Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 153 від 15.02.2002

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 лютого 2002 р. N 153
                Київ
 
       Про створення єдиної системи залучення,
       використання та моніторингу міжнародної
            технічної допомоги
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 902 ( 902-2007-п ) від 11.07.2007 }
 
 
 { У тексті Постанови слова "Міністерство економіки та з питань
  європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами
  "Міністерство економіки" у відповідному відмінку згідно з
  Постановою КМ N 902 ( 902-2007-п ) від 11.07.2007 }
 
 
 
   З метою  координації  роботи,  пов'язаної із залученням,
наданням та ефективним  використанням  міжнародної  технічної
допомоги, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок залучення, використання та моніторингу
міжнародної технічної допомоги (додається).
 
   2. Установити, що офіційні звернення до країн і міжнародних
організацій - донорів щодо залучення та використання міжнародної
технічної допомоги надсилаються Міністерством економіки.
 
   3.  Міністерству  економіки  як координатору діяльності,
пов'язаної  із  залученням  міжнародної  технічної  допомоги,
забезпечувати  формування  стратегічних  і  щорічних  програм
міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів
соціально-економічного розвитку України.
 
   4. Міністерству економіки разом з Міністерством закордонних
справ, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції підготувати
та подати Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2002 р.
пропозиції  щодо правового та фінансового регулювання питань
надання Україною технічної допомоги іншим державам.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р.
N 441 ( 441-96-п ) "Про державну реєстрацію програм і проектів
міжнародної технічної допомоги" (ЗП України, 1996 р., N 10,
ст. 301);
 
   пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 р. N 1336 ( 1336-98-п ) (Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1277);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1999 р.
N 170 ( 170-99-п ) "Про затвердження Положення про порядок
акредитації організацій, що забезпечують реалізацію програм і
проектів  міжнародної  технічної  допомоги" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 6, ст. 194).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 лютого 2002 р. N 153
 
               ПОРЯДОК
       залучення, використання та моніторингу
         міжнародної технічної допомоги
 
{ У тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань
 європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено словами
 "Мінекономіки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
  N 902 ( 902-2007-п ) від 11.07.2007 }
 
 
            Загальні положення
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру залучення, використання та
моніторингу міжнародної технічної допомоги, в тому числі державної
реєстрації, моніторингу проектів (програм), акредитації виконавців
(юридичних осіб - нерезидентів).
 
   2. Поняття, що вживаються у цьому Порядку, мають  таке
значення:
 
   бенефіціар -  центральний  орган  виконавчої влади, Рада
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласна,  Київська,
Севастопольська міська держадміністрація, до компетенції якої
належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи
регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що
заінтересована в результатах виконання проекту (програми), але
безпосередньо не одержує міжнародну технічну допомогу;
 
   виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має
письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та
забезпечує реалізацію проекту (програми);
 
   відповідальна особа  -  фізична  особа,  яка  призначена
реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов'язаних з
реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти
для подання Мінекономіки;
 
   донор -  іноземна  держава, уряд та уповноважені урядом
іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган  або
міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу
відповідно до міжнародних договорів України;
 
   міжнародна технічна допомога - ресурси та  послуги,  що
відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на
безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;
 
   моніторинг проектів (програм) - система спостереження за
станом реалізації проекту (програми);
 
   програма - проекти, об'єднані для досягнення спільної мети;
 
   проект - документ, яким визначаються спільні дії учасників
проекту (донорів, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також
ресурси,  необхідні для досягнення цілей надання міжнародної
технічної допомоги протягом установлених термінів;
 
   реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який
безпосередньо  одержує міжнародну технічну допомогу згідно з
проектом (програмою);
 
   стратегічна програма - документ, яким на підставі результатів
аналізу  проблем  соціально-економічного  розвитку  України
визначаються   пріоритетні   напрями   техніко-економічного
співробітництва  між  донором  та  Україною.  Цей  документ
розробляється в порядку та на термін, узгоджений між донором і
Мінекономіки;
 
   щорічна програма  -  проекти  (програми) та/або проектні
пропозиції, що формуються з донором на кожний наступний фінансовий
рік відповідно до погодженої з ним процедури.
 
       Залучення міжнародної технічної допомоги
 
   3. Міжнародна технічна допомога може залучатись у вигляді:
 
   будь-якого майна,  необхідного для забезпечення виконання
завдань проектів (програм), яке ввозиться або набувається в
Україні;
 
   робіт і послуг;
 
   прав інтелектуальної власності;
 
   фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній
валюті;
 
   інших ресурсів, не заборонених законодавством, у тому числі
стипендій.
 
   4. Міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим  щороку  до
1 лютого подають до Мінекономіки пропозиції щодо визначення
регіональних і галузевих пріоритетів для залучення міжнародної
технічної допомоги.
 
   5. Мінекономіки аналізує подані пропозиції на відповідність
пріоритетним  напрямам,  визначеним  у  Державній  програмі
економічного і соціального розвитку України на поточний рік і
програмах  розвитку  відповідних галузей та сфер діяльності,
затверджених в установленому порядку, та узгоджує з донорами
стратегічні програми на основі цих пропозицій.
 
   6. Мінекономіки виходячи з узгоджених з донорами стратегічних
програм формує щорічні програми з урахуванням діючих проектів
(програм) і на підставі запитів, які подаються до Міністерства
бенефіціарами або потенційними реципієнтами.
 
   У разі потреби Мінекономіки ініціює утворення тимчасових
експертних груп, рад у складі представників бенефіціарів для
проведення експертизи, оцінки та погодження зазначених запитів.
 
   7. Запит  складається  із  супровідного листа, проектної
пропозиції, листа підтримки.
 
   Супровідний лист містить звернення щодо включення проектної
пропозиції до щорічної програми.
 
   Проектна пропозиція складається у довільній формі українською
та англійською мовами (або мовою, прийнятною для донора) та
повинна містити:
 
   аналіз проблеми,  розв'язання  якої  потребує  залучення
міжнародної технічної допомоги;
 
   мету та завдання проекту (програми);
 
   перелік видів діяльності, що здійснюватимуться за рахунок
міжнародної технічної допомоги;
 
   стислу інформацію про потенційного реципієнта;
 
   очікувану вартість  проекту  (програми)  і  термін  його
реалізації;
 
   очікувані результати від реалізації проекту (програми) та
вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або
регіону.
 
   Лист підтримки   надається   потенційному   реципієнту
бенефіціаром.
 
   8. Бенефіціар або потенційний реципієнт у разі надходження
від донора пропозицій щодо започаткування проекту (програми)
оформляє запит згідно з вимогами пункту 7 цього Порядку і подає
його до Мінекономіки.
 
   9. У разі коли реципієнтами є міністерства, інші центральні
або місцеві органи виконавчої влади, тексти договорів (угод,
меморандумів,  протоколів)  з  питань  техніко-економічного
співробітництва, які регламентують взаємовідносини між донором і
реципієнтом, узгоджуються з Мінекономіки.
 
   10. Мінекономіки щороку інформує Кабінет Міністрів України
про стан формування стратегічних та щорічних програм.
 
       Державна реєстрація проектів (програм)
 
   11. Проекти (програми), включені  до  щорічних  програм,
підлягають обов'язковій державній реєстрації.
 
   12. Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для
акредитації їх виконавців, а також надання підтверджень щодо
наявності відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених
законодавством та міжнародними договорами України.
 
   13. Державна реєстрація  проектів  (програм)  провадиться
Мінекономіки.
 
   14. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт
(реципієнти) та донор або уповноважена ними особа подає до
Мінекономіки звернення, що включає:
 
   1) клопотання про державну реєстрацію проекту (програми), яке
містить відомості про:
 
   донора (назва,  юридична  адреса,  адреса  в  Україні
уповноваженого донором органу, ім'я, прізвище, посада координатора
робіт);
 
   виконавця (назва, юридична адреса, адреса в Україні, ім'я,
прізвище, посада координатора робіт і за наявності - код згідно з
ЄДРПОУ  (Єдиний  державний реєстр підприємств та організацій
України) або ДРФО (Державний реєстр фізичних осіб);
 
   реципієнта (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада
відповідальної особи і за наявності - код згідно з ЄДРПОУ або
ДРФО;
 
   бенефіціара (назва, юридична адреса, ім'я, прізвище, посада
відповідальної особи).
 
   До клопотання обов'язково вноситься номер проекту (програми),
визначений донором;
 
   2) засвідчену донором копію контракту, укладеного між донором
і виконавцем, або його частини, в якій визначено цілі, завдання
проекту (програми), види та обсяги міжнародної технічної допомоги,
яка надається для цілей проекту (програми), кошторисну вартість,
термін та етапи реалізації проекту (програми);
 
   3) документ (технічне завдання, меморандум, протокол про
наміри, план діяльності тощо), який підтверджує узгодження цілей,
завдань, діяльності за проектом (програмою) між донором або
виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром) та містить перелік майна,
робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що
придбаваються, надаються в рамках проекту (програми).
 
   Окремо виділяються   запланована  проектом  (програмою)
діяльність, очікувані результати та критерії їх досягнення;
 
   4) лист-погодження Головдержслужби у разі, коли проектом
(програмою) передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації державних службовців України.
 
   Лист-погодження видається Головдержслужбою: { Підпункт 4
пункту  14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 902
( 902-2007-п ) від 11.07.2007 }
 
   на підставі   поданих   Головдержслужбі   реципієнтом
(реципієнтами) та донором або уповноваженою ними особою копій
клопотання і  документа  (технічного  завдання,  меморандуму,
протоколу про наміри, плану діяльності тощо), підготовлених згідно
з вимогами підпунктів 1 і 3 цього пункту; { Підпункт 4 пункту 14
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 902 ( 902-2007-п ) від
11.07.2007 }
 
   у разі  відповідності  проекту  (програми)  потребі  та
пріоритетним напрямам підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації  державних  службовців,  керівників  державних
підприємств,  установ  та організацій за рахунок міжнародної
технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва,
інформація про які щороку надсилається органами виконавчої влади
Головдержслужбі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1996 р. N 252 ( 252-96-р ) - із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2005 р. N 665 ( 665-2005-п ) (Офіційний вісник України, 2005 р.,
N 31, ст. 1864). { Підпункт 4 пункту 14 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 902 ( 902-2007-п ) від 11.07.2007 }
 
   Усі документи, необхідні для проведення державної реєстрації
проектів (програм), подаються мовою їх оригіналів з обов'язковим
перекладом українською мовою, засвідченим в установленому порядку.
 
   15. У разі коли реципієнти утворюються як юридичні особи або
визначаються на конкурсній основі під час реалізації проекту
(програми), звернення про реєстрацію подається бенефіціаром і
донором, про що робиться відмітка в реєстраційній картці.
 
   16. Мінекономіки розглядає подані документи протягом 20
робочих днів починаючи від дня надходження документів, зазначених
у пункті 14 цього Порядку, і приймає рішення щодо проведення
державної реєстрації проекту (програми).
 
   17. У державній реєстрації проектів (програм) може бути
відмовлено в разі:
 
   невідповідності поданих заявником документів вимогам пункту
14 цього Порядку;
 
   невідповідності проекту  (програми)  узгодженій з донором
стратегічній або щорічній програмі;
 
   виявлення в поданих документах недостовірної інформації.
 
   18. Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується
реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою
згідно з додатком 1 до  цього  Порядку,  яка  підписується
уповноваженою  особою  Мінекономіки,  засвідчується  печаткою
Міністерства та видається заявникові.
 
   Одночасно з видачею реєстраційної картки проекту (програми)
робиться відповідний запис  у  Державному  реєстрі  проектів
(програм), що зберігається в Мінекономіки.
 
   19. У Державному реєстрі проектів (програм) зазначаються
номер і дата державної реєстрації проекту (програми), назва, цілі
та вартість проекту (програми), терміни його виконання, назва
донора, номер контракту між донором і виконавцем, виконавець
(назва, юридична адреса, адреса в Україні), реципієнт (назва,
юридична адреса), відповідальна особа та інші відомості.
 
   20. У разі втрати (знищення) реєстраційної картки проекту
(програми) видається її дублікат, для одержання якого заявник або
уповноважена ним особа подає до Мінекономіки відповідне звернення.
 
   21. Проекти (програми) підлягають перереєстрації у разі зміни
донора, виконавців, реципієнтів, назви, цілей, змісту, кошторисної
вартості, термінів виконання проекту (програми).
 
   Перереєстрація проекту (програми) провадиться в  тому  ж
порядку, що і реєстрація.
 
   22. Мінекономіки анулює рішення про державну реєстрацію
проекту (програми) у разі:
 
   відмови донорів, виконавців або реципієнтів від його (її)
реалізації;
 
   наявності інших підстав, передбачених законодавством.
 
   23. Відомості про державну реєстрацію (перереєстрацію або
анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної
технічної допомоги подаються Мінекономіки щокварталу Держкомстату,
Держмитслужбі та Державній податковій адміністрації за формою
згідно з додатком 2 до цього Порядку.
 
         Моніторинг проектів (програм)
 
   24.  Моніторинг  проводиться  Мінекономіки  разом  із
уповноваженими представниками донора (за згодою) та бенефіціара
під час реалізації проекту (програми) (поточний моніторинг) і на
заключному етапі реалізації (заключний моніторинг).
 
   25. Для  забезпечення поточного моніторингу реципієнт (у
випадку, передбаченому пунктом 15 цього Порядку, - бенефіціар)
подає до Мінекономіки:
 
   один раз на півроку картку піврічного моніторингу проекту
(програми), складену за формою згідно з додатком 3 до цього
Порядку, завізовану відповідальною особою та підписану керівником
реципієнта;
 
   копії протоколів засідань наглядових рад та експертних груп,
що утворюються  для  супроводження  діяльності  за  проектом
(програмою), якщо це передбачено проектам (програмою);
 
   щорічний звіт про стан реалізації проекту (програми).
 
   Реципієнт (бенефіціар) сприяє вивченню Мінекономіки стану
реалізації проекту (програми) на місці.
 
   26. Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт (у
випадку, передбаченому пунктом 15 цього Порядку, - бенефіціар)
подає до Мінекономіки підсумковий звіт про досягнуті результати
відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв.
 
   27. Неподання реципієнтом (бенефіціаром) до Мінекономіки
документів, зазначених у підпунктах 25 і 26 цього Порядку,
вважається  рівнозначним  незадовільному  впровадженню проекту
(програми).
 
   28. Мінекономіки аналізує результати поточного та заключного
моніторингу щодо:
 
   досягнення очікуваних результатів;
 
   впливу результатів реалізації проекту (програми) на розвиток
відповідної галузі або регіону.
 
   29. Мінекономіки готує відповідні висновки, рекомендації та
заходи  щодо  подальшого  процесу  залучення та використання
міжнародної технічної допомоги.
 
   Для цього у Міністерстві можуть утворюватись експертні ради,
робочі групи із залученням представників відповідних органів
виконавчої влади, незалежних експертів, представників донорів,
виконавців і реципієнтів.
 
   Акредитація виконавців (юридичних осіб - нерезидентів)
 
   30. Для  акредитації  виконавців  (юридичних  осіб  -
нерезидентів) до Мінекономіки подаються:
 
   лист-звернення від  донора  щодо  акредитації  виконавця
(юридичної особи - нерезидента), в якому зазначаються його назва,
юридична адреса, адреса в Україні, телефон і факс, ім'я, прізвище,
посада офіційного представника в Україні, списки українського та
іноземного персоналу в Україні;
 
   легалізоване згідно  з  вимогами  законодавства  України
доручення про надання повноважень представляти виконавця (юридичну
особу - нерезидента) в Україні.
 
   31. Усі документи, необхідні для  акредитації  виконавця
(юридичної особи - нерезидента), подаються мовою оригіналів з
обов'язковим офіційним перекладом українською мовою.
 
   32. Мінекономіки розглядає подані документи протягом 15
робочих днів починаючи від дня надходження зазначених документів і
приймає рішення щодо акредитації виконавця (юридичної особи -
нерезидента).
 
   33. Акредитація виконавця (юридичної особи - нерезидента)
підтверджується свідоцтвом за формою згідно з додатком 4 до цього
Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономіки.
 
   34. Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи -
нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги
видається  на  термін  дії договору (контракту) або проекту
(програми).
 
   Зазначене свідоцтво є:
 
   підтвердженням статусу  виконавця  (юридичної  особи  -
нерезидента)  як  такого,  що  забезпечує реалізацію проекту
(програми) відповідно до положень міжнародного договору України;
 
   підставою для звернення  в  установленому  порядку  щодо
виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття
відповідних спеціальних рахунків в уповноважених банках України,
що використовуються для впровадження проектів (програм), одержання
спеціальних службових карток і номерних знаків  транспортних
засобів  для  виконавців та їх іноземних працівників, інших
спрямованих на реалізацію проекту (програми) дій, передбачених
законодавством.
 
   35.  Мінекономіки  подає  щокварталу копії свідоцтв про
акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів
(програм) міжнародної технічної допомоги до МЗС, МВС, Державної
податкової адміністрації.
 
   36. Якщо в інформації, що міститься в документах, зазначених
у пункті 30 цього Порядку, сталися будь-які зміни, акредитований
виконавець (юридична особа - нерезидент) зобов'язаний надіслати у
5-денний термін письмове повідомлення про це Мінекономіки і надати
відповідні документи. На підставі цього Міністерство видає нове
свідоцтво  про  акредитацію  виконавця  (юридичної  особи  -
нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги,
якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації.
 
   37. В акредитації може бути відмовлено у разі:
 
   невідповідності поданих документів вимогам законодавства;
 
   виявлення у поданих документах недостовірної інформації.
 
   38. У разі продовження терміну дії відповідного проекту
(програми) виконавці (юридичні особи - нерезиденти) підлягають
переакредитації в порядку, визначеному в пункті 30 цього Порядку.
 
   39. Мінекономіки має право анулювати рішення про акредитацію
виконавця (юридичної особи - нерезидента) у разі:
 
   офіційного звернення  виконавця  (юридичної  особи  -
нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію;
 
   припинення дії контракту на виконання проекту (програми);
 
   анулювання рішення  про  державну  реєстрацію  проекту
(програми);
 
   наявності інших підстав, передбачених законодавством.
 
   40. Мінекономіки протягом 5 робочих днів з моменту анулювання
рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента)
зобов'язане повідомити про це зазначеного виконавця, МЗС, МВС,
Державну податкову адміністрацію та донора.
 
   41. Після  повідомлення  щодо  анулювання  рішення  про
акредитацію виконавця (юридичної особи  -  нерезидента)  цей
виконавець або уповноважена ним особа зобов'язана у 10-денний
термін  повернути  до Мінекономіки свідоцтво про акредитацію
виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми)
міжнародної  технічної допомоги, надати довідку про закриття
рахунку в уповноваженому банку та передати до МВС спеціальну
печатку і штамп.
 
   42. Виконавці  (фізичні  особи - нерезиденти) підлягають
акредитації в установленому законодавством порядку.
 
        Використання міжнародної технічної
               допомоги
 
   43. Реципієнт забезпечує цільове використання міжнародної
технічної допомоги під час реалізації проектів (програм).
 
   44. Реципієнт забезпечує зарахування на баланс матеріальних
цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10
календарних днів.
 
   45. Бенефіціар здійснює нагляд за цільовим використанням
міжнародної технічної допомоги реципієнтом  протягом  терміну
реалізації проекту (програми).
 
   46. У разі виявлення порушень реципієнтами законодавства та
міжнародних  договорів  України,  нецільового  використання
міжнародної технічної допомоги під час  реалізації  проектів
(програм),  незадовільних  результатів  моніторингу  проекту
(програми)  Мінекономіки  зобов'язане порушити перед донорами
питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення
реципієнтами виявлених порушень або повного його припинення.
 
 
Зразок                         Додаток 1
                            до Порядку
 
 
            РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
            проекту (програми)
 
               N ______
 
 
Донор ____________________________________________________________
                 (назва)
 
Виконавець _______________________________________________________
       (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО за наявності)
 
__________________________________________________________________
 
Реципієнт ________________________________________________________
       (назва, код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО за наявності)
 
__________________________________________________________________
 
Бенефіціар _______________________________________________________
                 (назва)
 
Назва проекту (програми) _________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Цілі та зміст ____________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Кошторисна вартість ______________________________________________
 
Термін виконання _________________________________________________
 
Етапи виконання __________________________________________________
Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором (або
номер контракту) _________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Міжнародний договір ______________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Інші відомості, що стосуються проекту (програми) _________________
 
__________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________
 
Дата державної реєстрації      "____" _____________ 200__ р.
 
 
Уповноважена особа
Мінекономіки України   ______________   ______________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 
                МП
 
 
Зразок                         Додаток 2
                            до Порядку
 
 
              ВІДОМОСТІ
      про державну реєстрацію (перереєстрацію або
      анулювання рішення про реєстрацію) проектів
       (програм) міжнародної технічної допомоги
 
------------------------------------------------------------------
 N |Номер|Дата|Наз-|Реє- |Кошто-|Тер- |До-|Вико-|Код  |Ре-|Код
п/п|дер- |дер-|ва |стра-|рисна |мін |нор|на- |згідно|ци-|згідно
  |жав- |жав-|про-|цій- |вар- |та  |  |вець |з   |пі-|з
  |ної |ної |екту|ний |тість |етапи|  |   |ЄДРПОУ|єнт|ЄДРПОУ
  |реє- |реє-|(про|номер|   |вико-|  |   |або  |  |або
  |стра-|стра|гра-|про- |   |нання|  |   |ДРФО |  |ДРФО
  |ції |ції |ми) |екту |   |   |  |   |вико- |  |реци-
  |про- |про-|  |(про |   |   |  |   |навця |  |пієнта
  |екту |екту|  |гра- |   |   |  |   |за  |  |за
  |(про-|(про|  |ми), |   |   |  |   |наяв- |  |наяв-
  |гра- |гра-|  |виз- |   |   |  |   |ності |  |ності
  |ми) |ми) |  |наче-|   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |ний |   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |доно-|   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |ром |   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |(або |   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |номер|   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |конт-|   |   |  |   |   |  |
  |   |  |  |ракту|   |   |  |   |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
 
   Уповноважена особа
   Мінекономіки України
               ____________  ______________________
                (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 
Зразок                         Додаток 3
                            до Порядку
 
 
               КАРТКА
      піврічного моніторингу проекту (програми)
 
------------------------------------------------------------------
 Назва проекту |   Номер   |   Дата   |   Дата
  (програми) | реєстраційної | попереднього |  поточного
        |   картки   | моніторингу  | моніторингу
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Мета проекту (програми)     |Критерії її досягнення
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
      Результати впровадження проекту (програми)
------------------------------------------------------------------
   Робота,  |  Результати, |  Вплив на  |  Робота,
  запланована |  досягнуті  | відповідну  | запланована
  проектом  |  за звітне  | галузь чи  | на наступне
  (програмою) |  півріччя*  |  регіон   |  півріччя
------------------------------------------------------------------
 
Ризики, проблеми, що виникали під час впровадження проекту
(програми):
 
Пропозиції щодо поліпшення роботи за проектом (програмою):
 
 
   Відповідальна особа ____________  ________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 
                МП
 
 
   Керівник реципієнта ____________  ________________________
 
_______________
   * Інформація щодо проведених семінарів (терміни проведення,
кількість учасників, тематика), наданого обладнання, переданих
(розроблених)  технологій,  роботи  консультантів  (радників),
розроблених документів, публікацій, а також навчання, стажування
спеціалістів, наданих грантів, стипендій тощо.
 
 
Зразок                         Додаток 4
                            до Порядку
 
 
                Герб
 
 
            МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
 
              СВІДОЦТВО N
          про акредитацію виконавця
         (юридичної особи - нерезидента)
         проекту (програми) міжнародної
            технічної допомоги
 
   _____________________________________________________________
           (повна назва виконавця)
 
   _____________________________________________________________
 
   який здійснює в рамках міжнародної технічної допомоги _______
 
   _____________________________________________________________
            (назва проекту (програми)
 
   _____________________________________________________________
 
   відповідно до _______________________________________________
               (назва договору, контракту)
 
   _____________________________________________________________
 
   _____________________________________________________________
 
   Донор _______________________________________________________
                  (назва)
 
 
   Державна реєстрація
   проекту (програми) від "____" _____________ 200__ р. N ______
 
   Термін дії "____" _____________ 200__ р.
 
   Уповноважена особа __________________________________________
                 (ім'я, прізвище, посада)
   _____________________________________________________________
 
   Адреса виконавця в Україні __________________________________
 
   _____________________________________________________________
 
   _____________________________________________________________
 
   Дата акредитації ____________________________________________
 
   Свідоцтво дійсне до "  " ______________ 200__ р.
 
Уповноважена особа
Мінекономіки України    __________   ________________________
              (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
 
                МП
 
 
                      Зворотний бік свідоцтва
 
 
     Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної
     особи  -  нерезидента)  проекту  (програми)
     міжнародної технічної допомоги підтверджує його
     статус як такого, що виконує проект (програму)
     міжнародної технічної допомоги відповідно до
     міжнародного договору України
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner