Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 924 від 11.07.2007

Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 11 липня 2007 р. N 924
                Київ
 
         Про затвердження Положення про
        Державний комітет статистики України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008
      N 664 ( 664-2008-п ) від 23.07.2008 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет статистики
України, що додається.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з 1 серпня 2007 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 11 липня 2007 р. N 924
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет статистики України
 
 
   1. Державний  комітет статистики України (Держкомстат) є
центральним  органом  виконавчої  влади,  діяльність  якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через
Віце-прем'єр-міністра України. ( Абзац перший пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 664 ( 664-2008-п ) від
23.07.2008 )
 
   Держкомстат є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики.
 
   2. Держкомстат у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента
України  та  постановами  Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   Комітет у межах своїх повноважень організовує виконання актів
законодавства і здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює
практику застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства
та  в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету
Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Держкомстату є:
 
   участь у формуванні та реалізація державної політики у галузі
статистики;
 
   збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист
та використання статистичної інформації щодо масових економічних,
соціальних,  демографічних, екологічних явищ і процесів, які
відбуваються в Україні та її регіонах;
 
   забезпечення повноти,   надійності   та   об'єктивності
статистичної інформації;
 
   розроблення, вдосконалення  і  впровадження  статистичної
методології;
 
   забезпечення доступності,   гласності   й   відкритості
статистичної інформації, її джерел та методології складання;
 
   ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій
України;
 
   розроблення, вдосконалення  і   впровадження   новітніх
інформаційних технологій у галузі статистики;
 
   координація дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації
діяльності, пов'язаної із збиранням і використанням статистичної
інформації та адміністративних даних.
 
   4. Держкомстат відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) розробляє пропозиції щодо  формування  та  забезпечує
реалізацію державної політики у галузі статистики;
 
   2) забезпечує розроблення і виконання довгострокових програм
розвитку державної статистики;
 
   3) за участю органів державної влади, Національного банку і
заінтересованих  підприємств,  установ  та організацій щороку
розробляє і подає на затвердження Кабінету Міністрів України план
державних статистичних спостережень;
 
   4) бере участь у формуванні державної соціально-економічної
політики, розробленні проектів законів, інших нормативно-правових
актів з питань, що належать до його компетенції;
 
   5) здійснює формування інформаційної бази для прогнозування
та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного
розвитку;
 
   6) забезпечує  взаємодію  інформаційної  системи  органів
державної статистики з інформаційними системами органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб,
міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом
взаємного обміну інформацією;
 
   7) забезпечує   повноту,   надійність,   об'єктивність,
оперативність  та  цілісність  статистичної  інформації,  її
адекватність соціально-економічним явищам і процесам;
 
   8) організовує  і проводить статистичні спостереження за
соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною
ситуацією в Україні та її регіонах;
 
   9) організовує і забезпечує збирання державної статистичної
звітності, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань,
вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств);
 
   10) розробляє, вдосконалює, затверджує, впроваджує та поширює
науково обґрунтовану статистичну методологію;
 
   11) розробляє,  впроваджує  і  вдосконалює  методологію
національного рахівництва, складає національні рахунки;
 
   12) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств
і організацій України та використання його даних;
 
   13) забезпечує  створення,  ведення  та  використання
статистичних  реєстрів  респондентів  державних  статистичних
спостережень;
 
   14) забезпечує розроблення, вдосконалення і  впровадження
системи  класифікацій,  які  використовуються  для проведення
статистичних спостережень;
 
   15) затверджує звітно-статистичну документацію статистичних
спостережень,  а  також  типові  форми  первинної  облікової
документації, необхідної для їх проведення;
 
   16) погоджує за поданням органів державної влади методологію
та звітну документацію, пов'язані із збиранням та використанням
адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової
статистики, статистики платіжного балансу тощо;
 
   17) забезпечує  методологічне  керівництво погосподарським
обліком у сільських населених пунктах;
 
   18) складає загальний табель (перелік) та  альбом  форм
державних  статистичних  спостережень,  а також типових форм
первинної облікової документації, необхідних  для  проведення
державних статистичних спостережень, погоджує форми звітності
інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
інших юридичних осіб, що провадять діяльність, пов'язану із
збиранням  і  використанням  статистичної  інформації  та
адміністративних даних;
 
   19) забезпечує    респондентів    звітно-статистичною
документацією, яка ним затверджується, відповідно  до  плану
державних статистичних спостережень;
 
   20) надає  органам державної влади та органам місцевого
самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у
строки, визначені планом державних статистичних спостережень або
окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
 
   21) розробляє порядок доступу користувачів до статистичних
даних;
 
   22) забезпечує  гласність  і  відкритість  статистичної
інформації та методології, надає засобам масової  інформації
статистичні дані, відповідно до плану державних статистичних
спостережень видає статистичні  збірники,  бюлетені,  огляди,
прес-випуски  тощо,  проводить  прес-конференції,  семінари з
користувачами статистичної інформації;
 
   23) забезпечує відповідно до законодавства збереження та
захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності,
реалізацію державної політики  стосовно  державної  таємниці,
контроль за її збереженням у органах державної статистики;
 
   24) організовує проведення наукових досліджень та прикладних
розробок у галузі статистики;
 
   25) забезпечує розроблення і реалізацію єдиної технічної
політики збирання, опрацювання і передачі статистичної інформації
на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;
 
   26) забезпечує створення та функціонування загальнодержавної
інтегрованої комп'ютерної мережі органів державної статистики;
 
   27) запроваджує  в практику органів державної статистики
міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;
 
   28) налагоджує  в  установленому  порядку  міжнародне
співробітництво з питань, що належать до його компетенції, бере
участь у підготовці відповідних міжнародних договорів України,
укладає  в  порядку, передбаченому законодавством, міжнародні
договори міжвідомчого характеру, забезпечує  в  межах  своїх
повноважень  виконання зобов'язань за міжнародними договорами
України;
 
   29) здійснює в  межах  своїх  повноважень  заходи  щодо
співробітництва з Європейським Союзом, адаптацію законодавства
України до законодавства Європейського Союзу;
 
   30) здійснює  міжнародні  та  міжрегіональні  статистичні
зіставлення;
 
   31) забезпечує  проведення  статистичних  спостережень на
замовлення, надання послуг та статистичної інформації користувачам
на платній основі;
 
   32) виконує відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, що перебувають у сфері  його
управління;
 
   33) вирішує  в  установленому  порядку питання добору і
розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовку  та
підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики,
інших розробників і користувачів статистичної інформації з питань
статистики,  обліку,  звітності  та  використання  сучасних
інформаційних технологій;
 
   34) виконує відповідно до  законодавства  інші  функції,
необхідні для вирішення покладених на нього завдань.
 
   5. Держкомстат має право:
 
   1) отримувати безоплатно (за винятком проведення окремих
вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупності таких осіб, за
участь в яких респонденти отримують грошові компенсації витрат
часу) в установленому ним порядку і строки від усіх респондентів,
на яких поширюється дія Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ), включаючи центральні і місцеві органи виконавчої
влади,  органи  місцевого  самоврядування,  банки, об'єднання
громадян, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які
підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні
та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну
для проведення статистичних спостережень інформацію, в тому числі
інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються
до них;
 
   2) застосовувати під час проведення державних статистичних
спостережень  щодо  фізичних  осіб,  які  підлягають  цим
спостереженням, методи опитування з використанням телефонного,
поштового  зв'язку,  а  також  безпосереднього  відвідування
працівниками  органів  державної  статистики  та  тимчасовим
персоналом,  який  залучається  до  проведення  статистичних
спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель,
земельних ділянок тощо;
 
   3) використовувати  під  час  проведення  статистичних
спостережень електронні документи та електронний документообіг з
дотриманням вимог законодавства щодо  захисту  інформації  в
інформаційних системах;
 
   4) проводити  експертні оцінки та розрахунки (дорахунки)
окремих  статистичних  показників  на  основі  затвердженої
статистичної методології;
 
   5) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності,
перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих
респондентами, застосовувати при цьому в установленому ним порядку
метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших
приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, відокремлених підрозділів
юридичних осіб, що перебувають на території України, а також
фізичних осіб - підприємців;
 
   6) вимагати  від  респондентів  внесення  виправлень  до
статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі
виявлення перекручень первинних та статистичних даних, а у разі
невиконання цієї вимоги у визначені строки самостійно вносити
зазначені  виправлення  з  наступним  повідомленням  про  це
респондентів;
 
   7) подавати  правоохоронним  органам  пропозиції  щодо
притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) посадових осіб та фізичних осіб  -
підприємців до відповідальності, передбаченої законами;
 
   8) розглядати  справи про адміністративні правопорушення,
пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних
державних статистичних спостережень, та накладати адміністративні
стягнення;
 
   9) давати роз'яснення щодо використання  або  тлумачення
статистичної інформації та методології;
 
   10) проводити конференції, семінари, наради з питань, що
належать до його компетенції;
 
   11) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства
для проведення статистичних спостережень;
 
   12) залучати фахівців органів державної влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до його компетенції, утворювати з
цією метою відповідні експертні та робочі групи;
 
   13) відповідно до законодавства надавати статистичні дані
міжнародним  статистичним  організаціям,  проводити  спільні
дослідження, здійснювати обмін  статистичною  інформацією  із
статистичними службами інших держав.
 
   6. Держкомстат під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з органами державної влади та органами  місцевого
самоврядування,  іншими юридичними особами, в тому числі із
статистичними службами інших держав та міжнародними статистичними
організаціями.
 
   7. Держкомстат у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає  накази,  організовує  і
контролює їх виконання.
 
   Комітет у разі потреби видає разом з іншими державними
органами спільні акти.
 
   Нормативно-правові акти  Комітету  підлягають  державній
реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
   Рішення Комітету,  прийняті в межах його повноважень, є
обов'язкові для виконання органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.
 
   8. Держкомстат здійснює свої повноваження як безпосередньо,
так і через територіальні та функціональні органи державної
статистики.
 
   9. Держкомстат очолює Голова, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Кабінет  Міністрів  України  за  поданням
Прем'єр-міністра України.
 
   Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посаду та звільнення з посади Голови  Держкомстату  вносить
Віце-прем'єр-міністр України.
 
   Голова Держкомстату має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Прем'єр-міністра України.
 
   Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посаду та звільнення з посади заступників Голови Держкомстату
вносить Віце-прем'єр-міністр України за поданням його Голови.
 
   Голова Держкомстату:
 
   здійснює керівництво та несе персональну відповідальність
перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Комітет завдань і функцій;
 
   вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів
України проекти законодавчих та інших актів з питань, що належать
до компетенції Комітету;
 
   погоджує у  межах  своєї  компетенції  проекти  актів
законодавства;
 
   підписує нормативно-правові акти та інші акти Комітету;
 
   розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь їх
відповідальності;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату Комітету;
 
   призначає  на  посади  та звільняє з посад працівників
центрального апарату Комітету; ( Абзац дванадцятий пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 )
 
   приймає рішення щодо утворення, реорганізації, ліквідації
територіальних та функціональних органів державної статистики;
 
   затверджує положення, структуру, штатні розписи, кошториси
територіальних  органів  державної  статистики  в  Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також
граничну чисельність їх працівників у межах, визначених Кабінетом
Міністрів України;
 
   призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром  України  керівників головних управлінь
(управлінь) статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, головних міжрегіональних управлінь
статистики;
 
   погоджує кандидатури  на  посади  керівників  управлінь
(відділів) статистики в районах та містах, а також міжрайонних
(міжміських)  управлінь  (відділів)  статистики  за  поданням
керівників головних управлінь (управлінь) статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, головних
міжрегіональних управлінь статистики;
 
   затверджує положення  про  функціональні органи державної
статистики, що належать до сфери управління Комітету, укладає та
розриває відповідно до законодавства контракти з їх керівниками;
 
   здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
 
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Держкомстату,  вироблення  рекомендацій з питань
формування та реалізації державної політики у галузі статистики,
обговорення  проектів  нормативно-правових  актів,  стратегій,
програм, розгляду інших питань у Комітеті утворюється колегія у
складі Голови (голова колегії), заступників Голови, а також інших
керівних працівників органів державної статистики.
 
   До складу  колегії  можуть  входити представники органів
державної влади, установ, громадських організацій, науковці та
інші особи (за згодою).
 
   Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держкомстату.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.
 
   11. Для вироблення наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних напрямів розвитку державної статистики, розгляду основних
методологічних питань у галузі статистики, вирішення інших питань
у Держкомстаті можуть  утворюватися  науково-методичні  ради,
комісії, інші дорадчі та консультативні органи.
 
   Склад цих органів та положення про них затверджує Голова
Держкомстату.
 
   12. Граничну чисельність працівників Держкомстату затверджує
Кабінет Міністрів України.
 
   Структуру центрального  апарату  Комітету затверджує його
Голова за погодженням з Віце-прем'єр-міністром України.
 
   Штатний розпис і кошторис Комітету затверджує його Голова за
погодженням з Мінфіном.
 
   13. Держкомстат є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменування.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner