Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1716 від 24.12.2001

Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 24 грудня 2001 р. N 1716
                Київ
 
      Про затвердження переліку державних наукових
      і науково-технічних програм з пріоритетних
    напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки
 
 
   З метою  забезпечення  реалізації  Закону  України  "Про
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити перелік державних наукових і науково-технічних
програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на
2002-2006 роки (додається).
 
   Функції державного  замовника  зазначених  наукових  і
науково-технічних програм покласти на Міністерство освіти і науки.
 
   2. Міністерству освіти і науки оголосити конкурс проектів,
які  виконуватимуться  в  межах  державних  наукових  і
науково-технічних програм згідно із затвердженим цією постановою
переліком, у двомісячний термін після його завершення укласти з
переможцями договори на виконання відповідних робіт та забезпечити
фінансування  цих  програм  у  межах  видатків,  які щороку
передбачатимуться на їх виконання у державному бюджеті.
 
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
 
   Інд. 28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 24 грудня 2001 р. N 1716
 
               ПЕРЕЛІК
       державних наукових і науково-технічних
       програм з пріоритетних напрямів розвитку
        науки і техніки на 2002-2006 роки
 
------------------------------------------------------------------
   Назва програми   |    Очікувані результати
------------------------------------------------------------------
    ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО
    ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
 
Розвиток   людського  формування аналітичної   бази   та
потенціалу України    теоретичних  засад державної політики
             розвитку людського потенціалу, системи
             критеріїв визначення середнього класу,
             основних  засад  Концепції  державної
             підтримки  середнього класу, внесення
             пропозицій до змін у  законодавстві;
             розроблення   комплексної   програми
             подолання бідності - формування напрямів
             політики  та  розроблення заходів із
             забезпечення   повної   продуктивної
             зайнятості   населення,   механізмів
             посилення   ефективності   адресної
             соціальної допомоги
 
Правові     засади  розроблення концепції      розвитку
розбудови державності   законодавчого забезпечення  здійснення
             реформ в адміністративній, фінансовій та
             виробничій  сферах,  пропозицій  щодо
             вдосконалення законодавства
 
Економічні  проблеми  розроблення та  реалізація  програми
розвитку держави     сприятиме  зростанню  і   розвитку
             національної  економіки,  проведенню
             адміністративної  реформи,  посиленню
             дієздатності   держави,   ринковим
             перетворенням
 
Дослідження        створення бази  соціологічних  даних,
соціально-економічних   отриманих   під   час   проведення
та політичних процесів  моніторингових  досліджень  з  питань
в Україні         соціально-економічних,
             соціально-культурних,  політичних  та
             етносоціальних  процесів;  розроблення
             ефективної моделі державної соціальної
             політики
 
Стратегічні   шляхи  створення науково  обгрунтованих засад
розвитку         формування державної науково-технічної
науково-технічного    політики;   методологічних   засад
потенціалу України    аналітичного    та    евристичного
             прогнозування   розвитку   науково-
             технічного потенціалу;   удосконалення
             інформаційно-аналітичної     системи
             прийняття державних управлінських рішень
             щодо   розвитку   науково-технічного
             потенціалу,  формування  інформаційних
             ресурсів  для  прийняття стратегічних
             рішень,  регіональної  моніторингової
             мережі із сучасними інформаційними та
             телекомунікаційними технологіями
 
Технологічне       створення системної  методології  та
передбачення    як  комплексу   програмно-інструментальних
системна  методологія  засобів  для  розроблення  сценаріїв
інноваційного розвитку  інноваційного   розвитку   великих
України          підприємств,    окремих    галузей
             промисловості та економіки в цілому.
             Визначення перспективних напрямів науки
             і техніки, конкурентоспроможності нових
             технологій і наукових ідей, виявлення
             рушійних  сил  інтенсивного розвитку,
             впровадження технологічних і технічних
             інновацій, пошук раціональних рішень для
             стимулювання  інноваційного  розвитку
             держави
 
     ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОВКІЛЛЯ)
            ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК
 
Утилізація     та  створення сучасної    технологічної,
знешкодження       методично-організаційної     системи
небезпечних викидів і  екологічних  заходів,  яка  дозволить
скидів          цілеспрямовано   вирішувати  питання
             зменшення якісного та кількісного складу
             небезпечних викидів і скидів промислових
             об'єктів (ПЕК, хімічна промисловість,
             металургія)  з метою поліпшення умов
             довкілля; зменшення викидів небезпечних
             речовин транспортними засобами
 
Біоресурси:   стале  створення основ   принципово  нового
використання,       підходу    сталого    використання
збереження, збагачення  біоресурсів, що випливає з їх біосферної
             ролі і стосується всіх основних проявів
             буття населення, та систем конкретних
             дій,  що  сприятимуть   збереженню
             біорізноманіття, усуненню дисбалансу у
             використанні біоресурсів;  розроблення
             технологій невиснажливого використання
             біоресурсів та їх збагачення, сприяння
             розвитку економіки
 
Новітні   технології  розроблення технологій та агротехнічих
використання       та   агромеліоративних    заходів,
меліорованих земель    спрямованих     на    збереження
             агроландшафтів, запобігання деградації,
             відтворення   родючості   грунтів.
             Інформаційно-аналітичне        та
             інформаційно-дорадче    забезпечення
             ведення землеробства  на  меліорованих
             землях
 
Агротехнології,      розроблення стандартів високоефективного
спрямовані     на  землекористування, системи моніторингу
запобігання        та   інформування   заінтересованих
забрудненню     та  користувачів, що дозволить оперативно
руйнації екосистем    реагувати на зміни в агроландшафтах,
             підвищити   їх  продуктивність  та
             запобігати руйнації; економічна оцінка
             земель, екологічна і соціальна оцінка
             проведених заходів з впровадження нових
             систем землекористування
 
   НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ; ДІАГНОСТИКА І МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
          НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
 
Мікробні біотехнології  створення        високоефективних
             штамів-продуцентів біологічно активних
             речовин   мікробного   походження,
             розроблення нових технологічних процесів
             для отримання препаратів, цінних для
             медицини,  сільського  господарства,
             промисловості  та  охорони  довкілля,
             продуктів, які іншим чином, ніж шляхом
             мікробного синтезу, отримати неможливо;
             заміна на внутрішньому ринку частини
             імпортних біотехнологічних продуктів
 
Біотехнології  рослин  розроблення нових методів трансформації
та біобезпека       рослин  і  створення  нових  форм
             трансгенних рослин, створення цільових
             генетичних   конструкцій,   селекція
             рослинних   продуцентів   біологічно
             активних речовин, паспортизація сортів
             сільськогосподарських       рослин
             молекулярно-генетичними    методами,
             розроблення  правил  для  вивільнення
             трансгенних   організмів,   методик
             посткомерційного моніторингу трансгенних
             рослин
 
Нові     лікарські  організація надійного   функціонування
препарати         системи доклінічного випробування нових
             фармакотерапевтичних       засобів
             профілактики і лікування  захворювань
             (інфекційних,       онкологічних,
             серцево-судинних  тощо);  розроблення
             технологій створення сучасних препаратів
             з  високою  специфічною  активністю,
             ефективністю і безпечністю для людини з
             метою подальшого застосування на етапах
             клінічної апробації та медичної практики
 
Нові технології   та  впровадження в практику охорони здоров'я
засоби діагностики і  новітніх   медичних    технологій,
лікування   найбільш  імпортозамінних    експортоспроможних
поширених захворювань   технічних засобів для їх забезпечення,
             підвищення  рівня  медичної  допомоги
             населенню;           створення
             конкурентоспроможного виробництва нових
             типів медичних приладів, спеціалізованих
             інформаційних  систем  та  засобів,
             розвиток структури послуг з медичної
             допомоги населенню
 
Генні та  аналітичні  опрацювання нових науково обгрунтованих
біотехнології       рішень  та  розробок  для  створення
             конкурентоспроможних на світовому ринку
             аналітичних та генних біотехнологій, які
             включатимуть  отримання індивідуальних
             генів, побудову рекомбінованих молекул
             та перенесення їх у певний організм з
             метою його  спрямованої  модифікації;
             забезпечення надпродукції ферментів і
             білків   аналітичного   призначення,
             створення нових біоаналітичних сенсорних
             систем  для  експресного  аналізу  в
             медицині та екології
 
    НОВІ КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
              СУСПІЛЬСТВА
 
Нові    вітчизняні  створення та впровадження у різні сфери
інтелектуальні      діяльності  держави високопродуктивних
комп'ютерні засоби    обчислювальних систем з високим рівнем
             машинного інтелекту на базі методології
             системної  інтеграції,  яка  взаємно
             погоджує:   методи   та   засоби
             багаторівневої  розподіленої  обробки
             інформації;   технологію  проблемної
             орієнтації  на  базі   віртуальних
             реконфігурованих архітектур та засобів
             цифрової обробки  сигналів;  комплекс
             апаратно-програмних  засобів підтримки
             машинного   інтелекту;   концепцію
             інтелектуальних   мереж;   ефективну
             взаємодію організацій  і  підприємств
             різної професійної спрямованості
 
Системний   аналіз,  розроблення та       впровадження
методи  та  засоби  інструментарію       інтегрованої
керування  процесами  інформаційної  технології  системного
різної природи; методи  аналізу, прогнозування  та  підтримки
оптимізації, програмне  рішень  при  управлінні економічними,
забезпечення    та  соціальними,  науково-технічними  та
інформаційні       виробничими  процесами для підвищення
технології у складних  якості   і   конкурентоспроможності
системах         національної продукції, зниження витрат,
             розширення  ринку  збуту,  підвищення
             обіговості коштів, зниження техногенного
             та  екологічного  ризику;  створення
             науково-технічних основ для впровадження
             передових  інформаційних  технологій,
             програмне  забезпечення  та  методи
             оптимізації складних систем у різних
             сферах суспільно-виробничої діяльності в
             Україні для поступового подолання її
             відставання  від  розвинутих  країн;
             створення  алгоритмічних  засобів  та
             інструментальних програмних систем для
             впровадження    на    промислових
             підприємствах, в паливно-енергетичному
             та агропромисловому комплексах
 
Телекомунікаційні     науково-методичне та   інструментальне
системи       та  забезпечення  побудови  в  Україні
інформаційні ресурси   розвинутої      телекомунікаційної
             інфраструктури   для   забезпечення
             виконання завдань з подальшого розвитку
             інформатизації  суспільства на основі
             зонових  та  регіональних  мереж  з
             інтеграцією   послуг,   середовищ,
             технологій  та  систем   передачі;
             забезпечення доступу до інформаційних
             ресурсів,  необхідних  для  успішної
             діяльності суспільства
 
Наукове і  навчальне  створення цілеспрямованих    програм
приладобудування     наукових досліджень і розробок, приладів
             і   устаткування,  необхідних  для
             забезпечення  першочергових   потреб
             модернізації     і     оновлення
             матеріально-технічної  бази  наукових
             установ   і  навчальних  закладів;
             унікального обладнання для  провідних
             наукових шкіл; приладів і обладнання для
             потреб пріоритетних напрямів науки і
             техніки, в першу чергу нанотехнологій,
             біотехнологій,     енерго-     і
             ресурсозберігаючих технологій
 
    НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В
   ЕНЕРГЕТИЦІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
 
Енергоефективні   та  розроблення сучасних  технологій  для
ресурсозберігаючі     підвищення         ефективності
технології        електроенергетики в аспекті  розвитку
генерування,       технологій генерування, перетворення та
перетворення    та  використання  енергії.  Створення  та
використання енергії   модернізація       високонадійного
             електротехнічного  та  енергетичного
             обладнання ТЕС, ГЕС та АЕС, технологічні
             та  організаційні  пропозиції  для
             розв'язання  проблем  промислової  та
             муніципальної енергетики, технологічні
             засади  для  впровадження електронної
             перетворювальної   техніки,   нові
             технологічні комплекси на її основі.
             Методи діагностики турбоагрегатів  та
             продовження терміну їх використання
 
Новітні   технології  створення системи   науково-технічного
розвитку         забезпечення  розвитку енергетики, на
паливно-енергетичного   основі якої розроблятимуться прогнози
комплексу         макроекономічних  показників  розвитку
             енергетичного комплексу на перспективу
             до  2030  року.  Формування  системи
             паливно-енергетичних      балансів,
             визначення шляхів модернізації теплових
             електростанцій,  створення  новітніх
             екологічно чистих технологій, визначення
             рівнів використання нетрадиційних  та
             відновлюваних джерел енергії
 
Ресурсозберігаючі     розроблення      ресурсозберігаючих
технології   нового  технологій    нового    покоління,
покоління      в  впровадження яких дозволить поліпшити
гірничо-металургійному  енергетичні  та  економічні показники
комплексі         сировинних, металургійних та суміжних
             виробництв  у  гірничо-металургійному
             комплексі та  забезпечить  проведення
             інтенсивної     ресурсо-     та
             енергозберігаючої   науково-технічної
             політики.  Математичне  забезпечення
             комплексного   енергетичного    та
             матеріального  балансу  металургійного
             виробництва.  Створення  безперервних
             технологій     розливу    сталі,
             ливарно-прокатних   модулів   тощо,
             технологій   використання  вторинних
             енергетичних ресурсів у металургійних
             процесах
 
Енергоефективні   та  науково-технічне супроводження розвитку
ресурсозберігаючі     зварювального  виробництва,  створення
технології, обладнання  високоефективних зварних конструкцій із
та  матеріали  для  застосуванням  прогресивних  методів
зварних конструкцій і  зварювання, різання, паяння та інших
споріднених процесів   процесів,  високопродуктивного  нового
             обладнання,     конкурентоспроможних
             зварювальних матеріалів, виготовлених на
             базі вітчизняної сировини, вдосконалення
             методів   та   засобів   технічної
             діагностики; технологій утилізації та
             переробки промислових відходів
 
Ресурсозберігаючі  та  організація нового конкурентоспроможного
енергоефективні      виробництва машинобудівної продукції на
технології        базі  розроблення  наукових  засад
машинобудування      формування високоефективних технологій
             виготовлення та перспективних методів
             проектування виробів машинобудування, а
             також  методів  їх  діагностики  і
             продовження  ресурсу  з використанням
             нових досягнень фундаментальної науки
 
Нові    технології  розроблення сучасних  енергозберігаючих
виробництва,       екологічно   безпечних   технологій
зберігання     та  вирощування    сільськогосподарських
переробки         культур  для  реалізації біологічного
сільськогосподарської   потенціалу нових високоврожайних сортів
продукції         і  гібридів  та  підвищення  обсягів
             виробництва  рослинницької  продукції;
             нових технологій переробки та зберігання
             сільськогосподарської  сировини   та
             готової  продукції  з  підвищеними
             споживчими якостями
 
Технічні засоби нового  розроблення нових технічних засобів для
покоління     для  механізації   виробництва  продукції
сільськогосподарського  рослинництва,    садівництва    і
виробництва        виноградарства, тваринництва, первинної
             переробки,   технічного   сервісу,
             ефективного їх використання в умовах
             реформування   сільськогосподарського
             виробництва
 
          НОВІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ
 
Нові   конструкційні  розроблення технологій     отримання
матеріали         високоякісних       конструкційних
             високоміцних низьколегованих сталей та
             чавунів для машинобудівної, хімічної та
             будівельних галузей з високим рівнем
             функціональних  властивостей;  нових
             конструкційних матеріалів із заданими
             спеціальними    міцностями    та
             експлуатаційними  властивостями  для
             сучасної  енергетики,  нафтохімічної,
             гірничодобувної      промисловості,
             машинобудування та медицини, технологій
             отримання конструкційних матеріалів з
             алюмінієвих та титанових сплавів для
             літакобудування; нових  композиційних,
             керамічних, кераміко-полімерних та інших
             спеціальних матеріалів
 
Нові функціональні та  розроблення конкурентоспроможних базових
інтелектуальні      технологій перспективних сцинтиляційних
матеріали         матеріалів  для  атомної  енергетики,
             ядерної  медицини  та  діагностичної
             апаратури    тощо;    технологій
             функціональної кераміки, матеріалів для
             забезпечення  лазерної  техніки  та
             медицини,   технологій   отримання
             матеріалів функціональної електроніки;
             технологій отримання напівпровідникових
             і піроелектричних матеріалів; новітніх
             матеріалів і  речовин  для  сучасних
             інформаційних   технологій;   нових
             матеріалів   та   виробів   для
             кардіохірургії,  урології,  онкології,
             токсикології,      реаніматології,
             гематології, ортопедії і травматології,
             офтальмології, стоматології
 
Нові речовини    та  створення наукових засад для розроблення
матеріали  хімічного  широкої гами нових наукоємних хімічних
виробництва        речовин  і  матеріалів,   новітніх
             технологій  їх  виробництва,  в яких
             Україна має нагальну потребу, втілення
             отриманих результатів у різні галузі
             промисловості;   технологій   нових
             органічних  речовин  і матеріалів та
             композитів на їх основі для техніки
             нового  покоління; нових неорганічних
             матеріалів    з    екстремальними
             властивостями, полімерних матеріалів для
             захисту  устаткування,  речовин  і
             матеріалів для потреб агропромислового
             комплексу
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner