Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Цивільний процесуальний кодекс України

Кодекс України № 1618-IV от 18.03.2004

Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 25

         ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ
             ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
 
   Стаття 410. Процесуальні права та обов'язки іноземних осіб
 
   1. Іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи,
іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні
організації (далі - іноземні особи) мають право звертатися до
судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів.
 
   2. Іноземні особи мають процесуальні права та обов'язки
нарівні з фізичними і юридичними особами України, за винятками,
встановленими Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а
також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
   3. Законом  України  можуть  бути встановлені відповідні
обмеження щодо фізичних та юридичних осіб тих держав, в яких
допускаються спеціальні обмеження цивільних процесуальних прав
фізичних або юридичних осіб України.
 
 
   (  Статтю  411 виключено на підставі Закону N 2709-IV
( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
   (  Статтю  412 виключено на підставі Закону N 2709-IV
( 2709-15 ) від 23.06.2005 )
 
 
   Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних
         організацій. Дипломатичний імунітет
 
   1. Пред'явлення позову до іноземної держави, забезпечення
позову і звернення стягнення на майно іноземної держави, яке
знаходиться в Україні, можуть бути допущені лише за згодою
компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено
міжнародним  договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України, або законом України.
 
   2. Акредитовані в Україні дипломатичні представники іноземних
держав та інші особи, зазначені у відповідних законах України і
міжнародних договорах, згода на обов'язковість  яких  надана
Верховною Радою України, підлягають юрисдикції судів України в
цивільних справах лише в межах, що визначаються принципами та
нормами міжнародного права або міжнародними договорами, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
   3. Міжнародні організації підлягають юрисдикції судів України
у цивільних справах в межах, визначених міжнародними договорами,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або
законами України.
 
   Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ
         у спорах, в яких беруть участь іноземці,
         а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін,
         які беруть участь у спорі, проживає за кордоном
 
   1. Підсудність судам України цивільних справ у спорах, в яких
беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із
сторін, які беруть участь у спорі, проживає  за  кордоном,
визначається законами України.
 
   Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів
         і звернення судів України з дорученнями
         до іноземних судів
 
   1. Суди України виконують передані їм в установленому порядку
доручення іноземних судів про проведення окремих процесуальних дій
(вручення повісток та інших документів, допит сторін і свідків,
проведення експертизи і огляду на місці тощо), за винятком
випадків, коли:
 
   1) виконання доручення порушувало б суверенітет України або
загрожувало б національній безпеці України;
 
   2) виконання доручення не належить до юрисдикції цього суду.
 
   2. Виконання доручень іноземних судів про вчинення окремих
процесуальних дій проводиться на підставі  законів  України.
На прохання  іноземного  суду  під  час  виконання доручення
процесуальні дії можуть вчинятися із застосуванням права іншої
держави,  якщо таке застосування не суперечить законодавству
України та її публічному порядку.
 
   3. Суди України можуть звертатися до іноземних судів з
дорученням про виконання окремих процесуальних дій. Порядок зносин
судів України з іноземними судами регулюється законами України і
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
 
              Розділ XI
        ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не
раніше набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства
України.
( Пункт 1 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005 )
 
   2. Частина друга статті 84 цього Кодексу набирає чинності з
моменту набрання чинності відповідним законом. До цього часу
граничний розмір компенсації витрат ( 590-2006-п ) на правову
допомогу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   2-1. До 1 січня 2008 року повне фіксування судового засідання
за допомогою звукозаписувального технічного засобу здійснюється
судом тільки за вимогою особи, яка бере участь у справі, або за
ініціативою суду. В усіх інших випадках хід судового засідання
фіксується у протоколі судового засідання, у якому зазначаються:
 
   1) рік, місяць, число і місце проведення судового засідання;
 
   2) час початку судового засідання;
 
   3) найменування суду, який розглядає справу, прізвище та
ініціали судді (суддів), секретаря судового засідання;
 
   4) справа, що розглядається, імена (найменування) сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі;
 
   5) відомості про присутність осіб, які беруть участь у
справі, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків або про їх
відсутність, причини відсутності та про вручення їм судових
повісток;
 
   6) відомості про роз'яснення сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, їхніх процесуальних прав та обов'язків;
 
   7) усі розпорядження головуючого та ухвали, постановлені без
виходу до нарадчої кімнати, а також відомості про проголошення
ухвал, постановлених у нарадчій кімнаті;
 
   8) основний зміст заяв і клопотань сторін та інших осіб, які
беруть участь у справі, та ходу їх обговорення;
 
   9) основний зміст пояснень осіб, які беруть участь у справі,
а також показання свідків, усні роз'яснення  та  доповнення
експертами своїх висновків; усні роз'яснення спеціалістів;
 
   10) подані в судовому засіданні докази, хід дослідження
доказів, а у разі, якщо докази не додаються до справи, - номер,
дата та зміст письмових доказів, а також ознаки і властивості
речових доказів;
 
   11) зміст судових дебатів;
 
   12) відомості  про  проголошення  рішення,  ухвали  за
результатами розгляду справи та роз'яснення особам, які беруть
участь у справі, змісту рішення, ухвали, порядку і строку їх
оскарження, а також права та строк на ознайомлення з протоколом
судового засідання, подання на нього зауважень;
 
   13) час закінчення судового засідання у справі.
 
   У протоколі судового засідання відображаються всі істотні
моменти розгляду справи в тій послідовності, в якій вони мали
місце в судовому засіданні.
 
   Протокол складається секретарем судового засідання. Протокол
повинен бути оформлений та підписаний головуючим і секретарем
судового засідання не пізніше трьох днів з дня закінчення судового
засідання. У разі необхідності строк для оформлення та підписання
протоколу може бути продовжено головуючим, але не більше ніж на
десять днів після закінчення судового засідання. Про підписання
протоколу повідомляються особи, які беруть участь у справі.
 
   Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з
протоколом судового засідання і протягом трьох днів після їх
повідомлення про підписання протоколу або після закінчення строку
на підписання протоколу подавати свої письмові зауваження щодо
неповноти або неправильності протоколу.
 
   Головуючий розглядає зауваження до протоколу і в разі згоди з
ними посвідчує їх правильність. У разі незгоди головуючого із
поданими зауваженнями вони розглядаються судом з повідомленням
осіб, які брали участь у справі, про час і місце проведення
судового засідання.
 
   Розглянувши зауваження,  суд  постановляє  ухвалу,  якою
посвідчує правильність зауважень або відхиляє їх. У разі пропуску
строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення
суд залишає їх без розгляду.
 
   Зауваження повинні бути розглянуті не пізніше п'яти днів з
дня їх надходження до суду.
 
   Зауваження приєднуються до матеріалів справи, в тому числі,
якщо їх не було розглянуто у зв'язку з вибуттям головуючого.
( Розділ XI доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005 )
 
   3. Визнати такими, що втрачають чинність з набранням чинності
цим Кодексом:
 
   Цивільний   процесуальний    кодекс      України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )  від  18  липня
1963 року, із змінами, внесеними до нього;
 
   Закон Української  РСР  "Про  затвердження  Цивільного
процесуального кодексу Української РСР" ( 1500-06 )  (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1963 р., N 30, ст. 464);
 
   Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 9 грудня
1963 року "Про порядок введення в дію Цивільного і Цивільного
процесуального кодексів Української РСР" ( 1990-06 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1963 р., N 51, ст. 731).
 
   4. Внести зміни до таких законів України:
 
   1) у Законі України "Про судоустрій України"  ( 3018-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 27-28, ст. 180):
 
   а) друге речення частини третьої статті 13 викласти у такій
редакції: "Перегляд справ у зв'язку з винятковими обставинами
здійснюється Верховним Судом України у складі, встановленому
процесуальним законом";
 
   б) пункт 1 частини шостої статті 25 виключити;
 
   в) у пункті 1 частини другої статті 47 слова "розглядає у
касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених
до його підсудності процесуальним законом; переглядає в порядку
повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної
юрисдикції в касаційному порядку" замінити словами "переглядає
справи у  зв'язку  з  винятковими  обставинами  у  порядку,
встановленому  процесуальним  законом;  переглядає  справи  у
касаційному порядку у випадках, встановлених законом";
 
   г) друге речення абзацу першого підпункту 9 пункту 3 розділу
VII "Прикінцеві та перехідні положення" викласти у такій редакції:
"До законодавчого визначення  суду,  який  буде  здійснювати
повноваження  касаційної інстанції у цивільних справах, його
утворення і початку діяльності перегляд цих справ у касаційному
порядку здійснює Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України";
 
   2) частину першу статті 14 Закону України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної  Ради  України,
1997 р., N 16, ст. 119; 1999 р., N 5-6, ст. 39, N 20-21, ст. 192,
N 26, ст. 215, N 51, ст. 455; 2000 р., N 36, ст. 298;  2002 р.,
N 5, ст. 30; 2003 р., N 10-11, ст. 87, N 12, ст. 88, N 33-34,
ст. 267; 2004 р., N 7, ст. 56) доповнити пунктом 28 такого змісту:
 
   "28) судовий збір".
 
   5. До набрання чинності законом, який регулює порядок сплати
і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до суду
сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для
державного мита.
 
   6. Заяви і скарги, подані до набрання чинності цим Кодексом
відповідно до Цивільного  процесуального  кодексу   України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )    1963  року,
розглядаються у порядку, встановленому цим Кодексом. Такі заяви чи
скарги не можуть бути залишені без руху чи повернуті у порядку,
встановленому статтями 121, 297, 327, 355 цього Кодексу, якщо вони
подані з додержанням відповідних вимог Цивільного процесуального
кодексу України  ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )
1963 року.
 
   7. Заяви, які подані до набрання чинності цим Кодексом
відповідно  до  Цивільного  процесуального  кодексу  України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )   1963   року
і містять вимоги, що можуть бути розглянуті за правилами наказного
провадження, за клопотанням позивача розглядаються в порядку,
встановленому розділом II "Наказне провадження" цього Кодексу,
якщо їх судовий розгляд не розпочався за правилами позовного
провадження.
 
   8. Скарги, заяви щодо нотаріальних дій чи відмови у їх
вчиненні, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно до
глави  39   Цивільного  процесуального  кодексу  України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )   1963  року,
розглядаються за правилами позовного провадження, встановленими
цим Кодексом.
 
   9. Заяви  і  скарги  у  справах,  що  виникають  з
адміністративно-правових відносин, а також у справах щодо відмови
органу державної реєстрації актів  цивільного  стану  внести
виправлення в актовий запис цивільного стану, подані до набрання
чинності цим Кодексом за правилами, встановленими главами 29-32,
36   Цивільного    процесуального   кодексу    України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )   1963   року,
розглядаються в порядку, встановленому Кодексом адміністративного
судочинства України.
( Пункт 9 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2747-IV ( 2747-15 ) від 06.07.2005 )
 
   10. Судові рішення, які ухвалені судом першої інстанції до
набрання чинності цим Кодексом і не набрали законної сили, можуть
бути оскаржені в апеляційному порядку без подання заяви про
апеляційне оскарження,  якщо  строк  апеляційного  оскарження
відповідно  до  Цивільного  процесуального  кодексу  України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )   1963   року
не закінчився. Неоскаржені судові рішення, ухвалені судом першої
інстанції до набрання чинності цим Кодексом, набирають законної
сили у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом
України ( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) 1963 року.
 
   11. Судові рішення, ухвалені в апеляційній інстанції до
набрання чинності цим Кодексом,  можуть  бути  оскаржені  у
касаційному порядку, якщо строк касаційного оскарження відповідно
до   Цивільного    процесуального    кодексу   України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )   1963 року не
закінчився.
 
   12. Заяви про перегляд рішень і ухвал у зв'язку з винятковими
обставинами, подані до набрання чинності цим Кодексом відповідно
до   Цивільного    процесуального    кодексу    України
( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 )   1963  року,
розглядаються у порядку, встановленому цим Кодексом. Підставою для
скасування чи зміни судових рішень за такими заявами, крім
підстав, встановлених статтею 354 цього Кодексу, може бути також
виявлене після касаційного розгляду справи застосування судами
загальної юрисдикції положення закону всупереч нормам Конституції
України ( 254к/96-ВР ).
 
   13. Кабінету Міністрів України:
 
   передбачати в проектах законів про Державний бюджет України
на 2005 рік та наступні роки видатки на забезпечення повної
фіксації судового засідання технічними засобами;
 
 
   у тримісячний строк з дня опублікування цього Кодексу:
 
   підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо приведення законів у відповідність  із  цим
Кодексом;
 
   прийняти акти, що випливають з цього Кодексу, привести у
відповідність із ним свої нормативно-правові акти.
 
   22. Під час організації та проведення фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні суд вирішує справи
про порушення прав інтелектуальної власності УЄФА у семиденний
строк без проведення попереднього судового засідання.
( Розділ XI доповнено пунктом 22 згідно із Законом N 962-V
( 962-16 ) від 19.04.2007 )
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 18 березня 2004 року
     N 1618-IV


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 | Стр.17 | Стр.18 | Стр.19 | Стр.20 | Стр.21 | Стр.22 | Стр.23 | Стр.24 | Стр.25<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner