Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 7 від 11.07.2000

Про затвердження Положення про постійні комісії правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             11.07.2000 N 7
 
 
     Про затвердження Положення про постійні комісії
      правління Фонду соціального страхування від
     нещасних випадків на виробництві та професійних
            захворювань України
 
 
   { Додатково див. Постанову Фонду соціального страхування
                    від нещасних випадків
          на виробництві та професійних захворювань 
    N 16 ( v0016583-02 ) від 14.03.2002 }
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду
       соціального страхування від нещасних випадків
         на виробництві та професійних захворювань
     N 44 ( v0044583-02 ) від 31.10.2002
     N 33 ( v0033583-05 ) від 25.10.2005 }
 
   Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві   та   професійних   захворювань   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Затвердити Положення про постійні комісії правління Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України (додається).
 
 Голова                         І.Кравчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних випадків на
                   виробництві та професійних
                   захворювань України
                   11.07.2000 N 7
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про постійні комісії правління Фонду соціального
        страхування від нещасних випадків на
     виробництві та професійних захворювань України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Повноваження та завдання постійних комісій правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України (далі - постійні комісії)
визначаються правлінням Фонду соціального страхування від нещасних
випадків (далі - Фонд) та цим Положенням.
 
   1.2. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається
правлінням Фонду. Член правління Фонду має право і повинен бути
(за своїм вибором) членом лише однієї постійної комісії, не
враховуючи  членства  у  лічильній  та  мандатній  комісіях.
Представницькі сторони, по можливості, повинні очолювати рівну
кількість постійних комісій. До складу постійних комісій не можуть
входити голова правління Фонду та його заступники.  Перелік
постійних  комісій  та  їх персональний склад затверджується
відповідною постановою правління Фонду.
 
   1.3. Голова постійної комісії може бути в будь-який час
відкликаний правлінням Фонду на його прохання, а також у зв'язку з
незадовільною роботою на цій посаді або через інші обставини, що
унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків.
   Пропозиції про відкликання голови постійної комісії вноситься
письмово:
   1) головою правління Фонду;
   2) відповідною  постійною  комісією правління Фонду (без
врахування голосу самого голови комісії);
   3) не менш як 1/3 членів правління Фонду від їх фактичної
кількості за їх підписами;
   4) органом, який делегував особу у склад правління Фонду - на
підставі рекомендації органів, що здійснюють державний нагляд у
сфері страхування від нещасних випадків.
   У разі відкликання голови постійної комісії з цієї посади він
лишається членом тієї ж комісії, якщо з цього питання правління
Фонду не прийняло іншого рішення.
 
   1.4. Організація роботи постійних комісій визначається цим
Положенням і Регламентом правління Фонду.
 
   1.5. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість
їх діяльності визначаються правлінням Фонду.
 
   1.6. Постійні комісії є відповідальними перед правлінням
Фонду і підзвітними йому. Діяльність постійних комісій координує
голова правління Фонду та його заступники.
 
   1.7. Постійні комісії будують  свою  роботу  на  основі
законності,  гласності,  рівноправності, вільного колективного
обговорення і вирішення питань. На засідання постійних комісій
можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.
 
      2. Функції і повноваження постійних комісій
 
   2.1. Основними функціями постійних комісій є:
   1) розробка за дорученням правління Фонду чи з власної
ініціативи  документів,  що  розглядаються  правлінням Фонду,
попередній розгляд і підготовка висновків та пропозицій щодо
документів, розроблених виконавчою дирекцією Фонду для розгляду на
засіданні правління Фонду, визначення пропозицій щодо окремих
напрямів діяльності виконавчої дирекції Фонду;
   2) здійснення контролю за відповідністю  документів,  що
приймаються  правлінням  Фонду,  законодавству  про соціальне
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань (далі - страхування від нещасних випадків);
   3) вивчення доцільності та ефективності  дій  виконавчої
дирекції Фонду у питаннях, віднесених до компетенції постійних
комісій, підготовка та подання відповідних висновків на розгляд
правління Фонду;
   4) участь у складанні та контролі за виконанням бюджету Фонду
в частині, що віднесена до компетенції постійних комісій, з метою
забезпечення доцільності, економності та ефективності використання
коштів Фонду;
   5) попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій
щодо проекту програми робіт Фонду та звітів про її виконання.
 
   2.2. Постійна комісія, визначена головною з певного проекту
рішення, узагальнює та систематизує пропозиції інших постійних
комісій, членів правління Фонду та готує їх на розгляд правління
Фонду.
 
   2.3. Постійні комісії зобов'язані:
 
   1) здійснювати якісний попередній розгляд матеріалів  та
питань, що належать до їх відання і виносяться на розгляд
правління Фонду;
   2) періодично звітувати перед правлінням Фонду про свою
діяльність;
   3) своєчасно  виконувати  доручення  правління  Фонду,
інформувати голову правління або його заступників про хід їх
виконання;
   4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку,
розглядати  узагальнені виконавчою дирекцією Фонду пропозиції
громадян щодо поліпшення роботи Фонду, своєчасно реагувати на них.
 
   2.4. Члени постійних комісій зобов'язані:
   1) бути присутніми на засіданні постійних комісій, до складу
яких вони входять;
   2) брати участь у роботі постійних комісій;
   3) виконувати доручення, визначені  рішеннями  постійними
комісіями та головою постійної комісії.
 
       3. Організація роботи постійних комісій
 
   { Абзац перший пункту 3.1 виключено на підставі Постанови
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 33 ( v0033583-05 ) від 25.10.2005 }
 
   3.1. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і
гласно,  крім  випадків, коли за рішенням постійної комісії
проводиться закрите засідання.
   На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути
присутніми запрошені на засідання особи.
 
   3.2. За  результатами  обговорення питання на засіданнях
постійних комісій рішення приймаються більшістю голосів присутніх
членів комісії відкритим голосуванням.
   На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол,
який підписує голова комісії. Протокол є офіційним документом, що
підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації
чи висновку комісії. Протоколи зберігаються у виконавчій дирекції
Фонду.
 
   3.3. Для розгляду на засіданнях постійних комісій питань, що
належать  до  їх  відання, можуть бути запрошені відповідні
представники виконавчої дирекції Фонду, науковці, консультанти,
експерти, фахівці-практики та інші особи.
   Виконавча дирекція Фонду зобов'язана завчасно в письмовій
формі повідомити керівництво підприємств, установ і організацій,
присутність представників яких на засіданні визнана необхідною.
 
   3.4. Організація роботи постійних комісій покладається на їх
голів.
   Голова постійної комісії:
   а) скликає засідання постійної комісії;
   б) визначає фахівців, які повинні бути запрошені на засідання
постійної комісії;
   в) організує роботу по виконанню рішень постійної комісії;
   г) доповідає правлінню Фонду про роботу постійної комісії,
інформує правління про позицію комісії відносно того чи іншого
питання, якщо воно розглядалось на засіданні постійної комісії;
   д) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими
постійними комісіями правління Фонду;
   е) головує на засіданні постійної комісії;
   є) інформує членів постійної комісії про документи, листи, що
надійшли до комісії, робить інші повідомлення, що стосуються
діяльності комісії;
   ж) виконує інші функції, передбачені Регламентом, рішеннями
правління Фонду, розпорядженнями голови правління Фонду та його
заступників.
 
   3.5. Члени постійної комісії за дорученням голови постійної
комісії можуть виїжджати у відрядження у зв'язку з діяльністю
постійної комісії.
   За підсумками відрядження члени постійної комісії складають
звіт на ім'я голови постійної комісії, в якому дається інформація
про  результати  відрядження,  додаються відповідні фінансові
документи для оплачування виконавчою дирекцією Фонду.
 
   3.6. Для підготовки проектів рішень правління  Фонду  і
розгляду питань, що обговорюються на засіданнях постійних комісій,
можуть створюватися робочі групи.
   До складу робочої групи включаються члени постійної комісії,
працівники науково-дослідних інститутів, навчальних  закладів,
фахівці-практики.
   Робочу групу очолює член постійної комісії.
   Робоча група подає напрацьовані нею матеріали на розгляд
постійної комісії.
   Фахівці, консультанти, експерти на час роботи в постійній
комісії можуть за їх бажанням залучатися до роботи у робочих
групах на контрактній основі з оплатою за виконану роботу за
рахунок коштів Фонду.
 
 
   { Пункт 3.7 виключено на підставі Постанови Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань N 33 ( v0033583-05 ) від 25.10.2005 }
 
 
   3.7. Процедурні  питання  роботи  постійних  комісій, не
передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до Регламенту
правління Фонду.
 
   3.8. Виконавча дирекція Фонду, усі підприємства, установи і
організації, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні
вимоги постійних комісій щодо надання їм оригіналів необхідних
матеріалів і документів та їх копіювання.
 
   3.9. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому
розгляду виконавчою дирекцією Фонду, підприємствами, установами і
організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно
бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.
 
   3.10. Організаційно-методичне,  технічне,  інформаційне  і
матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення
їх функціонування здійснює виконавча дирекція Фонду.
 
   3.11. Проекти документів, інформаційні матеріали надаються
виконавчою дирекцією Фонду членам постійних комісій та запрошеним
особам не пізніш як за три дні до їх розгляду на засіданні
постійної комісії, якщо постійна комісія своїм рішенням  не
встановила інший термін надання матеріалів з окремого питання
порядку денного.
 
     4. Права постійних комісій та членів цих комісій
 
   4.1. Постійні комісії мають право:
   1) при  здійсненні  своїх  контрольних  функцій приймати
обов'язкові  для  розгляду  відповідними  посадовими  особами
виконавчої дирекції Фонду рішення щодо невідповідності окремих
керівників займаним посадам, а також ставити питання про їх
відповідальність  за  порушення  законодавства  чи несумлінне
виконання службових обов'язків;
   2) заслуховувати керівників виконавчої дирекції Фонду та її
структурних підрозділів з питань, що належать до їх відання;
   3) одержувати необхідні документи для розгляду кандидатур на
призначення (погодження на призначення) на відповідні посади у
виконавчій дирекції Фонду;
   4) контролювати законність, економність  та  ефективність
витрат, що здійснюються з бюджету Фонду;
   5) вимагати присутності посадових осіб виконавчої дирекції
Фонду на засіданні правління Фонду під час розгляду відповідного
питання;
   6) вносити пропозиції щодо порядку денного засідань правління
Фонду, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених
до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).
 
   4.2. Члени постійної комісії мають право:
   1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних
комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також
брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків,
прийнятті інших рішень;
 
   2) викласти свою окрему думку як додаток  до  рішення,
рекомендації чи висновку постійної комісії.
 
           ПЕРЕЛІК ТА ЧИСЕЛЬНІСТЬ
        постійних комісій правління Фонду
        соціального страхування від нещасних
           випадків на виробництві
 
   1. Комісія  з питань програми робіт Фонду, профілактики
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (9
осіб).
 
   2. Комісія з питань страхових виплат, соціальних послуг
потерпілим та їх реабілітації (9 осіб).
 
   3. Комісія з питань членства, страхових тарифів і бюджету
Фонду (9 осіб).
 
 
   ( Пункт 4 Переліку виключено на підставі Постанови Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 44 ( v0044583-02 ) від 31.10.2002 )
 
 
   4. Комісія з питань пропаганди охорони праці, зв'язків із
засобами масової інформації та міжнародного співробітництва (6
осіб).  ( Пункт 4 Переліку із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 44 ( v0044583-02 ) від
31.10.2002 )
 
   5. Комісія з  питань  кадрової  політики  та  наукового
забезпечення соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань (3 особи).
 
   6. Комісія з питань вирішення трудових спорів (6 осіб).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner