Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 318 від 24.12.2008

Фінансова і економічна криза. Наслідки для науково-технічної та інноваційної сфери України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            24.12.2008 N 318
 
 
         Фінансова і економічна криза.
         Наслідки для науково-технічної
         та інноваційної сфери України
 
 
   Заслухавши та  обговоривши  доповідь  академіка-секретаря
Відділення економіки НАН України академіка НАН України В.М.Гейця,
Президія НАН України відзначає, що остання чверть  ХХ  ст.
ознаменувалася входженням людства в нову стадію свого розвитку -
стадію побудови постіндустріального суспільства, яке має бути
результатом    докорінних   соціально-економічних   змін.
Науково-технічний прогрес утвердився як найважливіший  чинник
економічного  зростання,  основа  конкурентоспроможності фірм,
корпорацій, галузей, національних економік. Сформувалося глибоке
розуміння, що майбутній розквіт і навіть виживання в глобальному
світі визначаються центральною роллю інновацій, що великою мірою
сприяють підвищенню продуктивності праці і вкладеного капіталу.
   Кризові явища, якими позначений сучасний розвиток світової
економіки і фінансової сфери, поряд з іншими глобальними викликами
ХХI століття, неминуче приведуть до інтенсифікації інноваційного
розвитку,  якісного  технологічного переоснащення виробництва.
Економіка найбільш розвинутих  країн  світу,  за  прогнозами
спеціалістів, вийде з кризи принципово оновленою, що по новому
ставить   перед   Україною   завдання   збереження   її
конкурентоспроможності у найближчі десятиліття.
   Гострота проявів сучасної  світової  фінансово-економічної
кризи  в  Україні значною мірою є результатом її суттєвого
відставання у процесах структурного перетворення та технічної
модернізації економіки. Це зумовлює необхідність зосередження
зусиль вітчизняної науки на визначенні шляхів і  механізмів
швидкого здійснення структурних перетворень, вирішенні наукових
проблем забезпечення прискорення економічного і науково-технічного
розвитку  України  на основі новітніх наукоємних технологій,
досягнення високого рівня управління, застосування принципово
нових  підходів  до  формування  і  реалізації  економічної,
науково-технічної, інноваційної політики, метою яких має стати
якнайшвидше   виведення  держави  на  шляхи  динамічного
інноваційно-інвестиційного піднесення.
   На сьогодні  відсталість технологічної структури, низький
технічний  рівень  виробничої  бази  промисловості,  слабке
фінансування  з  боку  держави науково-дослідних робіт, брак
фінансових ресурсів не  дають  можливості  економіці  країни
розвиватися на власній науково-технічній основі, коли наукові та
дослідно-конструкторські розробки  перетворюються  на  базовий
елемент виробництва.
   Відсутність виваженої інвестиційної політики, спрямованої на
активне  стимулювання  розвитку  національного  промислового
виробництва, призводить до негативних наслідків, а брак реально
діючих  механізмів  управління інноваційним розвитком не дає
можливості вітчизняній науково-технічній сфері перетворитися на
рушійну силу зростання національної економіки.
   Зазначені явища є суттєвою загрозою національним інтересам і
економічній  безпеці  України,  оскільки можуть призвести до
здійснення  деформованої,  якісно  неповноцінної  модернізації
економіки  за  рахунок  впровадження  зарубіжними інвесторами
застарілих і непідконтрольних українській стороні технологій,
розрахованих  на  практику винесення шкідливих і небезпечних
виробництв у країни "третього світу". Зростання технологічної
залежності від зарубіжних країн таїть у собі загрозу руйнації
вітчизняного  науково-технічного  потенціалу,  а  отже  -
інтелектуального і соціального занепаду.
   Завданням, яке вітчизняна наука має вирішувати спільно з
органами державної влади, є нейтралізація зазначених негативних
тенденцій, обґрунтування і реалізація дієвої науково-технічної,
інноваційної   політики,   спрямованої   на   підвищення
конкурентоспроможності України, наближення її до рівня економічно
і соціально розвинутих країн світу.
   При цьому необхідно враховувати, що економіка України значною
мірою зорієнтована на зовнішній ринок. Можливості України брати
участь у світових економічних обмінах на старій структурній основі
та  ціновій  конкурентоспроможності фактично вичерпані. Місце
України на світовому ринку в першу чергу буде залежати від того,
наскільки ефективно розв'язуватиметься у найближчий час питання
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки на основі
інновацій.
   За визнанням спеціалістів, вітчизняне законодавство у сфері
науково-технічної та інноваційної діяльності є в Україні в цілому
сформованим,   однак   існуюча   структура   управління
науково-технологічною  та  інноваційною  діяльністю в Україні
переобтяжена  великою  кількістю  нескоординованих  органів,
функціонуючих без належної взаємодії, комплексного і системного
розподілу повноважень, ієрархії підпорядкування.
   Актуальним завданням вітчизняної науки у сучасній ситуації є
вироблення нових підходів до реалізації інноваційно-інвестиційного
зростання  економіки  на  основі  створення  і  впровадження
науково-технологічних розробок, інтеграції України у світовий
економічний  та  науковий  простір,  що є головним чинником
розв'язання економічних проблем, підвищення добробуту народу,
досягнення більш високих стандартів життя громадян.
 
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Доповідь  академіка-секретаря Відділення економіки НАН
України, директора Державної установи "Інститут економіки  і
прогнозування НАН України" академіка НАН України В.М.Гейця взяти
до відома.
 
   2. Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України
(академік  НАН  України А.Г.Наумовець) та Секції хімічних і
біологічних наук НАН України (академік НАН України В.Д.Походенко)
із залученням Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України В.М.Литвин) та Відділення економіки НАН
України (академік НАН України В.М.Геєць) до 20.01.09 здійснити
аналіз ситуації у провідних галузях економіки та господарства
України і підготувати для внесення до Уряду пропозиції щодо їх
модернізації та підвищення конкурентоспроможності, зокрема:
   - гірничо-металургійного комплексу;
   - енергетики та енергозбереження;
   - аграрно-промислового комплексу;
   - виробництва вітчизняних лікарських препаратів;
   - житлово-комунального господарства.
 
   3. Головам   секцій,  академікам-секретарям  відділень,
керівникам установ НАН України:
 
   3.1. З урахуванням сучасної соціально-економічної ситуації та
з  метою зосередження зусиль на вирішенні найбільш важливих
завдань, що постали перед академічною наукою, до 20.01.09 внести
до Президії НАН України пропозиції щодо коригування Переліку
найважливіших  напрямів  наукових  досліджень  та  розробок,
затвердженого постановою Президії НАН України від 31.01.08 N 23.
   До 01.02.09 розробити плани конкретних заходів з реалізації у
2009  р.  фундаментальних і прикладних розробок в інтересах
економічного і науково-технічного розвитку України відповідно до
уточненого Переліку найважливіших напрямів наукових досліджень та
розробок.
 
   3.2. На виконання доручення першого віце-прем'єр-міністра
України О.В.Турчинова від 19.12.08 опрацювати шляхи реалізації
рекомендацій круглого столу "Про виклики для вітчизняної науки і
освіти в контексті світової фінансової та економічної кризи",
проведеного Комітетом з питань науки і освіти Верховної ради
України 10.11.08, і не пізніше 20.01.09 подати до Президії НАН
України відповідні пропозиції.
 
   3.3. До 01.02.09 розробити і здійснити  систему  дієвих
заходів,  спрямованих  на активізацію діяльності існуючих та
створення на базі установ, підприємств та організацій нових
організаційних структур, діяльність яких спрямована на просування
науково-технічних розробок установ НАН України,  забезпечення
впровадження інноваційних розробок, трансферу технологій.
 
   3.4. До  15.01.09 підготувати комплексні пропозиції щодо
запровадження дієвих форм співробітництва установ НАН України з
технологічними парками.
 
   3.5. Із  залученням  наукових рад, комітетів і комісій,
наукових товариств і асоціацій протягом I півріччя 2009 р.
розгорнути відповідно до наукового профілю відділень і установ
систематичну роботу з прогнозування розвитку у світі новітніх
технологій та технологічного переозброєння виробництва в розрізі
впливу цих процесів на економіку України, забезпечення зростання
її конкурентоспроможності.
 
   4. Секції  суспільних  і  гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України В.М.Литвин) спільно з Відділенням економіки
НАН України (академік НАН України В.М.Геєць) та Відділенням
історії, філософії та права НАН України (академік НАН України
О.С.Онищенко):
 
   4.1. До 20.01.09 підготувати для подання у встановленому
порядку вищим органам державної влади України науково-аналітичну
доповідь з пропозиціями і рекомендаціями щодо заходів з підтримки
науково-технічного та інноваційного розвитку, розблокування дії
практично сформованої в Україні законодавчої бази діяльності
інноваційної сфери.
 
   4.2. Внести зміни до науково-дослідних планів установ на 2009
і  наступні  роки  з  метою розширення досліджень у галузі
науково-технічної  та  інноваційної  політики,  наукознавства,
порівняльного  вивчення наукової політики найбільш розвинутих
країни  світу  і  значення  їх  досвіду  для  розвитку
науково-інноваційної сфери в Україні.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної
 академії наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент -
 головний учений секретар
 Національної академії
 наук України академік
 НАН України                       А.П.Шпак<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner