Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 798 від 10.09.2008

Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 вересня 2008 р. N 798
                Київ
 
          Про затвердження Положення
      про Державну житлово-комунальну інспекцію
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про  Державну  житлово-комунальну
інспекцію, що додається.
 
   2. Внести  до  Положення  про  Міністерство  з  питань
житлово-комунального господарства   України,   затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717
( 717-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1471;
2008 р., N 24, ст. 736), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 вересня 2008 р. N 798
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Державну житлово-комунальну інспекцію
 
 
   1. Державна      житлово-комунальна      інспекція
(Держжитлокомунінспекція) є урядовим органом, що діє у системі
Мінжитлокомунгоспу,  відповідальний  перед Кабінетом Міністрів
України, підзвітний та підконтрольний  Міністрові  з  питань
житлово-комунального господарства.
 
   2. Держжитлокомунінспекція  у  своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента  України  та  постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України,  актами  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Мінжитлокомунгоспу та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Держжитлокомунінспекції є:
 
   участь відповідно до компетенції у реалізації  державної
політики у сфері житлово-комунального господарства;
 
   здійснення в межах своїх повноважень державного контролю
(нагляду) за дотриманням законодавства, стандартів, нормативів,
норм, порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства.
 
   4. Держжитлокомунінспекція відповідно до покладених на неї
завдань:
 
   1) здійснює в межах своїх повноважень:
 
   державний контроль за дотриманням:
 
   - виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг, у тому
числі суб'єктами природних монополій та суміжних ринків у сфері
централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення (крім
суб'єктів господарювання, що здійснюють комбіноване виробництво
теплової і електричної енергії та/або використовують нетрадиційні
чи поновлювані джерела енергії), стандартів, нормативів, норм,
порядків і правил у сфері житлово-комунального господарства;
 
   - власниками/співвласниками  житлових  будинків,  квартир,
приміщень стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо
ведення їх обліку, обстеження і паспортизації;
 
   - суб'єктами у  сфері  житлово-комунального  господарства
законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил
стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем водо-,
теплопостачання,  водовідведення,  газопостачання  та  іншого
інженерного  обладнання  багатоквартирних  житлових  будинків,
утримання,  обслуговування  і  використання  житлового фонду,
кількості та якості  житлово-комунальних  послуг,  формування
цін/тарифів  на житлово-комунальні послуги, а також у сфері
благоустрою населених пунктів та галузі поховання;
 
   державний нагляд за виконанням:
 
   - робіт з утримання, обслуговування та використання житлового
фонду відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і
правил;
 
   - інвестиційних  і  регіональних   програм   розвитку
житлово-комунального господарства;
 
   2) здійснює  нормативно-методичне  забезпечення діяльності
своїх територіальних органів;
 
   3) бере участь у розробленні суб'єктами господарювання у
сфері житлово-комунального господарства заходів щодо надійного та
безаварійного водо-, теплопостачання та водовідведення;
 
   4) розробляє та подає на  розгляд  Міністра  з  питань
житлово-комунального господарства:
 
   пропозиції щодо  формування  державної  політики у сфері
житлово-комунального господарства, в тому числі  удосконалення
законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у
зазначеній сфері та поліпшення умов утримання, обслуговування і
використання житлового фонду;
 
   проекти нормативно-правових актів з питань забезпечення і
здійснення  державного  контролю   (нагляду)   у   сфері
житлово-комунального господарства;
 
   5) виконує інші функції відповідно до покладених на неї
завдань.
 
   5. Держжитлокомунінспекція має право:
 
   безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів
сфери  житлово-комунального  господарства незалежно від форми
власності;
 
   вимагати припинення  дій,  що  перешкоджають  здійсненню
державного контролю (нагляду);
 
   складати в  установлених  законом випадках протоколи про
адміністративні правопорушення, приймати рішення про накладення
штрафів  та  застосовування  інших  санкцій  до  суб'єктів
господарювання у сфері централізованого водо-, теплопостачання та
водовідведення;
 
   видавати в  установлених  законом  випадках  суб'єктам
господарювання у сфері централізованого водо-, теплопостачання та
водовідведення приписи щодо усунення виявлених порушень;
 
   фіксувати процес здійснення планового (позапланового) заходу
чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та відеотехніки;
 
   призначати проведення  експертизи,  технічної  діагностики
обладнання (окремих частин обладнання), одержувати пояснення,
довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають
під час здійснення державного контролю (нагляду);
 
   залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду
питань, що належать до її компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств
інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї
завдань;
 
   залучати в установленому порядку незалежних експертів  і
спеціалізовані організації для проведення перевірок та підготовки
висновків з питань, що належать до її компетенції;
 
   скликати наради з питань, що належать до її компетенції;
 
   брати в установленому порядку участь у роботі комісій з
розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах
сфери житлово-комунального господарства;
 
   передавати органам дізнання і досудового  слідства  акти
перевірок  та  інші матеріали з питань, що належать до її
компетенції;
 
   здійснювати захист у суді своїх прав та законних інтересів.
 
   6. Держжитлокомунінспекція під час виконання покладених на
неї завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, що
здійснюють державний контроль (нагляд) у сфері енергозбереження,
будівництва, охорони праці, споживання електричної і теплової
енергії, експлуатації електричних станцій та мереж, додержання
природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших
вимог,  передбачених   законодавством,   науково-технічними,
проектно-конструкторськими   установами   та   громадськими
організаціями.
 
   7. Держжитлокомунінспекцію очолює начальник, який за посадою
є  першим заступником Міністра з питань житлово-комунального
господарства, призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом  Міністрів  України за поданням Міністра з питань
житлово-комунального господарства.
 
   Начальник Держжитлокомунінспекції має трьох заступників, у
тому  числі  одного першого, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра з питань житлово-комунального господарства відповідно до
пропозицій начальника.
 
   8. Начальник Держжитлокомунінспекції:
 
   здійснює керівництво діяльністю Держжитлокомунінспекції, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром з питань житлово-комунального господарства за виконання
покладених на неї завдань;
 
   розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
   притягає до  дисциплінарної  відповідальності  працівників
Держжитлокомунінспекції, крім своїх заступників;
 
   підписує накази   Держжитлокомунінспекції,   організовує
перевірку їх виконання;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
 
   Начальник є членом колегії Мінжитлокомунгоспу.
 
   9. Для узгодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції  Держжитлокомунінспекції, обговорення найважливіших
напрямів її діяльності може утворюватися колегія  у  складі
начальника  (голова  колегії), його заступників і керівників
структурних підрозділів.
 
   Персональний склад  колегії  та  положення  про  неї
затверджуються  Міністром  з  питань  житлово-комунального
господарства.
 
   Рішення колегії   проводяться   в   життя   наказами
Держжитлокомунінспекції.
 
   10. Для  виконання  покладених на Держжитлокомунінспекцію
завдань у її складі утворюються за погодженням з Міністром з
питань житлово-комунального господарства територіальні органи в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у
межах граничної чисельності працівників Держжитлокомунінспекції.
 
   Керівники зазначених  органів призначаються на посаду та
звільняються з посади в установленому порядку Міністром з питань
житлово-комунального  господарства  за  поданням  начальника.
Положення про територіальні органи затверджується начальником за
погодженням  з  Міністром  з  питань  житлово-комунального
господарства.
 
   11. Держжитлокомунінспекція видає у межах своїх повноважень
накази  організаційно-розпорядчого  характеру та контролює їх
виконання.
 
   12. Законні вимоги посадових осіб Держжитлокомунінспекції
обов'язкові    для    виконання   виконавцями/виробниками
житлово-комунальних послуг.
 
   Посадові особи  Держжитлокомунінспекції  мають  службові
посвідчення  єдиного  зразка,  форма  яких  затверджується
Мінжитлокомунгоспом, а також особистий  штамп  (печатку)  із
зазначенням  прізвища  і  найменування  інспекції,  яку вони
представляють.
 
   13. При Держжитлокомунінспекції та її територіальних органах
можуть утворюватися групи громадських інспекторів, положення про
які затверджує начальник.
 
   14. Граничну чисельність працівників Держжитлокомунінспекції
в межах граничної чисельності працівників Мінжитлокомунгоспу,
визначеної Кабінетом Міністрів України, затверджує за поданням її
начальника Міністр з питань житлово-комунального господарства.
 
   15. Структуру Держжитлокомунінспекції затверджує її начальник
за погодженням з  Міністром  з  питань  житлово-комунального
господарства.
 
   16. Штатний  розпис  і  кошторис  Держжитлокомунінспекції
затверджує її начальник за погодженням з Міністром з питань
житлово-комунального господарства і Мінфіном.
 
   17. Держжитлокомунінспекція   фінансується  за  рахунок
державного бюджету в межах коштів, передбачених для утримання
Мінжитлокомунгоспу.
 
   18. Умови оплати праці працівників Держжитлокомунінспекції
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   19. Держжитлокомунінспекція  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням, а також бланки установленого зразка.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 вересня 2008 р. N 798
 
               ЗМІНИ,
          що вносяться до Положення
          про Міністерство з питань
      житлово-комунального господарства України
             ( 717-2007-п )
 
 
   1. Доповнити пункт 4 підпунктом 3-2 такого змісту:
 
   "3-2) забезпечує державний контроль (нагляд) за дотриманням
законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у
сфері житлово-комунального господарства;".
 
   2. Абзаци другий і третій пункту 8 замінити абзацом такого
змісту:
 
   "Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра.".
 
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
 
   3. У пункті 9:
 
   1) підпункт 6 викласти в такій редакції:
 
   "6) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
 
   подання про призначення на посаду та звільнення з посади
першого заступника і заступників міністра;
 
   пропозиції щодо  утворення,  реорганізації  та ліквідації
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, а також подання про
призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;";
 
   2) підпункт 7 виключити;
 
   3) підпункт 12 викласти в такій редакції:
 
   "12) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих
держадміністрацій та звільняє керівників територіальних органів
урядових  органів  у системі Мінжитлокомунгоспу, підприємств,
установ та організацій, що  належать  до  сфери  управління
Міністерства;";
 
   4) доповнити пункт підпунктом 12-1 такого змісту:
 
   "12-1) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, їх територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;".
 
   4. Доповнити Положення пунктом 9-1 такого змісту:
 
   "9-1. У системі Мінжитлокомунгоспу можуть бути  утворені
урядові  органи,  що відповідальні перед Кабінетом Міністрів
України,  підзвітні  та  підконтрольні  Міністру  з  питань
житлово-комунального господарства.".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner