Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 31

   6. Компенсація, яка виплачується іноземному інвестору  в
порядку відшкодування збитків, повинна бути адекватною, ефективною
та визначеною на момент виконання рішення про відшкодування
збитків. Сума компенсації за цим рішенням має бути негайно
виплачена у валюті, в якій були здійснені інвестиції, чи в іншій
прийнятній для іноземного інвестора валюті відповідно до валютного
законодавства. Законом може бути передбачено нарахування відсотків
на суму компенсації.
 
   7. Компенсація збитків іноземним інвесторам здійснюється в
порядку, встановленому законом.
 
   Стаття 398. Гарантії переказу та використання доходів від
         іноземних інвестицій
 
   1. Іноземним інвесторам після сплати ними податків, зборів
(обов'язкових платежів) гарантується  безперешкодний  негайний
переказ за кордон їхніх доходів, прибутків та інших коштів в
іноземній валюті, одержаних на законних підставах від здійснення
інвестицій.
 
   2. Порядок  переказу  за  кордон  зазначених  коштів
встановлюється Національним банком України. Доход  іноземного
інвестора або інші кошти, одержані в Україні у гривнях або
іноземній валюті від здійснення інвестицій, можуть реінвестуватися
в Україні в порядку, встановленому законодавством.
 
   Стаття 399. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення
         інвестиційної діяльності
 
   1. У разі припинення інвестиційної діяльності на території
України  іноземний  інвестор  має право на повернення своїх
інвестицій не пізніше шести місяців після  припинення  цієї
діяльності, а також доходів за цими інвестиціями у грошовій або
товарній формі, якщо інше не встановлено законом або угодою
сторін.
 
   Стаття 400. Законодавство про іноземні інвестиції
 
   1. Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні,
регулюються  цим  Кодексом,  законом  про  режим  іноземного
інвестування ( 93/96-ВР ), іншими законодавчими актами та чинними
міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано
Верховною Радою України. У разі якщо міжнародним  договором
встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено законодавством
України  про  іноземні  інвестиції,  застосовуються  правила
міжнародного договору.
 
              Розділ VIII
         СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
               Глава 39
        СПЕЦІАЛЬНІ (ВІЛЬНІ) ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
 
   Стаття 401. Визначення спеціальної (вільної) економічної зони
 
   1. Спеціальною (вільною) економічною зоною вважається частина
території України, на якій встановлено спеціальний правовий режим
господарської діяльності, особливий порядок застосування та дії
законодавства  України.  На території  спеціальної  (вільної)
економічної  зони  можуть  запроваджуватися  пільгові  митні,
податкові,  валютно-фінансові та  інші  умови  підприємництва
вітчизняних та іноземних інвесторів.
 
   2. Спеціальні (вільні) економічні зони створюються з метою
залучення інвестицій та ефективного їх використання, активізації
спільно з іноземними інвесторами підприємницької діяльності з
метою збільшення експорту товарів, поставок на внутрішній ринок
високоякісної продукції і послуг, впровадження нових технологій,
розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних,
матеріальних    і   трудових   ресурсів,   прискорення
соціально-економічного розвитку України.
 
   Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної)
         економічної зони
 
   1. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони,
в тому числі строк, на який вона створюється, визначаються окремим
законом для кожної спеціальної (вільної) економічної зони.
 
   Стаття 403. Типи спеціальних (вільних) економічних зон
 
   1. На території України можуть  створюватися  спеціальні
(вільні) економічні зони різних функціональних типів: вільні митні
зони і порти,  експортні,  транзитні  зони,  митні  склади,
технологічні  парки,  технополіси, комплексні виробничі зони,
туристично-рекреаційні,  страхові,  банківські  тощо.  Окремі
економічні зони можуть поєднувати в собі функції, властиві різним
типам спеціальних (вільних) економічних зон, зазначених у цій
статті.
 
   Стаття 404. Державні гарантії інвестицій у спеціальній
         (вільній) економічній зоні
 
   1. На всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють інвестиції
у спеціальній (вільній) економічній зоні, поширюється система
державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством
про інвестиційну діяльність та про іноземні інвестиції. Держава
гарантує  суб'єктам  господарювання  спеціальної  (вільної)
економічної зони право на вивезення прибутків та інвестицій за
межі даної зони і межі України відповідно до закону.
 
   Стаття 405. Законодавство, що діє на території спеціальної
         (вільної) економічної зони
 
   1. На території спеціальної (вільної) економічної зони діє
законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених цим
Кодексом, законом про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон ( 2673-12 ), а також законом
про створення конкретної спеціальної (вільної) економічної зони,
прийнятим відповідно до цього Кодексу.
 
               Глава 40
               КОНЦЕСІЇ
 
   Стаття 406. Концесійна діяльність в Україні
 
   1. Концесія - це надання з метою задоволення суспільних
потреб уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого
самоврядування на підставі концесійного договору на платній та
строковій  основі  вітчизняним  або  іноземним  суб'єктам
господарювання (концесіонерам) права на створення (будівництво)
та/або управління (експлуатацію) об'єктом концесії за умови взяття
концесіонером  на  себе  відповідних  зобов'язань,  майнової
відповідальності і підприємницького ризику.
 
   2. Сфери  господарювання, в яких дозволяється концесійна
діяльність, об'єкти права державної або комунальної власності, що
можуть  надаватися в концесію, а також види підприємницької
діяльності, які не дозволяється здійснювати на концесійній основі,
визначаються законом.
 
   Стаття 407. Засади концесійної діяльності
 
   1. Концесійна  діяльність  в Україні базується на таких
засадах:
 
   поєднання державного регулювання концесійної діяльності та
здійснення її на підставі концесійного договору;
 
   вибір концесіонерів переважно на конкурсній основі;
 
   комплексне та оплатне використання об'єкта концесії, участь
держави,  органів  місцевого  самоврядування  у  частковому
фінансуванні об'єктів концесії соціального призначення;
 
   взаємна вигода сторін у концесійному договорі, розподіл
ризиків між сторонами концесійного договору;
 
   державне гарантування інвестицій концесіонерів;
 
   стабільність умов концесійних договорів;
 
   забезпечення прав та законних інтересів споживачів продукції
(послуг), що надаються концесіонерами.
 
   Стаття 408. Концесійний договір
 
   1. Концесійна діяльність здійснюється на основі концесійних
договорів, що укладаються відповідно до законодавства України з
концесіонерами, в тому числі іноземними інвесторами, Кабінетом
Міністрів України або уповноваженим ним органом державної влади,
або визначеними законом органами місцевого самоврядування.
 
   2. Строк дії концесійного договору встановлюється сторонами
договору залежно від характеру та умов концесії. Цей строк не може
бути меншим десяти років та більшим п'ятдесяти років.
 
   3. Кабінет  Міністрів  України може затверджувати типові
концесійні договори для здійснення певних видів  концесійної
діяльності.
 
   4. Вимоги до концесійних договорів, порядок їх укладення, а
також інші питання правового регулювання концесійної діяльності
визначаються законом про концесії ( 997-14 ), іншими законами.
 
   Стаття 409. Припинення діяльності підприємства, майно якого
         передається в концесію
 
   1. Припинення  діяльності  державного  або  комунального
підприємства, майно якого передається в концесію, здійснюється
шляхом ліквідації даного підприємства, з  припиненням  права
господарського відання на майно, закріплене за цим державним або
комунальним підприємством.
 
   2. Умовами концесійного  договору  повинно  передбачатися
максимальне використання в концесійній діяльності праці громадян
України, в тому числі звільнених у зв'язку  з  ліквідацією
державного або комунального підприємства, майно якого передано в
концесію.
 
   Стаття 410. Законодавство про концесії
 
   1. Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю, регулюються
цим  Кодексом,  законом  про  концесії  ( 997-14 ), іншими
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
 
   2. Спеціальними законами можуть  визначатися  особливості
здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарювання.
 
               Глава 41
         ІНШІ ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ
           ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
   Стаття 411. Виключна (морська) економічна зона України
 
   1. Морські райони, зовні прилеглі до територіального моря
України, включаючи райони навколо островів, що їй належать,
становлять виключну (морську) економічну зону України.
 
   2. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до
двохсот морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що
і територіальне море України.
 
   3. З метою забезпечення суверенних прав України на розвідку,
експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у
виключній (морській) економічній зоні держава вживає заходів
(включаючи  огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд) щодо
забезпечення додержання суб'єктами господарювання законодавства
України.
 
   4. Держава у виключній (морській) економічній зоні України
має виключне право створювати, а також дозволяти і регулювати
спорудження,  експлуатацію  та використання штучних островів,
установок і споруд для морських наукових досліджень, розвідки і
розробки природних ресурсів, інших економічних цілей відповідно до
законодавства України.
 
   5. Режим здійснення господарської діяльності у виключній
(морській) економічній зоні встановлюється відповідно до цього
Кодексу законом про виключну (морську) економічну зону України
( 162/95-ВР ), іншими законодавчими актами, що регулюють питання,
пов'язані з правовим режимом виключної (морської) економічної зони
України.
 
   Стаття 412. Особливості здійснення господарської діяльності
         на державному кордоні України
 
   1. Господарська діяльність на державному кордоні України
(судноплавство, користування  водними  об'єктами  для  потреб
лісосплаву та інші види водокористування, створення гідроспоруд,
провадження інших робіт у внутрішніх водах України, користування
землею, лісами, об'єктами тваринного світу, ведення геологічних
розвідувань та інша господарська діяльність) здійснюється  з
урахуванням  особливостей  режиму  державного кордону України
відповідно до законодавства України  та  чинних  міжнародних
договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою
України.
 
   2. Умови  здійснення  на  державному  кордоні  України
господарської  діяльності  визначаються  відповідними органами
державної влади України з урахуванням місцевих умов згідно з
вимогами закону.
 
   3. У випадках і в порядку, передбачених законом, сполучення
через державний кордон України на окремих ділянках за рішенням
Кабінету  Міністрів України може бути тимчасово обмежено чи
припинено або встановлено заходи карантину для людей, тварин,
вантажів, насіннєвого, садивного матеріалу та іншої продукції
тваринного і рослинного походження, що перетинають державний
кордон України.
 
   Стаття 413. Особливості здійснення господарської діяльності в
         санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на
         територіях і об'єктах, що особливо охороняються
 
   1. Господарська   діяльність   у   санітарно-захисних,
водоохоронних зонах, зонах санітарної охорони та інших охоронних
зонах здійснюється з урахуванням правового режиму таких зон, що
встановлюється законом.
 
   2. Господарська  діяльність  на  територіях  і  об'єктах
природно-заповідного   фонду     України,     курортних,
лікувально-оздоровчих,  рекреаційних  та  інших  територіях і
об'єктах, віднесених законодавством до  таких,  що  особливо
охороняються, здійснюється відповідно до вимог правового режиму
цих територій і об'єктів, встановлених  законом  та  іншими
законодавчими актами.
 
   3. Законом встановлюються додаткові вимоги щодо здійснення
господарської діяльності та соціальних гарантій працюючих на
територіях, радіоактивно забруднених внаслідок  Чорнобильської
катастрофи.
 
   Стаття 414. Спеціальний режим господарювання в окремих
         галузях народного господарства
 
   1. У разі необхідності стабілізації або прискореного розвитку
окремих  галузей народного господарства за поданням Кабінету
Міністрів України може встановлюватися законом спеціальний режим
господарювання у цих галузях.
 
   2. У  Збройних  Силах  України  може здійснюватися лише
некомерційна (неприбуткова) господарська діяльність.
 
   3. Господарська діяльність у Збройних Силах України - це
специфічна діяльність військових частин, закладів, установ та
організацій Збройних Сил України, пов'язана із забезпеченням їх
повсякденної життєдіяльності, що передбачає ведення підсобного
господарства, виробництво продукції, виконання робіт і надання
послуг, передачу в оренду рухомого та нерухомого військового майна
(за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та  спеціальної
техніки) у межах і в порядку, визначених законом.
 
   4. Відносини,  пов'язані  із  здійсненням  господарської
діяльності в Збройних Силах України, регулюються цим Кодексом та
іншими законами.
 
   Стаття 415. Особливості здійснення господарської діяльності
         на території пріоритетного розвитку
 
   1. Законом може бути визначено за поданням відповідного
органу місцевого самоврядування в межах міста, району територію,
на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови і на якій
на підставах та в порядку, передбачених законом,  вводиться
спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових
робочих місць (територію пріоритетного розвитку).
 
   2. Порядок здійснення господарської діяльності на території
пріоритетного розвитку встановлюється законом.
 
   Стаття 416. Порядок здійснення господарської діяльності в
         умовах надзвичайного стану, надзвичайної
         екологічної ситуації
 
   1. Господарська діяльність в умовах надзвичайного стану -
особливого правового режиму діяльності органів державної влади та
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій, передбаченого Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
який тимчасово допускає обмеження у здійсненні конституційних прав
і свобод громадян, а також прав юридичних осіб та покладає на них
додаткові обов'язки, - може здійснюватися з урахуванням обмежень
та зобов'язань, встановлених виданим відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) указом Президента України про введення
надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.
 
   2. Повноваження органів державної влади та органів місцевого
самоврядування щодо учасників господарських відносин, заходи, що
вживаються в умовах надзвичайного стану, а також відповідальність
за порушення режиму надзвичайного стану визначаються законом про
надзвичайний стан ( 1550-14 ).
 
   3. Правила  цієї  статті  щодо  здійснення господарської
діяльності застосовуються також у  разі  оголошення  окремих
місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
 
   Стаття 417. Порядок здійснення господарської діяльності в
         умовах воєнного стану
 
   1. У період дії воєнного стану, введеного на території

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner