Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

діють на основі права власності, права господарського відання чи
оперативного управління, мають статус  юридичної  особи,  що
визначається цивільним законодавством та цим Кодексом.
 
   5.  Суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому
частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії,
представництва,  інші  відокремлені  підрозділи без створення
юридичної особи.
( Частина п'ята статті 55 в редакції Закону N 2424-IV ( 2424-15 )
від 04.02.2005 )
 
   Стаття 56. Утворення суб'єкта господарювання
 
   1. Суб'єкт господарювання може бути утворений за рішенням
власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а
у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за
рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування
нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу,
перетворення)  діючого  (діючих)  суб'єкта  господарювання  з
додержанням вимог законодавства.
 
   2. Суб'єкти  господарювання  можуть  утворюватися  шляхом
примусового поділу (виділення) діючого суб'єкта господарювання за
розпорядженням  антимонопольних  органів   відповідно   до
антимонопольно-конкурентного законодавства України.
 
   3. Створення  суб'єктів  господарювання  здійснюється  з
додержанням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства.
 
   Стаття 57. Установчі документи
 
   1. Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення
про його утворення або засновницький договір, а у випадках,
передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.
 
   2. В  установчих  документах  повинні  бути  зазначені
найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської
діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок
прийняття  ними  рішень, порядок формування майна, розподілу
прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо
інше не передбачено законом.
( Частина друга статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
 
   3. У  засновницькому  договорі  засновники зобов'язуються
утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок  спільної
діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна,
порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю
суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок
вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності
суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок
його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.
 
   4. Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості
про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок
утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків
і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про
умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також
інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми
суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може
містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
 
   Положенням визначається господарська компетенція  органів
державної влади, органів місцевого самоврядування  чи  інших
суб'єктів у випадках, визначених законом.
( Частина четверта статті 57 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
 
   5. Статут  (положення)  затверджується  власником  майна
(засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками,
органами або іншими суб'єктами відповідно до закону.
 
   Стаття 58. Державна реєстрація суб'єкта господарювання
 
   1. Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як
юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному
законом.
 
   2. Відкриття суб'єктом господарювання філій  (відділень),
представництв  без створення юридичної особи не потребує їх
державної реєстрації.
 
   Відомості про   відокремлені   підрозділи   суб'єктів
господарювання  залучаються  до  її  реєстраційної справи та
включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному
законом.
( Стаття 58 в редакції Закону N 2424-IV ( 2424-15 ) від
04.02.2005 )
 
   Стаття 59. Припинення діяльності суб'єкта господарювання
 
   1. Припинення діяльності суб'єкта господарювання здійснюється
шляхом  його  реорганізації  (злиття,  приєднання,  поділу,
перетворення) або ліквідації - за рішенням власника (власників) чи
уповноважених ним органів, за рішенням інших осіб - засновників
суб'єкта господарювання чи їх правонаступників, а у випадках,
передбачених цим Кодексом, - за рішенням суду.
 
   2. У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права
та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання,
що утворений внаслідок злиття.
 
   3. У  разі  приєднання  одного  або  кількох  суб'єктів
господарювання  до  іншого  суб'єкта господарювання до цього
останнього переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних
суб'єктів господарювання.
 
   4. У разі поділу суб'єкта господарювання усі його майнові
права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у
відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання,
що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або
кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять
за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права
і обов'язки реорганізованого суб'єкта.
 
   5. У разі перетворення одного суб'єкта господарювання в інший
до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові
права і обов'язки попереднього суб'єкта господарювання.
 
   6. Суб'єкт господарювання ліквідується:
 
   за ініціативою осіб, зазначених у частині першій цієї статті;
 
   у зв'язку із закінченням строку, на який він створювався, чи
у разі досягнення мети, заради якої його було створено;
 
   у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім
випадків, передбачених законом;
 
   у разі скасування його державної реєстрації у випадках,
передбачених законом.
 
   7. Скасування  державної  реєстрації  позбавляє  суб'єкта
господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення
його з державного реєстру. Суб'єкт господарювання вважається
ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про
припинення його  діяльності.  Такий  запис  вноситься  після
затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього
Кодексу.
 
   8. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської
організації або припинення діяльності індивідуального підприємця
підлягає опублікуванню реєструючим органом у спеціальному додатку
до газети "Урядовий кур'єр" та/або офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцезнаходженням суб'єкта господарювання протягом десяти днів з
дня припинення діяльності суб'єкта господарювання.
 
   Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб'єкта
        господарювання
 
   1. Ліквідація   суб'єкта   господарювання  здійснюється
ліквідаційною комісією, яка утворюється власником (власниками)
майна  суб'єкта  господарювання  чи його (їх) представниками
(органами), або іншим органом, визначеним законом, якщо інший
порядок її утворення не передбачений цим Кодексом. Ліквідацію
суб'єкта господарювання може бути також покладено на  орган
управління суб'єкта, що ліквідується.
 
   2. Орган  (особа),  який прийняв рішення про ліквідацію
суб'єкта господарювання, встановлює порядок та визначає строки
проведення  ліквідації,  а  також строк для заяви претензій
кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня
оголошення про ліквідацію.
 
   3. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить
ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах
відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про
порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих)
кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені
цим Кодексом чи спеціальним законом строки.
( Частина третя статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   4. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів
щодо  стягнення   дебіторської   заборгованості   суб'єкта
господарювання, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів,
з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта
господарювання.
 
   5. Ліквідаційна  комісія  оцінює  наявне  майно суб'єкта
господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами,
складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу,
який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота
ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому
законодавством порядку.
 
   Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі
        ліквідації суб'єкта господарювання
 
   1. Претензії  кредиторів  до суб'єкта господарювання, що
ліквідується, задовольняються з майна цього суб'єкта, якщо інше не
передбачено цим Кодексом та іншими законами.
 
   2. Черговість  та  порядок  задоволення вимог кредиторів
визначаються відповідно до закону.
 
   3. Претензії, що не задоволені через відсутність  майна
суб'єкта господарювання, претензії, які не визнані ліквідаційною
комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання
повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не
звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у
задоволенні  яких  за  рішенням суду кредиторові відмовлено,
вважаються погашеними.
 
   4. Майно,  що  залишилося  після  задоволення  претензій
кредиторів, використовується за вказівкою власника.
 
               Глава 7
              ПІДПРИЄМСТВО
 
   Стаття 62. Підприємство як організаційна форма
        господарювання
 
   1. Підприємство  -  самостійний  суб'єкт  господарювання,
створений  компетентним  органом державної влади або органом
місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення
суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення
виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської
діяльності  в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими
законами.
 
   2. Підприємства можуть створюватись  як  для  здійснення
підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.
 
   3. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на
основі статуту.
 
   4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм
найменуванням та ідентифікаційним кодом.
 
   5. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
 
   Стаття 63. Види та організаційні форми підприємств
 
   1. Залежно від форм власності, передбачених законом,  в
Україні можуть діяти підприємства таких видів:
 
   приватне підприємство, що діє на основі приватної власності
громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);
 
   підприємство,  що  діє на основі колективної  власності
(підприємство колективної власності);
 
   комунальне  підприємство, що діє на основі  комунальної
власності територіальної громади;
 
   державне підприємство, що діє на основі державної власності;
 
   підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі
об'єднання майна різних форм власності).
 
   В  Україні  можуть діяти також інші види  підприємств,
передбачені законом.
 
   2. У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна
інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається
підприємством  з  іноземними  інвестиціями.  Підприємство,  в
статутному  фонді  якого  іноземна  інвестиція становить сто
відсотків, вважається іноземним підприємством.
 
   3. Залежно від способу утворення (заснування) та формування
статутного фонду в Україні діють підприємства  унітарні  та
корпоративні.
 
   4. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який
виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону
статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут,
розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним
призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив
на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та
ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства  державні,
комунальні,  підприємства,  засновані на власності об'єднання
громадян, релігійної організації або на приватній  власності
засновника.
 
   5. Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома
або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє
на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової
діяльності засновників (учасників), їх  спільного  управління
справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи,
що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі
доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні
підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського
товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на
приватній власності двох або більше осіб.
 
   6. Особливості правового статусу унітарних і корпоративних
підприємств встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими
актами.
 
   7. Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу
валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути
віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.
 
   Малими (незалежно  від  форми  власності)  визнаються
підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за
звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей
період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.
 
   Великими підприємствами визнаються підприємства,  в  яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від
реалізації продукції  (робіт,  послуг) за рік перевищує суму
сто мільйонів гривень.
 
   Усі інші підприємства визнаються середніми.
( Частина сьома статті 63 в редакції Закону N 523-VI ( 523-17 )
від 18.09.2008 )
 
   8. У випадках існування залежності від іншого підприємства,
передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство визнається
дочірнім.
 
   9. Для підприємств певного виду та організаційних  форм
законами можуть встановлюватися особливості господарювання.
 
   Стаття 64. Організаційна структура підприємства
 
   1. Підприємство може складатися з виробничих структурних
підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро,
лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів
апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо).
 
   2. Функції, права та обов'язки  структурних  підрозділів
підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються
в порядку,  визначеному  статутом  підприємства  або  іншими
установчими документами.
 
   3. Підприємство  самостійно  визначає  свою організаційну
структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.
 
   4. Підприємство має право створювати філії, представництва,
відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про
розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами
місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.
Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і
діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.
Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через
свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.
( Частина четверта статті 64 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   5. Діяльність розташованих на території України відокремлених
підрозділів підприємств, що знаходяться за її межами, регулюється
цим Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 65. Управління підприємством

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner