Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 10 від 09.01.2002

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 10 від від 09.01.2002       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 лютого 2002 р.
                   за N 154/6442
 
 
     Про затвердження Змін до Положення про порядок
    створення і державної реєстрації банків, відкриття
        їх філій, представництв, відділень
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 420 ( z0863-02 ) від 31.10.2002 )
 
 
   Відповідно до статей 17, 23, 34 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою вдосконалення
Положення про порядок створення і державної реєстрації банків,
відкриття їх філій, представництв,  відділень,  затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001
N 375 ( z0906-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 24.10.2001 за N 906/6097, Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок створення і
державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
відділень, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ) і зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097 (додаються).
 
   2. Пункти 5 та 7 постанови Правління Національного банку
України від 31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097, викласти в
такій редакції:
   "5. Акціонери (учасники) банку (юридичні та фізичні особи),
інші особи, які за станом на 17.01.2001 володіли істотною участю в
банку та продовжують володіти нею  без  письмового  дозволу
Національного банку України, до 17.01.2003 зобов'язані отримати
письмовий дозвіл Національного банку України на володіння істотною
участю в банку, для чого мають подати заяву про отримання
письмового дозволу Національного банку України на  придбання
істотної участі в банку та документи про їх фінансовий стан і
ділову репутацію, а також ділову репутацію членів виконавчого
органу і наглядової ради юридичних осіб, які є власниками істотної
участі в банку, та ділової репутації фізичних осіб, які є
власниками істотної участі в юридичних особах - власниках істотної
участі в банку.
   Акціонери (учасники) банку (юридичні та фізичні особи), інші
особи, які за станом на 17.01.2001 володіли істотною участю в
банку, у разі збільшення суми свого внеску до статутного капіталу
банку або кількості голосів зобов'язані отримати письмовий дозвіл
Національного банку України на володіння істотною участю в банку в
порядку, визначеному цим Положенням".
   "7. У разі неотримання акціонерами (учасниками) банку та
іншими відповідними особами письмового дозволу Національного банку
України на володіння істотною участю в банку в установлений строк
Національний банк України може застосовувати до них відповідні
заходи впливу".
 
   3. Департаменту інформатизації (Савченко А.С.), Генеральному
департаменту банківського нагляду (Кірєєв О.І.), Департаменту
бухгалтерського обліку (Ричаківська В.І.) до 01.06.2002 розробити
порядок та умови експертної оцінки відповідності програмного
забезпечення банків та розпочати роботу з експертної оцінки
відповідності програмного забезпечення банків щодо можливості
забезпечення ним ведення бухгалтерського обліку та формування
звітності в розрізі всіх структурних підрозділів банку та доступу
до такої інформації Національного банку України.
 
   4. Плата за реєстрацію змін до статуту банку, що пов'язані з
потребою приведення організаційної структури банку у відповідність
до вимог Положення про порядок створення і державної реєстрації
банків,  відкриття  їх  філій,  представництв,  відділень,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097, стягується в розмірі
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 420
( z0863-02 ) від 31.10.2002 )
 
   5. Ця постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   09.01.2002 N 10
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 лютого 2002 р.
                   за N 154/6442
 
    Зміни до Положення про порядок створення і державної
   реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв,
              відділень
              ( z0906-01 )
 
   1. Абзац перший пункту 2.1 викласти в такій редакції:
   "Мінімальний розмір статутного капіталу на час реєстрації
банку має бути повністю сплачений та не може бути менше:".
 
   2. Пункт 2.4 доповнити абзацом останнім такого змісту:
   "Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як
усі учасники повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати паїв
або акцій попередньої підписки і попередньо оголошений підписний
капітал повністю оплачено та зареєстровано".
 
   3. В абзаці другому пункту 2.5 слова "в розмірі підписного
капіталу" замінити словами "у розмірі, передбаченому пунктом 2.1
цього Положення".
 
   4. У пункті 3.1:
   4.1. Підпункти "д" та "е" викласти в такій редакції:
   "д) відомості про склад спостережної (наглядової)  ради,
правління (ради директорів), ревізійної комісії;
   е) документи, що дають змогу зробити висновок про бездоганну
ділову репутацію голови, його заступників та членів спостережної
(наглядової) ради банку, у тому числі:
   довідки банків, у яких отримано кредити, про стан виконання
зобов'язань щодо їх повернення;
   анкету згідно з додатком 3 до цього Положення;
   довідки органів внутрішніх справ про відсутність (наявність)
судимості на території України.
   Для реєстрації державного банку подаються документи, що дають
змогу зробити висновок про професійну придатність голови, його
заступників та  членів  наглядової  ради,  кандидатури  яких
відповідають таким вимогам:
   наявність громадянства України;
   наявність вищої  економічної  або  юридичної освіти, або
наукового ступеня в галузі економіки, фінансів та/або права;
   наявність досвіду роботи не менше трьох років в органах
законодавчої влади чи на керівних посадах в органах центральної
виконавчої влади України або банківській установі або досвіду
наукової, практичної роботи в сфері економіки, фінансів, права".
   4.2. У підпункті "з":
   у першому реченні абзацу дев'ять слова "(у тому числі одна -
за місцем попередньої роботи, якщо це банківська установа)"
замінити словами "(рекомендовано одну з них  -  за  місцем
попередньої роботи, якщо це банківська установа)";
   абзац вісімнадцятий - "які перебувають у родинних зв'язках із
членами спостережної ради банку (батьки, діти, рідні брати та
сестри, подружжя)" виключити, у зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий
уважати вісімнадцятим.
   4.3. У підпункті "і":
   в абзацах першому та восьмому слова "висновок аудиторської
фірми (аудитора)" у всіх відмінках замінити словами "висновки
аудиторських фірм (аудиторів)" у відповідних відмінках;
   в абзаці четвертому слова та цифри "100 відсотків" виключити.
   4.4. Абзаци перший та четвертий підпункту "й" викласти в
такій редакції:
   "й) фінансову звітність юридичних осіб - учасників банку, які
матимуть істотну участь у банку, за останні чотири звітних періоди
(квартали), а також за станом на перше число місяця, у якому
вносяться кошти до статутного капіталу банку, засвідчені підписами
керівника та головного бухгалтера (за наявності посади), а також
відбитком печатки юридичної особи";
   "Фінансова звітність інших юридичних осіб - учасників банку
подається за станом на перше число місяця, у якому вони вносять
кошти до статутного капіталу банку, та підтверджується висновками
аудиторських фірм (аудиторів)".
   4.5. Підпункти "п" та "р" викласти в такій редакції:
   "п) копії установчих документів власників істотної участі в
юридичній особі - учаснику банку, яка матиме істотну участь у
банку, засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність
за  останні  чотири  звітних періоди (квартали) та висновки
аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за
останній звітний період (квартал)";
   р) анкету згідно з додатком 13, заповнену фізичною особою,
яка має істотну участь в юридичній особі, - учаснику банку, який
матиме істотну участь у банку".
 
   5. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:
   "4.1. Акціонери та учасники банку повинні до дня скликання
установчих зборів та державної реєстрації банку сплатити кошти в
розмірі не менше 30% (для закритих акціонерних товариств - 50%)
номінальної вартості акцій/часток,  але  не  менше  розміру,
передбаченого статтею 31 Закону та нормативно-правовими актами
Національного банку, та оплатити повну вартість акцій/часток у
строки, передбачені установчими документами, але не пізніше 12
місяців з часу державної реєстрації банку".
 
   6. У пункті 4.4:
   6.1. В абзаці першому слова "Комісії з питань нагляду та
регулювання діяльності банків Національного  банку"  замінити
словами  "Комісії  Національного  банку з питань нагляду та
регулювання діяльності банків".
   6.2. Абзац другий викласти в такій редакції:
   "Про подання  неповного  пакета  документів  та/або  про
невідповідність професійної придатності голови, його заступників і
членів правління (ради директорів) та головного бухгалтера, його
заступників,  а  також про невідповідність ділової репутації
керівників банку Національний банк повідомляє уповноважену особу
банку протягом місяця з дати отримання документів".
 
   7. Абзаци перший і другий пункту 4.8 викласти в такій
редакції:
   "До розгляду питання про реєстрацію банків на засіданні
Правління  Національного  банку  або  на  засіданні  Комісії
Національного банку кандидати на посади голови, його заступників
та членів правління (ради директорів), головного бухгалтера та
його  заступників  проходять  співбесіду  з  членами Комісії
Національного банку. У разі відсутності осіб, які мають проводити
співбесіду,  їх заміняють особи, які тимчасово виконують їх
службові обов'язки.
   Комісія Національного банку приймає рішення про професійну
придатність і ділову репутацію кандидатів на посади голови, його
заступників та членів правління (ради директорів), головного
бухгалтера та його заступників з урахуванням загальної оцінки всіх
поданих документів, передбачених підпунктом "з" пункту 3.1 цього
Положення, та ділових якостей рекомендованого кандидата".
 
   8. У пункті 5.8:
   8.1. Підпункт "е" викласти в такій редакції:
   "е) фінансову звітність за останні чотири звітних періоди
(квартали), а також за станом на перше число місяця, у якому
вносяться кошти до статутного капіталу банку,  за  формами,
визначеними  підпунктом  "й" пункту 3.1 цього Положення, що
засвідчується підписами керівника та головного бухгалтера (за
наявності посади), а також відбитком печатки юридичної особи".
   8.2. Підпункти "з" та "и" доповнити словами "(ця вимога не
поширюється на банки)".
   8.3. Підпункти "ї"та "к" викласти в такій редакції:
   "ї) анкету за формою згідно з додатком 12, заповнену членами
спостережної ради, правління юридичної особи-заявника;
   к) копії установчих документів власників істотної участі в
юридичній особі-учаснику, яка матиме істотну участь у банку,
засвідчені в нотаріальному порядку, їх фінансову звітність за
останні чотири звітних періоди (квартали) та висновки аудиторських
фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за останній
звітний період (квартал)".
 
   9. Текст абзацу першого пункту 5.9 після літери "и" доповнити
літерою "і".
 
   10. У пункті 5.15 та в тексті Положення слова "Комісія з
питань  нагляду  та  регулювання  діяльності  банків  при
територіальному управлінні Національного банку (далі - Комісія при
територіальному управлінні Національного банку)" у всіх відмінках
замінити словами "Комісія Національного банку з питань нагляду та
регулювання діяльності банків при територіальному управлінні (далі
- Комісія Національного банку при територіальному управлінні)" у
відповідних відмінках.
 
   11. Пункт 6.2 доповнити реченням такого змісту:
   "Для отримання дозволу на придбання істотної участі в банку
юридична особа-нерезидент та фізична  особа-іноземець подають
відповідні документи, зазначені в пунктах 5.9 та 5.11 цього
Положення".
 
   12. Главу 7 доповнити пунктом 7.6 такого змісту:
   "7.6. Документи, що стосуються юридичної особи-нерезидента
України або фізичної особи-іноземця, мають подаватися  мовою
оригіналу  з  перекладом  на  українську  мову,  засвідченим
нотаріально. Документи мають бути легалізовані в консульських
установах  України,  якщо  інше  не передбачено міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України".
 
   13. У пункті 8.2:
   13.1. Підпункт "г" викласти в такій редакції:
   "г) висновки аудиторських фірм (аудиторів), що складені за
вимогами, передбаченими підпунктом "і" пункту 3.1 цього Положення,
щодо учасників банку - юридичних осіб, що ввійшли до складу
двадцяти найбільших акціонерів  (учасників)  банку,  у  разі
здійснення ними додаткових внесків до статутного капіталу банку
або придбання акцій (паїв, часток) на вторинному ринку за рахунок
власних коштів (власного капіталу)".
   13.2. Абзац перший підпункту "д" викласти в такій редакції:
   "д) фінансова  звітність  юридичних  осіб-учасників,  які
матимуть істотну участь у банку та здійснили внески в рахунок
сплати оголошеної кількості акцій (паїв, часток) до статутного
капіталу банку або придбали акції (паї, частки) на вторинному
ринку, за останні чотири звітних періоди (квартали) та за станом
на перше число місяця, у якому здійснюється внесок до статутного
капіталу банку, за формами, визначеними підпунктом "й" пункту 3.1
цього Положення, засвідчена підписами керівника і  головного
бухгалтера (за наявності посади) і відбитком печатки учасника.
інші юридичні особи - учасники банку, які ввійшли до складу
двадцяти  найбільших  акціонерів  (учасників)  банку, подають
фінансову звітність за станом на перше число місяця, у якому
здійснюється внесок до статутного капіталу, засвідчену підписами
керівника і головного бухгалтера (за наявності  посади)  та
відбитком печатки учасника".
   13.3. Підпункт "и" викласти в такій редакції:
   "и) нотаріально  засвідчені  копії  установчих документів
власників (акціонерів, учасників) істотної участі  в  нового
учасника, який матиме істотну участь у банку, а також їх фінансову
звітність за останні чотири звітних періоди (квартали) та висновки
аудиторських фірм (аудиторів) про підтвердження їх звітності за
останній звітний період (квартал). Якщо в учасника, який на час
унесення змін до статуту банку вже мав істотну участь у банку,
змінилися власники (акціонери, учасники), то подаються нотаріально
засвідчені  копії  установчих  документів  нових  власників
(акціонерів, учасників) істотної участі в цьому учаснику банку, а
також їх фінансова звітність за останні чотири звітних періоди
(квартали) та висновки  аудиторських  фірм  (аудиторів)  про
підтвердження їх звітності за останній звітний період (квартал).
   Також подаються анкети згідно з додатком 13, що заповнені
фізичними  особами,  які  мають  істотну участь в юридичній
особі-учаснику, що має істотну участь у банку".
   13.4. Доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Акціонери та учасники банку мають унести до дня скликання
зборів  для затвердження змін до установчих документів щодо
збільшення статутного капіталу не менше 30%  (для  закритих
акціонерних товариств - 50%) номінальної вартості акцій/часток та
зобов'язані оплатити повну вартість акцій/часток  у  строки,
передбачені установчими документами, але не пізніше 12 місяців з
часу  реєстрації  Національним  банком  змін  до  установчих
документів".
 
   14. У пункті 8.4 слова "за винятком змін, рішення про
реєстрацію яких приймає Правління Національного банку" виключити.
 
   15. Пункти 8.9 та 8.10 викласти в такій редакції:
   "8.9. У разі звільнення з посад голови правління (ради
директорів) та головного бухгалтера (або виконуючих їх обов'язки)
або непогодження Національним банком запропонованих кандидатур на
ці посади компетентний орган(2) банку має не пізніше ніж за два
тижні  з часу звільнення або прийняття відповідного рішення
Національним банком прийняти рішення про кандидатів на ці посади
(як  постійних або виконуючих обов'язки осіб) та подати до
Генерального департаменту банківського нагляду (щодо  банків,
кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні
Національного банку) або територіального управління Національного
банку  за  місцезнаходженням  банку  протокол  (протоколи)
компетентного органу банку про звільнення попередніх  голови
правління (ради директорів) або головного бухгалтера та про
призначення нових кандидатур на ці посади (у тому числі виконуючих
їх обов'язки), а також відомості про кандидатів згідно з вимогами,
викладеними в підпункті "з" пункту 3.1 цього Положення.
----------------------------------
   (2) Компетентний орган  для  недержавного  банку  -  це
відповідний орган управління, а саме загальні збори учасників,
спостережна рада, правління (рада директорів) тощо, який згідно із
Законом  та  статутом  банку  має повноваження на прийняття
відповідних рішень.

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner