Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Кримінально-виконавчий кодекс України

Кодекс України № 1129-IV от 11.07.2003

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 3166-IV ( 3166-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.103
 N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                             ст.96
 N 3559-IV ( 3559-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.302
 N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
 N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007, ВВР, 2007, N 15, ст.194
 N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.442
 N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
               - зміни діють по 31 грудня 2008 року )
 
    ( Додатково див. Рішення Конституційного Суду 
     N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009
 N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 )
 
 
             ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
 
               РОЗДІЛ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
               Глава 1
      КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
 
   Стаття 1. Мета і завдання кримінально-виконавчого
        законодавства України
 
   1. Кримінально-виконавче законодавство України регламентує
порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з
метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом
створення умов для виправлення і ресоціалізації  засуджених,
запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими
особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому,
що принижує гідність, поводженню із засудженими.
 
   2. Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є
визначення принципів виконання кримінальних покарань, правового
статусу засуджених, гарантій захисту  їхніх  прав,  законних
інтересів та обов'язків; порядку застосування до них заходів
впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки;
системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та
порядку діяльності; нагляду і контролю за виконанням кримінальних
покарань,  участі  громадськості  в  цьому процесі; а також
регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних
покарань; звільнення від відбування покарання, допомоги особам,
звільненим від покарання, контролю і нагляду за ними.
 
   Стаття 2. Кримінально-виконавче законодавство України
 
   Кримінально-виконавче законодавство  України складається з
цього Кодексу, інших актів законодавства,  а  також  чинних
міжнародних  договорів,  згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   Стаття 3. Дія кримінально-виконавчого законодавства
        у просторі й часі
 
   1. До засуджених, які відбувають покарання на території
України,  застосовується  кримінально-виконавче  законодавство
України.
 
   2. Порядок і умови  виконання  та  відбування  покарань
визначаються та забезпечуються відповідно до законодавства, яке
діє на час виконання та відбування кримінального покарання.
 
   Стаття 4. Підстава виконання і відбування покарання
 
   Підставою виконання і відбування покарання є вирок суду, який
набрав законної сили, інші рішення суду, а також закон України про
амністію та акт помилування.
 
   Стаття 5. Принципи кримінально-виконавчого законодавства,
        виконання і відбування покарань
 
   Кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування
покарань ґрунтуються на принципах невідворотності виконання і
відбування покарань,  законності,  справедливості,  гуманізму,
демократизму,  рівності  засуджених  перед  законом, взаємної
відповідальності  держави  і  засудженого,  диференціації  та
індивідуалізації виконання покарань, раціонального застосування
примусових заходів і стимулювання  правослухняної  поведінки,
поєднання покарання з виправним впливом, участі громадськості в
передбачених законом випадках у діяльності органів і установ
виконання покарань.
 
   Стаття 6. Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх
        основні засоби
 
   1. Виправлення засудженого - процес позитивних змін, які
відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до
самокерованої правослухняної поведінки.
 
   2. Ресоціалізація - свідоме  відновлення  засудженого  в
соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення
його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного
життя в суспільстві.
 
   Необхідною умовою ресоціалізації є виправлення засудженого.
 
   3. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених
є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим),
суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє
і професійно-технічне навчання, громадський вплив.
 
   4. Засоби  виправлення  і  ресоціалізації  засуджених
застосовуються  з  урахуванням  виду  покарання,  особистості
засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів
вчиненого злочину та поведінки засудженого під час відбування
покарання.
 
               Глава 2
          ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСУДЖЕНИХ
 
   Стаття 7. Основи правового статусу засуджених
 
   1. Держава поважає і охороняє права, свободи і законні
інтереси засуджених, забезпечує необхідні умови для їх виправлення
і ресоціалізації, соціальну і правову захищеність та їх особисту
безпеку.
 
   2. Засуджені користуються всіма правами людини і громадянина,
за винятком обмежень, визначених законами України та цим Кодексом
і встановлених вироком суду.
 
   3. Правовий статус  засуджених  іноземців  і  осіб  без
громадянства визначається законами України, а також міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.
 
   4. Правовий статус засуджених визначається законами України,
а також цим Кодексом, виходячи із порядку і умов виконання та
відбування конкретного виду покарання.
 
   Стаття 8. Основні права засуджених
 
   1. Засуджені мають право:
 
   на отримання інформації про свої права і обов'язки, порядок і
умови виконання та відбування призначеного судом покарання;
 
   на гуманне ставлення до себе і на повагу гідності, властивої
людській особистості;
 
   звертатися відповідно  до  законодавства  з пропозиціями,
заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання
покарань, їх вищестоящих органів, а також до Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав
людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких
міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів
державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань
громадян; ( Абзац четвертий частини першої статті 8 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3166-IV ( 3166-15 ) від 01.12.2005 )
 
   давати пояснення і вести листування, а також звертатися з
пропозиціями,  заявами  і  скаргами  рідною мовою. Відповіді
засудженим даються мовою звернення. У разі відсутності можливості
дати відповідь мовою звернення вона дається українською мовою з
перекладом відповіді на мову звернення, який  забезпечується
органом або установою виконання покарань;
 
   на охорону здоров'я. Охорона здоров'я забезпечується системою
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних заходів, а також
поєднанням  безоплатних  і  платних  форм медичної допомоги.
Засуджені, які мають розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин або
їх аналогів чи інших одурманюючих засобів, можуть за їх письмовою
згодою пройти курс лікування від вказаних захворювань;
 
   на соціальне забезпечення, у тому числі й на отримання
пенсій, відповідно до законів України.
 
   2. Засудженому гарантується право на правову допомогу. Для
одержання  правової  допомоги  засуджені можуть користуватися
послугами адвокатів або інших фахівців у галузі права, які за
законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи.
 
   3. Засуджені іноземці мають право підтримувати зв'язок з
дипломатичними представництвами і консульськими установами своїх
держав, особи без громадянства, а також громадяни держав, що не
мають дипломатичних представництв або консульських установ в
Україні, - з дипломатичними представництвами держави, яка взяла на
себе  охорону їхніх інтересів, або міжнародними органами чи
організаціями, які здійснюють їх захист.
 
   Стаття 9. Основні обов'язки засуджених
 
   1. Засуджені зобов'язані:
 
   виконувати встановлені законодавством  обов'язки  громадян
України, неухильно додержуватися правил поведінки, які передбачені
для засуджених, не посягати на права і свободи, честь і гідність
інших осіб;
 
   виконувати законні вимоги адміністрації органів і установ
виконання покарань;
 
   ввічливо ставитися до персоналу, інших осіб, які відвідують
установи виконання покарань, а також до інших засуджених;
 
   з'являтися за викликом адміністрації органів  і  установ
виконання покарань.
 
   2. Невиконання засудженими своїх обов'язків і законних вимог
адміністрації органів і установ виконання покарань тягне за собою
встановлену законом відповідальність.
 
   Стаття 10. Право засуджених на особисту безпеку
 
   1. Засуджені мають право на особисту безпеку.
 
   2. У разі виникнення небезпеки життю і здоров'ю засуджених,
які відбувають покарання у виді арешту, обмеження волі, тримання в
дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення
волі, вони мають право звернутися із заявою до будь-якої посадової
особи органу чи установи виконання покарань з проханням про
забезпечення особистої безпеки. У цьому разі посадова особа
зобов'язана вжити невідкладних заходів щодо забезпечення особистої
безпеки засудженого.
 
   3. Адміністрація установи виконання покарань вживає заходів
до переведення засудженого в безпечне місце, а також інших заходів
до усунення небезпеки, вирішує питання про місце подальшого
відбування ним покарання.
 
   4. У разі наявності небезпеки  для  життя  і  здоров'я
засуджених, до яких згідно із законом у зв'язку з їх участю у
кримінальному судочинстві прийнято рішення  про  застосування
заходів безпеки, адміністрація установи виконання покарань вживає
заходів щодо забезпечення безпеки цих осіб. Крім того,  до
зазначених осіб можуть бути застосовані такі заходи:
 
   ізольоване тримання;
 
   переведення в іншу установу виконання покарань.
 
   5. Зміна умов тримання осіб, щодо яких застосовані заходи
безпеки, здійснюється з додержанням вимог, передбачених  цим
Кодексом і законодавством України.
 
               Глава 3
       ОРГАНИ І УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
   Стаття 11. Види органів і установ виконання покарань
 
   1. Органами виконання покарань є: Державний  департамент
України з питань виконання покарань, його територіальні органи
управління, кримінально-виконавча інспекція.
 
   2. Установами  виконання  покарань  є:  арештні  доми,
кримінально-виконавчі установи,  спеціальні  виховні  установи
(далі - виховні колонії).
 
   3. Кримінально-виконавчі   установи   поділяються   на
кримінально-виконавчі установи відкритого типу (далі - виправні
центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу (далі -
виправні колонії).
 
   4. Виправні колонії поділяються на колонії мінімального,
середнього і максимального рівнів безпеки.
 
   5. Виправні колонії мінімального рівня безпеки поділяються на
колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання
і колонії мінімального рівня безпеки із загальними  умовами
тримання.
 
   6. У межах, визначених цим Кодексом та законами України,
виконання кримінальних  покарань  також  здійснюють  Державна
виконавча служба, військові частини, гауптвахти і дисциплінарний
батальйон.
 
   7. Територіальні органи управління,  кримінально-виконавча
інспекція, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні
колонії організовуються і ліквідуються Державним департаментом
України  з  питань виконання покарань, а військові частини,
гауптвахти і дисциплінарний батальйон - Міністерством оборони
України.
 
   Стаття 12. Державна виконавча служба
 
   Державна виконавча служба виконує покарання у виді штрафу і
конфіскації майна у випадках та в порядку, передбачених цим
Кодексом та законами України.
 
   Стаття 13. Кримінально-виконавча інспекція
 
   1. Кримінально-виконавча інспекція виконує покарання у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, громадських робіт, виправних робіт.
 
   2. Кримінально-виконавча  інспекція  здійснює контроль за
поведінкою  осіб,  звільнених  від  відбування  покарання  з
випробуванням,  а  також звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.
 
   3. Кримінально-виконавча інспекція встановлює періодичність
та дні проведення реєстрації засуджених до покарань у виді
громадських і виправних робіт, а також осіб, звільнених від
відбування покарання з випробуванням.
 
   Стаття 14. Військові частини, гауптвахти
 
   Військові частини, гауптвахти виконують покарання у виді
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або
кваліфікаційного   класу,   службового   обмеження   для
військовослужбовців, засуджених за злочини невеликої тяжкості,
арешту з утриманням засуджених на гауптвахтах, а також здійснюють
контроль за поведінкою засуджених військовослужбовців, звільнених
від відбування покарання з випробуванням.
 
   Стаття 15. Арештні доми
 
   1. Арештні доми виконують покарання у виді арешту.
 
   2. В арештних домах тримаються повнолітні особи, а також
неповнолітні, яким на момент постановлення вироку виповнилося
шістнадцять років і які засуджені за злочини невеликої тяжкості.
 
   Стаття 16. Виправні центри
 
   Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі
стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої
тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено
відповідно до статей 82, 389 Кримінального  кодексу  України
( 2341-14 ).
 
   Стаття 17. Дисциплінарний батальйон
 
   Дисциплінарний батальйон виконує покарання у виді тримання в
дисциплінарному  батальйоні  засуджених  військовослужбовців
строкової служби.
 
   Стаття 18. Виправні колонії
 
   1. Виправні колонії виконують покарання у виді позбавлення
волі на певний строк, довічного позбавлення волі.
 
   2. Засуджені до позбавлення волі відбувають покарання у

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner