Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 469 від 07.04.1998

Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 7 квітня 1998 р. N 469
                Київ
 
    Про затвердження Положення про державну атестацію
     науково-дослідних (науково-технічних) установ
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99 
      N 1817 ( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
 
   { У постанові та назві слова "атестація  державних
    науково-дослідних  установ"  в  усіх  відмінках
    замінено словами "державна атестація науково-дослідних
    (науково-технічних) установ" згідно з Постановою КМ
    N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99 }
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про державну атестацію науково-дослідних
(науково-технічних) установ, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 31
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 7 квітня 1998 р. N 469
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про державну атестацію науково-дослідних
         (науково-технічних) установ
 
    { Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99 }
 
   { У  тексті Положення слова "науково-дослідна" в усіх
    відмінках і числі замінено словами " науково-дослідна
    (науково-технічна)" у відповідному відмінку і числі,
    а слово "Міннауки" замінено словами "Державний комітет
    з питань науки та інтелектуальної власності" згідно з
    Постановою КМ N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99 }
 
 { У тексті Положення слова "Державний комітет з питань науки
  та інтелектуальної власності" та "Комісія Кабінету Міністрів
  України з питань науково-технічного розвитку України" в усіх
  відмінках замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ
  N 1817 ( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 } 
 
 
             Загальні питання
 
   1. Державна  атестація науково-дослідних (науково-технічних)
установ (далі - атестація) - це комплекс заходів, спрямованих на
оцінку  рівня розвитку науково-технічного потенціалу установ,
результатів їх наукової діяльності.
   Атестації підлягають  науково-дослідні  (науково-технічні)
установи всіх форм власності, що внесені або претендують на
внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави. 
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1487 ( 1487-99-п ) від
13.08.99 )
 
   2. Державна атестація науково-дослідних (науково-технічних)
установ, яким надається державна підтримка, проводиться не менш як
один раз на п'ять років відповідно до цього Положення. ( Пункт 2 в
редакції Постанови КМ N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99 )
 
   3. Організаційно-методичне забезпечення державної атестації
науково-дослідних (науково-технічних) установ покладається на МОН,
а  науково-дослідних  (науково-технічних) установ Національної
академії наук та галузевих академій наук - на їх президії.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487
( 1487-99-п ) від 13.08.99 )
 
   4. Атестація включає:
   анкетування науково-дослідних (науково-технічних) установ;
   галузеву експертизу зазначених установ з перевіркою в разі
потреби анкетних відомостей;
   міжгалузеву експертизу    та   визначення   рейтингу
науково-дослідних (науково-технічних) установ.
 
         Анкетування науково-дослідних 
          (науково-технічних) установ
 
   5. Для атестації науково-дослідна (науково-технічна) установа
подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади,
Національній чи галузевій академії наук, у віданні яких вона
перебуває, або МОН (якщо така підпорядкованість відсутня) анкету з
відомостями про діяльність установи за три попередні календарні
роки.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817
( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
   6. Анкета повинна включати відомості про:
   наукові та науково-технічні кадри;
   організацію підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації фахівців;
   організацію досліджень з певного науково-технічного напряму і
про підрозділи та вчених, які  забезпечують  проведення  цих
досліджень, основні результати (опублікування монографій, статей,
в тому числі за кордоном, одержання ліцензій, патентів тощо) та
практичну цінність наукових результатів для окремих галузей та
національної економіки в цілому, перспективи розвитку тощо;
   наявність та визнання у світі наукових шкіл;
   національне та міжнародне визнання  наукових  результатів
(одержання премій, грантів, проведення конференцій тощо);
   міжнародні наукові зв'язки;
   матеріально-технічну та   дослідно-експериментальну  базу
досліджень;
   унікальні наукові об'єкти;
   фінансово-економічну, комерційну,    господарську    та
зовнішньоекономічну діяльність;
   інші відомості, що характеризують діяльність цієї установи.
 
   7. Форма анкети розробляється МОН разом із Держкомстатом,
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади,
Національною і галузевими академіями наук та затверджується в
установленому порядку як форма державної статистичної звітності.
 
        Галузева експертиза науково-дослідних 
          (науково-технічних) установ
 
   8. Галузева експертиза науково-дослідних (науково-технічних)
установ проводиться експертною комісією, утвореною міністерством,
іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління
яких належить науково-дослідна (науково-технічна) установа. До
складу  експертної  комісії  включаються вчені та фахівці у
відповідній галузі.
   У разі коли науково-дослідна (науково-технічна) установа не
належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади,
відповідну експертизу проводить експертна комісія МОН, до складу
якої включаються працівники цього Міністерства та фахівці з
відповідних напрямів науково-технічних досліджень.
 
   9. Експертна комісія:
   визначає оцінку рівня наукових досліджень та  практичної
цінності їх результатів;
   аналізує рівень     науково-технічного     потенціалу
науково-дослідної (науково-технічної) установи та ефективність
його використання;
   оцінює  фінансово-економічну  діяльність науково-дослідної
(науково-технічної) установи.
 
   10. Результати  проведеної експертною комісією експертизи
розглядаються та затверджуються колегією міністерства, іншого
центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого
належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, і подаються
до МОН.
 
     Експертиза науково-дослідних (науково-технічних)
     установ, які перебувають у віданні Національної
          чи галузевої академії наук
 
   10-1. Експертиза поданих на атестацію анкет науково-дослідних
(науково-технічних)  установ,  які  перебувають  у  віданні
Національної чи галузевої академії наук, проводиться у порядку, що
встановлюється президією відповідної академії наук, яка затверджує
результати експертизи та подає до МОН пропозиції щодо визначення
рейтингу науково-дослідних  (науково-технічних)  установ,  які
перебувають у її віданні.
{ Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1817
( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
     Міжгалузева експертиза та визначення рейтингу
     науково-дослідних (науково-технічних) установ
 
   11.    Міжгалузева    експертиза   науково-дослідних
(науково-технічних) установ проводиться міжгалузевою експертною
групою,  склад  якої  формується  МОН  та  затверджується
Віце-прем'єр-міністром  України  відповідно  до  розподілу
функціональних повноважень.
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1817
( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
   12. Міжгалузева експертна група визначає:
   систему функціональних   ознак   та  критерії  оцінки
науково-дослідних  (науково-технічних)  установ  з урахуванням
специфіки їх діяльності;
   рейтинг  науково-дослідних  (науково-технічних) установ з
урахуванням статистичних даних (питомих показників), критеріїв
оцінки та результатів галузевої експертизи.
 
 
   { Розділ "Експертиза та визначення рейтингу науково-дослідних
(науково-технічних) установ, які належать до сфери управління
Національної чи галузевої академії наук" виключено на підставі
Постанови КМ N 1817 ( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
 
   { Розділ "Підготовка пропозицій щодо державної підтримки
науково-дослідних  (науково-технічних)  установ"  виключено на
підставі Постанови КМ N 1817 ( 1817-2006-п ) від 27.12.2006 }
 
 
     Атестація науково-дослідної (науково-технічної)
        діяльності вищих навчальних закладів
 
  ( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
   N 1487 ( 1487-99-п ) від 13.08.99 )
 
   15.   Атестація  науково-дослідної  (науково-технічної)
діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації
проводиться згідно з Положенням про акредитацію вищих закладів
освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12
лютого 1996 р. N 200 ( 200-96-п ) "Про ліцензування, атестацію та
акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216 -
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27
серпня 1997 р. N 931) ( 931-97-п ). ( Пункт 15 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 ( 1487-99-п ) від
13.08.99 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner