Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 239 від 01.09.1990

Про реєстрацію Статуту Української наукової асоціації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 1 вересня 1990 р. N 239
                Київ
 
             Про реєстрацію
       Статуту Української наукової асоціації
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є :
 
   Зареєструвати Статут Української наукової асоціації.
 
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                А.СТАТИНОВ
 
   Заст. Керуючого Справами
    Ради Міністрів УРСР               В.НЕСМІХ
 
   Інд. 25
 
               СТАТУТ
         Української наукової асоціації
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Українська наукова асоціація (далі - УНА) є добровільною
творчою самоврядною громадською організацією науковців, зайнятих у
сфері науки, освіти, культури та виробництва.
 
   1.2. УНА проголошує своєю метою забезпечення наукових та
освітніх потреб українського народу, піднесення ролі й збільшення
вкладу української науки й культури в загальну скарбницю людських
цінностей.
 
   1.3. Основними завданнями УНА в консолідація зусиль вчених
для вирішення першочергових для суспільства завдань, ствердження й
реалізація свободи наукової творчості та обміну інформацією,
сприяння підготовці наукових  кадрів,  розвиток  міжнародного
наукового співробітництва, соціальний захист вчених.
 
   1.4. УНА має статус юридичної особи, самостійний баланс,
банківські рахунки, печатку й штамп встановленого зразка із своїм
найменуванням.
 
   1.5. Офіційною мовою УНА є українська мова.
 
   1.6. Свою діяльність УНА здійснює згідно з Конституцією СРСР
( n0001400-77 ) і Конституцією УРСР (  888-09  ),  чинним
законодавством та цим Статутом.
 
   1.7. Місцем знаходження Управи УНА є м. Київ.
 
            II. Членство в УНА
 
   2.1. УНА має індивідуальних та колективних членів.
 
   2.2. Індивідуальними членами УНА можуть бути громадяни УРСР і
інших радянських республік, а також іноземні громадяни та особи
без громадянства, які постійно проживають на території СРСР,
визнають Хартію й Статут УНА, мають науковий доробок або ведуть
активну просвітну роботу, що сприяє піднесенню ролі й значення
української науки, незалежно від їх фаху, місця праці, вченого
ступеня й звання, національності, політичних  чи  релігійних
переконань. Прийом індивідуальних членів проводиться за заявою
бажаючого та рекомендаціями двох членів УНА.
 
   2.3. Колективними членами УНА можуть бути наукові й навчальні
заклади, проектні інститути й конструкторські бюро, наукові й
громадські товариства, державні й кооперативні підприємства та
установи,  формальні  й неформальні групи та організації на
території України та інших союзних республік, які визнають Хартію
та Статут УНА й діяльність яких узгоджується з метою та завданнями
УНА. Прийом у колективні члени здійснюється на підставі звернення
керівництва організації (колективу).
 
   У діяльності УНА можуть брати участь на добровільних засадах
громадяни та організації зарубіжних країн, які бажають сприяти
реалізації її мети.
 
   2.4. Членство  в  УНА  (індивідуальне  та  колективне)
припиняється:
 
   а) за власним бажанням;
 
   б) за несплату без поважних причин членських внесків протягом
двох років;
 
   в) ухвалою Управи УНА за порушення Статуту УНА або за
діяльність, що завдала шкоди УНА.
 
   2.5. Члени УНА мають право:
 
   а) обирати й бути обраними  до  керівних  органів  УНА
(стосується тільки індивідуальних членів);
 
   б) брати участь у всіх заходах УНА;
 
   в) користуватися  матеріальною,  правовою  та  моральною
підтримкою УНА;
 
   г) публікувати свої праці у виданнях УНА;
 
   д) за погодженням з Управою УНА організовувати й створювати в
рамках УНА дослідницькі, освітні, виробничі, посередницькі та інші
підприємства чи установи, діяльність яких відповідає меті й
завданням УНА, в установленому законом порядку.
 
   2.6. Члени УНА зобов'язані:
 
   а) дотримуватися вимог Статуту УНА;
 
   б) сприяти досягненню мети та виконанню завдань УНА;
 
   в) вчасно сплачувати членські внески.
 
        III. Структура та керівні органи УНА
 
   3.1. УНА створює свої організаційні структури - ланки УНА:
секції,  комісії, осередки тощо - як за фаховим так і за
територіальним принципом. Ланки УНА є самоврядними і можуть мати
статус юридичної особи.
 
   3.2. УНА   може   займатися   науково-виробничою   та
зовнішньо-економічною діяльністю, для чого  при  ній  можуть
створюватися  в  установленому  порядку  творчі  об'єднання,
дослідницькі та освітні установи, інженерні та науково-технічні
центри, наукові кооперативи, спільні підприємства.
 
   УНА може проводити з радянськими і зарубіжними науковими
організаціями та установами спільні наукові  дослідження  та
виконувати різні роботи на договірних засадах.
 
   3.3. Вищим органом УНА є з'їзд (конференція) УНА, який
скликається не рідше одного разу на три роки. Позачерговий з'їзд
скликається за ухвалою Управи УНА, ухвалою Контрольно-ревізійної
комісії УНА або за письмовою вимогою не менше ніж 100 членів УНА.
 
   3.4. З'їзд (конференція) УНА:
 
   а) визначає напрями діяльності УНА;
 
   б) оцінює діяльність керівних органів УНА;
 
   в) затверджує Статут, вносить зміни та доповнення до нього,
які підлягають реєстрації в установленому порядку;
 
   г) обирає керівні органи УНА: Управу та Контрольно-ревізійну
комісію;
 
   д) вирішує інші питання, що стосуються діяльності УНА.
 
   3.5. Поточною роботою УНА керує Управа УНА на чолі  з
президентом, трьома віце-президентами та вченим секретарем. Управа
УНА обирається на з'їзді (конференції) УНА на 3-річний термін. Усі
члени Управи мають однакові права й обираються не більше ніж на
два терміни підряд. Засідання Управи вважаються чинними, якщо на
них присутні не менше половини членів Управи.
 
   3.6. Управа УНА:
 
   а) визначає поточні завдання діяльності УНА;
 
   б) координує діяльність всіх ланок УНА, перевіряє виконання
ними рішень з'їзду (конференції) УНА, заслуховує звіти про їхню
роботу;
 
   в) затверджує річні звіти всіх ланок УНА;
 
   г) скликає з'їзд (конференцію) УНА;
 
   д) делегує членів УНА на наукові конференції, з'їзди та інші
форуми.
 
   3.7. Контрольно-ревізійна комісія  обирається  на  з'їзді
(конференції) УНА на 3-річний термін.
 
   3.8. Контрольно-ревізійна комісія УНА:
 
   а) стежить за відповідністю діяльності Управи УНА вимогам
Статуту УНА й у випадках грубих порушень Статуту приймає ухвалу
про скликання позачергового з'їзду УНА;
 
   б) контролює правильність проведення фінансових і майнових
операцій;
 
   в) розглядає конфліктні ситуації між ланками чи окремими
членами УНА.
 
   3.9. УНА має своїх штатних співробітників у керівних органах
УНА, які не можуть представляти УНА без спеціальних повноважень,
виданих Управою УНА.
 
           IV. Майно та кошти УНА
 
   4.1. УНА має рухоме й нерухоме майно та кошти на банківських
рахунках.
 
   4.2. Кошти УНА складаються з:
 
   а) вступних та членських внесків;
 
   б) добровільних пожертв, заповітів та інших внесків приватних
осіб, установ, організацій та підприємств в СРСР та за кордоном;
 
   в) надходжень від науково-виробничої, видавничої, навчальної
та іншої діяльності УНА;
 
   г) інших надходжень.
 
   4.3. Членські внески для індивідуальних членів складають
0,25 %  від  розміру  річної  зарплати,  вступні  внески -
0,5 членського внеску.
 
   Членські внески для колективних членів встановлюються за
взаємною домовленістю між колективним членом та Управою УНА.
 
   4.4. Кошти  УНА  витрачаються  на  здійснення  наукової,
навчальної, господарської та організаційної діяльності, соціальний
захист вчених, благодійні цілі та інші видатки, що відповідають
меті й завданням УНА.
 
            V. Ліквідація УНА
 
   5.1. УНА  може  бути  ліквідована  за  ухвалою  з'їзду
(конференції) УНА, прийнятою не менше ніж 2/3 голосів делегатів
або за рішенням органу, що зареєстрував Статут.
 
   5.2. При ліквідації УНА повинна бути створена ліквідаційна
комісія, що вирішуватиме всі питання, пов'язані з коштами та
майном УНА.
 
   Якщо ліквідаційна комісія не створена, то її функції виконує
Управа УНА спільно з Контрольно-ревізійною комісією УНА.
 
 
   Президент УНА                   П.С.Кислий
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner