Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 184 від 16.05.2006

Про втрату чинності деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держекспортконтролю
                   06.05.2009 N 32
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Громадську раду при Державній службі
          експортного контролю України
 
 
   1. Громадська рада при Державній службі експортного контролю
України  (далі  - Громадська рада) є консультативно-дорадчим
органом, який утворюється при Державній  службі  експортного
контролю  України з метою здійснення координаційних заходів,
пов'язаних  із  забезпеченням  проведення  консультацій  з
громадськістю та моніторингу врахування громадської думки з питань
формування та реалізації державної політики в галузі експортного
контролю, забезпечення гласності, відкритості та прозорості в
діяльності Держекспортконтролю.
 
   2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів  України,  Порядком  проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України  від  15.10.2004 N 1378 ( 1378-2004-п ), рішеннями
Держекспортконтролю, а також цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями Громадської ради є:
   сприяння реалізації  громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами, пов'язаними з питаннями
експортного контролю;
   забезпечення врахування  громадської  думки  у  процесі
підготовки та організації виконання рішень у галузі державного
експортного контролю.
 
   4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних
завдань:
   готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення
Держекспортконтролем  консультацій  з  громадськістю  та щодо
проведення публічних громадських обговорень;
   подає пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю
з питань, не передбачених орієнтовним планом;
   аналізує та опрацьовує отримані за результатами проведення
консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань
формування та реалізації державної політики, готує пропозиції щодо
шляхів їх вирішення і подає в установленому порядку керівництву
Держекспортконтролю відповідну узагальнену інформацію;
   здійснює розгляд, узагальнення,  обговорення  та  подання
керівництву  Держекспортконтролю  пропозицій,  отриманих  від
суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів щодо внесення
змін та доповнень до законодавчих та нормативно-правових актів у
галузі державного експортного  контролю  з  метою  створення
сприятливих умов для подальшого розвитку цієї сфери, враховуючи
необхідність захисту національних інтересів України, дотримання
нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового
знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів
озброєння,  а  також  здійснення  заходів  щодо  недопущення
використання зазначених товарів  у  терористичних  та  інших
протиправних цілях;
   виходить до керівництва Держекспортконтролю із пропозицією
щодо можливості оприлюднення на відомчому веб-сайті та у засобах
масової інформації повідомлень про засідання Громадської ради,
проведення  консультацій, робочих зустрічей тощо з подальшим
висвітленням прийнятих рішень та стану їх виконання;
   у взаємодії з Держекспортконтролем бере участь у підготовці
та проведенні спільних заходів у галузі державного експортного
контролю (конференції, семінари, "круглі столи", збори, зустрічі з
громадськістю тощо).
 
   5. Громадська  рада  отримує  обґрунтовані  відповіді
Держекспортконтролю на свої звернення та пропозиції у строк, що не
перевищує  одного  місяця  від  дня  їх  надходження  до
Держекспортконтролю.  В  разі необхідності продовження строку
надання відповіді, Держекспортконтроль повідомляє Громадську раду
про продовження строку надання відповіді.
 
   6. Громадська рада з метою виконання покладених на неї
завдань має право:
   отримувати в установленому порядку від Держекспортконтролю
інформацію, необхідну для своєї роботи;
   утворювати постійні  та  тимчасові робочі комісії, групи
відповідно до напрямів роботи Громадської ради;
   залучати до своєї роботи представників Держекспортконтролю
(за згодою керівництва), а також окремих фахівців.
 
   7. До складу Громадської ради  включаються  представники
суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, громадських
об'єднань та засобів масової інформації. Формування персонального
складу Громадської ради здійснюється за погодженням з керівниками
відповідних суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів,
громадських об'єднань та засобів масової інформації.
   Квота представництва у Громадській раді - один представник
від однієї організації.
 
   8. Включення  до  складу  Громадської ради нових членів
здійснюється під час її засідань на підставі письмового звернення
претендентів  за  умови  підтримки  більшістю голосів членів
Громадської ради їх аргументів стосовно мотивів та обґрунтування
необхідності участі у роботі Громадської ради з питань, що
розглядаються на засіданнях, та пов'язаних з діяльністю Державної
служби експортного контролю України.
 
   9. Виключення зі складу Громадської ради здійснюється у разі:
   неучасті у двох поспіль засіданнях Громадської ради без
поважної причини;
   відкликання організацією, яка делегувала свого представника
до Громадської ради;
   згідно з поданою заявою за власним бажанням.
   Виключені зі складу Громадської ради члени мають право на
вступ до неї на загальних підставах.
 
   10. Члени Громадської ради беруть участь  у  засіданнях
особисто. Якщо член Громадської Ради не може бути присутнім на
засіданні з поважних причин, за погодженням з головою Громадської
ради,  замість  нього  у засіданні може брати участь інший
представник, надавши відповідне письмове доручення організації.
 
   11. За значний внесок в удосконалення  законодавчих  та
нормативно-правових  актів  у  галузі  державного експортного
контролю, сприяння реалізації державної політики у цій сфері, за
пропозицією   голови   Громадської   ради   керівництвом
Держекспортконтролю  може  здійснюватися  заохочення  найбільш
активних членів Громадської ради, а також юридичних та фізичних
осіб (грамота; лист-подяка на ім'я  керівника  підприємства,
установи, організації; подяка).
 
   12. Громадську раду очолює голова, який обирається членами
Громадської ради строком на два роки. Кандидатура претендента на
зазначену   посаду   попередньо   письмово   погоджується
Держекспортконтролем  із  керівником  підприємства,  установи,
організації  за місцем роботи претендента. Голова вважається
обраним, якщо більшість з  присутніх  на  засіданні  членів
Громадської ради підтримали його кандидатуру.
   Голова Громадської ради може мати заступників, які обираються
строком на два роки за його поданням з числа членів Громадської
ради шляхом загального голосування.
 
   13. Голова Громадської ради:
   організовує діяльність Громадської ради;
   самостійно або у взаємодії з Держекспортконтролем скликає та
організовує підготовку засідань Громадської ради;
   підписує документи від імені Громадської ради;
   представляє інтереси Громадської ради у взаємовідносинах з
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, діючими при
них громадськими радами, об'єднаннями громадян, засобами масової
інформації;
   за посадою є членом колегії Держекспортконтролю, за поданням
Держекспортконтролю входить до складу Громадської  ради  при
Кабінеті Міністрів України, а наказом Голови Держекспортконтролю
включається до складу комісії з державної атестації системи
внутрішньофірмового експортного контролю.
 
   14. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська
рада за поданням голови Громадської ради шляхом  загального
голосування обирає секретаря та заступника секретаря Громадської
ради з працівників Держекспортконтролю. Секретар Громадської ради
є  повноправним  членом  Громадської  ради,  членом  колегії
Держекспортконтролю та бере участь в апаратних та інших нарадах з
основної діяльності Держекспортконтролю.
   Громадська рада, у разі необхідності, може створювати робочий
орган - секретаріат.
 
   15. Голова  та секретар Громадської ради виконують свої
обов'язки до проведення чергового звітно-виборчого засідання та
обрання керівництва Громадської ради, але не більше ніж два місяці
після закінчення строку (2 роки), на який обиралися.
 
   16. Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до
затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської
ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж
один раз на півроку.
   Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому
присутні не менш як половина її членів.
   На засідання Громадської ради можуть запрошуватися залежно
від характеру питань, що розглядаються, представники органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій, а також окремі громадяни.
   Члени Громадської ради інформуються про дату, час і місце
проведення засідання не пізніше ніж за тиждень до дня його
проведення.
 
   17. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на
громадських засадах.
 
   18. Члени Громадської ради зобов'язані:
   керуватися у  своїй  діяльності  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ) та нормативними актами, зазначеними у п. 1.2;
   дотримуватися приписів, викладених у цьому Положенні;
   відвідувати засідання Громадської ради, брати активну участь
в усіх формах роботи Громадської ради.
 
   19. Рішення Громадської ради є правочинним,  якщо  воно
приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Громадської ради.
   Рішення Громадської ради мають рекомендаційний  характер,
оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та
секретарем  Громадської  ради  і  надається  керівництву
Держекспортконтролю для врахування під час прийняття рішень та
подальшого оприлюднення на відомчому веб-сайті у встановленому
порядку.
   В окремих випадках, коли є потреба у прийнятті  рішень
оперативного характеру без скликання засідання, за ініціативи
голови Громадської ради може бути проведено опитування членів
Громадської ради за допомогою технічних засобів зв'язку або
електронної пошти. У цьому випадку рішення вважається схваленим у
разі отримання повідомлень про його підтримку більшістю від
загального складу Громадської ради. У випадку неотримання у
десятиденний термін такого повідомлення від членів Громадської
ради, вважається, що рішення підтримано. Результати опитування
оформлюються протоколом, який підписується Головою та секретарем
Громадської ради.
 
   20. У разі утворення постійних або тимчасових робочих груп та
комісій,  до  їх складу включаються члени Громадської ради,
представники  Держекспортконтролю  та  суб'єктів  здійснення
міжнародних  передач  товарів,  засобів  масової  інформації,
громадських організацій (за  згодою  керівників  установ  та
організацій).
 
   21. Внесення змін і доповнень до цього Положення здійснюються
за рішенням Громадської ради на підставі пропозицій її членів,
Держекспортконтролю та відповідно до керівних документів.
 
   22. Держекспортконтроль створює відповідні умови (приміщення,
меблі, засоби зв'язку тощо) для роботи голови Громадської ради та
проведення засідань Громадської ради, виділяє місце для прийому
громадян та представників суб'єктів здійснення міжнародних передач
товарів  за  межами  режимної  території,  а  також наказом
Держекспортконтролю визначає структурний підрозділ, відповідальний
за взаємодію та забезпечення зв'язку з Громадською радою.
 
   23. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням, форма
якого додається до цього Положення.
 
   24. Громадська рада розташована за адресою:
   04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21.
   Секретар Громадської ради - представник Держекспортконтролю,
тел. (38-044) 462-48-47, факс (38-044) 462-49-70; електронна
адреса: info@dsecu.gov.ua.
   Голова Громадської  ради:  тел./факс  (38-044) 249-64-60,
електронна адреса turbina.kiev@meta.ua.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner