Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 897 від 03.07.2006

Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 3 липня 2006 р. N 897
                Київ
 
       Про затвердження положень про реєстри
       сільськогосподарських дорадчих служб,
       а також сільськогосподарських дорадників
           і експертів-дорадників
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити такі, що додаються:
 
   Положення про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб;
 
   Положення про Реєстр сільськогосподарських  дорадників  і
експертів-дорадників.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 3 липня 2006 р. N 897
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Реєстр сільськогосподарських дорадчих служб
 
 
   1. Це Положення визначає порядок створення та ведення Реєстру
сільськогосподарських дорадчих служб (далі - Реєстр), видачі
сертифіката, зупинення його дії або анулювання.
 
   2. Реєстр ведеться з метою забезпечення:
 
   ведення єдиного обліку дорадчих служб;
 
   відкритості інформації про дорадчі служби;
 
   створення сприятливих умов для інформатизації аграрної сфери.
 
   3. Реєстр створюється і ведеться Мінагрополітики або за його
рішенням всеукраїнською громадською професійною організацією, що
об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і має статус саморегулівної
організації (далі - саморегулівна організація).
 
   Реєстр ведеться у формі журналу з пронумерованими сторінками,
прошнурованого та скріпленого гербовою печаткою, і розміщується на
веб-сайті Мінагрополітики або саморегулівної організації.
 
   Реєстр підписується особою, відповідальною за його ведення.
 
   4. До Реєстру вносяться такі відомості про дорадчу службу:
 
   повне найменування;
 
   юридична адреса, телефакс, електронна адреса;
 
   кількісний склад;
 
   перелік дорадчих послуг;
 
   номер сертифіката та дата його видачі.
 
   5. Дорадча служба подає Мінагрополітики або саморегулівній
організації заяву про її внесення до Реєстру.
 
   До заяви додаються:
 
   витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців;
 
   нотаріально засвідчені копії установчих документів дорадчої
служби;
 
   перелік дорадчих  послуг  і адміністративно-територіальних
районів, в яких дорадча служба їх надаватиме;
 
   інформація про кількісний склад дорадчої служби та номер
кваліфікаційного свідоцтва кожного дорадника.
 
   6. Заява про внесення до Реєстру розглядається протягом п'яти
робочих днів після її надходження.
 
   За результатами  розгляду  заяви  Мінагрополітики  або
саморегулівна організація приймає рішення про внесення дорадчої
служби до Реєстру і видачу їй сертифіката за формою згідно з
додатком чи про відмову у внесенні до Реєстру.
 
   7. Підставою для відмови у внесенні до Реєстру може бути:
 
   невідповідність поданих документів вимогам законодавства та
цього Положення;
 
   наявність у поданих документах недостовірної інформації.
 
   Рішення про відмову у внесенні до Реєстру  надсилається
дорадчій службі у письмовій формі (з обґрунтуванням причини)
протягом п'яти днів після прийняття такого рішення.
 
   8. Сертифікат видається за рахунок коштів дорадчої служби
строком на п'ять років.
 
   9. У разі внесення змін до документів, що додаються до заяви
про внесення до Реєстру, дорадча служба подає протягом 10 робочих
днів Мінагрополітики або саморегулівній організації відповідну
інформацію у письмовій формі, про що робиться відмітка у Реєстрі.
 
   10. Дія  сертифіката  зупиняється  Мінагрополітики  або
саморегулівною організацією у разі:
 
   неодноразового порушення   дорадчою   службою   вимог
законодавства;
 
   заподіяння збитків внаслідок надання  землевласникам  або
землекористувачам, іншим юридичним та фізичним особам дорадчих
послуг низької якості.
 
   Про зупинення дії сертифіката дорадчій службі повідомляється
у письмовій формі протягом п'яти робочих днів після прийняття
відповідного рішення.
 
   Мінагрополітики або саморегулівна організація поновлює дію
сертифіката після усунення дорадчою службою причин, що зумовили
зупинення його дії.
 
   11. Мінагрополітики або саморегулівна організація приймає
рішення про анулювання сертифіката у разі:
 
   подання дорадчою службою заяви про анулювання сертифіката;
 
   наявності недостовірної інформації у документах, що додаються
до заяви про внесення до Реєстру;
 
   скасування державної реєстрації дорадчої служби як юридичної
особи;
 
   встановлення факту  передачі дорадчою службою сертифіката
іншій юридичній особі для надання дорадчих послуг;
 
   неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені
до документів, що додаються до заяви про внесення до Реєстру;
 
   невиконання розпорядження  органів  контролю про усунення
виявлених порушень.
 
   Сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення
Мінагрополітики або саморегулівною організацією.
 
   Дорадчій службі повідомляється про анулювання сертифіката у
письмовій формі протягом п'яти робочих днів.
 
   12. Спори, пов'язані з веденням Реєстру, видачею сертифіката,
зупиненням його дії або анулюванням, розв'язуються у судовому
порядку.
 
 
                            Додаток
                           до Положення
 
              СЕРТИФІКАТ
         на право надання дорадчих послуг
 
              N _______
 
 
   Цей сертифікат засвідчує, що ________________________________
 
__________________________________________________________________
         (найменування дорадчої служби)
 
внесена до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб і має
право     на     надання     дорадчих     послуг:
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
   Виданий  ___ _____________ 200_ р.
 
   Дійсний до ___ _____________ 200_ р.
 
 
 _____________       ______________________________________
  (підпис)          (ініціали та прізвище особи,
              відповідальної за внесення до Реєстру
              сільськогосподарських дорадчих служб)
 
   М.П.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 3 липня 2006 р. N 897
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Реєстр сільськогосподарських
        дорадників і експертів-дорадників
 
 
   1. Це Положення визначає порядок створення та ведення Реєстру
сільськогосподарських дорадників  і  експертів-дорадників,  що
надають дорадчі послуги (далі - Реєстр).
 
   2. Реєстр створюється з метою забезпечення:
 
   ведення єдиного обліку сільськогосподарських дорадників і
експертів-дорадників, що надають дорадчі послуги (далі - дорадники
і експерти-дорадники);
 
   відкритості інформації про дорадників і експертів-дорадників;
 
   створення сприятливих умов для інформатизації аграрної сфери.
 
   3. Реєстр створюється і ведеться Мінагрополітики або за його
рішенням всеукраїнською громадською професійною організацією, що
об'єднує суб'єктів дорадчої діяльності і має статус саморегулівної
організації (далі - саморегулівна організація).
 
   Реєстр ведеться у формі журналу з пронумерованими сторінками,
прошнурованого та скріпленою гербовою печаткою, і розміщується на
веб-сайті Мінагрополітики або саморегулівної організації.
 
   Реєстр підписується  особою,  відповідальною  за  ведення
Реєстру.
 
   4. До Реєстру вносяться такі відомості про дорадника і
експерта-дорадника:
 
   прізвище, ім'я та по батькові;
 
   ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
інших обов'язкових платежів;
 
   місце роботи, посада, домашня адреса, телефакс, електронна
адреса;
 
   спеціальність згідно з дипломом  про  закінчення  вищого
навчального закладу, номер і дата його видачі;
 
   вчений ступінь/вчене  звання,  номер  і  дата  видачі
диплома/атестата;
 
   номер і дата видачі кваліфікаційного свідоцтва;
 
   перелік дорадчих послуг згідно з кваліфікаційним свідоцтвом;
 
   дата проходження останнього підвищення кваліфікації.
 
   5. Дорадник і експерт-дорадник подає Мінагрополітики або
саморегулівній організації заяву про його внесення до Реєстру
(далі - заява).
 
   До заяви додаються:
 
   реєстраційна картка за формою згідно з додатком;
 
   нотаріально засвідчена копія кваліфікаційного свідоцтва;
 
   копія ідентифікаційного номера фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів;
 
   перелік дорадчих  послуг  і адміністративно-територіальних
районів, у яких надаватимуться такі послуги.
 
   6. Заява  розглядається  протягом  п'яти  робочих  днів
Мінагрополітики або саморегулівною організацією.
 
   За результатами  розгляду  заяви  Мінагрополітики  або
саморегулівна організація приймає рішення про внесення дорадника і
експерта-дорадника до Реєстру або про відмову у внесенні до
Реєстру.
 
   7. Підставою для відмови у внесенні до Реєстру може бути:
 
   невідповідність поданих документів вимогам законодавства та
цього Положення;
 
   наявність у поданих документах недостовірної інформації.
 
   Рішення про  відмову у внесенні до Реєстру надсилається
заявнику у письмовій формі (з обґрунтуванням причини) протягом
п'яти робочих днів після прийняття такого рішення.
 
   8. У разі внесення змін до документів, що додаються до заяви,
дорадник  і  експерт-дорадник  подає  Мінагрополітики  або
саморегулівній  організації відповідну інформацію у письмовій
формі, про що робиться відмітка у Реєстрі.
 
   9. Про припинення діяльності з надання дорадчих  послуг
дорадник і експерт-дорадник повідомляє протягом 10 робочих днів
Мінагрополітики або саморегулівну організацію.
 
   10. Мінагрополітики або саморегулівна організація приймає
рішення про виключення дорадника і експерта-дорадника з Реєстру у
разі анулювання кваліфікаційного свідоцтва і повідомляє його у
письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня прийняття
рішення.
 
   11. Спори, пов'язані з веденням Реєстру, розв'язуються у
судовому порядку.
 
 
                            Додаток
                           до Положення
 
            РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
    сільськогосподарського дорадника/експерта-дорадника
 
           ___ __________ 200_ р. N
 
   1. Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________
 
   2. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
 
   3. Юридична/фактична адреса місця роботи ____________________
 
__________________________________________________________________
 
   4. Номер і дата видачі кваліфікаційного свідоцтва ___________
 
__________________________________________________________________
 
   5. Спеціальність згідно з дипломом про закінчення вищого
навчального закладу, номер і дата його видачі ____________________
 
__________________________________________________________________
 
   6. Вчений ступінь/вчене звання,  номер  і  дата  видачі
диплома/атестата _________________________________________________
 
   7. Перелік дорадчих послуг __________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   8. Домашня адреса, телефакс, електронна адреса ______________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
   9. Інші відомості (знання іноземної мови, дата проходження
останнього підвищення кваліфікації, інформація про післядипломну
освіту) __________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
 
   ___________           ____________________________
   (підпис)            (ініціали та прізвище особи,
                     що склала реєстраційну
                         картку)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner