Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 128 від 05.03.2008

Про затвердження Типового положення про управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної і управління (відділ) з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 5 березня 2008 р. N 128
                Київ
 
        Про затвердження Типового положення
      про управління з питань внутрішньої політики
    та зв'язків з громадськістю обласної і управління
    (відділ) з питань внутрішньої політики та зв'язків
       з громадськістю Севастопольської міської
           державної адміністрації
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типове положення про управління з  питань
внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю обласної і
управління (відділ) з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю Севастопольської міської державної адміністрації, що
додається.
 
   2. Визнати таким, що втратило чинність, Типове положення про
управління з питань внутрішньої політики обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій,  затверджене
пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня
1998 р. N 1715 ( 1715-98-п ) "Про утворення підрозділів місцевих
органів виконавчої влади з питань внутрішньої політики" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1622; 2002 р., N 52, ст. 2385),
у частині, що стосується управлінь з питань внутрішньої політики
обласної та Севастопольської міської державної адміністрації.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 51
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 5 березня 2008 р. N 128
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління з питань внутрішньої
     політики та зв'язків з громадськістю обласної
    і управління (відділ) з питань внутрішньої політики
      та зв'язків з громадськістю Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
 
   1. Управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з
громадськістю обласної, управління (відділ) з питань внутрішньої
політики та зв'язків з громадськістю Севастопольської міської
державної  адміністрації  (далі  - управління) є структурним
підрозділом держадміністрації, що утворюється головою відповідної
держадміністрації і підзвітне та підконтрольне йому.
 
 
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України та постановами Верховної  Ради  України,  прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та
Севастопольської міської держадміністрації та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   аналіз і  прогнозування  суспільно-політичних  процесів у
регіоні;
 
   проведення консультацій з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики;
 
   сприяння місцевим органам виконавчої влади у забезпеченні
взаємодії з політичними партіями та громадськими організаціями.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) аналізує та  прогнозує  розвиток  суспільно-політичних
процесів у регіоні, розглядає питання, пов'язані з реалізацією
внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та
подає відповідні пропозиції голові держадміністрації;
 
   2) забезпечує  взаємодію  відповідної держадміністрації з
політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що
належать до його компетенції;
 
   3) аналізує  діяльність політичних партій та громадських
організацій,  готує  пропозиції  щодо  залучення  зазначених
організацій до вирішення соціально-економічних питань регіону;
 
   4) забезпечує  підготовку  і  проведення разом з іншими
структурними  підрозділами   відповідної   держадміністрації
консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного
життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив
розвитку регіону, а також стосовно інших питань;
 
   5) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли
під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє врахуванню
громадської думки під час прийняття рішень місцевими органами
виконавчої влади;
 
   6) здійснює організаційно-правове та  матеріально-технічне
забезпечення  діяльності  громадської  ради  при обласній та
Севастопольській міській держадміністрації;
 
   7) надає методичну і практичну допомогу іншим структурним
підрозділам відповідної держадміністрації, районним, районним у
м. Севастополі держадміністраціям з питань, що  належать  до
компетенції управління;
 
   8) бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової
інформації з питань, що належать до його компетенції, а також
сприяє їх поширенню;
 
   9) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує
в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами
відповідної держадміністрації розгляд вимог учасників зазначених
акцій та інформує про результати;
 
   10) вживає в межах своєї компетенції заходів для забезпечення
реалізації права громадян брати участь в управлінні державними
справами та задоволення їх потреби в інформації;
 
   11) організовує підготовку проектів  розпоряджень  голови
держадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;
 
   12) бере  в  установленому порядку участь у розробленні
відповідних  розділів  проектів  бюджету   та   програми
соціально-економічного розвитку регіону;
 
   13) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та
організацій з питань, що належать до його компетенції;
 
   14) надає  роз'яснення   щодо   розпоряджень   голови
держадміністрації з питань, що належать до компетенції управління;
 
   15) аналізує  оприлюднені  в  засобах масової інформації
матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі
необхідності відповідні роз'яснення або спростування;
 
   16) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Управління має право:
 
   залучати спеціалістів  інших  структурних   підрозділів
держадміністрації,  підприємств,  установ  та організацій (за
погодженням з їх керівниками), представників об'єднань громадян, а
також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його
компетенції;
 
   одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та  організацій  інформаційні  та  інші
матеріали,  а  від  місцевого органу державної статистики -
безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на
нього завдань;
 
   скликати в установленому порядку наради та організовувати
семінари з питань, що належать до його компетенції.
 
   6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє  з  районними  та  районними  у  м.  Севастополі
держадміністраціями,  органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами,  установами,  організаціями  та  об'єднаннями
громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з посади головою держадміністрації за поданням
заступника голови згідно з розподілом обов'язків.
 
   Начальник управління має заступників.
 
   Заступників начальника і керівників структурних підрозділів
управління призначає на посаду та звільняє з посади голова
держадміністрації за поданням начальника управління, погодженим із
заступником  голови  держадміністрації  згідно  з  розподілом
обов'язків.
 
   Інші працівники управління призначаються  на  посаду  та
звільняються з посади начальником управління.
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво  діяльністю  управління  та  несе
персональну відповідальність за виконання покладених на управління
завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників і
керівників структурних підрозділів управління;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи управління,
видає в межах своїх повноважень накази і контролює їх виконання;
 
   подає на затвердження голови держадміністрації кошторис і
штатний розпис управління;
 
   розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;
 
   скликає в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
 
   9. Управління  утримується  за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та
видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань
визначає  голова  обласної  та  Севастопольської  міської
держадміністрації  після  проведення  їх  експертизи головним
фінансовим управлінням  обласної  та  фінансовим  управлінням
Севастопольської міської держадміністрації.
 
   11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner