Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 916-XIV від 13.07.1999

Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
        Про Концепцію науково-технологічного
        та інноваційного розвитку України
 
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 37, ст.336 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити Концепцію науково-технологічного та інноваційного
розвитку України (додається).
 
   2. Кабінету  Міністрів  України,  міністерствам та іншим
центральним органам виконавчої влади, які беруть  участь  у
забезпеченні  науково-технологічного та інноваційного розвитку
України, керуватися у своїй роботі схваленою Верховною Радою
України Концепцією.
 
   3. Кабінету Міністрів України на основі зазначеної Концепції
розробити та внести до 1 вересня 1999 року на розгляд Верховної
Ради України проекти Державної програми науково-технологічного та
інноваційного розвитку України, законів про збір до Державного
інноваційного фонду України та про внесення змін до законодавства
України, що випливають з положень Концепції.
 
   4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.
 
 
 Голова Верховної Ради України          О.ТКАЧЕНКО
 
 м. Київ, 13 липня 1999 року
     N 916-XIV
 
                       Схвалено
                 Постановою Верховної Ради України
                 від 13 липня 1999 року N 916-XIV
 
              КОНЦЕПЦІЯ
   науково-технологічного та інноваційного розвитку України
 
               ВСТУП
 
   Національні інтереси України вимагають негайних та ефективних
заходів,  спрямованих на збереження її науково-технологічного
потенціалу, забезпечення ефективнішого його використання  для
подолання кризових явищ у економічному та соціальному розвитку.
 
   Швидко втрачаються  можливості  розвивати  належним чином
наукові дослідження, оперативно впроваджувати їх результати у
практику, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та
ефективно використовувати їх у національних інтересах. Значна
частина  вітчизняних  товарів  не відповідає рівню сучасного
наукового  та  технологічного  забезпечення,  що зумовлює їх
неконкурентоспроможність як на зовнішньому, так і на внутрішньому
ринках.
 
   В Україні відсутній дієвий механізм інвестування масштабних
технологічних змін. Державні науково-технічні програми часто не
забезпечують  досягнення  конкретних  кінцевих  результатів.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади не мають
достатніх коштів для інноваційної  трансформації  відповідних
галузей,  а  недержавні  комерційні  структури  все  ще  не
заінтересовані у здійсненні довгострокових проектів,  які  б
забезпечували базові технологічні зміни.
 
   Перспективним напрямом  вирішення проблем у цій сфері є
перехід вітчизняного виробництва на інноваційний шлях розвитку. З
урахуванням ситуації, що склалася, необхідно більш чітко визначити
концептуальні  засади  державної  науково-технологічної  та
інноваційної політики.
 
   Враховуючи економічні, соціальні, екологічні, оборонні та
інші національні інтереси, слід за короткий строк здійснити
комплекс заходів, які б сприяли підвищенню якісних характеристик
вітчизняного  науково-технологічного  потенціалу  до  рівня
стандартів розвинених країн, інтенсифікації процесу опанування
науковими  знаннями,  новими  технологіями та їх практичному
використанню.
 
   Ця Концепція  спирається  на  визнання   того,   що
науково-технологічний  та інноваційний розвиток є невід'ємною
складовою частиною задоволення широкого комплексу національних
інтересів держави, що реальну незалежність і безпеку мають лише
країни, здатні забезпечувати оволодіння новими  знаннями  та
ефективне їх використання. Тому однією з основ Концепції є
віднесення збереження та підвищення якості науково-технологічного
потенціалу до пріоритетних національних інтересів України.
 
   Дія Концепції розрахована на період стабілізації економіки та
досягнення сталого її розвитку.
 
        Головні цілі науково-технологічного
          та інноваційного розвитку
 
   Головними цілями  науково-технологічного  та інноваційного
розвитку України визначаються:
 
   підвищення ролі наукових  та  технологічних  факторів  у
подоланні кризових явищ у соціально-економічному розвитку України
та забезпеченні її економічного зростання, утвердженні духовності
у суспільстві, вдосконаленні державотворення;
 
   створення ефективних  механізмів  збереження,  ефективного
використання та розвитку національного  науково-технологічного
потенціалу;
 
   технологічне переобладнання   і  структурна  перебудова
виробництва  з  метою   нарощування   випуску   товарів,
конкурентоспроможних на світовому і внутрішньому ринках;
 
   збільшення експортного  потенціалу  за рахунок наукоємких
галузей виробництва, зменшення залежності економіки України від
імпорту;
 
   органічне включення  інноваційних  факторів  до  процесу
соціально-економічного розвитку держави, збереження довкілля та
ефективного використання природних ресурсів, сприяння створенню в
економіці достатньої кількості робочих місць, у тому числі для
випускників  навчальних  закладів,  фахівців,  які  внаслідок
економічної кризи втратили свої робочі місця у виробництві, науці,
освіті тощо, а також для спеціалістів, які звільняються із
Збройних Сил;
 
   відродження творчої   діяльності   винахідників    і
раціоналізаторів виробництва;
 
   розвиток людини  як особистості, збереження і захист її
здоров'я  та  середовища  проживання,  створення  умов  для
високопродуктивної, творчої та безпечної праці і сучасного побуту.
 
      Пріоритетні напрями науково-технологічного
          та інноваційного розвитку
 
   В умовах жорсткого дефіциту коштів необхідно вдосконалити
систему формування і реалізації державних пріоритетів у сфері
науки та технологій. В її основу має бути покладено принципи
відповідності основних напрямів науково-технологічного розвитку
головним проблемам та перспективам розвитку суспільства. Слід
забезпечити комбінований підхід до підтримки відповідних напрямів
науки  і  техніки,  який  передбачає  фінансування  державою
фундаментальних досліджень, а також створення та впровадження
ринкових науково-технологічних інновацій у сфері пріоритетних
прикладних досліджень.
 
   Виходячи з актуальності наявних в Україні проблем, вирішення
яких потребує наукового забезпечення, найбільш  пріоритетними
напрямами державної підтримки мають стати:
 
          у сфері наукового розвитку:
 
   фундаментальна наука,  насамперед  розробки  вітчизняних
наукових колективів, що мають світове визнання;
 
   прикладні дослідження  і технології, в яких Україна має
значний науковий, технологічний та виробничий потенціал і які
здатні забезпечити вихід вітчизняної продукції на світовий ринок;
 
   вища  освіта, підготовка наукових і науково-педагогічних
кадрів з пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку;
 
   розвиток наукових засад розбудови соціально  орієнтованої
ринкової економіки;
 
   наукове забезпечення вирішення проблем здоров'я людини та
екологічної безпеки;
 
   система   інформаційного   та   матеріально-технічного
забезпечення наукової діяльності;
 
         у сфері технологічного розвитку:
 
   дослідження і створення умов для високопродуктивної праці та
сучасного побуту людини;
 
   розроблення засобів збереження і захисту здоров'я людини,
забезпечення населення медичною технікою, лікарськими препаратами,
засобами профілактики і лікування;
 
   розроблення ресурсо-, енергозберігаючих технологій;
 
   розроблення сучасних   технологій   і   техніки   для
електроенергетики, переробних галузей виробництва, в першу чергу
агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості;
 
            у сфері виробництва:
 
   формування наукоємних виробничих процесів, сприяння створенню
та функціонуванню інноваційних структур (технопарків, інкубаторів
тощо);
 
   створення конкурентоспроможних переробних виробництв;
 
   технологічне і технічне оновлення базових галузей економіки
держави;
 
   впровадження високорентабельних   інноваційно-інвестиційних
проектів, реалізація яких може забезпечити якнайшвидшу віддачу і
започаткувати  прогресивні  зміни  в структурі виробництва і
тенденціях його розвитку.
 
   Затвердження державних пріоритетів розвитку науки і техніки
здійснюється у встановленому законодавством порядку. Основним
механізмом  реалізації  пріоритетних  напрямів  мають  бути
загальнодержавні та галузеві  наукові  й  науково-технологічні
програми.
 
     Удосконалення механізму інноваційного розвитку
 
   Невід'ємною частиною державної інноваційної політики  має
стати створення умов для розширення сфери та масштабів попиту,
пропозицій і розповсюдження науково-технічних знань в країні,
комерційного  впровадження  науково-технічних  розробок  у
виробництво.
 
   Для цього має бути забезпечено:
 
   підвищення рівня та розширення  сфери  науково-дослідних,
дослідно-конструкторських  розробок,  у  тому  числі  шляхом
систематичного підвищення частки витрат на науку в державному
бюджеті;
 
   розвиток фундаментальних  досліджень,  які мають особливе
значення для переходу економіки на інноваційний шлях розвитку;
 
   оптимізація структури установ та господарюючих суб'єктів, що
діють у науково-технічній сфері;
 
   формування в суспільстві методів сприяння інноваціям шляхом
впровадження  нових  освітніх  програм  і  розвитку  системи
безперервної освіти (підвищення кваліфікації кадрів) у науці,
виробництві, сфері послуг;
 
   створення засад для розвитку науково-технічної діяльності
підприємств  і  посередницьких  організацій,  які  сприяють
активізації  інноваційної діяльності, допомагають встановленню
зв'язків між науково-дослідною сферою і виробництвом (особливо
тих,  які  займаються  комерціалізацією  результатів наукових
досліджень);
 
   створення інноваційних структур (інкубаторів, центрів тощо),
інформаційних  та  інфраструктурних підприємств, які сприяють
впровадженню нових технологій у виробництво;
 
   удосконалення організаційно-економічного      механізму
міжнародного трансферу технологій з метою створення політичних,
правових та економічних умов для зростання притоку іноземного
капіталу, а також експорту вітчизняних технологій;
 
   сприяння розвитку винахідництва та забезпеченню надійного
патентного захисту результатів прикладних науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт в державі та за кордоном.
 
   Стимулювання інноваційної  діяльності  має забезпечуватися
шляхом:
 
   застосування пільг для всього циклу інноваційного процесу від
фундаментальних досліджень до впровадження у виробництво за умов
використання інновацій для збільшення обсягу та підвищення якості
виробленої продукції;
 
   диференціації розмірів  податкових  пільг  залежно  від
активності в інноваційному  процесі  конкретних  підприємств,
організацій і окремих осіб за умов щорічного збільшення ними
витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи не
менш як на 25 відсотків;
 
   звільнення від  оподаткування  тієї частини прибутку, що
спрямовується підприємствами, організаціями, приватними особами до
Державного  інноваційного  фонду  України,  Державного  фонду
фундаментальних  досліджень,  галузевих  інноваційних  фондів,
галузевих  фондів  технологічного  розвитку  та реконструкції
виробництва тощо або місцевих фондів розвитку науки і технологій,
а також на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських
робіт  за  міжнародними,  загально-державними  програмами  та
проектами;
 
   звільнення від податків, включаючи валютні кошти, наукових
установ,  діяльність яких здійснюється за рахунок державного
бюджету;
 
   введення податкових пільг на прибуток і додану вартість для
наукових  організацій,  які  входять до національної системи
науково-технічної інформації;
 
   запровадження для  малих  і  середніх  науково-виробничих
організацій, штат яких не перевищує 500 працівників, за рахунок
коштів Державного  інноваційного  фонду  України безповоротних
субсидій у розмірі до 25 відсотків загальної суми витрат на
створення і впровадження нововведень;
 
   звільнення від  оподаткування  коштів,  спрямованих  на
підвищення кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів.
 
    У сфері банківсько-фінансової діяльності необхідно:
 
   стимулювати створення спеціалізованих інноваційних банків, а
також  фондів  довгострокового  кредитування  функціонуючих
комерційних  банків  шляхом встановлення відповідних пільг з
оподаткування коштів, що інвестуються для досягнення технологічних
змін, змін до порядку розподілу коштів від податку на додану
вартість;
 
   диференціювати ставки податку на прибуток комерційних банків
залежно від напрямів використання ресурсів шляхом зниження їх в
разі довгострокового кредитування високотехнологічних проектів і
підвищення в разі вкладання ресурсів у високоприбуткові операції
фінансового ринку;
 
   створити систему  пільгового  рефінансування  комерційних
банків, які надають пільгові кредити для реалізації інвестиційних
проектів щодо розроблення і впровадження високотехнологічного
устаткування та іншої інноваційної продукції;
 
   запровадити механізми  державного  страхування  кредитів,
виданих малим підприємствам, що розробляють та  впроваджують
інноваційну  високотехнологічну  продукцію  і діяльність яких
пов'язана із значним інвестиційним ризиком;
 
   заохочувати комерційні банки купувати акції підприємств, що
виробляють високотехнологічну продукцію, шляхом звільнення від
оподаткування тієї частини прибутків банків, що інвестується в
акції зазначених підприємств;
 
   установлювати для комерційних банків, які здійснюють пільгове
довгострокове кредитування інноваційних проектів, знижену ставку
норми обов'язкового резервування коштів;
 
   лібералізувати порядок акумуляції приватного капіталу для
реалізації значних інноваційних проектів, для чого запровадити
гнучку форму поєднання капіталів комерційних банків та підприємств
через створення пайових інвестиційних фондів;
 
   запровадити спеціальний  порядок  створення  інноваційних
асоціацій, які є інвестиційно-виробничими об'єднаннями юридичних
та фізичних осіб, що беруть участь у здійсненні інноваційного
проекту та випуску нової конкурентоспроможної продукції;
 
   розробити державну систему страхування ризиків інноваційної
діяльності за рахунок спеціально створеної страхової компанії.
 
         Фінансове забезпечення наукової
          та інноваційної діяльності
 
   Масштаби і структура фінансових ресурсів, що вкладаються в
розвиток національної науки, повинні поступово наблизити рівень
оплати праці науковців до норм розвинених країн, підтримати
високий  рівень  забезпеченості  науки  матеріально-технічними
ресурсами, допоміжним і обслуговуючим персоналом.
 
   Мінімальний обсяг бюджетних асигнувань на науку довести у
2000 році до 1,7 відсотка валового внутрішнього продукту, а у
2003 році - до 2,5 відсотка. Статті витрат державного бюджету, за
рахунок яких забезпечується фінансування розвитку науки, віднести
до числа захищених.
 
   Соціально-економічні умови  початкового періоду реалізації
нової науково-технологічної та інноваційної політики вимагають
збереження  прямих  бюджетних  витрат  на  науково-дослідні,
дослідно-конструкторські роботи не менш як на три чверті від
загального  обсягу  національних  витрат на науково-дослідні,
дослідно-конструкторські роботи з наступним зменшенням їх частки
до 50-55 відсотків. За рахунок державних коштів фінансуються
переважно фундаментальні та довгострокові прикладні дослідження,
що   мають   загальнонаціональне   значення,  міждержавні,
загальнодержавні науково-технічні програми і проекти.
 
   Держава створює умови для фінансування науково-дослідних,
дослідно-конструкторських  робіт  із різних джерел. У галузі
прикладних досліджень і розробок головним має стати контрактний
метод  фінансування  на  базі  проектної (програмно-цільової)
організації. В галузях виробництва  під  час  створення  та
виготовлення нової продукції використовуються нормативи витрат на
науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, що відповідають
наукоємності даної конкурентоспроможної продукції.
 
   Фінансове забезпечення  інноваційного  розвитку  економіки
реалізується Державним інноваційним фондом України та іншими
галузевими інноваційними фондами і фондами технологічного розвитку
та реконструкції виробництва.
 
   З метою послідовного відтворення матеріально-технологічної
бази науки держава забезпечує умови для обов'язкового виділення
коштів на  придбання  обладнання  і  матеріалів,  капітальне
будівництво  та  інші  витрати  з  обов'язковим  пільговим
оподаткуванням. Необхідно підвищити ефективність використання для
потреб розвитку науки коштів, отриманих від здачі в оренду
державного майна, переданого у користування установам Національної
академії наук України, Української академії аграрних наук та іншим
науково-дослідним установам.
 
   З метою інтенсивного використання науково-технічних кадрів і
запобігання   їх  неконтрольованому  відпливу  із  сфери
науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт слід прийняти
відповідні нормативно-правові акти про встановлення більш чіткої
диференціації оплати праці науковців згідно з вченими ступенями,
науковими званнями та ефективністю їх творчої праці; вдосконалити
пенсійне забезпечення наукових працівників.
 
      Організаційно-функціональна трансформація
        науково-технологічного потенціалу
 
   З метою    організаційно-функціональної   трансформації
науково-технологічного потенціалу необхідно провадити такі основні
заходи:
 
   побудувати організаційну структуру науки на основі поєднання
галузевого підходу, зорієнтованого на забезпечення загального
прогресу наукових знань, і проблемно орієнтованого, що найбільше
відповідає ринковим відносинам. Галузевий підхід має домінувати у
сфері  розвитку  фундаментальних  досліджень і базуватися на
використанні достатньо сталих організаційних структур, а проблемно
орієнтований - у галузі прикладних досліджень і розробок, для
виконання яких можуть бути використані як постійні, так  і
тимчасові організаційні структури. Для ефективнішого поєднання
ринку із системою науково-технічної діяльності необхідно здійснити
чітке структурне розмежування наукового потенціалу на комерційну і
неприбуткову частини: неприбуткова охоплює науку, пов'язану з
безприбутковим приростом наукових знань, комерційна - прикладні
дослідження і розроблення нових технологій і продуктів;
 
   створити мережу головних галузевих інститутів, які разом з
проведенням наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт
повинні виконувати функції координаторів розробок, моніторингу
інноваційної діяльності у відповідній галузі, експертів технічного
та  технологічного  рівня  виробництва,   розповсюджувачів
науково-технічної інформації;
 
   визначити мережу державних науково-дослідних організацій, що
складається  з  вищих  навчальних закладів, науково-дослідних
інститутів і наукових підрозділів у складі державних підприємств
і організацій та науково-дослідних інститутів, які виконують
функції головних організаторів або координаторів національних,
галузевих,   регіональних  соціально-економічних,  наукових,
науково-технічних програм, з наданням їм статусу національного,
галузевого чи регіонального центру;
 
   формувати національні   наукові   центри   на   базі
науково-дослідних  інститутів,  які  проводять  фундаментальні
дослідження, і забезпечувати їх не менш як на три чверті за
рахунок державного бюджету.
 
   Доцільно створювати  національні  та  державні  галузеві
науково-технічні центри, які здійснюють комплексне розв'язання
найважливіших науково-технічних проблем соціального призначення з
урахуванням довгострокових національних пріоритетів.
 
   Статус державних галузевих науково-технічних центрів повинні
одержати  й науково-дослідні установи, що спеціалізуються на
проведенні науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з
військової тематики. Створення таких центрів доцільне у тих
випадках, коли проблематика досліджень є суто військовою і мало
пов'язана з цивільними дослідженнями, а також коли у сфері
цивільних  науково-дослідних,  дослідно-конструкторських  робіт
відсутній відповідний науковий потенціал.
 
   Розвитку має набути наука, якою займаються науково-дослідні
та  дослідно-конструкторські  інститути,  а  також структурні
підрозділи  підприємств, установ та організацій, промислових,
аграрних  та  інших  виробничих  асоціацій,  які  проводять
науково-дослідні роботи.
 
   Сприятливі умови  розвитку  недержавного сектора у сфері
науково-технологічної і науково-інноваційної діяльності  мають
створюватись як за рахунок приватизації організаційних структур
науки з наданням переваги  створенню  акціонерних  товариств
закритого типу, що діють у науково-технологічній сфері, так і
шляхом створення нових приватних інститутів, науково-технічних
фірм, лабораторій тощо.
 
   Для підтримки  розвитку  структур  недержавного  сектора
науково-інноваційної діяльності можуть створюватися відповідні
підрозділи  в апараті міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади,  в  національних,  галузевих,  регіональних
науково-технологічних  центрах, головних галузевих інститутах.
Основними  їх  функціями  повинні  стати підтримка приватних
інститутів, лабораторій і окремих винахідників, попередня оцінка
винаходів, надання прямої допомоги у вигляді консультацій щодо
виробничого  і комерційного освоєння, захисту інтелектуальної
власності, а також посередництво у налагодженні зв'язків із
співвиконавцями і споживачами нововведень.
 
   Подальшого розвитку мають набути організаційно-правові засади
діяльності структур, що поєднують науково-дослідний процес з
виробництвом і реалізацією нової продукції, зокрема технополіси і
технопарки,  які  вже  сформовані  на  базі  територіальних
науково-технічних центрів.
 
   На регіональному рівні необхідно:
 
   сформувати систему   місцевих   джерел   фінансування
науково-дослідних,   дослідно-конструкторських   робіт   та
інноваційної  діяльності,  в  тому  числі спеціальних фондів
підтримки регіональних програм, забезпечити правовий механізм їх
утворення і використання;
 
   створити територіальні  науково-виробничі,  інформаційні,
сертифікаційні та інші центри, консультаційні та прокатні пункти,
інвестиційні банки, інноваційні біржі тощо;
 
   завершити створення  регіональних  організаційних структур
управління науково-технічним розвитком;
 
   створити  5-6  експериментальних  зон  науково-технічного
розвитку,  діяльність яких повинна грунтуватися на активному
використанні  переваг  "горизонтального"  методу  управління
інноваційним процесом.
 
           Удосконалення управління
     у науково-технологічній та інноваційній сферах
 
   Вироблення та   реалізація   ефективної    державної
науково-технічної та інноваційної політики потребують певного
вдосконалення  управління   у   сфері   науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт та реалізації інновацій.
 
   Основні заходи  мають  бути  спрямовані  на реформування
центральних органів виконавчої влади за функціональним принципом,
забезпечення структурної повноти їх повноважень, більш чітке
визначення завдань і прав, механізму координації їх взаємодії між
собою та з іншими органами виконавчої влади.
 
   З цією метою:
 
   Центральний виконавчий  орган  в  галузі  науки  та
інтелектуальної власності,  Міністерство  економіки  України,
Міністерство фінансів України, інші центральні органи виконавчої
влади,  Національна  академія наук України мають забезпечити
формування збалансованих пропозицій  щодо  витратної  частини
державного  бюджету,  яка  спрямовується  на розвиток науки,
науково-технічної діяльності та підтримку інноваційного розвитку в
галузях народного господарства;
 
   Міністерство економіки України, Центральний виконавчий орган
в галузі науки та інтелектуальної власності, інші центральні
органи виконавчої влади, Державний інноваційний фонд України,
Національна академія  наук  України  повинні  сформувати  та
реалізовувати  наукові  частини  загальнодержавних  програм
соціально-економічного розвитку та  державні  науково-технічні
програми, державні   замовлення   на  окремі  найважливіші
науково-технічні розробки та інноваційні проекти;
 
   Центральний виконавчий  орган  в  галузі  науки  та
інтелектуальної власності, Державний інноваційний фонд України,
Національне агентство України з питань розвитку та європейської
інтеграції,  Державний  комітет  України  з  питань розвитку
підприємництва  повинні  займатися  питаннями  стимулювання
інноваційної діяльності та розвитку інноваційної інфраструктури в
підприємницькому середовищі, в тому числі з залученням іноземних
інвестицій на загальнодержавному та регіональному рівнях.
 
   Рада з питань науки та науково-технічної  політики  при
Президентові України сприяє формуванню та реалізації державної
політики у науково-технологічній сфері.
 
   Координація діяльності міністерств та  інших  центральних
органів виконавчої влади здійснюється Комісією Кабінету Міністрів
України з питань науково-технічного розвитку.
 
   Головним завданням галузевих міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади з проблем науково-технологічного та
інноваційного розвитку є розроблення  та  реалізація  єдиної
науково-технологічної  політики відповідної галузі, здійснення
функцій державного замовника в частині  використання  коштів
державного бюджету, що надаються на підтримку науково-технічного
розвитку галузей, та функцій розпорядника галузевих  фондів,
проведення  експертизи  наукових  результатів,  організація і
проведення моніторингу інноваційної діяльності підприємств та
установ своєї галузі незалежно від їх підпорядкованості.
 
   За умови  вирішальної  ролі функціонального управління в
галузевих міністерствах, інших центральних органах виконавчої
влади мають  бути  створені  спеціалізовані  департаменти  чи
управління  з  питань  науково-технологічного  розвитку  та
інноваційної діяльності.  Повноваження  та  діяльність  таких
підрозділів повинні бути тісно ув'язані з роботою маркетингових
служб, результатами оперативного аналізу кон'юнктури внутрішнього
та зовнішнього ринків.
 
   Слід зміцнити правові засади діяльності Національної академії
наук України як  координаційного  центру  з  фундаментальних
досліджень у державі. На регіональному рівні необхідно створити
науково-координаційні ради або  ради  сприяння  інноваційному
розвитку при обласних державних адміністраціях. Такі ради мають
сприяти зміцненню зв'язків між місцевими органами виконавчої влади
та регіональними науковими центрами Національної академії наук
України, Центральним виконавчим органом в галузі  науки  та
інтелектуальної власності,  більш  обгрунтованому  визначенню
пріоритетів у сфері науково-технічного розвитку у  регіонах,
повнішому  залученню науково-технічного потенціалу країни для
вирішення відповідних проблем на місцях, формування та реалізації
регіональних соціально-економічних і науково-технічних програм,
великих інноваційних проектів.
 
   З метою розширення участі  українських  науково-дослідних
установ у міжнародній науковій кооперації, створення умов для
вільного доступу українських науковців до світових  наукових
надбань особлива увага повинна приділятися створенню сучасної
телекомунікаційної інфраструктури. Необхідно надати  підтримку
виданню вітчизняної наукової літератури і журналів, а також
розширити можливості  для  придбання  науковими  бібліотеками
іноземних наукових видань.
 
   Потребує суттєвого вдосконалення система обліку і статистики
наукової та інноваційної діяльності. Держава має перейти до
загальноприйнятих європейських і світових стандартів обліку і
статистики. На підставі  цих  стандартів  Державний  комітет
статистики України повинен систематично забезпечувати центральні
та місцеві органи виконавчої влади даними про  наукову  та
інноваційну діяльність.
 
   Необхідно значно підвищити надійність і мобільність державної
системи захисту інтелектуальної власності. Важливим завданням
центральних та місцевих органів виконавчої влади, засобів масової
інформації, науковців і освітян є формування у  суспільстві
усвідомлення виняткової ролі науки та інноваційної діяльності у
соціально-економічному відродженні України.
 
   Успішному вирішенню цих завдань мають сприяти широкомасштабні
заходи  навчання,  перепідготовки  кадрів  та  підвищення їх
кваліфікації з метою  вивчення  закономірностей  інноваційної
діяльності в ринкових умовах.
 
               * * *
 
   Реалізація запропонованих у Концепції заходів повинна сприяти
формуванню  такої  моделі  організації  науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт в Україні, яка б поєднувала в собі
елементи ринкової економіки із збереженням  гнучких  важелів
державного регулювання цією найважливішою сферою життєдіяльності
суспільства.
 
   Реалізація Концепції має забезпечуватися шляхом прийняття на
її основі нових законодавчих та інших нормативно-правових актів,
внесення змін і доповнень до правових актів про наукову і
науково-технічну діяльність, оподаткування, банки і банківську
діяльність, підприємництво тощо, а також Державної  програми
розвитку науково-технологічної сфери України.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner