Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 22

органами  місцевого  самоврядування  в  процесі  управління
господарською діяльністю.
 
   3. Вимоги до класифікації галузей народного господарства
встановлюються законом.
 
   Стаття 261. Галузі сфери матеріального виробництва
 
   1. До сфери матеріального виробництва належать галузі, які
визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або
знаходять  матеріальні  блага  (продукцію,  енергію, природні
ресурси), а також продовжують  виробництво  у  сфері  обігу
(реалізації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування
продукції чи інших видів діяльності.
 
   2. Усі інші види діяльності у своїй сукупності становлять
сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу).
 
   Стаття 262. Продукція виробничо-технічного призначення і
         вироби народного споживання
 
   1. У  галузях  матеріального  виробництва  здійснюється
виробництво матеріальних благ, призначених як для використання у
сфері виробництва в якості  засобів  виробництва  (продукція
виробничо-технічного призначення), так і для використання у сфері
особистого споживання (вироби народного споживання).
 
   2. У разі якщо продукти виробництва можуть використовуватися
як у виробництві, так і для особистого споживання, економічна
форма таких продуктів  визначається  залежно  від  цільового
призначення певного продукту виробництва.
 
   3. Обіг продукції виробничо-технічного призначення і обіг
виробів народного споживання у сфері господарювання регулюються
цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими
відповідно до нього, а в частині, не врегульованій цими актами,
застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України
( 435-15 ).
 
   4. Особливості   правового   регулювання  господарської
діяльності, пов'язаної    з    реалізацією    продукції
виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання,
встановлюються цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами,
що йому не суперечать.
 
              Глава 30
        ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
        ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Стаття 263. Господарсько-торговельна діяльність
 
   1. Господарсько-торговельною є діяльність, що здійснюється
суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на
реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів
народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує
їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг.
 
   2. Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), в межах
якого  здійснюється  товарний  обіг,  господарсько-торговельна
діяльність виступає як внутрішня торгівля або зовнішня торгівля.
 
   3. Господарсько-торговельна діяльність може  здійснюватися
суб'єктами господарювання в таких формах: матеріально-технічне
постачання і збут; енергопостачання; заготівля; оптова торгівля;
роздрібна торгівля і громадське харчування; продаж і передача в
оренду засобів виробництва; комерційне посередництво у здійсненні
торговельної  діяльності  та  інша  допоміжна  діяльність по
забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері обігу.
 
   4. Господарсько-торговельна  діяльність  опосередковується
господарськими    договорами    поставки,    контрактації
сільськогосподарської     продукції,     енергопостачання,
купівлі-продажу,  оренди,  міни (бартеру), лізингу та іншими
договорами.
 
   Параграф 1. Поставка
 
   Стаття 264. Матеріально-технічне постачання та збут
 
   1. Матеріально-технічне  постачання  та  збут  продукції
виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання як
власного виробництва, так і  придбаних  у  інших  суб'єктів
господарювання,  здійснюються суб'єктами господарювання шляхом
поставки, а у випадках, передбачених цим Кодексом, також на основі
договорів купівлі-продажу.
 
   2. Законодавством  можуть  бути  передбачені  особливості
поставки окремих видів продукції виробничо-технічного призначення
або виробів народного споживання, а також особливий порядок
здійснення поставки продукції для пріоритетних державних потреб.
( Частина друга статті 264 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 )
 
   3. Основні вимоги щодо укладення та виконання договорів
поставки встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.
 
   Стаття 265. Договір поставки
 
   1. За  договором  поставки  одна сторона - постачальник
зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк)
другій  стороні  -  покупцеві  товар  (товари),  а покупець
зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за
нього певну грошову суму.
 
   2. Договір  поставки  укладається  на розсуд сторін або
відповідно до державного замовлення.
 
   3. Сторонами  договору  поставки  можуть  бути  суб'єкти
господарювання, зазначені у пунктах 1, 2 частини другої статті 55
цього Кодексу.
 
   4. Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами
відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів
"Інкотермс" ( 988_007 ).
 
   5. Поставка товарів без укладення договору поставки може
здійснюватися лише у випадках і порядку, передбачених законом.
 
   6. Реалізація   суб'єктами   господарювання   товарів
негосподарюючим суб'єктам здійснюється за правилами про договори
купівлі-продажу.  До відносин поставки, не врегульованих цим
Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) про договір купівлі-продажу.
 
   Стаття 266. Предмет, кількість і асортимент поставки
 
   1. Предметом  поставки  є  визначені  родовими  ознаками
продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у  стандартах,
технічних  умовах,  документації  до  зразків  (еталонів),
прейскурантах чи товарознавчих довідниках. Предметом поставки
можуть бути також продукція, вироби, визначені індивідуальними
ознаками.
 
   2. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх
часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура) за
сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами
визначаються  специфікацією  за згодою сторін, якщо інше не
передбачено законом.
 
   Стаття 267. Строки і порядок поставки
 
   1. Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк
більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк,
визначений угодою сторін. Якщо в договорі строк його дії не
визначений, він вважається укладеним на один рік.
 
   2. Строки поставки встановлюються сторонами в договорі з
урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання
товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством.
 
   3. Якщо  в  довгостроковому  договорі кількість поставки
визначено лише на рік або менший строк, у договорі повинен бути
передбачений порядок погодження сторонами строків поставки на
наступні періоди до закінчення строку дії договору. Якщо такий
порядок не передбачений, договір вважається укладеним на один рік.
 
   4. У  разі  якщо сторонами передбачено поставку товарів
окремими  партіями,  строком  (періодом)  поставки  продукції
виробничо-технічного призначення є, як правило, квартал, а виробів
народного споживання, як правило, - місяць. Сторони  можуть
погодити в договорі також графік поставки (місяць, декада, доба
тощо).
 
   5. У договорі поставки  за  згодою  сторін  може  бути
передбачений  порядок  відвантаження  товарів будь-яким видом
транспорту, а також вибірка товарів покупцем.
 
   6. Договором може бути передбачено відвантаження товарів
вантажовідправником (виготовлювачем), що не є постачальником, та
одержання товарів вантажоодержувачем, що не є покупцем, а також
оплата товарів платником, що не є покупцем.
 
   7. Договором  може  бути  передбачений  порядок поставки
недоодержаної покупцем у встановлений строк кількості товарів.
 
   Стаття 268. Якість товарів, що поставляються
 
   1. Якість товарів, що поставляються, повинна відповідати
стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка
встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам), якщо
сторони не визначать у договорі більш високі вимоги до якості
товарів.
 
   2. Номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої
документації про якість товарів зазначаються в договорі. Якщо
вказану документацію не опубліковано у загальнодоступних виданнях,
її копії повинні додаватися постачальником до примірника договору
покупця на його вимогу.
 
   3. У разі відсутності в договорі умов щодо якості товарів
остання визначається відповідно до мети договору або до звичайного
рівня якості для предмета договору чи загальних критеріїв якості.
 
   4. Постачальник повинен засвідчити  якість  товарів,  що
поставляються,  належним  товаросупровідним  документом,  який
надсилається разом з товаром, якщо інше не передбачено в договорі.
 
   5. У разі поставки товарів більш низької  якості,  ніж
вимагається стандартом, технічними умовами чи зразком (еталоном),
покупець має право відмовитися від прийняття і оплати товарів, а
якщо товари уже оплачені покупцем, - вимагати повернення сплаченої
суми.
 
   6. У разі якщо недоліки поставлених товарів можуть бути
усунені без повернення їх постачальнику, покупець має право
вимагати від постачальника усунення недоліків у місцезнаходженні
товарів або усунути їх своїми засобами за рахунок постачальника.
 
   7. Якщо  поставлені  товари  відповідають стандартам або
технічним умовам, але виявляться більш низького сорту, ніж було
зумовлено, покупець має право прийняти товари з оплатою за ціною,
встановленою для товарів відповідного сорту, або відмовитися від
прийняття і оплати поставлених товарів.
 
   8. У разі якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття
товарів, які не відповідають за якістю стандартам, технічним
умовам, зразкам (еталонам) або умовам договору, постачальник
(виробник) зобов'язаний розпорядитися товарами у десятиденний
строк, а щодо товарів, які швидко псуються, - протягом 24 годин з
моменту одержання повідомлення покупця (одержувача) про відмову
від товарів. Якщо постачальник (виробник) у зазначений строк не
розпорядиться товарами, покупець (одержувач) має право реалізувати
їх на місці або повернути виробникові. Товари, що швидко псуються,
підлягають в усіх випадках реалізації на місці.
 
   Стаття 269. Гарантії якості товарів. Претензії у зв'язку з
         недоліками поставлених товарів
 
   1. Строки  і  порядок  встановлення  покупцем  недоліків
поставлених йому товарів, які не могли бути  виявлені  при
звичайному їх прийманні, і пред'явлення постачальникові претензій
у зв'язку  з  недоліками  поставлених  товарів  визначаються
законодавством відповідно до цього Кодексу.
 
   2. Стандартами,  технічними  умовами  або договором щодо
товарів, призначених для тривалого користування чи зберігання,
можуть  передбачатися  більш тривалі строки для встановлення
покупцем у належному порядку зазначених недоліків (гарантійні
строки). Сторони можуть погодити в договорі гарантійні строки
більш тривалі порівняно з передбаченими стандартами або технічними
умовами.
 
   3. Гарантійний  строк  експлуатації обчислюється від дня
введення виробу в експлуатацію, але не пізніше одного року з дня
одержання виробу покупцем (споживачем), а щодо виробів народного
споживання, які реалізуються через роздрібну торгівлю, - з дня
роздрібного продажу речі, якщо інше не передбачено стандартами,
технічними умовами або договором.
 
   4. Гарантійний строк придатності та  зберігання  товарів
обчислюється від дня виготовлення товару.
 
   5. Постачальник (виробник) гарантує якість товарів у цілому.
Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини
вважається рівним гарантійному строку на основний виріб, якщо інше
не передбачено договором або стандартами (технічними умовами) на
основний виріб.
 
   6. Постачальник  (виробник) зобов'язаний за свій рахунок
усунути дефекти виробу, виявлені протягом гарантійного строку, або
замінити товари, якщо не доведе, що дефекти виникли внаслідок
порушення покупцем (споживачем) правил експлуатації або зберігання
виробу. У разі усунення дефектів у виробі, на який встановлено
гарантійний строк експлуатації, цей строк продовжується на час,
протягом якого він не використовувався через дефект, а при заміні
виробу гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.
 
   7. У разі поставки товарів неналежної  якості  покупець
(одержувач) має право стягнути з виготовлювача (постачальника)
штраф у розмірі, передбаченому статтею 231 цього Кодексу, якщо
інший розмір не передбачено законом або договором.
 
   8. Позови,  що випливають з поставки товарів неналежної
якості, можуть бути пред'явлені протягом шести місяців з дня
встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених
йому товарів.
 
   Стаття 270. Комплектність товарів, що поставляються
 
   1. Товари повинні поставлятися комплектно відповідно до вимог
стандартів, технічних умов або прейскурантів. Договором може бути
передбачено поставку з  додатковими  до  комплекту  виробами
(частинами) або без окремих, не потрібних покупцеві виробів
(частин), що входять до комплекту.
 
   2. Якщо комплектність не визначено стандартами, технічними
умовами або прейскурантами, вона в необхідних випадках може
визначатися договором.
 
   3. У разі поставки  некомплектних  виробів  постачальник
(виробник)  зобов'язаний  на  вимогу  покупця  (одержувача)
доукомплектувати їх у двадцятиденний строк після одержання вимоги
або замінити комплектними виробами у той же строк, якщо сторонами
не погоджено інший строк. Надалі до укомплектування виробу або
його заміни покупець (одержувач) має право відмовитися від його
оплати, а якщо товар уже оплачений, вимагати в установленому
порядку  повернення сплачених сум. У разі якщо постачальник
(виробник) у встановлений строк не укомплектує виріб або не
замінить його комплектним, покупець має право відмовитися від
товару.
 
   4. Прийняття покупцем некомплектних виробів не  звільняє
постачальника (виробника) від відповідальності.
 
   Стаття 271. Положення про поставки і Особливі умови поставок
 
   1. Кабінет  Міністрів України відповідно до вимог цього
Кодексу та інших законів затверджує Положення про  поставки
продукції виробничо-технічного призначення та поставки виробів
народного споживання, а також Особливі умови поставки окремих
видів товарів.
 
   Параграф 2. Контрактація сільськогосподарської продукції
 
   Стаття 272. Договір контрактації сільськогосподарської
         продукції
 
   1. Державна  закупка  сільськогосподарської   продукції
здійснюється за договорами контрактації, які укладаються на основі
державних замовлень на поставку державі сільськогосподарської
продукції.
 
   2. За договором контрактації виробник сільськогосподарської
продукції (далі - виробник) зобов'язується передати заготівельному
(закупівельному) або переробному підприємству чи організації (далі
- контрактанту) вироблену ним продукцію у строки, кількості,
асортименті,  що  передбачені  договором,  а  контрактант
зобов'язується сприяти виробникові у  виробництві  зазначеної
продукції, прийняти і оплатити її.
 
   3. У договорах контрактації повинні передбачатися:
 
   види продукції (асортимент), номер державного стандарту або
технічних умов, гранично допустимий вміст у продукції шкідливих
речовин;
 
   кількість продукції, яку контрактант приймає безпосередньо у
виробника;
 
   ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і умови
доставки, строки здавання-приймання продукції;
 
   обов'язки контрактанта щодо подання допомоги в організації
виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування
на приймальні пункти і підприємства;
 
   взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання
ними умов договору;
 
   інші  умови,  передбачені Типовим договором контрактації

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner