Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 20

на вимогу цих суб'єктів збитки у добровільному порядку в повному
обсязі, якщо законом або договором  сторін  не  передбачено
відшкодування збитків в іншому обсязі.
 
   2. Сторона, яка порушила своє зобов'язання або напевно знає,
що порушить його при  настанні  строку  виконання,  повинна
невідкладно повідомити про це другу сторону. У протилежному
випадку ця сторона позбавляється права посилатися на невжиття
другою стороною заходів щодо запобігання збиткам та вимагати
відповідного зменшення розміру збитків.
 
   3. Сторона господарського зобов'язання позбавляється права на
відшкодування збитків у разі якщо вона була своєчасно попереджена
другою стороною про можливе невиконання нею зобов'язання і могла
запобігти виникненню збитків своїми діями, але не зробила цього,
крім випадків, якщо законом або договором не передбачено інше.
 
   4. Не підлягають відшкодуванню збитки, завдані правомірною
відмовою  зобов'язаної  сторони  від  подальшого  виконання
зобов'язання.
 
   5. У разі  невиконання  зобов'язання  про  передачу  їй
індивідуально  визначеної  речі  (речей,  визначених родовими
ознаками) управнена сторона має право вимагати відібрання цієї
речі (речей) у зобов'язаної сторони або вимагати відшкодування
останньою збитків.
 
   6. У разі невиконання зобов'язання виконати певну роботу
(надати послугу) управнена сторона має право виконати цю роботу
самостійно або доручити її виконання (надання послуги) третім
особам, якщо інше не передбачено законом або зобов'язанням, та
вимагати  відшкодування  збитків,  завданих   невиконанням
зобов'язання.
 
   7. Відшкодування  збитків, завданих неналежним виконанням
зобов'язання, не звільняє зобов'язану сторону від  виконання
зобов'язання в натурі, крім випадків, зазначених у частині третій
статті 193 цього Кодексу.
 
   Стаття 227. Солідарне відшкодування збитків
 
   1. У разі заподіяння збитків одночасно кількома учасниками
господарських відносин кожний з них зобов'язаний відшкодувати
збитки суб'єкту, якому завдано збитків, відповідно до вимог статті
196 цього Кодексу.
 
   Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків
 
   1. Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки,
має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу.
Державні  (комунальні)  підприємства  за  наявності  підстав
зобов'язані вжити заходів щодо стягнення в порядку регресу збитків
з інших суб'єктів господарювання або стягнути збитки з винних
працівників підприємства відповідно до вимог законодавства про
працю.
 
   Стаття 229. Відшкодування збитків у разі порушення грошових
         зобов'язань
 
   1. Учасник господарських відносин у разі порушення  ним
грошового зобов'язання не звільняється від відповідальності через
неможливість виконання і зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані
невиконанням  зобов'язання, а також сплатити штрафні санкції
відповідно до вимог, встановлених цим Кодексом та іншими законами.
 
   2. Обчислення розміру збитків здійснюється у валюті, в якій
провадилися або повинні бути проведені розрахунки між сторонами,
якщо інше не встановлено законом.
 
   3. У разі висунення вимог щодо відшкодування збитків в
іноземній валюті кредитором повинен бути зазначений грошовий
еквівалент суми  збитків  у  гривнях  за  офіційним  курсом
Національного банку України на день висунення вимог.
 
               Глава 26
      ШТРАФНІ ТА ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
 
   Стаття 230. Штрафні санкції
 
   1. Штрафними  санкціями  у  цьому  Кодексі  визнаються
господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф,
пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у
разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності,
невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
 
   2. Суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учасники
відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього
Кодексу.
 
   Стаття 231. Розмір штрафних санкцій
 
   1. Законом  щодо  окремих  видів  зобов'язань може бути
визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням
сторін не допускається.
 
   2. У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому
хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до
державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням
державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за
рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного
кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено
законом чи договором, у таких розмірах:
 
   за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності)
товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти
відсотків  вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт,
послуг);
 
   за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у
розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких
допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у
розмірі семи відсотків вказаної вартості.
 
   3. Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також
за  інші  порушення окремих видів господарських зобов'язань,
зазначених у частині другій цієї статті.
 
   4. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено,
санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При
цьому розмір санкцій  може  бути  встановлено  договором  у
відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання
або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому
відношенні  до суми зобов'язання незалежно від ступеня його
виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт,
послуг).
 
   5. У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення
та розміру штрафних санкцій за порушення зобов'язання спір може
бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої
сторони відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   6. Штрафні санкції  за  порушення  грошових  зобов'язань
встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою
ставкою Національного банку України, за увесь час користування
чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом
або договором.
 
   7. Розмір  штрафних  санкцій,  що  застосовуються  у
внутрішньогосподарських  відносинах  за порушення зобов'язань,
визначається відповідним суб'єктом господарювання - господарською
організацією.
 
   Стаття 232. Порядок застосування штрафних санкцій
 
   1. Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов'язання
встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині,
не покритій цими санкціями.
 
   2. Законом або договором можуть бути передбачені випадки,
коли:
 
   допускається стягнення тільки штрафних санкцій;
 
   збитки можуть бути стягнуті у повній сумі понад штрафні
санкції;
 
   за вибором кредитора можуть бути стягнуті або збитки, або
штрафні санкції.
 
   3. Вимогу щодо сплати штрафних санкцій за  господарське
правопорушення може заявити учасник господарських відносин, права
чи законні інтереси якого порушено, а у випадках, передбачених
законом,  -  уповноважений  орган,  наділений  господарською
компетенцією.
 
   4. Відсотки за неправомірне користування чужими  коштами
справляються по день сплати суми цих коштів кредитору, якщо
законом або договором не встановлено для нарахування відсотків
інший строк.
 
   5. За грошовим зобов'язанням боржник не повинен платити
відсотки за час прострочення кредитора.
 
   6. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання
зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором,
припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало
бути виконано.
 
   7. У випадках, передбачених законом, штрафні санкції за
порушення господарських зобов'язань стягуються судом у доход
держави.
 
   Стаття 233. Зменшення розміру штрафних санкцій
 
   1. У разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно
великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити
розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь
виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть
участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси
сторін, що заслуговують на увагу.
 
   2. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим
учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів
боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.
 
   Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції,
         виконати зобов'язання в натурі
 
   1. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне
виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від
виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених у
частині третій статті 193 цього Кодексу.
 
   Стаття 235. Оперативно-господарські санкції
 
   1. За порушення господарських зобов'язань  до  суб'єктів
господарювання та інших учасників господарських відносин можуть
застосовуватися  оперативно-господарські  санкції  -  заходи
оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або
попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються
самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку.
 
   2. До  суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання,
можуть бути застосовані лише ті оперативно-господарські санкції,
застосування яких передбачено договором.
 
   3. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно
від вини суб'єкта, який порушив господарське зобов'язання.
 
   Стаття 236. Види оперативно-господарських санкцій
 
   1. У господарських договорах сторони можуть  передбачати
використання таких видів оперативно-господарських санкцій:
 
   1) одностороння відмова від виконання свого зобов'язання
управненою стороною, із звільненням її від відповідальності за це
- у разі порушення зобов'язання другою стороною;
 
   відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконано неналежним
чином або достроково виконано боржником без згоди другої сторони;
 
   відстрочення відвантаження продукції чи виконання  робіт
внаслідок  прострочення  виставлення  акредитива  платником,
припинення видачі банківських позичок тощо;
 
   2) відмова управненої сторони зобов'язання від прийняття
подальшого виконання зобов'язання, порушеного другою стороною, або
повернення в односторонньому порядку виконаного кредитором за
зобов'язанням (списання з рахунку боржника в безакцептному порядку
коштів, сплачених за неякісну продукцію, тощо);
 
   3) встановлення в односторонньому  порядку  на  майбутнє
додаткових гарантій належного виконання зобов'язань стороною, яка
порушила зобов'язання: зміна порядку оплати продукції (робіт,
послуг),  переведення платника на попередню оплату продукції
(робіт, послуг) або на оплату після перевірки їх якості тощо;
 
   4) відмова від встановлення  на  майбутнє  господарських
відносин із стороною, яка порушує зобов'язання.
 
   2. Перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у
частині першій цієї статті, не є вичерпним. Сторони можуть
передбачити у договорі також інші оперативно-господарські санкції.
 
   Стаття 237. Підстави та порядок застосування
         оперативно-господарських санкцій
 
   1. Підставою  для  застосування  оперативно-господарських
санкцій  є факт порушення господарського зобов'язання другою
стороною. Оперативно-господарські санкції застосовуються стороною,
яка потерпіла від правопорушення, у позасудовому порядку та без
попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.
 
   2. Порядок   застосування    сторонами    конкретних
оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі
незгоди  з  застосуванням  оперативно-господарської  санкції
заінтересована сторона може звернутися до суду з заявою про
скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її
застосуванням.
 
   3. Оперативно-господарські  санкції можуть застосовуватися
одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.
 
               Глава 27
        АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ
 
   Стаття 238. Застосування адміністративно-господарських
         санкцій до суб'єктів господарювання
 
   1. За порушення встановлених законодавчими актами правил
здійснення господарської діяльності до суб'єктів господарювання
можуть бути застосовані уповноваженими органами державної влади
або органами місцевого самоврядування адміністративно-господарські
санкції,  тобто  заходи організаційно-правового або майнового
характеру, спрямовані на припинення  правопорушення  суб'єкта
господарювання та ліквідацію його наслідків.
 
   2. Види  адміністративно-господарських  санкцій, умови та
порядок їх застосування визначаються  цим  Кодексом,  іншими
законодавчими актами. Адміністративно-господарські санкції можуть
бути встановлені виключно законами.
 
   Стаття 239. Види адміністративно-господарських санкцій
 
   1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому
законом, можуть застосовувати до суб'єктів господарювання такі
адміністративно-господарські санкції:
 
   вилучення прибутку (доходу);
 
   адміністративно-господарський штраф;
 
   стягнення зборів (обов'язкових платежів);
 
 
   ( Абзац п'ятий частини першої статті 239 виключено на
підставі Закону N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006 )
 
 
   застосування антидемпінгових заходів;
 
   припинення експортно-імпортних операцій;
 
   застосування індивідуального режиму ліцензування;
 
   зупинення дії ліцензії (патенту) на здійснення суб'єктом
господарювання певних видів господарської діяльності;
 
   анулювання  ліцензії  (патенту) на здійснення  суб'єктом
господарювання окремих видів господарської діяльності;
 
   обмеження або зупинення діяльності суб'єкта господарювання;
 
   скасування  державної реєстрації та ліквідація  суб'єкта
господарювання;
 
   інші адміністративно-господарські санкції, встановлені цим
Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 240. Безоплатне вилучення прибутку (доходу)
 
   1. Прибуток  (доход),  одержаний суб'єктом господарювання
внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення
господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого)
прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований
об'єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного
бюджету в порядку, встановленому законом.
 
   Крім того, з суб'єкта господарювання стягується у випадках і
порядку,  передбачених  законом,  штраф, але не більш як у
двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення
протягом року після застосування цієї санкції - у трикратному
розмірі вилученої суми.
 
   2. Перелік порушень, за які до суб'єкта  господарювання
застосовуються санкції, передбачені цією статтею, а також порядок
їх застосування визначаються законами.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner