Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 39 від 28.01.2002

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 39 від 28.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 лютого 2002 р.
                   за N 138/6426
 
 
     Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
       регулювання діяльності банків в Україні
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  банки  і  банківську
діяльність" (  2121-14  )  та  з  метою  вдосконалення
нормативно-правових актів Національного банку України, підвищення
надійності  банківської системи Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України 26.09.2001 за
N 841/6032 (додаються).
 
   2. Рекомендувати банкам, що отримали до 01.01.2002 дозвіл
Національного банку України на врахування залучених коштів на
умовах субординованого боргу до капіталу банку, унести зміни до
умов угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу,
передбачивши в ній установлення рівня процентної ставки  за
користування субординованим боргом, залученим в іноземній валюті,
відповідно до вимог пункту 3.4 глави 3 розділу III Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків в Україні ( z0841-01 ).
 
   3. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(О.І.Кірєєв) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України  довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, а також до банків для керівництва в роботі.
 
   4.  Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
заступника  Голови  В.Л.Кротюка,  Генеральний  департамент
банківського  нагляду  (О.І.Кірєєв),  Операційне  управління
(В.Д.Щуцький)   та  начальників  територіальних  управлінь
Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   28.01.2002 N 39
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 лютого 2002 р.
                   за N 138/6426
 
      Зміни до Інструкції про порядок регулювання
          діяльності банків в Україні
              ( z0841-01 )
 
   1. У главі 1 розділу II:
   1.1. В  абзаці  другому  пункту  1.1  слова  та  цифри
"простроченими понад 30 днів  та  сумнівними  до  отримання
нарахованими доходами за активними операціями" замінити словами та
цифрами "простроченими понад 31 день та сумнівними до отримання
нарахованими доходами за активними операціями".
 
   1.2. У пункті 1.7:
   абзаци другий та третій викласти в такій редакції:
   "акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж та інвестиції, які випущені банками;
   інвестиції в капітал (що не консолідуються) установ у розмірі
10 і більше відсотків їх статутного капіталу та в дочірні
установи".
 
   2. У розділі III:
   2.1. Пункт 1.3 глави 1 викласти в такій редакції:
   "1.3. Мінімальна  сума  залучених  коштів  на  умовах
субординованого боргу для врахування цих коштів у розрахунок
капіталу банку становить 500 тис.грн.".
 
   2.2. У пункті 2.2 глави 2:
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "письмове підтвердження  банку-боржника,  що  Інвестор та
пов'язані з ним особи не є боржниками банку на дату укладення
угоди";
   пункт доповнити абзацом такого змісту:
   "бізнес-план, розроблений банком-боржником, у якому мають
бути передбачені: економічне обгрунтування  щодо  доцільності
залучення  коштів  на умовах субординованого боргу; програма
капіталізації банку на період укладення угоди про відповідне
збільшення основного капіталу банку (капіталу 1-го рівня) на суму
щорічного зменшення розміру  субординованих  коштів  протягом
останніх п'яти років дії угоди, що включаються до капіталу
відповідно до  пункту  4.7  розділу  III  цієї  Інструкції;
прогнозований розрахунок прибутковості та дотримання нормативу
мінімального розміру регулятивного капіталу; первісні напрями
використання залучених коштів на умовах субординованого боргу
протягом перших шести місяців".
 
   2.3. У главі 3:
   останнє речення абзацу другого пункту 3.3 виключити;
   пункт 3.4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Ставка LIBOR визначається банком на дату укладення угоди і
коригується на кожне перше число щомісяця без укладення додаткової
угоди, про що має бути зазначено в угоді";
   пункт 3.5 доповнити абзацом такого змісту:
   "Сплата процентів за субординованим боргом здійснюється не
частіше ніж один раз на квартал";
   абзац перший пункту 3.6 викласти в такій редакції:
   "3.6. В угоді передбачається призупинення сплати процентів за
субординованим боргом за ініціативою банку-боржника або за вимогою
до банку-боржника з боку Національного банку щодо призупинення
такої сплати в разі";
   пункт 3.9 викласти в такій редакції:
   "3.9. В  угоді  доцільно  передбачити  строки  (графік)
поступового повернення банком коштів,  залучених  на  умовах
субординованого боргу, залежно від обсягу залучених коштів";
   главу доповнити пунктами 3.10 та 3.11 такого змісту:
   "3.10. Дострокове  погашення  субординованого  боргу може
відбуватися за ініціативою банку та за згодою Національного банку
лише за умови збільшення основного капіталу банку в розмірі згідно
з планом капіталізації, але не меншому, ніж розмір залучених
коштів на умовах субординованого боргу, що планується повернути
Інвестору.
   Рішення про  надання  згоди  на  дострокове  погашення
субординованого боргу приймається Комісією Національного банку
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.
   У разі пролонгації угоди про залучення коштів на умовах
субординованого боргу дія Дозволу не подовжується.
   3.11. В угоді про залучення коштів на умовах субординованого
боргу мають бути передбачені всі вимоги, що встановлені цією
главою.
   Будь-які зміни до цієї угоди мають попередньо погоджуватися з
відповідним  територіальним  управлінням  Національного  банку
(структурним підрозділом центрального апарату Національного банку,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником). Протягом
п'яти робочих днів із дня внесення відповідних змін до угоди банк
має надіслати нотаріально засвідчену копію угоди відповідному
підрозділу банківського нагляду".
 
   2.4. У главі 4:
   абзац перший пункту 4.1 доповнити такими словами: "готує
обгрунтований висновок щодо достовірності поданих документів та їх
відповідності встановленим вимогам";
   пункт 4.1 доповнити абзацом другим такого змісту:
   "Якщо угода не відповідає вимогам пунктів 1.3-1.5, 3.1-3.9
розділу III цієї Інструкції або банком подано неповний пакет
документів, перелік яких визначений у пункті 2.2 розділу III цієї
Інструкції, то територіальне управління Національного банку (або
структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що
безпосередньо здійснює нагляд за банком) повертає пакет документів
на доопрацювання";
   У зв'язку з цим, абзац другий пункту 4.1 вважати абзацом
третім;
   пункт 4.2 доповнити абзацом такого змісту:
   "Комісія Національного банку має право відмовити банку в
наданні Дозволу, якщо дійде висновку, що залучення коштів на
умовах субординованого боргу є ризиковою операцією та такою, що
загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку";
   пункт 4.3 викласти в такій редакції:
   "4.3. Якщо Дозвіл отримано, то вкладені банком-інвестором
кошти (якщо Інвестором є банк-резидент, що вкладає кошти в інший
банк на умовах субординованого боргу) обліковуються за балансовими
рахунками 1515/2 "Довгострокові депозити, які надані на умовах
субординованого боргу" або 1524/2 "Довгострокові кредити, які
надані на умовах субординованого боргу" за даними аналітичного
обліку";
   абзац другий пункту 4.4 викласти в такій редакції:
   "банком-Інвестором -  за  балансовими  рахунками  1524/1
"Довгострокові кредити, які надані іншим банкам" або 1515/1
"Довгострокові депозити, що розміщені в інших банках" за даними
аналітичного обліку";
   пункти 4.7 та 4.8 викласти в такій редакції:
   "4.7. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені
строком не менше ніж на п'ять років, то сума субординованого боргу
включається до капіталу банку зі щорічним зменшенням розміру цих
коштів на 20 відсотків за таким графіком:
------------------------------------------------------------------
Строк до закінчення|Сума, що включається|Сума, що включається до
дії угоди     |до капіталу     |капіталу за угодами, на
          |          |які отримано Дозвіл до
          |          |01.01.2002
-------------------+--------------------+-------------------------
 Від 5 до 4 років |    80%     |     100%
 Від 4 до 3 років |    60%     |     80%
 Від 3 до 2 років |    40%     |     60%
 Від 2 до 1 року |    20%     |     40%
 Менше 1 року   |     0%     |     20%
------------------------------------------------------------------
 
   4.8. Якщо на умовах субординованого боргу кошти залучені
строком понад п'ять років, то вони враховуються до розрахунку
капіталу банку:
   у період, що перевищує п'ять років, - у повній сумі;
   в останні п'ять років дії угоди - за графіком, зазначеним у
пункті 4.7 цієї глави.
   Погашення субординованого боргу здійснюється тільки після
закінчення строку, на який залучено кошти.
   Приклад.
   Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2002 до
31.01.2009);
   сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, на яку
отримано Дозвіл на включення до капіталу банку, - 600000 грн.
   Розрахунок суми, що включається до капіталу, здійснюється
так:
   з 01.02.2002 до 31.01.2004 - 100% - 600000 грн.;
   з 01.02.2004 до 31.01.2005 - 80% - 480000 грн.;
   з 01.02.2005 до 31.01.2006 - 60% - 360000 грн.;
   з 01.02.2006 до 31.01.2007 - 40% - 240000 грн.;
   з 01.02.2007 до 31.01.2008 - 20% - 120000 грн.;
   з 01.02.2008 до 31.01.2009 - 0.
   Погашення субординованого боргу здійснюється, починаючи з
01.02.2009 (за встановленим графіком відповідно до пункту 3.9
глави 3 цього розділу)".
 
   2.5. Пункт 5.1 глави 5 викласти в такій редакції:
   "5.1.  Територіальне  управління  Національного  банку
(структурний підрозділ центрального апарату Національного банку,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) не рідше ніж
один  раз на шість місяців здійснює контроль за виконанням
банком-боржником умов угоди, вимог пункту 3.6 глави 3 цього
розділу та бізнес-плану (у тому числі програми капіталізації) та
за відсутності заборгованості Інвестора (пов'язаних з ним осіб)
перед банком-боржником".
 
   3. У розділі IV:
   3.1. В абзаці восьмому підпункту "в" пункту 1.3 глави 1 слова
"гарантійними депозитами" виключити.
 
   3.2. В абзаці восьмому підпункту "г" пункту 1.3 глави 1 слова
"інші зобов'язання, які надані клієнтам" виключити.
 
   3.3. Підпункт "ґ" пункту 1.3 глави 1 доповнити абзацом такого
змісту: 
   "інші зобов'язання, що надані клієнтам".
 
   3.4. Пункт 2.2 глави 2 викласти в такій редакції:
   "2.2. Показник  адекватності  основного  капіталу  банку
розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних
активів банку".
 
   4. В абзаці другому пункту 3.1 глави 3 розділу V слова та
цифри "до 30 днів (включно)" замінити словами та цифрами "до 31
дня (включно)".
 
   5. У розділі VI:
   5.1. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 викласти в такій
редакції:
   "належить до перших керівників та до управлінського персоналу
банку".
 
   5.2. Підпункт "г" пункту 1.10 глави 1 викласти в такій
редакції:
   "г) керівники та контролери афілійованих і споріднених осіб".
 
   5.3. Пункт 1.13 глави 1 викласти в такій редакції:
   "1.13. Контрагенти, в яких власником істотної участі  є
держава,  не  вважаються такими, що разом володіють акціями
(паями/частками) банку або іншої юридичної особи, за умови, що ці
контрагенти належать до різних галузей виробництва і не пов'язані
один з одним виробничими зв'язками, тобто фінансовий стан одного
контрагента не може вплинути на фінансовий стан іншого.
   Підприємства однієї галузі не вважаються такими, що разом
володіють акціями (паями/частками) банку або іншої юридичної
особи, за умови, що загальна сума вкладених банком коштів у ці
підприємства не перевищує загальної суми залучених банком коштів
від цих підприємств".
 
   5.4. Абзац шостий підпункту "б" пункту 2.3 глави 2 викласти в
такій редакції:
   "акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з
пунктом 1.7 розділу II цієї Інструкції)".
 
   5.5. У виносці 12 слова "(не нижче за ВВВ)" виключити.
 
   5.6. У підпункті "а" пункту 2.7 глави 2:
   перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:
   "копії безумовного зобов'язання (оригінал подається за першою
вимогою Національного банку для перевірки)";
   абзац третій виключити.
 
   5.7. Пункт 3.3 глави 3 викласти в такій редакції:
   "3.3. Норматив великих кредитних ризиків визначається як
співвідношення суми всіх великих кредитних ризиків, наданих банком
щодо  всіх контрагентів або груп пов'язаних контрагентів, з
урахуванням усіх позабалансових зобов'язань, виданих банком щодо
цього  контрагента  або  групи  пов'язаних  контрагентів, до
регулятивного капіталу банку".
 
   5.8. Абзац шостий підпункту "б" пункту 3.4 глави 3 викласти в
такій редакції:
   "акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з
пунктом 1.7 розділу II цієї Інструкції)".
 
   5.9. Абзац сьомий пункту 4.3 глави 4 викласти в такій
редакції:
   "акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з
пунктом 1.7 розділу II цієї Інструкції)".
 
   5.10. Абзац сьомий пункту 5.3 глави 5 викласти в такій
редакції:
   "акції (крім вкладень у статутні фонди інших банків та
установ, на суму яких зменшено регулятивний капітал згідно з
пунктом 1.7 розділу II цієї Інструкції)".
 
   6. У пунктах 2.2 глави 2, 4.2 глави 4, 5.2 глави 5 розділу
VI, пунктах 2.4 глави 2, 3.4 глави 3 розділу VII слова "(за
мінусом фактично сформованих резервів)" виключити.
 
   7. У розділу VII:
   7.1. Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 викласти в такій
редакції:
   "Про невключення відповідних сум до розрахунку нормативів
інвестування банки зобов'язані повідомляти Національний  банк
одночасно  з  поданням  форм  звітності щодо розрахунку цих
економічних нормативів, а також мають подавати план реалізації
одержаних  цінних  паперів  у  зв'язку  з реалізацією права
заставодержателя та відповідного документального підтвердження, що
такі  папери  були  одержані на погашення заборгованості за
попередньо наданим кредитом".
 
   7.2. Пункти 2.4 глави 2, 3.4 глави 3 викласти в такій
редакції:
   "При обчисленні цього нормативу в  знаменнику  до  суми
регулятивного капіталу банку додаються суми вкладень у цінні
папери в портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені
банками, і вкладень у статутні фонди установ, на суму яких
зменшено регулятивний капітал згідно з пунктом 1.7 розділу II цієї
Інструкції".
 
   8. Абзац другий пункту 2.4 глави 2 розділу VIII викласти в
такій редакції:
   "Обсяг валюти на окремому депозитному рахунку в Національному
банку для розрахунку нормативу  ризику  загальної  відкритої
(довгої/короткої) валютної позиції визначається уповноваженими
банками самостійно. При цьому  банки  здійснюють  розрахунок
нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної
позиції з вирахуванням суми коштів, які розміщуються на окремому
депозитному рахунку в Національному банку".
 
   9. Абзац перший пункту 1.10 глави 1 розділу IX викласти в
такій редакції:
   "1.10. Залучення  вкладів  фізичних осіб спеціалізованими
банками (крім спеціалізованих ощадних банків) не може становити
більше 5 відсотків регулятивного капіталу банку".
 
   10. У главі 3 розділу X:
   10.1. Абзац четвертий пункту 3.2 викласти в такій редакції:
   "n - кількість робочих днів у місяці (для нормативу ризику
загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку -
кількість робочих днів, у які відкривалася довга/коротка валютна
позиція)".
 
   10.2. Абзац дев'ятий пункту 3.3 викласти в такій редакції:
   "Розрахунок середньозваженої величини за нормативами ризику
загальної відкритої валютної позиції банку (Н13), у тому числі
довгої  відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і короткої
відкритої валютної позиції банку (Н13-2), здійснюється за ті дні,
за які банк відкривав довгу/коротку валютну позицію".
 
 Заступник директора Генерального
 департаменту банківського нагляду          К.Є.Раєвський
 
 Начальник управління методології
 Генерального департаменту
 банківського нагляду                І.Ф.Романенко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner