Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 8904-XI від 05.03.1990

Про Примірне положення про голів і президії місцевих Рад народних депутатів Української РСР


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

            П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
      Про Примірне положення про голів і президії
         місцевих Рад народних депутатів
             Української РСР
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 12, ст. 193 )
 
 
   Президія    Верховної    Ради   Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Схвалити Примірне положення про голів і президії місцевих
Рад народних депутатів Української РСР (додається).
 
   2. Питання про структуру і штати апарату по обслуговуванню
діяльності Рад народних депутатів, їх голів, президій розглянути
після прийняття законів про місцеві Ради народних депутатів
Української РСР.
 
   До прийняття зазначених законодавчих актів обслуговування
діяльності Рад, їх голів, президій здійснюється діючим апаратом
виконавчих комітетів місцевих Рад народних депутатів республіки.
 
 
 Голова Президії
 Верховної Ради Української РСР             В.ШЕВЧЕНКО
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
 
 м. Київ, 5 березня 1990 року
     N 8904-XI
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Постановою Президії Верховної Ради
                     Української РСР
                   від 5 березня 1990 року
                      N 8904-XI
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про голів і президії місцевих Рад
        народних депутатів Української РСР
 
 
   Стаття 1. Відповідно  до  Конституції  Української  РСР
( 888-09 ) роботу обласних, районних, міських, районних у містах
Рад народних депутатів організують їх президії, очолювані головами
Рад, а в міських (міст районного підпорядкування), селищних і
сільських Радах - голови цих Рад.
 
   Стаття 2. Голова Ради народних депутатів обирається на сесії
Ради з числа депутатів на строк повноважень Ради. Вибори голови
здійснюються шляхом таємного голосування на альтернативній основі.
Голова Ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше
половини всього складу Ради.
 
   Голова Ради веде засідання Ради,  відає  її  внутрішнім
розпорядком,  підписує  рішення  Ради  і її президії, видає
розпорядження, здійснює керівництво і спрямовує роботу апарату
Ради.
 
   У всій своїй діяльності голова Ради підзвітний Раді і може
бути в будь-який час шляхом таємного голосування відкликаний Радою
народних депутатів. Питання про відкликання голови Ради з посади
може бути внесене на розгляд Ради на вимогу не менш як третини від
загальної кількості депутатів Ради або президією Ради. Голова Ради
вважається звільненим з посади, якщо за це проголосувало більше
половини всього складу Ради народних депутатів.
 
   Стаття 3.  Заступник  голови  Ради  обирається Радою за
представленням голови Ради на строк повноважень Ради з числа
депутатів шляхом таємного або відкритого голосування. Заступник
голови Ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше
половини всього складу Ради народних депутатів.
 
   Заступник голови за уповноваженням голови Ради виконує окремі
його функції і заміщає голову в разі його відсутності або
неможливості здійснення ним своїх обов'язків.
 
   Заступник голови Ради може бути в будь-який час шляхом
таємного або відкритого голосування звільнений з посади. Заступник
голови Ради вважається звільненим, якщо за це проголосувало більше
половини всього складу Ради народних депутатів.
 
   Стаття 4. Президія Ради народних депутатів утворюється на
першій сесії Ради на весь строк повноважень Ради і є підзвітним
Раді органом.
 
   До складу президії входять за посадою: голова Ради, заступник
голови Ради, голови постійних комісій Ради, голова комітету
народного контролю. За рішенням Ради до складу президії можуть
бути включені інші депутати Ради. У випадках, коли в районній і
міській Радах діє єдиний комітет народного контролю, до складу
президії однієї з цих Рад може входити заступник голови комітету.
 
   Стаття 5. Голови міських (міст районного підпорядкування),
селищних і сільських Рад організують роботу відповідних Рад разом
з головами їх постійних комісій.
 
   Стаття 6. Президія Ради на чолі з головою Ради, а в міських
(міст районного підпорядкування), селищних і сільських Радах -
голова Ради:
 
   1) скликає сесії Ради; повідомляє депутатам і доводить до
відома населення про час і місце проведення сесії Ради, а також
питання, які вносяться на розгляд Ради, та прийняті по них
рішення;
 
   2) здійснює керівництво підготовкою сесії Ради і питань, які
вносяться на її розгляд; забезпечує своєчасне доведення рішень
Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
 
   3) представляє Раду у відносинах з державними і громадськими
організаціями, а також органами місцевого самоврядування;
 
   4) доповідає Раді про стан справ на території Ради і з інших
важливих питань, про прийняті президією рішення; щорічно інформує
Раду і трудові колективи, населення за місцем проживання про свою
діяльність;
 
   5) представляє  Раді  кандидатури  для  обрання  голови
виконавчого комітету Ради, голів постійних комісій, утворення
комітету (групи) народного контролю, а також для обрання суддів,
які згідно з законом повинні обиратися відповідною Радою;
 
   6) вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення і склад
постійних комісій Ради, координує діяльність постійних комісій,
депутатських груп і постів, сприяє організації виконання їх
рекомендацій і зауважень;
 
   7) сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень,
забезпечує їх необхідною інформацією; розглядає питання, пов'язані
з звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання
службових або виробничих обов'язків для роботи в Раді, її органах
і у виборчих округах; сприяє депутатам у проведенні прийому
громадян, а також звітів депутатів перед виборцями, трудовими
колективами і громадськими організаціями, вживає заходів  до
реалізації висловлених на них пропозицій і зауважень, а також
пропозицій і зауважень депутатів, внесених на сесіях Ради; вносить
на сесії Ради пропозиції з питань, пов'язаних з реалізацією прав і
обов'язків депутатів;
 
   8) організує узагальнення наказів виборців і вносить їх на
розгляд Ради; сприяє депутатам в реалізації даних їм наказів;
 
   9) організує взаємодію Ради народних депутатів з трудовими
колективами, громадськими організаціями, органами громадського
територіального  самоврядування,  самодіяльними об'єднаннями і
формуваннями громадян у вирішенні питань місцевого життя;
 
   10) сприяє розвитку гласності, організує вивчення громадської
думки про роботу Ради і її органів, використовує пропозиції і
зауваження громадян у практичній роботі;
 
   11) проводить відповідно до рішень Ради місцеві референдуми,
а також обговорення громадянами проектів рішень Ради, інших
важливих питань місцевого, республіканського і загальносоюзного
значення;
 
   12) забезпечує  роботу  по  розгляду  звернень громадян,
адресованих Раді; вносить на сесії Ради пропозиції по заявах і
скаргах, в тому числі на рішення і дії виконавчого комітету і
комітету (групи) народного контролю;
 
   13) організує підготовку питань, що вносяться на розгляд
Ради, по контролю за виконанням рішень Ради, в тому числі
прийнятих по  запитах  депутатів,  пропозиціях  і  критичних
зауваженнях,  висловлених депутатами на сесіях Ради, наказах
виборців;
 
   14) розглядає і вирішує, відповідно до законодавства, питання
по організації виборів і відкликання депутатів виборцями;
 
   15) здійснює підготовку і вносить на розгляд Ради пропозиції
з питань адміністративно-територіального устрою.
 
   Стаття 7. Засідання  президії  Ради  народних  депутатів
скликаються головою Ради в міру необхідності і є правомочними,
якщо в них бере участь не менш як дві третини її складу.
В засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу
депутати, які не входять до складу президії.
 
   Стаття 8. Рішення президії Ради з питань, віднесених до її
відання, приймаються більшістю голосів всього складу президії.
 
   Рада народних депутатів має право скасувати рішення своєї
президії і розпорядження голови Ради.
 
   Стаття 9. Президія Ради народних депутатів має печатку з
зображенням Державного герба УРСР за зразком, який затверджується
Президією Верховної Ради Української РСР, і штамп. Голова міської
(міста  районного  підпорядкування), селищної, сільської Ради
народних депутатів користується печаткою і штампом відповідної
Ради.
 
   Стаття 10. Обслуговування діяльності Ради народних депутатів,
голови і президії Ради забезпечується апаратом  Ради,  який
затверджується  президією  і головою Ради. У міській (міста
районного підпорядкування), селищній, сільській Раді діяльність
відповідної Ради обслуговується наявним штатом апарату виконавчого
комітету.
 
   Господарсько-фінансове обслуговування, а також обслуговування
спецчастиною президії обласної, районної, міської, районної в
місті Ради здійснюється відповідними структурними підрозділами
виконкому,  які  затверджуються спільним рішенням президії і
виконавчого комітету.
 
   Структура і штати, а також умови оплати працівників апарату
Ради встановлюються Радою згідно з нормативами, передбаченими
законодавством Союзу РСР і Української РСР.
 
 
 Секретар Президії
 Верховної Ради Української РСР             М.ХОМЕНКО
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner