Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 950 від 13.06.2000

Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 червня 2000 р. N 950
                Київ
 
     Про затвердження Порядку проведення службового
      розслідування стосовно державних службовців
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 945 ( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок проведення службового розслідування
стосовно державних службовців (додається).
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 4 березня 1995 р. N 160 ( 160-95-п ) "Про
затвердження Порядку проведення службового розслідування" (ЗП
України, 1995 р., N 5, ст. 130).
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 19
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 червня 2000 р. N 950
 
               ПОРЯДОК
        проведення службового розслідування
         стосовно державних службовців
 
   1. Відповідно до цього Порядку стосовно державних службовців
може бути проведено службове розслідування:
 
   у разі невиконання або неналежного виконання ними службових
обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських
жертв або заподіяло значну матеріальну  чи  моральну  шкоду
громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи
об'єднанню громадян;
 
   у разі недодержання ними законодавства про державну службу,
про боротьбу з корупцією, порушення етики поведінки;
 
   на вимогу державного службовця з метою зняття безпідставних,
на його думку, звинувачень або підозри.
 
   За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове
розслідування не проводиться.
 
   2. Рішення  щодо  проведення  службового  розслідування
приймається  вищими  посадовими  особами  України,  Першим
віце-прем'єр-міністром  України,  керівником державного органу
(посадовою особою), що призначив на посаду державного службовця,
стосовно якого має проводитися службове розслідування, керівником
органу, в якому працює державний службовець.
 
   Головдержслужба може проводити службові розслідування  за
дорученням  вищих  посадових  осіб  України  та  Першого
віце-прем'єр-міністра України, а у разі безпосереднього звернення
до Головдержслужби державного службовця рішення щодо проведення
службового розслідування приймається керівником Головдержслужби.
 
   3. Рішенням  щодо  проведення  службового  розслідування
визначається голова комісії з проведення службового розслідування,
інші члени комісії, мета і дата початку та закінчення службового
розслідування.  Термін  службового  розслідування  не  може
перевищувати двох місяців.
 
   У разі коли рішення щодо проведення службового розслідування
прийнято   вищими  посадовими  особами  України,  Першим
віце-прем'єр-міністром України,  склад  комісії  з  проведення
службового розслідування, мета і дата початку та закінчення
службового розслідування  визначаються  керівником  державного
органу,  якому  доручено проведення службового розслідування.
Службове розслідування у цьому випадку повинне бути проведено у
термін, визначений посадовою особою, яка прийняла рішення про його
проведення.
 
   У разі потреби до проведення службового розслідування можуть
залучатися вчені, працівники державних органів, органів місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками).
 
   До участі у проведенні службового розслідування не повинні
залучатися посадові особи державного органу, якщо  обставини
свідчать  про  Їх  особисту  заінтересованість у результатах
розслідування.
 
   4. Службове розслідування  проводиться  з  відстороненням
державного службовця від виконання повноважень за посадою або без
такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається за
поданням голови комісії з проведення службового розслідування
керівником державного органу, в якому працює службовець.
 
   За державним службовцем на час відсторонення від виконання
повноважень за посадою зберігається заробітна плата.
 
   5. Керівник державного органу (посадова особа), за рішенням
якого затверджено  склад  комісії  з  проведення  службового
розслідування, контролює роботу цієї комісії і у разі потреби дає
обов'язкові для виконання доручення.
 
   6. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть
персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту,
всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та
нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.
 
   Членам комісії надається право:
 
   отримувати від  державних  службовців,  інших працівників
державного органу, в якому працює особа, стосовно якої проводиться
службове розслідування, усні чи письмові пояснення, консультації
спеціалістів з питань службового розслідування;
 
   ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні
документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до
матеріалів службового розслідування;
 
   отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію,
пов'язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та
фізичних осіб на підставі запиту керівника державного органу
(посадової особи), який призначив службове розслідування, або
керівника державного органу, якому доручено проведення службового
розслідування.
 
   7. Особа, стосовно якої проводиться службове розслідування,
має право в будь-який момент узяти в ньому участь, пояснювати
факти, робити заяви, подавати відповідні документи і порушувати
клопотання про залучення нових документів, вимагати додаткового
вивчення пояснень осіб, причетних до справи.
 
   8. За результатами службового розслідування члени комісії
складають акт, у якому зазначаються:
 
   факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для
проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім'я та по
батькові, рік народження, освіта, термін служби у державному
органі і перебування на займаній посаді особи, стосовно якої
проведено  службове розслідування, результати щорічної оцінки
виконання державним службовцем покладених на нього завдань та
обов'язків, види заохочення та дисциплінарного стягнення, а також
ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань); { Абзац
другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 945
( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
   висновки службового розслідування, обставини, що пом'якшують
або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до
порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи
обставини,  що  знімають з державного службовця безпідставні
звинувачення або підозру;
 
   обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та
притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності
згідно із законодавством. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 945 ( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
   У разі  прийняття  рішення  щодо  притягнення державного
службовця до відповідальності комісія пропонує вид дисциплінарного
стягнення - попередження про неповну службову відповідність,
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у
призначенні  на вищу посаду, догана, звільнення. { Пункт 8
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945 ( 945-2007-п ) від
18.07.2007 }
 
   Під час  визначення виду дисциплінарного стягнення члени
комісії повинні враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і
заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і
попередню роботу працівника. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 945 ( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
   У разі  виявлення  ознак  корупційних  діянь  та  інших
правопорушень, пов'язаних з корупцією, комісія вносить пропозицію
щодо надіслання акта службового розслідування до правоохоронних
органів. { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945
( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
   Члени комісії мають право викласти свою окрему думку, про що
до акта додається відповідний документ.
 
   9. Акт службового розслідування підписується членами комісії
та подається на розгляд керівника державного органу (посадової
особи),  який  призначив  службове  розслідування,  в одному
примірнику.
 
   Перед поданням на розгляд з актом службового розслідування
ознайомлюється державний службовець, стосовно якого проводилося
розслідування, та керівник органу, в якому він працює. { Абзац
другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 945
( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
   Під час ознайомлення з актом зазначені особи можуть висловити
свої зауваження, які додаються до акта. { Пункт 9 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 945 ( 945-2007-п ) від
18.07.2007 }
 
   10. На вимогу керівника державного органу (посадової особи),
якому доручено проведення службового розслідування, голови або
членів  комісії  чи  державного  службовця,  стосовно  якого
проводилося  розслідування,  акт  повинен  розглядатися в їх
присутності.
 
   За результатами розгляду керівник державного органу (посадова
особа),  який  прийняв  рішення  щодо  проведення службового
розслідування, приймає в десятиденний термін відповідне рішення, з
яким ознайомлюється державний службовець.
 
   У разі коли службове розслідування проводилося стосовно
державного службовця, призначення (або погодження призначення)
якого здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів
України, керівник державного органу, у якому працює державний
службовець (або посадова особа, яка спрямовує  і  координує
діяльність цього органу), вносить пропозиції разом з проектом
відповідного акта щодо притягнення державного  службовця  до
відповідальності. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 945 ( 945-2007-п ) від 18.07.2007 }
 
   За матеріалами службового розслідування державний службовець
може  бути  притягнутий  до  відповідальності  згідно  із
законодавством.
 
   11. Рішення за результатами службового розслідування може
бути оскаржено державним службовцем згідно із законодавством.
 
   12. Акт службового розслідування з відповідними документами
зберігається в державному органі, який проводив розслідування.
 
   У разі коли рішення про проведення службового розслідування
прийнято особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, акт
службового розслідування складається у двох примірниках, один з
яких надсилається посадовій особі, яка прийняла рішення про
проведення службового розслідування.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner