Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Господарський кодекс України

Кодекс України № 436-IV от 16.01.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   2. Установчі документи господарського товариства  повинні
містити  відомості про вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію
органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи
перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована
більшість голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього
Кодексу.
 
   3. Статут акціонерного товариства, крім зазначених у частині
другій цієї статті відомостей, повинен містити також відомості про
види  акцій,  що  випускаються,  їх  номінальну  вартість,
співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються
засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
 
   4. Статут товариства з обмеженою відповідальністю,  крім
відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен
містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір,
склад та порядок внесення ними вкладів.
 
   Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру
часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як
вклад, та додаткових внесків учасників.
 
   5. Засновницький договір повного товариства і командитного
товариства, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї
статті, повинні визначати розмір частки кожного з учасників, форму
їх участі у справах товариства, розмір, склад і порядок внесення
ними  вкладів. Стосовно вкладників командитного товариства в
засновницькому договорі вказуються тільки сукупний розмір їх
часток у майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними
вкладів.
 
   6. Найменування господарського товариства повинно містити
зазначення виду товариства, для повних товариств і командитних
товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які
несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства
усім своїм майном, а також інші необхідні відомості. Найменування
господарського  товариства  не  може вказувати на належність
товариства до органів державної влади чи органів  місцевого
самоврядування.
 
   7. До  установчих документів можуть бути включені також
відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства,
які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано
строк діяльності господарського товариства,  воно  вважається
створеним на невизначений строк.
 
   8. Установчі  документи  господарського  товариства  у
передбачених законом випадках погоджуються з  Антимонопольним
комітетом України.
 
   9. Порушення встановлених цією статтею вимог щодо змісту
установчих документів господарського товариства є підставою для
відмови у його державній реєстрації.
 
   Стаття 83. Державна реєстрація господарського товариства
 
   1. Державна реєстрація господарського товариства здійснюється
відповідно до закону.
( Частина перша статті 83 в редакції Закону N 2424-IV ( 2424-15 )
від 04.02.2005 )
 
   2. Особливості реєстрації  господарських  товариств,  які
здійснюють банківську і страхову діяльність, а також професійну
діяльність на ринку цінних паперів, визначаються цим Кодексом та
відповідними законами.
 
   3. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з
дня його державної реєстрації.
 
   4. Зміни, які сталися в установчих документах господарського
товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають
державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для
державної реєстрації товариства.
( Частина четверта статті 83 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
 
   Стаття 84. Наслідки укладення угод до реєстрації
        господарського товариства
 
   1. Господарське товариство може відкривати рахунки у банках,
а також укладати договори та інші угоди лише після його державної
реєстрації. Угоди, укладені засновниками товариства до дня його
реєстрації, визнаються такими, що укладені з товариством, тільки
за умови їх подальшого  схвалення  товариством  в  порядку,
визначеному законом та установчими документами.
 
   2. Угоди, укладені засновниками до дня реєстрації товариства
і в подальшому не схвалені товариством, тягнуть за собою правові
наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди.
 
   Стаття 85. Власність господарського товариства
 
   1. Господарське товариство є власником:
 
   майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками
як внески;
 
   продукції, виробленої в результаті господарської діяльності
товариства;
 
   доходів, одержаних від господарської діяльності товариства;
 
   іншого майна,  набутого  товариством  на  підставах,  не
заборонених законом.
 
   Стаття 86. Вклади учасників та засновників господарського
        товариства
 
   1. Вкладами  учасників  та  засновників  господарського
товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші
матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею,
водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а
також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти
інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній
валюті.
 
   2. Вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та
засновника у статутному фонді товариства. Порядок оцінки вкладів
визначається в установчих документах господарського товариства,
якщо інше не передбачено законом.
 
   3. Забороняється використовувати для формування статутного
фонду товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під
заставу,  крім  випадків,  передбачених Законом України "Про
першочергові  заходи  щодо  запобігання  негативним наслідкам
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 639-17 ) протягом строку його дії. Фінансовий стан
засновників - юридичних осіб щодо їх спроможності здійснити
відповідні внески до статутного фонду господарського товариства у
випадках, передбачених законом, повинен бути перевірений належним
аудитором (аудиторською організацією) у встановленому порядку, а
майновий стан засновників - громадян має бути підтверджений
декларацією  про  їх  доходи і майно, завіреною відповідним
податковим органом.
( Частина третя статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008 )
 
   Стаття 87. Фонди господарського товариства
 
   1. Сума вкладів засновників та учасників  господарського
товариства становить статутний фонд товариства.
 
   2. Товариство  має  право  змінювати  (збільшувати  або
зменшувати) розмір статутного фонду в порядку, встановленому цим
Кодексом та законом, прийнятим відповідно до нього.
 
   3. Рішення товариства про зміни розміру статутного фонду
набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
 
   4. У  господарському  товаристві  створюються  резервний
(страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами,
але не менш як п'ятнадцять відсотків статутного фонду, а також
інші фонди, передбачені законодавством України або установчими
документами товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного
(страхового) фонду передбачається установчими документами, але не
може бути меншим п'яти відсотків суми прибутку товариства.
( Частина четверта статті 87 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   5. Прибуток  господарського  товариства  утворюється  з
надходжень  від його господарської діяльності після покриття
матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату
праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені
законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по
кредитах  банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після
зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства,
яке визначає напрями його використання відповідно до установчих
документів товариства.
 
   Стаття 88. Права і обов'язки учасників господарського
        товариства
 
   1. Учасники господарського товариства мають право:
 
   брати участь в управлінні справами товариства в порядку,
визначеному в установчих документах, за  винятком  випадків,
передбачених цим Кодексом та іншими законами;
 
   брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати
його частку (дивіденди);
 
   одержувати інформацію про товариство. На вимогу учасника
товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси,
звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи
ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства
тощо; ( Абзац частини першої статті 88 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 514-VI ( 514-17 ) від 17.09.2008 )
 
   вийти в передбаченому установчими документами порядку зі
складу товариства.
 
   2. Учасники товариства мають також інші права, передбачені
цим Кодексом, іншими  законами  та  установчими  документами
товариства.
 
   3. Учасники господарського товариства зобов'язані:
 
   додержуватися вимог  установчих  документів  товариства,
виконувати рішення його органів управління;
 
   вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та
коштами  (засобами), що передбачені установчими  документами,
відповідно до цього Кодексу та закону про господарські товариства
( 1576-12 );
 
   нести  інші обов'язки, передбачені цим Кодексом, іншими
законами та установчими документами товариства.
 
   Стаття 89. Управління господарським товариством
 
   1. Управління діяльністю господарського товариства здійснюють
його органи та посадові особи,  склад  і  порядок  обрання
(призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у
визначених законом випадках - учасники товариства.
 
   2. Посадовими особами товариства визнаються голова та члени
виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі
створення ради товариства (спостережної ради) - голова і члени
цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад
встановлюються законом.
 
   3. Посадовими особами господарського товариства не можуть
бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законом несумісною з перебуванням на цих
посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах
заборонено рішенням суду.
 
   4. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними
господарському товариству, в межах і порядку, передбачених законом
та установчими документами товариства.
 
   5. Господарське товариство, у статутному фонді якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, зобов'язане на
кожний наступний рік складати і виконувати річний фінансовий план
відповідно до статті 75 цього Кодексу. ( Статтю 89 доповнено
пунктом 5 згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
 
   Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства
 
   1. Облік і звітність господарських товариств здійснюються
відповідно  до  вимог  статті  19  цього  Кодексу та інших
нормативно-правових актів.
 
   2. Перевірки фінансової діяльності товариства здійснюються
державними податковими органами, іншими органами державної влади у
межах визначених  законом  повноважень,  ревізійною  комісією
(ревізором) господарського товариства та/або аудиторами.
 
   3. Достовірність та повнота річного балансу і звітності
господарського товариства у випадках, визначених законом, повинні
бути підтверджені аудитором (аудиторською організацією).
 
   Стаття 91. Припинення діяльності господарського товариства
 
   1. Припинення   діяльності   господарського  товариства
відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації відповідно
до статті 59 цього Кодексу.
 
   2. Ліквідація   господарського  товариства  провадиться
ліквідаційною комісією, призначеною його вищим органом, а у разі
припинення діяльності товариства за рішенням суду - ліквідаційною
комісією, сформованою відповідно до рішення суду.
 
   3. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження по управлінню справами господарського товариства.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення
публікує інформацію про ліквідацію господарського товариства і
здійснює інші дії відповідно до вимог статей 58-61 цього Кодексу
та інших законів.
 
   4. Розрахунки з кредиторами у разі ліквідації господарського
товариства здійснюються відповідно до статті 61 цього Кодексу з
урахуванням таких особливостей:
 
   кошти, що належать господарському товариству, у тому числі
від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по
оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання
зобов'язань  перед  бюджетом, банками, власниками  облігацій,
випущених товариством, та іншими кредиторами розподіляються між
учасниками товариства в порядку і на умовах, передбачених цим
Кодексом, законом про господарські товариства ( 1576-12 ) та
установчими документами товариства, у шестимісячний строк після
опублікування інформації про його ліквідацію;
 
   майно, передане товариству його засновниками або учасниками у
користування, повертається у натуральній формі без винагороди. У
разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості товариства його
кошти не підлягають розподілу між учасниками товариства  до
вирішення цього спору або до одержання кредиторами відповідних
гарантій погашення заборгованості.
 
   5. Ліквідація  господарського   товариства   вважається
завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність, з
дня внесення запису про його ліквідацію до державного реєстру.
 
 
   Стаття 92. Законодавство про господарські товариства
 
   1. Порядок створення та порядок діяльності окремих видів
господарських товариств регулюються цим  Кодексом,  Цивільним
кодексом України ( 435-15 ) та іншими законами.
 
               Глава 10
        ПІДПРИЄМСТВА КОЛЕКТИВНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
   Стаття 93. Поняття підприємства колективної власності
 
   1. Підприємством   колективної   власності   визнається
корпоративне або унітарне підприємство, що  діє  на  основі
колективної власності засновника (засновників).
 
   2. Підприємствами  колективної  власності  є  виробничі
кооперативи, підприємства споживчої  кооперації,  підприємства
громадських  та  релігійних  організацій,  інші підприємства,
передбачені законом.
 
   Стаття 94. Господарська діяльність кооперативів
 
   1. Кооперативи як добровільні об'єднання громадян з метою
спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших
питань можуть створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі,
житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється
законом.
 
   2. Господарська діяльність кооперативів повинна здійснюватися
відповідно до вимог цього Кодексу, інших законодавчих актів.
 
   З метою  здійснення  господарської діяльності на засадах
підприємництва громадяни можуть утворювати виробничі кооперативи
(кооперативні підприємства).
 
   Стаття 95. Виробничий кооператив
 
   1. Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання
громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої
господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій
участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні
підприємством  та  розподілі  доходу між членами кооперативу
відповідно до їх участі у його діяльності.
 
   2. Виробничі кооперативи  можуть  здійснювати  виробничу,
переробну,  заготівельно-збутову,  постачальницьку, сервісну і
будь-яку іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
 
   3. Виробничий кооператив є юридичною особою і діє на основі
статуту.
 
   4. Найменування виробничого кооперативу повинно містити слова
"виробничий кооператив" або "кооперативне підприємство".

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 | Стр.26 | Стр.27 | Стр.28 | Стр.29 | Стр.30 | Стр.31 | Стр.32 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner