Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 253 від 16.10.1989

Про вдосконалення управління в агропромисловому комплексі республіки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 16 жовтня 1989 р. N 253
                Київ
 
     Про вдосконалення управління в агропромисловому
            комплексі республіки
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради
                      Міністрів УРСР
      N 16 ( 16-91-п ) від 22.01.91 
      N 77 ( 77-91-п ) від 30.03.91 )
 
 
   З метою більш широкої демократизації виробничих відносин,
підвищення ефективності агропромислового виробництва на основі
розвитку господарського розрахунку, вдосконалення його економічних
зв'язків з іншими галузями в умовах розширення самостійності та
посилення відповідальності місцевих Рад народних депутатів і
агропромислових  формувань за задоволення потреб населення у
продуктах харчування, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР
від 5 квітня 1989 р. N 289 "Про докорінну перебудову економічних
відносин і управління в агропромисловому комплексі країни" Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Держагропрому УРСР, облвиконкомам здійснити перебудову
управління в усіх ланках агропромислового комплексу, забезпечивши
при цьому:
 
          по основній виробничій ланці
 
   управління основною  виробничою  ланкою на принципах, що
випливають  з  необхідності  розвитку  різноманітних  форм
господарювання  та гнучкого поєднання різних форм власності,
поглиблення госпрозрахунку і самоуправління трудових колективів, а
також їх первинних ланок. Виходячи з цього органи управління
основною виробничою ланкою формуються її працівниками на суворо
добровільній  основі  з  урахуванням  широкої  демократизації
виробничих відносин і самоуправління;
 
             на рівні району
 
   удосконалення функцій, форм і методів роботи створених на
демократичній основі госпрозрахункових агропромислових об'єднань,
всемірне поширення нових організаційних форм  агропромислової
інтеграції  та  кооперування  -  агропромислових  об'єднань,
агрокомбінатів, агрофірм, виробничих об'єднань, асоціацій та інших
формувань, створюваних на добровільній основі. Агропромислове
формування здійснює свою діяльність відповідно до положення, яке
затверджується  його  вищим  органом  управління  -  зборами
(конференцією)  уповноважених  представників  підприємств  і
організацій,  що  входять до складу цього формування. Збори
(конференція) для оперативного виконання функцій (по вдосконаленню
економічного  механізму  господарювання,  форм  організації
виробництва та праці, впровадженню науково-технічного прогресу та
інші), делегованих агропромисловому формуванню підприємствами і
організаціями, обирають раду та утворюють апарат, який є робочим
органом ради, визначають його структуру і штати;
 
             на рівні області
 
   утворення замість існуючих агропромислових комітетів областей
виборних  органів  господарського  самоуправління  -  рад
агропромислових формувань областей. Їх діяльність повинна бути
спрямована на виконання функцій, що делегуються їм районними та
іншими госпрозрахунковими об'єднаннями, колгоспами, радгоспами,
переробними підприємствами, організаціями орендарів, кооперативами
орендних  колективів  і  селянськими  господарствами.  Вони
представляють інтереси агропромислового комплексу у відповідних
виконавчих комітетах обласних Рад народних депутатів, всемірно
сприяють державним  заготівельним  організаціям  в  укладанні
договорів  з колгоспами, радгоспами, іншими підприємствами й
організаціями, агрофірмами, селянськими господарствами.
 
   Рада агропромислових формувань області утворюється зборами
(конференцією)  уповноважених представників районних та інших
агропромислових формувань,  колгоспів,  радгоспів,  переробних
підприємств  і  селянських  господарств.  Збори (конференція)
затверджують положення про раду і для оперативного виконання
делегованих їй функцій (по удосконаленню економічного механізму
господарювання,   питаннях   ціноутворення,   впровадженню
науково-технічного  прогресу,  ефективних  форм  організації
виробництва і праці та інші) утворюють апарат, який є робочим
органом ради, визначають його структуру і штати.
 
   2. Установити, що для здійснення функцій контролю та нагляду
за додержанням законодавства у питаннях землекористування  й
землеустрою,  ветеринарії,  карантину  та  якості  продукції,
технічного стану машин і  обладнання  при  райвиконкомах  і
облвиконкомах створюються відповідні державні служби.
 
   При облвиконкомах створюються також державні інспекції по
заготівлях і якості продукції, на які покладаються функції по
забезпеченню закупівель і поставок продукції до загальносоюзного й
республіканського фондів, а також для місцевого  споживання,
здійсненню дійового контролю за їх виконанням. Свою роботу по
організації укладання договорів на виконання державного замовлення
вони  проводять  з  колгоспами,  радгоспами, агрокомбінатами,
агрофірмами, об'єднаннями, організаціями орендарів, кооперативами
орендних колективів, селянськими господарствами, тісно взаємодіють
з радами агропромислових формувань.
 
   Створення зазначених державних служб та інспекцій здійснити
за  рахунок  чисельності  та фонду заробітної плати апарату
агропромислових комітетів областей і районних агропромислових
об'єднань.  Витрати  на їх утримання провадяться за рахунок
державного бюджету.
 
   Держплану УРСР і Міністерству  фінансів  УРСР  разом  з
Держагропромом УРСР і облвиконкомами в місячний строк розглянути
питання про структуру і чисельність працівників державних служб та
інспекцій і підготувати пропозиції про виділення облвиконкомам на
вказані цілі відповідних бюджетних асигнувань та інших необхідних
лімітів.
 
   Держагропрому УРСР  за  погодженням  з  Держпланом УРСР,
Міністерством фінансів УРСР і Міністерством юстиції УРСР  в
3-місячний строк розробити та затвердити тимчасові положення про
зазначені державні служби та інспекції.
 
   3. Держагропрому УРСР, облвиконкомам і райвиконкомам при
здійсненні заходів щодо вдосконалення організаційної структури
управління агропромисловим виробництвом у районах і областях
виходити з необхідності ліквідації проміжних ланок та підрозділів,
утримання яких не виправдало себе, виключення будь-якого втручання
в оперативно-господарську діяльність основної виробничої ланки,
скорочення чисельності адміністративно-управлінського персоналу.
 
   4. Здійснення практичної роботи по координації діяльності
агропромислових  формувань,  усіх  підприємств  і організацій
агропромислового комплексу області, району, а також керівництво
роботою державних служб та інспекцій покладається на першого
заступника голови виконкому обласної, районної Ради народних
депутатів.
 
   5. Рекомендувати радам обласних і районних агропромислових
формувань провадити оплату праці працівників апарату стосовно до
посадових окладів, установлених постановою Ради Міністрів СРСР від
30 листопада 1985 р. N 1169 (постанова Ради Міністрів УРСР від
27 грудня 1985 р. N 463) для працівників агропромислових комітетів
областей і районних агропромислових об'єднань.
 
   Вважати за доцільне  зберегти  для  працівників  апарату
зазначених  органів  діючий  порядок  преміювання за кінцеві
результати виробництва, встановлений для агропромислових комітетів
областей і районних агропромислових об'єднань.
 
   6. Для   вирішення   питань   комплексного   розвитку
агропромислового виробництва та забезпечення зростання виробництва
продовольчих товарів утворити Раду агропромислового комплексу
Української РСР у такому складі: Перший заступник Голови Ради
Міністрів УРСР, Голова Держагропрому УРСР і його заступники,
Міністр хлібопродуктів УРСР, Міністр  меліорації  і  водного
господарства УРСР, Міністр лісового господарства УРСР, голова
правління Укоопспілки, заступник Голови Держплану УРСР, перший
заступник Міністра фінансів УРСР, голова правління Українського
республіканського банку Агропромбанку СРСР, перший  заступник
Голови Державного комітету УРСР по статистиці, заступник Голови
Держпостачу УРСР, голова  Ради  колгоспів  Української  РСР,
заступники  голів  облвиконкомів,  які  відають  питаннями
агропромислового комплексу, завідуючий відділом агропромислових
галузей Ради Міністрів УРСР, керівні працівники інших міністерств
і відомств УРСР, провідні вчені.
 
   Персональний склад  Ради   агропромислового   комплексу
Української РСР затверджується Радою Міністрів УРСР.
 
   Рада розглядає   найважливіші   питання   економічного,
науково-технічного  і  соціального  розвитку  агропромислового
комплексу республіки, визначає заходи щодо підвищення ефективності
виробництва, поліпшення продовольчого забезпечення  населення,
зміцнення економіки колгоспів, радгоспів, інших підприємств і
організацій на основі  широкого  впровадження  господарського
розрахунку, орендних відносин, максимального використання наявного
потенціалу агропромислового комплексу.
 
   Функції робочого  апарату  Ради  покласти  на  відділ
агропромислових галузей Управління Справами Ради Міністрів УРСР,
перетворивши його у відділ агропромислових галузей Ради Міністрів
УРСР. Установити чисельність працівників цього відділу в кількості
45 одиниць.
 
   Установити, що зазначений відділ  забезпечує  організацію
розробки та здійснення контролю за практичною реалізацією рішень
Ради агропромислового комплексу УРСР, опрацювання всього комплексу
питань  розвитку  агропромислових  галузей  і  продовольчого
забезпечення населення, координацію роботи міністерств і відомств
агропромислового комплексу по вдосконаленню економічного механізму
господарювання і соціальному розвитку.
 
   7. У зв'язку з розширенням повноважень республіки у питаннях
продовольчого постачання та посиленням відповідальності за цю
справу уточнити функції Держагропрому  УРСР  і  вдосконалити
структуру його центрального апарату.
 
   Вважати головними завданнями Держагропрому УРСР:
 
   прогнозування і   визначення   перспектив   розвитку
агропромислових галузей республіки;
 
   удосконалення господарського  механізму  та  економічних
відносин  в  агропромисловому  комплексі,  регулювання  його
взаємовідносин  з  іншими  галузями  народного  господарства,
встановлення економічних нормативів, удосконалення організації та
оплати праці, організаційної структури управління,  повне  й
ефективне  використання  прав  і  можливостей  підприємств і
організацій у збільшенні виробництва продукції;
 
   розробку та здійснення заходів щодо розвитку пріоритетних
напрямів науково-технічного прогресу в сільському господарстві та
переробних галузях промисловості;
 
   розробку великомасштабних загальнореспубліканських програм по
нарощуванню продовольчих ресурсів у республіці, в тому числі за
рахунок впровадження в агропромислове виробництво досягнень науки
і техніки;
 
   формування республіканських    продовольчих    фондів,
централізований розподіл  найважливіших  видів  продовольства,
сільськогосподарської сировини і матеріально-технічних ресурсів;
 
   оперативне керівництво і контроль за поставками продукції в
загальносоюзний та республіканський фонди в обсягах державного
замовлення;
 
   розробку і здійснення в республіці соціальної політики на
селі;
 
   організацію роботи землевпорядної, ветеринарної та  інших
державних служб і контроль за їх діяльністю.
 
   8. Установити, що за Держагропромом УРСР зберігаються функції
по забезпеченню колгоспів, радгоспів,  інших  підприємств  і
організацій,  організацій  орендарів,  кооперативів  орендних
колективів  і  селянських  господарств  матеріально-технічними
ресурсами, включаючи поставку нафтопродуктів, та комплектуванню
будов.
 
   (  Абзац другий пункту 8 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 77 ( 77-91-п ) від 30.03.91 )
 
   Для збереження існуючих зв'язків між постачальниками, службою
матеріально-технічного забезпечення агропромислового комплексу і
споживачами  Держплану  УРСР  і  Держпостачу  УРСР  виділяти
агропромисловому комплексу окремим рядком матеріально-технічні
ресурси за закріпленою номенклатурою.
 
   9. З метою підвищення ефективності управління харчовою і
переробними  галузями  промисловості,  впровадження  у  них
науково-технічного прогресу, проведення реконструкції і технічного
переоснащення  переробних  підприємств  перетворити  Головне
управління харчової промисловості і  Головне  управління  по
виробництву, заготівлях і переробці тваринницької продукції в
Республіканський комітет харчової і переробної  промисловості
Держагропрому УРСР (Укрхарчопром) на госпрозрахунку.
 
   Головними завданнями Укрхарчопрому є:
 
   збільшення виробництва  продукції  харчової  і переробних
галузей промисловості, розширення асортименту і поліпшення її
якості та повне задоволення в ній попиту населення;
 
   оперативне керівництво і контроль за поставками продукції
галузей в загальносоюзний і республіканський фонди в обсягах
державного замовлення та для місцевого споживання;
 
   управління науково-технічним прогресом та впровадження його у
виробництво, проведення єдиної політики в технічному переозброєнні
виробництва;
 
   розробка економічних балансів і прогнозів розвитку харчової
та переробних галузей промисловості республіки;
 
   забезпечення підприємств, об'єднань і організацій Комітету
матеріально-технічними   ресурсами  за  встановленою  йому
номенклатурою;
 
   здійснення технологічного керівництва обласними виробничими
об'єднаннями по випуску продовольчих товарів та м'ясної і молочної
промисловості обласного підпорядкування,  а  також  цукровими
заводами,  м'ясокомбінатами, іншими підприємствами харчової і
переробної промисловості, які ввійшли до складу агропромислових
комбінатів,  об'єднань,  інших  агропромислових  формувань,
забезпечення   вказаних   об'єднань   і    підприємств
матеріально-технічними ресурсами.
 
   Формування апарату Укрхарчопрому здійснити в межах загальної
штатної чисельності і фонду оплати праці працівників центрального
апарату Держагропрому УРСР за станом на 1 серпня 1989 року.
 
   Встановити, що Укрхарчопром очолює голова, який одночасно є
першим заступником Голови Держагропрому УРСР.
 
   Дозволити Укрхарчопрому мати колегію в кількості 11 чоловік.
 
   Держагропрому УРСР в місячний строк:
 
   визначити перелік підприємств, об'єднань і організацій, які
входять до системи Укрхарчопрому;
 
   затвердити Положення про Укрхарчопром, персональний склад
його колегії, а також структуру апарату Комітету, виходячи з
граничної його чисельності в кількості 230 одиниць.
 
   Оплату праці  працівників апарату Укрхарчопрому провадити
стосовно до посадових окладів, установлених постановою  Ради
Міністрів СРСР від 30 листопада 1985 р. N 1169 (постанова Ради
Міністрів УРСР від 27 грудня 1985 р. N 463) для аналогічних
категорій працівників апарату Держагропрому УРСР.
 
   На працівників  апарату  Укрхарчопрому  поширюються умови
матеріально-побутового забезпечення і медичного обслуговування,
встановлені  для  відповідних  категорій  працівників апарату
Держагропрому УРСР.
 
   10. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР і Держагропрому УРСР
виділяти Укрхарчопрому окремим рядком матеріально-технічні ресурси
за встановленою номенклатурою.
 
   11. Затвердити структуру центрального апарату Держагропрому
УРСР згідно з додатком та встановити річний фонд оплати праці
працівників центрального апарату Комітету в сумі 3748,2 тис.
карбованців, виходячи з граничної чисельності цього апарату в
кількості 994 одиниць.
 
   Зберегти діючий порядок фінансування витрат на утримання
центрального апарату Держагропрому УРСР.
 
   12. Дозволити Держагропрому УРСР мати 7 заступників Голови
Комітету, в тому числі двох перших заступників - міністрів УРСР,
одного заступника - Міністра УРСР. Крім того, голова Президії
Південного відділення ВАСГНІЛ одночасно є заступником Голови
Держагропрому  УРСР  у  питаннях  науки  і  впровадження
науково-технічного прогресу в агропромисловому виробництві.
 
   Визначити чисельний склад колегії Держагропрому  УРСР  в
кількості 13 чоловік.
 
   Установити, що  Головне управління Держагропрому УРСР по
кадрах і соціальних питаннях очолюється  заступником  Голови
Комітету - начальником цього управління, Республіканський комітет
харчової і переробної промисловості - першим заступником Голови
Держагропрому УРСР - Міністром УРСР - головою цього Комітету,
Республіканське   кооперативно-державне   об'єднання   по
агропромисловому будівництву (Украгробуд) - заступником Голови
Держагропрому УРСР - Міністром УРСР - головою цього об'єднання, а
Українська   республіканська   кооперативно-державна  спілка
агропромислових плодоовочевих формувань - заступником  Голови
Держагропрому УРСР - головою цієї спілки.
 
 
   ( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови Ради
Міністрів УРСР N 16 ( 16-91-п ) від 22.01.91 )
 
 
   14. У зв'язку з розширенням функцій Південного відділення
ВАСГНІЛ як центру наукового забезпечення розвитку агропромислового
комплексу в республіці встановити додатково посаду заступника
голови Президії відділення.
 
   15. Держагропрому УРСР:
 
   здійснити необхідні  заходи  щодо вдосконалення структури
підрозділів центрального апарату та апарату управління підвідомчих
організацій;
 
   провести роботу по скороченню чисельності апарату управління
в суворій відповідності з законодавством, в умовах гласності, з
наданням  вивільнюваним  працівникам  встановлених  пільг  і
компенсацій, передбачених постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 14 листопада 1985 р. N 1114, від 17 листопада 1988 р.
N 1328 та постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від
22 грудня 1987 р. N 1457, вжити заходів до їх працевлаштування.
 
   16. Роботу  по  здійсненню  заходів,  передбачених  цією
постановою, завершити до 1 січня 1990 року.
 
   17. Держагропрому УРСР в місячний строк розробити і подати до
Ради Міністрів УРСР погоджений з Держпланом УРСР, Міністерством
фінансів УРСР і Міністерством юстиції УРСР проект Положення про
Державний агропромисловий комітет УРСР.
 
   18. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 7 і 8
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 грудня
1985 р. N 429, а також пункти 3 і 4 постанови Ради Міністрів УРСР
від 23 серпня 1988 р. N 250.
 
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 22
 
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 16 жовтня 1989 р. N 253
 
 
              СТРУКТУРА
       центрального апарату Держагропрому УРСР
 
 
   Головне управління планування і економічних  відносин  в
агропромисловому комплексі
 
   Головне управління впровадження науково-технічного прогресу в
рослинництві
 
   Головне управління впровадження науково-технічного прогресу в
тваринництві
 
   Головне управління ветеринарії з держветінспекцією
 
   Головне управління механізації та електрифікації
 
   Головне управління  матеріально-технічного   забезпечення
(Головагротехпостач)
 
   Головне управління  контрольно-інспекційних  служб  (по
заготівлях і якості, держтехнагляду, карантину, охороні земель)
 
   Головне управління по кадрах та соціальних питаннях
 
   Головне управління капітального будівництва і реконструкції
 
   Управління підсобних промислових  підприємств,  селянських
господарств і виробничих кооперативів
 
   Управління в справах колгоспів і рад трудових колективів
 
   Управління зовнішніх економічних зв'язків
 
   Управління правової і ревізійної роботи
 
   Фінансове управління
 
   Перший відділ
 
   Другий відділ
 
   Управління справами.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner