Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 31 від 27.01.1992

Про Комплексну програму розв'язання проблем інвалідності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 27 січня 1992 р. N 31
                Київ
 
        Про Комплексну програму розв'язання
            проблем інвалідності
 
       ( Додатково див. Розпорядження КМ
        N 355-р ( 355-92-р ) від 15.06.92 )
 
 
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 21 березня
1991 р. "Про введення в дію Закону Української РСР "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 876-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити розроблену Міністерством соціального забезпечення
України з участю міністерств і відомств України, Ради Федерації
незалежних профспілок України та громадських організацій інвалідів
Комплексну програму розв'язання проблем інвалідності (додається).
 
   2. Міністерствам і відомствам України, Раді  Міністрів
Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському та Севастопольському
міськвиконкомам з урахуванням місцевих особливостей забезпечити
розробку на основі Комплексної програми розв'язання  проблем
інвалідності та виконання аналогічних програм в областях, містах,
районах і галузях народного господарства.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В. ФОКІН
 
    Державний секретар
   Кабінету Міністрів України           В. ПЄХОТА
 
 
  Інд.27
 
 
 
                       СХВАЛЕНА
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 січня 1992р. N 31
 
            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
         розв'язання проблем інвалідності
 
 -----------------------------------------------------------------
     Зміст заходів      |  Відповідальні за  | Строк
                 |   виконання    |виконання
 -----------------------------------------------------------------
 
   I. Профілактика інвалідності, медична, соціально-трудова
           реабілітація інвалідів
 
 1. Проаналізувати стан профілак- міністерства і відом-  1992
                              рік
  тичної роботи на промислових, ства України
  будівельних і  транспортних Рада Міністрів Крим-
  підприємствах, у радгоспах і ської АРСР
  колгоспах, а також виконання виконкоми  місцевих
  колективних  договорів  про Рад народних депута-
  охорону праці та додержання тів
  правил техніки безпеки і усу- підприємства і орга-
  нути виявлені недоліки. Про- нізації
  вести атестацію робочих місць Міністерство охорони
  інвалідів і за її результата- здоров'я України
  ми замінити застаріле облад- Мінпраці України
  нання, верстати і пристрої та разом з Радою Федера-
  створити здорові умови праці  ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 2. Організувати в кожній області Міністерство охорони  1992-
  спеціалізовані центри меди- здоров'я України    1997
                              роки
  ко-соціальної  реабілітації Мінсоцзабез України
  інвалідів з відділеннями для Рада Міністрів Крим-
  дітей-інвалідів        ської АРСР
                 облвиконкоми, Київсь-
                 кий і  Севастополь-
                 ський міськвиконкоми
 
 3. Створити  при  поліклініках Міністерство охорони  починаючи
  службу забезпечення інвалідів здоров'я України    з 1992
  усіма видами медичної допомо- Рада Міністрів Крим-  року
  ги вдома            ської АРСР
                 облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 4. Розробити порядок проведення Міністерство охорони  1992
                              рік
  медико-соціальної експертизи, здоров'я України
  який передбачав би транспор-
  тування інваліда до місця ек-
  спертизи, а при необхідності
  проведення її вдома
 
 5. Провести спеціальний диспан- Міністерство охорони  1992-
  серний облік по категоріях здоров'я України    1995
                             роки
  інвалідності, ступеню втрати Мінсоцзабез України
  здоров'я, потребі в протезу- Мінекономіки України
  ванні тощо і на його основі Мінстат України
  підготувати пропозиції про:  Рада Міністрів Крим-
                 ської АРСР
  забезпечення щороку дітей-ін- облвиконкоми, Київсь-
  валідів санаторно-курортними кий і Севастопольсь-
  путівками (при необхідності з кий міськвиконкоми
  одним із батьків)       разом з Радою Федера-
                 ції незалежних проф-
  будівництво санаторно-курорт- спілок України, гро-
  них закладів за різними на- мадськими організаці-
  прямами інвалідності      ями інвалідів
 
  розробку і освоєння серійного
  випуску нових засобів для по-
  легшення  побуту  і  праці
  інвалідів з доведенням номен-
  клатури цих виробів до 200
  найменувань
 
  забезпечити за рахунок респу- УТОГ          1993-
  бліканського бюджету в части- УТОС          1994
                             роки
  ні, що спрямована на науку, КНТП України
  розробку і впровадження у ви- Мінфін України
  робництво електроакустичного Академія Наук України
  обладнання для  спеціальних НВО "Квант"
  дошкільних закладів, шкіл глу- ВО "Київський радіо-
  хих і з порушенням слуху, су- завод"
  рдотехнічних і тифлотехнічних
  засобів навчального та куль-
  турного призначення відповід-
  но для інвалідів глухих і по
  зору. При необхідності подати
  Мінекономіки України пропози-
  ції про включення цих виробів
  у держзамовлення
 
 6. Забезпечити оздоровлення ді- Міносвіти України    1992-
  тей з функціональними поруше- Міністерство охорони  1995
                             роки
  ннями і захворюваннями опор- здоров'я України
  но-рухового апарату в умовах Рада Міністрів Крим-
  загальноосвітніх шкіл і шкіл- ської АРСР
  інтернатів, провадити колек- облвиконкоми, Київсь-
  тивні офтальмотренажери  та кий і Севастопольсь-
  інші методи профілактики по- кий міськвиконкоми
  рушень функції органів зору
 
 7. Розробити і  затвердити на Міністерство охорони  1992
                              рік
  1992 - 1995  роки  програму здоров'я України
  профілактики  інвалідності, Мінприроди України
  спрямовану на реалізацію ши- Мінсоцзабез України
  рокого комплексу заходів щодо разом з Радою Федера-
  охорони здоров'я населення, в ції незалежних проф-
  тому числі шляхом поліпшення спілок України
  екологічного стану, середови-
  ща проживання, створення без-
  печних умов праці, запобіган-
  ня виробничому, дорожньо-тра-
  нспортному і побутовому трав-
  матизму
 
 8. При розробці проекту закону Держгіртехнагляд     - " -
  України про охорону праці з України
  метою запобігання і зниження Мінпраці України
  інвалідності  внаслідок   Міністерство охорони
  професійних  захворювань  і здоров'я України
  трудового каліцтва передбачи- Мінсоцзабез України
  ти  вдосконалення  системи разом з Радою Федера-
  управління охороною праці на ції незалежних проф-
  підприємствах усіх  галузей спілок України
  народного господарства
 
 9. Розробити індивідуальні прог- Міністерство охорони  - " -
  рами реабілітації інвалідів і здоров'я України
  забезпечити їх реалізацію ор- Мінсоцзабез України
  ганами охорони здоров'я  і разом з Радою Федера-
  соціального забезпечення    ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 10. Підготувати і затвердити інс- Міністерство охорони  1992
  трукцію  щодо  встановлення здоров'я України      рік
  груп і строків інвалідності, Мінсоцзабез України
  розробити перелік  медичних разом з Радою Федера-
  показань і протипоказань для ції незалежних проф-
  забезпечення інвалідів авто- спілок України і гро-
  транспортом          мадськими організаці-
                 ями України
 
 11. Розробити рекомендації щодо Міністерство охорони 1992-
  створення системи підготовки здоров'я України     1995
                              роки
  спеціалістів вищої і серед-
  ньої ланки для здійснення ме-
  дико-соціальної реабілітації
  інвалідів
 
 12. Розробити і впровадити мето-     - " -      - " -
  дику соціальної реабілітації
  інвалідів у центрах  меди-
  ко-соціальної реабілітації
 
 13. Визначити потребу і створити Рада Міністрів Крим-  1992-
  необхідну  кількість  малих ської АРСР        1993
                              роки
  підприємств з метою працевла- облвиконкоми, Київсь-
  штування на них інвалідів   кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 Мінпраці України
                 Мінсоцзабез України
                 разом з громадськими
                 організаціями інвалі-
                 дів
 
 14. Розробити і затвердити поло- Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  ження про  працевлаштування Мінпраці України
  інвалідів і пенсіонерів  з разом з Радою Федера-
  урахуванням виконання завдань ції незалежних проф-
  і  обов'язків  міністерств, спілок України і гро-
  відомств, підприємств, викон- мадськими організаці-
  комів місцевих Рад народних ями інвалідів
  депутатів  і  господарських
  органів з питань залучення
  інвалідів до праці
 
 15. Підготувати рекомендації щодо Мінпраці України     - " -
  створення спеціальних робочих Мінсоцзабез України
  місць на підприємствах і в Рада Міністрів Крим-
  організаціях і працевлаштува- ської АРСР
  ння на них інвалідів      облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 підприємства і орга-
                 нізації
 
 16. Визначити і затвердити пере- Мінекономіки України  1992
                               рік
  лік виробів для виготовлення за поданням УТОСу та
  сліпими. З метою гарантовано- за погодженням з від-
  го забезпечення їх роботою повідними міністерст-
  надати  навчально-виробничим вами  і відомствами
  підприємствам, об'єднанням і України
  організаціям УТОСу переважне
  право на виготовлення  цих
  виробів
 
 17. Виконкомам Рад народних депу- Рада Міністрів Крим-   
                            починаючи
  татів установлювати підприєм- ської АРСР       з 1992
  ствам, розшташованим на відпо- облвиконкоми, Київсь-  року
  відній території, завдання по кий і Севастопольсь-
  забезпеченню порядку коопера- кий міськвиконкоми за
  ції навчально-виробничих під- поданням УТОСу і
  приємств та об'єднань УТОСу і УТОГу
  УТОГу роботою, прийнятною для
  сліпих і глухих
 
 
 
 
    II. Подання інвалідам протезно-ортопедичної допомоги
        і забезпечення транспортними засобами
 
 18. Для поліпшення якості проте- Мінсобез України    1992-
  зування і обслуговування на- Мінекономіки України   1995
                              роки
  селення здійснити будівництво корпорація "Укрбуд"
  протезних цехів у мм. Івано- Науково-виробниче
  Франківську, Луцьку, Миколає- об'єднання протезних
  ві, Херсоні, Чернівцях     підприємств
 
 19. Вивчити можливості і підготу- Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  вати пропозиції щодо будівни- Мінфін України
  цтва інофірмами реабілітацій- Мінекономіки України
  них центрів протезування    Науково-виробниче
                 об'єднання протезних
                 підприємств
 
 20. Забезпечити широке впровадже- Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  ння в практику роботи протез- Науково-виробниче
  но-ортопедичних  підприємств об'єднання протезних
  нових технологій та напівфаб-  підприємств
  рикатів,  вироблюваних  НВО
  "Енергія"
 
 21. Здійснити   реконструкцію Мінсоцзабез України   1992-
  Львівського експериментально- Науково-виробниче    1995
                              роки
  го підприємства засобів пере- об'єднання протезних
  сування і протезування з ме- підприємств
  тою виготовлення на  ньому
  коліс до крісел-колясок  для
  інвалідів
 
 22. Розробити і освоїти систему Мінсоцзабез України  1992-
  протезування інвалідів  від Міністерство охорони   1993
                              роки
  його  початку  до  повного здоров'я України
  освоєння протезно-ортопедич- Науково-виробниче
  ного виробу          об'єднання протезних
                 підприємств
 
 23. Організувати конкурси по ви- Мінсоцзабез України  один
                              раз
  готовленню протезно-ортопеди- Науково-виробниче    на три
  чних конструкцій, розробці і об'єднання протезних  роки
  впровадженню  крісел-колясок підприємств
  для інвалідів (кімнатних, про- УТОГ
  гулянкових, спортивних), тиф- УТОС
  лотехнічних та інших засобів
  для інвалідів з призовим фон-
  дом не менше 50 тис. крб.
 
 24. Розробити пропозиції про нор- корпорація "Укравто-  1992-
  мативи і технічні вимоги до транс"          1993
                              роки
  громадського транспорту,  а Держжитлокомунгосп
  також внесення змін до держа- України
  вних стандартів і технічних концерн "Укрмісцев-
  умов на виготовлення пасажир- пром"
  ських трамвайних вагонів, тро- Мінсоцзабез України
  лейбусів, автобусів і таксо- Міністерство охорони
  моторів, які забезпечували б здоров'я України
  зручність пересування пасажи- Держстандарт України
  рів-інвалідів
 
 
 
 
     III. Створення інвалідам однакових можливостей
 
 25. Розробити проектні нормативи Держбуд України разом 1992-
  для житлово-цивільного будів- з Мінсоцзабезом Укра-  1993
                              роки
  ництва, які враховували б спе- їни,  Міністерством
  цифіку проживання та обслуго- охорони здоров'я Ук-
  вування інвалідів відповідно раїни,  громадськими
  до рекомендацій органів меди- організаціями інвалі-
  ко-соціальної експертизи    дів
 
 26. Розробити проекти експеримен- Держбуд України разом 1992
                              рік
  тальних житлових будинків з з  Радою  Міністрів
  квартирами для інвалідів і Кримської АРСР, обл-
  осіб з обмеженою рухомістю   виконкомами, Київсь-
                 ким і Севастопольсь-
                 ким міськвиконкомами
 
 27. При розробці нормативних міс- Держбуд України    постійно
  тобудівних документів перед-
  бачити в них забезпечення ін-
  валідів стоянками для авто-
  транспорту і спеціальним об-
  ладнанням для переходу ву-
  лиць, а також благоустрій те-
  риторій, що прилягають  до
  будинків, з урахуванням інте-
  ресів інвалідів
 
 28. Розробити поетапну програму Держжитлокомунгосп   1992
                              рік
  влаштування,  перебудови  і України
  пристосування житлових і гро- Держбуд України
  мадських будинків, споруд та Рада Міністрів Крим-
  інших об'єктів соціальної ін- ської АРСР
  фраструктури відповідно  до облвиконкоми, Київсь-
  Закону  УРСР  "Про  основи кий і Севастопольсь-
  соціальної захищеності інва- кий міськвиконкоми
  лідів в Українській РСР"
  ( 875-12 )
 
 29. Визначити перелік вокзалів і виконавчі комітети    - " -
  портів, що підлягають облад- місцевих Рад народних
  нанню спеціальними засобами депутатів
  для обслуговування інвалідів,
  та строки  проведення  цих
  робіт
 
 
 
 
     IV. Створення інвалідам умов для одержання освіти
 
 30. З метою розширення можливос- Мінвуз України    
                            починаючи
  тей  одержання  інвалідами міністерства і відом-  з
                            1992/93
  вищої освіти:         ства України, що ма-  навчаль-
                 ють вузи        ного
                             року
  зараховувати поза конкурсом
  до вищих навчальних закладів
  інвалідів I і II груп, яким не
  протипоказано навчання за об-
  раною спеціальністю
 
  за рекомендаціями органів охо-
  рони здоров'я та соціального
  забезпечення розглядати пита-
  ння про зарахування до вузів
  поза планом за результатами
  співбесід і навчання за міс-
  цем проживання інвалідів, які
  неспроможні відвідувати навча-
  льний заклад. Створити умови
  для проходження курсу навчан-
  ня екстерном
 
 31. Передбачити створення при ди- Міносвіти України   1992-
  тячих профільних санаторіях і Рада Міністрів Крим-   1995
                              роки
  санаторних інтернатних закла- ської АРСР
  дах спеціальних груп оздоров- облвиконкоми, Київсь-
  лення, лікування і навчання кий і Севастопольсь-
  дітей і підлітків, що мають кий міськвиконкоми
  вади у фізичному або розумо- разом з органами охо-
  вому розвитку з супутніми за- рони здоров'я і гро-
  хворюваннями, у тому  числі мадськими організаці-
  тих, які зазнали радіаційного ями інвалідів
  впливу внаслідок аварії на
  Чорнобильський АЕС
 
 32. Відкрити в усіх областях бази Міносвіти України    - " -
  для літнього відпочинку дітей Рада Міністрів Крим-
  -інвалідів, сиріт і тих, які ської АРСР
  залишилися  без  піклування облвиконкоми, Київсь-
  батьків            кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 разом з Радою Федера-
                 ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 33. Створити науково-методичний Міносвіти України    1992
                              рік
  центр допомоги дітям і підліт Науково-дослідний ін-
  кам  з  відхиленнями  в ститут психології
  психофізичному розвитку    Академії Наук України
 
 34. Розробити та реалізувати ме- Міносвіти України   1992-
  тодику, навчальні плани  і              1993
                              роки
  програми, які забезпечували б
  одержання дітьми з тяжкими
  формами інвалідності серед-
  ньої освіти вдома
 
 35. Здійснити за рахунок респуб- Київський міськвикон- 
                             починаючи
  ліканського бюджету будівниц- ком           з 1993
  тво у м. Києві професійно-тех- УТОС          року
  нічного училища для сліпих і Мінекономіки України
  слабозорих дітей на 300 місць Мінфін України
                 корпорація "Укрбуд"
 
 36. Організувати за рахунок респу- Держкомпреси України 1993-
  бліканського бюджету починаю-  Мінфін України     1994
                              роки
  чи з 1993 року друкування Мінекономіки України
  книг, підручників та газет Міносвіти України
  рельєфно-крапковим шрифтом за
  Брайлем для інвалідів по зору
 
 37. Створити мережу спеціальних УТОС          1993-
  дошкільних і загальноосвітніх Міносвіти України    1995
                              роки
  навчальних закладів санатор- Міністерство охорони
  ного типу           здоров'я України
 
 38. Ввести за рахунок республіка- Мінфін України    
                            починаючи
  нського  бюджету  і  Фонду Фонд України соціаль-  з 1993
  України соціального захисту ного захисту інвалі-  року
  інвалідів компенсацію витрат дів
  УТОСу на утримання своїх дру-
  кованих органів (журналів і
  газети) й студії по озвученню
  книг для інвалідів по зору
 
 
 
      V. Культура, відпочинок, фізкультура і спорт
 
 39. Створити центр  інвалідного Міністерство України  1992
                              рік
  спорту на базі стадіону "Спа- у справах молоді і
  ртак" (м. Київ)  і  вивчити спорту
  можливості створення відпові- Мінсоцзабез України
  дних обласних центрів     Спілка воїнів-інтер-
                 націоналістів Украї-
                 ни
                 міністерства і відом-
                 ства України
                 Рада Міністрів Крим-
                 ської АРСР
                 облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 40. Забезпечити   виготовлення міністерства і відом-  1992-
  спеціальних тренажерів, спор- ства України       1995
                              роки
  тивного інвентаря та обладна-
  ння для занять інвалідів
 
 41. Розглянути питання про надан- Рада Міністрів Крим-  1992
                              рік
  ня у визначений час інвалідам ської АРСР
  спортивних споруд для занять облвиконкоми, Київсь-
  фізичною культурою і спортом  кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 42. Вирішити  питання   про Міністерство України  1992-
  підготовку  для  роботи  з у справах молоді і    1993
                              роки
  інвалідами   фізкультурних спорту
  кадрів, у тому числі з конти- Мінвуз України
  нгенту інвалідів за напрвлен-
  ням федерації фізкультури і
  спорту  та  фізкультурних
  клубів інвалідів
 
 43. Здійснити  будівництво  у УТОС          
                            починаючи
  м. Євпаторії  за   рахунок Рада Міністрів Крим-  з 1993
  республіканського бюджету оз- ської АРСР       року
  доровчого табору для сліпих і корпорація "Укрбуд"
  слабозорих дітей на 500 місць Мінекономіки України
                 Мінфін України
 
 44. Створити на півдні України Міністерство України  1994-
  оздоровчо-спортивну базу для у справах молоді і    1995
                              роки
  проведення тренувань, зборів спорту
  та інших спортивних заходів, Міністерство охорони
  а  також  вивчення  питань здоров'я України
  фізкультурно-спортивної реа-
  білітації інвалідів
 
 45. При проектуванні та будівниц- Держбуд  України   
                            починаючи
  тві спортивних споруд перед- Міністерство України  з 1992
  бачати можливість використан- у справах молоді і   року
  ня їх інвалідами як для спос- спорту
  тереження за ходом змагань,
  так   і   для   заняття
  фізкультурою і спортом
 
 46. Розробити проект фізкультур- Держбуд України     1993
                              рік
  но-спортивного комплексу  з Міністерство України
  легких конструкцій з урахува- у справах молоді і
  нням можливостей інвалідів і спорту
  забезпечити його реалізацію  Мінсоцзабез України
 
 47. Розробити методичні та практи- Міністерство України  1992
                              рік
  чні рекомендації,  посібник у справах молоді і
  для інвалідів, які займаються спорту
  фізкультурою і спортом
 
 48. Розробити спеціалізовані мар- Рада Міністрів Крим-  1992-
  шрути туристсько-екскурсійно- ської АРСР        1993
                              роки
  го обслуговування інвалідів  облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
                 разом з Радою Федера-
                 ції незалежних проф-
                 спілок України
 
 49. Організувати передачі по те- Держтелерадіокомпанія 
                             постійно
  лебаченню, зокрема:      України
 
  висвітлення діяльності органі
  зацій  інвалідів,  проблем
  дітей-інвалідів та інвалідів
  молодого віку, їх лікування
  та  оздоровлення,  спортив-
  но-фізкультурної адаптації
 
  регулярний  показ  художніх
  фільмів з субтитрами для осіб
  з порушенням слуху.
 
  Разом з УТОГом вирішити пита-             1992 рік
  ння   про   впровадження
  технічних засобів  передачі
  програм Українського телеба-
  чення для приймання їх з допо-
  могою спеціальних пристроїв у
  сім'ях глухонімих і осіб з
  порушенням слуху
 
 
 
 
    VI. Поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів
 
 50. Подати допомогу Фонду України Мінсоцзабез України  1992
                              рік
  соціального захисту інвалідів Мінфін України
  в організації його діяльності
 
 51. З метою соціальної захищенос- Рада Міністрів Крим-   - " -
  ті інвалідів і малозабезпече- ської АРСР
  них громадян створити мережу облвиконкоми, Київсь-
  спеціалізованих магазинів і кий і Севастопольсь-
  відділів, у яких здійснювати кий міськвиконкоми
  продаж   товарів   першої
  необхідності за соціально ни-
  зькими цінами з компенсацією
  за рахунок місцевого бюджету
  різниці між роздрібними  і
  зниженими цінами, а також ор-
  ганізувати в них скупку одягу
  і взуття для продажу зазначе-
  ному контингенту
 
 52. Вивчити питання про можли- Мінсоцзабез України   - " -
  вість зміни порядку надання Мінфін України
  інвалідам пільг щодо оплати Рада Міністрів Крим-
  житла, комунальних і транспо- ської АРСР
  ртних послуг, послуг зв'язку, облвиконкоми, Київсь-
  санаторно-курортного і медич- кий і Севастопольсь-
  ного обслуговування тощо і кий міськвиконкоми
  визначити джерела їх фінансу- разом із заінтересо-
  вання             ваними міністерствами
                 і відомствами України,
                 громадськими організа-
                 ціями інвалідів
 
 53. Завершити телефонізацію квар- Держкомзв'язку Украї- 1994-
  тир інвалідів, котрі стали на ни            1996
                              роки
  облік до 1 січня 1991 р.:   Рада Міністрів Крим-
  I і II груп - у 1994 році   ської АРСР
  III групи - у 1996 році    облвиконкоми, Київсь-
                 кий і Севастопольсь-
                 кий міськвиконкоми
 
 54. Надати інвалідам і сім'ям, у Укрсоцбанк      починаючи
  яких є діти-інваліди, право             з 1992
  на одержання  безпроцентної             року
  позички  на   будівництво
  індивідуального (кооператив-
  ного) житла, дачних будинків
  і гаражів, а також інвалідам
  на організацію індивідуальної
  трудової діяльності
 
 
 55. Здійснити будівництво в м. Ма- УТОС         
                            починаючи
  ріуполі за рахунок республі- Донецький облвиконком  з 1993
  канського  бюджету  будин- Мінфін України     року
  ку-інтернату для престарілих Мінекономіки України
  і одиноких інвалідів по зору  корпорація "Укрбуд"
 
 
 
 
     VII. Наукові дослідження з проблем інвалідності,
             підготовка кадрів
 
 56. Розробити і запровадити ста- Мінстат України     1992
                              рік
  тистичну звітність, яка відо- Мінсоцзабез України
  бражала б стан інвалідності Міністерство охорони
  та потребу інвалідів у соці- здоров'я України
  альній допомозі, реабілітації, Мінпраці України
  працевлаштуванні тощо     разом з відповідними
                 міністерствами і ві-
                 домствами України та
                 громадськими органі-
                 заціями інвалідів
 
 57. Розробити науковообгрунтова- Міністерство охорони  1992-
  ні рекомендації щодо встанов- здоров'я України     1993
                              роки
  лення інвалідності, надання Мінсоцзабез України
  інвалідам соціальних пільг і міністерства і відо-
  матеріального забезпечення   мства України
 
 58. Для координації фундаменталь- Академія наук України 1993
                              рік
  них прикладних і конкретних
  наукових досліджень по проб-
  лемах інвалідності, підготов-
  ки висококваліфікованих нау-
  кових кадрів з цих питань
  створити в системі Академії
  наук  України  відповідний
  підрозділ
 
 59. Включити до навчальних прог- Мінвуз України     1992-
  рам вищих навчальних закладів Міносвіти України    1993
                              роки
  (передусім  у   медичних, Міністерство охорони
  педагогічних, фізкультурних) здоров'я України
  тематику з проблем інвалідно- Міністерство України
  сті              у справах молоді і
                 спорту
 
 60. Розробити і запровадити в Міносвіти України    - " -
  педагогічних навчальних зак- Мінвуз України
  ладах  курс   соціальної
  підготовки вчителів для нав-
  чання  дітей-інвалідів  за
  спеціальними методиками вик-
  ладання, а також для роботи з
  їхніми батьками
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner