Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 494 від 03.12.2001

Про затвердження Змін до Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 494 від 03.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   20 грудня 2001 р.
                   за N 1055/6246
 
 
    Про затвердження Змін до Положення про організацію
     внутрішнього аудиту в комерційних банках України
 
 
   З метою виконання вимог статті 45 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) щодо роботи в комерційних
банках України служби внутрішнього аудиту Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про організацію внутрішнього
аудиту в комерційних банках України, затвердженого постановою
Правління  Національного  банку  України  від 20.03.98 N 114
( v0548500-98 ) (зі змінами), що додаються.
 
   2. Керівникам підрозділів центрального апарату та установ
Національного  банку  України,  комерційних  банків узяти до
безумовного виконання Зміни до вищезазначеного Положення для
використання в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
Генеральний департамент банківського нагляду (О.І.Кірєєв).
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Постанова Правління Національного
                банку України
                03.12.2001 N 494
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 грудня 2001 р.
                   за N 1055/6246
 
 
   Зміни до Положення про організацію внутрішнього аудиту в
      комерційних банках України ( v0548500-98 )
 
   1. У розділі 1:
 
   1.1. У пункті 1.3 слова "аудиторської служби"  замінити
словами "служби внутрішнього аудиту", а друге речення виключити.
 
   1.2. Пункт 1.4 доповнити словами у дужках "(далі - банками)".
 
   2. У розділі 3:
 
   2.1. Пункти 3.1 - 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.1. Служба внутрішнього аудиту банку - це самостійний
структурний  підрозділ  банку,  який створюється за рішенням
виконавчого органу банку  і  підпорядковується  безпосередньо
Правлінню (раді директорів) банку.
   3.2. Перевірки, що проводяться в банку службою внутрішнього
аудиту банку, здійснюються на підставі Положення про службу
внутрішнього аудиту банку, стандартів внутрішнього аудиту, які
розробляються кожним банком самостійно з  дотриманням  вимог
Національного банку України та специфіки діяльності самого банку.
   3.3. Статус, функціональні обов'язки та повноваження служби
внутрішнього аудиту банку визначаються у Положенні про службу
внутрішнього аудиту банку.
   Положення про службу внутрішнього аудиту банку затверджується
Правлінням  (радою  директорів)  банку  та  погоджується  із
Спостережною радою банку (Радою банку).
   Положення про службу внутрішнього аудиту банку має містити
такі розділи:
   завдання та функції служби внутрішнього аудиту банку;
   статус і роль служби внутрішнього аудиту банку;
   права та обов'язки керівника служби внутрішнього аудиту банку
та її внутрішніх аудиторів;
   обсяги та напрями роботи внутрішніх аудиторів;
   обов'язки внутрішніх аудиторів із звітування".
 
   2.2. У пункті 3.4 слова "внутрішніх аудиторів в" замінити
словами "служби внутрішнього аудиту".
 
   2.3. Пункт 3.6 доповнити другим реченням такого змісту:
"Працівники служби внутрішнього аудиту повинні володіти базовими
знаннями  у сфері бухгалтерського обліку і фінансів, права,
інформаційних технологій, управління  активами  та  пасивами,
фінансового, організаційного менеджменту банку тощо".
 
   2.4. Пункт 3.7 викласти в такій редакції:
   "3.7. Кандидатура керівника служби внутрішнього аудиту банку
погоджується з Національним банком України.
   Погодження кандидатури  на  посаду  керівника  служби
внутрішнього аудиту банку здійснює Комісія Національного банку
України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі -
Комісія) або комісія при територіальному управлінні Національного
банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків
(далі - комісія при територіальному управлінні) шляхом проведення
співбесіди за умов, визначених Комісією".
 
   2.5. Доповнити розділ пунктами 3.8 - 3.14 такого змісту:
   "3.8. Кандидат на посаду керівника служби внутрішнього аудиту
банку,  який  повинен  відповідати  кваліфікаційним  вимогам,
установленим  нормативно-правовими  актами Національного банку
України, подає до Комісії або до комісії при територіальному
управлінні для проходження співбесіди такі документи:
   клопотання за довільною формою;
   копію диплома про освіту;
   копію трудової книжки;
   анкету встановленого зразка (додаток 1).
   Вищезазначені копії  документів  мають  бути  засвідчені
нотаріально.
   Якщо особа, яка претендує на  посаду  керівника  служби
внутрішнього аудиту банку, є іноземцем, то вона додатково подає
документи, що підтверджують законність її перебування на території
України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України,
- дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості
Міністерства праці та соціальної політики України або за його
дорученням  -  відповідними  центрами  зайнятості  Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не
передбачено законами та міжнародними договорами України.
   3.9. На посаду керівника служби внутрішнього аудиту банку не
може  бути призначена особа, яку визнано винною у вчиненні
корисливого злочину із призначенням покарання без позбавлення волі
або яка була звільнена з посади на вимогу Національного банку
України.
   3.10. У разі призначення (звільнення)  керівника  служби
внутрішнього аудиту банк у 3-денний строк повідомляє про це
територіальне  управління  Національного  банку  України  та
Національний банк України.
   3.11. У разі зміни керівника служби внутрішнього аудиту
банку, не пізніше ніж через місяць з дня звільнення попередньої
особи, банк має подати на нового керівника служби внутрішнього
аудиту банку потрібні документи для проходження ним співбесіди на
засіданні Комісії або комісії при територіальному управлінні в
порядку, установленому цим розділом.
   Якщо особа, яка призначена тимчасово на посаду керівника
служби внутрішнього аудиту банку, продовжує виконувати обов'язки
понад місяць, то в тижневий термін після закінчення зазначеного
строку банк зобов'язаний подати на цю особу потрібні документи для
проходження нею співбесіди на засіданні відповідної комісії.
   3.12. Розгляд документів і погодження кандидатури на посаду
керівника служби внутрішнього аудиту банку здійснює Комісія або
комісія при територіальному управлінні в місячний строк з часу
отримання повного пакета документів.
   Погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника
служби внутрішнього аудиту банку оформляється рішенням відповідної
комісії з подальшим інформуванням про це банку в 5-денний строк.
   Після проведення співбесіди  та  прийняття  рішення  про
погодження (непогодження) кандидатури на посаду керівника служби
внутрішнього аудиту банку територіальні управління Національного
банку України в тижневий строк подають до Національного банку
України копії відповідного рішення та документів на керівника
служби внутрішнього аудиту банку.
   3.13. Керівник і працівники служби внутрішнього аудиту банку
при призначенні на посаду дають письмове  зобов'язання  про
нерозголошення інформації про діяльність банку та збереження
банківської таємниці відповідно до вимог чинного законодавства
України.
   3.14. Служба  внутрішнього  аудиту  банку  звітує  перед
Правлінням (радою директорів) банку не рідше ніж один раз на рік,
надає йому (їй) висновки та пропозиції за результатами перевірок
та на вимогу Ради банку готує інформацію про виконання плану
(графіка) проведення аудиторських перевірок".
 
   3. У розділі 4:
 
   3.1. Пункт 4.1 доповнити другим реченням такого змісту:
"Функції служби внутрішнього аудиту банку є частиною постійного
моніторингу системи внутрішнього контролю і внутрішніх процедур
оцінки капіталу банку, вони  забезпечують  незалежну  оцінку
адекватності запровадженої політики та методики діяльності банку,
а також їх виконання".
 
   3.2. Пункт 4.2 доповнити новими абзацами п'ятим - сьомим
такого змісту:
   "- перевірка результатів поточної  фінансової  діяльності
банку, нагляд за поточною діяльністю банку, дотриманням посадовими
особами, працівниками банку, а також самим банком вимог чинного
законодавства України та рішень органів управління банку;
   - постійний перегляд системи операційних процедур (включаючи
аудиторські процедури) та методів їх обліку;
   - перевірка систем управління та передавання  фінансової
інформації, у тому числі електронних інформаційних систем та
електронних банківських послуг".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно
абзацами восьмим і дев'ятим.
 
   3.3. У пункті 4.3:
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "- здійснення неупередженої та об'єктивної оцінки фінансової,
операційної, інших систем і процедур контролю в банку, оцінка та
аналіз виконання посадовими особами і персоналом банку Статуту,
внутрішніх положень банку щодо проведення операцій в обсягах
наданої Національним банком України банківської ліцензії або
дозволу на окремі банківські операції";
   доповнити пункт новими абзацами сьомим та восьмим такого
змісту:
   "- розслідування в межах своїх повноважень  вчинених  і
запобігання майбутнім порушенням у системі внутрішнього контролю,
а також попередження випадків будь-яких ризиків;
   - виявлення сфер потенційних збитків для банку, сприятливих
умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів
банку".
   У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами дев'ятим - одинадцятим;
   абзаци десятий та одинадцятий викласти в такій редакції:
   "- налагодження  і  підтримання  взаємодії із зовнішніми
аудиторами, державними органами контролю та службою банківського
нагляду Національного банку України;
   - надання  Правлінню  банку  та  керівникам  структурних
підрозділів, що перевіряються, висновків про результати проведеної
аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення діючої в банку
системи внутрішнього контролю".
 
   4. У розділі 5:
 
   4.1. У пункті 5.1:
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "- на ознайомлення з усією документацією банку та нагляду за
діяльністю будь-якого підрозділу банку, а також вимагати письмові
пояснення  від  окремих посадових осіб банку щодо виявлених
недоліків у роботі";
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "- отримувати в межах своїх повноважень на запит від банку до
інших організацій або третіх осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності потрібні відомості та документи, що пов'язані  з
процесом перевірки";
   доповнити пункт абзацом десятим такого змісту:
   "- при встановленні фактів зловживання службовим становищем
керівників банку повідомляти про такі випадки Раду банку".
 
   4.2. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:
   "5.3. Служба  внутрішнього  аудиту  банку  не  несе
відповідальності та не має владних повноважень щодо операцій, за
якими вона здійснює аудит".
 
   5. У розділі 6:
 
   5.1. Пункт 6.1 викласти в такій редакції:
   "6.1. Проводити аудиторські перевірки з метою здійснення
оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю
банку, її відповідності ступеню потенційного ризику, притаманного
різним сферам діяльності банку, а також оцінювати його".
 
   5.2. У пункті 6.2 слова "постійний контроль" замінити словами
"організацію постійного контролю".
 
   5.3. Пункт 6.9 викласти в такій редакції:
   "6.9. Брати участь у засіданнях Ради або Правління банку під
час обговорення питань, які прямо або опосередковано стосуються
стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю й аудиту,
зовнішнього аудиту, змін у структурі або розвитку банку".
 
   6. У розділі 7:
 
   6.1. В абзаці третьому пункту 7.1 слова "Ради банку" замінити
словами "Правління (ради директорів) банку".
 
   6.2. У пункті 7.4 слово "зловживанням" замінити словами
"виникненню конфлікту інтересів".
 
   6.3. Пункт 7.5 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 7.6 - 7.11 вважати відповідно пунктами
7.5 - 7.10.
 
   6.4. У пункті 7.6:
   в абзаці другому слова "включаючи засоби контролю для оцінки
внутрішнього  ризику"  замінити  словами  "включаючи  засоби
внутрішнього контролю";
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "- проведення перевірки отриманої інформації на суттєвість,
оцінка ризику за операціями, що допомагає визначитись,  яку
фінансову звітність необхідно проаналізувати, який розмір вибірки
використати і які види аналітичних процедур провести";
   абзац шостий викласти в такій редакції:
   "- здійснення документального підтвердження виконання всіх
процедур проведення аудиту шляхом підготовки робочої документації
аудиторської перевірки";
   доповнити пункт абзацом сьомим такого змісту:
   "- складання внутрішнім аудитором висновку та пропозицій щодо
результатів перевірки відповідних структурних підрозділів банку".
 
   6.5. У пункті 7.8 слова "у цьому Положенні" замінити словами
"нормативно-правовими актами Національного банку України".
 
   6.6. У пункті 7.9 слова "звіті" та  "звітом"  замінити
відповідно словами "висновку" та "висновком".
 
   6.7. У пункті 7.10 слова "Раді банку та Правлінню банку"
замінити словами "керівнику структурного підрозділу та Правлінню
(раді директорів) банку, а в окремих випадках Раді банку".
 
   7. У розділі 8:
 
   7.1. У пункті 8.3 слово "бухгалтерської" замінити словом
"фінансової".
 
   7.2. Доповнити розділ пунктами 8.4 та 8.5 такого змісту:
   "8.4. Стан роботи служби внутрішнього аудиту банку може бути
перевірений незалежним зовнішнім аудитором.
   8.5. Для   забезпечення  кваліфікованого  аналізу  та
підтвердження повноти і достовірності річної фінансової звітності
банку при здійсненні зовнішніми аудиторами аудиторської перевірки
служба внутрішнього аудиту банку надає зовнішнім аудиторам для
використання  відповідну  документацію, що значно впливає на
скорочення витрат банку на проведення зовнішнього аудиту".
 
   8. У розділі 9:
 
   8.1. Абзац перший пункту 9.1 викласти в такій редакції:
   "9.1. Інформація про роботу служби внутрішнього аудиту банку
має включатися до пояснювальної записки банку при складанні річної
фінансової звітності".
 
   8.2. Пункти 9.3 та 9.4 викласти в такій редакції:
   "9.3. Територіальні управління Національного банку України за
місцезнаходженням  філії банку мають право запитувати в неї
інформацію про роботу та  матеріали  її  перевірок  службою
внутрішнього аудиту банку.
   9.4. Національний банк України здійснює контроль за роботою
служби внутрішнього аудиту банку шляхом проведення інспекторами
Національного банку України або уповноваженими  ним  особами
перевірок її діяльності".
 
   8.3. У  пункті  9.5  слово  "системи"  замінити словами
"діяльності служби".
 
   9. Доповнити Положення новим додатком 1 (додається).
   У зв'язку з цим додаток до цього Положення вважати додатком
2, виклавши його в новій редакції (додається).
 
 Директор Генерального департаменту
 банківського нагляду                  О.І.Кірєєв
 
                         Додаток 1
                до Положення про організацію
                внутрішнього аудиту в комерційних
                банках України, затвердженого
                постановою Правління Національного
                банку України від 20.03.1998 N 114
                ( v0548500-98 )
                (у редакції постанови Правління
                Національного банку України
                від 03.12.2001 N 494)
 
 
               Анкета
 
кандидата на посаду керівника
служби внутрішнього аудиту банку _______________________
                  (назва банку)
-----------------------------------------------------------------
|                    |            |
|       Запитання        |     Відповідь   |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|         1          |       2     |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|1. Прізвище, ім'я та по батькові, дата |            |
|народження, домашня адреса       |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|2. Освіта (назва навчального закладу, |            |
|здобута спеціальність)         |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|3. Останнє місце роботи (назва     |            |
|установи, організації, посада, з якого |            |
|часу на цій посаді)          |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|4. Чи мали місце письмово підтверджені |            |
|зауваження та факти порушення чинного |            |
|законодавства України,         |            |
|нормативно-правових актів Національного|            |
|банку України за час попередньої роботи|            |
|у фінансових установах (якщо мали, то |            |
|від кого)?               |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|5. Чи перебуваєте в прямих родинних  |            |
|стосунках із членами Ради та Правління |            |
|Вашого комерційного банку (батьки,   |            |
|діти, подружжя)?            |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|6. Чи володієте сучасною інформацією  |            |
|про напрями розвитку банківської справи|            |
|та внутрішнього аудиту в банківській  |            |
|діяльності?              |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|7. Чи доводилося Вам виступати на   |            |
|засіданнях, зустрічах з вищим     |            |
|керівництвом Вашої банківської     |            |
|установи?               |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|8. З якими нормативно-правовими актами |            |
|Національного банку України та актами |            |
|чинного законодавства України, що   |            |
|регулюють аудиторську діяльність, Ви  |            |
|обізнані?               |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|9. Що Ви розумієте під системою    |            |
|внутрішнього контролю комерційного   |            |
|банку?                 |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|10. Для чого розробляються стандарти  |            |
|внутрішнього аудиту комерційного банку?|            |
|Які з них Ви застосовуєте у своїй   |            |
|роботі?                |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|11. Чи в змозі Ви контролювати та   |            |
|аналізувати роботу персоналу підрозділу|            |
|внутрішнього аудиту, розвивати його  |            |
|професійні здібності шляхом навчання в |            |
|процесі проведення аудиту та на    |            |
|тематичних семінарах?         |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|12. Яким чином збираєтеся координувати |            |
|роботу служби внутрішнього аудиту банку|            |
|з роботою незалежних зовнішніх     |            |
|аудиторів? Зазначте (якщо це має    |            |
|місце), з якими аудиторськими фірмами |            |
|(аудиторами) підтримуєте взаємозв'язок |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|13. Перевірка яких банківських     |            |
|операцій, на Ваш погляд, вимагає    |            |
|особливої уваги з боку служби     |            |
|внутрішнього аудиту комерційного    |            |
|банку?                 |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|14. Чи маєте Ви повну інформацію про  |            |
|всі види діяльності банку та плани його|            |
|розвитку, які можуть вплинути на    |            |
|структуру та роботу служби внутрішнього|            |
|аудиту?                |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|15. 3 якими програмами комп'ютерної  |            |
|системи, що застосовуються в      |            |
|комерційних банках для проведення   |            |
|операцій, Ви ознайомлені?       |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|16. На чому ґрунтується Ваша      |            |
|впевненість у вмінні та можливості   |            |
|забезпечити виконання функціональних  |            |
|обов'язків служби внутрішнього аудиту |            |
|банку?                 |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|17. Кому, на Ваш погляд, у першу чергу |            |
|потрібно подавати аудиторський висновок|            |
|та рекомендації підрозділу внутрішнього|            |
|аудиту банку після проведеної     |            |
|перевірки?               |            |
|---------------------------------------+-----------------------|
|                    |            |
|18. Якою мірою, на Вашу думку, керівник|            |
|служби внутрішнього аудиту банку    |            |
|повинен брати участь у розвитку банку |            |
|та свого підрозділу?          |            |
-----------------------------------------------------------------
 
   Дата                       Підпис
 
 Начальник управління
 методології                     К.Є.Раєвський
 
                          Додаток 2
                до Положення про організацію
                внутрішнього аудиту в комерційних
                банках України, затвердженого
                постановою Правління Національного
                банку України від 20.03.1998 N 114
                ( v0548500-98 )
                (у редакції постанови Правління
                Національного банку України
                від 03.12.2001 N 494)
 
 
       Звіт про стан внутрішнього аудиту банку
 
        ___________________________________
             (назва банку)
 
        на "___" _______________ 200_ року
 
 
--------------------------------------------------------------------------------
|   |                              |      |
| N  |        Назва показника або питання         |Значення або|
|з/п |                              | відповідь |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 1  |              2               |   3   |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 1  |Організація внутрішнього аудиту в банку:          |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|1.1 |Наявність служби внутрішнього аудиту (аудитора) банку (так,|      |
|   |ні)                            |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|1.2 |Чисельність служби внутрішнього аудиту банку (кількість  |      |
|   |працівників):                       |      |
|   |за штатним розписом                    |      |
|   |у наявності                        |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|1.3 |Прізвище, ім'я та по батькові керівника служби внутрішнього|      |
|   |аудиту (аудитора) банку:                  |      |
|   |контактний телефон                     |      |
|   |банківський стаж                      |      |
|   |дата (рік, число, місяць) і номер рішення відповідної   |      |
|   |Комісії Національного банку України щодо визначення    |      |
|   |професійної придатності                  |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|1.4 |Підпорядкованість служби внутрішнього аудиту (аудитора)  |      |
|   |банку (Правлінню банку, Раді банку)            |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|1.5 |Чи є підрозділ служби внутрішнього аудиту (аудитор) банку |      |
|   |самостійним, чи входить (у цілому або за функціями) до   |      |
|   |інших підрозділів банку (зазначити)?            |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|1.6 |Чи бере участь керівник служби внутрішнього аудиту     |      |
|   |(аудитор) банку у засіданнях Ради, Правління банку     |      |
|   |(зазначити)?                        |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 2  |Організація внутрішнього аудиту у філіях (дирекціях) (у  |      |
|   |разі їх наявності):                    |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|2.1 |Наявність служби внутрішнього аудиту (аудитора) банку у  |      |
|   |філіях (дирекціях) (так, ні)                |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|2.2 |Кількість філій (дирекцій), у яких служба внутрішнього   |      |
|   |аудиту (аудитор) банку відсутня              |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|2.3 |Ким здійснюється внутрішній аудит у філіях (дирекціях), що |      |
|   |не мають служби внутрішнього аудиту (аудитора) банку?   |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|2.4 |Кількість проведених перевірок у філіях (дирекціях)    |      |
|   |протягом звітного періоду                 |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 3  |Наявність внутрішніх документів, що регулюють діяльність  |      |
|   |банку (так, ні):                      |      |
|   |документи, що зумовлюють процедуру прийняття рішення    |      |
|   |документи, що зумовлюють розподіл функцій та повноважень  |      |
|   |між підрозділами та співробітниками банку         |      |
|   |документи, що регулюють діяльність служби внутрішнього   |      |
|   |аудиту (аудитора) банку                  |      |
|   |документи, що регулюють політику банку при здійсненні   |      |
|   |операцій із розміщення коштів               |      |
|   |документи, що зумовлюють політику залучення коштів     |      |
|   |положення про процедури емісії цінних паперів (власних,  |      |
|   |боргових)                         |      |
|   |положення про порядок визначення стану та результатів   |      |
|   |роботи емітентів цінних паперів              |      |
|   |положення про порядок проведення кредитних операцій та   |      |
|   |методика проведення оцінки фінансового стану позичальника |      |
|   |документи, що зумовлюють вимоги до регламентації, щодо   |      |
|   |обмежень операцій на фінансових ринках України та за    |      |
|   |кореспондентськими рахунками в міжнародній діяльності   |      |
|   |положення про порядок відкриття та обслуговування рахунків |      |
|   |клієнтів                          |      |
|   |положення (правила) про доступ користувачів інформації до |      |
|   |здійснення операцій у програмному забезпеченні, а також до |      |
|   |бази даних у комп'ютерних системах             |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|3.1 |Наявність посадових інструкцій для всіх штатних посад у  |      |
|   |банку (так, ні)                      |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|3.2 |Наявність захисту безпеки інформаційної системи банку   |      |
|   |(так, ні: кількість рівнів захисту)            |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|3.3 |З якою періодичністю та ким оцінюється рівень безпеки   |      |
|   |інформаційної системи банку (яким підрозділом):      |      |
|   |один раз на тиждень                    |      |
|   |один раз на місяць                     |      |
|   |один раз на квартал                    |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 4  |Система оцінки кредитних ризиків (так, ні)         |      |
|   |розроблена                         |      |
|   |упроваджена                        |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|4.1 |Наявність критеріїв оцінки платоспроможності позичальника |      |
|   |(так, ні)                         |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|4.2 |Кількість порушень при виявленні простроченої       |      |
|   |заборгованості (кількість випадків/тис. грн.)       |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|4.3 |Кількість виявлених порушень при пролонгації заборгованості|      |
|   |(кількість випадків/тис. грн.)               |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|4.4 |Кому з керівних осіб банку надавалися результати проведених|      |
|   |внутрішніми аудиторами перевірок та рекомендації для    |      |
|   |прийняття відповідних заходів?               |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|4.5 |Які заходи реагування приймалися керівництвом банку?    |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 5  |Система оцінки інших ризиків, які бере на себе банк, у тому|      |
|   |числі управління ризиками                 |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|5.1 |Наявність документів (положень, правил, методик), що    |      |
|   |регламентують оцінку інших ризиків за встановленими в банку|      |
|   |принципами (за зростанням, коефіцієнтами або системою   |      |
|   |оцінки балами тощо). Зазначити перелік документів і систему|      |
|   |оцінки                           |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|5.2 |Які ризики виникали в банку протягом звітного періоду за  |      |
|   |результатами проведених перевірок (зазначити)?       |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|5.3 |Які пропозиції та рекомендації надавалися внутрішніми   |      |
|   |аудиторами для мінімізації цих ризиків?          |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|5.4 |Які заходи реагування на ці пропозиції та рекомендації   |      |
|   |здійснювалися керівництвом банку?             |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 6  |З якою періодичністю проводиться звірка міжбанківських   |      |
|   |рахунків (так):                      |      |
|   |не менше одного разу на місяць               |      |
|   |один раз на квартал                    |      |
|   |один раз на півріччя                    |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 7  |Аудит активних і пасивних операцій:            |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|7.1 |Які методи проведення перевірок використовувалися     |      |
|   |внутрішніми аудиторами (зазначити)?            |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|7.2 |З якою періодичністю проводилися перевірки?        |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|7.3 |Кількість перевірок активних операцій:           |      |
|   |згідно з планом                      |      |
|   |фактично                          |      |
|   |позапланово (зазначити, які операції та на чию вимогу)   |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|7.4 |Кількість перевірок пасивних операцій:           |      |
|   |згідно з планом                      |      |
|   |фактично                          |      |
|   |позапланово (зазначити, які операції та на чию вимогу)   |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
| 8  |Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту      |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|8.1 |Співпраця, наявність суперечностей з окремих питань, повне |      |
|   |нерозуміння (зазначити, що саме)              |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|8.2 |Яким чином керівник служби внутрішнього аудиту (аудитор)  |      |
|   |банку бере участь у визначенні аудиторської фірми     |      |
|   |(аудитора) для проведення аудиторської перевірки річної  |      |
|   |фінансової звітності банку?                |      |
|-----+-----------------------------------------------------------+------------|
|   |                              |      |
|8.3 |Протягом якого часу банк працює з тією самою українською  |      |
|   |аудиторською фірмою (аудитором):              |      |
|   |рік                            |      |
|   |2 роки                           |      |
|   |3 роки та більше                      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова (органу банку, якому
 підпорядкована служба внутрішнього
 аудиту /аудитор/) банку       (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 Керівник служби внутрішнього аудиту
 банку (посада) (аудитор)      (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 Дата (число, місяць, рік)
 
 Начальник управління
 методології                     К.Є.Раєвський<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner