Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 636 від 04.11.2008

Про відчуження основних засобів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             20.02.2009 N 72
 
 
      Про затвердження Примірної форми договору
         про організацію та проведення
         оплачуваних громадських робіт
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 )
та пункту 9 Положення про порядок організації та проведення
оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів  України  від  10.09.2008 р. N 839 ( 839-2008-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Примірну форму договору про організацію та
проведення оплачуваних громадських робіт (далі  -  Примірний
договір), що додається.
 
   2. Примірна форма договору,затверджена цим наказом, носить
рекомендаційний характері відповідно до статті 179 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) сторони такого договору мають право за
взаємною згодою змінювати окремі його умови або доповнювати його
зміст.
 
 Міністр                        Л.Денісова
 
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Постанова правління Фонду
                   загальнообов'язкового
                   державного соціального
                   страхування України
                   на випадок безробіття
                   16.10.2008 N 70
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   20.02.2009 N 72
 
 
           ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ
         про організацію та проведення
         оплачуваних громадських робіт
 
 м. ______________              "___" _______200_ р.
 
 
_____________________________________ центр зайнятості - робочий
орган виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, в особі
директора_________________________________________________, що діє
               (П.І.Б.)
на підставі Положення про ________________________________________
 
центр зайнятості, законів  України  "Про  загальнообов'язкове
соціальне страхування України  на випадок безробіття" та "Про
зайнятість населення" (далі - Центр зайнятості), з одного боку,
та _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (повна назва підприємства, організації, установи,
        П.І.Б. роботодавця - фізичної особи)
в особі __________________________________________________, що діє
       (посада, П.І.Б. - для юридичних осіб)
на підставі _____________________________________________________,
        (установчий документ або свідоцтво
           про державну реєстрацію)
 
   (далі - Роботодавець), з іншого боку, в подальшому разом -
Сторони, відповідно до Положення про порядок організації та
проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 10.09.2008 р. N 839, уклали цей
договір про таке:
 
            1. Предмет договору
 
   1.1. Організація та проведення оплачуваних громадських робіт.
 
   1.2. Створення Сторонами договору  необхідних  умов  для
тимчасової зайнятості осіб, які не мають роботи, виявили бажання
працювати у вільний від основної роботи або від навчання час,
пенсіонерів та інвалідів.
 
   1.3. Центр зайнятості організовує направлення на громадські
роботи осіб, які звернулися до державної служби зайнятості.
 
   1.4. Роботодавець створює  тимчасові  робочі  місця  для
проведення оплачуваних громадських робіт.
 
          2. Права та обов'язки Сторін
 
       2.1. Центр зайнятості зобов'язується:
 
  2.1.1. Здійснити направлення ___________________ осіб  на
                     (кількість)
тимчасові робочі місця, що створюються Роботодавцем для проведення
оплачуваних громадських робіт.
   2.1.2. Інформувати осіб, які дали згоду  на  участь  в
оплачуваних громадських роботах щодо умов, режиму роботи, оплати
праці та соціальних гарантій, запропонованих Роботодавцем.
   2.1.3. Повідомляти Роботодавця про зміни у законодавстві, що
регулює відносини в сфері організації оплачуваних громадських
робіт.
   2.1.4. У разі організації оплачуваних громадських робіт за
рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування  України  на  випадок  безробіття (далі - Фонд)
перераховувати відповідні кошти Роботодавцю на підставі акта
виконаних робіт і даних щодо фактичних витрат Роботодавця.
 
         2.2. Центр зайнятості має право:
 
   2.2.1. У разі організації оплачуваних громадських робіт з
фінансуванням за рахунок коштів Фонду:
   2.2.1.1. Не  рідше  ніж один раз на півроку перевіряти
достовірність поданих Роботодавцем розрахунків витрат Роботодавця
та цільове використання коштів Фонду, а також проводити таку
перевірку після закінчення строку дії договору та  у  разі
надходження письмового звернення від фізичної або юридичної особи
про факти порушення Роботодавцем законодавства у сфері організації
та проведення оплачуваних громадських робіт.
   2.2.1.2. Вимагати від Роботодавця повернення отриманих за цим
договором коштів Фонду у разі нецільового їх використання.
   2.2.2. Отримувати від Роботодавця інформацію, визначену у
п. 2.3 цього договору.
 
        2.3. Роботодавець зобов'язується:
 
  2.3.1. Створити у термін до ________________ тимчасові робочі
місця  для  проведення  оплачуваних  громадських   робіт
__________________________________________________________________
            (назва виду робіт)
__________________________________________________________________
 
у загальній кількості __________ місць, у тому числі:
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|Назва професії, |Всього,|            у т.ч. для             |
|(спеціальності) | осіб |-----------------------------------------------------------|
|        |    |  осіб,   |інвалідів |осіб, які| учнів, |пенсіонерів |
|        |    |зареєстрованих|     |працюють |студентів |      |
|        |    |безробітними |     |     |     |      |
|----------------+-------+--------------+----------+---------+----------+------------|
|    1    | 2  |   3    |  4   |  5  |  6   |   7   |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
   2.3.2. Про створення тимчасових робочих місць відповідно до
цього договору у 3-денний строк повідомляти Центр зайнятості.
   2.3.3. Укласти з особами, які направлені Центром зайнятості
для участі в оплачуваних громадських роботах, строкові трудові
договори у письмовій формі відповідно до законодавства про працю і
у 3-денний строк інформувати про це Центр зайнятості.
   2.3.4. Приймати на створені відповідно до цього договору
робочі місця осіб тільки за направленнями Центру зайнятості,
   2.3.5. Протягом 3 робочих днів з дня припинення трудових
відносин з особами, які були направлені Центром зайнятості,
інформувати про це Центр зайнятості.
   2.3.6. Щомісячно, до ________  числа  наступного  місяця
інформувати Центр зайнятості про кількість осіб, які взяли участь
в оплачуваних громадських роботах, їх заробітну плату та кількість
відпрацьованих людино-днів.
   2.3.7. Забезпечити  працівника  необхідними  засобами  і
безпечними умовами праці, проводити інструктаж з додержання правил
техніки безпеки, не залучати громадян до робіт, пов'язаних з
ризиком для життя.
   2.3.8 Дотримуватися вимог діючого законодавства про працю та
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття у період дії цього договору.
 
          2.4. Роботодавець має право:
 
   2.4.1. Одержувати від Центру зайнятості кошти на організацію
оплачуваних громадських робіт у порядку та розмірах, визначених у
додатку до цього договору (у разі фінансування  організації
оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду).
   2.4.2. Вимагати  від  Центру  зайнятості  направлення
_______________ осіб на створені ним тимчасові робочі місця для
(кількість)
проведення оплачуваних громадських робіт.
 
   3. Порядок фінансування оплачуваних громадських робіт
            та оплата праці осіб
 
   3.1. Тимчасові робочі місця для  проведення  оплачуваних
громадських робіт створюються за рахунок коштів Роботодавця.
 
   3.2. Фінансування   громадських   робіт   здійснюється
Роботодавцем, а у випадках, визначених у додатку до  цього
договору, за рахунок коштів Фонду.
 
   3.3. Оплата  праці  робітників,  зайнятих на оплачуваних
громадських роботах, здійснюється  Роботодавцем  за  фактично
виконану роботу за існуючими розцінками, тарифами та окладами, але
не нижче розміру мінімальної заробітної плати,  встановленої
законодавством. Під час визначення розміру оплати праці особам,
зайнятим на оплачуваних громадських роботах, Роботодавець може
використовувати положення відповідних галузевих угод.
 
   3.4. Порядок розрахунків між Сторонами у разі організації
оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів Фонду проводиться
на умовах, визначених у додатку до цього договору, який є
невід'ємною його частиною.
 
    4. Відповідальність Сторін, порядок внесення змін
           та розірвання договору
 
   4.1. При  виконанні  договору  Сторони  керуються чинним
законодавством України.
 
   4.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання
або неналежне виконання умов цього договору.
 
   4.3. У разі фінансування організації оплачуваних громадських
робіт за рахунок коштів Фонду Роботодавець несе відповідальність
за достовірність наданих Центру зайнятості актів виконаних робіт
та розрахунків витрат на організацію громадських робіт.
 
   4.4. У разі нецільового використання коштів  Фонду  або
недостовірності  поданих  даних  Роботодавець  зобов'язується
повернути Центру зайнятості в повному обсязі суму профінансованих
центром зайнятості витрат, зазначених у кошторисі, з урахуванням
індексу зростання цін на споживчі товари, протягом 10 календарних
днів з моменту виявлення зазначених порушень.
 
   4.5. Спори, що виникають за даним договором, вирішуються
Сторонами у ході переговорів. У разі якщо Сторони у  ході
переговорів не досягли згоди по вирішенню спору, а також у разі
неповернення Роботодавцем  у  добровільному  порядку  витрат,
відповідно до пункту 4.4, справа передається на розгляд суду.
 
   4.6. Зміна та розірвання цього договору у односторонньому
порядку не допускається. Сторона, яка вважає за необхідне змінити
або розірвати договір, повинна надіслати пропозицію про це другій
Стороні.
   Сторона, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання
договору, у двадцятиденний строк після її отримання зобов'язана
дати письмову відповідь іншій Стороні про результати її розгляду.
У разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням
часу поштового обігу інша Сторона має право передати спір на
вирішення суду.
 
   4.7. Зміни та доповнення до цього договору є його невід'ємною
частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в
письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками
Сторін.
 
           5. Строк дії договору
 
   5.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання його
Сторонами і діє до "___" ____________ 200_ року.
 
   5.2. Дія договору припиняється після закінчення строку дії,
на який його укладено, але не пізніше ніж 31 грудня поточного
року.
 
          6. Додатки до цього договору
     (у випадку фінансування організації оплачуваних
      громадських робіт за рахунок коштів Фонду)
 
   6.1. До цього договору додаються:
   6.1.1. Кошторис витрат.
   6.1.2. Порядок розрахунків між Сторонами у разі організації
оплачуваних  громадських  робіт  за  рахунок  коштів  Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
 
       7. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
 Центр зайнятості:          Роботодавець:
 
 _____________ центр зайнятості    __________________________
 
 Юридична адреса:           Юридична адреса:
 
                   Фактична адреса:
 
 Розрахунковий рахунок:        Розрахунковий рахунок:
 
 Банк:                Банк:
 
 МФО банку:              МФО банку:
 
 ЄДРПОУ:               ЄДРПОУ:
 
 Директор ЦЗ ______________      Керівник
 
 "___" ____________ 200_ року     "___" ____________ 200_ року
 
 М.П.                 М.П.
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.2 Примірного
                   договору про організацію
                   та проведення оплачуваних
                   громадських робіт
 
 
               ПОРЯДОК
      розрахунків між Сторонами у разі організації
     оплачуваних громадських робіт за рахунок коштів
       Фонду загальнообов'язкового державного
         соціального страхування України
           на випадок безробіття
 
 
   1. З метою виконання умов цього договору Сторони планують
здійснити фінансування організації оплачуваних громадських робіт
на суму ____________________________________________________ грн.,
у т.ч. за статтями:
   - основна  та    додаткова     заробітна    плата
____________________________________________________________ грн.,
   - сплата   сум    страхових    внесків    (збору)
____________________________________________________________ грн.,
   - оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності осіб,
 зайнятих   на   оплачуваних    громадських    роботах
____________________________________________________________ грн.,
   - оплати послуг з перевезення або проїзду до місця проведення
робіт та у зворотному напрямку осіб, зайнятих на оплачуваних
громадських роботах _________________________________________ грн.
  - придбання інвентарю ___________________________________ грн.
  - оплата проживання у гуртожитку ________________________ грн.
 
   2. Щомісяця до ____________ числа Роботодавець надає до
Центру зайнятості акти виконаних робіт, дані щодо фактичних витрат
на  організацію  оплачуваних  громадських робіт, у  т.ч.  з
розшифровкою статей витрат, визначених у п. 1 цього додатка.
 
   3. Центр зайнятості на підставі наданих документів протягом
30 календарних днів здійснює перерахування коштів на розрахунковий
рахунок Роботодавця.
 
 Центр зайнятості           Роботодавець
 
 Директор
 ____________________________     ____________________________
 
      (Підпис)               (Підпис)
 
 М.П.                 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner