Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

двох третин чисельності кожної палати.
 
   6. Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу
у зв'язку з нововиявленими обставинами суд діє в такому самому
складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).
 
   Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів
 
   1. Питання, що виникають під час розгляду справи колегією
суддів, вирішуються більшістю голосів суддів. Головуючий голосує
останнім.
 
   2. При прийнятті рішення з кожного питання жоден із суддів не
має права утримуватися від голосування та підписання рішення чи
ухвали.
 
   3. Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою
окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні,
приєднується до справи і є відкритим для ознайомлення.
 
   Стаття 20. Підстави для відводу судді
 
   1. Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає
відводу (самовідводу), якщо:
 
   1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь
у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник,
секретар судового засідання;
 
   2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду
справи;
 
   3) він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина,
батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат,
сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений,
опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб)
сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;
 
   4) якщо  є  інші  обставини,  які  викликають сумнів в
об'єктивності та неупередженості судді.
 
   2. До складу суду не можуть входити особи, які є членами
сім'ї або близькими родичами між собою.
 
   Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді
        справи
 
   1. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої
інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в
судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи у
зв'язку з винятковими обставинами, а так само у новому розгляді її
судом першої інстанції після скасування попереднього рішення або
ухвали про закриття провадження в справі.
 
   2. Суддя,  який брав участь у вирішенні справи в суді
апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої
справи в судах касаційної і першої інстанцій, у перегляді справи у
зв'язку з винятковими обставинами, а також у новому розгляді
справи після скасування ухвали чи нового рішення апеляційного
суду.
 
   3. Суддя, який брав участь у перегляді справи в  суді
касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої
справи в суді першої чи апеляційної інстанції.
 
   4. Суддя, який брав участь у перегляді справи у зв'язку з
винятковими обставинами, не може брати участі у розгляді цієї
самої справи в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції.
 
   Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання,
        експерта, спеціаліста, перекладача
 
   1. Секретар  судового  засідання,  експерт,  спеціаліст,
перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають
відводу з підстав, зазначених у статті 20 цього Кодексу.
 
   2. Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у
розгляді справи, якщо:
 
   1) він перебував або перебуває в службовій  або  іншій
залежності від осіб, які беруть участь у справі;
 
   2) з'ясування  обставин, які мають значення для справи,
виходить за межі сфери його спеціальних знань.
 
   3. Участь  секретаря  судового  засідання,  експерта,
спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому
розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання,
експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.
 
   Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи
 
   1. За наявності підстав, зазначених у статтях 20, 21 і 22
цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання,  експерт,
спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.
 
   2. На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього
Кодексу,  судді,  секретарю  судового  засідання,  експерту,
спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід особами, які
беруть участь у справі.
 
   3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим
до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.
Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у
випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо
після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх
доказами.
 
   Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід
 
   1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій
заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку
осіб, які беруть участь у справі.
 
   2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою
суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або
всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.
 
   Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)
 
   1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає
справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим
суддею.
 
   2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або
всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів,
справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним
складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим
складом суддів.
 
   3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за
наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо
утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє
ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому
цим Кодексом.
 
               Глава 4
          УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
     Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі
 
   Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі
 
   1. У справах позовного провадження особами, які беруть участь
у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх
осіб.
 
   2. У справах наказного та окремого провадження особами, які
беруть участь у справі, є заявники, інші заінтересовані особи,
їхні представники.
 
   3. У справах можуть також брати участь органи та особи, яким
законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших
осіб.
 
   Стаття 27. Права та обов'язки осіб, які беруть участь 
        у справі
 
   1. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися
з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з
документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал,
брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у
дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть
участь  у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам,
заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення
судові,  подавати  свої доводи, міркування щодо питань, які
виникають під час судового розгляду,  і  заперечення  проти
клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою
допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з
нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його
неправильності чи неповноти, прослуховувати запис  фіксування
судового засідання технічними засобами, робити з нього копії,
подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи
неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими
процесуальними правами, встановленими законом.
 
   2. Особи, які беруть участь у справі позовного провадження,
для підтвердження своїх вимог або заперечень зобов'язані подати
усі наявні у них докази або повідомити про них суд до або під час
попереднього судового засідання.
 
   3. Особи,  які  беруть  участь  у  справі,  зобов'язані
добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати
процесуальні обов'язки.
 
   Стаття 27-1. Забезпечення захисту прав малолітніх або
         неповнолітніх осіб під час розгляду справи
 
   1. Під  час  розгляду справи, крім прав та обов'язків,
визначених  статтею  27  цього  Кодексу,  малолітня  або
неповнолітня особа має також такі процесуальні права:
 
   безпосередньо або  через  представника  чи  законного
представника висловлювати свою думку та отримувати його допомогу у
висловленні такої думки;
 
   отримувати через  представника  чи законного представника
інформацію про судовий розгляд;
 
   здійснювати інші процесуальні права і виконувати процесуальні
обов'язки,  передбачені  міжнародним  договором,  згода  на
обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
 
   2. Суд роз'яснює малолітній або неповнолітній особі її права
та можливі наслідки дій її представника чи законного представника,
у разі якщо цього потребують інтереси цієї особи і за віком та
станом здоров'я вона може усвідомити їх значення.
 
   3. Суд  сприяє  створенню  належних умов для здійснення
малолітньою або неповнолітньою особою її прав, визначених законом
та передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України.
( Кодекс доповнено статтею 27-1 згідно із Законом N 1397-VI
( 1397-17 ) від 21.05.2009 )
 
   Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність
 
   1. Здатність мати цивільні процесуальні права та обов'язки
сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна
процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи.
 
   Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність
 
   1. Здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права
та виконувати свої обов'язки в суді (цивільна  процесуальна
дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також
юридичні особи.
 
   2. Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти
років, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть
особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати
свої обов'язки в суді у справах, що виникають з відносин, у яких
вони особисто беруть участь, якщо інше не встановлено законом. Суд
може залучити до участі в таких справах законного представника
неповнолітньої особи або особи, цивільна  дієздатність  якої
обмежена.
 
   3. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла
повноліття, вона набуває цивільної процесуальної дієздатності з
моменту реєстрації шлюбу. Цивільної процесуальної дієздатності
набуває також неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому
цим Кодексом, надано повну цивільну дієздатність.
 
   Стаття 30. Сторони
 
   1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.
 
   2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні
особи, а також держава.
 
   Стаття 31. Процесуальні права та обов'язки сторін
 
   1. Сторони мають рівні процесуальні права і обов'язки.
 
   2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 27 цього
Кодексу, позивач має право протягом усього часу розгляду справи
змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір
позовних вимог, відмовитися від позову, а відповідач має право
визнати позов повністю або частково, пред'явити зустрічний позов.
 
   3. Сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії
цивільного процесу.
 
   4. Кожна із сторін має право вимагати виконання судового
рішення в частині, що стосується цієї сторони.
 
   5. Заявник та заінтересовані особи у  справах  окремого
провадження  мають  права і обов'язки сторін, за винятками,
встановленими у розділі IV цього Кодексу.
 
   Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів
 
   1. Позов може бути пред'явлений спільно кількома позивачами
або до кількох відповідачів. Кожен із позивачів або відповідачів
щодо другої сторони діє в цивільному процесі самостійно.
 
   2. Участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів
(процесуальна співучасть) допускається, якщо:
 
   1) предметом спору є спільні права чи обов'язки кількох
позивачів або відповідачів;
 
   2) права і обов'язки кількох позивачів чи  відповідачів
виникли з однієї підстави;
 
   3) предметом спору є однорідні права і обов'язки.
 
   3. Співучасники  можуть доручити вести справу одному із
співучасників, якщо  він  має  повну  цивільну  процесуальну
дієздатність.
 
   Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення
        співвідповідачів
 
   1. Суд за клопотанням позивача, не припиняючи  розгляду
справи, замінює первісного відповідача належним відповідачем, якщо
позов пред'явлено не до тієї особи, яка має відповідати за
позовом,  або  залучає  до  участі у справі іншу особу як
співвідповідача. У разі відсутності згоди на це позивача суд
залучає до участі в справі іншу особу як співвідповідача.
 
   2. Після заміни відповідача або залучення до участі у справі
співвідповідача справа за клопотанням нового відповідача або
залученого співвідповідача розглядається спочатку.
 
   Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо
        предмета спору
 
   1. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета
спору, можуть вступити у справу до закінчення судового розгляду,
пред'явивши позов до однієї чи обох сторін. Ці особи мають усі
процесуальні права і обов'язки позивача.
 
   2. Після  вступу  в  справу третьої особи, яка заявила
самостійні вимоги щодо предмета спору, справа за клопотанням цієї
особи розглядається спочатку.
 
   Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог
        щодо предмета спору
 
   1. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або
відповідача до ухвалення судом рішення, якщо рішення в справі може
вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї із сторін.
 
   2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору, можуть бути залучені до участі в справі також за
клопотанням сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або з
ініціативи суду.
 
   3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають
процесуальні права і обов'язки, встановлені статтею 27 цього
Кодексу.
 
   4. Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи
спочатку.
 
   Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу
        в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних
        вимог
 
   1. Сторона, в якої за рішенням суду виникне право заявити
вимогу до третьої особи або до якої у такому випадку може заявити
вимогу сама третя особа, зобов'язана повідомити суд про цю третю
особу.
 
   2. У заяві про залучення третьої особи повинні бути зазначені
ім'я  (найменування)  третьої  особи,  місце  її  проживання
(перебування) або місцезнаходження та підстави, з яких вона має

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner