Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 101 від 02.04.2008

Сучасний європейський конституціоналізм і проблеми розвитку правової системи України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            02.04.2008 N 101
 
 
       Сучасний європейський конституціоналізм
      і проблеми розвитку правової системи України
 
 
   Заслухавши й обговоривши доповідь члена-кореспондента НАН
України О.Л.Копиленка "Сучасний європейський конституціоналізм і
проблеми розвитку правової системи України", Президія НАН України
відзначає, що розвиток правової системи України відбувається в
умовах  реалізації  її  курсу  на  євроінтеграцію, зміцнення
демократичних засад, ефективного і цілеспрямованого забезпечення
реального народовладдя, подолання кризових явищ в економіці,
політичних процесах, інших сферах державного і політичного життя.
Процес   розвитку   правової  системи  -  складний  та
багатофункціональний,  потребує  глибокого  аналізу  правової
дійсності,  всебічного  пізнання  основних  закономірностей
функціонування сучасних правових систем світу.
   Серед важливих  завдань сучасного правотворення в умовах
системної конституційно-правової реформи першочергового значення
набуває творче опанування здобутків європейської і світової теорії
та практики сучасного конституціоналізму, який поряд з українським
досвідом законотворення має стати суттєвим фактором формування
національних  правових  світоглядних  засад,  демократичного
громадянського суспільства, розвитку українського державотворення
і правотворення, побудови правової держави. В умовах створення
засад правової державності в Україні особливе місце належить
теоретичному висвітленню факторів функціонування правових систем,
де суттєве значення має юридична компаративістика, що відкриває
можливості для порівняння різних систем на макро- і мікрорівнях.
   Важливу роль у розв'язанні проблем розвитку правової системи
України,  забезпеченні  конституційного  будівництва  відіграє
академічна правова наука. Спільними зусиллями інститутів держави і
права ім. В.М.Корецького, політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І.Ф.Кураса НАН України, Академії правових наук України та
Інституту  законодавства  Верховної  Ради  України  визначено
концептуальні  основи  українського  конституціоналізму  і
конституційного ладу України, конституційно-правового  статусу
людини  і  громадянина,  конституційних  форм безпосереднього
народовладдя, органів державної влади  і  системи  місцевого
самоврядування та теоретичні основи українського парламентаризму,
інституту президентства,  державного  управління,  правосуддя,
конституційної юстиції тощо.
   За останні роки опубліковано ряд фундаментальних праць з
конституційно-правових  проблем,  зокрема:  "Правова  система:
проблеми теорії", "Вступ до теорії правових систем", "Порівняльне
правознавство (теоретико-правове дослідження)", "Державотворення і
правотворення  в  Україні:  досвід,  проблеми,  перспективи",
"Конституційно-правові  форми  безпосереднього  народовладдя в
Україні", "Проблеми реалізації Конституції України: теорія і
практика", "Теоретичні основи законодавчого процесу".
   Дослідження науковців установ  політико-правового  профілю
зараз  зосереджуються  на  осмисленні  проблем та перспектив
конституційної реформи, процесів державотворення і правотворення,
розвитку відповідних інститутів державної влади і громадянського
суспільства, ефективності законодавства, вдосконалення механізмів
соціального контролю за діяльністю влади, впливу на її рішення,
захисту конституційних прав і свобод громадян, профілактики і
подолання  правового  нігілізму  та інших деструктивних явищ
соціальної дійсності.
   Важливими завданнями, які стоять перед інституціями правової
науки, є дослідження проблем реформування судово-правової системи,
адміністративно-територіального  устрою,  вдосконалення  форми
державного управління, місцевого самоврядування, взаємовідносин
місцевих  органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого
самоврядування, перерозподілу конституційних  повноважень  між
основними владними інституціями.
   Тільки спираючись на наукове обґрунтування правових норм і
втілених в них конституційних принципів, можна уникнути напруження
і хаосу в суспільстві, забезпечити його сталий розвиток.
 
   Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Доповідь члена-кореспондента НАН України О.Л.Копиленка
"Сучасний  європейський конституціоналізм і проблеми розвитку
правової системи України" взяти до відома.
 
   2. Затвердити такі пріоритетні напрями спільних наукових
досліджень установ Національної академії наук України, Академії
правових наук України та Інституту законодавства Верховної Ради
України:
   - проблеми розвитку правової системи України;
   - розробка поняття і структури механізму соціально-юридичного
забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
   - порівняльне   правознавство,  проблеми  імплементації
європейських норм права у законодавство  України,  механізми
зближення національних правових систем сучасності;
   - вивчення умов ефективності норм права;
   - проблеми методології законотворчої діяльності;
   - стратегія удосконалення законодавства України;
   - моніторинг  громадської  думки щодо актуальних проблем
суспільно-політичного життя України, здійснення політичних та
соціально-економічних перетворень, діяльності органів державної
влади;
   - проблеми удосконалення системи державного управління.
 
   3. Секції  суспільних  і  гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України В.М.Литвин):
 
   3.1. Посилити координацію та взаємодію з Академією правових
наук України, Інститутом законодавства Верховної Ради України,
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, іншими
провідними навчальними закладами Міністерства освіти і науки
України для активізації роботи  з  теоретичного  розв'язання
пріоритетних з погляду конституційно-правової реформи проблем, а
саме: місця і ролі держави у політичній  системі  України,
визначення форми української держави, вдосконалення організації і
функціонування органів державної влади, здійснення конституційної,
політичної, парламентської, адміністративної, судової та інших
реформ.
 
   3.2. Протягом II-III кв. 2008 р. підготувати пропозиції до
концепції  стратегії правотворення в Україні та з метою її
обговорення провести у III-IV кв. 2008 р. спільне засідання Секції
суспільних і гуманітарних наук НАН України, комітетів Верховної
Ради України,  Академії  правових  наук  України,  Інституту
законодавства Верховної Ради України.
 
   4. Відділенню  історії,  філософії та права НАН України
(академік НАН України О.С.Онищенко), Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького  НАН  України  (академік  НАН  України
Ю.С.Шемшученко) спільно з Академією  правових  наук  України
(академік НАН України В.Я.Тацій)  та Інститутом законодавства
Верховної  Ради  України  (член-кореспондент  НАН  України
О.Л.Копиленко):
 
   4.1. Підготувати і видати у 2008 р. колективні монографії:
"Порівняльне правознавство" (О.В.Зайчук), "Введення в  теорію
правових   систем"   (Н.М.Оніщенко),   "Правові   засади
адміністративно-територіальної реформи в Україні" (І.О.Кресіна),
"Путівник по законах України" (член-кореспондент НАН України
О.Л.Копиленко),  "Правові  засади  організації  і  діяльності
політичних  партій в Україні" (В.І.Кафарський), "Демократичні
засади  державного  управління  та  адміністративного  права"
(І.О.Кресіна), "Конституція і народний суверенітет в Україні:
проблеми теорії та практики реалізації" (В.М.Кампо), "Європейська
інтеграція України: політико-правові проблеми" (В.П.Горбатенко),
"Питання парламентського права в актах Конституційного Суду"
(член-кореспондент НАН України О.Л.Копиленко), "Державна політика
у сфері державного управління в Україні" (І.О.Кресіна).
 
   4.2. Забезпечити проведення у 2008 р. наукових конференцій:
"Проблеми організації державної влади в Україні в контексті
політико-правової  реформи"  (квітень,  Київ),  "Моніторинг
ефективності законодавства: проблеми теорії та практики" (травень,
Київ), "Стандарти Європейського права та шляхи їх імплементації в
законодавство  України"  (III  квартал,  Київ)  та  наукової
конференції, присвяченої  12-й  річниці  Конституції  України
(червень, Київ).
 
   5. Інститутам держави і права ім. В.М.Корецького, соціології,
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса  НАН
України спільно з Інститутом законодавства Верховної Ради України
з II кв. 2008 р. розпочати виконання проекту щодо наукового
забезпечення моніторингу ефективності законодавства.
 
   6. Підтримати пропозицію Інституту законодавства Верховної
Ради України щодо залучення фахівців Інституту держави і права
ім. В.М.Корецького  НАН  України  та  Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса  НАН  України  до
підготовки  й  видання  щоквартальних  реферативних  оглядів
європейського права, які направляються до Верховної Ради України,
Кабінету  Міністрів України, Секретаріату Президента України,
центральних органів виконавчої влади.
 
   7. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
віце-президента НАН України академіка НАН України В.М.Литвина та
Науково-організаційний відділ Президії НАН України.
 
 Президент Національної
 академії наук України
 академік НАН України                  Б.Є.Патон
 
 Т.в.о.головного вченого
 секретаря Національної
 академії наук України                В.Л.Богданов<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner