Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 250 від 18.09.2007

Про внесення змін до наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань від 06.05.2000 N 84


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             16.02.2009 N 52
 
 
        Про Комісію з питань удосконалення
       статистичного законодавства та системи
       управління органів державної статистики
 
 
   З метою вдосконалення нормотворчої діяльності, поліпшення
взаємодії  органів  державної  статистики  з  користувачами
статистичної інформації та респондентами державних статистичних
спостережень, а також сприяння підвищенню рівня ефективності та
якості роботи й  поширення  найкращого  досвіду  міжнародної
статистичної практики Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Склад  Комісії з питань удосконалення статистичного
законодавства та системи управління органів державної статистики,
що додається.
 
   1.2. Положення  про  Комісію  з  питань  удосконалення
статистичного законодавства  та  системи  управління  органів
державної статистики, що додається.
 
   2. Унести та затвердити зміни до складу внутрішніх аудиторів
для оцінювання результатів запровадження системи управління якістю
Державного комітету   статистики   України,   затвердженого
підпунктом 1.3 наказу від 27.06.2008 N 219 "Про затвердження
документації  системи  управління  якістю Державного комітету
статистики України", що додається.
 
   3. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
довести цей наказ до відома першого заступника, заступників
Голови,  керівників  самостійних  структурних  підрозділів
Держкомстату, територіальних та функціональних органів державної
статистики.
 
   4. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   4.1. Наказ Держкомстату від 14.03.2008 N 72 "Про створення
Комісії з питань нормотворчої діяльності та застосування норм
чинного законодавства".
 
   4.2. Наказ Держкомстату від 07.03.2007 N 72 ( v0072202-07 )
"Про розроблення системи управління якістю в органах державної
статистики".
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату
                   України
                   16.02.2009 N 52
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Комісію з питань удосконалення
       статистичного законодавства та системи
       управління органів державної статистики
 
 
           1. Загальні положення
 
   Це Положення визначає основні завдання і загальні засади
діяльності  Комісії  з  питань  удосконалення  статистичного
законодавства та системи управління органів державної статистики
(далі - Комісія).
 
   1.1. Комісія є дорадчим органом Держкомстату, який утворено з
метою вдосконалення нормотворчої діяльності органів державної
статистики, поліпшення їх взаємодії з користувачами статистичної
інформації  та  встановлення  партнерських  взаємовідносин із
респондентами державних статистичних спостережень,  проведення
всебічного  аналізу  результатів роботи Держкомстату та його
територіальних органів для виявлення пріоритетних сфер подальшого
розвитку, сприяння підвищенню рівня її ефективності та якості, а
також поширення найкращих досягнень міжнародної  статистичної
практики.
 
   1.2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Держкомстату, а також цим
Положенням.
 
          2. Основні завдання Комісії
 
   Основними завданнями Комісії є:
 
   2.1. Підготовка пропозицій з  удосконалення  нормотворчої
діяльності органів державної статистики й адаптації законодавства
України в галузі статистики до законодавства Європейського Союзу.
 
   2.2. Проведення обговорення проектів законів України, актів
Президента України і Кабінету Міністрів України, що розробляються
Держкомстатом, підготовка висновків і пропозицій щодо них.
 
   2.3. Здійснення заходів із запровадження  у  статистичну
практику принципів Кодексу діяльності європейської статистики,
проведення самооцінки відповідності діяльності органів державної
статистики  цим  принципам  та  визначення основних напрямів
удосконалення роботи.
 
   2.4. Надання допомоги самостійним структурним підрозділам
Держкомстату та його територіальним органам у розробленні системи
управління якістю, її впровадженні та функціонуванні, а також
здійсненні постійного моніторингу результатів їх роботи.
 
   2.5. Вивчення  та поширення найкращого світового досвіду
організації державної статистичної діяльності з  метою  його
використання в системі управління органів державної статистики.
 
   2.6. Інформаційно-методичне забезпечення органів державної
статистики з питань, що належать до компетенції Комісії.
 
           3. Повноваження Комісії
 
   3.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
   - вивчає та виносить на обговорення актуальні правові питання
з організації державної статистичної діяльності, а також надає
рекомендації щодо їх вирішення;
   - готує  пропозиції  стосовно  розвитку  національного
законодавства  в  галузі  статистики  та  його адаптації до
законодавства Європейського Союзу, основних напрямів удосконалення
нормотворчої діяльності органів державної статистики;
   - здійснює  інвентаризацію  нормативно-правових   актів
Держкомстату з метою їх упорядкування й актуалізації;
   - вивчає найкращий світовий досвід і сприяє впровадженню
новітніх  методів  та  інструментів  з організації державної
статистичної діяльності;
   - координує  заходи  з  розроблення,  впровадження  та
функціонування системи управління якістю в органах державної
статистики;
   - організує роботи з проведення моніторингу, самооцінки й
аудитів діяльності органів державної статистики;
   - здійснює всебічний  аналіз  роботи  органів  державної
статистики з метою удосконалення системи їх управління.
 
   3.2. Комісія має право:
   - заслуховувати інформацію керівників самостійних структурних
підрозділів Держкомстату та його територіальних органів з питань,
що належать до їх компетенції;
   - одержувати  в  установленому  порядку  від самостійних
структурних підрозділів Держкомстату та  його  територіальних
органів документи, необхідні для реалізації покладених на неї
завдань;
   - запрошувати, у разі потреби, до участі у роботі Комісії
представників самостійних структурних підрозділів Держкомстату та
його  територіальних  органів,  а також зацікавлених органів
державної влади й органів  місцевого  самоврядування,  інших
юридичних осіб (за згодою) для розгляду питань, що належать до їх
компетенції;
   - створювати тимчасові робочі групи з числа членів Комісії із
залученням інших працівників самостійних структурних підрозділів
Держкомстату  та його територіальних органів, фахівців інших
органів державної влади й органів місцевого  самоврядування,
наукових установ та організацій, інших юридичних осіб (за їх
згодою) відповідно до напрямів роботи;
   - здійснювати  інші  функції,  необхідні  для  виконання
покладених на неї завдань.
 
         4. Організація роботи Комісії
 
   4.1. Склад Комісії формується Головою Держкомстату.
 
   4.2. Комісію очолює її Голова - за посадою заступник Голови
Держкомстату, а в разі його відсутності - заступник Голови Комісії
(відповідно до компетенції).
 
   4.3. Основною формою роботи Комісії  є  засідання,  яке
проводиться в міру необхідності, з ініціативи Голови Комісії та
(або) за пропозиціями членів Комісії.
 
   4.4. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
половина її складу.
 
   4.5. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів її
членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос Голови Комісії або головуючого на засіданні.
Рішення засідання оформлюються протоколом за підписом Голови
Комісії, а у разі його відсутності - заступника Голови, та
секретаря Комісії.
 
   4.6. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює її
секретар, який готує проведення засідань, зокрема, формує проекти
порядку денного, надає учасникам засідань матеріали для розгляду,
складає проекти протоколів засідань і витяги з них та здійснює
контроль за виконанням рішень Комісії, забезпечує розміщення на
веб-сайті Держкомстату інформації про роботу Комісії.
 
   4.7. Матеріали для розгляду подаються секретарю Комісії не
менш, ніж за 3 дні до проведення засідання в електронному вигляді.
 
   4.8. Інформація про роботу Комісії та результати моніторингу
виконання  прийнятих  нею  рішень  розміщується на веб-сайті
Держкомстату.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату
                   України
                   16.02.2009 N 52
 
 
               СКЛАД
      Комісії з питань удосконалення статистичного
        законодавства та системи управління
          органів державної статистики
 
 
 Голова Комісії -
 
 Остапчук         - заступник Голови Держкомстату
 Юрій Михайлович
 
 Заступник Голови Комісії -
 
 Сергієнко        - заступник директора департаменту
 Любов Федорівна     планування та організації статистичних
             спостережень
 
 Заступник Голови Комісії -
 
 Михайлова        - в.о. завідувача сектору правового
 Лідія Анатоліївна    забезпечення та зв'язків з Верховною
             Радою України
 
 Члени Комісії:
 
 Шишкіна         - радник Голови Держкомстату
 Катерина Миколаївна
 
 Нікітіна         - директор департаменту макроекономічної
 Ірина Миколаївна     статистики
 
 Овденко         - директор департаменту статистики
 Людмила Миколаївна    виробництва
 
 Жук           - директор департаменту міжгалузевої
 Ірина Миколаївна     статистики підприємств
 
 Калачова         - директор департаменту статистики
 Ірина Володимирівна   послуг
 
 Прокопенко        - директор департаменту статистики
 Олег Миколайович     сільського господарства та навколишнього
             середовища
 
 Осипова         - директор департаменту обстежень
 Інна Ігорівна      домогосподарств
 
 Фризоренко        - директор департаменту статистики
 Анатолій Олександрович  торгівлі
 
 Григорович        - директор департаменту статистики праці
 Надія Володимирівна
 
 Стельмах         - директор департаменту статистики
 Любов Миколаївна     населення та
             адміністративно-територіального устрою
 
 Драговоз         - директор департаменту статистики цін
 Олена Миколаївна
 
 Пузанова         - директор департаменту інформатизації
 Олена Олександрівна
 
 Забродський       - директор департаменту зведеної
 Павло Павлович      інформації
 
 Кучіна          - директор департаменту фінансового
 Ірина Юріївна      забезпечення, бухгалтерського обліку та
             звітності
 
 Титаренко        - директор департаменту
 Павло Петрович      кадрово-організаційного забезпечення
 
 Кобзар          - директор
 Олександр Костянтинович адміністративно-господарського
             департаменту
 
 Петриченко        - в.о. начальника управління статистики
 Інна Ростиславівна    зарубіжних країн та міжнародного
             співробітництва
 
 Гогоці          - завідувач сектору
 Тамара Вікторівна    контрольно-ревізійної роботи
 
 Бакмаєв         - завідувач сектору режимно-секретної
 Олександр Ісаакович   роботи
 
 Сидоренко        - завідувач сектору контролю виконання
 Борис Валерійович
 
 Рарова          - головний спеціаліст-економіст відділу
 Дінара Рустамівна    планування статистичних робіт
             департаменту планування та організації
             статистичних спостережень - спеціаліст
             з якості, сертифікований в Українській
             асоціації якості та Європейській
             організації якості
 
 Секретар Комісії -
 
 Прядко          - головний спеціаліст-економіст відділу
 Юлія Іванівна      організації статистичної діяльності в
             регіонах департаменту планування та
             організації статистичних спостережень -
             спеціаліст з якості, сертифікований в
             Українській асоціації якості та
             Європейській організації якості
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату
                   України
                   16.02.2009 N 52
 
 
               СКЛАД
        внутрішніх аудиторів для оцінювання
      результатів запровадження системи управління
     якістю Державного комітету статистики України
 
 
 Лобуренко О.В.     - заступник директора департаменту
            інформатизації - начальник відділу
            впровадження та супроводу
            автоматизованих систем
 
 Павленко Н.П.     - заступник директора департаменту
            зведеної інформації
 
 Спесива-Ухова С.В   - заступник директора департаменту
            обстежень домогосподарств
 
 Тімоніна М.Б.     - заступник директора департаменту
            статистики населення та
            адміністративно-територіального устрою
 
 Левченко А.М.     - начальник відділу організації
            статистичної діяльності в регіонах
            департаменту планування та
            організації статистичних спостережень
 
 Михайлюк Н.О.     - начальник відділу статистики транспорту
            та зв'язку департаменту статистики послуг
 
 Панкратова Н.Є.    - начальник відділу зведених національних
            рахунків та національного багатства
            департаменту макроекономічної статистики
 
 Розумна А.І.      - начальник відділу статистики
            сільськогосподарських підприємств
            та обстежень домогосподарств департаменту
            статистики сільського господарства
            та навколишнього середовища
 
 Рябова В.Б.      - начальник відділу планування
            статистичних робіт департаменту планування
            та організації статистичних спостережень
 
 Богатько Л.О.     - заступник начальника відділу
            короткострокових національних
            рахунків департаменту
            макроекономічної статистики
 
 Прокопенко А.М.    - заступник начальника відділу зведених
            робіт та ведення баз даних статистики
            підприємств департаменту міжгалузевої
            статистики підприємств
 
 Близненко Д.Ю.     - головний спеціаліст-економіст відділу
            організації статистичної діяльності
            в регіонах департаменту планування
            та організації статистичних спостережень
 
 Головко Т.О.      - головний спеціаліст-економіст відділу
            організації статистичної діяльності
            в регіонах департаменту планування та
            організації статистичних спостережень
 
 Івончик Н.П.      - головний спеціаліст відділу впровадження
            та супроводу автоматизованих систем
            департаменту інформатизації
 
 Коваленко Г.В.     - головний спеціаліст з питань кадрової
            роботи та державної служби відділу кадрів
            та державної служби департаменту
            кадрово-організаційного забезпечення
 
 Прядко Ю.І.      - головний спеціаліст-економіст відділу
            організації статистичної діяльності
            в регіонах департаменту планування
            та організації статистичних спостережень -
            спеціаліст з якості, сертифікований
            в Українській асоціації якості та
            Європейській організації якості
 
 Рарова Д.Р.      - головний спеціаліст-економіст відділу
            планування статистичних робіт департаменту
            планування та організації статистичних
            спостережень - спеціаліст з якості,
            сертифікований в Українській асоціації
            якості та Європейській організації якості
 
 Циганець Л.М.     - головний спеціаліст-економіст відділу
            інформаційної підтримки
            Інтернет-технологій департаменту
            зведеної інформації
 
 Гінчук Л.І.      - провідний спеціаліст-юрисконсульт
            сектору правового забезпечення та зв'язків
            з Верховною Радою України.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner