Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

 
   1. Управління підприємством здійснюється відповідно до його
установчих документів на основі поєднання прав власника щодо
господарського використання свого майна і участі в управлінні
трудового колективу.
 
   2. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством
безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до
статуту підприємства чи інших установчих документів.
 
   3. Для керівництва господарською діяльністю  підприємства
власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає)
керівника підприємства.
 
   4. У разі найму керівника підприємства з ним укладається
договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права,
обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального
забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за
погодженням сторін.
 
   5. Керівник підприємства без доручення  діє  від  імені
підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади
і органах місцевого самоврядування,  інших  організаціях,  у
відносинах  з  юридичними  особами  та  громадянами,  формує
адміністрацію  підприємства  і  вирішує  питання  діяльності
підприємства  в  межах  та  порядку,  визначених установчими
документами.
 
   6. Керівника підприємства може бути звільнено з  посади
достроково  на підставах, передбачених договором (контрактом)
відповідно до закону.
 
   7. На всіх підприємствах, які використовують найману працю,
між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом
або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний
договір,  яким  регулюються  виробничі, трудові та соціальні
відносини трудового колективу з адміністрацією  підприємства.
Вимоги  до змісту і порядок укладення колективних договорів
визначаються законодавством про колективні договори ( 3356-12 ).
 
   8. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни,
які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі
трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють
трудові  відносини  працівника  з підприємством. Повноваження
трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством
встановлюються  статутом  або  іншими установчими документами
відповідно до вимог цього Кодексу, законодавства про окремі види
підприємств, закону про трудові колективи.
 
   9. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються
діяльності підприємства, виробляються і приймаються його органами
управління за участі трудового колективу і уповноважених ним
органів.
 
   10. Особливості управління підприємствами  окремих  видів
(організаційних форм підприємств) встановлюються цим Кодексом та
законами про такі підприємства.
 
   Стаття 66. Майно підприємства
 
   1. Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі
фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі підприємства.
 
   2. Джерелами формування майна підприємства є:
 
   грошові та матеріальні внески засновників;
 
   доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших
видів господарської діяльності;
 
   доходи від цінних паперів;
 
   кредити банків та інших кредиторів;
 
   капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 
   майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій
та громадян у встановленому законодавством порядку;
 
   інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
   3. Цілісний  майновий  комплекс  підприємства  визнається
нерухомістю і може бути об'єктом купівлі-продажу та інших угод, на
умовах і в порядку, визначених цим Кодексом  та  законами,
прийнятими відповідно до нього.
 
   4. Реалізація  майнових прав підприємства здійснюється в
порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законодавчими актами
України.
 
   5. Володіння і користування природними ресурсами підприємство
здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у
випадках, передбачених законом, на пільгових умовах.
 
   6. Підприємство випускає, реалізує та придбаває цінні папери
відповідно до законодавства України.
 
   7. Держава гарантує захист майнових  прав  підприємства.
Вилучення державою у підприємства майна, що ним використовується,
здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.
 
 
   Стаття 67. Господарські відносини підприємства з іншими
        підприємствами, організаціями, громадянами
 
   1. Відносини  підприємства  з  іншими  підприємствами,
організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності
здійснюються на основі договорів.
 
   2. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні
зобов'язань,  інших умов господарських взаємовідносин, що не
суперечать законодавству України.
 
   3.  Підприємство має право реалізовувати самостійно всю
продукцію на території України і за її межами, якщо інше не
передбачено законом.
( Частина третя статті 67 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 )
 
   Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 
   1. Підприємство  самостійно  здійснює  зовнішньоекономічну
діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України
і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими актами.
 
   2. Порядок використання коштів підприємства в  іноземній
валюті визначається цим Кодексом та іншими законами.
 
   3. Підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічну діяльність,
може відкривати за межами України свої представництва, філії та
виробничі  підрозділи,  утримання яких здійснюється за кошти
підприємства.
 
   Стаття 69. Соціальна діяльність підприємства
 
   1. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я,
гарантії  обов'язкового  медичного  страхування  працівників
підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального
розвитку вирішуються трудовим колективом за участі власника або
уповноваженого ним органу відповідно до законодавства, установчих
документів підприємства, колективного договору.
 
   2. Підприємство  забезпечує  підготовку  кваліфікованих
робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання як
у власних навчальних закладах, так і в інших навчальних закладах
за відповідними угодами. Підприємство надає пільги відповідно до
закону  своїм  працівникам,  які навчаються без відриву від
виробництва.
 
   3. Пенсіонери та інваліди, які працювали до виходу на пенсію
на підприємстві, користуються нарівні з його працівниками наявними
можливостями медичного  обслуговування,  забезпечення  житлом,
путівками в оздоровчі та профілактичні заклади, іншими соціальними
послугами і пільгами, що передбачені статутом підприємства.
 
   4. Власник, органи  управління  підприємства  зобов'язані
забезпечити для всіх працівників підприємства належні і безпечні
умови праці. Підприємство несе відповідальність в установленому
законом порядку за шкоду, завдану здоров'ю та працездатності його
працівників.
 
   5. Підприємство зобов'язане забезпечити сприятливі  умови
праці жінок та неповнолітніх, забезпечувати їх роботою переважно в
денний час; жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок
переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці, надавати
їм інші пільги, передбачені законом. Підприємство із шкідливими
умовами праці створює окремі цехи, дільниці для надання жінкам,
неповнолітнім та окремим категоріям працюючих більш легкої роботи.
 
   6. Підприємство самостійно встановлює для своїх працівників
додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а
також  має  право заохочувати працівників інших підприємств,
установ, організацій, які його обслуговують.
 
   7. Підприємство має право забезпечувати додатковою пенсією,
незалежно від розмірів державної пенсії, працівника, який став
інвалідом на даному підприємстві внаслідок нещасного випадку або
професійного захворювання. У разі смерті працівника підприємства
при виконанні ним службових обов'язків власник, підприємство
добровільно чи за рішенням суду забезпечують сім'ю працівника
допомогою відповідно до закону.
 
   8. Підприємство з правом найму робочої сили  забезпечує
визначену  відповідно до закону кількість робочих місць для
працевлаштування  неповнолітніх,  інвалідів,  інших  категорій
громадян, які потребують соціального захисту. Відповідальність
підприємства за невиконання даної вимоги встановлюється законом.
 
   Стаття 70. Об'єднання підприємств
 
   1. Підприємства  мають  право  на  добровільних  засадах
об'єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та
інші види діяльності) на умовах і в порядку, встановлених цим
Кодексом та іншими законами.
 
   2. За рішенням Кабінету Міністрів України або органів, до
повноважень яких належить управління державними або комунальними
підприємствами, можуть утворюватися об'єднання підприємств на
умовах і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами.
 
   3. Види об'єднань підприємств, їх загальний статус, а також
основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності
визначаються цим Кодексом, інші питання їх діяльності регулюються
законодавством України.
 
   Стаття 71. Облік і звітність підприємства
 
   1. Облік і звітність підприємства здійснюються відповідно до
вимог статті 19 цього Кодексу та інших нормативно-правових актів.
 
   2. Відомості, не передбачені законом, підприємство надає
органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим
підприємствам, установам, організаціям на договірній основі або в
порядку, передбаченому установчими документами підприємства.
 
   Стаття 72. Законодавство про підприємства
 
   1. Підприємства  в  Україні  здійснюють  свою діяльність
відповідно до вимог статей 62-71 цього Кодексу, якщо інше щодо
підприємств окремих видів не передбачено цим Кодексом та іншими
законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.
 
   2. Якщо чинним міжнародним договором України, згоду  на
обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено
правила інші, ніж ті, які  передбачені  законодавством  про
підприємства, то застосовуються правила міжнародного договору.
 
               Глава 8
      ДЕРЖАВНІ ТА КОМУНАЛЬНІ УНІТАРНІ ПІДПРИЄМСТВА
 
   Стаття 73. Поняття державного унітарного підприємства
 
   1. Державне унітарне підприємство утворюється компетентним
органом державної влади  в  розпорядчому  порядку  на  базі
відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу
її на частки, і входить до сфери його управління.
 
   2. Орган державної влади, до сфери управління якого входить
підприємство, є представником власника і виконує його функції у
межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
 
   3. Майно державного унітарного підприємства перебуває  у
державній власності і закріплюється за таким підприємством на
праві господарського відання чи праві оперативного управління.
 
   4. Найменування державного унітарного підприємства повинно
містити слова "державне підприємство".
 
   5. Державне унітарне підприємство не несе відповідальності за
зобов'язаннями власника і органу влади, до сфери управління якого
воно входить.
 
   6. Органом управління державного унітарного підприємства є
керівник підприємства, який призначається органом, до  сфери
управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому
органові.
 
   7. Законом можуть  бути  визначені  особливості  статусу
керівника  державного  унітарного підприємства, в тому числі
встановлено підвищену відповідальність керівника за результати
роботи підприємства.
 
   8. Державні  унітарні  підприємства  діють  як  державні
комерційні підприємства або казенні підприємства.
 
   Стаття 74. Державне комерційне підприємство
 
   1. Державне  комерційне  підприємство   є   суб'єктом
підприємницької  діяльності,  діє  на основі статуту і несе
відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому
на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та
іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу. ( Частина
перша статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2664-IV
( 2664-15 ) від 16.06.2005 )
 
   2. Майно державного комерційного підприємства закріплюється
за ним на праві господарського відання.
 
   3. Статутний фонд  державного  комерційного  підприємства
утворюється уповноваженим органом, до сфери управління якого воно
входить,  до  реєстрації  цього  підприємства  як  суб'єкта
господарювання. Мінімальний розмір статутного фонду державного
комерційного підприємства встановлюється законом.
 
   4. У разі якщо вартість активів державного комерційного
підприємства за результатами його діяльності виявиться меншою, ніж
розмір статутного фонду, передбачений статутом  підприємства,
орган, до сфери управління якого входить дане підприємство,
зобов'язаний провести в установленому законодавством  порядку
зменшення його статутного фонду, але не нижче встановленого
мінімального розміру статутного фонду.
 
   5. Держава та орган, до сфери управління якого входить
державне комерційне підприємство, не несуть відповідальності за
його зобов'язаннями, крім випадків, передбачених цим Кодексом та
іншими законами.
 
   6. Збитки,  завдані  державному комерційному підприємству
внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними
або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами
добровільно або за рішенням суду.
 
   7. Державне  унітарне  комерційне підприємство може бути
перетворено у випадках та порядку, передбачених законом,  у
корпоратизоване підприємство (державне акціонерне товариство).
Особливості діяльності корпоратизованих підприємств визначаються
цим Кодексом та іншими законами.
 
   Стаття 75. Особливості господарської діяльності державних
        комерційних підприємств
 
   1. Державне комерційне підприємство зобов'язане приймати та
виконувати доведені до нього в установленому  законодавством
порядку  державні  замовлення, враховувати їх при формуванні
виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і
соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і
виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на
кожен наступний рік.
 
   Для закупівель товарів, робіт чи послуг державне комерційне
підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). ( Частину першу статті 75 доповнено абзацом другим
згідно із Законом N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від
01.12.2006 )
( Частина перша статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 )
 
   2. Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року,
що передує плановому:
 
   підприємств, що є  суб'єктами  природних  монополій,  та
підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких
перевищує 50 мільйонів гривень, - Кабінетом Міністрів України;
 
   інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони
входять.
 
   3. Органи,  до  сфери  управління яких входять державні
комерційні підприємства, надають центральному органу виконавчої
влади з питань економіки до 1 серпня року, що передує планованому,
зведені показники фінансових планів та фінансові плани у розрізі
окремих державних комерційних підприємств, які входять до сфери їх
управління.
 
   4. Форма та методичні рекомендації по розробці фінансового

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner