Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 23

сільськогосподарської  продукції,  затвердженим  у  порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 273. Особливості виконання договорів контрактації
 
   1. Виробник повинен не пізніш як за п'ятнадцять днів до
початку заготівлі продукції повідомити контрактанта про кількість
і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до
продажу, та погодити календарний графік її здачі.
 
   2. Контрактант  зобов'язаний  прийняти від виробника всю
пред'явлену ним продукцію на умовах, передбачених у договорі.
Нестандартну  продукцію,  яка  швидко псується, придатну для
використання у свіжому або переробленому вигляді, та стандартну
продукцію,  яка  швидко псується, що здається понад обсяги,
передбачені договором, контрактант приймає за цінами і на умовах,
що погоджені сторонами.
 
   3. У  договорі  контрактації можуть передбачатися обсяги
сільськогосподарської продукції,  приймання  якої  контрактант
здійснює  безпосередньо  у  виробника,  та  продукції,  яка
доставляється безпосередньо виробником торговельним підприємствам.
Решта продукції приймається контрактантом на визначених договором
приймальних пунктах, розташованих у межах адміністративного району
за місцезнаходженням виробника.
 
   4. Забезпечення виробників тарою та необхідними матеріалами
для пакування продукції здійснюється у кількості, порядку та
строки, передбачені договором.
 
   5. Інші  особливості  виконання  договорів  контрактації
встановлюються Положенням про контрактацію сільськогосподарської
продукції, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 274. Відповідальність за договором контрактації
 
   1. За  нездачу сільськогосподарської продукції у строки,
передбачені договором контрактації, виробник сплачує контрактанту
неустойку в розмірі, встановленому договором, якщо інший розмір не
передбачений законом.
 
   2. За   невиконання   зобов'язання   щодо   приймання
сільськогосподарської продукції безпосередньо у виробника, а також
у разі відмови від приймання продукції, пред'явленої виробником у
строки і в порядку, що погоджені сторонами, контрактант сплачує
виробнику штраф у розмірі п'яти відсотків вартості неприйнятої
продукції, враховуючи надбавки і знижки, а також відшкодовує
завдані виробникові збитки, а щодо продукції, яка швидко псується,
- повну її вартість.
 
   3. У разі якщо продукцію не було своєчасно підготовлено до
здавання-приймання і про це не було попереджено контрактанта,
виробник відшкодовує контрактанту завдані цим збитки.
 
   4. У договорі контрактації можуть бути передбачені також інші
санкції  за  невиконання або неналежне виконання зобов'язань
відповідно до вимог цього Кодексу.
 
   Параграф 3. Енергопостачання
 
   Стаття 275. Договір енергопостачання
 
   1. За   договором   енергопостачання  енергопостачальне
підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію,
пару, гарячу і перегріту воду (далі - енергію) споживачеві
(абоненту), який зобов'язаний оплатити прийняту  енергію  та
дотримуватися передбаченого договором режиму її використання, а
також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного обладнання,
що ним використовується.
 
   2. Відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання
не допускається.
 
   3. Предметом договору енергопостачання є окремі види енергії
з найменуванням, передбаченим у державних стандартах або технічних
умовах.
 
   4. Виробники і постачальники енергії, що займають монопольне
становище,  зокрема суб'єкти природних монополій, зобов'язані
укласти договір енергопостачання на вимогу споживачів, які мають
технічні засоби для одержання енергії. Розбіжності, що виникають
при укладенні такого договору, врегульовуються відповідно до вимог
цього Кодексу.
 
   5. Енергопостачальні підприємства інших, крім державної і
комунальної, форм власності можуть брати участь у забезпеченні
енергією будь-яких  споживачів,  у тому числі через державну
(комунальну) енергомережу, на умовах, визначених відповідними
договорами.
 
   Стаття 276. Кількість і якість енергії.
         Строки, ціни та порядок розрахунків
         за договором енергопостачання
 
   1. Загальна кількість енергії, що відпускається, визначається
за погодженням сторін. У разі якщо енергія виділяється в рахунок
замовлення  на  пріоритетні  державні  потреби  (ліміту),
енергопостачальник не має права зменшувати абоненту цей ліміт без
його згоди.
( Частина перша статті 276 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 )
 
   2. Пропозиції абонента щодо кількості та видів енергії,
строків її відпуску є пріоритетними за наявності виробничих
можливостей у енергопостачальника.
 
   3. Показники якості енергії  узгоджуються  сторонами  на
підставі державних стандартів або технічних умов шляхом погодження
переліку (величини) показників, підтримання яких є обов'язком для
сторін договору.
 
   4. Строки  постачання енергії встановлюються сторонами у
договорі виходячи, як правило, з необхідності забезпечення її
ритмічного  та  безперебійного надходження абоненту. Основним
обліковим періодом енергопостачання є декада, з коригуванням
обсягів протягом доби. Сторони можуть погоджувати постачання
енергії протягом доби за годинами, а також час і тривалість
максимальних та мінімальних навантажень.
 
   5. Кількість енергії, недоодержаної у попередні періоди з
вини енергопостачальника, підлягає поповненню на вимогу абонента.
Якщо енергію не вибрано абонентом або недоодержано ним для
обігрівання у зв'язку  зі  сприятливими  погодними  умовами,
поповнення  недоодержаної енергії здійснюється за погодженням
сторін.
 
   6. Розрахунки за договорами енергопостачання здійснюються на
підставі цін (тарифів), встановлених відповідно до вимог закону.
 
   7. Оплата  енергії,  що  відпускається, здійснюється, як
правило, у формі попередньої оплати. За погодженням сторін можуть
застосовуватися планові платежі з наступним перерахунком або
оплата, що провадиться за фактично відпущену енергію.
 
   8. У разі якщо абонент має власне енергоджерело і відпускає
енергію в мережі енергопостачальника, допускаються розрахунки за
сальдо взаємно одержаної енергії.
 
   Стаття 277. Правила користування енергією
 
   1. Абоненти користуються енергією з  додержанням  правил
користування  енергією  відповідного  виду, що затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Правилами можуть  бути  передбачені  типові  договори
постачання окремих видів енергії.
 
   3. Абонент має право відпускати енергію приєднаним до його
мереж вторинним споживачам (субабонентам). У  цьому  випадку
субабоненти укладають договір енергопостачання з абонентом і мають
права та несуть обов'язки абонента, а абонент має права та несе
обов'язки енергопостачальника.
 
   4. Абонент  зобов'язаний  повідомити перелік субабонентів
енергопостачальнику, який має право контролю  енергомереж  і
приладів  субабонентів  та  право  контролю  за  додержанням
субабонентами правил користування енергією.
 
   5. Відповідальність за порушення правил користування енергією
встановлюється законом.
 
   Параграф 4. Біржова торгівля
 
   Стаття 278. Торговельно-біржова діяльність
 
   1. Здійснення торговельно-біржової діяльності має на меті
організацію та регулювання торгівлі  шляхом  надання  послуг
суб'єктам господарювання у здійсненні ними торговельних операцій
спеціально утвореною господарською організацією - товарною біржею.
 
   2. Правові умови створення та діяльності товарних бірж, а
також основні правила здійснення торговельно-біржової діяльності
визначаються цим Кодексом, прийнятими відповідно до нього законами
та іншими нормативно-правовими актами.
 
   Стаття 279. Товарна біржа
 
   1. Товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який
надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і
пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг
і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.
 
   2. Товарна біржа є юридичною особою,  діє  на  засадах
самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене
майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі
своїм найменуванням.
 
   3. Товарна  біржа  створюється  на  основі добровільного
об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання. Засновниками
і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні
підприємства, установи та організації, що повністю або частково
утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих
бюджетів.
 
   4. Заснування товарної біржі здійснюється шляхом укладення
засновниками угоди, яка визначає порядок її створення, склад
засновників,  їх обов'язки, розмір і строки сплати пайових,
вступних та періодичних внесків. Засновники сплачують пайовий
внесок.
 
   5. Товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується
засновниками біржі.
 
   6. Державна реєстрація товарної біржі провадиться відповідно
до вимог статті 58 цього Кодексу.
 
   7. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і
не має на меті одержання прибутку.
 
   8. Товарна біржа здійснює свою діяльність за принципами
рівноправності учасників біржових торгів, публічного проведення
біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін.
 
   Стаття 280. Права та обов'язки товарної біржі
 
   1. Товарна біржа має право:
 
   встановлювати відповідно до законодавства власні обов'язкові
для всіх учасників торгів правила біржової торгівлі та біржового
арбітражу;
 
   встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі,
розмір плати за послуги, що надаються біржею;
 
   встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату
за реєстрацію угод на біржі, а також санкції за порушення статуту
біржі та біржових правил;
 
   створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про
них;
 
   засновувати арбітражні комісії для  вирішення  спорів  у
торговельних угодах;
 
   розробляти  з  урахуванням державних  стандартів  власні
стандарти і типові контракти;
 
   укладати угоди з іншими біржами, мати своїх представників на
біржах, у тому числі розташованих за межами України;
 
   видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і
рекламні видання;
 
   вирішувати інші питання, передбачені законом.
 
   2. Товарна біржа зобов'язана:
 
   створювати умови для проведення біржової торгівлі;
 
   регулювати біржові операції;
 
   регулювати ціни на товари, що допускаються до обігу на біржі;
 
   надавати  членам  і  відвідувачам  біржі  організаційні,
інформаційні та інші послуги;
 
   забезпечувати збір, обробку і розповсюдження інформації, що
стосується кон'юнктури ринку.
 
   Стаття 281. Правила біржової торгівлі. Біржові торги
 
   1. Правила біржової торгівлі розробляються відповідно до
законодавства і є основним документом, що регламентує порядок
здійснення  біржових  операцій, ведення біржової торгівлі та
розв'язання спорів з цих питань.
 
   2. Правила біржової  торгівлі  затверджуються  загальними
зборами членів товарної біржі або органом, ними уповноваженим.
 
   3. Біржовими  торгами  є  торги,  що публічно і гласно
проводяться в торговельних залах біржі за участі членів біржі по
товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленому
правилами біржової торгівлі.
 
   4. Біржові операції дозволяється здійснювати тільки членам
біржі  або  брокерам  - громадянам, зареєстрованим на біржі
відповідно до її статуту для виконання доручень членів біржі, яких
вони представляють, щодо здійснення біржових операцій.
 
   Стаття 282. Припинення товарної біржі
 
   1. Припинення  товарної  біржі  відбувається за рішенням
загальних зборів членів біржі, а також за рішенням суду у
випадках, передбачених законом.
 
   Параграф 5. Оренда майна та лізинг
 
   Стаття 283. Оренда майна у сфері господарювання
 
   1. За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає
другій стороні (орендареві) за плату  на  певний  строк  у
користування майно для здійснення господарської діяльності.
 
   2. У  користування  за  договором  оренди  передається
індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення
(або  цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі
використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).
 
   3. Об'єктом оренди можуть бути:
 
   державні та комунальні підприємства  або  їх  структурні
підрозділи  як цілісні майнові комплекси, тобто господарські
об'єкти із завершеним циклом виробництва  продукції  (робіт,
послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений
об'єкт, та автономними інженерними комунікаціями і  системою
енергопостачання;
 
   нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);
 
   інше   окреме   індивідуально   визначене   майно
виробничо-технічного  призначення,  що  належить  суб'єктам
господарювання.
 
   4. Оренда структурних підрозділів державних та комунальних
підприємств  не  повинна  порушувати  виробничо-господарську
цілісність, технологічну єдність даного підприємства.
 
   5. Законом може бути встановлено перелік  державних  та
комунальних підприємств, цілісні майнові комплекси яких не можуть
бути об'єктом оренди.
 
   6. До відносин оренди застосовуються відповідні положення
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з урахуванням особливостей,
передбачених цим Кодексом.
 
   Стаття 284. Умови договору оренди
 
   1. Істотними умовами договору оренди є: об'єкт оренди (склад
і вартість майна з урахуванням її індексації); строк, на який
укладається договір оренди; орендна плата з урахуванням  її
індексації;  порядок  використання амортизаційних відрахувань;
відновлення орендованого майна та умови його повернення або
викупу.
 
   2. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю.
Умови договору оренди зберігають свою силу на весь строк дії
договору, а також у разі якщо після його укладення законодавством
встановлено правила, що погіршують становище орендаря.
 
   3. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов
або розірвання договору оренди.
 
   4. Строк договору оренди визначається за погодженням сторін.
У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну
умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення
строку дії договору він вважається продовженим на такий самий
строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
 
   Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner