Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 731 від 25.05.1998

Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 травня 1998 р. N 731
                Київ
 
     Про затвердження Порядку ведення особових справ
     державних службовців в органах виконавчої влади
 
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N  56 (  56-2001-п ) від 24.01.2001
      N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
 
   З метою упорядкування кадрового діловодства та удосконалення
процедури  прийняття  на посади державних службовців Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  ведення  особових  справ  державних
службовців в органах виконавчої влади, що додається.
 
   Цей Порядок застосовується також в  інших  органах,  на
працівників яких поширюється дія Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ).
 
   Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів
України у місячний термін розробити методичні рекомендації щодо
застосування  цього  Порядку,  затвердити  зразки  оформлення
документів особових справ державних службовців.
 
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.49
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 травня 1998 р. N 731
 
 
               ПОРЯДОК
   ведення особових справ державних службовців в органах
             виконавчої влади
 
 
   Цей Порядок визначає перелік документів, що складають особову
справу державного службовця (далі - особова справа), а також
вимоги до їх оформлення, зберігання та обліку.
   В особовій справі  відображається  проходження  державної
служби,  містяться  біографічні та інші дані про державного
службовця.
   Формування та ведення особової справи здійснюється кадровою
службою органу, де працює державний службовець.
 
         1. Формування особової справи
 
   Формування особової справи розпочинається з дати розгляду
питання про призначення на посаду державного службовця.
   В особовій справі повинні міститися такі документи:
   1) особова картка (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) з відповідними
додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;
   2) копії документів про освіту, у тому числі про повну вищу
освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
{ Пункт 2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
   2-1) медична довідка про стан здоров'я претендента на посаду
керівника, заступника керівника центрального органу виконавчої
влади, а також голови місцевої державної адміністрації за формою,
встановленою МОЗ; { Розділ 1 доповнено пунктом 2-1 згідно з
Постановою КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
   3) відповідно до статті 13 Закону України "Про державну
службу" ( 3723-12 ) відомості про доходи, зобов'язання фінансового
характеру та майновий стан державного службовця чи особи, що
претендує на заняття посади державного  службовця  (далі  -
претендент), і членів його сім'ї;
   4)  підписані  претендентом попередження про встановлені
законодавством  України обмеження, пов'язані з прийняттям на
державну  службу  та її проходженням, а також документ про
ознайомлення  із  Загальними  правилами  поведінки державного
службовця; ( Пункт 4 абзацу другого розділу 1 в редакції Постанови
КМ N 56 ( 56-2001-п ) від 24.01.2001 )
   5) довідка  про наявність встановленої форми допуску до
державної таємниці (для відповідних посад);
   6) біографічна довідка, подання про призначення на посаду,
картка погодження (у разі потреби);
   7) погодження, передбачені законодавством для призначення на
посади керівників відповідних органів;
   8) довідка про перебування у кадровому резерві (для осіб,
зарахованих до кадрового резерву);
   9) направлення на роботу (для магістрів державного управління
і випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за кошти
державного бюджету); { Пункт 9 розділу 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
   10) заява про участь у конкурсі, протокол (витяг з протоколу)
конкурсної комісії (для осіб, які призначаються на конкурсній
основі);
   11) заява для проходження стажування на відповідній посаді,
індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування
з висновками керівника структурного підрозділу (для осіб, які
проходили стажування);
   12) заява щодо призначення на відповідну посаду.
   Після призначення працівника на посаду державного службовця
до особової справи додаються:
   1) наказ, розпорядження про призначення на посаду;
   2) копії указів, постанов, наказів, розпоряджень органів
вищого рівня про призначення (рішень про обрання) на посаду (у
випадках, передбачених законодавством);
   3) текст Присяги, скріплений підписом державного службовця
(для осіб, уперше прийнятих на державну службу);
   4) копії документів про надані пільги;
   5) копія паспорта;
   6) копія військового квитка (для військовозобов'язаних);
   7) опис документів особової справи.
   Працівник кадрової служби, отримуючи матеріали до особової
справи, повинен перевірити дотримання правил їх  заповнення,
відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів
(паспорта, військового квитка, документа про освіту, у тому числі
про повну вищу освіту тощо). { Абзац розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від
19.09.2007 }
   Особова справа повинна бути сформована і зареєстрована у
книзі обліку руху особових справ не пізніше тижневого терміну з
дня призначення на посаду.
   Після формування та реєстрації особової справи на паперових
носіях  працівник  кадрової  служби формує особову справу в
електронній  формі  у  порядку, визначеному Головдержслужбою.
{ Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1151
( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
          2. Ведення особової справи
 
   Особова справа  державного  службовця у міру проходження
державної служби доповнюється відповідними матеріалами та щорічно,
до 15 квітня, уточнюється.
   Крім документів, зазначених у розділі 1 цього Порядку, до
особової справи в хронологічному порядку з часом надходження
додаються:
   1) заява про переведення на відповідну посаду, продовження
терміну перебування на державній службі, звільнення з посади;
   2) наказ (розпорядження) про переміщення на іншу посаду,
звільнення з посади;
   3) наказ,  розпорядження,  копії  указів,  розпоряджень,
постанови про присвоєння рангу державного службовця, заохочення,
службове розслідування, накладення та зняття стягнення;
   4) листи-погодження Головдержслужби (витяги), накази  про
продовження терміну перебування на державній службі (для осіб, які
досягли граничного віку перебування на державній службі);
   5)  документи  про  професійне  навчання  (підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації); { Пункт 5 розділу 2 в
редакції Постанови КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
   6) атестаційні матеріали (характеристика, атестаційний лист);
   7) інші документи, які містять відомості щодо проходження
державної служби.
 
       3. Оформлення документів особової справи
 
   Особова картка (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) з автобіографією,
даними про трудову діяльність у минулому та проходження державної
служби оформляються відповідно до діючої інструкції, затвердженої
та зареєстрованої згідно із законодавством.
   Копії (ксерокопії) документів про освіту, у тому числі про
повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення
кваліфікації скріплюються підписом керівника кадрової служби та
печаткою. { Абзац другий розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
   Відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та
майновий стан подаються за формою декларації, затвердженої в
установленому порядку.
   Попередження про встановлені Законами України "Про державну
службу", "Про боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) обмеження під
час прийняття на державну службу та її проходження підписується
претендентом разом з поданням заяви про призначення (для окремих
посад  обмеження  передбачені  також  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ) та спеціальними законами).
   Довідка про наявність встановленої форми допуску до державної
таємниці видається кадровою службою відповідного  органу  за
останнім місцем роботи для претендентів на посади, які визначені
номенклатурою посад,  затвердженою  у  встановленому  порядку
керівником органу. { Абзац п'ятий розділу 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
   Біографічна довідка складається у разі потреби (подання про
призначення на посаду органом вищого рівня, присвоєння рангу
державного службовця тощо) на підставі даних, що містяться в
особовій справі та трудовій книжці працівника. Відповіді на
запитання у довідці мають бути  стислими,  але  вичерпними.
Скорочення  слів,  пропуски,  виправлення  не  допускаються.
Біографічна довідка складається за формою згідно з додатком 1 до
цього Порядку і скріплюється підписом керівника кадрової служби та
печаткою.
   Подання щодо призначення особи на посаду складається у разі
призначення її органом вищого рівня та в  інших  випадках,
передбачених законодавством або регламентом відповідного органу
виконавчої влади. У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по
батькові, дата народження претендента, громадянство, займана на
час подання посада, на яку посаду рекомендується (для заступників
керівників  -  її функціональний напрям), рівень фахової та
професійної підготовки, спроможність забезпечити доручену ділянку
роботи,  ділові  та  інші якості претендента, відомості про
перебування претендента під слідством або наявність судимості.
   Картка погодження щодо призначення на посаду оформляється
згідно з додатком 2 до цього Порядку у разі потреби, зокрема для
претендентів на посади, які призначаються органом вищого рівня.
   Довідка про перебування у  кадровому  резерві,  в  якій
зазначається посада, дата включення до резерву, відомості про
роботу за особистими річними планами тощо, скріплюється підписом
керівника кадрової служби відповідного органу та печаткою.
   Заяви про  призначення,  переміщення  на  іншу  посаду,
продовження терміну перебування на державній службі, звільнення з
посади оформляються власноручно і підписуються із зазначенням
дати.  За  змістом заяви керівником органу виконавчої влади
приймається відповідне рішення, на підставі якого кадрова служба
готує наказ (розпорядження).
   Наказ, розпорядження про призначення на посаду або звільнення
з посади видається за місцем роботи також щодо тих працівників,
які призначаються органом вищого рівня. У ньому зазначається дата
фактичного вступу на посаду, звільнення з посади.
   Бланк опису документів заповнюється згідно з додатком 3 до
цього Порядку під час формування особової справи і доповнюється з
надходженням кожного нового документа. Наявність документів в
особовій справі щорічно, до 15 квітня, звіряється з описом.
   При формуванні особової справи в електронній формі документи,
передбачені у розділах 1 та 2 цього Порядку, крім особової картки
(форма П-2ДС) ( z0484-95 ) та біографічної довідки, скануються,
заносяться до комп'ютерної системи та засвідчуються цифровим
підписом  керівника  кадрової  служби у порядку, визначеному
законодавством. { Розділ 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1151 ( 1151-2007-п ) від 19.09.2007 }
 
       4. Передання особової справи державного
            службовця до архіву
 
   Після припинення державним службовцем роботи його особова
справа залишається в кадровій службі і передається до архіву в
порядку, визначеному відповідною інструкцією з діловодства.
   При цьому в особовій картці (форма П-2ДС) ( z0484-95 ) та
книзі обліку руху особових справ зазначається дата, причина
звільнення, дата і номер наказу (розпорядження) про звільнення.
   У разі повернення особи на державну службу рекомендується
використовувати сформовану раніше особову справу.
 
     5. Порядок обліку та зберігання особових справ
 
   Особові справи  державних  службовців  є документами для
службового користування, які зберігаються у відповідно обладнаному
приміщенні.
   Кожна особова справа знаходиться у спеціально призначеній для
цього папці формату А-4.
   Зберігання особових справ забезпечують працівники кадрової
служби, які несуть відповідальність за додержання встановленого
порядку обліку, зберігання і видачі особових справ.
   Для оперативного  обліку державних службовців та аналізу
змінності кадрів на тій чи іншій посаді керівних працівників, а
також  деяких  спеціалістів (за визначенням керівника органу
виконавчої влади) в органах виконавчої влади може запроваджуватися
ведення алфавітних і посадових карток.
   Порядок обліку та роботи з особовими справами встановлюється
керівником органу виконавчої влади.
   Зберігання особових справ у електронному вигляді здійснюється
відповідно до вимог законодавства з питань захисту інформації.
Порядок зберігання особових справ у електронній формі визначається
Головдержслужбою за погодженням з Держспецзв'язку. { Розділ 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1151 ( 1151-2007-п )
від 19.09.2007 }
 
 
   Зразок
 
                       Додаток 1
                 до Порядку ведення особових справ
                 державних службовців в органах
                      виконавчої влади
 
            БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
       ____________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)
Подається на _____________________________________________________
            (найменування посади)
Працює ___________________________________________________________
 (посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)
Громадянство _____________________________________________________
Число, місяць і рік народження ___________________________________
Місце народження _________________________________________________
          (держава, область, місто, район, село)
Освіта ___________________________________________________________
    (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування
__________________________________________________________________
навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та
__________________________________________________________________
кваліфікація)
Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________
Володіння мовами _________________________________________________
            (якими, якою мірою)
Нагороди, почесні звання _________________________________________
Прийняття Присяги державного службовця ___________________________
                    (дата прийняття)
Ранг державного службовця ________________________________________
             (дата присвоєння)
Загальний стаж роботи ____________________________________________
Стаж державної служби ____________________________________________
Депутат ради _____________________________________________________
              (найменування ради)
Стягнення ________________________________________________________
        (які, ким і за що накладені)
 
            Трудова діяльність
__.____ до __.____
__.____ по цей час
__________________________   _________   ____________________
(посада керівника кадрового   (підпис)   (прізвище, ініціали)
підрозділу)
 
МП
 
   Зразок
 
                       Додаток 2
                 до Порядку ведення особових справ
                  державних службовців в органах
                     виконавчої влади
 
            КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
          щодо призначення на посаду
 
    _________________________________________________
      (найменування посади працівника органу
    _________________________________________________
            виконавчої влади)
 
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Дата народження __________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
Прізвище, ім'я, по    |    Висновок      |  Підпис,
батькові та посада особи, |              |  дата
яка проводила співбесіду |              |
--------------------------+---------------------------+-----------
             |              |
--------------------------+---------------------------+-----------
             |              |
--------------------------+---------------------------+-----------
 
   Зразок
 
                       Додаток 3
                 до Порядку ведення особових справ
                 державних службовців в органах
                     виконавчої влади
 
                ОПИС
          документів особової справи
 
 
                        Справа N __________
_____________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові)
 
------------------------------------------------------------------
 N | Найменування документів | Кількість |    Примітки
  |             | аркушів |
---+--------------------------+-----------+-----------------------
---+--------------------------+-----------+-----------------------
---+--------------------------+-----------+-----------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner