки Крим та належать до
комунальної власності і можуть використовуватися у господарській
діяльності.
 
   Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві
         власності
 
   1. Суб'єктам господарювання може передаватися у власність
земля із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними
корисними копалинами, що знаходяться в ній, у  тому  числі
громадянам  для  ведення  фермерського господарства, а також
сільськогосподарським  підприємствам  -  для  господарської
діяльності.
( Частина перша статті 150 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
 
   2. Порядок надання землі у власність визначається виключно
законом з урахуванням необхідності визначення гарантій ефективного
використання  землі суб'єктами господарювання, запобігання її
безгосподарному використанню та псуванню.
 
   Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві
         користування
 
   1. Суб'єктам  господарювання для здійснення господарської
діяльності надаються в користування на підставі  спеціальних
дозволів (рішень) уповноважених державою органів земля та інші
природні ресурси (в тому числі за плату або на інших умовах).
 
   2. Порядок надання  у  користування  природних  ресурсів
громадянам  і  юридичним особам для здійснення господарської
діяльності встановлюється земельним, водним, лісовим та іншим
спеціальним законодавством.
 
   Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання
         природних ресурсів
 
   1. Суб'єкт  господарювання,   здійснюючи   господарську
діяльність, має право:
 
   експлуатувати корисні  властивості наданих йому природних
ресурсів;
 
   використовувати для господарських потреб в установленому
законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні
об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній
ділянці;
 
   одержувати доходи від результатів господарської діяльності,
пов'язаної з використанням природних ресурсів;
 
   одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити
для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення
та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими
пільгами при здійсненні зазначених заходів;
 
   вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним
ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні
господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних
ресурсів.
 
   Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо
         використання природних ресурсів
 
   1. Суб'єкт   господарювання,   здійснюючи  господарську
діяльність, зобов'язаний:
 
   використовувати природні ресурси відповідно до цільового
призначення,  визначеного  при їх  наданні  (придбанні)  для
використання у господарській діяльності;
 
   ефективно і економно використовувати природні ресурси на
основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;
 
   здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання
псуванню,  забрудненню,  засміченню та  виснаженню  природних
ресурсів,  не  допускати  зниження  їх  якості  у  процесі
господарювання;
 
   своєчасно вносити відповідну плату за використання природних
ресурсів;
 
   здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших
власників та користувачів природних ресурсів;
 
   відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним
користувачам природних ресурсів.
 
   2. Законом можуть бути визначені й інші обов'язки суб'єкта
господарювання  щодо  використання  природних  ресурсів  у
господарській діяльності.
 
               Глава 16
      ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ
          ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
   Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у
         господарській діяльності прав інтелектуальної
         власності
 
   1. Відносини, пов'язані з використанням у  господарській
діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються
цим Кодексом та іншими законами.
 
   2. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській
діяльності  прав  інтелектуальної  власності,  застосовуються
положення Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з урахуванням
особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності
 
   1. Об'єктами  прав  інтелектуальної  власності  у  сфері
господарювання визнаються:
 
   винаходи та корисні моделі;
 
   промислові зразки;
 
   сорти рослин та породи тварин;
 
   торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
 
   комерційне (фірмове) найменування;
 
   географічне зазначення;
 
   комерційна таємниця;
 
   комп'ютерні програми;
 
   інші об'єкти, передбачені законом.
 
   2. Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на
об'єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексом
України ( 435-15 ).
 
   Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу,
         корисної моделі та промислового зразка
 
   1. Право  інтелектуальної  власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України
засвідчується патентом.
 
   2. Відносини суб'єкта господарювання, що є роботодавцем для
винахідника (винахідників)  або  автора  (авторів)  об'єктів,
зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання
патенту і права використання зазначених об'єктів інтелектуальної
власності регулюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та
іншими законами.
 
   3. Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового
зразка у сфері господарювання є:
 
   виготовлення, пропонування для продажу, запровадження  в
господарський (комерційний) обіг, застосування,  ввезення  чи
зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно
до закону;
 
   застосування способу, що охороняється відповідно до закону,
або  пропонування його для застосування в Україні за умов,
передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 );
 
   пропонування  для продажу, запровадження в господарський
(комерційний) обіг, застосування, ввезення чи  зберігання  з
зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом,
що охороняється відповідно до закону.
 
   4. Суб'єктам  господарювання  належить право попереднього
використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за
умов, передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).
 
   5. Володілець  патенту  може передавати свої права щодо
використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка як
вклад у статутний фонд підприємства.
 
   6. Правила цієї статті застосовуються також до регулювання
відносин, що виникають у зв'язку  з  реалізацією  у  сфері
господарювання прав на сорти рослин та породи тварин.
 
   Стаття 157. Правомочності щодо використання торговельної
         марки
 
   1. Право інтелектуальної власності на торговельну  марку
засвідчується  свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених
законом.
 
   2. Використанням торговельної марки у сфері господарювання
визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для
яких вона зареєстрована, на упаковці  товарів,  у  рекламі,
друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на
виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах,
рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з
впровадженням зазначених товарів і  послуг  у  господарський
(комерційний) обіг.
 
   3. Свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим
особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його
дозволу,  за  винятком  випадків  правомірного  використання
торговельної марки без його дозволу.
 
   4. Суб'єкти права на торговельну марку можуть проставляти
попереджувальне маркування, яке вказує на те, що торговельна
марка, яка застосовується, зареєстрована в Україні.
 
   5. Суб'єкти права на торговельну марку, які  здійснюють
посередницьку діяльність, можуть на підставі договору з виробником
товару (послуг) використовувати  свою  торговельну  марку  з
торговельною маркою виробника, а також замість його торговельної
марки.
 
   6. Право інтелектуальної власності на торговельну марку може
бути  передано  як  вклад  до  статутного  фонду  суб'єкта
господарювання.
 
   7. У разі банкрутства суб'єкта господарювання право  на
торговельну марку оцінюється разом з іншим майном цього суб'єкта.
 
   Стаття 158. Правомочності щодо використання торговельної
         марки, право на яку належить кільком особам
 
   1. Торговельна марка, право на яку належить кільком особам, -
це марка, що відрізняє товари і послуги учасників об'єднання
підприємств (торговельна марка об'єднання, спільна торговельна

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner