Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

плану затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань
економіки.
 
   5. Державне комерційне підприємство не має права безоплатно
передавати  належне  йому  майно  іншим юридичним особам чи
громадянам,  крім випадків, передбачених законом. Відчужувати
майнові  об'єкти,  що належать до основних фондів, державне
комерційне підприємство має право лише за попередньою згодою
органу, до сфери управління якого воно належить, і лише на
конкурентних  засадах,  якщо  інше  не  встановлено законом.
Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних
фондів, державне комерційне підприємство має право лише у межах
повноважень та у спосіб, що передбачені цим Кодексом та іншими
законами.
 
   Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських
суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного
транспорту  здійснюється  за  умови додаткового погодження в
установленому порядку з Фондом державного майна України. ( Частину
п'яту статті 75 доповнено абзацом згідно із Законом N 549-V
( 549-16 ) від 09.01.2007 )
( Частина п'ята статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 549-V ( 549-16 ) від 09.01.2007 )
 
   6. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать
до  основних  фондів  державного  комерційного  підприємства,
використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.
 
   7. Списання з балансу не повністю амортизованих основних
фондів, а також прискорена амортизація основних фондів державного
комерційного  підприємства можуть проводитися лише за згодою
органу, до сфери управління якого входить дане підприємство.
 
   8. Державні комерційні підприємства утворюють за рахунок
прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для
покриття витрат, пов'язаних з їх діяльністю:
 
   амортизаційний фонд;
 
   фонд розвитку виробництва;
 
   фонд споживання (оплати праці);
 
   резервний фонд;
 
   інші фонди, передбачені статутом підприємства.
 
   Порядок використання цих фондів визначається відповідно до
затвердженого фінансового плану.
 
   9. Розподіл  прибутку  (доходу)  державних  комерційних
підприємств здійснюється відповідно до затвердженого фінансового
плану з урахуванням вимог цього Кодексу та інших законів.
 
   10. В фінансовому плані затверджуються суми коштів, які
направляються державі як власнику і зараховуються до Державного
бюджету України.
 
   11. Органи, до сфери управління яких відносяться державні
комерційні підприємства, до 15 липня року, що передує плановому,
надають  Кабінету  Міністрів  України  інформацію про обсяги
перерахування прибутку державних комерційних підприємств для їх
врахування при формуванні державного бюджету.
 
   12. У  разі  зміни  керівника  державного  комерційного
підприємства   обов'язковим   є   проведення   ревізії
фінансово-господарської  діяльності  підприємства  в  порядку,
передбаченому законом.
 
   13. Інші особливості господарської та соціальної діяльності
державних комерційних підприємств визначаються законом.
( Стаття 75 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV
(  2505-15  ) від 25.03.2005; в редакції Закону N 2668-IV
( 2668-15 ) від 16.06.2005 )
 
   Стаття 76. Казенне підприємство
 
   1. Казенні підприємства створюються у галузях  народного
господарства, в яких:
 
   законом дозволено здійснення господарської діяльності лише
державним підприємствам;
 
   основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції
(робіт, послуг) виступає держава;
 
   за  умовами  господарювання неможлива вільна конкуренція
товаровиробників чи споживачів;
 
   переважаючим  (понад п'ятдесят відсотків) є  виробництво
суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми
умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило,
не може бути рентабельним;
 
   приватизацію  майнових  комплексів державних  підприємств
заборонено законом.
 
   2. Казенне підприємство створюється за рішенням Кабінету
Міністрів України. У рішенні про створення казенного підприємства
визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а
також орган, до сфери управління якого входить підприємство, що
створюється. Реорганізація і ліквідація казенного підприємства
проводяться відповідно до вимог цього Кодексу за рішенням органу,
до компетенції якого належить створення даного підприємства.
 
   3. Майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві
оперативного  управління  в  обсязі,  зазначеному  в статуті
підприємства.
 
   4. Казенне підприємство є юридичною особою, має відповідні
рахунки  в  установах  державного  банку,  печатку із своїм
найменуванням.
 
   5. Орган, до сфери  управління  якого  входить  казенне
підприємство,  затверджує статут підприємства, призначає його
керівника, дає дозвіл на здійснення  казенним  підприємством
господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг),
на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл.
 
   6. Найменування казенного підприємства повинно містити слова
"казенне підприємство".
 
   Стаття 77. Особливості господарської діяльності казенних
        підприємств
 
   1. Казенне підприємство здійснює господарську  діяльність
відповідно до виробничих завдань органу, до сфери управління якого
воно входить.
 
   2. Казенне підприємство самостійно організовує виробництво
продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що
визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,
якщо інше не передбачено законом.
 
   Для закупівель товарів, робіт чи послуг казенне комерційне
підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). ( Частину другу статті 77 доповнено абзацом другим
згідно із Законом N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від
01.12.2006 )
 
   3. Орган,  до  сфери  управління  якого входить казенне
підприємство, здійснює контроль за використанням та збереженням
належного підприємству майна, і має право вилучити у казенного
підприємства майно, яке не використовується або використовується
не  за  призначенням,  та  розпорядитися ним у межах своїх
повноважень.
 
   4. Казенне підприємство не має права відчужувати або іншим
способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до
основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління
якого воно входить.
 
   Відчуження нерухомого майна, а також повітряних і морських
суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного
транспорту  здійснюється  за  умови додаткового погодження в
установленому порядку з Фондом державного майна України. ( Частину
четверту статті 77 доповнено абзацом згідно із Законом N 549-V
( 549-16 ) від 09.01.2007 )
 
   5. Джерелами формування майна казенного підприємства є:
 
   державне майно, передане підприємству відповідно до рішення
про його створення;
 
   кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції
(робіт, послуг) підприємства;
 
   цільові кошти, виділені з Державного бюджету України;
 
   кредити банків;
 
   частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами
господарської діяльності, передбачена статутом;
 
   інші джерела, не заборонені законом.
 
   6. Казенне підприємство одержує  кредити  для  виконання
статутних завдань під гарантію органу, до сфери управління якого
входить підприємство.
 
   7. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями
лише  коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі
недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери
управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну
відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства.
 
   8.  Порядок розподілу та використання прибутку (доходу)
казенного  підприємства  визначається фінансовим планом, який
затверджується у порядку, встановленому статтею 75 цього Кодексу
для державних комерційних підприємств. ( Частина восьма статті 77
в редакції Законів N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 2668-IV
( 2668-15 ) від 16.06.2005 )
 
   9. Інші особливості господарської та соціальної діяльності
казенних  підприємств визначаються цим Кодексом, законом про
державні підприємства та іншими законодавчими актами.
 
   Стаття 78. Комунальні унітарні підприємства
 
   1. Комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним
органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі
відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери
його управління.
 
   2. Орган,  до сфери управління якого входить комунальне
унітарне підприємство, є представником власника - відповідної
територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених
цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
 
   3. Майно комунального унітарного підприємства перебуває у
комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на
праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство)
або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне
підприємство).
 
   4. Статутний фонд  комунального  унітарного  підприємства
утворюється органом, до сфери управління якого воно входить, до
реєстрації його як суб'єкта господарювання. Мінімальний розмір
статутного   фонду  комунального  унітарного  підприємства
встановлюється відповідною місцевою радою.
 
   5. Найменування комунального унітарного підприємства повинно
містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган
місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане
підприємство.
 
   6. Комунальне унітарне підприємство не несе відповідальності
за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до
сфери управління якого воно входить.
 
   7. Комунальне  унітарне  підприємство  очолює  керівник
підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого
входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
 
   8. Збитки,  завдані  комунальному унітарному підприємству
внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними
органами добровільно або за рішенням суду.
 
   9. Особливості господарської діяльності комунальних унітарних
підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених цим
Кодексом  щодо діяльності державних комерційних або казенних
підприємств, а також інших вимог, передбачених законом.
 
   Для закупівель товарів, робіт чи послуг комунальне унітарне
підприємство застосовує процедури закупівель, визначені Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). ( Частину дев'яту статті 78 доповнено абзацом згідно
із Законом N 424-V ( 424-16 ) від 01.12.2006 )
 
               Глава 9
           ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА
 
   Стаття 79. Поняття господарського товариства
 
   1. Господарськими товариствами визнаються підприємства або
інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або
громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій
діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках,
передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у
складі одного учасника.
 
   2. Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти
господарювання, інші учасники господарських відносин, зазначені у
статті 2 цього Кодексу, а також громадяни, які не є суб'єктами
господарювання.  Обмеження  щодо  заснування  та  участі  в
господарських товариствах суб'єктів господарювання або інших осіб
встановлюються цим Кодексом, іншими законами.
 
   3. Господарські товариства є юридичними особами.
 
   4. Суб'єкти  господарювання - юридичні особи, які стали
засновниками або учасниками господарського товариства, зберігають
статус юридичної особи.
 
   5. Господарські  товариства  можуть  здійснювати будь-яку
підприємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.
 
   Для  закупівель  товарів,  робіт чи послуг господарське
товариство, державна частка у статутному фонді якого перевищує 50
відсотків, застосовує процедури закупівель, визначені Законом
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ). ( Частину п'яту статті 79 доповнено абзацом другим
згідно із Законом N 2664-IV ( 2664-15 ) від 16.06.2005; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 424-V ( 424-16 ) від
01.12.2006 )
( Частина п'ята статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 )
 
   Стаття 80. Види господарських товариств
 
   1. До  господарських  товариств  належать:  акціонерні
товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з
додатковою  відповідальністю,  повні  товариства,  командитні
товариства.
 
   2. Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має
статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової
номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями
тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків,
пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм
акцій.
 
   3. Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське
товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір
яких визначається установчими документами, і несе відповідальність
за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства,
які повністю сплатили свої вклади,  несуть  ризик  збитків,
пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
 
   4. Товариством з додатковою відповідальністю є господарське
товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених
установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за
своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності
учасники  цього  товариства  несуть  додаткову  солідарну
відповідальність у визначеному установчими документами однаково
кратному розмірі до вкладу кожного з учасників.
 
   5. Повним товариством є господарське товариство, всі учасники
якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють
підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову
солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм
майном.
 
   6. Командитним товариством є господарське товариство, в якому
один або декілька учасників здійснюють від імені товариства
підприємницьку  діяльність і несуть за  його  зобов'язаннями
додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за
законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші
учасники  присутні  в  діяльності  товариства  лише  своїми
вкладами (вкладники).
 
   7. Учасниками  повного  товариства,  повними  учасниками
командитного товариства можуть бути лише особи, зареєстровані як
суб'єкти підприємництва.
 
 
   ( Статтю 81 виключено на підставі Закону N 514-VI ( 514-17 )
від 17.09.2008 )
 
 
   Стаття 82. Установчі документи господарського товариства
 
   1. Установчим документом повного товариства і командитного
товариства є  засновницький  договір.  Установчим  документом
акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і
товариства з додатковою відповідальністю є статут.
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner