Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 24

 
   1. Орендар  має переважне право перед іншими суб'єктами
господарювання на продовження строку дії договору оренди.
 
   2. Орендар може бути зобов'язаний використовувати об'єкт
оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої
діяльності підприємства, майно якого передано в оренду.
 
   3. Орендар зобов'язаний берегти орендоване майно відповідно
до умов договору, запобігаючи його псуванню або пошкодженню, та
своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
 
   4. Орендар відшкодовує орендодавцю вартість  орендованого
майна у разі відчуження цього майна або його знищення чи псування
з вини орендаря.
 
   Стаття 286. Орендна плата
 
   1. Орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує
орендодавцю  незалежно  від  наслідків  своєї  господарської
діяльності.  Розмір орендної плати може  бути  змінений  за
погодженням  сторін, а також в інших випадках, передбачених
законодавством.
 
   2. Орендар має право вимагати зменшення розміру орендної
плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, змінилися
передбачені договором умови господарювання або істотно погіршився
стан об'єкта оренди.
 
   3. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Залежно від
специфіки виробничої діяльності орендаря орендна плата за згодою
сторін може встановлюватися в натуральній або грошово-натуральній
формі.
 
   4. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.
 
   Стаття 287. Оренда державного та комунального майна
 
   1. Орендодавцями щодо державного та комунального майна є:
 
   1) Фонд державного майна України, його регіональні відділення
- щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних
підрозділів та нерухомого майна, яке є державною власністю, а
також іншого майна у випадках, передбачених законом;
 
   2) органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим або місцевими радами управляти майном, - відповідно щодо
майна, яке належить Автономній Республіці Крим або є у комунальній
власності;
 
   3) державні (комунальні) підприємства  -  щодо  окремого
індивідуально  визначеного  майна, а з дозволу орендодавців,
зазначених у пункті 2 цієї статті, - також щодо цілісних майнових
комплексів, їх структурних підрозділів та нерухомого майна.
 
   2. Організаційні та майнові відносини, пов'язані з передачею
в оренду цілісних  майнових  комплексів  державного  сектора
економіки, а також цілісних майнових комплексів, що є комунальною
власністю, регулюються законодавством відповідно до цього Кодексу.
 
   3. Утворення орендного підприємства здійснюється відповідно
до статті 115 цього Кодексу. Статут суб'єкта господарювання,
утвореного на базі орендованого майна, не може суперечити умовам
договору оренди.
 
   Стаття 288. Суборенда державного та комунального майна
 
   1. Орендар  має право передати окремі об'єкти оренди в
суборенду, якщо інше не передбачено законом або договором оренди.
 
   2. Передача в суборенду цілісних майнових комплексів не
допускається.
 
   Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди
 
   1. Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо таке право
передбачено договором оренди.
 
   2. Умови викупу орендованого державного (комунального) майна
(цілісного майнового комплексу) визначаються відповідно до закону.
 
   3. Орендар  має  право у будь-який час відмовитися від
здійснення передбаченого в договорі права на викуп об'єкта оренди.
 
   4. Приватизація цілісних майнових комплексів,  зданих  в
оренду, здійснюється у випадках і порядку, передбачених законом.
 
   Стаття 290. Оренда землі у сфері господарювання
 
   1. Відносини,  пов'язані  з  орендою  землі  як  засобу
виробництва, регулюються Земельним кодексом України ( 2768-14 ) та
іншими законами.
 
   2. Оренда  земельної ділянки без договору, укладеного в
письмовій формі, посвідченого нотаріально та зареєстрованого в
установленому законом порядку, не допускається.
 
   3. Розмір плати за користування земельною ділянкою, що є
державною або комунальною власністю, не може бути нижчим за
встановлений відповідно до закону. Випадки звільнення від плати за
користування земельною ділянкою або зменшення  розміру  плати
визначаються законом.
 
   Стаття 291. Припинення договору оренди
 
   1. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
 
   2. Договір оренди припиняється у разі:
 
   закінчення строку, на який його було укладено;
 
   викупу (приватизації) об'єкта оренди;
 
   ліквідації суб'єкта господарювання-орендаря;
 
   загибелі (знищення) об'єкта оренди.
 
   3. Договір оренди може бути розірваний за згодою сторін. На
вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково
розірваний з підстав, передбачених Цивільним кодексом України
( 435-15 ) для розірвання договору найму, в порядку, встановленому
статтею 188 цього Кодексу.
 
   4. Правові наслідки припинення договору оренди визначаються
відповідно до умов регулювання договору найму Цивільним кодексом
України ( 435-15 ).
 
   Стаття 292. Лізинг у сфері господарювання
 
   1. Лізинг  -  це господарська діяльність, спрямована на
інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в
наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у
виключне користування другій стороні  (лізингоодержувачу)  на
визначений строк майна, що належить лізингодавцю або набувається
ним у власність (господарське  відання)  за  дорученням  чи
погодженням  лізингоодержувача  у  відповідного  постачальника
(продавця) майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних
лізингових платежів.
 
   2. Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій
лізинг може бути двох видів - фінансовий чи оперативний. За формою
здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо.
 
   3. Об'єктом лізингу може бути нерухоме і рухоме майно,
призначене для використання як основні фонди, не заборонене
законом до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про
передачу його в лізинг.
 
   4. Майно, зазначене в частині першій цієї статті, яке є
державною (комунальною) власністю, може бути об'єктом лізингу
тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим
майном, відповідно до закону.
 
   5. Не можуть бути об'єктами лізингу земельні ділянки, інші
природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси державних
(комунальних) підприємств та їх структурних підрозділів.
 
   6. Перехід права власності на об'єкт лізингу до іншої особи
не є підставою для розірвання договору лізингу.
 
   7. Правове регулювання лізингу здійснюється відповідно до
цього Кодексу та інших законів.
 
   Параграф 6. Інші види господарсько-торговельної діяльності
 
   Стаття 293. Міна (бартер) у сфері господарювання
 
   1. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується
передати другій стороні у власність, повне господарське відання чи
оперативне управління певний товар в обмін на інший товар.
 
   2. Сторона договору вважається продавцем того товару, який
вона передає в обмін, і покупцем товару, який вона одержує взамін.
 
   3. За погодженням сторін можлива грошова доплата за товар
більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості, якщо це
не суперечить законодавству.
 
   4. Не може бути об'єктом міни (бартеру) майно, віднесене
законодавством до основних фондів, яке належить до державної або
комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни
(бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством.
Законодавством можуть бути встановлені також інші особливості
здійснення  бартерних (товарообмінних) операцій, пов'язаних з
придбанням і використанням окремих видів майна, а також здійснення
таких операцій в окремих галузях господарювання.
 
   5. До договору міни (бартеру) застосовуються правила, що
регулюють договори  купівлі-продажу,  поставки,  контрактації,
елементи яких містяться в договорі міни (бартеру), якщо це не
суперечить законодавству і відповідає суті відносин сторін.
 
   Стаття 294. Зберігання у товарному складі
 
   1. Товарним складом визнається організація, що  здійснює
зберігання товарів та надає пов'язані із зберіганням послуги на
засадах підприємницької діяльності.
 
   2. Товарний склад є складом загального користування у разі
якщо із закону, інших правових актів або виданого суб'єкту
господарювання дозволу (ліцензії) випливає, що він зобов'язаний
приймати на зберігання товари від будь-якого товароволодільця.
 
   3. Зберігання у товарному складі здійснюється за договором
складського зберігання.
 
   4. До регулювання відносин, що випливають із зберігання
товарів  за  договором складського зберігання, застосовуються
відповідні положення Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
 
               Глава 31
     КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ)
           У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
   Стаття 295. Агентська діяльність
 
   1. Комерційне  посередництво  (агентська  діяльність)  є
підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним
агентом  послуг суб'єктам господарювання при здійсненні ними
господарської діяльності шляхом посередництва від  імені,  в
інтересах,  під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він
представляє.
 
   2. Комерційним агентом може бути суб'єкт  господарювання
(громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним
на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво.
 
   3. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в
чужих інтересах, але від власного імені.
 
   4. Комерційний агент не може укладати угоди від імені того,
кого він представляє, стосовно себе особисто.
 
   5. Законом можуть бути встановлені обмеження або заборона
здійснення  комерційного  посередництва  в  окремих  галузях
господарювання.
 
   Стаття 296. Підстави виникнення агентських відносин
 
   1. Агентські відносини виникають у разі:
 
   надання  суб'єктом  господарювання на підставі  договору
повноважень комерційному агентові на вчинення відповідних дій;
 
   схвалення  суб'єктом  господарювання,  якого  представляє
комерційний агент, угоди, укладеної в інтересах цього суб'єкта
агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням
наданого йому повноваження.
 
   Стаття 297. Предмет агентського договору
 
   1. За агентським договором одна сторона (комерційний агент)
зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого
представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню
(надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його
рахунок.
 
   2. Агентський договір повинен визначати сферу, характер і
порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права
та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному
агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами
умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами.
 
   3. Договором повинна бути передбачена умова щодо території, в
межах якої комерційний агент здійснює діяльність, визначену угодою
сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено,
вважається, що агент діє в межах території України.
 
   4. Агентський  договір укладається в письмовій формі. У
договорі має бути визначено форму підтвердження  повноважень
(представництва) комерційного агента.
 
   Стаття 298. Схвалення угоди, укладеної комерційним агентом 
         без повноваження на її укладення або з 
         перевищенням повноважень
 
   1. Комерційний  агент  повідомляє  суб'єкта,  якого  він
представляє, про кожний випадок його посередництва в укладенні
угод та про кожну укладену ним в інтересах цього суб'єкта угоду.
 
   2. Угода, укладена від імені суб'єкта, якого представляє
комерційний агент, без повноваження на її укладення або  з
перевищенням наданого йому повноваження, вважається схваленою цим
суб'єктом за умови, якщо він не відхилить перед третьою особою дії
комерційного агента. Наступне схвалення угоди суб'єктом, якого
представляє агент, робить угоду дійсною з дня її укладення.
 
   Стаття 299. Немонопольні і монопольні агентські відносини
 
   1. Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, має право
довірити  комерційне  посередництво  також  іншим  суб'єктам,
повідомивши про це агента, а агент має  право  здійснювати
комерційне посередництво також для інших суб'єктів господарювання,
якщо інтереси суб'єктів, яких представляє комерційний агент, не є
суперечливими у питаннях, для вирішення яких запрошений цей агент.
 
   2. У разі монопольних агентських відносин комерційний агент,
що представляє суб'єкта господарювання, не має права здійснювати
комерційне посередництво для інших суб'єктів у межах, передбачених
агентським договором.
 
   Стаття 300. Передача прав комерційного агента
 
   1. Комерційний агент повинен особисто виконати дії, на які
він уповноважений суб'єктом, якого він представляє.
 
   2. Якщо агентським договором не передбачено інше, комерційний
агент не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими
він володіє в інтересах того, кого він представляє.
 
   Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах
 
   1. Відповідно  до агентського договору комерційний агент
одержує агентську винагороду за посередницькі  операції,  що
здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у
розмірі, передбаченому договором.
 
   2. Агентська винагорода виплачується комерційному  агенту
після  оплати  третьою  особою за угодою, укладеною з його
посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.
 
   3. Сторони можуть передбачити в договорі, що комерційному
агенту сплачується додаткова винагорода у разі, якщо він бере на
себе зобов'язання гарантувати виконання угоди, укладеної ним в
інтересах суб'єкта, якого він представляє.
 
   4. Суб'єкт, якого представляє комерційний агент, розраховує
винагороду, на яку має право комерційний агент, відповідно до
розмірів і строків, передбачених договором сторін.
 
   5. Комерційний  агент має право вимагати для розрахунку
бухгалтерський витяг щодо всіх угод, за які йому  належить
агентська винагорода.
 
   6. Умови виплати винагороди комерційному агенту за угоди,
укладені після закінчення договірних відносин, а також інші умови,
що стосуються розрахунків сторін, визначаються договором.
 
   Стаття 302. Обов'язки щодо нерозголошення конфіденційної
         інформації в агентських відносинах
 
   1. Комерційний агент не має права передавати конфіденційну
інформацію, одержану від суб'єкта, якого він представляє, без
згоди цього суб'єкта, використовувати її у власних інтересах чи в
інтересах інших осіб всупереч інтересам суб'єкта, якого він
представляє, як при  здійсненні  комерційним  агентом  своєї
діяльності  в  інтересах  зазначеного суб'єкта, так і після
припинення агентських відносин з ним.
 
   2. Сторони агентського договору можуть укласти окрему угоду

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner