Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 165 від 05.06.2008

Зміни до Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах та узгодження правил систем переказу коштів, створених банками-резидентами


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   05.06.2008 N 165
                   ( z0600-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2008 р.
                   за N 602/15293
 
 
               ЗМІНИ
     до Положення про порядок реєстрації договорів
    про членство або про участь у міжнародних платіжних
     системах та узгодження правил систем переказу
       коштів, створених банками-резидентами
              ( z1173-07 )
 
 
   1. Назву Положення викласти в такій редакції:
   "Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і
міжнародних платіжних систем".
 
   2. Преамбулу  Положення  після  цифри  "9"  доповнити
цифрами "10".
 
   3. У розділі I:
 
   3.1. У пункті 1:
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "узгодження з Національним банком правил внутрішньодержавних
і міжнародних платіжних систем (далі -  платіжні  системи),
платіжними організаціями яких є резиденти, у тому числі систем
переказу коштів без відкриття рахунку,  внутрішньобанківських
платіжних систем, систем міжбанківських розрахунків, систем, у
яких ініціювання переказу коштів здійснюється з використанням
спеціального платіжного засобу";
   доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:
   "реєстрації та  надання   дозволу   внутрішньодержавним
небанківським  платіжним  системам  на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів".
   У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим.
 
   3.2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
   "2. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб, які
уклали  договори про членство/участь у міжнародних платіжних
системах, на банки та небанківські установи,  які  створили
внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи, на інших юридичних
осіб, а також на фізичних осіб, які є суб'єктами відносин, що
виникають під час проведення переказу коштів.
   Вимоги Положення не  поширюються  на  платіжні  системи,
платіжною організацією яких є Національний банк".
 
   3.3. Доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом 3 такого
змісту:
   "3. Членом/учасником   внутрішньодержавної  небанківської
платіжної системи можуть бути банк, що має банківську ліцензію
Національного банку, небанківська фінансова установа, яка має
ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у
сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу
коштів, а також національний оператор поштового зв'язку, та які
уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної
системи".
   У зв'язку з цим пункти 3-9 уважати відповідно пунктами 4-10.
 
   3.4. Абзац восьмий пункту 8 викласти в такій редакції:
   "система переказу коштів без відкриття рахунку (далі  -
система переказу коштів) - платіжна система, у якій ініціювання
переказу коштів здійснює фізична особа шляхом унесення до банку,
небанківської фінансової установи або національного оператора
поштового зв'язку документа на  переказ  готівки  разом  із
відповідною сумою коштів у готівковій формі".
 
   3.5. Доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 10 такого
змісту:
   "10. Банки, небанківські фінансові установи, національний
оператор поштового зв'язку під час здійснення операцій з переказу
коштів за допомогою платіжних систем мають дотримуватися вимог
нормативно-правових актів Національного банку з питань валютного
законодавства,  а  також  інших  нормативно-правових  актів
Національного банку з урахуванням правил відповідних платіжних
систем".
   У зв'язку з цим пункт 10 уважати пунктом 11.
 
   3.6. Пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "У разі  встановлення  фактів  здійснення  платіжними
організаціями платіжних систем діяльності, пов'язаної з переказом
коштів, без узгодження правил платіжної системи Національний банк
повідомляє про це відповідні органи державної влади".
 
   4. У розділі II:
 
   4.1. Пункт 2 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 3-22 уважати відповідно пунктами 2-21.
 
   4.2. У пункті 2:
   в абзаці першому слова та цифри "пунктами 1 і 2" замінити
словом та цифрою "пунктом 1";
   абзац четвертий виключити.
   У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим.
 
   4.3. В абзаці першому пункту 3 слова та цифри "пунктами 1 і
2" замінити словом і цифрою "пунктом 1".
 
   4.4. В абзаці третьому пункту 4 слова та цифру "і пунктом 2"
виключити.
 
   4.5. В абзаці шостому пункту 5 слова та цифру "і пункту 2"
виключити.
 
   4.6. У пункті 11 цифру "9" замінити цифрою "8".
 
   4.7. Пункт 12 викласти в такій редакції:
   "12. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня
отримання повідомлення від платіжної організації  міжнародної
платіжної  системи  про  вчинення  нею  правочину  про
набуття/передавання прав за договором про членство/участь  у
міжнародній платіжній системі зобов'язана подати до Національного
банку копію документа, що свідчить про набуття/передавання прав за
договором, а також документи, зазначені в підпунктах "в" - "ґ" та
"е" пункту 1 цього розділу".
 
   4.8. У пункті 14 цифри "14" замінити цифрами "13".
 
   4.9. Пункт 15 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 16-21 уважати відповідно пунктами
15-20.
 
   4.10. Пункт 15 доповнити словами "крім змін щодо комісійних
або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної
платіжної системи".
 
   4.11. У пункті 17:
   слова "юридична особа - резидент" у всіх відмінках замінити
словами "юридична особа" у відповідних відмінках;
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "У повідомленні зазначаються повне найменування юридичної
особи,  її місцезнаходження, переліки послуг щодо здійснення
переказу коштів, які за договором надаються юридичній особі та які
може надавати юридична особа своїм клієнтам, а також порядок
розрахунків за здійсненими переказами у відповідній міжнародній
платіжній системі".
 
   4.12. У пункті 20 цифри "19-21" замінити цифрами "17-19", а
слово "резидентом" виключити.
 
   5. Підпункт "ґ" пункту 1 розділу IV виключити.
   У зв'язку з цим підпункти "д" - "з" уважати відповідно
підпунктами "ґ" - "ж".
 
   6. У розділі V:
 
   6.1. Назву розділу викласти в такій редакції:
   "Порядок узгодження  правил  платіжних систем та надання
дозволу на здійснення  діяльності,  пов'язаної  з  переказом
коштів/свідоцтва про узгодження правил платіжної системи".
 
   6.2. У пункті 1:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "1. Банк, який є платіжною організацією платіжної системи
(крім внутрішньобанківської), для узгодження правил цієї системи
зобов'язаний  подати  до  Національного банку такі документи
українською мовою";
   у підпункті "б" цифру "2" замінити цифрою "4".
 
   6.3. Доповнити розділ після пункту 1 новими пунктами 2, 3
такого змісту:
   "2. Платіжна організація небанківської платіжної системи,
крім національного оператора поштового зв'язку, додатково до
документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, зобов'язана
подати до Національного банку копії:
   а) свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально
або органом, який видав свідоцтво;
   б) статуту, засвідчену нотаріально;
   в) договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної
системи, засвідчену нотаріально.
 
   3. Національний оператор поштового зв'язку, крім документів,
зазначених у пункті 1 цього розділу, зобов'язаний подати до
Національного банку копію документа, що підтверджує взяття на
облік національного оператора поштового зв'язку в спеціальному
уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків
фінансових послуг у частині надання фінансових послуг з поштового
переказу, засвідчену нотаріально або органом, який видав документ,
і копію договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної
системи, засвідчену нотаріально".
   У зв'язку з цим пункти 2-12 уважати відповідно пунктами 4-14.
 
   6.4. У пункті 4:
   підпункти "в" та "г" викласти в такій редакції:
   "в) систему  управління  в  платіжній  системі  ризиками
ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним та
порядок урегулювання  неплатоспроможності  й  інших  випадків
нездатності виконання членами/учасниками платіжної системи своїх
зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання
страхового фонду (за його наявності);
   г) порядок здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим
переказом у системі, уключаючи опис:
   спеціальних платіжних засобів, документів на переказ готівки
тощо, за допомогою яких ініціюються переказ коштів та його виплата
в системі;
   руху інформаційних  повідомлень  та  руху коштів з часу
ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за  цим
переказом у системі, у тому числі перелік реквізитів документів на
переказ, що дають змогу однозначно  ідентифікувати  платіжну
систему, ініціатора переказу коштів та його отримувача;
   регламенту проведення взаєморозрахунків";
   у підпункті "ґ":
   абзац перший виключити.
   У зв'язку з цим абзаци другий - шостий уважати відповідно
абзацами першим - п'ятим;
   в абзаці  третьому  слова "унікального облікового номера
операції" замінити словами "даних про місцезнаходження та номер
рахунку  (у разі відсутності рахунку зазначається унікальний
обліковий номер операції)";
   в абзацах четвертому, п'ятому слово "четвертому" замінити
словом "третьому";
   у підпункті "д":
   в абзацах другому, третьому слова "під  час  здійснення
переказів коштів" замінити словами "в платіжній системі";
   в абзаці п'ятому слова "здійснення переказів коштів" замінити
словами "функціонування платіжної системи";
   підпункт "е" доповнити словами "у тому  числі  в  разі
виникнення надзвичайних ситуацій";
   доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:
   "ж) порядок і строки зберігання паперових та електронних
документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів
електронних документів відповідно до законодавства України, у тому
числі нормативно-правових актів Національного банку".
 
   6.5. Доповнити розділ після пункту 4 новим пунктом 5 такого
змісту:
   "5. Платіжна організація  внутрішньобанківської  платіжної
системи для узгодження правил цієї системи зобов'язана подати до
Національного банку такі документи українською мовою:
   а) клопотання про узгодження правил внутрішньобанківської
платіжної системи за формою згідно з додатком 3 до  цього
Положення;
   б) підписані керівником і засвідчені відбитком печатки банку
правила  внутрішньобанківської  платіжної  системи  (у  двох
примірниках), які мають містити  опис  порядку  ініціювання,
виконання та завершення внутрішньобанківського переказу коштів,
засобів забезпечення безперебійного функціонування системи та інші
положення, визначені платіжною організацією".
   У зв'язку з цим пункти 5-14 уважати відповідно пунктами 6-15.
 
   6.6. Пункт 8 викласти в такій редакції:
   "8. Національний  банк  у  разі узгодження правил видає
платіжній організації платіжної системи:
   банку -  свідоцтво про узгодження правил/змін до правил
платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 4 до цього
Положення;
   небанківській установі - дозвіл на здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів, за зразком, наведеним у додатку 5
до цього Положення.
   Дозвіл на  здійснення діяльності, пов'язаної з переказом
коштів/свідоцтво про узгодження правил платіжної системи надається
платіжній    організації   платіжної   системи   (крім
внутрішньобанківської) після внесення нею плати за реєстрацію та
надання  дозволу/реєстраційного  свідоцтва,  що  встановлена
нормативно-правовими актами Національного банку.
   Національний банк  реєструє  платіжну  систему в реєстрі
платіжних  систем  та  їх  членів/учасників,  який  ведеться
Національним банком в електронній формі".
 
   6.7. Пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних
із переказом коштів, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку".
 
   6.8. У пункті 10:
   в абзаці першому цифру "4" замінити цифрою "7", а слово
"банк" замінити словами "платіжну організацію";
   в абзаці другому слово "банк" замінити словами "платіжна
організація".
 
   6.9. Доповнити розділ після пункту 10 новими пунктами 11-12
такого змісту:
   "11. Платіжна організація небанківської платіжної системи,
яка узгодила з Національним банком правила платіжної системи та
отримала ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення
переказу коштів, зобов'язана протягом 15 календарних днів з дня її
отримання надати Національному банку копію ліцензії на здійснення
переказу коштів, засвідчену нотаріально або органом, який видав
ліцензію.
 
   12. Платіжна  організація  платіжної  системи зобов'язана
протягом 15 календарних днів з дня початку здійснення діяльності,
пов'язаної з переказом коштів, письмово повідомити Національний
банк про дату початку діяльності".
   У зв'язку  з  цим  пункти  11-15  уважати  відповідно
пунктами 13-17.
 
   6.10. У пункті 13:
   слова "печатки   банку"   замінити  словами  "печатки
банку/небанківської установи";
   доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
   "Національний банк у строк, передбачений пунктом 7 цього
розділу,  надсилає  платіжній  організації  платіжної системи
свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи або
повідомляє про відмову в узгодженні змін до правил платіжної
системи".
 
   6.11. Пункт 14 доповнити словами "крім змін щодо комісійних
або  інших видів винагород за послуги відповідної платіжної
системи".
 
   6.12. Абзац перший пункту 15 викласти в такій редакції:
   "15. Платіжна організація платіжної системи, яка узгодила з
Національним банком правила цієї системи, протягом 15 календарних
днів   з   дня   початку   надання   послуг   системи
члену-резиденту/учаснику-резиденту відповідної платіжної системи
повідомляє Національний банк про укладений з цим членом/учасником
договір. Інформація щодо членів/учасників має містити дані про
дату  та  номер  укладеного  договору,  повне  найменування
члена/учасника, для небанківської фінансової установи - дату та
номер ліцензії на здійснення переказу коштів, перелік послуг щодо
здійснення переказу коштів, які за договором має право надавати
відповідний член/учасник своїм клієнтам, а також умови та порядок
взаєморозрахунків за здійсненими переказами в системі".
 
   6.13. У пункті 16 слова "свідоцтво про узгодження правил цієї
системи" замінити словами "свідоцтво про узгодження правил цієї
системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом
коштів", а слово "свідоцтва" замінити словами "свідоцтва/дозволу".
 
   6.14. Пункт 17 викласти в такій редакції:
   "17. Платіжна організація платіжної системи в разі втрати або
пошкодження свідоцтва про узгодження правил цієї системи/дозволу
на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, може
отримати дублікат відповідного документа в порядку, зазначеному в
пункті 10 розділу III цього Положення".
 
   7. У розділі VI:
 
   7.1. Назву розділу викласти в такій редакції:
   "Порядок скасування узгодження правил платіжної системи та
відкликання дозволу на здійснення діяльності,  пов'язаної  з
переказом  коштів/свідоцтва  про  узгодження правил платіжної
системи".
 
   7.2. Пункт 1 викласти в такій редакції:
   "1. Національний банк скасовує узгодження правил платіжної
системи та відкликає дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з
переказом коштів/свідоцтво про узгодження правил платіжної системи
на таких підставах:
   а) відкликання Національним банком у банку, який є платіжною
організацією платіжної системи, банківської ліцензії;
   б) анулювання спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у небанківської
фінансової  установи, яка є платіжною організацією платіжної
системи, ліцензії на здійснення переказу коштів;
   в) скасування спеціальним уповноваженим органом виконавчої
влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг рішення про
взяття на облік національного оператора поштового зв'язку, який є
платіжною організацією платіжної системи;
   г) припинення юридичної особи;
   ґ) установлення факту узгодження правил або змін до правил
платіжної системи на підставі недостовірних даних;
   д) порушення вимог законодавства України з питань, пов'язаних
із переказом коштів, у тому числі нормативно-правових актів
Національного банку;
   е) нездійснення  платіжною організацією платіжної системи
діяльності, пов'язаної з переказом коштів, протягом 6 місяців з
дати  отримання  дозволу  Національного  банку на здійснення
діяльності, пов'язаної з переказом коштів, або свідоцтва про
узгодження правил платіжної системи".
 
   7.3. Доповнити розділ після пункту 2 новим пунктом такого
змісту:
   "3. Платіжна організація платіжної системи, в якій операції з
переказу коштів  не  здійснювалися,  зобов'язана  протягом
10 календарних днів з дня отримання повідомлення Національного
банку про скасування узгодження правил платіжної системи повернути
до Національного банку свідоцтво про узгодження правил платіжної
системи/дозвіл на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом
коштів".
   У зв'язку з цим пункти 3, 4 уважати відповідно пунктами 4, 5.
 
   7.4. Абзаци перший, другий пункту 4 викласти  в  такій
редакції:
   "4. Платіжна  організація  платіжної  системи,  у  якій
здійснювалися  операції  з  переказу коштів, після отримання
повідомлення Національного банку про скасування узгодження правил
платіжної системи зобов'язана:
   припинити надання послуг платіжної системи та  повернути
свідоцтво  про узгодження правил платіжної системи/дозвіл на
здійснення діяльності, пов'язаної  з  переказом  коштів,  до
Національного банку в установлений у повідомленні строк".
 
   7.5. Пункт 5 виключити.
 
   8. У розділі VII:
 
   8.1. Абзац третій пункту 2 після слів "довідку про" доповнити
словами "умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо
переказу коштів з платіжною організацією міжнародної платіжної
системи-нерезидента, та".
 
   8.2. У тексті розділу слова "печатки банку" замінити словами
"печатки   платіжної   організації  міжнародної  платіжної
системи-резидента".
 
   9. У пункті 6 розділу I, тексті розділу V, тексті розділу VI,
пункті 2 розділу VII та додатках 3, 4 слова "система переказу
коштів" у всіх відмінках замінити словами "платіжна система" у
відповідних відмінках.
 
   10. Положення доповнити додатком 5 такого змісту:
 
                   "Додаток 5
                   до Положення про діяльність
                   в Україні
                   внутрішньодержавних
                   і міжнародних платіжних
                   систем
 
 
               ДОЗВІЛ
        на здійснення діяльності, пов'язаної
            з переказом коштів
               (зразок)
 
 _____________                    N __________
  (дата)
 
 
   Національний банк України надає дозвіл внутрішньодержавній
небанківській платіжній системі __________________________________
              (повне найменування внутрішньодержавної
_________________________________________________________________,
         небанківської платіжної системи)
 
платіжною організацією якої є ____________________________________
             (повне найменування платіжної організації
_________________________________________________________________.
    внутрішньодержавної небанківської платіжної системи)
 
 Виконавчий директор з питань
 платіжних систем та розрахунків __________ ______________________
                 (підпис)  (прізвище, ініціали)
 М.П."
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                    Н.Г.Лапко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner