Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 316 від 09.04.2008

Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 9 квітня 2008 р. N 316
                Київ
 
     Про затвердження Порядку підготовки та виконання
        плану залучення зовнішньої допомоги
        Європейської Комісії у рамках TAIEX
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок підготовки та виконання плану залучення
зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, що
додається.
 
   2. Головному управлінню державної служби забезпечити надання
роз'яснень щодо особливостей застосування Порядку, затвердженого
цією постановою, та інших питань застосування TAIEX.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 52
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 квітня 2008 р. N 316
 
               ПОРЯДОК
       підготовки та виконання плану залучення
            зовнішньої допомоги
        Європейської Комісії у рамках TAIEX
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм підготовки та виконання
плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках
TAIEX (далі - план) на півріччя та взаємодії органів виконавчої
влади у цьому процесі.
 
   2. TAIEX - інструмент зовнішньої допомоги, що надається
Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови
інституціональної  спроможності,  необхідної  для  адаптації
національного законодавства до aquis communautaire.
 
   Заходи TAIEX проводяться у формі семінару, експертної місії
до України або навчальної поїздки до однієї з держав - членів ЄС.
 
   3. З метою планування залучення допомоги Європейської Комісії
у рамках TAIEX орган виконавчої влади утворює робочу групу з
питань підготовки заходів TAIEX (далі - робоча група) та інформує
Головдержслужбу про її склад.
 
   Робочу групу очолює заступник керівника органу виконавчої
влади, який відповідає за питання європейської інтеграції. До
складу такої групи входять представники галузевих структурних
підрозділів та структурних підрозділів з питань європейської
інтеграції,  юридичного  забезпечення,  організаційної роботи,
стратегічного і фінансового (бюджетного) планування, зв'язків з
громадськістю.
 
   Виконання функцій з координації роботи, пов'язаної з TAIEX, в
органі виконавчої влади покладається на секретаря робочої групи
(контактну особу з питань застосування TAIEX).
 
   4. Пропозиції до плану готуються з урахуванням:
 
   плану заходів  з  виконання  Загальнодержавної  програми
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу на відповідний рік;
 
   зобов'язань, узятих  Україною  відповідно  до  Угоди про
партнерство та співробітництво між Україною і  Європейськими
Співтовариствами та їх державами-членами ( 998_012 ), інших угод і
домовленостей між Україною та ЄС;
 
   пріоритетних напрямів та результативних показників планування
діяльності органів виконавчої влади.
 
   Заходи TAIEX не повинні дублювати заходи, що проводяться у
рамках інших проектів технічної допомоги ЄС.
 
   5. Місцеві органи виконавчої влади готують пропозиції щодо
залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX
та подають їх щороку до 5 травня і 5 листопада центральним органам
виконавчої  влади, на які покладено функції із забезпечення
реалізації державної політики у відповідній сфері.
 
   6. Центральні органи виконавчої влади розробляють і подають
щороку до 15 травня і 15 листопада Головдержслужбі пропозиції до
проекту плану за формою згідно з додатком 1.
 
   7. Головдержслужба:
 
   узагальнює подані центральними органами виконавчої  влади
відповідно до пункту 6 цього Порядку пропозиції і готує проект
плану на півріччя. У плані зазначається перелік заходів TAIEX,
орієнтовна дата, місце їх проведення та органи виконавчої влади,
відповідальні за виконання;
 
   подає щороку до 20 червня і 20 грудня на  розгляд  і
затвердження Української частини Комітету з питань співробітництва
між Україною та Європейськими Співтовариствами  (Європейським
Союзом) проект плану.
 
   8. Керівники робочих груп, утворених центральними органами
виконавчої влади:
 
   подають Головдержслужбі аплікаційну форму  -  заявку  на
отримання допомоги у рамках TAIEX, що заповнюється секретарем
робочої групи. У разі виникнення потреби в організації  не
передбаченого  планом  заходу  TAIEX  така  заявка подається
Європейській Комісії з одночасним інформуванням Головдержслужби;
 
   здійснюють організаційне забезпечення заходів  TAIEX,  що
проводяться в Україні, в установленому порядку залучають до участі
в них представників заінтересованих центральних та  місцевих
органів виконавчої влади;
 
   у разі ініціювання заходів TAIEX іншим центральним органом
виконавчої влади або Європейською Комісією подають в установлений
ними або Головдержслужбою строк Службі та суб'єктові ініціювання
реєстраційну форму - заявку на участь у заході TAIEX,  що
заповнюється секретарем робочої групи;
 
   у разі  настання  обставин, що унеможливлюють проведення
передбаченого планом заходу TAIEX, інформують у п'ятиденний строк
з дня виявлення таких обставини Головдержслужбу про причини їх
настання.
 
   9. Головдержслужба:
 
   розміщує на офіційному веб-сайті бланк аплікаційної форми,
надсилає реєстраційні форми органам виконавчої влади для участі у
заходах  TAIEX,  ініційованих  Європейською  Комісією,  надає
консультаційно-методологічну допомогу щодо їх заповнення;
 
   організовує проведення тренінгів для керівників, секретарів
та інших членів робочих груп, представників  заінтересованих
установ та організацій;
 
   організовує виготовлення,   видання  та  розповсюдження
інформаційних та методологічних матеріалів з питань застосування
TAIEX;
 
   надає органам виконавчої влади, установам та організаціям
іншу консультаційно-методологічну допомогу з питань застосування
TAIEX;
 
   розглядає та  перевіряє  подані  центральними  органами
виконавчої влади аплікаційні форми, надсилає їх Європейській
Комісії або повертає відповідному центральному органові виконавчої
влади на доопрацювання;
 
   здійснює моніторинг застосування TAIEX.
 
   10. Для забезпечення моніторингу застосування TAIEX керівники
робочих груп подають протягом п'яти днів після проведення заходу
Головдержслужбі інформацію за формою згідно з додатком 2.
 
   11. Головдержслужба інформує щороку до 31 січня і 31 липня
Кабінет Міністрів України про виконання плану.
 
 
                            Додаток 1
                            до Порядку
 
              ПРОПОЗИЦІЇ
       ________________________________________
       (найменування органу виконавчої влади)
     до проекту плану залучення зовнішньої допомоги
        Європейської Комісії у рамках TAIEX
          на _____ півріччя 200__ року
 
 
------------------------------------------------------------------
|Форма|Орієн-|Орієн-|Питання,|  Відпо- | Сфера aquis | Назва |
|захо-|товна |товне |  що  | відність |communautaire,|діючого |
| ду | дата | місце|пропону-|пріоритетам| її джерела  |проекту |
|   |прове-|прове-| ється | співпраці |       |техніч- |
|   |дення |дення |розгля- |  між  |       | ної  |
|   |заходу|заходу|нути під| Україною |       |допомоги|
|   |   |   |час про-| та ЄС,  |       | ЄС в |
|   |   |   |ведення | плану  |       |зазначе-|
|   |   |   |заходу | заходів з |       |  ній |
|   |   |   |    | виконання |       | сфері |
|   |   |   |    | Загально- |       |    |
|   |   |   |    | державної |       |    |
|   |   |   |    | програми |       |    |
|   |   |   |    | адаптації |       |    |
|   |   |   |    | законо- |       |    |
|   |   |   |    | давства |       |    |
|   |   |   |    |України до |       |    |
|   |   |   |    | законо- |       |    |
|   |   |   |    | давства |       |    |
|   |   |   |    | Європейсь-|       |    |
|   |   |   |    | кого Союзу|       |    |
------------------------------------------------------------------
 
_____________________ ________________  _______________________
   (посада)       (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
 
                            Додаток 2
                            до Порядку
 
              ІНФОРМАЦІЯ
       ________________________________________
       (найменування органу виконавчої влади)
       про результати проведення заходу TAIEX
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найме- |Дата |Місце |   Склад учасників    | Результат |
|нування|прове-|прове-|----------------------------| практичного |
|заходу |дення |дення |прізвище,|посада| контактна | використання|
|    |заходу|заходу|ім'я та |   |інформація | отриманої |
|    |   |   |  по  |   | (адреса, |  під час  |
|    |   |   |батькові |   | телефон, | проведення |
|    |   |   |     |   |  факс, |  заходу  |
|    |   |   |     |   |електронна | інформації |
|    |   |   |     |   | пошта)  |  (проект  |
|    |   |   |     |   |      | нормативно- |
|    |   |   |     |   |      | правового |
|    |   |   |     |   |      |   акта,  |
|    |   |   |     |   |      | підготовлені|
|    |   |   |     |   |      | пропозиції, |
|    |   |   |     |   |      |вжиті заходи)|
------------------------------------------------------------------
 
__________________ ___________________ _______________________
  (посада)       (підпис)    (ініціали, прізвище)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner