Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 17

дії щодо його виконання, правові наслідки таких дій визначаються
нормами Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
   Стаття 182. Особливості укладання попередніх договорів
 
   1. За  попереднім  договором  суб'єкт  господарювання
зобов'язується у певний строк, але не пізніше одного року з
моменту укладення  попереднього  договору,  укласти  основний
господарський  договір  на  умовах,  передбачених  попереднім
договором.
 
   2. Попередній договір повинен містити умови, що дозволяють
визначити предмет, а також інші істотні умови основного договору.
До укладення попередніх договорів не застосовується загальний
порядок укладення господарських договорів.
 
   3. У разі якщо сторона, яка уклала попередній договір,
одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від
укладення основного договору, друга сторона має право вимагати
укладення такого договору в судовому порядку.
 
   4. Зобов'язання  укласти  основний  договір,  передбачене
попереднім договором, припиняється, якщо до закінчення строку, в
який сторони мають укласти основний договір, одна із сторін не
надішле проект такого договору другій стороні.
 
   5. Відносини щодо укладення попередніх договорів регулюються
Цивільним кодексом України ( 435-15 ) з урахуванням особливостей,
передбачених цим Кодексом.
 
   6. Угода сторін про наміри (протокол про наміри тощо) не
визнається попереднім договором і не породжує юридичних наслідків.
 
   Стаття 183. Особливості укладання господарських договорів за
         державним замовленням
 
   1. Договори  за  державним  замовленням  укладаються між
визначеними законом суб'єктами господарювання  -  виконавцями
державного замовлення та державними замовниками, що уповноважені
від імені держави укладати договори (державні контракти), в яких
визначаються  господарські зобов'язання сторін та регулюються
відносини замовника з виконавцем щодо  виконання  державного
замовлення.
 
   2. Держава  в особі Кабінету Міністрів України виступає
гарантом за зобов'язаннями державних замовників.
 
   3. Укладення сторонами договору за державним замовленням
(державного  контракту) здійснюється в порядку, передбаченому
статтею  181  цього  Кодексу,  з  урахуванням  особливостей,
передбачених законодавством. Державний контракт укладається шляхом
підписання сторонами єдиного документа.
 
   4. Ухилення від укладення договору за державним замовленням є
порушенням  господарського законодавства і  тягне  за  собою
відповідальність, передбачену цим Кодексом та іншими законами.
Спори, пов'язані з укладенням договору за державним замовленням, в
тому числі при ухиленні від укладення договору однієї або обох
сторін, вирішуються в судовому порядку.
 
   5. Виконавець  державного  замовлення  звільняється  від
обов'язку укладення державного контракту на умовах, визначених
державним  замовленням,  у разі визнання в судовому порядку
державного замовлення недійсним.
 
   Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на
         основі вільного волевиявлення сторін, примірних
         і типових договорів
 
   1. При укладенні господарського договору на основі вільного
волевиявлення сторін проект договору може бути розроблений за
ініціативою будь-якої із сторін у строки, погоджені  самими
сторонами.
 
   2. Укладення договору на основі вільного волевиявлення сторін
може відбуватися у спрощений спосіб або у формі єдиного документа,
з  додержанням  загального  порядку  укладення  договорів,
встановленого статтею 181 цього Кодексу.
 
   3. Укладення господарських договорів на основі примірних і
типових  договорів повинно здійснюватися з додержанням умов,
передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом
викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого
згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до
правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування
примірного або типового договору.
 
   Стаття 185. Особливості укладання господарських договорів на
         біржах, ярмарках та публічних торгах
 
   1. До укладення господарських договорів на біржах, оптових
ярмарках, публічних  торгах  застосовуються  загальні  правила
укладення  договорів  на  основі  вільного  волевиявлення, з
урахуванням  нормативно-правових  актів,  якими  регулюється
діяльність відповідних бірж, ярмарків та публічних торгів.
 
   Стаття 186. Укладання організаційно-господарських договорів
 
   1. Договірне   оформлення   організаційно-господарських
зобов'язань може здійснюватися учасниками господарських відносин
як на основі вільного волевиявлення сторін, так і на основі
примірних договорів, якщо укладання таких договорів передбачено
відповідними  нормативно-правовими  актами.  Спрощений  спосіб
укладання організаційно-господарських договорів не допускається.
 
   Стаття 187. Укладання господарських договорів за рішенням
         суду
 
   1. Спори, що виникають при укладанні господарських договорів
за державним замовленням, або договорів, укладення  яких  є
обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених
законом, розглядаються судом. Інші переддоговірні спори можуть
бути предметом розгляду суду у разі якщо це передбачено угодою
сторін або якщо сторони зобов'язані укласти певний господарський
договір на підставі укладеного між ними попереднього договору.
 
   2. День  набрання чинності рішенням суду, яким вирішено
питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укладення
відповідного  господарського договору, якщо рішенням суду не
визначено інше.
 
   Стаття 188. Порядок зміни та розірвання господарських
         договорів
 
   1. Зміна  та  розірвання  господарських  договорів  в
односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено
законом або договором.
 
   2. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або
розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій
стороні за договором.
 
   3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи
розірвання договору, у двадцятиденний строк після  одержання
пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду.
 
   4. У  разі  якщо  сторони не досягли згоди щодо зміни
(розірвання) договору або у разі  неодержання  відповіді  у
встановлений  строк  з  урахуванням  часу  поштового  обігу,
заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.
 
   5. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано,
договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності
даним рішенням, якщо іншого  строку  набрання  чинності  не
встановлено за рішенням суду.
 
               Глава 21
      ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   Стаття 189. Ціна у господарських зобов'язаннях
 
   1. Ціна (тариф) у цьому Кодексі є формою грошового визначення
вартості продукції (робіт, послуг), яку реалізують  суб'єкти
господарювання.
 
   2. Ціна є істотною умовою господарського договору. Ціна
зазначається в договорі у гривнях. Ціни у зовнішньоекономічних
договорах (контрактах) можуть визначатися в іноземній валюті за
згодою сторін.
 
   3.  Суб'єкти  господарювання  можуть  використовувати  у
господарській діяльності вільні ціни, державні фіксовані ціни та
регульовані ціни - граничні рівні цін або граничні відхилення від
державних фіксованих цін.
 
   4. При  здійсненні  експортних  та імпортних операцій у
розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні
(зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і
умов світового ринку та індикативних цін.
 
   Стаття 190. Вільні ціни
 
   1. Вільні ціни визначаються на всі види продукції (робіт,
послуг), за винятком тих, на які встановлено державні ціни.
 
   2. Вільні  ціни  визначаються  суб'єктами  господарювання
самостійно за згодою  сторін,  а  у  внутрішньогосподарських
відносинах - також за рішенням суб'єкта господарювання.
 
   Стаття 191. Державні та комунальні ціни
 
   1. Державні фіксовані та регульовані ціни встановлюються на
ресурси, що справляють визначальний вплив на загальний рівень і
динаміку цін, а також на продукцію та послуги, що мають суттєве
соціальне значення для населення. Перелік зазначених ресурсів,
продукції, послуг затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   2. Відповідно до закону державні ціни встановлюються також на
продукцію  (послуги)  суб'єктів  господарювання  -  природних
монополістів.  Переліки видів продукції  (послуг)  зазначених
суб'єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Державні ціни встановлюються на імпортні товари, придбані
за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
   4. Законом може бути передбачено встановлення комунальних цін
на  продукцію  та  послуги,  виробництво  яких  здійснюється
комунальними підприємствами.
 
   5. Державне регулювання цін здійснюється шляхом встановлення
фіксованих державних та комунальних цін, граничних рівнів цін,
граничних  рівнів  торговельних  надбавок  і постачальницьких
винагород, граничних  нормативів  рентабельності  або  шляхом
запровадження обов'язкового декларування зміни цін.
 
   6. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
при встановленні фіксованих цін, застосування яких унеможливлює
одержання прибутку суб'єктами підприємництва, зобов'язані надати
цим суб'єктам дотацію відповідно до закону.
 
   Стаття 192. Законодавство про ціни і ціноутворення
 
   1. Політика  ціноутворення,  порядок  встановлення  та
застосування цін, повноваження органів державної влади та органів
місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання цін, а
також контролю за цінами і ціноутворенням визначаються законом про
ціни і ціноутворення ( 507-12 ), іншими законодавчими актами.
 
               Глава 22
        ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.
           ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
 
   Стаття 193. Загальні умови виконання господарських
         зобов'язань
 
   1. Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських
відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним
чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за
відсутності  конкретних  вимог щодо виконання зобов'язання -
відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.
 
   До  виконання  господарських  договорів  застосовуються
відповідні положення Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з
урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
 
   2. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для
належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої
сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення
зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій,
передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.
 
   3. Застосування господарських санкцій до суб'єкта,  який
порушив зобов'язання, не звільняє цього суб'єкта від обов'язку
виконати зобов'язання в натурі, крім  випадків,  коли  інше
передбачено  законом  або  договором,  або управнена сторона
відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.
 
   4. Управнена сторона має право  не  приймати  виконання
зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими
нормативно-правовими актами або договором, або не випливає із
змісту зобов'язання.
 
   5. Зобов'язана  сторона  має право виконати зобов'язання
достроково,  якщо  інше  не  передбачено  законом,  іншим
нормативно-правовим актом або договором, або не випливає із змісту
зобов'язання.
 
   6. Зобов'язана сторона має право відмовитися від виконання
зобов'язання  у  разі  неналежного виконання другою стороною
обов'язків, що є необхідною умовою виконання.
 
   7. Не допускаються одностороння  відмова  від  виконання
зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова
від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання
другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.
 
   8. Управнена  сторона, приймаючи виконання господарського
зобов'язання, на вимогу зобов'язаної сторони повинна  видати
письмове посвідчення виконання зобов'язання повністю або його
частини.
 
   Стаття 194. Виконання господарського зобов'язання третьою
         особою
 
   1. Виконання господарського зобов'язання може бути покладено
в цілому або в частині на третю особу, що не є стороною в
зобов'язанні. Управнена сторона зобов'язана прийняти виконання,
запропоноване третьою особою - безпосереднім виконавцем, якщо із
закону, господарського договору або характеру зобов'язання не
випливає обов'язок сторони виконати зобов'язання особисто.
 
   2. Неналежне виконання зобов'язання  третьою  особою  не
звільняє сторони від обов'язку виконати зобов'язання в натурі,
крім випадків, передбачених частиною третьою статті 193 цього
Кодексу.
 
   Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських
         зобов'язаннях
 
   1. Управнений суб'єкт господарського зобов'язання, якщо інше
не передбачено законом, може передати другій стороні, за її
згодою, належні йому за законом, статутом чи договором права на
одержання майна від третьої особи з метою вирішення певних питань
щодо управління майном або делегувати права для  здійснення
господарсько-управлінських  повноважень. Передачу (делегування)
таких прав може бути зумовлено певним строком.
 
   2. Акт передачі прав вважається чинним з дня одержання
повідомлення про це зобов'язаною стороною, а акт делегування
господарсько-управлінських повноважень іншому суб'єкту - з дня
офіційного опублікування цього акта.
 
   3. Передача (делегування) прав тягне за собою обов'язок
суб'єкта, який одержав у результаті такої передачі (делегування)
додаткові повноваження, вирішувати відповідне до цих повноважень
коло господарських питань та нести відповідальність за наслідки
рішень, що ним приймаються.
 
   Стаття 196. Виконання господарських зобов'язань, у яких
         беруть участь кілька управнених або кілька
         зобов'язаних суб'єктів
 
   1. У разі якщо в господарському зобов'язанні беруть участь
кілька управнених або кілька зобов'язаних суб'єктів, кожний з
управнених суб'єктів має право вимагати виконання, а кожний із
зобов'язаних суб'єктів повинен виконати зобов'язання відповідно до
частки цього суб'єкта, визначеної зобов'язанням.
 
   2. У разі якщо це передбачено законодавством або договором,
зобов'язання повинно виконуватися солідарно.  При  солідарному
виконанні господарських  зобов'язань  застосовуються відповідні
положення Цивільного кодексу України ( 435-15 ), якщо інше не
передбачено законом.
 
   Стаття 197. Місце виконання господарського зобов'язання
 
   1. Господарське зобов'язання підлягає виконанню за місцем,
визначеним законом, господарським договором, або місцем, яке
визначено змістом зобов'язання.
 
   2. У разі якщо місце виконання зобов'язання не визначено,
зобов'язання повинно бути виконано:
 
   за зобов'язаннями, змістом яких є передача прав на будівлю
або  земельну  ділянку,  іншого  нерухомого  майна  -  за
місцезнаходженням будівлі чи земельної ділянки, іншого нерухомого
майна;
 
   за грошовими зобов'язаннями - за місцезнаходженням (місцем
проживання) управненої сторони на момент виникнення зобов'язання,
або за її новим місцезнаходженням (місцем проживання) за умови, що
управнена сторона своєчасно повідомила про нього зобов'язану
сторону; ( Абзац третій частини другої статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
 
   за іншими зобов'язаннями - за місцезнаходженням (місцем
проживання)  зобов'язаної  сторони, якщо інше не передбачено
законом. ( Абзац четвертий частини другої статті 197 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner